Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom."

Transkript

1 Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1

2 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand type 3. Målgruppen udgøres af 62 blødere i Danmark, hvoraf 44 har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til 71 %. Udgangspunktet for dette projekt er, at bedre behandling og større indsigt i mestring af blødersygdom gør, at bløderne bliver ældre end før. Bløderne over 4 år udgør således første generation af en helt ny gruppe aldrende blødere. Formålet med projektet er at give ældre blødere bedre mulighed for at leve aktivt liv med arbejde, familie og aktivt medborgerskab så længe som muligt. Projektet er finansieret af Velfærdsministeriets satspulje. I første fase (september 8-september 9) er der gennemført et litteraturstudie samt en undersøgelse bestående af et spørgeskema samt fokusgruppe- og enkeltinterviews. De ældre bløderes livssituation er blevet beskrevet, og relevante indsatsområder identificeret. I næste fase (september 9-september ) arbejdes med at udvikle nye tilbud indenfor indsatsområderne. De foretagne sammenligninger mellem bløderne og normalbefolkningen tager udgangspunkt i fire danske befolkningsundersøgelser og der er justeret for forskelle i alders- og kønsfordelingen mellem almenbefolkningen og bløderne over 4 år. Data om bløderne fra 1988 stammer fra Danmarks Bløderforenings undersøgelse i Danmark (1988). Professor Jakob Bjørner er konsulent på undersøgelsen og har foretaget analysen af svarene. Jakob Bjørner var også konsulent på undersøgelsen i Danmark (1988). Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Yderligere information om projektet fås ved henvendelse til Danmarks Bløderforenings sekretariat, tlf

3 Indledning Undersøgelsen Et langt liv med blødersygdom viser, at bløderne oplever store fysiske problemer i forbindelse med deres sygdom, særlig i form af, væsentlig kraftnedsættelse og bevægeindskrænkninger som følge af ledskader. Undersøgelsen indikerer også, at bløderne oplever en række komplekse problemstillinger som følge af aldring med blødersygdom. Denne udvikling udfordrer den samlede behandlings-, kontrol- og rehabiliteringsindsats, der må udvikles i takt hermed. At adressere disse tunge, helbredsmæssige udfordringer ligger imidlertid udenfor rammerne af projekt Bløderliv under forandring. Indenfor projektet er det mulighederne for at understøtte et fortsat aktivt liv, der sættes i fokus. Udgangspunktet herfor er godt. For undersøgelsen viser, at bløderne over 4 år i høj grad er aktive på arbejdsmarkedet og de fleste kan leve et helt normalt liv uden eller med kun mindre indskrænkninger. Men undersøgelsen viser også, at bløderne bekymrer sig om fremtiden. Der er en høj grad af sårbarhed at spore flere lever alene og angiver at have sværere ved at skaffe hjælp end tidligere. Hvem er bløderne over 4 år? Undersøgelsen blandt bløderne over 4 år viser, at der er en stor overvægt af blødere i aldersgruppen 46- år i forhold til almenbefolkningen. De ældre blødere er, set som en samlet gruppe, således yngre end almenbefolkningen. Aldersfordeling af blødere over 4 år sammenlignet med danske mænd 3 2 Danske mænd Aldersgrupper I de følgende sammenligninger er der justeret for forskelle i alders- og kønsfordelingen mellem almenbefolkningen og bløderne over 4 år. 37 % af bløderne bor i dag alene, mens det i 1988 kun var 12 %, der boede alene. I almenbefolkningen er 17 % singler. I forhold til almenbefolkningen har en del blødere et højere uddannelsesniveau. 6 % af bløderne har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, mens dette kun gør sig gældende for 24 % af almenbefolkningen. Der er dog også en større andel hos bløderne end hos almenbefolkningen, der ikke har nogen erhvervsuddannelse: 3

4 Erhvervsuddannelse for blødere over 4 år sammenlignet med almenbefolkningen Ingen erhvervs uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Helbredet hos blødere over 4 år Undersøgelsen viser, at bløderne over 4 år generelt har et dårligere fysisk helbred end resten af befolkningen i samme aldersgruppe. I forhold til psykisk helbred og psykisk velbefindende har bløderne det næsten lige så godt som resten af den danske befolkning. Mange og hyppige blødninger Kun 14 % af bløderne over 4 år har været smertefrie i løbet af den seneste måned, hvorimod det for almenbefolkningen er 43 %. En tredjedel af bløderne har haft middelstærke eller værre, dette tal er kun en sjettedel i almenbefolkningen: Svar på spørgsmålet: Hvor stærke fysiske har du haft i de sidste 4 uger? % af all e Ingen 21 2 Meget lette Lette Smerter 23 Middelstærke 4 Stærke 2 Meget stærke Blødernes generelle opfattelse af deres eget helbred er markant mindre positiv end hos resten af den danske befolkning. Den typiske bløder vurderer sit helbred som godt, hvor almenbefolkningen vurderer det som vældig godt eller fremragende. Bløderne er især i forhold til deres fremtidige helbred mere pessimistiske end almenbefolkningen. 4

5 Lidt over 4 % af bløderne over 4 år har i 8 haft 11 eller flere blødninger. På trods af en væsentlig forbedret behandling til bløderne siden undersøgelsen i 1988, har antallet af blødninger i dag således ikke ændret sig væsentligt fra 1988: Antallet af blødninger per år for blødere over 4 år i 8 og i gange 1- gange 11- gange 26- gange over gange Samtidig viser undersøgelsen, at de personer, der har mange blødninger per år, generelt har dårligere funktionsevne og helbred end de blødere, der har færre blødninger per år. Faktorforbruget blandt bløderne fordeler sig således, at blødere bruger under. enheder faktor om året, mens 24 blødere bruger over. enheder. Heraf bruger halvdelen over. enheder faktor om året. Kompleks helbredssituation Bløderne over 4 år lever med en del bevægeindskrænkninger, ofte i ankel-, knæ-, og/eller albueled, og disse bevægeindskrænkninger adskiller sig ikke væsentligt fra undersøgelsen i Bløderne er belastet af følgesygdomme til deres blødersygdom og af andre sygdomme. Som følge af blødersygdommen har ca. to ud af fem blødere fået udskiftet et eller begge knæled, mens ca. en ud af seks har fået udskiftet et eller begge hofteled. Slidgigt, hepatitis C og hiv er de mest forekommende af andre sygdomme end blødersygdommen. Slidgigt, som følge af gentagne ledblødninger, lider tre ud af fire blødere over 4 år af. Halvdelen af bløderne i undersøgelsen er smittet med hepatitis C, og hver femte har hiv som følge af at have fået inficeret blod i 198 erne. Derudover har bløderne andre aldersrelaterede sygdomme og lidelser, såsom tandproblemer, forhøjet blodtryk, fald/balanceproblemer, hjertekarsygdomme, nyreproblemer og diabetes. Et godt liv Alt i alt viser undersøgelsen, at bløderne oplever store fysiske problemer i forbindelse med deres sygdom, særlig i form af og bevægeindskrænkninger. På trods af dette svarer en ud af fem af bløderne over 4 år, at de kan leve et helt normalt liv sammenlignet med deres jævnaldrende uden blødersygdom det var der ingen, der svarede i undersøgelsen fra Yderligere halvdelen svarer, at de kan leve et normalt liv med mindre indskrænkninger:

6 Svar på spørgsmålet Hvordan synes du din tilværelse former sig sammenlignet med jævnaldrene uden blødersygdom? Jeg kan leve et helt normalt liv Jeg kan leve et normalt liv med mindre indskrænkninger Min sygdom betyder temmelig store indskrænkninger i mit liv Min sygdom umuliggør praktisk taget et normalt liv Disse tal er meget positive og vidner om, at bløderne over 4 år, på trods af at de er en gruppe med mange fysiske helbredsproblemer, har et stort livsmod. Arbejdslivet hos blødere over 4 år Et af de mest overraskende og imponerende resultater i undersøgelsen om blødere over 4 år er, at 68 % af bløderne er i arbejde, hvilket er tilsvarende andelen af almenbefolkningen, der er i arbejde. Dog er en større andel af bløderne ansat i flexjob, nemlig 9 %, mod 1 % hos almenbefolkningen: Beskæftigelsessituation for bløder over 4 år sammenlignet med almenbefolkningen 8% 7% 6% % 4% % % % % 9% 67% 9% 1% 6% 2% % 23% 2% % % 1% I arbejde I flexjob Efterløn Pensionist Arbejdsløs Ude af erhverv i øvrigt Begrænset brug af hjælpemidler på arbejdspladsen Bløderne gør kun i begrænset omfang brug af kompenserende ordninger på arbejdspladsen, såsom en personlig assistent eller hjælpemidler. Således svarer kun en femtedel, at de anvender eller tidligere har anvendt kompenserende ordninger på deres arbejdsplads, eksempelvis personlig assistance, speciel kontorstol, parkeringsplads nærmest ved indgangen eller elektrisk minicrosser. Bløderne klarer sig godt på arbejdsmarkedet Blødernes sygefravær adskiller sig ikke væsentligt fra almenbefolkningens. Bløderne giver udtryk for, at de klarer sig godt både fysisk og psykisk på arbejdsmarkedet. De vurderer kun deres fysiske arbejdsevne til at være lidt mindre end almenbefolkningens og i forhold 6

7 til at leve op til mentale krav på arbejdsmarkedet, vurderer bløderne deres arbejdsevne højere, end almenbefolkningen vurderer deres arbejdsevne: Svar på spørgsmålet Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til de mentale krav i dit job? 4% 4% 3% % 2% % 1% % % % 32% % 29% 4% 32% 32% Fremragende Vældig god God Mindre god Dårlig 6% 8% % 1% Tendens til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Bløderne over 4 år planlægger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet lidt tidligere end resten af den danske befolkning. Men omkring hver fjerde bløder planlægger at blive på arbejdsmarkedet, til de er 6 år eller ældre. 12 % af bløderne svarer, at de vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før de er 6 år: Svar på spørgsmålet Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? 3% % 2% % 1% % % % 1% 14% 12% 12% 66 år eller ældre % 18% 18% 6 år mellem 62 og 6 år 14% 6 eller 61 år 12% % før 6 år 23% 21% har ikke besluttet mig 6% % har allerede trukket mig tilbage Undersøgelsen viser, at forskellige arbejdsmæssige tilpasninger vil kunne få bløderne over 4 år til at blive længere på arbejdsmarkedet. Især er det bedre mulighed for selv at bestemme, hvornår man vil arbejde og mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsopgaver, som bløderne angiver, vil kunne påvirke tidspunktet for deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Disse arbejdsmæssige tilpasninger er vigtigere for bløderne end for resten af befolkningen. Dagligdagen og tanker om fremtiden hos blødere over 4 år Bløderne over 4 år er begrænsede af deres helbred i forhold til krævende aktiviteter såsom at løfte tunge ting, at gå længere end en kilometer og i at bøje sig eller gå ned i knæ. Bløderne er ligeledes i nogen grad begrænset i en række dagligdags aktiviteter, fx madlavning, hvor ca. en fjerdedel blødere angiver at være lidt eller meget begrænset. Men samtidig svarer op mod 8 %, at de slet ikke er begrænset i dagligdags aktiviteter såsom at rede hår, børste tænder og køre bil. 7

8 Behov for hjælp i dagligdagen Bløderne benytter sig af en række forskellige hjælpemidler i dagligdagen. Næsten halvdelen af gruppen har invalidebil, ca. en tredjedel bruger ortopædiske hjælpemidler, og omkring en sjettedel bruger krykker eller stok. Som følge af deres helbredsproblemer har bløderne en del merudgifter. Eksempelvis til fysioterapi eller anden form for træning, transport eller havearbejde. Hvorvidt bløderne kan skaffe hjælp til praktiske ting af personer i deres omgivelser, er der også spurgt ind til i undersøgelsen. 7 % af bløderne svarer, at det er let for dem at skaffe hjælp, i 1988 svarede 82 % det samme. 7 % af bløderne svarer nej til, at der er mennesker i deres omgivelser, som de let kan bede om hjælp til praktiske ting. Det var der ikke nogen, der svarede i Dette kan hænge sammen med den store andel af blødere over 4 år, der i dag bor alene: Svar på spørgsmålet Findes der mennesker i dine omgivelser, som du let kan bede om hjælp til praktiske ting? Ja, det er let for rmig at skaffe hjælp 18 Ja, det er muligt, men ikke nemt at skaffe hjælp Nej Ved ikke Glade og tilfredse trods bekymringer om fremtiden Bløderne over 4 år har en del bekymringer om fremtiden især i forhold til at få flere, at blive afhængig af hjælp i hverdagen og at være nødt til at få skiftet (flere) led: Bekymringer om fremtiden (antal) Har på det seneste været I høj eller nogen grad Slet ikke bekymret Ej relevant bekymret for: bekymret At få flere At blive ude af stand til at klare sig selv i hverdagen At blive nødt til at få indsat (flere) nye led Afsluttende skal det bemærkes, at på trods af forskellige bekymringer om fremtiden har mere end tre ud af fem blødere følt sig rolige og afslappet samt glade og tilfredse stort set hele tiden igennem den sidste måned. 8

Det gode liv. Livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere 2012

Det gode liv. Livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere 2012 Det gode liv Livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere 2012 Udarbejdet af Danmarks Bløderforening December 2013 Forord Danmarks Bløderforening har i 2012 gennemført en tværsnitsundersøgelse blandt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 3 Unges helbred Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 31 1. Indledning I dette kapitel påbegynder vi analysen af rapportens andet trivselsspor, hvor vi ser nærmere på de mange

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere