Ugeseddel nr. 5. Forelæsningerne onsdag den og fredag den 23.9.: 8. Budgetter (HDF pp excl. appendix (pp ))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugeseddel nr. 5. Forelæsningerne onsdag den 21.9. og fredag den 23.9.: 8. Budgetter (HDF pp. 180-197 excl. appendix (pp. 203-207))"

Transkript

1 Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 1 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet 21. september 2005 Ugeseddel nr. 5 Forelæsningerne onsdag den og fredag den 23.9.: 8. Budgetter (HDF pp excl. appendix (pp )) a. Hvorfor laves budgetter? 1. Fremtvinge planlægning (strategi, planlægning og budgetlægning) 2. Grundlag for præstationsvurdering (skabe motivation) 3. Koordination og kommunikation 4. Forbrugsbemyndigelse og forbrugskontrol (er ikke omtalt i HDF). b. Hvad forstås ved et budget? I notatet Dobbelt bogholderi karakteriseres et budget således (N&O p. 1): regnskabsmæssig vurdering af de handlinger, der påtænkes gennemført i en fremtidig periode, medens HDF (p. 181) giver følgende karakteristik: kvantitativ udtryk for en af ledelsen foreslået handlingsplan for en fremtidig periode. Med sidstnævnte karakteristik omfatter budgetbegrebet planer, som ikke udtrykkes i en økonomisk målestok (f.eks. en i enheder opgjort produktionsplan). c. Masterbudget Omfatter alle aktiviteter og sammenfatter forventninger og beslutninger vedrørende fremtiden i form af: Overskudsbudget (budgeted statement of income) Likviditetsbudget (cash budget) Budgetteret ultimostatus (budgeted balance sheet). d. Budgetopstilling Det sædvanlige udgangspunkt er afsætningsplanlægningen i form af en salgsplan, men i visse situationer bør vælges et andet udgangspunkt, f.eks. når der eksisterer kapacitetsbegrænsninger (flaskehalse). Heraf udledes produktionsbudgettet og de hertil knyttede budgetter for forbrug af produktionsfaktorer. Budgetter for øvrige omkostninger til forskning og udvikling, markedsføring mv. baseres på andre skøn. 1

2 e. Salgsprognose (sales forecast) Forudsigelse, der bliver til salgsplan, hvis den accepteres af ledelsen. f. Budgetsimulering (computer-based financial planning models) Følsomhedsanalyse (sensitivity analysis): Undersøgelse af følsomhed med hensyn til gjorte antagelser, jf. pkt. 5.c (Ugeseddel nr. 3). g. Budget baseret på fremtidige produktivitetsstigninger (Kaizen budgeting) Omkostningsreduktion ved hjælp af små vedvarende ændringer. h. Aktivitetsbaseret budgettering 9. Ansvarsregnskab (HDF, pp ) a. Definition: Regnskabssystem, der budgetmæssigt og regnskabsmæssigt tilknytter handlinger til ansvarscentre (responsibility centers). b. Formål med at tildele et regnskabsmæssig ansvar Etablering af en fælles måleenhed (penge) for forskellige aktiviteter Lønsomhed er essentielt for en virksomheds succes Brug af økonomisk mål gør det muligt at anvende samme beslutningsregler for forskellige aktiviteter Resultater udtrykt i form af økonomiske måleenhed gør det muligt at give afdelinger og ledere autonomi Opgørelse af output ved hjælp af en økonomisk måleenhed er effektiv i risikofyldte situationer, da det muliggør at vurdere om en handling har gavnet virksomheden eller ej, selvom den er taget under usikre omstændigheder. c. Typer af ansvarscentre Omkostningscenter (cost center) Indtægtscenter (revenue center) Resultatcenter (profit center) Investeringscenter (investment center) d. Budget-slack Forekommer, når et budget er let at opfylde, fordi dets indtægter er undervurderede og/eller dets udgifter er overvurderede. e. Handlingstilknytning Handlingstilknytning bør snarere baseres på indsigt end på indflydelse (controllability). Dette synspunkt kan modvirke, at hvert ansvarscenter kun får tilknyttet de omkostninger, som det har indflydelse på (controllable costs). Men det er for snævert alene at fokusere på autoritet, hvilket belyses af de følgende to eksempler. 2

3 Eksempel 1. Hvilken afdeling skal bære omkostninger ved maskinsammenbrud? I en fabrik, der producerer mejetærskere, udføres arbejdet med produktion af chassisrammer successivt af en række produktionsafdelinger. Chassiserne transporteres fra én afdeling til en anden ved hjælp af et transportørsystem fastgjort i loftet. Transportørsystemet er placeret i overensstemmelse med den budgetterede tidstildeling til de forskellige afdelinger. Hver afdelingsleder har ansvaret for de budgetterede omkostninger og det budgetterede output for sin afdeling. Tirsdag morgen fik en fejl i produktionsudstyret i Afdeling D afdelingslederen til at anmode lederen for Afdeling C om at standse transportøren. Afdelingslederen for Afdeling C afslog dette, således at arbejderne i Afdeling D måtte fjerne chassiserne, stable dem og senere flytte dem tilbage til transportøren, da produktionen kunne genoptages. Lederen for Afdeling D var bitter over hændelsen og forlangte, at lederen af Afdeling C skulle pålægges at bære de forbundne ekstraudgifter på kr. Lederen af Afdeling C mente blot, at han havde udført sit arbejde, som angivet i budgettet. Hvordan ville du som regnskabschef (controller) behandle de kr. regnskabsmæssigt? Hvorfor? Eksempel 2. Ansvar for arbejdskraft, som midlertidigt skal udføre arbejdsopgaver, der bedre og billigere (?) kan udføres af andre. Københavnstrup Maskinfabrik A/S befinder sig i en særdeles vanskelig periode. Produktionen er faldet til det laveste i 10 år. Virksomheden har en kerne af veluddannede maskinarbejdere, som kunne få arbejde et andet sted, hvis de blev fyret. Tre af disse arbejdere er midlertidigt blevet overflyttet til virksomhedens vedligeholdelsesafdeling, hvor de i den sidste måned har udført simple opgaver (som de føler er langt under deres værdighed) som bl.a. at gøre vægge rene og vaske gulve. De har fået deres normale løn på 160 kr. i timen. Deres løn er blevet pålagt vedligeholdelsesafdelingen, og lederen af denne afdeling har netop afgivet følgende salut til regnskabschefen: Se den her tossede præstationsrapport som I skriverkarle har givet mig. Linien vedrørende medhjælp lyder: Resultat Budget Afvigelse Løn til medhjælp: kr kr kr. U Dette er bare endnu er eksempel på, hvor komplet urealistiske I bogholdere er! Disse maskinarbejdere driver den af på jobbet, fordi de ved, at vi ikke vil fyre dem. Den normale timeløn for mine tre medhjælpere er 100 kr. Nu da mine normale folk er blevet fyret, tårner arbejdet sig op; så når de gamle folk en gang vender tilbage, må de enten gå på overtid eller også må jeg ansætte nogle ekstra folk på deltid for at få bund i opgaverne. I stedet for at belaste mig med 160 kr. i timen, burde du belaste mig med 75 kr. pr. time. Det er hvad disse maskinstoddere i bedste fald er værd. 3

4 Hvad ville du gøre efter den svada, hvis du var regnskabschef? Ville du eventuelt bogføre lønninger til de tre maskinarbejdere anderledes? 10. Budgetter, standarder og budgetafvigelser (HDF kapitel 7) a. Statisk budget Budget knyttet til planlagt aktivitetsniveau. b. Fleksibelt budget Budget, der udtrykker afhængighed af faktisk aktivitetsniveau. HDF (kap. 7) måler aktivitetsniveau ved salgsvolumen, hvilket er velbegrundet, når der ikke er noget lager af færdigprodukter (der er lighed mellem produktion og afsætning). Det fleksible budget muliggør dekomponering mellem regnskab og statisk budget i: afvigelse fra fleksibelt budget (kort: budgetafvigelse): faktisk overskud forventet overskud ved faktisk aktivitetsniveau salgsvolumenafvigelse: forventet overskud ved faktisk aktivitetsniveau forventet overskud ved planlagt aktivitetsniveau : overskud kan her erstattes med en anden hovedpost, f.eks. omsætning, variable omkostninger eller dækningsbidrag. c. Standarder og standardomkostning En standard er en budgetteret enhedsomkostning, pris eller sats. En standardomkostning er produktet af en standard og en standard mængde af input. d. Dekomponering af budgetafvigelse Afvigelse fra fleksibelt budget dekomponeres i en prisafvigelse og en mængdeafvigelse (efficiency variance). Algebraisk kan afvigelserne beskrives ved: V p = (API BPI) AQI og hvor: V e = (AQI BQIA) BPI, V p V e = prisafvigelse, = mængdeafvigelse, API = faktisk enhedspris pr. input, BPI = budgetteret (standard) enhedspris pr. input, AQI = faktisk inputmængde, BQIA = budgetteret (standard) inputmængde for det faktiske output. 4

5 Med denne notation haves: Budgetafvigelse = API AQI BPI BQIA = (API BPI) AQI + (AQI BQIA) BPI = V p + V e. e. Opgørelse af materialeafvigelser Med henblik på at få opgjort materialeafvigelser, når de opstår, fastlægges de faktiske materialemængder således: 1. Ved opgørelse af prisafvigelse for materialer defineres AQI som faktisk anskaffet mængde 2. Ved opgørelse af mængdeafvigelse for materialer defineres AQI og BQIA som henholdsvis faktisk og budgetteret (standard) forbrugt mængde. For lønafvigelser er det overflødigt at sondre mellem anskaffede og forbrugte timer, idet arbejdsydelser ikke kan lagres. f. Eksempel på ansvar for købsprisafvigelser Vesthimmerlands Metalvarefabrik benytter standardomkostninger for metalforarbejdningarbejde. For indeværende budgetperiode gælder de følgende standarder: Standardprisen for det metal, der anvendes som hovedråmaterialet er 20 kr. pr. kg Standard forbruget er 6 kg pr. færdigproducet enhed Standardsatsen for direkte løn er 140 kr. pr. time Standardforbruget er 1 2 time pr. færdigproduceret enhed. I løbet af sidste uge blev der færdigproduceret enheder. På grund af uro blandt en gruppe af de ansatte, måtte produktionschefen benytte andet end det foretrukne personale. De faktiske lønomkostninger var kr. for faktiske timer. Der blev blev indkøbt kg metal til en pris af 18 kr. pr. kg, og der blev brugt kg til produktionen. Indkøbschefen Gitte Vestergaard er ansvarlig for materialeprisafvigelser, medens produktionschefen Søren Østergaard er ansvarlig for materialemængdeafvigelser, samt prisafvigelser og mængdeafvigelser for direkte løn. Spørgsmål: Beregn materialeprisafvigelse, materialemængdeafvigelse, prisafvigelse for direkte løn (lønsatsafvigelse) og mængdeafvigelsen for direkte løn (timeforbrugsafvigelse). Svar: materialeprisafvigelse: (18 kr. 20 kr.) kg. = kr. F materialemængdeafvigelse: ( kg kg) 20 kr. = kr. U prisafvigelse for direkte løn (lønsatsafvigelse): (120 kr. 140 kr.) timer = kr. F 5

6 mængdeafvigelse for direkte løn (timeforbrugsafvigelse): (6.500 timer timer) 140 kr. = kr. U. Har indkøbschefen været dygtig til at forhandle indkøbspris? Eller har hun indkøbt materialer af en dårlig kvalitet, der efterfølgende har givet produktionschefen problemer? g. Effektivitet (effectiveness) og produktivitet (efficiency) (HDF p. 236) h. Afvigelsesanalyse En prisafvigelse opfattes ofte som måleudtryk for forecast-evne, og den benyttes som korrektionsled ved opgørelse af den mere interessante mængdeafvigelse (= budgetafvigelse prisafvigelse). En prisafvigelse kan imidlertid også opstå som konsekvens af virksomhedens egne dispositioner, hvilket eksemplificeres af HDF p En mængdeafvigelse kan skyldes: 1. Bedre/dårligere arbejdskraft end forventet 2. Afvigende kvalitet af forbrugte varer 3. God/dårlig ordreplanlægning 4. Maskinerne har ikke været i orden 5. Dårligt budgetarbejde i forbindelse med fastlæggelsen af budgetterede mængder (standarder ikke godt nok bestemt). i. Benchmarking Sammenligning mellem en virksomheds (afdelings) nøgleaktiviteter og bedste praksis. Benchmarking kan finde sted i forskellig form: 1. Sammenligning mellem divisioner internt i en organisation 2. Sammenligning med andre virksomheder inden for en branche 3. Sammenligning med virksomheder (uanset branche), der anses for at være dygtige. Problemer med benchmarking: Er de benyttede størrelser sammenlignelige? Er de kommensurable? Manglende sammenlignelighed kan bl.a. skyldes: 1. Forskelle i virksomheders størrelse 2. Forskelle i virksomheders strategi 3. Forskellige metoder til omkostningsfordeling 4. Forskellige metoder til opgørelse af lageromkostninger 5. Forskellige afskrivningsmetoder. 6

7 Temaer for forelæsningerne den og den 30.9.: Sakko (casebeskrivelse), N&O pp Indirekte produktionsomkostninger, HDF kap. 8 Overskudsopgørelse, HDF kap. 9. Øvelsesprogram 6 (Hold 1: mandag den 26. september kl i aud. G1; Hold 2: tirsdag den 4. oktober kl i koll. D): Til skriftlig aflevering: Opgave 5 i Bind 1 Til diskussion: Opgave 6-13, 6-30, 6-32, 7-27, 7-29, 7-34 Hvis tid: Opgave 6-24 og

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK.

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK. Opgavesamling 1 Opgavesamling Opgaver til Kapitel 2 2.1. Råolie transporteres fra oliekilden til lagertanke eller udskibningssteder i rørledninger. Output af en rørledning er den mængde olie, ledningen

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Omkostningerne ved elforsyningssvigt

Omkostningerne ved elforsyningssvigt Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Dokument nr 1 Revision nr 4 Udgivelsesdato 8 december

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Interne afregningspriser

Interne afregningspriser HD-R, 8. semester Hovedopgave Forfattere: Thomas Mahler Pedersen Uffe Døssing Andreasen Vejleder: Bent Høgsted Interne afregningspriser Med fokus på styringsmæssige formål og metoder Handelshøjskolen i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 BERETNING OM GENNEMSIGTIGHED VEDRØRENDE SKATTEUDGIFTER (FRADRAG MV.) i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere