Virksomhedsplan marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015"

Transkript

1 Virksmhedsplan marts 2015

2 Oprettelsesdat: 20. januar 2015 / rev. 3. marts 2015 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden 2. Overrdnede målsætninger 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand 4. Væsentlige kvalitets, miljø g arbejdsmiljøpåvirkninger samt indsatsmråder Kvalitet 4.2 Miljø 4.3 Arbejdsmiljø 5. Planlægning samt udviklings g anlægsprjekter Planlægning 5.2 Udviklingsprjekter 5.3 Anlægsprjekter Afløbssystem Renseanlæg g pumpestatiner Bilag 1. Indledning g præsentatin af virksmheden Dette er virksmhedsplan 2015 fr hldingselskabet Middelfart Spildevand Hlding A/S g datterselskaberne Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Virksmhedsplanen udarbejdes årligt. Virksmhedsplanen er fremlagt på persnalemøde den 5/ g frelagt bestyrelserne fr de tre selskaber den 3/ Middelfart Spildevand er den daglige betegnelse fr de tre selskaber Middelfart Spildevand Hlding A/S, Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Side 2 af 13

3 Middelfart Spildevand er medejer (10 %) af serviceselskabet SamAqua A/S. Selskabet er stiftet iht. vandsektrlvens 19 af de tre A aktinærer VandCenter Syd, Vand g Affald samt Middelfart Spildevand i fællesskab. I 2014 har yderligere 8 vandselskaber tegnet B aktier i selskabet. Middelfart Spildevand har sm kerneydelse at varetage drifts g anlægspgaver på spildevandsmrådet. Dette mfatter bl.a.: - Klimatilpasning - Transprt af spildevand fra industri g hushldninger - Rensning af spildevand fra industri g hushldninger - Håndtering af slam Middelfart Spildevand mdtager g behandler spildevand fra ca frbrugssteder i Middelfart kmmune. Herudver mdtages der frem til den 1/ spildevand fra ca. 270 frbrugssteder i Assens kmmune til rensning på Gelsted renseanlæg. Spildevandsselskabet råder ver 6 renseanlæg, der behandler ca. 1,5 mi. m 3 afregnet spildevand årligt, ca. 650 km. klakledninger, 415 pumpestatiner, 53 bassiner m.m. samt 10 stk. slambede. Værdien af aktiverne udgør ca. 1,6 mia. kr. Selskabet frventer en msætning på ca. 66 mi. kr. i Selskabet beskæftiger 29 medarbejdere pr. 1. januar Overrdnede målsætninger / Visin Middelfart Spildevand ønsker at være den virksmhed, sm på den mest kst effektive måde behandler g renser Middelfart kmmunes spildevand inden fr de rammer, sm myndighederne sætter. Løbende frbedringer af effektivitet g mkstninger skal ske ved hjælp af kntinuert innvatin g udvikling af såvel teknlgi sm medarbejdernes kmpetencer. Virksmheden indgår i strategiske samarbejder i netværk med andre frsyningsselskaber g lkale virksmheder, hvr dette giver mening udviklingsmæssigt, teknisk g øknmisk. Virksmheden bidrager til Middelfart Kmmunes brand sm grøn vækstkmmune. 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand Middelfart Spildevands plitikker fr kvalitet, miljø g arbejdsmiljø fremgår af Middelfart Spildevands ledelsessystem niveau 1, der er vedlagt sm bilag 1 til virksmhedsplanen. 4. Væsentlige kvalitets, miljø g arbejdsmiljøpåvirkninger samt indsatsmråder 2014 Vres valg af de væsentligste påvirkninger skal sikre at vi lever p til vres plitikker fr henhldsvis kvalitet, miljø g arbejdsmiljø. Dette er det verrdnede kriterie. Side 3 af 13

4 Middelfart Spildevand har d. 5/ gennemført en krtlægning g priritering /risikvurdering af de væsentlige påvirkninger inden fr arbejdsmiljømrådet. Krtlægning g priritering inden fr kvalitet g miljø blev fretaget på strategiwrkshp d. 23/ Denne krtlægning danner grundlag fr fastlæggelsen af indsatsmråder g mål. Krtlægningen skal fretages én gang årligt inden udarbejdelse af virksmhedsplanen. Virksmhedsplanen skal gså medvirke til realisering af initiativerne i Middelfart Spildevands Strategi Denne er vedlagt sm bilag 2 til virksmhedsplanen. Strategiens fkusmråder er flg.: Investeringer g effektivisering Værdiskabelse fr kunderne Værdiskabelse fr ejeren Fremtidig rlle i frhld til strukturudvikling inden fr branchen Teknlgiudvikling I frbindelse med ledelsens evaluering g de afhldte interne g eksterne audits er der gså peget på ngle frbedringsmråder sm er indarbejdet i virksmhedsplanen fr Kvalitet Kvaliteten af virksmhedens ydelser får vi målt ved vres deltagelse i benchmarking både hs Frsyningssekretariatet g hs DANVA, hvr vi kan sammenligne s med andre vandselskaber på en lang række mråder g gennem vres kundetilfredshedsanalyser. De væsentligste frhld, der vurderes at udgøre en risik fr kvaliteten af Middelfart Spildevands ydelser vurderes at være følgende: - De øknmiske rammer (prislft, takster samt drifts g anlægsmkstninger) - De stre mængder regnvand g indsivende vand i klaksystemet Selskabet vil frtsat arbejde på at sikre kunderne den bedst mulige service g være en synlig aktør i samarbejdet med disse. Middelfart Spildevand pririterer gså udvikling af teknlgi g viden højt. Specielt er det vigtigt at have fkus på - Håndtering af regnvand (mindre verløb g uvedkmmende vand) - Klimatilpasning i kmbinatin med byudvikling - Energibesparelser - Nye renseteknlgier Indsatsmråder Knkrete mål g initiativer i 2015: - Fkus på drifts g anlægsmkstninger Benchmarking på mkstninger til drift af spildevandsrensning Side 4 af 13

5 Centralisering af spildevandsrensning ved etablering af et nyt renseanlæg på Nrdvestfyn Reduktin af uvedkmmende vand til renseanlæg (regnvand g indsivning) Central styring af renseanlæg g pumpestatiner bl.a. ved hjælp af STAR Længere levetid på betnbrønde g betnledninger via krtlægning af kritiske svvlbrinteprblemer g udarbejdelse af en handlingsplan Strategi fr priritering g finansiering af anlægsinvesteringer Optimeret styring af anlægsprteføljen ved hjælp af f.eks. et BI system Optimere investeringer i klimatilpasning ved at kble til byudvikling g udvikling af nye driftsfrmer i samarbejde med brgere g kmmune - Synliggørelse af selskabet ver fr kunderne Udarbejdelse af strategi fr synlighed g tydelig identitet ved f.eks. screening af hjemmeside / kampagner / husstandsmdeling af pjece Deltagelse i Naturens Dag Rundvisninger på renseanlæg g i KlimaByen - Udvidet samarbejde med brgere g virksmheder Evaluering af samarbejde g infrmatin til brgere g virksmheder f.eks. arbejdsgange / vejledninger / skemaer mv. Målrettet infrmatin m frakbling g lkal håndtering af regnvand Samarbejde med lkale virksmheder m udvikling af salgbare kmpetencer eller prdukter inden fr Middelfart Spildevands kernemråder - Aftagesikkerhed Oversvømmelser. Der vil gså i 2015 blive fretaget en registrering af antal versvømmelser på klaksystemet i frhld til antal tilslutninger, hvr versvømmelsen skyldes fejl i klaksystemet eller underdimensinering i frhld til systemkrav. Oversvømmelser defineres sm versvømmelser af såvel kældre sm terræn. Oversvømmelser kan være sm følge af stp i afløbssystemet, såvel sm følge af manglende kapacitet i frhld til funktinspraksis fr afløbssystemer under regn (Skrift 27). Registreringen fretages i D&V Plan. Målet er et niveau under 10 prmille. Afløbsstp. Der vil gså i 2015 blive fretaget en registrering af antal afløbsstp i frhld til spildevandsførende hvedledning pr. 10 km. hvedledning. Registreringen fretages i D&V Plan. Målet er et niveau på under 6 afløbsstp pr. år. - Udvikling af teknlgi g viden Udviklingsprjekter. Middelfart Spildevand vil gså i 2015 priritere deltagelse i udviklingsprjekter højt. Dels fr at blive pdateret på den nyeste teknlgi g Side 5 af 13

6 viden inden fr vandsektren g dels fr selv at bidrage til udvikling g innvatin. Målet er at virksmheden deltager i 2 5 frsknings g udviklingsprjekter m året med ekstern medfinansiering. Samarbejder g netværk. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere pririteres højt. De væsentligste eksterne samarbejdspartnere, relatiner g netværk er flg.: Middelfart Kmmune (vand g naturplanlægning, spildevandsplanlægning, fysisk planlægning (kmmuneplan, lkalplaner), udledningstilladelser, vandløbssager, eksprpriatiner samt udviklingsprjekter inden fr klima, energi g miljø. SamAqua A/S, sm den danske vandsektrs første shared services selskab med fkus på fælles løsninger inden fr bl.a. IT, telefni, HR g indkøb. DANVA (Dansk Vand g Spildevandsfrening). I 2015 er selskabet repræsenteret i følgende fra: Det rådgivende udvalg fr bestyrelsen IWAs danske natinalkmité EUREAU (Eurpean Federatin f Natinal Assciatins f Water and Wastewater Services) EU3 (lvgivning, øknmi g ledelse) Spildevandsteknisk frening Vandselskaber på Fyn g i Trekantsmrådet. Frmålet er at afdække mulige samarbejdsmråder g få iværksat knkrete initiativer, hvr det kan være til gavn fr selskabet. Ud ver jævnlige møder på direktørniveau er der en række erfa grupper på drift, teknik, anlæg g øknmi. CLEAN. Virksmhedsklyngen består af leverandører af prdukter til vandfrsyning g spildevandsrensning, rådgivningsvirksmheder, entreprenører, frsyningsvirksmheder samt videns g uddannelsesinstitutiner. SAFA. Selskabet besidder frmandspsten i SAFA, der er en frening af renseanlægspassere på Fyn. Vand i byer. Middelfart Spildevand sidder i styregruppen i innvatinsnetværket fr klimatilpasning. Netværket har ca. 140 partnere der har fkus på klimatilpasning g innvatin. Ud ver venfr nævnte samarbejdsfra samarbejder Middelfart Spildevand med en lang række rådgivere, uddannelsesinstitutiner g interesserganisatiner i frskellige sammenhænge. Side 6 af 13

7 4.2 Miljø Middelfart Spildevand vil bidrage til at vandets kredsløb sker så sikkert g effektivt sm muligt indenfr de mråder vi har indflydelse på. Vi håndterer g behandler en af de vigtigste naturressurcer vi har. Vres væsentlige miljøkriterier er: - Det, sm myndighederne peger på igennem lvgivningen g eventuelle miljøgdkendelser, er væsentligt - Der, hvr vi igennem vres adfærd selv har direkte indflydelse på miljøpåvirkningen g at det er muligt at skabe ændringer, sm samlet set frbedrer vres evne til at brtlede g rense vand - De mråder, hvr vi igennem frbedret brtledning g rensning kan medvirke til at bidrage til en mere bæredygtig brug af ressurcer, f.eks. energi, vand g varme etc. Med baggrund i vennævnte kriterier g en risikvurdering bliver de væsentligste miljøpåvirkninger hs Middelfart Spildevand: - Udledningen af renset spildevand til vres recipienter - Udledning af regnvand g verløbsvand til vres recipienter - Energi g vandfrbruget i alle væsentlige led - Slamhåndtering Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste miljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i Knkrete mål g initiativer i 2015: - Renseanlæggenes bidrag til et rent vandmiljø Ttal kvælstf i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal ligge under 6 mg/l i Ttal fsfr i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal ligge i intervallet 0,3 1 mg/l i Udslip fra virksmheder Frureninger med specielt lie g tungmetaller fra virksmheder til klaknet g renseanlæg angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. Dette kan påvirke både rensekvaliteten på spildevandet g slamkvaliteten. Endvidere er der risik fr direkte udledning til recipient fra verløbsbygværker g separate regnvandsudløb. Middelfart Spildevand vil sammen med Middelfart Kmmune i 2015 frsætte indsatsen ver fr kmmunens virksmheder mhp. at undgå disse situatiner. - Frbrug (El, vand g varme) Side 7 af 13

8 Målet fr Middelfart Spildevand er løbende at frmindske ressurcefrbruget herunder specielt frbruget af el, vand g varme. Middelfart Spildevand ønsker gså løbende at mindske sit CO2 bidrag. Der skal i 2015 påbegyndes en analyse af mulighederne g frmuleres en strategi fr ptimering af gasprduktin g tilhørende elprduktin på Middelfart renseanlæg Der skal i 2015 påbegyndes en analyse af muligheder g frmuleres en handlingsplan fr energiptimering af renseanlæg g pumpestatiner, herunder en gennemgang g vurdering af ptentialet i udskiftning af gamle mtrer med nye g mere energirigtige. - Brud på ledninger g især trykledninger Brud på ledninger g især trykledninger angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. En priritering af indsatsen fr udbedring af betnledninger sm ligger umiddelbart i frlængelse af trykledninger iværksættes i 2015 i frbindelse med indsatsen ver fr svvlbrinte i klaksystemet. 4.3 Arbejdsmiljø Fr en virksmhed sm Middelfart Spildevand er nedenstående frhld relevante at tage i betragtning i frbindelse med en vurdering af arbejdsmiljøet: - Ulykker (trafik, udgravninger, værnemidler, verbelastninger, sikkerhedskrdinering, adfærd, mv.) - Ergnmi (tunge løft, arbejdsstillinger, tekniske hjælpemidler, mv.) - Kemi g bilgi (kemiske stffer, bakterier, smitterisik, gasser, frurenet jrd, mv.) - Støj (trafik, maskiner, grænseværdier, værnemidler, mv.) - Psykisk arbejdsmiljø (trivsel, frandringer, samarbejde, knflikter, brgerkntakt, mv.) Følgende emner er udpeget g pririteret sm væsentlige fr arbejdsmiljøet hs Middelfart Spildevand i frbindelse med en risikkrtlægning fretaget i samarbejde med medarbejderne: - Ergnmi / Tunge løft - Stress - Svvlbrinte - Støj i nyt indløbsbygværk Nørre Åby Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i Knkrete mål g initiativer i 2015: Side 8 af 13

9 Arbejdsmiljøtema 2015 Tunge løft sm følge af manglende mulighed fr brug af gdkendt udstyr er valgt sm årets arbejdsmiljøtema. Der skal gennemføres en krtlægning af prblemets mfang i Ulykker Nærved ulykker det er målet at få registreret alle nærved ulykker i Ulykker Det er målet fuldstændig at undgå arbejdsulykker i Sygefravær Det er målet at hlde sygefraværet på under 6 sygedage pr. medarbejder pr. år i gennemsnit fr Støj Mulighederne fr at afhjælpe støjgener i nyt indløbsbygværk i Nørre Åby skal undersøges. Svvlbrinte Brug af værnemidler g alarmer skal sikres. Stress Der følges p på den frebyggende indsats fra Planlægning samt udviklings g anlægsprjekter 2015 Ovenstående initiativer g mål samt nedenstående planlægningsaktiviteter g prjekter bygger på Middelfart Spildevands Strategi , sm er sm bilag 2 til denne virksmhedsplan. Strategien suppleres af en dynamisk prjektversigt, der er et internt arbejdsdkument. Den dynamiske prjektversigt indehlder en versigt g status fr alle igangværende anlægsprjekter i virksmheden, hvraf de vigtigste er nævnt nedenfr. 5.1 Planlægning I frhld til den fremtidige planlægning g ledelse af selskabet iværksættes eller færdiggøres følgende hvedpgaver i 2015: Spildevandsplan I 2015 frtsættes arbejdet med revisin af spildevandsplanen i samarbejde med Middelfart Kmmune. Sideløbende hermed skal den første kmmunale klimatilpasningsplan udarbejdes. Handlingsplan fr klimatilpasning I samarbejde med Middelfart Kmmunes Teknik g Miljøfrvaltning er der blevet udarbejdet en klimatilpasningsstrategi. Målet er at der udarbejdes en handlingsplan fr klimatilpasning fr Middelfart Kmmune i Handlingsplanen har fkus på Middelfart Midtby g Middelfart Havn. Side 9 af 13

10 Ud ver selve planlægningsarbejdet igangsættes en række knkrete prjekter, herunder Klima Havnen. 5.2 Udviklingsprjekter Byudvikling via klimatilpasning KlimaByen Prjektet finansieres g realiseres i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kmmune g Realdania. Vinderen af arkitektknkurrencen vil blive ffentliggjrt i marts Herefter vil der være en fase med prjektmdning / prjektering g udbud, hvrefter anlægsarbejdet frventes igangsat ultim Nye metder til rensning af verløbsvand Middelfart Spildevand har i samarbejde med Bnnerup Cnsult fået bevilget yderligere tilskud til afprøvning g udvikling af nye metder til rensning af verløbsvand. Tilskuddet er givet af Miljøstyrelsen. På det etablerede testanlæg ved det nedlagte renseanlæg i Kærby testes metder til fsfrfjernelse g desinfektin. Prjektet afrapprteres prim Baseline mdel sm grundlag fr finansiering af energibesparelser på renseanlæg f.eks. via ESCO mdellen Prjektet, der er støttet af Vandsektrens Teknlgiudviklingsfnd med ca. 1 mi. kr., har til frmål synliggøre mulighederne fr at gennemføre selvfinansierende energiprjekter på renseanlæg. Prjektet afrapprteres prim Klimaspring Vandvejen Der er i 2013 blevet gennemført et frprjekt støttet af Realdania, hvr Middelfart Spildevand i samarbejde med Middelfart Kmmune g en række private virksmheder har arbejdet på udvikling af en ny vejtype, der kan håndtere stre vandmængder uden at vejen tager skade. Realdania har givet støtte til realisering af prjektet, der frventes etableret i Middelfart. 5.3 Anlægsprjekter Afløbssystem Følgende investeringer i klaksystemet igangsættes eller færdiggøres i Investeringerne har primært til frmål at afhjælpe eksisterende kapacitetsprblemer i klaksystemet g samtidig fretage en klimasikring af klakkerne, således at de verhlder det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen. Reduktin af svvlbrinte fra trykledninger En krtlægning g priritering af indsatsn med svvlbrinte i klaksystemet vil blive gennemført i Klaksanering Harndrup I frbindelse med afskæringen af Harndrup renseanlæg gennemføres en klaksanering af dele af Harndrup med henblik på at mindske mængden af uvedkmmende vand i klaksystemet. Side 10 af 13

11 Klaksanering, klimasikring g mindskelse af kritiske verløb i Nørre Åby Med henblik på at leve p til kravene i den kmmunale vandhandleplan skal verløb til Viby Å fra verløbsbygværker i Nørre Åby mindskes. Bygværkerne vil blive frnyet samtidig med at mulighederne fr klimatilpasning af afløbssystemet i deres pland vil blive inddraget i arbejdet. Klaksanering g klimatilpasning Båring Asperup I 2015 frtsættes de indledende undersøgelser g udarbejdelse af skitseprjekt. Diverse klakfrnyelser Af mulige yderligere klakfrnyelser i 2015 kan nævnes Møgelvænget i Strib g Dæmningen i Strib. Oprensning g teknisk pgradering af regnvandsbassiner Arbejdet frtsætter med 7 bassiner i Erhvervsvej, Ejby Eksisterende bassin udvides, når de frnødne tilladelser er på plads. Spildevandsrensning i det åbne land Klakering af ejendmme i det åbne land er næsten afsluttet. Byggemdninger g bymdannelse erhverv g blig I frbindelse med udstykninger til erhverv g blig vil der løbene skulle investeres i byggemdninger. Specielt Assensvej Syd g Stiklingen er aktuelle. Af nye bymdannelsesprjekter kan nævnes følgende: Lukning af Kappelsbjerg i frbindelse med nyt rådhus samt frundersøgelse til klimatilpasning af Middelfart Midtby g Havn Renseanlæg g pumpestatiner Frundersøgelse af nyt renseanlæg på Nrdvestfyn En frundersøgelse skal være afsluttet til april 2015, hvrefter der skal tages endelig stilling til prjektets realisering. Middelfart renseanlæg Nyt indløbsbygværk Renvering af kemitank Skruepresse g frafvander Kapselblæser gl. sandfang Ny styring med STAR Efterklaringstank 2 mbygges ARP anlæg Side 11 af 13

12 Nye gasmtrer SS måler til afløb g TS måler til rådnetank Renvering af rådnetank Belægning ved ny garage Overbygning på driftsbygning Nørre Åby renseanlæg Nyt sandfang g ristehus færdiggøres 2015 Fjernelse af gamle indløb Hævning af vandspejl i efterklaringstank Frafvander Gelsted renseanlæg Ventil til regnstyring til lagune Nye tavler Brenderup renseanlæg Ny mrører Ejby renseanlæg Nye tavler Klak g pumpestatiner Klakkamera til klakteam Pumpestatin Røjlemsevej Pumpestatin 6 Teglgårdsvej Ny styring, PLC, Kappelsbjerg Trykstyring g pumper, Krsvejs Allé Pumpestatin 2606, Tangmsen Brs Allé, pumper, rør mv. Renvering af pumpestatiner Ejby / Middelfart Pumpestatin Kærby, ny tavle g styring Nye styringer på 80 pumpestatiner i tidligere Ejby Kmmune Side 12 af 13

13 Bilag: Bilag 1: Ledelseshåndbg niveau 1 Bilag 2: Strategi Side 13 af 13

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014 Virksmhedsplan 2014 13. februar 2014 Oprettelsesdat: 13. januar 2014 / rev. 13. februar 2014 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2014 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013 Virksmhedsplan 2013 12. februar 2013 Oprettelsesdat: 12. februar 2013 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2013 1. Indledning g præsentatin Dette er virksmhedsplan 2013 fr hldingselskabet

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Oprettelsesdato: 5. januar 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksomhedsplan 2012 1. Indledning og præsentation Dette er virksomhedsplan 2012 for holdingselskabet Middelfart

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 Vandmråders kvalitet Vedtaget 15. maj 2012 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 2 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VANDOMRÅDER I HALSNÆS KOMMUNE

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Aktivitetsplan 2010 i BAR Bygge & Anlæg

Aktivitetsplan 2010 i BAR Bygge & Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 211 Offentligt Aktivitetsplan 2010 i BAR Bygge & Anlæg Ulykker Frebyggelse af arbejdsulykker Branchevejledning m pstilling g nedtagning af stilladser revideres

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Hvad en klimaaftale i København skal indeholde

Hvad en klimaaftale i København skal indeholde Hvad en klimaaftale i København skal indehlde Synspunkter fra 92-gruppen i frbindelse med klimaknventinsmødet i København (COP15), 7-18. december 2009 En klimaaftale der er tilstrækkelig, retfærdig g sikker

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN

Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN Randers Kmmune / Randers Spildevand A/S Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN Tillæg nr. 10/2010 December 2010 Randers Kmmune / Randers Spildevand A/S Tillæg til spildevandsplan NORD-ØSTFORBINDELSEN

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

ENERGIBYEN. Vedvarende vilje til vedvarende energi. www.energibyenskive.dk

ENERGIBYEN. Vedvarende vilje til vedvarende energi. www.energibyenskive.dk - Et bud på en energivenlig kmmune ENERGIBYEN T RY K S A G N R. 541-618 ENERGIBYEN ENERGIBY Krav til Energiby s. 4-5 Skive Kmmune - fficiel energiby Mål g visiner s. 6-7 Resultater til dat s. 8-9 Energibyen

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 31. august 2016 Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere