OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv"

Transkript

1 OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i arbejdsgangen i løbet af de sidste par årtier. Produktionsjobs udgør en stadig mindre procentdel af arbejdsstyrken i de fleste industrilandes økonomier, hvorimod lønninger i produktionssektoren generelt ikke er fulgt med andre sektorer. Det er i stigende grad "videns"medarbejdere - en kategori, der dækker alt lige fra medarbejdere i call-centre over arkitekter og lærere til medarbejdere i finanssektoren - der er nøglen til økonomisk succes i industrilande. Individuelles og landes evne til at drage gavn af denne fremspirende vidensbaserede økonomi afhænger i stor grad af deres menneskelige kapital - deres uddannelse, færdigheder, talent og evner. Resultatet er, at regeringer i stigende grad er opsatte på at hæve niveauerne for menneskelig kapital. Én af de vigtigste måder at gøre dette på er gennem uddannelse og oplæring, som i dag anses for at være stadig vigtigere faktorer som næring til økonomisk vækst. Men den formelle uddannelse - som sædvanligvis foregår fra børnene er i 4- eller 5- års alderen til de er i slutningen af teenagealderen eller i begyndelsen af 20'erne - spiller kun en delvis rolle i udformningen af menneskelig kapital. Det er på mange måder mere brugbart at tænke på udformningen af menneskelig kapital ikke målt på uddannelse men nærmere på indlæring - en proces, der fortsætter gennem hele livet. Dette menneskelige potentiale af livslang indlæring er af en stadig større betydning set ud fra et økonomisk og beskæftigelsesperspektiv. Gamle jobs udflyttes til områder, hvor arbejdskraften er billigere, hvorimod hurtigtskiftende teknologier skaber jobs, der knap nok eksisterede for ikke så længe siden eller ændrer radikalt, hvad medarbejderne har behov for at vide for at kunne udføre arbejdet. Resultatet er, at mennesker nu skal videreudvikle deres færdigheder og evner igennem hele arbejdslivet. Dette sammendrag ser på konceptet menneskelig kapital, dets stigende vigtighed for økonomisk vækst, og måder hvorpå regeringer og samfund kan arbejde for at udvikle det tidligt i barndommen, i løbet af årene med formel uddannelse og som voksen. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

2 Hvad er menneskelig kapital? Ideen bag menneskelig kapital kan mindst spores tilbage til den skotske økonom Adam Smiths arbejde i det 18. århundrede, men det var egentlig først i slutningen af 1950'erne og 1960'erne, at det spirede frem som et vigtigt, økonomisk koncept. På det tidspunkt begyndte økonomer så som Theodore Schultz at anvende metaforen "kapital" - et mangeårig koncept indenfor økonomi - til at forklare uddannelses- og ekspertvidens rolle i skabelsen af fremgang og økonomisk vækst. De argumenterede, at mennesker investerer i uddannelse og oplæring for at opbygge et lager af færdigheder og evner (en kapital), der kan give afkast på langt sigt. Denne investering kan også være til gavn for nationale økonomier og hjælpe med til at give næring til økonomisk vækst. Typisk defineres menneskelig kapital så bredt som til at omfatte en blanding af individuelles egen medfødte begavelse og evner samt de færdigheder og den indlæring, de får gennem uddannelse og oplæring. (Helbredet medtages også nogle gange.) Det er måske værd at bemærke, at erhvervslivet, der ivrigt har taget konceptet menneskelig kapital til sig, lader til at definere det mere snævert, idet det ser det mere som færdigheder og evner i en arbejdsstyrke, der er direkte relevant for succes i en virksomhed eller en specifik industri. Giver det afkast? Menneskelig kapital er forbundet med en bred vifte af fordele, både økonomiske og ikke-økonomiske. Faktisk kan nogle af de største fordele være ikke-økonomiske, inklusive bedre helbred, længere levetid og større sandsynlighed for at tage del i samfundet. Økonomisk kan afkastet fra menneskelig kapital forstås som udtrykt i den individuelles fremgang og den nationale økonomi. På individuelt niveau lader indtjeningen til at stige ret skarpt, efterhånden som menneskers uddannelsesniveau stiger. I nogle OECD-lande så som Danmark og New Zealand er indkomsten hos personer med en universitetsuddannelse omkring en fjerdedel højere end hos personer med blot en grundskoleuddannelse. I andre lande er denne differentiering endnu tydeligere og stiger til så meget som 120%. Økonomier ser i mellemtiden en stigning på måske 3-6% i udbytte over tid for hvert ekstra år, individuelle bruger på uddannelse. Hvorfor bliver det vigtigere? Indenfor de seneste år har et antal faktorer samlet sig om at fokusere på den menneskelige kapitals økonomiske rolle. Én af de vigtigste faktorer er stigningen i den såkaldte vidensøkonomi, som afhænger mindre af produktionsemner og mere af at producere og håndtere data og information. Denne tendens er klar i tilsynekomsten af virksomheder som Google og i det gradvise skift indenfor den slags jobs, mennesker er ansat i: I 1995 var lige over 28% af medarbejderne i OECD-lande beskæftiget indenfor industri og mere end 63% var beskæftiget indenfor serviceområdet. 10 år senere lå tallet for industrien lige under 25% mod mere end 69% indenfor serviceområdet. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

3 Globaliseringen ændrer ligeledes måden, hvorpå mennesker arbejder og hvilke jobs, de har. I dag er virksomheder afhængige af lange producentkæder og outsourcers, der er spredt tværs udover kloden, og som er afhængige af avanceret kommunikation for at kunne koordinere. På samme måde ses der i tilgængeligheden af billig arbejdskraft i udviklingslande i nogle produktionsjobs og endog i nogle avancerede jobs indenfor fx softwareprogrammering - et skift væk fra industrilandes økonomier. En sidste faktor er de aldrende samfund. Gennemsnitsalderen stiger i mange industrilande på grund af demografiske ændringer med det resultat, at der fremover vil være flere pensionister, der vil være afhængige af færre aktive arbejdere. Som konsekvens heraf forsøger mange lande at få medarbejderne til at blive på arbejdsmarkedet i flere år. For at kunne gøre det, er de formentlig nødt til at opdatere deres færdigheder og indlæring. Hvorfor er den tidlige barndom vigtig? Spørgsmålet om pasning og uddannelse af meget små børn tiltrækker sig stigende opmærksomhed. Dette får til dels næring fra de rent praktiske overvejelser om, hvordan man passer børn i en tid, hvor flere kvinder arbejder udenfor hjemmet. Tallene varierer, men der er i nogle lande set meget store spring indenfor de seneste år: I Spanien havde lige under en tredjedel af kvinderne arbejde i år senere var tallet steget til lige under halvdelen. Disse stigninger får til dels næring af kvinders egne ønsker om at blive på arbejdsmarkedet, efter at de har fået børn. Men nogle lande - især i den engelsktalende verden - tilskynder aktivt forældre til at fortsætte med at arbejde. Dette skyldes til dels, at der er større sandsynlighed for at børn i familier, hvor ingen eller blot én af forældrene har arbejde, kommer til at leve i fattigdom. Denne mangel på ressourcer kan seriøst hæmme et barns uddannelsesmæssige og sociale udvikling og skabe problemer, der kan fortsætte ind i voksenlivet. Så jo flere kvinder, der arbejder, desto større er behovet for børnepasning. I mange OECD-lande leveres den af den private sektor, og regeringer yder begrænset kontrol. Kvaliteten af denne pasning, og dens medvirken til udviklingen i den tidlige barndom, ligger til grund for bekymringer, især når den står i kontrast til de højtudviklede systemer til tidlig børnepasning og uddannelse, der findes i fx de nordiske lande. Nordisk børnepasning anvender generelt en holistisk fremgangsmåde overfor børn og integrerer nøje pasning med uddannelse og arbejde for at sikre børnene en smidig overgang til grundskolen. I kontrast hertil synes en del andre børnepasningssystemer at fokusere enten på pasning eller i nogle tilfælde på uddannelse. I det sidstnævnte tilfælde kan børnehaver se det som deres rolle at forberede børnene til skolen i stedet for - som i den nordiske fremgangsmåde - til livet. Sådanne systemer er måske heller ikke bedst gearet til indlæring med leg, som meget små børn lærer igennem. Børnepasning af høj kvalitet samt uddannelse er en fordel for alle børn, men det er måske vigtigst for børn med en fattig eller migrant baggrund. Faktisk har niveauet af OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

4 mulige fordele fået mange uddannelsesøkonomer til at argumentere, at regeringer ikke investerer tilstrækkeligt på dette område. Hvordan reagerer uddannelsen? Årene med formel uddannelse er meget vigtige for udformningen af menneskelig kapital og for at sikre, at unge mennesker udvikler de færdigheder og den viden, der vil gøre dem i stand til at tjene til livets ophold senere i livet. Desværre færdiggør omkring én ud af fem unge mennesker i mange OECD-lande ikke deres grundskoleuddannelse, og det begrænser betydeligt deres jobudsigter og indtjeningsevne. Faktisk er situationen for disse unge mennesker formentlig ved at være endnu dårligere med den forsvindende tilgængelighed af rimeligt sikre og velbetalte produktionsjobs i de fleste industrilande. Unge mennesker, der forlader skolen tidligt, omtales ofte som om de er "mislykkedes" i uddannelsessystemet, men det er måske mere korrekt at sige, at uddannelsessystemet har svigtet dem. Hvad kan der gøres for at gøre uddannelse mere effektiv? Opmærksomheden vender sig i stigende grad mod kvaliteten af undervisningen som en faktor i uddannelsen, især set i lyset af de stærke, internationale præstationer hos studerende i lande så som Finland, der uddanner lærere på højt niveau og giver dem en betydelig autonomi i klasseværelset. Autonomi er også et anliggende for skoler. Der foreligger en del beviser fra OECD's PISA tests for, at skoler med større frihed til at tildele ressourcer og foretage undervisningsvalg leverer stærkere resultater. Tværs over uddannelsessystemerne kunne der også gøres mere i mange lande for at give unge mennesker større muligheder for at stræbe efter erhvervsfaglige, i modsætning til akademiske, kurser både på gymnasieniveau og på videregående niveau. Den erhvervsfaglige uddannelse der uddanner studerende med industrispecifikke færdigheder har haft tendens til at modtage færre ressourcer i mange industrilande midt i kapløbet om at hæve de akademiske standarder og stræbe efter forskning på højt niveau på videregående niveau. En universitetsuddannelse af høj kvalitet kan naturligvis give enorme fordele til nationale økonomier ved, at de fremskynder oprettelsen og brugen af innovative teknologier, og de vil sandsynligvis også være et betydeligt bidrag til det nationale lager af menneskelig kapital. Andreas Schleicher fra OECD argumenterer, at dette er et område, hvor mange europæiske lande falder bagud. Store økonomier som Frankrig og Tyskland overhales af andre lande så som de nordiske lande og Korea hvad angår antallet af unge mennesker, der afslutter en universitetsuddannelse et tegn på, at de "ikke længere er blandt verdens ledere indenfor udvikling af viden og færdigheder". Det er sandsynligt, at svaret fra de europæiske regeringer vil omfatte en undersøgelse af, hvordan man bedst tildeler ressourcer til uddannelse en konstant kilde til debat overalt i verden. OECD-regeringer bruger i gennemsnit omkring 5% af BNP på uddannelse, hvor dobbelt så meget går til studerende på videregående niveau end på grundskoleniveau. Men da universitetsstuderende sandsynligvis vil tjene betydeligt mere end andre studerende, efter at de har afsluttet uddannelsen, er der i flere lande gjort tiltag for, at de skal betale en andel af udgifterne til deres uddannelse. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

5 Sådanne tiltag giver muligvis mening, når det drejer sig om social ligelighed: I det store og hele er unge mennesker fra fattige miljøer stærkt underrepræsenteret indenfor de videregående uddannelser. Man kan hævde, at det er unfair at bede mindre bemidlede forældre om at betale skat til finansiering af universiteter, hvor deres børn aldrig vil komme til at gå. Bagsiden af medaljen er, at indførelsen af afgifter på videregående uddannelser kan skabe endnu større forhindringer for adgangen af studerende fra fattige miljøer, med mindre der gives passende ydelser som fx subsidier, uddannelsesstøtte eller generøse lån til de studerende. Hvilken rolle har oplæring? Den aldrende befolkning i de fleste industrilande lægger pres på medarbejderne om at trække sig senere ud af arbejdsmarkedet. Som resultat opstår der et voksende behov for, at de fortsætter med at opdatere deres kvalifikationer og uddannelse, så de kan håndtere de hurtige ændringer på arbejdspladserne. Men dette påvirker ikke blot de medarbejdere, der er tæt på at stoppe karrieren. Der er behov for, at medarbejdere i alle aldre på arbejdsmarkedet hæver kvalifikationsniveauet, hvilket også kan forbedre deres indtjeningsmuligheder og gøre det nemmere for dem at finde nyt arbejde, hvis de mister deres job. Desværre er voksenuddannelsen ikke spredt jævnt ud over arbejdsstyrken. Der er størst sandsynlighed for, at det er de yngre medarbejdere på høje uddannelsesniveauer, der modtager uddannelsestilbud fra arbejdsgiveren. Rent faktisk er der mindst sandsynlighed for, at de, der har mest behov for oplæring ældre medarbejdere og dem med en begrænset uddannelse vil modtage den. Der er også forskelle blandt køn - i de fleste OECD-lande modtager mænd mere oplæring end kvinder - og blandt lande: I Danmark får medarbejdere næsten 1000 timers uformel arbejdsrelateret oplæring i løbet af karrieren. I Italien modtager de mindre end 100 timer. I mange lande er regeringer trådt ind og har forsøgt at hjælpe de medarbejdere, der ikke modtager oplæring. Nogle lande har pålagt arbejdsgiverne en uddannelsesafgift, der kan ende op med at blive brugt på forskellig vis, inklusive en oprettelse af centrale oplæringsmidler. Der er også interesse for ideen om medfinansiering, der omfatter regering, arbejdsgivere og medarbejdere og bidrager til finansiering af oplæringen med det mål at sikre, at alle får andel i succesen med oplæringsprogrammerne. I Canada tester man fx et specielt system med opsparingskonti, der skal finansiere voksenoplæring, og som betaler medarbejdere med lave indkomster op til 3 dollars for hver dollar, de selv sparer op. Men selv med den rette finansieringssammensætning er motivationen stadig et stort problem for voksne. I mange tilfælde gør arbejdspres og familieforsørgelse sit til, at medarbejderne ikke føler, at de har tid til videreuddannelse. Denne barriere kan hæves - i det mindste til dels - ved, at man giver de studerende lov til at opnå kvalifikationer over længere perioder og i et tempo, der passer dem. I Korea har systemet Credit Bank System fungeret siden 1998, og indenfor de første fem år blev det muligt for mennesker at opbygge den krævede kredit til en formel uddannelse. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

6 Hvilke udfordringer ligger forude? I det 20. århundrede ekspanderede masseuddannelsen dramatisk og ydede endnu mere uddannelse til endnu flere mennesker. I industrilande i dag har den obligatoriske uddannelse endelig nået sin naturlige grænse, når det drejer sig om tidslængden, de unge mennesker er klar til at bruge på uddannelse. I fremtiden vil en stigning i udbudet af menneskelig kapital være mindre afhængig af en udvidelse af uddannelsesmængden og mere af at forbedre uddannelseskvaliteten. For samfundet vil dette betyde, at man hjælper så mange mennesker som muligt med at udvikle hele deres potentiale af begavelse og evner tværs igennem hele livsforløbet. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

7 OECD 2007 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris Frankrig Besøg vores website OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Performance-related Pay Policies for Government Employees Summary in Danish Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Sammendrag på dansk Indledning For tyve år siden blev næsten alle

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

VURDERING AF DANSK ØKONOMI, 2005

VURDERING AF DANSK ØKONOMI, 2005 VURDERING AF DANSK ØKONOMI, 2005 Dette resumé præsenterer vurderingen og anbefalingerne i OECD s rapport om dansk økonomi, 2005 (Economic Survey of Denmark, 2005). Komitéen for evaluering af økonomi og

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI John L. Campbell Department of Sociology Dartmouth College, USA og International Center for Business and Politics Copenhagen Business School, Danmark

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere