Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne"

Transkript

1 Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en revidering af modellen. Ressourcefordelingen skal understøtte målene for Furesø Kommunes skolevæsen herunder understøtte kommunens inklusionsstrategi som indebærer, at så mange elever som muligt skal tilbydes undervisning i almenområdet. Der er en lang række forudsætninger, som skal være til stede, for at målsætningen om øget inklusion lykkes, og økonomien er kun én af dem. Medarbejdernes kompetencer, skolernes organisation og visitationsprocessen er andre elementer, som det også er nødvendigt at inddrage. 14. juni 2012 Center for Dagtilbud og Skole Rådhustorvet Farum Tlf.: Fax: Sagsbehandler: Henrik Bech Dir. tlf.: Dette oplæg drejer sig primært om økonomi, og i den forbindelse er det nødvendigt ligeledes at inddrage visitationsprocessen til specialtilbud. Inklusion Fra og med skoleåret 2011/12 har skolerne ud over deres almindelige tildeling fået en andel af inklusionspuljen. Inklusionspuljen har ikke nogen bestemt størrelse, men afsættes i forhold til hvor mange midler, det har været muligt at frigøre på baggrund af, at en række special-elever undervises lokalt frem for i andre kommuner, eller inkluderes i folkeskolerne frem for at blive undervist i et specialtilbud. Bevægelserne har primært gået fra eksterne specialtilbud til interne specialtilbud og fra mindre indgribende interne specialtilbud (f.eks. læseklasser og specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) til almenområdet. Etableringen af lokale specialtilbud til erstatning for eksterne er det, der indtil videre har haft den største effekt. Oprettelsen af en tale/sprog-klasse på Hareskov Skole, autismetilbuddet i tilknytning til ADHD-centret og hold 96 på

2 Egeskolen (et tilbud til en bred gruppe af udskolingselever - typisk tidligere specialelever - som har brug for særlig opbakning og et tæt samarbejde med familien) har betydet, at antallet af nyvisiterede elever til eksterne tilbud er faldet fra ca. 25 i skolerådet 2011/12 til ca. 10 i skoleåret 2012/13. Bevægelsen fra specialtilbud til almenområdet har været mindre omfattende først og fremmest fordi udgifterne til de støtteforanstaltninger, der bliver etableret i alemområdet, typisk er højere end de udgifter, der er forbundet med at have eleven indskrevet i en specialklasse. Der er dog et antal gode eksempler, hvor der med midler fra inklusionspuljen er blevet etableret et inkluderende tilbud i form af en styrkelse af undervisningsmiljøet omkring klassen/eleven f.eks. i forhold til børn med et fysisk handicap. Nedenstående tabel angiver udviklingen inden for de enkelte typer af specialtilbud. På grund af forskellige registreringsmetoder og tidspunkter skal oversigten tages med et vist forbehold, men den er dog retningsgivende for tendensen: Specialtilbud 2009/10 til 2012/ / / / /13 Eksterne specialtilbud i andre kommuner Interne specialtilbud på folkeskolerne Furesøskolen (tidligere Solhøj/Linje 14) Hold 96, Egeskolen I alt Anvendelsen af eksterne specialtilbud er fra 2010/11 til 2012/13 faldet med 28, og det skyldes først og fremmest udbygningen af de lokale tilbud. At det samlede antal elever i specialtilbud i samme periode er reduceret med 18 (svarende til ca. 6 %) skyldes flere årsager dels øget inklusion og dels et faldende elevtal (ca. 3 % på planlægningstidspunktet). Inklusionspuljen for skoleåret 2012/13 er på 8 mio. kr. Oprindelig plan for en inklusionsfremmende styringsmodel Kommunerne er jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra 2012 forpligtet til at etablere inklusionsfremmende økonomistyringsmodeller, og denne aftale er i Furesø Kommune fulgt op af en beslutning om, at ressourcetildelingen til skolerne skal give incitament til inklusion. I december 2010 sendte forvaltningen en plan i høring, som udlagde stort set hele ansvaret for økonomi og visitation i forhold til vidtgående specialundervisning til skolerne. Side 2 af 9

3 Center for Dagtilbud og Skole har det sidste år arbejdet på at implementere denne plan, men som arbejdet er skredet frem, er vi stødt på en række udfordringer i forhold til den paktiske udmøntning af planen. Nogle af udfordringerne er følgende: - På grund af den store udnyttelse af frit skolevalg er det vanskeligt at definere skolernes ansvarsområde entydigt. Vi ved, hvor børnene bor, men vi har vanskeligt ved at regne ud, hvor de kommer til at gå i skole - Udgifterne til vidtgående specialundervisning svinger meget fra år til år i de enkelte distrikter, og en fuld udlægning af ressourcen vil derfor betyde, at der skal overføres meget store beløb (både mer- og mindreforbrug) mellem årene for at få økonomien til at hænge sammen - Af samme årsag vil det være vanskeligt for skolerne at disponere ressourcerne til inkluderende tiltag, da et enkelt barn i et specialtilbud kan betyde plus/minus en halv mio. kr. pr. år over de næste 8-10 år - En objektiv beregning af ressourcen til de enkelte skoler vanskeliggøres dels af det frie skolevalg og dels af de store udsving fra år til år - En lang indfasningsperiode betyder, at effekten af modellen kun langsomt viser sig. I forhold til de opstillede budgetmål for området er dette ikke hensigtsmæssigt - Der ligger en betydelig administration i at holde styr på hvilke elever, der skal finansieres af hvilke skoler, og der kan hele tiden opstå gråzoner, hvor finansieringen er uklar på baggrund af tilflyttere, frit skolevalg og årsagen til henvisningen (f.eks. håndtering af anbragte børn) På baggrund af ovenstående erfaringer foreslår forvaltningen en forenklet model, som formodes at give det samme incitament til inklusion samtidig med, at modellen er forholdsvis nem at overskue og administrere. Oplæg til ny økonomi-model i tilknytning til inklusionsarbejdet Det grundlæggende princip i forhold til inklusion er fortsat, at alle elever, der undervises i almenområdet, er almindelige elever. Som udgangspunkt har vi ikke enkeltintegrerede specialelever i Furesø Kommune, men vi har en differentieret ressourcetildeling til de enkelte klasser/hold på baggrund klassens/holdets elevsammensætning. På samme måde har vi en differentieret ressourcetildeling til den enkelte skole på baggrund af skolens elevsammensætning. Ressourcen differentieres dels på baggrund af objektive (socioøkonomiske) kriterier, dels på baggrund af subjektive kriterier ud fra en vurdering af de konkrete elever på den pågældende skole. Til arbejdet med inklusion foreslås følgende model anvendt: Side 3 af 9

4 Inklusionspulje Takst, hvis elev visiteres til specialtilbud Tidsbegrænsede indsatser Elever, der hjemtages fra et specialtilbud. Skolestartere Indstilling og visitationskompetence Der fordeles en pulje til inkluderende indsatser på baggrund af en vægtning af skolernes elevtal og andelen af elever, der opfylder 3 eller flere risikokriterier (jf. opgørelse af socioøkonomiske kriterier fra Danmarks Statistik). Hvis en elev, som er indskrevet i almenområdet på en skole, visiteres til et specialtilbud, betaler skolen en fast engangstakst på kr. uanset tilbud og uanset hvilket skoledistrikt eleven kommer fra. Efterfølgende betales tilbuddet centralt Der kan aftales særlige takster for tidsbegrænsede indsatser f.eks. i læsetilbuddene eller på Furesøskolen Hvis en elev, som er revisiteret til et specialtilbud, indskrives i almenområdet på en skole, modtager skolen et beløb til den nødvendige styrkelse af undervisningsmiljøet omkring den pågældende elev. Der sker en årlig revurdering af beløbets størrelse Elever, der skal starte i børnehaveklasse, og som har behov for en specialpædagogisk indsats, visiteres i god tid før skolestart. Den økonomiske ressource vurderes konkret i fht af barnets vanskeligheder. Ressourcen udmøntes som udgangspunkt i et inkluderende tilbud i almenområdet. Der foretages en årlig revurdering af størrelsen af det tilførte beløb. Alle visitationer og vurderinger af beløbsstørrelser sker i et centralt placeret udvalg (Inklusionsforum) med visitationskompetence. Det er skolelederen, der har kompetencen til at indstille en elev til et specialtilbud Det er ikke muligt at angive en konkret størrelse på inklusionspuljen, men vurderingen af ovenstående principper må ske på baggrund af en forudsætning om, at puljen har en størrelse, der gør arbejdet efter principperne muligt. Side 4 af 9

5 Undervisningsområdet Undervisningsområdet får via det kommunale budget tildelt en ramme. Fra og med budget 2012 er der indført en teknisk regulering af rammen således, at rammen justeres efter demografien dvs. i forhold til den vedtagne befolkningsprognose. Den nuværende ressourcefordelingsmodel til undervisningsområdet har med mindre justeringer fungeret siden skoleåret 2009/10. Der er tale om en ressourcefordelings-model og ikke en ressourcetildelingsmodel. Det betyder, at modellen fordeler det til enhver tid værende budget. Arbejdet med modellen har ikke afstedkommet de store problemer, men der er dog nogle forhold, som skal overvejes i forbindelse med en revidering af modellen: - Modellen baserer sig på et undervisningsbegreb, som ikke længere anvendes - Skoler med en høj tildeling på baggrund af socioøkonomiske kriterier og tosprogede elever har flere ressourcer pr. elev til andre opgaver (udvalg, tilsyn, kompetenceudvikling mv.) end skoler med en lav tildeling - Grundmodellen er udviklet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, og de mange knobskydninger siden har ikke gjort modellen mere overskuelig en forenkling kunne derfor være en målsætning Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til undervisningsområdet På baggrund af ovenstående overvejelser foreslås følgende principper for ressourcetildeling til undervisningsområdet: Almenområdet Der udløses et antal undervisningstimer pr. elev. Antallet af timer afhænger af elevens årgang og er fastsat i forhold til ministeriets vejledende timetal. Tildelingen svarer til nuværende model. Specialområdet Der udløses et antal undervisningstimer pr. elev. Antallet af timer svarer til det antal timer, den pågældende elev ville udløse i almenområdet, ganget med en faktor. Faktoren fastsættes i forhold til, hvor indgribende specialtilbuddet er. I de mest indgribende tilbud (ADHD, autisme og ta- Side 5 af 9

6 le/sprog) tildeles samme timetal uanset alder (svarer til nuværende praksis). Pulje til dansk som andetsprog Pulje fordelt efter socioøkonomiske kriterier Særlige tildelinger Omregning til lærerstillinger Puljen fordeles efter antallet af tosprogede elever (svarer til nuværende model). Puljen fordeles efter antallet af elever, der opfylder 3 eller flere risikokriterier i forbindelse med den opgørelse af skolerne socioøkonomiske forhold, som Furesø Kommune får udarbejdet af Danmarks Statistik. Der tildeles særlige timer til basishold, jernalderhuset og Jonstrup-afdelingen af Lille Værløse Skole. Modellen er tilpasset det undervisningsbegreb, der anvendes i den arbejdstidsaftale, som anvendes i Furesø Kommune dvs. arbejdstidsaftale 08. Undervisning defineres her som undervisning i folkeskolens fag (inkl. specialundervisning) af klasser, hold og enkeltelever. Dette undervisningsbegreb kaldes det klassiske undervisningsbegreb. Den nuværende model anvender et udvidet undervisningsbegreb, hvor skolebiblioteker og afgangsprøver også tæller som undervisning. Ændringen fra udvidet til klassisk undervisningsbegreb betyder, at der i den nye model udløses en lærerstilling pr. 663 undervisningstimer (gennemsnit), hvor tallet tidligere var 695. Tildelingen pr. elev er justeret tilsvarende ned, så samlet udløses der et uændret stillingstal med den nye model. Differentieret undervisningstimetal I gennemsnit tildeles der en lærerstilling pr. 663 undervisningstimer. Tildelingen er differentieret således, at der til den elevtalsafhængige tildeling udløses en lærerstilling pr. 661 undervisningstimer, mens der til timer tildelt via puljer (socioøkonomisk og dansk som andetsprog) skal 695 Side 6 af 9

7 undervisningstimer til at udløse en lærerstilling. Differentieringen betyder, at skolerne i højere grad stilles lige i forhold til tid til andre opgaver. Der er tale om forholdsvis få ændringer i forhold til nuværende model, og for den skole, der oplever den største ændring, betyder det, at antallet af lærerstillinger ændres med ca. 0,6 stilling. Den ændrede tildeling til specialklasserne er primært begrundet i et ønske om en tættere sammenhæng mellem tildelt ressource og antallet af elever. I tilfælde af, at specialklasserne er så små, at der ikke er timer til at give klassen det vejledende timetal, tildeles et antal garantipladser, så det nødvendige timetal opnås. Tildeling af garantipladser betyder dermed, at klassen ikke har en bæredygtig størrelse, og det bør derfor tilstræbes, at klasserne har en størrelse, så garantipladser ikke er nødvendige. Ændringen af tildelingen på baggrund af socioøkonomiske kriterier baserer sig på, at behovet for socialpædagogiske tiltag udover et grundbehov ser ud til at være ligefrem proportionalt med antallet af familier, som er socialt udfordret. Tildeling til pædagoger i undervisningen samt til ledelse og administration er uændret i forhold til den nuværende model. I det vedlagte regneark er en ressource svarende til skoleåret 2012/13 fordelt efter den nye model. FFO Ressourcefordelingsmodellen fordeler også ressourcer til pædagogerne i FFO og til deres arbejde i undervisningen. Ressourcen til pædagoger i undervisningen tildeles ud fra antallet af elever i indskolingen (0. til 3. klasse), hvor eleverne i børnehaveklasserne vægter 10 gange så meget som de øvrige elever. 10 % af ressourcen tildeles i forhold til socioøkonomiske kriterier. Udover denne tildeling udløser hver elev en ressource på 2000 kr. (2011- niveau) til pædagoger i undervisningen. Denne ressource fordeles forholdsmæssigt mellem de kommunale og private fritidsordninger efter børnetal. Side 7 af 9

8 Til og med 2010 foregik tildelingen til pædagoger i FFO erne efter samme model, som anvendes på dagtilbudsområdet dvs. en tildeling pr. barn pr. måned til det konkrete antal børn. Fra 2011 er tildelingen sket én gang om året i forhold til antallet af børn indskrevet på skolen pr. 5. september året før. De enkelte årgange vægter forskelligt alt efter hvor stor en del af året, de er indmeldt i FFO f.eks. er der taget højde for, at 4. klasserne overgår til FFO2 / klub pr. 1. maj, og at forårsbørnene starter på et tidspunkt mellem 1. februar og 1. maj. Den nye model skulle sikre FFO erne kendte budgetter et år frem, hvor den gamle model i princippet justerede budgetterne en gang om måneden. Denne model har vist sig at have nogle problemer først og fremmest i forhold til forårsbørnene. Børnene udskrives af børnehaverne i et tempo, som er styret af presset på kapaciteten i børnehaverne, og det er ikke forudsigeligt, hvordan det sker. Dermed har vi været nødt til at fravige modellen for at få tingene til at hænge sammen, og det er ikke hensigtsmæssigt. Derudover er der udfordringer i forhold til ressourcetildelingen til FFO3, hvor der ikke er nogen sammenhæng mellem antallet af indskrevne børn/unge og ressourcetildelingen. Dette var helt bevidst, da modellen blev sat i gang, men udviklingen i antallet af børn/unge, der benytter tilbuddet, betyder, at modellen skal overvejes. Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel for FFO 1-3 På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel foreslås ressourcerne til FFO 1-3 fremover fordelt efter følgende principper: Tildeling pr. barn i FFO 1 og 2 Til hvert barn indskrevet i FFO 1 og 2 tildeles et beløb til løn og drift pr. barn pr. måned. Beløbet pr. barn i FFO 2 svarer ca. til 50 % af beløbet pr. barn i FFO1. Tildeling til FFO 3 Antallet af indskrevne børn opgøres konkret for hver måned. Der tildeles et grundbeløb og et beløb pr. ung. pr. måned. Der tildeles en særlig ressource til Regnbuen med henblik på at sikre et kommunalt FFO3-tilbud i Farum. Side 8 af 9

9 Pt. er der kommunale FFO3-tilbud i Hareskov, på Lille Værløse Skole og på Regnbuen (tilknyttet Lyngholmskolen). Pædagoger i undervisningen Specialelever Uændret i forhold til nu. Til elever i specialklasser, som er indskrevet i en kommunal FFO-ordning tildeles et ekstra beløb pr. elev. Beløbet fastsættes i forhold til elevernes vanskeligheder. Pt. er der to niveauer: - Elever indskrevet i Furesø ADHD- og autismecenter (ca kr. pr. elev) - Elever i øvrige specialklasser (ca kr. pr. elev) Ledelse og administration Der tildeles et grundbeløb og et beløb pr. indskrevet barn/ung. Ovenstående model svarer i store træk til tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, og derfor er arbejdet med denne type model gennemprøvet. Side 9 af 9

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Høringssvar udarbejdet af: Skolebestyrelsen på Hareskov Skole (HAR)

Høringssvar udarbejdet af: Skolebestyrelsen på Hareskov Skole (HAR) Høringssvar udarbejdet af: Skolebestyrelsen på Hareskov Skole (HAR) Skolebestyrelsen for Hareskov Skole har i tæt samarbejde med Forældrerådet for FFO gennemgået Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til

Læs mere

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til principper for skolernes medfinansiering af den

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Høring vedrørende nye principper for skolernes ressourcefordeling fra 2016

Høring vedrørende nye principper for skolernes ressourcefordeling fra 2016 Høring vedrørende nye principper for skolernes ressourcefordeling fra 2016 Generelle kommentarer: Skolebestyrelsen bakker op om og støtter forslagene om simplificering og noterer med tilfredshed, at tidligere

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2011 2012 Light version KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDLEDNING Furesø Kommunes kvalitetsrapport

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring 8. december 2013 Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE RAPPORT 26. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 3 1. Indledning 4 2. Den eksisterende model 7 3. Overordnet vurdering af modellen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandling af ny visitationsmodel og sender visitationsmodellen i høring.

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole.

Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole. Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole. Resultater 1. Underviser du i folkeskolens normalklasser? Ja 1.038 93,2% Nej 76 6,8% I alt 1.115 100,0%

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen,

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Inklusion i sparetider

Inklusion i sparetider Titel es dem præsentationen 00.00 2008 Filadelfi Temadag DH Holbæk Inklusion i sparetider Lidt om mig og mit arbejde Fra udskillelse over rummelighed til inklusion Menneskerettighedserklæringen 1948 FN

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 2016-026939 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender at forslag til ny model på tosprogsområdet 2017 godkendes

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource

Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource Indhold Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource...2 1.0 Baggrund og formål...2 2.0 Eksisterende principper for udlægning og takstbetaling...3 2.1 Udlægning

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere