Frederikshavn kommunale skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn kommunale skolevæsen"

Transkript

1

2

3 Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet

4 De kom m unale skoler IS S kolen s navn S k oleled ere (træ ffes kl: u ndt: lørd ag ) V icein sp ek tør er L æ rerråd s- form æ n d K on torm ed h jæ lp S koleb etjen te T elefon Ban gsbostran d skole S k olein sp ektør A. M ayn tzh u sen Jørn K n u dsen L æ rer K n. S øn d ergaard G reth e Berth elsen An n e-l is A n d reasen Jør gen W o lle r C h risten sen (om st: t: sk oleb t.) L æ rervæ relse: S kolein sp ek tør p rivat : F lad stran d skole S k olein sp ektør B. H old t M ad sen B irgit S kafte Sch ou O verlæ rer J. K r. Jen sen V ib eke W iesn eck H en rik Jen sen (om st. t. sk oleb t.) L æ rervæ relse: S kolein sp ektør p rivat H ån b æ kskolen S kolein sp ektør Sv. Aa: P edersen K. H au m an n L æ rer A ag e H olst Søren sen B irte Ju u l C h risten sen H en n in g C h risten sen (om st. t. skoleb t.) L æ rervæ relse: S kolein sp ek tør p rivat: Jeru p skole S k olein sp ektør H en n in g T h eil L æ rer Jørgen N ielsen I n ger L ise P edersen H an s P: N ielsen (om st. t. sk oleb t.) L æ rervæ relse: S k olein sp ektør p rivat:

5 M u n keb akkeskolen S kolein sp ektør A. D ah l K aj H en riksen L ærer E ivin d L assen T ove S torgaard V agn L iib bert (om st. t. sk oleb t.) L æ rervæ relse: S kolein sp ektør p rivat: R avn sh øj skole S kolein sp ek tør K n u d H olg er S øgaard A d o lf H øjb o T h om sen L æ rer J: P : Søby E lsa Jen sen F inn N ielsen L æ rervæ relse: S kolein sp ektør p r ivat: S koleb etjen t: S tran dby sk ole S kolein sp ek tør H an s H en rik F rey Joh s. M øller L æ rer J: H eu cken d orff R osem arie A n d ersen G erd a H ergaard Jen s L arsen (om st. t. skoleb t.) L æ rervæ relse: S kolein sp ektør p rivat : V an gen skole O verlæ rer Jen s O ve Jen sen Ø rn evejen skole S kolein sp ektør K n u d A n d ersen I da N or s N ielsen S kolekon su len t H erth a G : P ed ersen L issi M ar kfoged M argit Sch røder K n u d M agn u sson (om st. t. sk oleb t.) L æ rervæ relse: S kolein sp ektør p rivat: F red eriksh avn G ym n asiu m og H F -ku rsu s R ektor K aj M in k e I n sp ektor Jen s Jørgen V in th er L ektor A. E. H olb ech V er a L arsen I n gerlise K raru p Jen sen N iels A n d reas Søren sen (om st. t. skoleb t.) L æ rervæ relse: R ektor p rivat : F æ llesræ rerråd sform an d J. H eu cken d or ff

6 4 Skolem yn digh eder og træffetider ( e f t e r v a lg e t ) Fr e d e r i k sh a vn b y r å d s sk o l e u d v a l g : F o r m a n d : F æ n g se lsb o g h o ld e r L. A r p - J e n se n : N æ st fo r m a n d : F r u J o h a n n e B u r g a a r d : S n e d k e r S v e n d A a g e L a r se n. T r a fik e k s p e d ie n t S v e n d A a g e M o g e n se n. G å r d e je r J o h a n n e s S ø r e n se n. Fr e d e r i k sh a vn sk o l e k o m m i ssi o n : V a lg t a f b y r å d e t : F o r m a n d : G å r d e je r J o h s. S ø r e n se n. N æ st fo r m a n d : F æ n g se lsb o g h o ld e r L. A r p - J e n se n. F r u J o h a n n e B u r g a a r d. S n e d k e r S v e n d A a g e L a r se n. T r a fik e k s p e d ie n t S v e n d A a g e M o g e n se n. F æ n g se lso v e r b e t je n t R ie. S ø r e n se n : V a lg t a f s k o le n æ v n e n e : F r u A n n e G u n g g a a r d. O v e r læ g e F r e d e J o h a n se n. F r u K ir st e n M o lt k e : F ru I n g e r P e d e r se n : D ir e k t ø r K n u d U g g e r h ø j. Sk o l e n æ vn e n e B an g s b o s t r an d s k o le : F o r m a n d : F r u A n n a G u n g g a a r d. N æ st fo r m a n d : F r u B ir t h e T h o m sen. S k o le le d e r P o u l R o h d e. G å r d e je r J o h s. S ø r e n se n.* D ir e k t ø r K n u d U g g e r h ø j. F la d s t r a n d s k o le : F o r m a n d : O v e r læ g e F r e d e J o h a n se n. N æ st fo r m a n d : F r u E lse B e r g O lsen. F r u J o h a n n e B u r g a a r d.* M a s k in a r b e jd e r J e s G h r ist e se n. F r u G r e t h e L a r se n : H ån b æ k s k o le n : F o r m a n d : E k sp.se k r. P e r B r u u n. N æ st fo r m a n d : F u ld m æ g t ig P ou l T h o m sen : F r u J o h a n n e B u r g a a r d :*

7 5 F r u G r e t h e N ie lse n : I n sp e k t ø r J. R iis- J ø r g e n se n : J e r u p s k o le : F o r m a n d : S o c ia lr å d g iv e r I n g e r J ø r g e n se n : F æ n g se lsb o g h o ld e r L : A r p - J e n se n :* F æ n g se I so v e r b e t je n t H a n s H : K r a n k e r : M u n k e b ak k e s k o le n : F o r m a n d : T ek n : t e g n e r B ja r n e M ø lle r J e n se n : N æ st fo r m a n d : E r h v e r v s v e jle d e r A r n e S ø r e n se e n : I n g e n iø r J o h n K a r t v e d : S n e d k e r S v en d A a g e L a r se n :* F r u L isb e t h M a d se n : R a v n s h ø j s k o le : F o r m a n d : F r u E lle n F r ist r u p : N æ st fo r m a n d : B y g m e st e r N : H ø jb je r g A n d e r se n : G å r d e je r N ie ls E r ik H a n se n : T r a fik e k sp e d ie n t S v e n d A a g e M o g e n se n :* S t u d ie le k t o r A a g e F r a n k S ø r e n se n : S t r a n d b y s k o le : F o r m a n d : P a st o r V e r n e r H y t t e l: N æ st fo r m a n d : S ø lø jt n a n t P e t e r M : P e d e r se n : F r u E : K a r lb o r g. T r a fik e k sp e d ie n t S v e n d A a g e M o g e n se n.* K ø b m a n d E : N ie lse n. Ø r n e v e je n s s k o le : F o r m a n d : F r u I n g e r P e d e r se n. N æ st fo r m a n d : F r u I n g e O lsen. F o r st a n d e r J ø r g e n H a n se n. P o lit ib e t je n t J ø r n G r a v e r se n. S n e d k e r S v e n d A a g e L a r se n.* F u ld m æ g t ig C a r l C. P e d e r se n. D ir e k t ø r K n u d U g g e r h ø j. G y m n a s ie t : F o r m a n d : F r u K ir st e n M o lt k e. N æ st fo r m a n d : K o m m u n e b o g h o ld e r P ou l W ilh e lm se n F æ n g se lsb o g h o ld e r L. A r p - J e n se n.* B a n k b e st y r e r N. B ø je C h r ist e n se n : F ø r st e læ r e r K. S t e p h a n se n. * M ed lem a f sk o le u d v a lg e t.

8 6 Sk o l e væ se n e t s a d m i n i st r a t i o n : S k o le v æ se n e t s k o n t o r, Ø r n e v e j 6, F r e d e r ik sh a v n, t lf K o n t o r t id 8-13 o g (t o r sd a g t il ), lø r d a g lu k k e t. S k o le d ir e k t ø r K. H ille r s- A n d e r se n. T r æ ffe t id : m a n d a g - fr e d a g 8-9, o n sd a g t illig e V ic e sk o le d ir e k t ø r K a i H jo r t lu n d. F u ld m æ g t ig K. T h o r st. A ssist e n t C o n n y B o d ilse n. A ssist e n t J a n e N ie lse n. K o n t o r a ssist e n t A a s e H e d e g a a r d. Sk o l e l æ g e n s t r æ f f e t i d e r f r a 1/ : M a n d a g : F la d st r a n d sk o le fr a k l T lf S t r a n d b y sk o le fr a k l T ir s d a g : H å n b æ k sk o le n fr a k l T lf O n sd a g : Ø r n e v e je n s sk o le fr a k l. 9 : T lf T o r sd a g : M u n k e b a k k e n sk o le n fr a k l T lf F r e d a g : B a n g sb o st r a n d sk o le fr a k l : T lf R a v n sh ø j sk o le 4. t o r sd a g i h v e r m å n e d fr a k l T lf J e r u p sk o le. T lf e ft e r a ft a le. V a n g e n sk o le. T lf e ft e r a ft a le. P r iv a t sk o le n (p å H å n b æ k sk o le n ) t ir s d a g fr a k l Sk o l e su n d sh e d sp l e je r sk e, f ru G. C l e m m e n se n h a r t e l e f o n - t r æ f f e t i d : M a n d a g : H å n b æ k sk o le n fr a k l ( t lf ). T ir s d a g : H å n b æ k sk o le n fr a k l ( t lf ). O n sd a g : Ø r n e v e je n s sk o le fr a k l (t lf ) T o r sd a g : B a n g sb o st r a n d sk o le fr a k l (t lf ). F r e d a g : B a n g sb o st r a n d sk o le fr a k l (t lf ). Sk o l e su n d h e d sp l e je r sk e, f ru I. K o u t o u va l i s h a r t e l e f o n - t r æ f f e t i d : M a n d a g : F la d st r a n d sk o le fr a k l (t lf ). T ir s d a g : F la d st r a n d sk o le fr a k l (t lf ). O n sd a g : M u n k e b a k k e sk o le n fr a k l (t lf ). T o r sd a g : M u n k e b a k k e sk o le n fr a k l (t lf ). F r e d a g : F la d st r a n d sk o le fr a k l (t lf ). Sk o l e p sy k o l o g i sk r å d g i v n i n g : K o n t o r e t p å F la d st r a n d sk o le e r å b e n t t ir s d a g k l. 9-12, ø v r ig e sk o le d a g e k l T lf D en le d e n d e sk o le p sy k o lo g, E. S e jr K n u d sen, t r æ ffe s p å k o n t o r e t o n sd a g k l P r iv a t t lf A ssist e r e n d e sk o le p sy k o lo g S. B jø r n - H a n se n, t lf S tu d. p æ d.p sy k. M o g e n s B læ h r, t lf T a le - h ø r e p æ d a g o g G u d r u n J a c o b se n t r æ ffe s e ft e r a ft a le. P r iv a t t lf

9 7 E n d v id e r e k a n sk o le p sy k o lo g isk r å d g iv n in g m o d t a g e b e sk e d. K o n t o r a ssist e n t : C a r la J a c o b se n. H jæ l p e k l a sse r n e : K o n su le n t fo r sp e c ia lu n d e r v isn in g, d e r v a r e t a g e r h v e r v e t som p æ d a g o g isk le d e r a f h jæ lp e k la sse r n e, fr u R u th G ø r u p, h a r k o n t o r t id m a n d a g k l. 8-9 o g o n sd a g k l T lf p r iv a t K u r a t o r : J e n s C h r. H a n se n, t lf Bø r n e t a n d p l e je n : K lin ik c h e f G u n n a r L u n d g r e n t r æ ffe s m a n d a g - fr e d a g k l p å b ø r n e t a n d k lin ik k e n, Ø r n e v e j 3, t lf S k o le t a n d læ g e r n e t r æ ffe s m a n d a g - fr e d a g k l p å F la d st r a n d sk o le ( t lf ), H å n b æ k sk o le n (t lf ), M u n k e b a k k e sk o - le n (t lf ) o g B a n g sb o st r a n d sk o le m a n d a g, t ir s d a g, t o r sd a g o g fr e d a g k l (t lf ). Kort fortalt om B y g g e r ie t p å S t r a n d b y sk o le a fs lu t t e d e s i so m m e r fe r ie n , o g m an k a n e ft e r fe r ie n t a g e en n y o g v e lin d r e t t e t a fd e lin g a f sk o le n i b r u g. D e r sk u lle n u v æ r e p la d s i a d s k illig e å r. P la d sfo r h o ld e n e v e d en d e l a f b y e n s a n d r e s k o le r g iv e r d e r im o d st ø r r e o g st ø r r e p r o b le m e r. H å n b æ k sk o le n h a r h a ft en n æ st e n e k s- p lo sio n sa g t ig v æ k st, o g d en e r n u fy ld t. N å r d e n e r fu ld t u d b y g g e t, v il d e n v æ r e o v e r fy ld t : P la d sfo r h o ld e n e p å F la d st r a n d, M u n k e b a k k e n o g Ø r n e v e je n e r m e g e t t r a n g e, h v ilk e t h a r u m u lig g jo r t o p r e t t e lse a f b ø r n e h a v e k la sse r p å d isse sk o le r. B a n g sb o st r a n d m a n g le r o g så p la d s. P å g r u n d a f p la d s fo r h o ld e n e p å H å n b æ k sk o le n m å t t e b ø r n e n e fr a G æ r u m o v e r fly t t e s t il R a v n sh ø j sk o le, h v o r d e r, in d e n d e n e r fu ld t u d b y g g e t, m å fo r e t a g e s en u d v id e lse : S p ø r g sm å le t om n y t sk o le b y g g e r i t r æ n g e r sig d e r fo r m e r e og m e r e p å, o g få r m an ik k e sn a r t b e g y n d t - p å t r o d s a f d e ø k o n o m isk v a n sk e lig e t id e r - v il p la d s fo r h o ld e n e sn a r t g ø r e d e t u m u lig t a t g iv e b ø r n e n e r im e lig e lo k a le - o g sk e m a fo r h o ld. L æ r e r m a n g e le n e r fo r t s a t st o r, m en d e t e r d o g a t t e r ly k k e d e s a t få d e t h e le t il a t g lid e p å en fo r s v a r lig m å d e. D et s e r d e sv æ r r e u d t il, a t d e k o m m e n d e å r o g så v il v æ r e p r æ g e t a f læ r e r m a n g e le n. U d v id e lse n a f d e n u n d e r v isn in g sp lig t ig e a ld e r, æ n d r in g a f in d - s k r iv n in g sa ld e r e n m. m. h a r, d a lo v e n e d e r o m k om, e ft e r a t d e t h e le v a r p la n la g t o g i o r d e n - g iv e t s å v e l fo r æ ld r e o g sk o le p r o b le m er. D isse p r o b le m e r v ille fo r sv in d e, h v is d e r b le v lo v g iv e t s å b e t id s, a t a lle i o r d e n t lig t id v a r in fo r m e r e t. K. H ille r s - A n d e r se n.

10 8 L ærerpersonalet d en 1. au gu st S kole E ksam en s- år A n s a t h e r A n s a t i n u v. s t illin g Sk o l e d i r e k t ø r : K n u d H ille r s - A n d e r s e n V i c e sk o l e d i r e k t ø r : K a i S. H jo r t lu n d ,7 2 Sk o l e i n sp e k t ø r e r : K n u d A n d e r se n A x e l D a h l M H a n s H e n r ik F r e y S B. H o ld t M a d se n F H. T h e il M a d se n A r n e M a y n t z h u se n B S v e n d A a. P e d e r se n H K. H o lg e r S ø g a a r d R Le d e n d e sk o l e p sy k o l o g : E r ik S e jr K n u d se n A ssi st e r e n d e sk o l e p sy k o l o g e r : S. B iø r n - H a n se n M o g e n s B læ h r V i c e sk o l e i n sp e k t ø r e r : K a r l H a u m a n n H K a j H e n r ik se n M J ø r n K n u d se n B J o h a n n e s T h. M ø lle r S I d a N o r s N ie ls e n B ir g it S k a ft e S ch ou F A d o lf H ø jb o T h o m se n R Pæ d a g o g i sk l e d e r a f h j æ l p e k l a sse r n e : R u th G ø r u p Sk o l e k o n su l e n t f o r k u r a t o r v i r k so m h e d : J e n s C h r. H a n se n , Sk o l e k o n su l e n t e r : E rh v erv s- og u d d an n elses o rie n t e rin g : A k se l M a d se n M M at em at ik og fy sik : 0. S a a b y e O t t o se n B D an sk og sk riv n in g : H e r t h a G. P e d e r se n O rien t erin g og re lig io n : K n u d C h r ist ia n se n F

11 9 E k sa m ensår A n sa t h er A n sat i nuv: stillin g O v e r l æ r e r e : BA N G SBO ST RA N D SK O LE M a g d a M, B e id e r : :0 8 :5 8 A n d e r s M : P. B is g a a r d :0 9 : :5 3 H a n n e L : C h r ist e n se n G u d r u n M : J a c o b se n H a n s E r ik J e p s e n : A n n a H : D. M a d se n :0 9 :5 1 F le m m in g N ie ls e n :0 8 : Læ r e r e : I n g e - L ise A r e n t s e n F le m m in g B a k : K ir st e n M. B a llin g : M a r g it B o n n é n :6 5 O le B r ø n d u m C h r ist ia n se n : I n g e D a ll H a n se n A lic e J e n s e n : H e lg e E. J e n se n :0 8 : W illi A : J e n s e n : I n g e - M e r e t e R : K ou e :0 8 : A a g e L a r se n : K a i B lic h fe ld L a u r it s e n : T o r b e n L y n g : A n n e - M a r ie M a d se n :0 8 : G u d r u n Ø s t e r g a a r d M a d se n : I n g e r M a y n t z h u se n :0 1 : B ir g it M o g e n se n H e n r ik B : N ie ls e n B o d il N ie ls e n :0 8 :7 2 S v e n d E r ik P e d e r se n :0 2 :6 8 A n k e r C : R o se n sk jo ld : :6 4 H a n n e R o se n sk jo ld E v a ld S u lb y :0 8 :6 7 K n u d S ø n d e r g a a r d G is e la S ø r e n se n :6 9 G u n n a r T h o m se n : :0 8 :7 1 S e p p o J u s s i T im m e r m a n n :0 8 :6 7 Fa g l æ r e r e o g å r sv i k a r e r : H e n n y H a st r u p I n g a K n u d se n A n n y M a g n u sso n G e r d M a y n t z h u se n U ffe M a y n t z h u se n M o n a O le se n A n n i S m ed : : B ø r n e h a v e k l a sse l e d e r e : H a n n e A n d e r se n H e lle S. N ie lse n : :7 2

12 lo k k s a A n sa t A n sat i m n s' h er n u v. st illin g O v e r l æ r e r e ; FLA D ST RA N D SK O LE I n g er B jø r n - H a n se n K aj B orgen A g n es F old ag er K jeld G øru p C h ristian sen V ib ek e H jor tlu n d J en s K ristian Jen sen E n a K n u d sen E jv in d L arsen T ove R ye L arsen L is M ø lle r L assen ' V ig g o M ø lle r L assen O ve M e ld g a a r d M a d se n E sk ild M arku ssen N iels L u n d M ik k elsen S ven d P ou lsen K u rt W ela n d er S øren sen E llen S aab ye A a g e T h om sen Læ r e r e : B en te A n k er stjer n e E li A ren tsen B en te B ech B irth e F rom T ove Jesp er sen B ir g itte J oh an sen V io la Jør g en sen O le K rogh V iv i K rog h S ig r id H o ld t M ad sen L isb eth M ark u ssen I b M øller O le R in g N ielsen R u th P ed ersen Jen s P orsb org K n u d S t illin g T h om sen J ø r g e n T h om esen Fa g l æ r e r e o g å r sv i k a r e r : R u th B o la n d e r W illia m L ee A ase M or sin g F r e d e O lesen E v a R osen d ah l I n g e lise T h om esen F in n W ie sn eck N ie ls M a d se n W ie sn eck

13 11 A n sat A n sat I «" h er n u v. st illin g Læ r e r e : J o h a n n e s B lo k sg a a r d A n n e M a r ie C h r istia n se n B o d il F rom J ø r g e n H an sen M og en s H an sen G e r t H ast r u p O. H a u g a a r d J e n se n I n g er L ise J en se n O le J ø r g e n se n K ir sten M. K risten sen R yan M o r ic K r isten se n A k se l K r u sell J e n s K. L ar se n J y t t e v. L illie n sk jo ld H elg e M a d se n K ar en B ir g it t e M ad sen I n g er M ø lb a k L ise T h u e M ø lle r G r ete N ie lse n J o h n N. N ie lse n B ir g it N y g a a r d B ir g it O lsen M o n a P ed er sen P reb en L eth P ed er sen S ven d C ar st en P ed er se n I n g e r P ih i T o v e P ou lsen G r et h e S t u d sg a a r d K a j E gon S øren sen L eo S øren se n A a g e H o lst S ør en sen A n n e lise T h om sen F l. T h orn in g - L u n d H elen e A a r ø e H Å N B Æ K SK O LEN Fa g l æ r e r e o g å r sv i k a r e r : M a ja C h r isten sen K irsten Jen sen J e n s C h r. J o h a n se n J en s R ye L arsen A k se l N y g a a r d E llin o r R asm u ssen E r ik S k jo ld b o r g B ir t h e T h om sen K ar en L oh se T h om sen O le Ø r v a d Bø r n e h a v e k l a sse l e d e r e : A n n ie B r eg n h ø j M ette C h risten sen

14 1 2 E k sa m en s- å r A n sa t her A n s a t i n u v. s t illin g O v e r l æ r e r : JERU P SK O LE M a r ie le F evre A m alie S. C h risten sen Læ r e r e : M ogen s B oru p C h risten sen A n n e D o r th ea M ad sen J ø r g e n F in n N ie lse n G u rli S teen b erg P ed ersen Bø r n e h a v e k l a sse l e d e r : H elle S jøb er g N ielsen O v e r l æ r e r e : M U N K EBA K K ESK O LEN R u th A r en to ft E v ald G øru p E lle n H en r ik sen C. P. L au rsen R u th L au rsen K irsten M ad sen Læ r e r e : A lb e r t A lb r e c h t se n A a se A lb rech tsen J ø r g e n C h r isten sen L isb eth C h risten sen R agn a C h ristian sen B irg it D an ielsen J ø r g e n F isk er K irsten F isk er K aren F ryd kæ r E lla H an sen K aren D reyer H an sen K. H olm -K n u d sen B en t H u n d b org B ir g er J u e l J en sen G e r d a J u e l J e n se n B ja r n e J oh an sen K irsten J oh an sen A n d e r s K r øld r u p A n n a m a r ie L am b æ k M ogen s L am b æ k E lse L ar sen P a lle H. L arsen E ivin d L assen G u n h ild L assen J ø r g e n M illg a a r d

15 13 Eksamens. A n sa t h e r A n sa t i n u v. s lillin g E lse M o lle r u p J e n s L a sse n M ø lb a k I n g e N ie ls e n P e r N ie ls e n A n n e O lse n J a n O lse n J e t t e O lse n V illy O lse n S : H ø jb je r g P e d e r se n H a n n e R a sm u sse n B e n t S t e ffe n se n T ør gen S v e n d se n A g n e t e S ø r e n se n B ir g it S ø r e n se n B o d il S ø r e n se n O le M u n k S ø r e n se n K a r e n H ø jb o T h o m se n E li W a d m a n n B ir t e W in t h e r Fa g l æ r e r e : E r n a D a h l P o u l S ø r e n se n E le n a T h o m se n O v e r l æ r e r : E jn a r P ilg a a r d Læ r e r e : M o g e n s H o lm V e r a K. H o lm I b J e n se n B ir t h e K la u se n J e n s J. K. L a r se n G e r d a N ie ls e n A lic e P a lsn o v S o lv e ig S k o v sg a a r d I. P e t e r S ø b y T o v e S ø n d e r g a a r d L isb e t h K. S ø r e n se n B e n t e N. T h o m se n B ø r n e h a v e k l a sse l e d e r : E lse H. C h r ist e n se n Fa g l æ r e r e o g å r sv i k a r e r : J. T h v. C h r ist e n se n O lu f K r ist ia n se n M a r y O lse n I n g e M. S ø g a a r d RA V N SH Ø J SK O LE

16 14 A n sat A n sat i. h er n u v. st illin g O v e r l æ r e r e : I n g e r N ø r b y F r e y B o d il M o r t e n se n E jn a r M o r t e n se n I n g e b o r g R a sm u sse n STRA N D BY BT SK O LE Læ r e r e : I b A n d e r se n K a ja A n d e r se n H e lg e B r o r h o lt I n g e E n g g a a r d B r o r h o lt S ø r e n G a a r d b o B e n t H a n se n B jø r n H a n se n G e r t r u d H. H a n se n L e if T r ie r H a n se n C a r l F. R. H a u g a a r d J. H e u c k e n d o r ff A n d e r s H e s se lh o lt T o v e I n g st r u p H a n n a J e n se n H e lg a J ø r g e n s e n A lla n K r ist e n se n B ir t h e K r ist e n se n K ir st in e K r ø g h T en s D a lsffa a r d B e n t e L. N ie lse n E lle n M ø n n ik e I n g e r N ic la s e n T h o r st e in N ic la s e n B e n t e P e d e r se n B o d il P o u lse n F r a n k R o b e n h a g e n L o n e v o n R u m m el R e g in a ld v o n R u m m el M a r ie E. S m e t a n a E lse S o n n e n b e r g Fa g l æ r e r : H a n n e M ø lle r Bø r n e h a v e k l a sse l e d e r : K ir st e n H a n g h ø j En e l æ r e r : J e n s O v e J e n se n V A N G EN SK O LE

17 15 Flrca. A n s a t h e r A n s a t i n u v : s t illin g Læ r e r : B irg it O lsen O v e r l æ r e r e : Ø RN EV EJEN S SK O LE M a r g it A n d er se n M og en s H an sen A n n a Jen sen M a r ie E lisa b e t h J e n se n A n n a N ø r g a a r d P ou l N ø r g a a r d J ø r g e n O lsen G reth e R ye P ed ersen V a n d a R eb er J o h a n n e s T h om sen A g n e s Ø ye Læ r e r e : E rik A n d er sen K irsten A n d ersen N iels C h r. A n d ersen P er A n d ersen J ø r g e n B o v e- N ie lse n J ø r n C h r isten sen H an s J ø r g e n E r ik sen P eter B jør n F rom R olf H agen sen N in a v o n H o fe - R ic k e r s P er H olst - H an sen C lau d ia J en sen J en s W in th er J en sen K irsten H olst Jen sen I n gelise K ofod A n n e - L ise K rist en sen O le K risten sen I n ger L ee E lse D all M oller u p B en te M ølb ak H an n e L ise M ø lle r N e lly V ester k æ r N ielsen C arm en J. P ed ersen S olveig P ed ersen H an n e R asm u ssen B et t y S p a n g g a a r d R od e G ert S ch river H en n in g1 S k o v sg a a r d J en se n A n ita R ib er S kyd t E lse S u h r N in a K jæ r S ven d sen B od il B ech S øren sen

18 16 E k sa m en s- å r A n sa t h e r A n s a t i n u v. s t illin g F red e S øren sen G r et h e R u d b eck S ør en sen V illy T h orn d al Fa g l æ r e r e o g å r sv i k a r e r : E rn a D ah l R asm u s G ig g e r T o v e M ør ch M ogen s N ielsen I n g e r L ise T h om sen Re k t o r : FRED ERIK SH A V N G Y M N A SIU M O G H F- KU RSU S K aj M in k e St u d i e l e k t o r e r : E. H olb ech E lle n L in d g a a r d Le k t o re r (34. l ø n r a m m e ): J e n s L et h - N issen S ven d L. S kole Le k t o r e r : J ø r g e n A n d r e a se n I lse H an sen P a lle K n u d sen I n geb org L eth N issen T h. H o v g a a r d M a d se n T. S ten sgaar d S ch øtt J e f T h oisen A d ju n k t e r : L ar s K loster A n d ersen G reth e B ille - H olst 1930 : P alle B irkh olm L asse B ran d stru p A r n e H an sen H an s Jen sen G u n vor Joh n sen J o h n H ø g a a r d K n u d sen U w e L in d h o ld t H elg e O lsen R eid u n O lsen E rik O lsson H an s E. P ed ersen G er d R ickers V er n er S assersen

19 17 E k sa m en s- å r A n sa t h e r A n s a t i n u v. s t illin g J e t t e S ten d er - P eter sen T orb en S tetkæ r P er T h om sen T h o r k ild V e je n J e n s J ø r g e n V in th er O v e r l æ r e r : E lse M øru p Læ r e r e : B en t W essel J en sen N iels P eter J ør g en sen B ir g it S øren sen B irte V in th er Ti m e l æ r e r e : I n g e C h r istia n se n E rik H au m an n V er n er H yttel Jen s J ak o b J en sen K aj J en sen J o h a n n e s J ø r g e n se n E rik S e jr K n u d sen W en ch e K risten sen A x e l N y g a a r d N iels R asm u ssen K aren L isb eth S øren sen P ou l S øren sen P eter U d sen P eter W em m elu n d D et skolepsykologiske arbejde P å sk o le p sy k o lo g isk r å d g iv n in g s k o n t o r e r d e r i sk o le å r e t m o d t a g e t a n m o d n in g e r om u n d e r sø g e lse a f e le v e r (2 16 d r e n g e o g 12 0 p ig e r ). I d isse t a l e r m e d r e g n e t 62 e le v e r, d e r b le v h e n v ist p å g r u n d a f t a le - e lle r h ø r e v a n sk e lig h e d e r, o g 43 e le v e r, d e r h a r v æ r e t in d la g t p å h o sp it a l: I d e t o sid st n æ v n t e t ilfæ ld e h a r en o m fa t t e n d e s k o le p sy k o lo g isk u n d e r sø g e lse som r e g e l ik k e v æ r e t n ø d v e n d ig. B la n d t d e h e n v ist e b ø r n h a r d e r v æ r e t 2 9, som fo r æ ld r e, in st it u t io n e r e lle r læ g e r h a r h e n v ist h e r t il, fø r b a r n e t b e g y n d t e i sk o le. D e fle s t e a f d e ø v r ig e a n m o d n in g e r om sk o le p sy k o lo g isk u n d e r sø g e lse e r k o m m et g en n em sk o le r n e o g n o g le fr a fo r æ ld r e o g læ g e r.

20 18 D e h e n v ist e b ø r n fo r d e le r s ig s å le d e s : S k ole Før under, visningspi: alder S CN es 2 S * 3 8: kl 9: kl: 10, kl: u u Csi u Gymn \ z B an g sb ost r : sk o le : l F la d st r a n d sk o le / H ån b æ k sk olen J e r u p sk o le M u n k eb ak k esk ole n R a v n sh ø j sk o le :: S tr a n d b y sk o le V a n g e n sk o le Ø r n e ve je n s sk o le G y m n a siet I a lt *) 336 *) H e r u d o v e r 13 u d en b ys e le v e r, d e r h a r m o d t a g e t syg eh u su n d e r v isn in g : N o g le a f d e h e n v ist e b ø r n h a r h a ft s å s t o r e v a n sk e lig h e d e r p å d e t p sy k isk e o m r å d e, a t en st ø r r e p e r so n lig h e d su n d e r sø g e lse h o s en k lin isk p sy k o lo g h a r v æ r e t ø n sk e lig fo r a t k la r læ g g e å r s a g e r n e t il v a n sk e lig h e d e r n e. D a d e r ik k e e r k n y t t e t en k lin isk p sy k o lo g t il sk o le v æ se n e t, h a r d isse b ø r n m å t t e t h e n v ise s t il B ø r n e r å d g iv n in g sk lin ik k e n i A a lb o r g : D e sv æ r r e e r d e r fr e m d e le s fo r få b e h a n d lin g sst e d e r, h v o r fo r d e r e r la n g e v e n t e t id e r fo r b e h a n d lin g a f så d a n n e v a n sk e lig h e d e r : Sk o l e m o d e n h e d sp r ø ve r S k o le m o d e n h e d sp r ø v e r n e v a r t ilr e t t e la g t e ft e r d e sæ d v a n lig e p r in c ip p e r, m en d a g e n fø r p r ø v e r n e sk u lle st a r t e, k u n n e m an i d a g sp r e sse n læ se om d e n n y e sk o le lo v s n y e in d sk r iv n in g sr e g le r, h v o r e ft e r a lle b ø r n, d e r fy ld e r 7 å r i , sk u lle i sk o le i å r. D e t t e g ja ld t h o v e d p a r t e n a f d e b ø r n, d e r v a r in d t e g n e t t il s k o le m o d e n h e d sp r ø v e, o g p r ø v e r n e m å t t e a fly s e s, se lv om fo r æ ld r e o g b ø r n v a r in d k a ld t. I fø lg e d e n n y e sk o le lo v k a n b ø r n, d e r fy ld e r 6 å r i , b e g y n d e sk o le g a n g a u g u st , h v is d e e r t ils t r æ k k e lig t u d v ik le d e t il a t fø lg e u n d e r v isn in g e n.

21 19 F o r æ ld r e t il d isse b ø r n sk u lle se n d e a n sø g n in g om e v e n t u e l o p t a g e lse i 1: k la sse t il sk o le k o m m issio n e n, o g d e n n e b e slu t t e d e a t la d e en sk o le m o d e n h e d sp r ø v e a fg ø r e, om d e t v a r en fo r d e l fo r b ø r n e n e a t b e g y n d e sk o le g a n g så t id lig t. 44 b ø r n (2 3 d r e n g e o g 2 1 p ig e r ) b le v t ilm e ld t t il d e n n e p r ø v e : B a n g sb o st r a n d 10, F la d st r a n d 6. H å n b æ k 12, J e r u p 1, M u n k e b a k k en 7, R a v n sh ø j 3, S t r a n d b y 1, V a n g e n 2 og Ø r n e v e je n 2. A lle b ø r n e n e k om t il en in d iv id u e l p r ø v e h os en a f sk o le p sy k o lo g e r n e, som d e r e ft e r d r ø ft e d e e v e n t u e l sk o le st a r t m ed fo r æ ld r e n e. 18 b le v t ilr å d e t o g 26 b le v fr a r å d e t s k o le st a r t : D e t e r b e k la g e lig t, a t d e r ik k e p å a lle sk o le r e r m u lig h e d fo r a t t ilb y d e a lle b ø r n en b ø r n e h a v e p la d s fø r sk o le st a r t : st e d : I s k o le å r e t h a r fø lg e n d e s p e c ia lu n d e r v isn in g fu n d e t Sp e c i a l u n d e r visn i n g i d a n sk e le v e r (2 0 8 d r e n g e o g 88 p ig e r ) h a r få e t s p e c ia lu n d e r v is n in g i d a n sk. B a n g sb o st r a n d sk o le 4 1 e le v e r, F I a d st r a n d sk o le 51 e le v e r, H å n b æ k sk o le n 48 e le v e r, J e r u p sk o le 6 e le v e r, M u n k e b a k k e sk o le n 54 e le v e r. R a v n sh ø j sk o le 9 e le v e r. S t r a n d b y sk o le 3 5 e le v e r, V a n g e n sk o le 1 e le v, Ø r n e v e je n s sk o le 47 e le v e r o g G y m n a sie t 4 e le v e r. H jæ lp e n e r g iv e t i 2-4 t im e r u g e n t lig i h o ld p å 3 e le v e r. E le v e r m ed st o r e læ se v a n sk e lig h e d e r h a r b r u g fo r m e r e st ø t t e en d d e n, h o ld u n d e r v isn in g e n k a n g iv e, h v o r fo r v i p å M u n k e b a k k e sk o le n fr a e ft e r å r s fe r ie n fo r s ø g s v is st a r t e d e en læ se k lin ik. L æ se k lin ik k e n v a r å b e n h e le d a g e n, så le d e s a t d e læ se r e t a r d e - r e d e e le v e r g ik d e r h e n, n å r d e r e s k la sse h a v d e d a n sk. U n d e r v isn in g e n h a r v æ r e t fo r e s t å e t a f t r e læ r e r e, som i n ø je s a m a r b e jd e h a r t ilr e t t e la g t d e n e n k e lt e e le v s u n d e r v isn in g. G e n n e m in d iv id u e l u n d e r v isn in g h a r m an h e r b e d r e k u n n e t h jæ lp e d e n e n k e lt e e le v m ed d e n n e s v a n sk e lig h e d e r v e d h jæ lp a f m a t e r ia le r m ed p a sse n d e sv æ r h e d sg r a d o g g e n n e m en sn æ v e r p e r so n lig k o n t a k t. F o r sø g e t fik s å h e ld ig t e t fo r lø b, a t m an i s k o le å r e t h a r e t a b le r e t læ se k lin ik k e r p å k o m m u n en s st o r e sk o le r. D a læ se v a n sk e lig h e d e r o ft e g iv e r fø le lse sm æ ssig e v a n sk e lig h e d e r, e r d e t m e g e t v æ se n t lig t, a t fo r æ ld r e t il d isse e le v e r st ø t t e r d e r e s b ø r n m est m u lig t d e r h je m m e v e d a t v ise in t e r e sse fo r sk o le a r b e jd e t, s å le d e s a t d e p å t r o d s a f d e st o r e v a n sk e lig h e d e r k a n b e v a r e ly st e n t il a r b e jd e t : S k o le n e r o g så p å d e t t e o m r å d e in t e r e sse r e t i e t sn æ v e r t sa m a r b e jd e m ed h je m m e n e : F o r e le v e r o v e r u n d e r v isn in g sp lig t ig a ld e r h a r d e r i u n g d o m s sk o le n v æ r e t 4 h o ld m ed s p e c ia lu n d e r v isn in g i d a n sk :

22 2 0 Sp e c i a l u n d e r visn i n g f o r sv a g t b e g a v e d e i h jæ l p e k l a sse r o g p å h jæ lp e h o l d 16 1 e le v e r (10 1 d r e n g e o g 6 0 p ig e r ) h a r få e t u n d e r v isn in g i h jæ lp e k la sse r e lle r p å h jæ lp e h o ld fo r s v a g t b e g a v e d e : P å F la d st r a n d sk o le, J e r u p sk o le, M u n k e b a k k e n sk o le n : R a v n sh ø j sk o le o g S t r a n d b y sk o le h a r d e r v æ r e t h jæ lp e h o ld su n d e r v isn in g fo r s v a g t b e g a v e d e e le v e r, h e n h o ld sv is 2 1, 2, 2 6, 10 o g 18 e le v e r : D isse e le v e r e r b le v e t t a g e t u d a f d e n a lm in d e lig e u n d e r v isn in g i d a n sk - o g r e g n e t im e r n e o g u n d e r v ist i sm å h o ld i d a n sk o g r e g n in g p å d e t n iv e a u, d e e r n å e t t il: F o r d e e le v e r, d e r fa ld e r g o d t t il i en a lm in d e lig k la sse, o g som k a n få u d b y t t e a f t im e r n e i o r ie n t e r in g m. m., h a r s å v e l e le v e r, sk o le som h je m v æ r e t g la d e fo r o r d n in g e n. v e r. H jæ l p e k l a sse r p å Ø r n e ve je n s sk o l e v. p æ d.le d. R u t h G ø ru p D e r h a r v æ r e t 9 h jæ lp e k la sse r p å Ø r n e v e je n s sk o le m ed 84 e le E t m e g e t n æ r t sa m a r b e jd e m e lle m h je m o g sk o le e r en fo r u d sæ t n in g fo r, a t d e n n e u n d e r v isn in g sk a l ly k k e s: I å r e t s lø b e r d e r fo r fø r t s a m t a le r m e lle m fo r æ ld r e, læ r e r e o g p æ d.le d e r, o g m a n g e p r o b le m e r e r h e r ig e n n e m lø st. P å sk o le n h a r d e r v æ r e t 2 k la sse fo r æ ld r e m ø d e r. E n a ft e n h v e r m å n e d m ø d e s h jæ lp e k la sse n s læ r e r e o g d r ø ft e r p r o b le m e r, h jæ lp e m id le r, u n d e r v isn in g o. s. v. F o r æ ld r e o g a n d r e in t e r e sse r e d e e r a lt id v e lk o m n e t il a t a flæ g g e b e sø g i k la sse r n e o g o v e r v æ r e u n d e r v isn in g e n. Re g n e h o l d E le v e r, som h a r h a ft sæ r lig e v a n sk e lig h e d e r i r e g n in g, h a r få e t s p e c ia lu n d e r v isn in g i r e g n in g p å h o ld m ed 3-5 e le v e r n o g le t im e r om u g e n i k o r t e r e p e r io d e r. O b se r v a t i o n sk l a sse r F r a s k o le å r e t s b e g y n d e lse st a r t e d e p å B a n g sb o st r a n d sk o le en o b se r v a t io n sk la sse fo r k la sse sa m t id ig m ed, a t k la sse n fo r k la s se p å F la d st r a n d sk o le fø r t e s v id e r e. 13 e le v e r h a r g å e t i o b se r v a t io n sk la sse r n e i en k o r t e r e e lle r læ n g e r e p e r io d e. A r b e jd e t i o b se r v a t io n sk la sse r n e e r v a n sk e lig t, o g d e t k r æ v e r et m e g e t n æ r t sa m a r b e jd e m ed h je m m e t, h v is d e t sk a l ly k k e s. A r b e jd e t e r ly k k e d e s, o g fo r h o v e d p a r t e n a f e le v e r n e e r s it u a t io n e n b e d r e t så m e g e t, a t d e n u g å r i en a lm in d e lig k la sse.

23 2l Sy g e b ør n 43 e le v e r h a r få e t u n d e r v isn in g i ia lt t im e r i D e fle s t e t im e r e r u n d e r v ist p å F r e d e r ik sh a v n K o m m u n e h o sp it a l a f o v e r læ r e r E lle n S a a b y e. D et e r o v e r læ g e n, d e r a fg ø r, om o g h v o r n å r en e le v, d e r e r in d la g t, m å st a r t e m ed u n d e r v isn in g e n. H e n v isn in g t il u n d e r v isn in g e r n u i r e t fa s t e r a m m e r, så le d e s a t e le v e r n e k o m m e r t il u n d e r v isn in g, s å sn a r t d e k a n k la r e d e t. 4 e le v e r h a r u n d e r læ n g e r e s y g e le je få e t h je m m e u n d e r v isn in g : K yst sa n a t o r i e t P å K y s t sa n a t o r ie t h a r d e r i v æ r e t 65 b ø r n i u n d e r v isn in g sp lig t ig a ld e r : o g d e h a r få e t 13 t im e r s u n d e r v isn in g u g e n t lig i d e c a. 3 m å n e d e r, o p h o ld e t v a r e r : H o v e d p a r t e n a f t im e r n e e r b r u g t t il d a n sk o g r e g n in g, så le d e s a t b ø r n e n e ig e n sk u lle k u n n e fo r t sæ t t e i d e r e s g a m le k la sse r e ft e r o p h o ld e t. D e r h a r h e le sk o le å r e t v æ r e t g e n n e m sn it lig 18 e le v e r m ed en sp r e d n in g fr a : sk o le å r : D e t t e sk o le å r h a r o g så v æ r e t p r æ g e t a f d e d å r lig e lo k a le fo r h o ld, lig e so m e le v t a lle t h a r v æ r e t fo r st o r t t il, a t b ø r n e n e, d e r h a r m a n g e sp e c ie lle v a n sk e lig h e d e r, h a r k u n n e t få en t ilfr e d s s t ille n d e b e h a n d lin g : N a t io n a lfo r e n in g e n h a r i lø b e t a f so m m e r e n la d e t o p fø r e en n y sk o le b y g n in g, som sn a r t e r k la r t il b r u g, o g d e n v il a fh jæ lp e et st o r t b e h o v : D en v il o g så g ø r e d e t m u lig t a t ø g e t im e t a lle t p å K y st s a n a t o r ie t : D e sid st e å r e r b ø r n e n e p å K y st sa n a t o r ie t fo r en st o r d e l k o m m et fr a d a n sk e sk o le r i S y d sle sv ig, o g læ r e r n e p å K y st sa n a t o r ie t R u th P e d e r se n o g K a j B o r g e n h a r i fo r å r e t h a ft en u d b y t t e r ig k o n t a k t v e d b e sø g p å sk o le r n e i F le n sb o r g o g o m e g n, d e r se n d e r d e fle st e b ø r n t il F r e d e r ik sh a v n. Tal e - o g h ø r e u n d e r visn i n g v. t a le - h ø r e p æ d a g o g G u d r u n J a c o b s e n 57 e le v e r h a r få e t t a le u n d e r v isn in g. (B a n g sb o st r a n d sk o le 4, F la d st r a n d sk o le 12, H å n b æ k sk o le n 13, M u n k e b a k k e sk o le n 5, R a v n sh ø j sk o le 9, S t r a n d b y sk o le 5, Ø r n e v e je n s sk o le 6, F r e d e r ik sh a v n G y m n a siu m l, F r e d e r ik sh a v n p r iv a t e R e a lsk o le 2 ). 8 a f d e 57 e le v e r v a r ik k e sk o le sø g e n d e, id e t b ø r n m ed t a le v a n sk e lig h e d e r h a r m u lig h e d fo r a t d e lt a g e i sk o le n s t a le u n d e r v isn in g d e t sid st e å r in d e n sk o le g a n g.

24 2 2 F ø lg e n d e t a le lid e ls e r e r b le v e t b e h a n d le t : S p r og r etar d erin g S tam m en D år lig a r t i ku lation L æ sp en S tem m e lid else D r e n g e P ig e r I a lt E n d v id e r e h a r 85 e le v e r v æ r e t h e n v ist t il t a le p æ d a g o g isk u n d e r sø g e lse : A f d isse e r 5 I in d s t ille t t il t a le u n d e r v isn in g, o g 24 e r in d t il v i d e r e u n d e r o b se r v a t io n. P å g r u n d a f m a n g le n d e læ r e r k r æ ft e r m å 22 a f d e 51 in d st ille d e e le v e r v e n t e p å u n d e r v isn in g. 3 e le v e r m ed n e d sa t h ø r e lse h a r få e t h ø r e u n d e r v isn in g. 2 a f d em h a r d e lt a g e t i u n d e r v isn in g sm in ist e r ie t s k u r su s fo r h ø r e h æ m m e d e e le v e r. K u r a f o r vi r k so m h e d v. k u r a t o r J e n s C h r. H an s e n T il k u r a t o r e r t ilm e ld t 21 p ig e r o g 24 d r e n g e u d g å e t a f sk o le r n e m e lle m o g I v in t e r h a lv å r e t h a r 7 e le v e r v æ r e t u n d e r v ist a f k u r a t o r i d an sk - r e g n in g o g o r ie n t e r in g i 75 t im e r i u n g d o m ssk o le n : I å r e t s lø b h a r m a n g e u n g e sø g t r å d o g v e jle d n in g b å d e v e d r ø r e n d e e r h v e r v, m en o g så i r e n t m e n n e sk e lig e a n lig g e n d e r. E t st o r t a n t a l a f d e u n g e s fo r æ ld r e h a r o g så h e n v e n d t sig t il k u r a t o r. D e 4 5 e le v e r e r b e sk æ ft ig e t v e d fø lg e n d e : D r e n g e : P ig e r : 4 læ r lin g e 1 læ r lin g 7 a r b e jd sd r e n g e 7 p å h o t e l 4 b u d e 6 i h u set 2 sø m æ n d 1 v e d fisk e in d u st r i 1 c h a u ffø r m e d h jæ lp e r 2 i fo r r e t n in g 1 v e d fisk e r i 1 s e jle r 2 in d u st r isn e d k e r e 2 p å u n g d o m ssk o le 2 p å u n g d o m ssk o le 1 e r h je m m e 1 p å m in k fa r m H e r u d o v e r h a r v ir k so m h e d e n o m fa t t e t fo r b e r e d e ls e o g g e n n e m fø r e ls e a f e r h v e r v sp r a k t ik i 14 d a g e (h e r u n d e r b e sø g p å p r a k t ik st e d e r n e ) fo r :

25 23 8 e le v e r fr a Ø r n e v e je n s sk o le (2 g a n g e å 14 d a g e ). 2 e le v e r fr a M u n k e b a k k e n sk o I e n. 2 e le v e r fr a F la d st r a n d sk o le, sa m t o m fa t t e t u d se n d e lse a f 8 e le v e r fr a sk o le v æ se n e t s 10. h jæ lp e k la sse o g 1 e le v fr a 9: h jæ lp e k la ss e i a r b e jd s p r a k t ik og a d s k illig e b e sø g p å d isse e le v e r s a r b e jd s p la d s e r g e n n e m å r e t, sa m t fo r b e r e d e lse t il u d se n d e lse a f d en k o m m e n d e 10. h jæ lp e k la sse i a r b e jd s p r a k t ik. A r b e jd s g iv e r n e h a r v ist d e n st ø r st e v e lv ilje o g fo r s t å e ls e v e d u d st a t io n e r in g e n a f e le v e r n e, o g d e 2 1 p r a k t ik a n t e r h a r h a ft e t u d m æ r k e t u d b y t t e a f o p h o ld e t p å a r b e jd s p la d s e r n e. E. S e jr K n u d se n. Børn etan dplejen Pe r so n a l e p r. 1. a u g u st 1972 B ø r n e t a n d læ g e G r e t h e S. M a d s e n a n sa t 15/ B ø r n e t a n d læ g e M a r g it B e r g e n... 15/ B ø r n e t a n d læ g e K ir st e n B r a s e n... 1/ B ø r n e t a n d læ g e G r e t e W i t t... 15/ K lin ik a ssist e n t J y t t e P e d e r se n... 1/ K lin ik a ssist e n t G r e t h e N. J ø r g e n se n... 1/ K lin ik a ssist e n t L e n e W in t h e r... 15/ K lin ik a ssist e n t I n g e r O l e s e n a n sa t 1/ K lin ik a ssist e n t R ig m o r M : M a d s e n a n sa t 1/ K lin ik a ssist e n t B ir g it K n u d s e n... 1/ K lin ik a ssist e n t A n n e lise S c h o u... 1/ K lin ik a ssist e n t J e t t e S: H a n se n... 1/ K lin ik a ssist e n t H e n n y S i n d i n g a n sa t 1/ K lin ik a ssist e n t K ir st e n S ø r e n s e n... 1/ K lin ik a ssist e n t B e n t e A n d r e a se n a n sa t 1/ K lin ik a ssist e n t M o n a B : J e n s e n... 1/ P r o fy la k s e a s s is t e n t T o v e H a n se n a n sa t 1/ K lin ik c h e f G u n n a r L u n d g r e n a n sa t 1/ K o n su le n t i o r t o d o n t i: sp e c ia lt a n d læ g e J o h n H o lsk o. B e r e t t ig e t t il b e h a n d lin g i d e t t e sk o le å r v a r a lle e le v e r i k la sse i d e 10 k o m m u n a le sk o le r sa m t F r e d e r ik sh a v n p r iv a t e R e a l sk o le. G r u n d e t m a n g le n d e k lin ik - o g p e r s o n a le k a p a c it e t k u n n e k u n e le v e r n e i k la sse i d e 5 k o m m u n a le sk o le r i F r e d e r ik sh a v n b y t ilb y d e s e g e n t lig b ø r n e t a n d p le je : D e ø v r ig e e le v e r h e n v ist e s t il b e h a n d lin g h o s h je m m e t s t a n d læ g e m ed 10 0 / o k o m m u n a l r e fu sio n :

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000

Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 5. juni 2013 Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000 Mens beskæftigelsen af personer med en videregående

Læs mere

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune?

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 Oktober 2014 Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Byggesagsgebyret er reelt en skat på erhvervsudvikling

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 1 Guø. Du. Læ o på. B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: hå. H h å u på u j. øhå. H u å u, o u v. oå hå. H u h ø o å. h u hå. H u o å v. h ø u på. T p på h. Foæ, hv h! Ev ho. 1 1 Guø. Hvo? Du æ. 1 Guø. Hv? S

Læs mere

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 21 23 79 52 7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Det danske

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetning Ira Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetn i ng f r a Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S koleinspektør A age S øren sen Skagen Skolekom m ission:

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT OFFENTLIGT KØBSTILBUD (DKK 0,20 PER AKTIE) TIL AKTIONÆRERNE I

TILBUDSDOKUMENT OFFENTLIGT KØBSTILBUD (DKK 0,20 PER AKTIE) TIL AKTIONÆRERNE I TILBUDSDOKUMENT OFFENTLIGT KØBSTILBUD (DKK 0,20 PER AKTIE) TIL AKTIONÆRERNE I Affitech A/S (CVR- nr. 14 53 83 72) Fremsat af Trans Nova Investments Limited (Cypriotisk selskabsregistreringsnr. HE 21 01

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 2. marts 2016 INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED 10.000 PERSONER Denne analyse beregner effekten af at indføre

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen 11. april 2016 2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Dette notat ser på, hvordan

Læs mere

LØKKES REFORM-KONTO SAMMENLIGNET MED THORNING, LØKKE 1 OG FOGH

LØKKES REFORM-KONTO SAMMENLIGNET MED THORNING, LØKKE 1 OG FOGH Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 15. december 2015 LØKKES REFORM-KONTO SAMMENLIGNET MED THORNING, LØKKE 1 OG FOGH Dette notat sammenligner omfanget af de hidtidige reformer

Læs mere

STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER

STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 2. april 2013 STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER Mens personer kan

Læs mere

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24 66 42 20 13. december 2011 DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Danskerne bakker i en ny meningsmåling op om behovet for at styrke

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

PSO- OG EL-AFGIFT VENDER DEN TUNGE ENDE NEDAD

PSO- OG EL-AFGIFT VENDER DEN TUNGE ENDE NEDAD Af analysechef Otto Brøns-Petersen og specialkonsulent Claus Andersen Direkte telefon 20 92 84 40 20. maj 2016 PSO- OG EL-AFGIFT VENDER DEN TUNGE ENDE NEDAD Dette notat viser, at elafgiften og PSO udgør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia G A Fc Shpp @fchpp -- S : / Sh: T h Sc Afø VV f på, Fc Fc h VV- f p f fæ p f /f på, Fc Aæ på p, æ fø D f f ø B, p fæ Aæ yz, h pfø f c pp p fæ Aæ f æ p f B f c,, f ff p æ på ø (VV fø f pæ Afø Fc h på f

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere