Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet"

Transkript

1 Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej Hinnerup Tlf januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Sagsbehandler: Christian Johan Stenstrup. Hansen Tlf Personlig henvendelse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Danstrupvej 4, Hvorslev 8860 Ulstrup Sagsnr Dokument nr Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning KORA-analysens resultater Tildeling til betaling for elever der forventes segregeret til specialundervisning Tildeling til arbejdet med inklusion Økonomiske virkninger af ændret tildelings- og betalingsmodel Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen Ændring i princippet for fordeling af specialundervisningsressourcer til skolerne Ændring i skolernes betalingsforpligtigelse (grundtakstbetaling) Ændring i beregningerne for de elever, som går i 10. klasse (11. skoleår) Forslag til implementeringsproces for den ændrede tildelings- og betalingsmodel. 9 2

3 1. Indledning Byrådet besluttede 24. juni 2015, at KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning skulle udarbejde en analyse af de socioøkonomiske forskelle på skoledistrikterne. KORA har analyseret de socioøkonomiske, demografiske og sundhedsrelaterede forskelle mellem skoledistrikterne i Favrskov Kommune. Byrådet blev præsenteret for analysen på temamødet 15. december I analysen beregnes, hvor mange elever, der i et skoledistrikt kan forventes at blive segregeret til specialundervisning (elever, der af skolerne henvises til specialundervisning uden for almenundervisningen). På baggrund af KORA-analysen har Børn og Skole udarbejdet forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen for specialundervisningsområdet. 1 Tildelings- og betalingsmodellen i udviklingsplanen skal sikre, at skolerne også har et økonomisk incitament til inklusion fremfor segregering til specialundervisning. Det er et centralt mål i udviklingsplanen, at skabe forudsætninger for at færre elever segregeres til specialundervisning og i stedet inkluderes i almenundervisningen. Skolernes grundtakstbetaling for elever, der segregeres, er her et væsentligt element. 2 Det er derfor vigtigt, at det økonomiske incitament for inklusion opretholdes ved ændringer i tildelings- og betalingsmodellen. I KORA-analysen kortlægges elevernes (og forældrenes) socioøkonomiske, demografiske og sundhedsrelaterede karakteristika i de enkelte skoledistrikter. Ud fra de landsdækkende henvisningsmønstre beregnes herefter, i den såkaldte KORA-model, det forventede specialundervisningsbehov 3 i de enkelte skoledistrikter i Favrskov Kommune. Analysens beregninger viser opgjort som et indekstal for hvert skoledistrikt, at der er forskelle mellem skoledistrikterne i forhold til hvor mange elever, der kan forventes segregeret til specialundervisning. I analysen beregnes også den økonomiske virkning ved anvendelse af KORA-modellen på fordelingen af midler til skolerne til grundtakstbetaling og inklusion. Sidstnævnte indebærer en tilpasning af beregningerne, således at der opgøres et selvstændigt indeks for denne del. En fremtidig fordeling af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet til skolerne på baggrund af KORA-analysens indekstal, vil skabe sammenhæng mellem de enkelte skolers ressourcetildeling og forskellene i skoledistrikternes specialundervisningsbehov samt skolernes inklusionsarbejde. Det er på den baggrund, at Børn og Skole i dette notat frem- 1 Tildelings- og betalingsmodellen indgår i Udviklingsplan for Specialundervisning, som Byrådet vedtog 29. januar I tildelings- og betalingsmodellen i udviklingsplanen indgår det, at skolerne betaler en grundtakst for segregerede specialundervisningselever. Hvis eleven inkluderes betales ikke grundtakst, hvorfor skolen kan anvende beløbet i inklusionsindsatsen. 3 Specialundervisningsbehovet er defineret som det antal elever, der forventes segregeret til specialundervisning. 3

4 lægger forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen på specialundervisningsområdet. Ændringerne gennemføres inden for den nuværende ramme til specialundervisning. For at sikre et løbende opdateret datagrundlag anbefales, at der sker en genberegning af indekstallene hvert tredje år. Nedenfor gennemgås i afsnit 2 resultaterne i KORA-analysen. I afsnit 3 fremlægges og begrundes forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen. 2. KORA-analysens resultater Tildelingen til skolerne fra specialundervisningsbudgettet fordeles i den nuværende model mellem skolerne som et samlet beløb til hver skole til betaling af grudtakst for segregerede specialundervisningselever og til arbejdet med inklusion. I KORA-modellen foreslås, at tildelingen til grundtakstbetalingen for segregerede specialundervisningselver og til inklusionsarbejdet fordeles efter to forskellige principper. Der beregnes således et indeks for hvert af de to områder. Den præcise anvendelse af de samlede tildelte ressourcer på den enkelte skole er dog afhængig af skolens faktiske henvisning af elever til specialundervisning og dermed skolens samlede grundtakstbetaling. Ved færre henviste elever og dermed mindre samlet grundtakstbetaling vil skolen kunne anvende flere ressourcer i inklusionsarbejdet og modsat. I tabel 1 ses indekset for de beregnede forskelle i de enkelte skoledistrikters forventede specialundervisningsbehov 4 og indekset for fordelingen af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet til inklusionsarbejdet. Indeksene er opgjort for skoleåret 2013/14 for elever i klasse. 5 4 Det forventede specialundervisningsbehov er beregnet ved at se på de sammenhænge, der på landsplan er imellem elevernes karakteristika, og hvorvidt eleverne modtager segregeret specialundervisning. Herudfra udledes en statistisk model, som viser, hvor stor betydning de forskellige karakteristika har for en elevs sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning (KORA-modellen). Ud fra modellen kan der beregnes en sandsynlighed for, at hver enkelt elev i Favrskov Kommune vil modtage segregeret specialundervisning. Disse resultater sammenfattes til en gennemsnitlig sandsynlighed for hvert skoledistrikt. Ved beregningen af sandsynligheden antages det, at henvisningspraksis er den samme i Favrskov Kommune som på landsplan. 5 Baggrunden for ikke at medtage 10. klasse forklares i afsnit

5 Tabel 1. Indeks for de enkelte skoledistrikters specialundervisningsbehov og indeks for fordeling af ressourcer til inklusionsarbejdet på de enkelte skoler (0.-9. klasse i 2013/14) jf. KORA-modellen. Skoledistrikt Indeks for specialundervisningsbehov for elever bosat i skoledistrikterne Indeks for fordeling af ressourcer til inkluderende indsatser for elever der går på skolerne Bavnehøjskolen Hadbjerg Skole Hadsten Skole Haldum-Hinnerup Skolen Korsholm Skole Lilleåskolen Præstemarkskolen Rønbækskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Tungelundskolen Ulstrup Skole Østervangskolen Total Tallene i indeksene er indekseret i forhold til Favrskov Kommunes gennemsnit (100). Eksempelvis har en elev, der bor i Ulstrup skoles skoledistrikt, ca. dobbelt så stor sandsynlighed for at have behov for segregeret specialundervisning som en elev, der bor i Rønbækskolens skoledistrikt. I KORA-analysen beregnes også den økonomiske virkning ved anvendelse af KORAmodellen på fordelingen af midler fra specialundervisningsbudgettet til skolerne til grundtakstbetaling og inklusion. Nedenfor beskrives i afsnit 2.1. og afsnit 2.2. henholdsvis principperne for tildeling til betaling for elever, der forventes segregeret til specialundervisning (skolernes specialundervisningsbehov) og til arbejdet med inklusion. I afsnit 2.3. beskrives de økonomiske virkninger af ændringen på den nuværende tildelings- og betalingsmodel Tildeling til betaling for elever der forventes segregeret til specialundervisning Tildelingen til grundtakstbetalingen i KORA-analysen foreslås at ske med baggrund i det samlede antal elever, der bor i skoledistrikterne. Beløbet fordeles så mellem skolerne efter det beregnede forventede antal segregerede specialundervisningselever (skolernes specialundervisningsbehov) af disse elever jf. KORA-modellens indekstal. 5

6 Denne tildeling forudsætter, at skolen også har betalingsforpligtigelsen for alle elever der bor i skoledistriktet. 6 I den nuværende model tager tildelingen udelukkende udgangspunkt i antallet af elever, der går på den enkelte skole. Det betyder, at distriktsskolen i den nuværende model ikke betaler for elever, der har benyttet muligheden for frit skolevalg. Dette foreslås ændret med den nye model Tildeling til arbejdet med inklusion Tildelingen til arbejdet med inklusion foreslås i KORA-analysen at ske ud fra en tilpasset udgave af modellen, som anvendes til beregning af indekstal for elever, der er segregeret til specialundervisning (afsnit 2.1.). 7 Tildelingen til arbejdet med inklusion foreslås således beregnet ud fra det antal elever, der går på den enkelte skole, og ikke som i tildelingen til grundtakstbetalingen for segregerede specialundervisningselever ud fra det samlede antal elever der bor i skoledistriktet. Det skyldes, at skolen i arbejdet med at etablere inkluderende læringsmiljøer udelukkende har ansvaret for egne elever Økonomiske virkninger af ændret tildelings- og betalingsmodel I tabel 2 ses, hvordan inddragelsen af elevers (og forældres) karakteristika (demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede) påvirker ressourcetildelingen til skolerne til grundtakstbetaling og inklusion. Tildelingen er beregnet efter KORA-modellen i forhold til skoleåret 2013/14, hvor den samlede tildeling var 50,5 mio. kr. 8 I tabellen er den økonomiske virkning af de to nye tildelingsprincipper for henholdsvis elever til grundtakstbetaling og til inklusionsarbejdet lagt sammen. Den nærmere opdeling mellem de to områder kan ses i KORA-analysen. Tabel 2: Beregnet samlet tildeling til betaling for segregeret specialundervisning og til inklusionsarbejdet jf. KORA-modellen sammenlignet med eksisterende tildeling i skoleåret 2013/14. Beløb er angivet i mio. kr. Skole Nuværende fordeling Ny fordeling KORA Forskel Bavnehøjskolen 2,9 2,3-0,6 Hadbjerg Skole 3,2 4,0 0,8 Hadsten Skole 4,4 6,2 1,8 Haldum-Hinnerup Skolen 4,7 3,2-1,5 Korsholm Skole 1,3 1,1-0,2 Lilleåskolen 1,6 1,7 0,1 Præstemarkskolen 4,7 3,1-1,6 Rønbækskolen 5,8 4,0-1,8 Skovvangskolen 5,7 5,0-0,7 Søndervangskolen 5,8 6,2 0,4 Tungelundskolen 3,1 4,1 1,0 6 Anbragte i andre kommuner indgår således ikke i betalingsforpligtigelsen. 7 Der beregnes således også her et indekstal ud fra elevernes (og forældrenes) karakteristika. 8 Udgifter til 10. klasse er fratrukket, som i KORA-analysen. 6

7 Ulstrup Skole 3,3 5,5 2,2 Østervangskolen 4,1 4,3 0,2 Det skal bemærkes, at der foreslås en genberegning af de bagvedliggende indekstal med de nyeste socioøkonomiske og øvrige baggrundstal før implementeringen af den ændrede model. De beregnede tal i tabel 2 forventes således at ændre sig marginalt i forbindelse med implementeringen. 3. Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen På baggrund af de konstaterede forskelle mellem skolerne foreslås det, at den nuværende tildelings- og betalingsmodel ændres med udgangspunkt i KORA-modellen. I afsnit 3.1. beskrives forslag til ændring i princippet for fordeling af specialundervisningsressourcer til skolerne. I afsnit 3.2. beskrives forslag til ændring i skolernes betalingsforpligtigelse (grundtakstbetaling). I afsnit 3.3. beskrives forslag til ændring i beregningerne for de elever, som går i 10. klasse (11. skoleår). I afsnit 3.4. foreslås implementeringsprocessen for ændringerne i tildelings- og betalingsmodellen Ændring i princippet for fordeling af specialundervisningsressourcer til skolerne I den nuværende tildelingsmodel tildeles skolerne ressourcer efter, hvor mange elever der går på den enkelte skole. Ressourcerne anvendes så af den enkelte skole til enten grundtakstbetaling for segregerede specialundervisningselever eller til arbejdet med inklusion. Fremover foreslås, at tildelingen af ressourcer til skolerne sker efter to principper: Først tildeles skolerne et beløb til grundtakstbetaling fordelt efter skoledistriktets andel af det samlede antal forventede elever til segregeret specialundervisning af alle de skolebørn som bor i distriktet. 9 Beløbet til fordeling til grundtakstbetalingen er ud fra ressourcetildelingen fra specialundervisningsbudgettet til skolerne i skoleåret 2013/14 på 32,0 mio. kr. Dernæst tildeles et beløb til arbejdet med at etablere inkluderende læringsmiljøer (inklusionsarbejdet). Dette beløb beregnes med baggrund i de elever, der går på den enkelte skole. Baggrunden for dette er, at arbejdet med at etablere inkluderende læringsmiljøer alene omfatter de elever, der går på den enkelte skole. Aldersvariablen er også taget ud i inklusionstildelingen, da inklusionsarbejdet er uafhængigt af alder. 10 Beløbet til fordeling til arbejdet med inklusion er ud fra ressourcetildelingen fra specialundervisningsbudgettet til skolerne i skoleåret 2013/14 på 18,5 mio. kr. 9 Således indgår også elever, som har valgt at gå på friskoler uden for kommunen, elever som går på efterskole mv. 10 I fordelingen til grundtakstbetaling er aldersvariablen bevaret idet det antages, at der er et stigende specialundervisningsbehov ved stigende alder. 7

8 Det samlede beløb varierer hvert år afhængig af de centrale nettoudgifter til etablering af specialundervisningstilbud. Med ændringen i tildelings- og betalingsmodellen tages fremover hensyn til forskelle i specialundervisningsbehovet og inklusionsarbejdet mellem skoledistrikterne jf. KORAmodellen. Den del af tildelingen der vedrører tildelingen til segregerede specialundervisningselever, og hvor der tages udgangspunkt i samtlige elever i skolernes distrikter, har betydning for skolernes betalingsforpligtigelse (se næste afsnit) Ændring i skolernes betalingsforpligtigelse (grundtakstbetaling) Det foreslås, at skolerne fremover betaler grundtakst for alle de segregerede specialundervisningselever, der bor i skoledistriktet. Dette følger af, at fordelingen af budgetbeløbet til grundtakstbetaling i KORA-modellen (se forrige afsnit) også tager udgangspunkt i samtlige elever, der bor i skoledistriktet. Ændringen betyder, at skolerne i modsætning til nu 11 skal betale for specialundervisningselever, der bor i skoledistriktet, men som har benyttet sig af muligheden for frit skolevalg. Antallet af disse elever er pr. september 2015 opgjort til 9. Da det er den skole eleven går på (i dette tilfælde fritvalgsskolen), der har kompetencen til at henvise til specialundervisning, mens det er distriktsskolen, som skal betale grundtaksten, kan dette teoretisk svække det økonomiske incitament til inklusion. Princippet foreslås dog alligevel gennemført, da det vurderes at være en forholdsvis lille problemstilling. Dels fordi det drejer sig om få elever, og dels fordi det vurderes, at der kun vil være få tvivlstilfælde ved henvisning til specialundervisning. Endelig vil en undtagelse i forhold til de generelle principper i modellen kræve en fortløbende og forholdsvis kompleks administrativ manuel tilpasning af de anvendte elevtal i modellen. I de nærmere administrative retningslinier til skolerne omkring betalingen for segregerede elever indskrives dog, at det forventes, at lederen på fritvalgsskolen og lederen på distriktsskolen drøfter henvisningen førend den effektueres. Det er dog stadig lederen på fritvalgsskolen, som har den endelige henvisningskompetence. I den nuværende model har skolerne ikke betalingsforpligtigelsen for elever, der er anbragt i Favrskov Kommune på opholdssteder eller institutioner. I den ændrede tildelingsog betalingsmodel vil skolerne få betalingsforpligtigelsen for disse elever. Hvad angår elever, der går på privatskole eller efterskole, vil disse elever typisk blive henvist gennem distriktsskolen, som de vender tilbage til, hvis det viser sig, at de har behov for specialundervisning. Betalingen for disse elever vil således ikke i praksis eller kun i få tilfælde forandre sig i forhold til nu. Hvad angår elever, som er anbragt uden for kommunen, betaler skolerne i den nuværende model ikke grundtakst for disse elever, hvis de modtager til specialundervisning. Dette 11 Nu betaler fritvalgsskolen for disse elever. 8

9 vil heller ikke være tilfældet efter de foreslåede ændringer i tildelings- og betalingsmodellen, da eleverne ikke indgår i tildelingen af ressourcer til skolerne Ændring i beregningerne for de elever, som går i 10. klasse (11. skoleår) Det foreslås, at 10. klasseeleverne (11. skoleår) fremover, i modsætning til nu, ikke indgår i ressourcetildelingen til skolernes betaling for segregerede specialundervisningselever. Det betyder, at disse elever heller ikke bliver en del af skolernes betalingsforpligtigelse. Derfor foreslås det, at der afsættes en pulje af det samlede specialundervisningsbudget til dækning af den manglende grundtakstbetaling. Størrelsen af puljen beregnes hvert år i forbindelse med fordelingen af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet til skolerne. Puljen påvirker ikke skolernes samlede økonomi, da eleverne ikke som nu indgår i skolernes betalingsforpligtigelse. Grunden til at 10. klasseeleverne ikke foreslås indregnet er, at eleverne udelukkende er knyttet til to skoledistrikter. Hvis eleverne indgår, vil det betyde en risiko for forholdsvis store økonomiske udsving for de to skoler fra år til år. Eksempelvis vil forholdsvis få elever ét år give en forholdsmæssig stor økonomisk gevinst for de to skoler og modsat ved forholdsvis mange elever. Dernæst vil en indregning af 10. klasseeleverne betyde, at elever, der i 9. klasse modtager specialundervisning betalingsmæssigt, automatisk overgår fra de tidligere distriktsskoler, uden at de to skoler kender eller har henvist disse elever til specialundervisning. Endelig ligestilles valget af 10. klasse med ungdomsuddannelserne, hvor skolerne heller ikke har en betalingsforpligtigelse Forslag til implementeringsproces for den ændrede tildelings- og betalingsmodel For at give skolerne mulighed for at tilpasse sig den ændrede model forslås ændringerne først iværksat fra skoleåret 2017/18. Det vurderes, at der ikke bør gennemføres en længere overgangsordning, da en sådan overgangsordning betyder, at skoler med et højt specialundervisningsbehov i en længere periode ikke vil få det fulde udbytte af ændringen. Det foreslås, at der laves en ny modelberegning på de nyeste data og beslutninger i foråret 2017 med henblik på implementeringen fra skoleåret 2017/18. Det foreslås, at der herefter laves en genberegning hvert tredje år første gang i foråret 2020 med henblik på skoleåret 2020/21. 9

Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Jacob Seier Petersen Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter Demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede faktorer Specialundervisningsbehov i Favrskov

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017 Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune Workshop den 11. januar 2017 Dagsorden: Rationalet bag decentralisering af midlerne til specialundervisning Den statistiske model

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk tildelingsmodel Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune

Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune Rapport Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune En socioøkonomisk tildelingsmodel Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune En socioøkonomisk tildelingsmodel VIVE og

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk tildelingsmodel Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter Notat Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Jacob Seier Petersen Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter VIVE og forfatterne, 2017

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller

Læs mere

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet i Randers Kommune

Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet i Randers Kommune Jacob Seier Petersen, Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet i Randers Kommune En gennemgang af udvikling og styringspraksis Den økonomiske

Læs mere

Temadrøftelse om styringsmodel af økonomi til specialundervisning - LUKKET

Temadrøftelse om styringsmodel af økonomi til specialundervisning - LUKKET Temadrøftelse om styringsmodel af økonomi til specialundervisning - LUKKET Sagsnummer: 16/34709 Sagsansvarlig: AMB Beslutningstema: En første temadrøftelse om styrkelse af inkluderende læringsfællesskaber

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter Notat Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter Jacob Seier Pedersen Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-07-2

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandling af ny visitationsmodel og sender visitationsmodellen i høring.

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,

Læs mere

Indhold 1. Indledning Formål med kvalitetsrapporten Rapportens opbygning og datagrundlag Nationale og kommunale mål

Indhold 1. Indledning Formål med kvalitetsrapporten Rapportens opbygning og datagrundlag Nationale og kommunale mål 1 Indhold 1. Indledning...4 1.1 Formål med kvalitetsrapporten...4 1.2 Rapportens opbygning og datagrundlag...4 2. Nationale og kommunale mål...6 2.1 Nationale mål...6 2.2 Kommunale indsatser...7 2.3 Handleplaner...7

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau... Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold

Læs mere

BUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET

BUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET BUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET 20. november 2017 0 Indhold Indledning...2 Budgettildelingsmodellens formål...2 Beskrivelse af budgettildelingsmodellen...3 Budgetudmelding og regulering...8 Økonomiske

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE RAPPORT 26. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 3 1. Indledning 4 2. Den eksisterende model 7 3. Overordnet vurdering af modellen

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Den nye model på almendelen indeholder følgende: Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &

Læs mere

Notat Vedrørende Supplerende forslag til nye skoledistrikter

Notat Vedrørende Supplerende forslag til nye skoledistrikter Dato:.08. Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk 1 Supplerende forslag til nye skoledistrikter Med de nuværende skoledistrikter vil udviklingen i befolkningen i Hørsholm Kommune

Læs mere

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter Skoledistrikter - Prognose for nye skoledistrikter Udarbejdet af Tenna Arevad Larsen og Stine Dam Udgivelsesdato: 26-01-2018 Kontakt Stine Dam Analysekonsulent sda@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1273 Center

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Jacob Seier Petersen og Anne Line Tenny Jordan Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Socioøkonomiske udgiftsbehov i seks administrative distrikter i Københavns Kommune Ressourcetildelingsmodel

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side

Læs mere

Analyse af årsager til høje udgifter til specialundervisning

Analyse af årsager til høje udgifter til specialundervisning 14. august 2016 KKN Analyse af årsager til høje udgifter til specialundervisning Det fremgår af s nøgletal på specialundervisningsområdet, at kommunen har væsentlig højere udgifter til specialundervisning

Læs mere

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,

Læs mere

Ressourcetildeling til skolerne i Hedensted Kommune

Ressourcetildeling til skolerne i Hedensted Kommune Notatark Sagsbehandler Per Lunding 28.11.2018 Ressourcetildeling til skolerne i Hedensted Kommune Som opfølgning på temadrøftelser i Udvalget for Læring og dialogmøde med skoleledere og skolebestyrelsesformænd

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ) Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter

Læs mere

1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT

1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT 1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT Tidl. politisk behandling BS-U, 08.06.12, pkt. 27, BS-U, 08.11.12, pkt. 50 Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY Byråd 29. januar 2013 Sagsnr. 710-2011-81711

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Helsingør Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Helsingør Kommunes skoledistrikter Notat Specialundervisningsbehov i Helsingør Kommunes er Jacob Seier Pedersen og Thomas Astrup Bæk Specialundervisningsbehov i Helsingør Kommunes er VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-08-9 Layout:

Læs mere

Notat om konsekvenserne af den effektbaserede tildelingsmodel på folkeskoleområdet i Vordingborg

Notat om konsekvenserne af den effektbaserede tildelingsmodel på folkeskoleområdet i Vordingborg Version 2.1 / 29. marts 2017 Notat om konsekvenserne af den effektbaserede tildelingsmodel på folkeskoleområdet i Vordingborg Sammenfatning og konklusion Den effektbaserede tildelingsmodel er baseret på

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK

INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK 1 2 INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme Notatark Emne: Bilag 1- Skolernes ramme 25. september 2018 - Sagsnr. 18/13609 - Løbenr. 238334/18 1.1 Retningslinjer for frit skolevalg 1 I henhold til folkeskolelovens 36 er der frit skolevalg således,

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:

Læs mere

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes.

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes. Bilag 3. Budgetmodel Baggrund Flere kommuner har de seneste år gennemført udlægning af budget og visitationsansvar til skolerne. I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af ny budget- og visitationsmodel

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger

Læs mere

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg)

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 131 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen Notat vedrørende kapacitet for og Bavnebakkeskolen Forudsætninger for beregning af forventet elevtal Dette notat omhandler udelukkende og Bavnebakkeskolen. Antal elever i skoleåret 16/17 er faktiske elever

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel

Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at drøfter de indsendte høringssvar og godkender visitationsmodellen med følgende justeringer: at

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Elever klassetrin jan 2012 sep 2012 sep 2013 sep 2014 sep 2015 sep Undervisningspligtige elever

Elever klassetrin jan 2012 sep 2012 sep 2013 sep 2014 sep 2015 sep Undervisningspligtige elever Skole og Klub Sagsnr. 200268 Brevid. 2547019 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af decentralisering af specialundervisningen 2017 21. april 2017 Skole- og Børneudvalget

Læs mere

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige

Læs mere

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til principper for skolernes medfinansiering af den

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere