Virksomhedsplan marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015"

Transkript

1 Virksmhedsplan marts 2015

2 Oprettelsesdat: 20. januar 2015 / rev. 3. marts 2015 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden 2. Overrdnede målsætninger 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand 4. Væsentlige kvalitets, miljø g arbejdsmiljøpåvirkninger samt indsatsmråder Kvalitet 4.2 Miljø 4.3 Arbejdsmiljø 5. Planlægning samt udviklings g anlægsprjekter Planlægning 5.2 Udviklingsprjekter 5.3 Anlægsprjekter Afløbssystem Renseanlæg g pumpestatiner Bilag 1. Indledning g præsentatin af virksmheden Dette er virksmhedsplan 2015 fr hldingselskabet Middelfart Spildevand Hlding A/S g datterselskaberne Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Virksmhedsplanen udarbejdes årligt. Virksmhedsplanen er fremlagt på persnalemøde den 5/ g frelagt bestyrelserne fr de tre selskaber den 3/ Middelfart Spildevand er den daglige betegnelse fr de tre selskaber Middelfart Spildevand Hlding A/S, Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Side 2 af 13

3 Middelfart Spildevand er medejer (10 %) af serviceselskabet SamAqua A/S. Selskabet er stiftet iht. vandsektrlvens 19 af de tre A aktinærer VandCenter Syd, Vand g Affald samt Middelfart Spildevand i fællesskab. I 2014 har yderligere 8 vandselskaber tegnet B aktier i selskabet. Middelfart Spildevand har sm kerneydelse at varetage drifts g anlægspgaver på spildevandsmrådet. Dette mfatter bl.a.: - Klimatilpasning - Transprt af spildevand fra industri g hushldninger - Rensning af spildevand fra industri g hushldninger - Håndtering af slam Middelfart Spildevand mdtager g behandler spildevand fra ca frbrugssteder i Middelfart kmmune. Herudver mdtages der frem til den 1/ spildevand fra ca. 270 frbrugssteder i Assens kmmune til rensning på Gelsted renseanlæg. Spildevandsselskabet råder ver 6 renseanlæg, der behandler ca. 1,5 mi. m 3 afregnet spildevand årligt, ca. 650 km. klakledninger, 415 pumpestatiner, 53 bassiner m.m. samt 10 stk. slambede. Værdien af aktiverne udgør ca. 1,6 mia. kr. Selskabet frventer en msætning på ca. 66 mi. kr. i Selskabet beskæftiger 29 medarbejdere pr. 1. januar Overrdnede målsætninger / Visin Middelfart Spildevand ønsker at være den virksmhed, sm på den mest kst effektive måde behandler g renser Middelfart kmmunes spildevand inden fr de rammer, sm myndighederne sætter. Løbende frbedringer af effektivitet g mkstninger skal ske ved hjælp af kntinuert innvatin g udvikling af såvel teknlgi sm medarbejdernes kmpetencer. Virksmheden indgår i strategiske samarbejder i netværk med andre frsyningsselskaber g lkale virksmheder, hvr dette giver mening udviklingsmæssigt, teknisk g øknmisk. Virksmheden bidrager til Middelfart Kmmunes brand sm grøn vækstkmmune. 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand Middelfart Spildevands plitikker fr kvalitet, miljø g arbejdsmiljø fremgår af Middelfart Spildevands ledelsessystem niveau 1, der er vedlagt sm bilag 1 til virksmhedsplanen. 4. Væsentlige kvalitets, miljø g arbejdsmiljøpåvirkninger samt indsatsmråder 2014 Vres valg af de væsentligste påvirkninger skal sikre at vi lever p til vres plitikker fr henhldsvis kvalitet, miljø g arbejdsmiljø. Dette er det verrdnede kriterie. Side 3 af 13

4 Middelfart Spildevand har d. 5/ gennemført en krtlægning g priritering /risikvurdering af de væsentlige påvirkninger inden fr arbejdsmiljømrådet. Krtlægning g priritering inden fr kvalitet g miljø blev fretaget på strategiwrkshp d. 23/ Denne krtlægning danner grundlag fr fastlæggelsen af indsatsmråder g mål. Krtlægningen skal fretages én gang årligt inden udarbejdelse af virksmhedsplanen. Virksmhedsplanen skal gså medvirke til realisering af initiativerne i Middelfart Spildevands Strategi Denne er vedlagt sm bilag 2 til virksmhedsplanen. Strategiens fkusmråder er flg.: Investeringer g effektivisering Værdiskabelse fr kunderne Værdiskabelse fr ejeren Fremtidig rlle i frhld til strukturudvikling inden fr branchen Teknlgiudvikling I frbindelse med ledelsens evaluering g de afhldte interne g eksterne audits er der gså peget på ngle frbedringsmråder sm er indarbejdet i virksmhedsplanen fr Kvalitet Kvaliteten af virksmhedens ydelser får vi målt ved vres deltagelse i benchmarking både hs Frsyningssekretariatet g hs DANVA, hvr vi kan sammenligne s med andre vandselskaber på en lang række mråder g gennem vres kundetilfredshedsanalyser. De væsentligste frhld, der vurderes at udgøre en risik fr kvaliteten af Middelfart Spildevands ydelser vurderes at være følgende: - De øknmiske rammer (prislft, takster samt drifts g anlægsmkstninger) - De stre mængder regnvand g indsivende vand i klaksystemet Selskabet vil frtsat arbejde på at sikre kunderne den bedst mulige service g være en synlig aktør i samarbejdet med disse. Middelfart Spildevand pririterer gså udvikling af teknlgi g viden højt. Specielt er det vigtigt at have fkus på - Håndtering af regnvand (mindre verløb g uvedkmmende vand) - Klimatilpasning i kmbinatin med byudvikling - Energibesparelser - Nye renseteknlgier Indsatsmråder Knkrete mål g initiativer i 2015: - Fkus på drifts g anlægsmkstninger Benchmarking på mkstninger til drift af spildevandsrensning Side 4 af 13

5 Centralisering af spildevandsrensning ved etablering af et nyt renseanlæg på Nrdvestfyn Reduktin af uvedkmmende vand til renseanlæg (regnvand g indsivning) Central styring af renseanlæg g pumpestatiner bl.a. ved hjælp af STAR Længere levetid på betnbrønde g betnledninger via krtlægning af kritiske svvlbrinteprblemer g udarbejdelse af en handlingsplan Strategi fr priritering g finansiering af anlægsinvesteringer Optimeret styring af anlægsprteføljen ved hjælp af f.eks. et BI system Optimere investeringer i klimatilpasning ved at kble til byudvikling g udvikling af nye driftsfrmer i samarbejde med brgere g kmmune - Synliggørelse af selskabet ver fr kunderne Udarbejdelse af strategi fr synlighed g tydelig identitet ved f.eks. screening af hjemmeside / kampagner / husstandsmdeling af pjece Deltagelse i Naturens Dag Rundvisninger på renseanlæg g i KlimaByen - Udvidet samarbejde med brgere g virksmheder Evaluering af samarbejde g infrmatin til brgere g virksmheder f.eks. arbejdsgange / vejledninger / skemaer mv. Målrettet infrmatin m frakbling g lkal håndtering af regnvand Samarbejde med lkale virksmheder m udvikling af salgbare kmpetencer eller prdukter inden fr Middelfart Spildevands kernemråder - Aftagesikkerhed Oversvømmelser. Der vil gså i 2015 blive fretaget en registrering af antal versvømmelser på klaksystemet i frhld til antal tilslutninger, hvr versvømmelsen skyldes fejl i klaksystemet eller underdimensinering i frhld til systemkrav. Oversvømmelser defineres sm versvømmelser af såvel kældre sm terræn. Oversvømmelser kan være sm følge af stp i afløbssystemet, såvel sm følge af manglende kapacitet i frhld til funktinspraksis fr afløbssystemer under regn (Skrift 27). Registreringen fretages i D&V Plan. Målet er et niveau under 10 prmille. Afløbsstp. Der vil gså i 2015 blive fretaget en registrering af antal afløbsstp i frhld til spildevandsførende hvedledning pr. 10 km. hvedledning. Registreringen fretages i D&V Plan. Målet er et niveau på under 6 afløbsstp pr. år. - Udvikling af teknlgi g viden Udviklingsprjekter. Middelfart Spildevand vil gså i 2015 priritere deltagelse i udviklingsprjekter højt. Dels fr at blive pdateret på den nyeste teknlgi g Side 5 af 13

6 viden inden fr vandsektren g dels fr selv at bidrage til udvikling g innvatin. Målet er at virksmheden deltager i 2 5 frsknings g udviklingsprjekter m året med ekstern medfinansiering. Samarbejder g netværk. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere pririteres højt. De væsentligste eksterne samarbejdspartnere, relatiner g netværk er flg.: Middelfart Kmmune (vand g naturplanlægning, spildevandsplanlægning, fysisk planlægning (kmmuneplan, lkalplaner), udledningstilladelser, vandløbssager, eksprpriatiner samt udviklingsprjekter inden fr klima, energi g miljø. SamAqua A/S, sm den danske vandsektrs første shared services selskab med fkus på fælles løsninger inden fr bl.a. IT, telefni, HR g indkøb. DANVA (Dansk Vand g Spildevandsfrening). I 2015 er selskabet repræsenteret i følgende fra: Det rådgivende udvalg fr bestyrelsen IWAs danske natinalkmité EUREAU (Eurpean Federatin f Natinal Assciatins f Water and Wastewater Services) EU3 (lvgivning, øknmi g ledelse) Spildevandsteknisk frening Vandselskaber på Fyn g i Trekantsmrådet. Frmålet er at afdække mulige samarbejdsmråder g få iværksat knkrete initiativer, hvr det kan være til gavn fr selskabet. Ud ver jævnlige møder på direktørniveau er der en række erfa grupper på drift, teknik, anlæg g øknmi. CLEAN. Virksmhedsklyngen består af leverandører af prdukter til vandfrsyning g spildevandsrensning, rådgivningsvirksmheder, entreprenører, frsyningsvirksmheder samt videns g uddannelsesinstitutiner. SAFA. Selskabet besidder frmandspsten i SAFA, der er en frening af renseanlægspassere på Fyn. Vand i byer. Middelfart Spildevand sidder i styregruppen i innvatinsnetværket fr klimatilpasning. Netværket har ca. 140 partnere der har fkus på klimatilpasning g innvatin. Ud ver venfr nævnte samarbejdsfra samarbejder Middelfart Spildevand med en lang række rådgivere, uddannelsesinstitutiner g interesserganisatiner i frskellige sammenhænge. Side 6 af 13

7 4.2 Miljø Middelfart Spildevand vil bidrage til at vandets kredsløb sker så sikkert g effektivt sm muligt indenfr de mråder vi har indflydelse på. Vi håndterer g behandler en af de vigtigste naturressurcer vi har. Vres væsentlige miljøkriterier er: - Det, sm myndighederne peger på igennem lvgivningen g eventuelle miljøgdkendelser, er væsentligt - Der, hvr vi igennem vres adfærd selv har direkte indflydelse på miljøpåvirkningen g at det er muligt at skabe ændringer, sm samlet set frbedrer vres evne til at brtlede g rense vand - De mråder, hvr vi igennem frbedret brtledning g rensning kan medvirke til at bidrage til en mere bæredygtig brug af ressurcer, f.eks. energi, vand g varme etc. Med baggrund i vennævnte kriterier g en risikvurdering bliver de væsentligste miljøpåvirkninger hs Middelfart Spildevand: - Udledningen af renset spildevand til vres recipienter - Udledning af regnvand g verløbsvand til vres recipienter - Energi g vandfrbruget i alle væsentlige led - Slamhåndtering Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste miljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i Knkrete mål g initiativer i 2015: - Renseanlæggenes bidrag til et rent vandmiljø Ttal kvælstf i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal ligge under 6 mg/l i Ttal fsfr i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal ligge i intervallet 0,3 1 mg/l i Udslip fra virksmheder Frureninger med specielt lie g tungmetaller fra virksmheder til klaknet g renseanlæg angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. Dette kan påvirke både rensekvaliteten på spildevandet g slamkvaliteten. Endvidere er der risik fr direkte udledning til recipient fra verløbsbygværker g separate regnvandsudløb. Middelfart Spildevand vil sammen med Middelfart Kmmune i 2015 frsætte indsatsen ver fr kmmunens virksmheder mhp. at undgå disse situatiner. - Frbrug (El, vand g varme) Side 7 af 13

8 Målet fr Middelfart Spildevand er løbende at frmindske ressurcefrbruget herunder specielt frbruget af el, vand g varme. Middelfart Spildevand ønsker gså løbende at mindske sit CO2 bidrag. Der skal i 2015 påbegyndes en analyse af mulighederne g frmuleres en strategi fr ptimering af gasprduktin g tilhørende elprduktin på Middelfart renseanlæg Der skal i 2015 påbegyndes en analyse af muligheder g frmuleres en handlingsplan fr energiptimering af renseanlæg g pumpestatiner, herunder en gennemgang g vurdering af ptentialet i udskiftning af gamle mtrer med nye g mere energirigtige. - Brud på ledninger g især trykledninger Brud på ledninger g især trykledninger angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. En priritering af indsatsen fr udbedring af betnledninger sm ligger umiddelbart i frlængelse af trykledninger iværksættes i 2015 i frbindelse med indsatsen ver fr svvlbrinte i klaksystemet. 4.3 Arbejdsmiljø Fr en virksmhed sm Middelfart Spildevand er nedenstående frhld relevante at tage i betragtning i frbindelse med en vurdering af arbejdsmiljøet: - Ulykker (trafik, udgravninger, værnemidler, verbelastninger, sikkerhedskrdinering, adfærd, mv.) - Ergnmi (tunge løft, arbejdsstillinger, tekniske hjælpemidler, mv.) - Kemi g bilgi (kemiske stffer, bakterier, smitterisik, gasser, frurenet jrd, mv.) - Støj (trafik, maskiner, grænseværdier, værnemidler, mv.) - Psykisk arbejdsmiljø (trivsel, frandringer, samarbejde, knflikter, brgerkntakt, mv.) Følgende emner er udpeget g pririteret sm væsentlige fr arbejdsmiljøet hs Middelfart Spildevand i frbindelse med en risikkrtlægning fretaget i samarbejde med medarbejderne: - Ergnmi / Tunge løft - Stress - Svvlbrinte - Støj i nyt indløbsbygværk Nørre Åby Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i Knkrete mål g initiativer i 2015: Side 8 af 13

9 Arbejdsmiljøtema 2015 Tunge løft sm følge af manglende mulighed fr brug af gdkendt udstyr er valgt sm årets arbejdsmiljøtema. Der skal gennemføres en krtlægning af prblemets mfang i Ulykker Nærved ulykker det er målet at få registreret alle nærved ulykker i Ulykker Det er målet fuldstændig at undgå arbejdsulykker i Sygefravær Det er målet at hlde sygefraværet på under 6 sygedage pr. medarbejder pr. år i gennemsnit fr Støj Mulighederne fr at afhjælpe støjgener i nyt indløbsbygværk i Nørre Åby skal undersøges. Svvlbrinte Brug af værnemidler g alarmer skal sikres. Stress Der følges p på den frebyggende indsats fra Planlægning samt udviklings g anlægsprjekter 2015 Ovenstående initiativer g mål samt nedenstående planlægningsaktiviteter g prjekter bygger på Middelfart Spildevands Strategi , sm er sm bilag 2 til denne virksmhedsplan. Strategien suppleres af en dynamisk prjektversigt, der er et internt arbejdsdkument. Den dynamiske prjektversigt indehlder en versigt g status fr alle igangværende anlægsprjekter i virksmheden, hvraf de vigtigste er nævnt nedenfr. 5.1 Planlægning I frhld til den fremtidige planlægning g ledelse af selskabet iværksættes eller færdiggøres følgende hvedpgaver i 2015: Spildevandsplan I 2015 frtsættes arbejdet med revisin af spildevandsplanen i samarbejde med Middelfart Kmmune. Sideløbende hermed skal den første kmmunale klimatilpasningsplan udarbejdes. Handlingsplan fr klimatilpasning I samarbejde med Middelfart Kmmunes Teknik g Miljøfrvaltning er der blevet udarbejdet en klimatilpasningsstrategi. Målet er at der udarbejdes en handlingsplan fr klimatilpasning fr Middelfart Kmmune i Handlingsplanen har fkus på Middelfart Midtby g Middelfart Havn. Side 9 af 13

10 Ud ver selve planlægningsarbejdet igangsættes en række knkrete prjekter, herunder Klima Havnen. 5.2 Udviklingsprjekter Byudvikling via klimatilpasning KlimaByen Prjektet finansieres g realiseres i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kmmune g Realdania. Vinderen af arkitektknkurrencen vil blive ffentliggjrt i marts Herefter vil der være en fase med prjektmdning / prjektering g udbud, hvrefter anlægsarbejdet frventes igangsat ultim Nye metder til rensning af verløbsvand Middelfart Spildevand har i samarbejde med Bnnerup Cnsult fået bevilget yderligere tilskud til afprøvning g udvikling af nye metder til rensning af verløbsvand. Tilskuddet er givet af Miljøstyrelsen. På det etablerede testanlæg ved det nedlagte renseanlæg i Kærby testes metder til fsfrfjernelse g desinfektin. Prjektet afrapprteres prim Baseline mdel sm grundlag fr finansiering af energibesparelser på renseanlæg f.eks. via ESCO mdellen Prjektet, der er støttet af Vandsektrens Teknlgiudviklingsfnd med ca. 1 mi. kr., har til frmål synliggøre mulighederne fr at gennemføre selvfinansierende energiprjekter på renseanlæg. Prjektet afrapprteres prim Klimaspring Vandvejen Der er i 2013 blevet gennemført et frprjekt støttet af Realdania, hvr Middelfart Spildevand i samarbejde med Middelfart Kmmune g en række private virksmheder har arbejdet på udvikling af en ny vejtype, der kan håndtere stre vandmængder uden at vejen tager skade. Realdania har givet støtte til realisering af prjektet, der frventes etableret i Middelfart. 5.3 Anlægsprjekter Afløbssystem Følgende investeringer i klaksystemet igangsættes eller færdiggøres i Investeringerne har primært til frmål at afhjælpe eksisterende kapacitetsprblemer i klaksystemet g samtidig fretage en klimasikring af klakkerne, således at de verhlder det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen. Reduktin af svvlbrinte fra trykledninger En krtlægning g priritering af indsatsn med svvlbrinte i klaksystemet vil blive gennemført i Klaksanering Harndrup I frbindelse med afskæringen af Harndrup renseanlæg gennemføres en klaksanering af dele af Harndrup med henblik på at mindske mængden af uvedkmmende vand i klaksystemet. Side 10 af 13

11 Klaksanering, klimasikring g mindskelse af kritiske verløb i Nørre Åby Med henblik på at leve p til kravene i den kmmunale vandhandleplan skal verløb til Viby Å fra verløbsbygværker i Nørre Åby mindskes. Bygværkerne vil blive frnyet samtidig med at mulighederne fr klimatilpasning af afløbssystemet i deres pland vil blive inddraget i arbejdet. Klaksanering g klimatilpasning Båring Asperup I 2015 frtsættes de indledende undersøgelser g udarbejdelse af skitseprjekt. Diverse klakfrnyelser Af mulige yderligere klakfrnyelser i 2015 kan nævnes Møgelvænget i Strib g Dæmningen i Strib. Oprensning g teknisk pgradering af regnvandsbassiner Arbejdet frtsætter med 7 bassiner i Erhvervsvej, Ejby Eksisterende bassin udvides, når de frnødne tilladelser er på plads. Spildevandsrensning i det åbne land Klakering af ejendmme i det åbne land er næsten afsluttet. Byggemdninger g bymdannelse erhverv g blig I frbindelse med udstykninger til erhverv g blig vil der løbene skulle investeres i byggemdninger. Specielt Assensvej Syd g Stiklingen er aktuelle. Af nye bymdannelsesprjekter kan nævnes følgende: Lukning af Kappelsbjerg i frbindelse med nyt rådhus samt frundersøgelse til klimatilpasning af Middelfart Midtby g Havn Renseanlæg g pumpestatiner Frundersøgelse af nyt renseanlæg på Nrdvestfyn En frundersøgelse skal være afsluttet til april 2015, hvrefter der skal tages endelig stilling til prjektets realisering. Middelfart renseanlæg Nyt indløbsbygværk Renvering af kemitank Skruepresse g frafvander Kapselblæser gl. sandfang Ny styring med STAR Efterklaringstank 2 mbygges ARP anlæg Side 11 af 13

12 Nye gasmtrer SS måler til afløb g TS måler til rådnetank Renvering af rådnetank Belægning ved ny garage Overbygning på driftsbygning Nørre Åby renseanlæg Nyt sandfang g ristehus færdiggøres 2015 Fjernelse af gamle indløb Hævning af vandspejl i efterklaringstank Frafvander Gelsted renseanlæg Ventil til regnstyring til lagune Nye tavler Brenderup renseanlæg Ny mrører Ejby renseanlæg Nye tavler Klak g pumpestatiner Klakkamera til klakteam Pumpestatin Røjlemsevej Pumpestatin 6 Teglgårdsvej Ny styring, PLC, Kappelsbjerg Trykstyring g pumper, Krsvejs Allé Pumpestatin 2606, Tangmsen Brs Allé, pumper, rør mv. Renvering af pumpestatiner Ejby / Middelfart Pumpestatin Kærby, ny tavle g styring Nye styringer på 80 pumpestatiner i tidligere Ejby Kmmune Side 12 af 13

13 Bilag: Bilag 1: Ledelseshåndbg niveau 1 Bilag 2: Strategi Side 13 af 13

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere