Virksomhedsplan marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015"

Transkript

1 Virksmhedsplan marts 2015

2 Oprettelsesdat: 20. januar 2015 / rev. 3. marts 2015 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden 2. Overrdnede målsætninger 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand 4. Væsentlige kvalitets, miljø g arbejdsmiljøpåvirkninger samt indsatsmråder Kvalitet 4.2 Miljø 4.3 Arbejdsmiljø 5. Planlægning samt udviklings g anlægsprjekter Planlægning 5.2 Udviklingsprjekter 5.3 Anlægsprjekter Afløbssystem Renseanlæg g pumpestatiner Bilag 1. Indledning g præsentatin af virksmheden Dette er virksmhedsplan 2015 fr hldingselskabet Middelfart Spildevand Hlding A/S g datterselskaberne Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Virksmhedsplanen udarbejdes årligt. Virksmhedsplanen er fremlagt på persnalemøde den 5/ g frelagt bestyrelserne fr de tre selskaber den 3/ Middelfart Spildevand er den daglige betegnelse fr de tre selskaber Middelfart Spildevand Hlding A/S, Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Side 2 af 13

3 Middelfart Spildevand er medejer (10 %) af serviceselskabet SamAqua A/S. Selskabet er stiftet iht. vandsektrlvens 19 af de tre A aktinærer VandCenter Syd, Vand g Affald samt Middelfart Spildevand i fællesskab. I 2014 har yderligere 8 vandselskaber tegnet B aktier i selskabet. Middelfart Spildevand har sm kerneydelse at varetage drifts g anlægspgaver på spildevandsmrådet. Dette mfatter bl.a.: - Klimatilpasning - Transprt af spildevand fra industri g hushldninger - Rensning af spildevand fra industri g hushldninger - Håndtering af slam Middelfart Spildevand mdtager g behandler spildevand fra ca frbrugssteder i Middelfart kmmune. Herudver mdtages der frem til den 1/ spildevand fra ca. 270 frbrugssteder i Assens kmmune til rensning på Gelsted renseanlæg. Spildevandsselskabet råder ver 6 renseanlæg, der behandler ca. 1,5 mi. m 3 afregnet spildevand årligt, ca. 650 km. klakledninger, 415 pumpestatiner, 53 bassiner m.m. samt 10 stk. slambede. Værdien af aktiverne udgør ca. 1,6 mia. kr. Selskabet frventer en msætning på ca. 66 mi. kr. i Selskabet beskæftiger 29 medarbejdere pr. 1. januar Overrdnede målsætninger / Visin Middelfart Spildevand ønsker at være den virksmhed, sm på den mest kst effektive måde behandler g renser Middelfart kmmunes spildevand inden fr de rammer, sm myndighederne sætter. Løbende frbedringer af effektivitet g mkstninger skal ske ved hjælp af kntinuert innvatin g udvikling af såvel teknlgi sm medarbejdernes kmpetencer. Virksmheden indgår i strategiske samarbejder i netværk med andre frsyningsselskaber g lkale virksmheder, hvr dette giver mening udviklingsmæssigt, teknisk g øknmisk. Virksmheden bidrager til Middelfart Kmmunes brand sm grøn vækstkmmune. 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand Middelfart Spildevands plitikker fr kvalitet, miljø g arbejdsmiljø fremgår af Middelfart Spildevands ledelsessystem niveau 1, der er vedlagt sm bilag 1 til virksmhedsplanen. 4. Væsentlige kvalitets, miljø g arbejdsmiljøpåvirkninger samt indsatsmråder 2014 Vres valg af de væsentligste påvirkninger skal sikre at vi lever p til vres plitikker fr henhldsvis kvalitet, miljø g arbejdsmiljø. Dette er det verrdnede kriterie. Side 3 af 13

4 Middelfart Spildevand har d. 5/ gennemført en krtlægning g priritering /risikvurdering af de væsentlige påvirkninger inden fr arbejdsmiljømrådet. Krtlægning g priritering inden fr kvalitet g miljø blev fretaget på strategiwrkshp d. 23/ Denne krtlægning danner grundlag fr fastlæggelsen af indsatsmråder g mål. Krtlægningen skal fretages én gang årligt inden udarbejdelse af virksmhedsplanen. Virksmhedsplanen skal gså medvirke til realisering af initiativerne i Middelfart Spildevands Strategi Denne er vedlagt sm bilag 2 til virksmhedsplanen. Strategiens fkusmråder er flg.: Investeringer g effektivisering Værdiskabelse fr kunderne Værdiskabelse fr ejeren Fremtidig rlle i frhld til strukturudvikling inden fr branchen Teknlgiudvikling I frbindelse med ledelsens evaluering g de afhldte interne g eksterne audits er der gså peget på ngle frbedringsmråder sm er indarbejdet i virksmhedsplanen fr Kvalitet Kvaliteten af virksmhedens ydelser får vi målt ved vres deltagelse i benchmarking både hs Frsyningssekretariatet g hs DANVA, hvr vi kan sammenligne s med andre vandselskaber på en lang række mråder g gennem vres kundetilfredshedsanalyser. De væsentligste frhld, der vurderes at udgøre en risik fr kvaliteten af Middelfart Spildevands ydelser vurderes at være følgende: - De øknmiske rammer (prislft, takster samt drifts g anlægsmkstninger) - De stre mængder regnvand g indsivende vand i klaksystemet Selskabet vil frtsat arbejde på at sikre kunderne den bedst mulige service g være en synlig aktør i samarbejdet med disse. Middelfart Spildevand pririterer gså udvikling af teknlgi g viden højt. Specielt er det vigtigt at have fkus på - Håndtering af regnvand (mindre verløb g uvedkmmende vand) - Klimatilpasning i kmbinatin med byudvikling - Energibesparelser - Nye renseteknlgier Indsatsmråder Knkrete mål g initiativer i 2015: - Fkus på drifts g anlægsmkstninger Benchmarking på mkstninger til drift af spildevandsrensning Side 4 af 13

5 Centralisering af spildevandsrensning ved etablering af et nyt renseanlæg på Nrdvestfyn Reduktin af uvedkmmende vand til renseanlæg (regnvand g indsivning) Central styring af renseanlæg g pumpestatiner bl.a. ved hjælp af STAR Længere levetid på betnbrønde g betnledninger via krtlægning af kritiske svvlbrinteprblemer g udarbejdelse af en handlingsplan Strategi fr priritering g finansiering af anlægsinvesteringer Optimeret styring af anlægsprteføljen ved hjælp af f.eks. et BI system Optimere investeringer i klimatilpasning ved at kble til byudvikling g udvikling af nye driftsfrmer i samarbejde med brgere g kmmune - Synliggørelse af selskabet ver fr kunderne Udarbejdelse af strategi fr synlighed g tydelig identitet ved f.eks. screening af hjemmeside / kampagner / husstandsmdeling af pjece Deltagelse i Naturens Dag Rundvisninger på renseanlæg g i KlimaByen - Udvidet samarbejde med brgere g virksmheder Evaluering af samarbejde g infrmatin til brgere g virksmheder f.eks. arbejdsgange / vejledninger / skemaer mv. Målrettet infrmatin m frakbling g lkal håndtering af regnvand Samarbejde med lkale virksmheder m udvikling af salgbare kmpetencer eller prdukter inden fr Middelfart Spildevands kernemråder - Aftagesikkerhed Oversvømmelser. Der vil gså i 2015 blive fretaget en registrering af antal versvømmelser på klaksystemet i frhld til antal tilslutninger, hvr versvømmelsen skyldes fejl i klaksystemet eller underdimensinering i frhld til systemkrav. Oversvømmelser defineres sm versvømmelser af såvel kældre sm terræn. Oversvømmelser kan være sm følge af stp i afløbssystemet, såvel sm følge af manglende kapacitet i frhld til funktinspraksis fr afløbssystemer under regn (Skrift 27). Registreringen fretages i D&V Plan. Målet er et niveau under 10 prmille. Afløbsstp. Der vil gså i 2015 blive fretaget en registrering af antal afløbsstp i frhld til spildevandsførende hvedledning pr. 10 km. hvedledning. Registreringen fretages i D&V Plan. Målet er et niveau på under 6 afløbsstp pr. år. - Udvikling af teknlgi g viden Udviklingsprjekter. Middelfart Spildevand vil gså i 2015 priritere deltagelse i udviklingsprjekter højt. Dels fr at blive pdateret på den nyeste teknlgi g Side 5 af 13

6 viden inden fr vandsektren g dels fr selv at bidrage til udvikling g innvatin. Målet er at virksmheden deltager i 2 5 frsknings g udviklingsprjekter m året med ekstern medfinansiering. Samarbejder g netværk. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere pririteres højt. De væsentligste eksterne samarbejdspartnere, relatiner g netværk er flg.: Middelfart Kmmune (vand g naturplanlægning, spildevandsplanlægning, fysisk planlægning (kmmuneplan, lkalplaner), udledningstilladelser, vandløbssager, eksprpriatiner samt udviklingsprjekter inden fr klima, energi g miljø. SamAqua A/S, sm den danske vandsektrs første shared services selskab med fkus på fælles løsninger inden fr bl.a. IT, telefni, HR g indkøb. DANVA (Dansk Vand g Spildevandsfrening). I 2015 er selskabet repræsenteret i følgende fra: Det rådgivende udvalg fr bestyrelsen IWAs danske natinalkmité EUREAU (Eurpean Federatin f Natinal Assciatins f Water and Wastewater Services) EU3 (lvgivning, øknmi g ledelse) Spildevandsteknisk frening Vandselskaber på Fyn g i Trekantsmrådet. Frmålet er at afdække mulige samarbejdsmråder g få iværksat knkrete initiativer, hvr det kan være til gavn fr selskabet. Ud ver jævnlige møder på direktørniveau er der en række erfa grupper på drift, teknik, anlæg g øknmi. CLEAN. Virksmhedsklyngen består af leverandører af prdukter til vandfrsyning g spildevandsrensning, rådgivningsvirksmheder, entreprenører, frsyningsvirksmheder samt videns g uddannelsesinstitutiner. SAFA. Selskabet besidder frmandspsten i SAFA, der er en frening af renseanlægspassere på Fyn. Vand i byer. Middelfart Spildevand sidder i styregruppen i innvatinsnetværket fr klimatilpasning. Netværket har ca. 140 partnere der har fkus på klimatilpasning g innvatin. Ud ver venfr nævnte samarbejdsfra samarbejder Middelfart Spildevand med en lang række rådgivere, uddannelsesinstitutiner g interesserganisatiner i frskellige sammenhænge. Side 6 af 13

7 4.2 Miljø Middelfart Spildevand vil bidrage til at vandets kredsløb sker så sikkert g effektivt sm muligt indenfr de mråder vi har indflydelse på. Vi håndterer g behandler en af de vigtigste naturressurcer vi har. Vres væsentlige miljøkriterier er: - Det, sm myndighederne peger på igennem lvgivningen g eventuelle miljøgdkendelser, er væsentligt - Der, hvr vi igennem vres adfærd selv har direkte indflydelse på miljøpåvirkningen g at det er muligt at skabe ændringer, sm samlet set frbedrer vres evne til at brtlede g rense vand - De mråder, hvr vi igennem frbedret brtledning g rensning kan medvirke til at bidrage til en mere bæredygtig brug af ressurcer, f.eks. energi, vand g varme etc. Med baggrund i vennævnte kriterier g en risikvurdering bliver de væsentligste miljøpåvirkninger hs Middelfart Spildevand: - Udledningen af renset spildevand til vres recipienter - Udledning af regnvand g verløbsvand til vres recipienter - Energi g vandfrbruget i alle væsentlige led - Slamhåndtering Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste miljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i Knkrete mål g initiativer i 2015: - Renseanlæggenes bidrag til et rent vandmiljø Ttal kvælstf i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal ligge under 6 mg/l i Ttal fsfr i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal ligge i intervallet 0,3 1 mg/l i Udslip fra virksmheder Frureninger med specielt lie g tungmetaller fra virksmheder til klaknet g renseanlæg angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. Dette kan påvirke både rensekvaliteten på spildevandet g slamkvaliteten. Endvidere er der risik fr direkte udledning til recipient fra verløbsbygværker g separate regnvandsudløb. Middelfart Spildevand vil sammen med Middelfart Kmmune i 2015 frsætte indsatsen ver fr kmmunens virksmheder mhp. at undgå disse situatiner. - Frbrug (El, vand g varme) Side 7 af 13

8 Målet fr Middelfart Spildevand er løbende at frmindske ressurcefrbruget herunder specielt frbruget af el, vand g varme. Middelfart Spildevand ønsker gså løbende at mindske sit CO2 bidrag. Der skal i 2015 påbegyndes en analyse af mulighederne g frmuleres en strategi fr ptimering af gasprduktin g tilhørende elprduktin på Middelfart renseanlæg Der skal i 2015 påbegyndes en analyse af muligheder g frmuleres en handlingsplan fr energiptimering af renseanlæg g pumpestatiner, herunder en gennemgang g vurdering af ptentialet i udskiftning af gamle mtrer med nye g mere energirigtige. - Brud på ledninger g især trykledninger Brud på ledninger g især trykledninger angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. En priritering af indsatsen fr udbedring af betnledninger sm ligger umiddelbart i frlængelse af trykledninger iværksættes i 2015 i frbindelse med indsatsen ver fr svvlbrinte i klaksystemet. 4.3 Arbejdsmiljø Fr en virksmhed sm Middelfart Spildevand er nedenstående frhld relevante at tage i betragtning i frbindelse med en vurdering af arbejdsmiljøet: - Ulykker (trafik, udgravninger, værnemidler, verbelastninger, sikkerhedskrdinering, adfærd, mv.) - Ergnmi (tunge løft, arbejdsstillinger, tekniske hjælpemidler, mv.) - Kemi g bilgi (kemiske stffer, bakterier, smitterisik, gasser, frurenet jrd, mv.) - Støj (trafik, maskiner, grænseværdier, værnemidler, mv.) - Psykisk arbejdsmiljø (trivsel, frandringer, samarbejde, knflikter, brgerkntakt, mv.) Følgende emner er udpeget g pririteret sm væsentlige fr arbejdsmiljøet hs Middelfart Spildevand i frbindelse med en risikkrtlægning fretaget i samarbejde med medarbejderne: - Ergnmi / Tunge løft - Stress - Svvlbrinte - Støj i nyt indløbsbygværk Nørre Åby Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i Knkrete mål g initiativer i 2015: Side 8 af 13

9 Arbejdsmiljøtema 2015 Tunge løft sm følge af manglende mulighed fr brug af gdkendt udstyr er valgt sm årets arbejdsmiljøtema. Der skal gennemføres en krtlægning af prblemets mfang i Ulykker Nærved ulykker det er målet at få registreret alle nærved ulykker i Ulykker Det er målet fuldstændig at undgå arbejdsulykker i Sygefravær Det er målet at hlde sygefraværet på under 6 sygedage pr. medarbejder pr. år i gennemsnit fr Støj Mulighederne fr at afhjælpe støjgener i nyt indløbsbygværk i Nørre Åby skal undersøges. Svvlbrinte Brug af værnemidler g alarmer skal sikres. Stress Der følges p på den frebyggende indsats fra Planlægning samt udviklings g anlægsprjekter 2015 Ovenstående initiativer g mål samt nedenstående planlægningsaktiviteter g prjekter bygger på Middelfart Spildevands Strategi , sm er sm bilag 2 til denne virksmhedsplan. Strategien suppleres af en dynamisk prjektversigt, der er et internt arbejdsdkument. Den dynamiske prjektversigt indehlder en versigt g status fr alle igangværende anlægsprjekter i virksmheden, hvraf de vigtigste er nævnt nedenfr. 5.1 Planlægning I frhld til den fremtidige planlægning g ledelse af selskabet iværksættes eller færdiggøres følgende hvedpgaver i 2015: Spildevandsplan I 2015 frtsættes arbejdet med revisin af spildevandsplanen i samarbejde med Middelfart Kmmune. Sideløbende hermed skal den første kmmunale klimatilpasningsplan udarbejdes. Handlingsplan fr klimatilpasning I samarbejde med Middelfart Kmmunes Teknik g Miljøfrvaltning er der blevet udarbejdet en klimatilpasningsstrategi. Målet er at der udarbejdes en handlingsplan fr klimatilpasning fr Middelfart Kmmune i Handlingsplanen har fkus på Middelfart Midtby g Middelfart Havn. Side 9 af 13

10 Ud ver selve planlægningsarbejdet igangsættes en række knkrete prjekter, herunder Klima Havnen. 5.2 Udviklingsprjekter Byudvikling via klimatilpasning KlimaByen Prjektet finansieres g realiseres i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kmmune g Realdania. Vinderen af arkitektknkurrencen vil blive ffentliggjrt i marts Herefter vil der være en fase med prjektmdning / prjektering g udbud, hvrefter anlægsarbejdet frventes igangsat ultim Nye metder til rensning af verløbsvand Middelfart Spildevand har i samarbejde med Bnnerup Cnsult fået bevilget yderligere tilskud til afprøvning g udvikling af nye metder til rensning af verløbsvand. Tilskuddet er givet af Miljøstyrelsen. På det etablerede testanlæg ved det nedlagte renseanlæg i Kærby testes metder til fsfrfjernelse g desinfektin. Prjektet afrapprteres prim Baseline mdel sm grundlag fr finansiering af energibesparelser på renseanlæg f.eks. via ESCO mdellen Prjektet, der er støttet af Vandsektrens Teknlgiudviklingsfnd med ca. 1 mi. kr., har til frmål synliggøre mulighederne fr at gennemføre selvfinansierende energiprjekter på renseanlæg. Prjektet afrapprteres prim Klimaspring Vandvejen Der er i 2013 blevet gennemført et frprjekt støttet af Realdania, hvr Middelfart Spildevand i samarbejde med Middelfart Kmmune g en række private virksmheder har arbejdet på udvikling af en ny vejtype, der kan håndtere stre vandmængder uden at vejen tager skade. Realdania har givet støtte til realisering af prjektet, der frventes etableret i Middelfart. 5.3 Anlægsprjekter Afløbssystem Følgende investeringer i klaksystemet igangsættes eller færdiggøres i Investeringerne har primært til frmål at afhjælpe eksisterende kapacitetsprblemer i klaksystemet g samtidig fretage en klimasikring af klakkerne, således at de verhlder det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen. Reduktin af svvlbrinte fra trykledninger En krtlægning g priritering af indsatsn med svvlbrinte i klaksystemet vil blive gennemført i Klaksanering Harndrup I frbindelse med afskæringen af Harndrup renseanlæg gennemføres en klaksanering af dele af Harndrup med henblik på at mindske mængden af uvedkmmende vand i klaksystemet. Side 10 af 13

11 Klaksanering, klimasikring g mindskelse af kritiske verløb i Nørre Åby Med henblik på at leve p til kravene i den kmmunale vandhandleplan skal verløb til Viby Å fra verløbsbygværker i Nørre Åby mindskes. Bygværkerne vil blive frnyet samtidig med at mulighederne fr klimatilpasning af afløbssystemet i deres pland vil blive inddraget i arbejdet. Klaksanering g klimatilpasning Båring Asperup I 2015 frtsættes de indledende undersøgelser g udarbejdelse af skitseprjekt. Diverse klakfrnyelser Af mulige yderligere klakfrnyelser i 2015 kan nævnes Møgelvænget i Strib g Dæmningen i Strib. Oprensning g teknisk pgradering af regnvandsbassiner Arbejdet frtsætter med 7 bassiner i Erhvervsvej, Ejby Eksisterende bassin udvides, når de frnødne tilladelser er på plads. Spildevandsrensning i det åbne land Klakering af ejendmme i det åbne land er næsten afsluttet. Byggemdninger g bymdannelse erhverv g blig I frbindelse med udstykninger til erhverv g blig vil der løbene skulle investeres i byggemdninger. Specielt Assensvej Syd g Stiklingen er aktuelle. Af nye bymdannelsesprjekter kan nævnes følgende: Lukning af Kappelsbjerg i frbindelse med nyt rådhus samt frundersøgelse til klimatilpasning af Middelfart Midtby g Havn Renseanlæg g pumpestatiner Frundersøgelse af nyt renseanlæg på Nrdvestfyn En frundersøgelse skal være afsluttet til april 2015, hvrefter der skal tages endelig stilling til prjektets realisering. Middelfart renseanlæg Nyt indløbsbygværk Renvering af kemitank Skruepresse g frafvander Kapselblæser gl. sandfang Ny styring med STAR Efterklaringstank 2 mbygges ARP anlæg Side 11 af 13

12 Nye gasmtrer SS måler til afløb g TS måler til rådnetank Renvering af rådnetank Belægning ved ny garage Overbygning på driftsbygning Nørre Åby renseanlæg Nyt sandfang g ristehus færdiggøres 2015 Fjernelse af gamle indløb Hævning af vandspejl i efterklaringstank Frafvander Gelsted renseanlæg Ventil til regnstyring til lagune Nye tavler Brenderup renseanlæg Ny mrører Ejby renseanlæg Nye tavler Klak g pumpestatiner Klakkamera til klakteam Pumpestatin Røjlemsevej Pumpestatin 6 Teglgårdsvej Ny styring, PLC, Kappelsbjerg Trykstyring g pumper, Krsvejs Allé Pumpestatin 2606, Tangmsen Brs Allé, pumper, rør mv. Renvering af pumpestatiner Ejby / Middelfart Pumpestatin Kærby, ny tavle g styring Nye styringer på 80 pumpestatiner i tidligere Ejby Kmmune Side 12 af 13

13 Bilag: Bilag 1: Ledelseshåndbg niveau 1 Bilag 2: Strategi Side 13 af 13

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen

Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen Analyse af ptentialer fr ressurceudnyttelse i vand- g spildevandsfrsyningen 2015 Titel: Analyse af ptentialer fr ressurceudnyttelse i vand- g spildevandsfrsyningen Frfattere: Marianne Thmsen DCE Danish

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler han@rsyd.dk, Tlf. +45 76638235 Mbil +45 29201481 Anna Kindberg aki@rsyd.dk, Tlf. +45 76638234 Mbil +45

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Klima-, Energi- g Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 334 Offentligt N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Effektvurdering af ecdesign- g energimærkningskrav fr prdukter Energistyrelsen

Læs mere