DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Mandag den 28. april 2014 kl i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport 2013 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 5. Godkendelse af det af Djøfs bestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse 6. Forslag fra medlemmer af pensionskassen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Frederiksberg, den 7. april 2014 Pbv. Agnete Raaschou-Nielsen GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

3 3 Generalforsamling 2014 Hvem kan deltage? Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Deltagerregistrering på hjemmesiden Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, opfordres til at tilmelde sig på hjemmesiden under Generalforsamling; log ind på Tilmelding. Du skal bruge NemID. Vi opfordrer til at printe tilmeldingen og medbringe printet på generalforsamlingen. Det vil lette registreringen. Tilmeldingen er ikke bindende. Fuldmagter Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen, der kan være et andet tilstedeværende medlem, kan have fuldmagt fra flere ikketil stedeværende medlemmer. Der kan også gives fuldmagt til bestyrelsen. Der er ikke begrænsninger i det antal fuldmagter, som en fuldmægtig kan medbringe. Sådan giver du fuldmagt Fuldmagt gives elektronisk. Gå ind på hjemmesiden under Generalforsamling og log ind på fuldmagt. Du skal bruge NemID. Hvis du ønsker at tilbagekalde fuldmagten, skal dette ske skriftligt til JØP. Som alternativ kan der hentes fuldmagtsformular på hjemmesiden under Generalforsamling. Skriftlige fuldmagter bedes indsendt til JØP inden generalforsamlingen, så de er modtaget i JØP senest torsdag den 24. april Dette letter udlevering af stemmesedler på generalforsamlingen. Det er ikke en betingelse for at anvende fuldmagterne på generalforsamlingen, at de indsendes på forhånd. Forslag om taletidsregler på generalforsamlingen Bestyrelsen vil anmode dirigenten om at stille forslag om, at generalforsamlingen godkender følgende taletidsregler: Taletid for indlæg efter at et punkt på dagsordenen er forelagt af bestyrelse eller administration. Hver taler kan få otte minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen. Taletiden fordeles med fire minutter til første indlæg og herudover to gange to minutters taletid. Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst seks minutters taletid og efterfølgende at svare på spørgsmål i højst to gange to minutter. Formålet med taletidsregler er både at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen. Retningslinjer for afvikling af generalforsamlingen Kan læses på hjemmesiden eller rekvireres hos JØP. GENERALFORSAMLING 2013

4 4 Dagsordenens punkt 4 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 Almindelige bemærkninger Vedtægten Der stilles forslag om, at fristen for at afgive stemme ved valg til bestyrelsen nedsættes fra fire uger til to uger. Regulativerne Det foreslås, at helbredsbedømmelsen afskaffes således, at alle medlemmer fremover vil være omfattede af den to-årige karensregel, som i dag kun gælder for overenskomstansatte. Karensreglen vil finde anvendelse ved optagelse i pensionskassen, ved genoptagelse af bidragsbetaling efter mere end et års afbrydelse og ved væsentlige stigninger i indbetalingerne. Efter forslaget konsekvensrettes de bestemmelser, der henviser til reglerne om helbredsbedømmelse. Der indføjes en præciserende regel om, at invalidepensionerede medlemmer, som genvinder deres erhvervsevne, genindtræder i deres pensionsrettigheder. Herudover foreslås, at supplerende alderspension fremover først udbetales, når invalidepensionerede medlemmer når pensionsudbetalingsalderen. Efter den nugældende regel udbetales en supplerende alderspension, når medlemmerne tilkendes invalidepensionen. Reglerne om afgørelse af tvister foreslås tilpasset pensionskassens administrative praksis. Med ændringsforslaget angives, at administrationens afgørelser kan indbringes for pensionskassens klage ansvarlige samt at det i tilfælde af fortsat uenighed er muligt at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Efter forslaget afskaffes fristen på tre måneder for at indbringe pensionskassens afgørelser for domstolene eller en voldgiftsret. Redaktionelle ændringer i vedtægten og regulativerne Der foreslås en opdatering af navne og betegnelser. Den tidligere betegnelse Danmarks Jurist- og Økonomforbund er erstattet af Djøf, hvilket tilrettes i 1, stk. 1 i regulativ 1 og 1, stk. 1 i regulativ 2. Herudover hedder Djøf s forbundsbestyrelse nu Djøfs bestyrelse, hvilket tilrettes i vedtægtens 6, stk. 3, 5, og 7, 7, stk. 2, 8, stk. 1, 3, 4, 5, og 12, 15 samt 16, stk. 1. Endvidere er notationen ikke længere DJØF, men derimod Djøf. Dette korrigeres i vedtægtens 3, stk. 1, 6, stk. 10, i regulativ 1, 12 b, stk. 1 og regulativ 2, 12 b, stk. 1. Endelig ændres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen i vedtægtens 15. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

5 5 Specielle bemærkninger til ændringen af vedtægten 8. Bestyrelsen Stk. 8. Ved skriftligt valg udsender bestyrelsen senest to uger efter udløbet af den i stk. 6 nævnte frist eller i det i stk. 7, 4. punktum, omtalte tilfælde efter urafstemningens afslutning valgkort til medlemmerne sammen med oplysning om de foreslåede kandidater og stillernes navne. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer opføres i alfabetisk orden med angivelse af, hvilken afdeling de er medlem af, stilling og eventuelt ansættelsessted samt oplysning om den for hver enkelt foreslåede suppleant med tilsvarende angivelser. Ved valget stemmes der alene om de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, og der kan på hvert stemmekort højst stemmes på fire kandidater. Stemmekortene må, for at være gyldige, være pensionskassens administration i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen af kandidaternes navne. 8. Bestyrelsen Stk. 8. Ved skriftligt valg udsender bestyrelsen senest to uger efter udløbet af den i stk. 6 nævnte frist eller i det i stk. 7, 4. punktum, omtalte tilfælde efter urafstemningens afslutning valgkort til medlemmerne sammen med oplysning om de foreslåede kandidater og stillernes navne. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer opføres i alfabetisk orden med angivelse af, hvilken afdeling de er medlem af, stilling og eventuelt ansættelsessted samt oplysning om den for hver enkelt foreslåede suppleant med tilsvarende angivelser. Ved valget stemmes der alene om de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, og der kan på hvert stemmekort højst stemmes på fire kandidater. Stemmekortene må, for at være gyldige, være pensionskassens administration i hænde senest på 14. dagen efter offentliggørelsen af kandidaternes navne. I 2008 blev fristen for at afgive stemmer forlænget fra 2 uger til 4 uger af hensyn til postgangen i Grønland. Nu foregår afstemningen via internettet. Det foreslås derfor, at pensionskassen går tilbage til den oprindelige frist. Specielle bemærkninger til ændring af Regulativ 1 2. Medlemsoptagelse Stk. 1. Ved indtræden i pensionskassen afgives af vedkommende medlem en helbredserklæring på et af bestyrelsen fastsat særligt spørgeskema. Efter regler fastsat af bestyrelsen skal vedkommende medlem afgive tilsvarende helbredserklæring ved væsentlige bidragsstigninger og ved væsentlige indskud. Bestyrelsen kan fravige kravet om afgivelse af helbredsoplysninger, når der foreligger særlige grunde herfor, og kan, hvor afgivne helbredsoplysninger begrunder det, kræve, at der for pensionskassens regning tilvejebringes supplerende helbredsoplysninger, herunder lægeattest, speciallægeattest og andre oplysninger, som pensionskassen skønner, er nødvendige for at kunne fastsætte helbredsvilkårene for vedkommende medlem. 2. Medlemsoptagelse Stk. 1. Ved optagelsen i JØP er medlemmet omfattet af en 2-årig karensperiode. Hvis medlemmet inden for karensperioden afgår ved døden eller bliver invalid, og dette skyldes en helbredsmangel, som forelå på optagelsestidspunktet, og som indebar en øget risiko for invaliditet eller død, formindskes pensionsydelserne til 10 %, hvis udbetalingerne påbegyndes i det første år efter optagelsen og til 20 %, hvis udbetalingerne påbegyndes i det andet år. DAGSORDENENS PUNKT 4

6 6 Stk. 2. På grundlag af en helbredsbedømmelse optages medlemmerne enten på normale vilkår eller på skærpede vilkår. I overensstemmelse med regler fastsat af bestyrelsen ydes der ved optagelse på skærpede vilkår formindskede pensioner i tilfælde af pensions begivenhedens indtræden indenfor syv år fra optagelsestidspunktet, medmindre pensionsbegivenheden er uden sammenhæng med de helbredsforhold, der begrundede optagelsen på skærpede vilkår. Stk. 3. Der kan på grundlag af helbredsoplysningerne ved optagelsen tages forbehold om, at der ikke tilkommer medlemmet ret til invalidepension i henhold til 7, stk. 1, på grundlag af en på dette tidspunkt konstateret invaliditet, som i almindelighed ville begrunde krav på invalidepension. Stk. 4. Undladelse af at tilvejebringe de i stk. 1 omtalte oplysninger medfører, bortset fra i de i stk. 5 omtalte tilfælde, at vedkommende medlem optages på skærpede vilkår. I overensstemmelse med regler fastsat af bestyrelsen ydes der i dette tilfælde indenfor den i stk. 2 nævnte periode altid formindsket pension. Stk. 5. Såfremt vedkommende medlem ved sin indtræden i pensionskassen er omfattet af 1, stk. 1, litra a, finder de ved 2a fastsatte regler anvendelse med hensyn til optagelsen. Stk. 6. De i stk. 1-5 indeholdte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved genoptagelse af bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse, dog bortset fra genoptagelse af bidragsbetaling efter hjemsendelse fra værne pligtstjeneste. Dette medfører ingen forringelse af allerede erhvervede rettigheder som følge af tidligere bidragsbetalinger. Stk. 7. Såfremt der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling sker overførsel til pensionskassen af værdien af en anden obligatorisk pensionsordning, kan bestyrelsen bestemme, at medlemskab af denne anden obligatoriske ordning helt eller delvist medregnes som en del af de i stk. 2 og i 2a, stk. 4, fastsatte karens tider. Stk. 2. Et hvilende medlem, som genoptager bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse, er omfattet af reglen i stk. 1. Herudover finder stk. 1 anvendelse på en risikoforøgelse på mere end 25 % som følge af bidragsstigninger og indskud, der ikke skyldes jobskifte. Stk. 3. Havde medlemmet ved optagelsen en konstateret invaliditet, som i almindelighed ville begrunde krav på invalidepension, opnår medlemmet ikke siden ret til invalidepension på grundlag heraf, jf. 7, stk. 2, 2. pkt. (Udgår) (Udgår) (Udgår) Stk. 4. Såfremt der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling sker overførsel til pen sionskassen af værdien af en anden pensionsord ning knyttet til medlemmets ansættelsesforhold, kan bestyrelsen bestemme, at medlemskab af denne anden pensionsordning helt eller delvist medregnes som en del af de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte karenstider. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

7 7 2 a. Overenskomstansatte Stk. 1. Hvis der ikke ved optagelsen i pensions kassen afgives de i 2, stk. 1, omtalte helbredsoplysninger, og vedkommende medlem optages i henhold til 1, stk. 1, litra a, optages den pågældende på normale vilkår, men med de af stk. 2-4 følgende begrænsninger i adgangen til ydelser fra pensionskassen. (Udgår) Stk. 2. Medlemmer af pensionskassen optaget i henhold til stk. 1, om hvem det godtgøres, at de allerede på optagelsestidspunktet har været erhvervsudygtige, jf. herved 7, stk. 2, 1. pkt., er med hensyn til retten til invalidepension stillet som medlemmer, for hvis vedkommende der er taget forbehold i henhold til 2, stk. 3, med hensyn til den invaliditet, der begrunder erhvervsudygtigheden, jf. herved 7, stk. 2, 2. pkt., og 12 b, stk. 4. Stk. 3. Hvis et medlem af pensionskassen, som er optaget på normale vilkår i henhold til stk. 1, afgår ved døden eller bliver invalid indenfor den ved stk. 4 fastsatte karenstid, er den pensionsberettigede med hensyn til retten til pensionsydelser fra pensionskassen stillet, som om optagelse var sket i henhold til 2, stk. 4, såfremt det godtgøres, at pensionsbegivenheden skyldes forringede helbredsforhold på optagelsestidspunktet, som ved helbredsbedømmelse i henhold til 2, stk. 2, ville have medført optagelse på skærpede vilkår. Stk. 4. Den i stk. 3 omtalte karenstid er 2 år og beregnes således, at karenstiden udløber efter to års pligtig bidragsbetaling uden mellemliggende afbrydelse af bidragsbetalingen, dog senest efter syv års uafbrudt medlemskab. Stk. 5. Medlemmer, optaget på normale vilkår i henhold til stk. 1, kan indenfor karenstiden efter eget ønske overgå til optagelse på grundlag af helbredsbedømmelse i henhold til 2 fra tidspunktet for fremsættelsen af begæring herom. Den i 2, stk. 2, fastsatte karensperiode udløber dog i dette tilfælde senest ved udløbet af den i stk. 4 fastsatte karenstid, beregnet i forhold til optagelsen i henhold til stk. 1. Stk. 6. De i stk. 1-5 indeholdte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved genopta- DAGSORDENENS PUNKT 4

8 8 gelse af bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse som følge af en af 1, stk. 1, litra a, omfattet ansættelse. Dette medfører ingen forringelse af allerede erhvervede rettigheder som følge af tidligere bidragsbetalinger. Efter de nugældende regler skal medlemmerne helbredsbedømmes ved optagelsen i pensionskassen. Medlemmer, der har risikoforøgende helbredsmangler, optages på skærpede vilkår. Dette indebærer, at medlemmerne har reducerede pensioner i syv år, dog kun i tilfælde af død eller invaliditet, som skyldes de helbredsmangler, der begrundede de skærpede vilkår ved optagelsen. Overenskomstansatte medlemmer helbredsbedømmes ikke, men er i stedet omfattet af en karensregel. Efter karensreglen får medlemmerne reducerede pensioner, hvis de inden for de første to års uafbrudt bidragsbetaling dør eller bliver invalide som følge af en helbredsmangel, der ville have medført optagelse på skærpede vilkår, hvis de var blevet helbredsbedømt ved optagelsen. JØP har gennemført en undersøgelse af reglerne om helbredsbedømmelse og karens. Undersøgelsen viser, at omkostningerne ved helbredsbedømmelsen overstiger besparelsen på pensionerne samt at kun få medlemmer gribes af karensreglen. Bestyrelsen foreslår derfor en forenkling af reglerne. Som led i forenklingen indføres en karensperiode på to års medlemskab, som skal gælde alle medlemmer. I karensperioden er pensionsydelserne reducerede, hvis medlemmets død eller invaliditet skyldes en helbredsmangel, som forelå på optagelsestidspunktet, og som indebar en øget risiko for pensionskassen. Der tilsigtes ingen ændring i bedømmelsen af, hvilke helbredsmangler på optagelsestidspunktet, der bringer karensreglen i anvendelse. Bedømmelsen vil således følge de tavler for døds- og invaliditetsrisiko, som anvendes i dag, ligesom afvigelsen i risiko fra det normale vil følge den grænse, der kendes fra optagelse på skærpede vilkår, og som vil være fastsat i det til enhver tid gældende tekniske grundlag. I karensperioden er pensionerne reduceret til 10 % ved invaliditet eller død i første år og til 20 %, hvis hændelsen indtræder i andet år. Dette svarer til den reduktion af pensionerne, som på nuværende tidspunkt sker i karensperioden for de overenskomstansatte. Den gældende regel om, at et hvilende medlem, som genoptager bidragsbetaling efter mere end et års afbrydelse, bliver omfattet af karensreglen, videreføres i forslagets 2, stk. 2. På samme måde som efter de gældende bestemmelser finder karensreglen anvendelse på store stigninger i indbetalingerne, som ikke er forårsaget af, at medlemmet er steget i løn i forbindelse med jobskifte, jf. forslagets 2, stk. 2. Reduktionen af ydelserne rammer i dette tilfælde kun den stigning i pensionerne, som den øgede indbetaling har medført. Som forslagets 2, stk. 3, videreføres reglen om, at et medlem, der allerede på optagelsestidspunktet var erhvervsudygtigt som følge af invaliditet, ikke er berettiget til invalidepension på grundlag af denne invaliditet. Medlemmet vil derimod efter omstændighederne kunne opnå invalidepension, hvis der senere støder anden invaliditet til, som gør, at medlemmet må fratræde ansættelsen. Reglen i 2, stk. 7, om, at medlemskab af en anden pensionsordning fra medlemmets nuværende eller tidligere ansættelsesforhold kan fragå helt eller delvist i karenstiden, hvis medlemmet i forbindelse med optagelse eller genoptagelse af bidragsbetalingen lader værdien af ordningen overføre til JØP, foreslås videreført som 2, stk. 4. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

9 9 3. Pensionsbidragenes størrelse Stk. 4. Bestyrelsen kan i de i henhold til stk. 2 fastsatte regler fastsætte krav om anvendelse af de i 2, stk. 1-5, fastsatte regler i forbindelse med de omtalte bidrag og indskud. Stk. 5. Hvis de for et medlem indbetalte pensionsbidrag i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, uden sammenhæng med stillingsskift er forøget ud over, hvad der følger af de i stk. 1 nævnte overenskomster og aftaler eller af ændringer heri eller af den af pensionskassen i henhold til stk. 1 fastsatte pensionsgivende indtægt, vil pensionen blive beregnet på baggrund af det pensionsbidrag, der var gældende før bidragsforøgelsen, medmindre invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter det pågældende tidspunkt. Den overskydende del af pensionsbidrag (differencen mellem det aktuelle bidrag og det tidligere bidrag) med tillæg af en rente, der svarer til den af pensionskassen gennemsnitligt opnåede forrentning for det senest afsluttede regnskabsår, anvendes da til forbedring af pensionen. Foranstående bestemmelse finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor bidragsbetaling genoptages efter mere end 1 års afbrydelse, regnet fra ophøret af indbetalinger af pensionsbidrag til pensionskassen, uden fornyet helbredsbedømmelse, dog bortset fra tilfælde omfattet af 2 a, stk. 6, og i andre tilfælde, hvor der som følge af ændringer af indbetalinger for vedkommende medlem til pensionskassen uden sammenhæng med de i første punktum omtalte forhold uden fornyet helbredsbedømmelse sker en forøgelse af pensionskassens forpligtelser overfor medlemmet. 3. Pensionsbidragenes størrelse (udgår) Stk. 4. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensionen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidragsforøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end 1 års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. Bestyrelsen foreslår, at muligheden for helbredsbedømmelse ved store bidragsstigninger og store indskud udgår. De nævnte risikoforøgelser er omfattet af karensreglen i forslaget til 2, stk. 2, jf. stk. 1. Som konsekvens foreslås, at 3, stk. 4, udgår. Pensionskassen har efter 3, stk. 5, mulighed for at se bort fra en forhøjelse af pensionsbidraget, som er sket inden for et år før forsikringsbegivenheden, og i stedet beregne pensionerne på grundlag af det tidligere pensionsbidrag. Denne regel opretholdes ved siden af den foreslåede karensregel i 2, men tilrettes som følge af afskaffelsen af helbredsbedømmelsen. Herudover forenkles bestemmelsen sprogligt. DAGSORDENENS PUNKT 4

10 10 6b. Supplerende alderspension Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år, for så vidt den pågældende ikke allerede hæver invalidepension. Efter det fyldte 60. år kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælle- eller børnepension i henhold til 8-9. Stk. 4. Såfremt et medlem, som har indbetalt bidrag eller indskud til supplerende alderspension, overgår til pensionering på grund af invaliditet, anvendes de betalte bidrag og indskud med tillæg af rente svarende til den af pensionskassen opnåede gennemsnitlige forrentning for det senest afsluttede regnskabsår til forbedring af medlemmets egen pension. 6b. Supplerende alderspension Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Efter det fyldte 60. år kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægte fælle- eller børnepension i henhold til 8-9. (Udgår) Efter 6 b, stk. 4, udbetales en supplerende alderspension, hvis medlemmet tilkendes invalidepension. Reglen anvendes kun i ganske få tilfælde. JØPs IT-system understøtter ikke udbetaling af supplerende alderspension ved invalidepensionering. Da det vil være forbundet med betydelige omkostninger at tilpasse IT-systemet, foreslås reglen afskaffet. Den supplerende alderspension vil i stedet blive udbetalt, når det invalidepensionerede medlem når pensionsudbetalingsalderen. Bestemmelsen i 6 b, stk. 2, konsekvensrettes. 7. Invalidepension Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, ved hvis optagelse der er taget forbehold i henhold til 2, stk. 3, indtræder retten til invalidepension, 7. Invalidepension Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet, jf. 2, stk. 3, GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

11 11 når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den ved optagelsen konstaterede invaliditet er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 3. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være således nedsat, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Ved det fyldte 67. år ophører retten til invalidepension, hvorefter medlemmet overgår til at modtage alderspension og eventuel ratepension. indtræder retten til invalidepension, når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den invaliditet, der forelå ved optagelsen, er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 3. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være således nedsat, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. I dette tilfælde genindtræder et medlem i sine pensionsrettigheder. Ved det fyldte 67. år ophører retten til invalidepension, hvorefter medlemmet overgår til at modtage alderspension og eventuel ratepension. Det er med ændringen af 2 foreslået, at medlemmerne ikke længere helbredsbedømmes ved optagelsen. Dermed vil der ikke længere blive taget forbehold for invaliditet konstateret ved helbredsbedømmelsen. Bestemmelsen i 7, stk. 2 om, at der ikke tilkommer medlemmet ret til invalidepension på grundlag af invaliditet, for hvilken der er taget forbehold ved optagelsen, forslås som konsekvens ændret, således at der ikke opnås ret til invalidepension på grundlag af invaliditet, der kunne være konstateret ved en helbredsbedømmelse ved optagelsen. Endvidere indføjes i 7, stk. 3, en regel om, at et invalidepensioneret medlem, som genvinder erhvervsevnen, genindtræder i sine pensionsrettigheder. Ved fastlæggelsen af de pensionsrettigheder, som medlemmet genindtræder i, tages højde for virkningen af bidragsfritagelse under invalidepensioneringen efter 4. Reglen indeholder ikke ændringer i forhold til gældende praksis. 12b. Udtrædelsesgodtgørelse Stk. 4. Medlemmer, ved hvis optagelse der tages forbehold i henhold til 2, stk. 3, har ved ophør med erhvervsarbejde pga. den ved optagelsen konstaterede invaliditet i alle tilfælde krav på kontant udbetaling af den i henhold til 12 a beregnede udtrædelsesgodtgørelse. 12b. Udtrædelsesgodtgørelse Stk. 4. Medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet, jf. 2, stk. 3, har ved ophør med erhvervsarbejde pga. invaliditeten i alle tilfælde krav på kontant udbetaling af den i henhold til 12 a beregnede udtrædelsesgodtgørelse. Det er foreslået, at pensionskassen ikke længere skal helbredsbedømme medlemmerne ved optagelsen. Der vil således heller ikke blive taget forbehold for bestående invaliditet ved optagelsen. Reglen i 12 b, stk. 4 om, at medlemmer, der fratræder på grund af oprindelig invaliditet, har ret til udtrædelsesgodtgørelse, foreslås tilrettet i overensstemmelse hermed. 16. Afgørelser af tvister Stk. 1. I tilfælde af uenighed mellem pensionskassens bestyrelse og nogen berettiget per- 16. Klageregler Stk. 1. Berettigede personer kan få afgørelser genvurderet ved at rette henvendelse til pensionskassens klageansvarlige. DAGSORDENENS PUNKT 4

12 12 son om rettigheder over for pensionskassen, er bestyrelsens afgørelse bindende. Stk. 2. Den berettigede kan dog inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe spørgsmålet for domstolene eller forlange spørgsmålet afgjort ved voldgift. Stk. 3. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klageren og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening eller i tilfælde af uenighed af præsidenten for Østre Landsret. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse afgørende. Fordeling af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene. I øvrigt gælder for voldgiftssagens behandling reglerne i lov om voldgift. Stk. 2. Pensionskassens afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Stk. 3. Berettigede personer kan endvidere indbringe pensionskassens afgørelser for domstolene. Alternativt kan spørgsmålet forlanges afgjort ved voldgift. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af medlemmet eller den berettigede og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af præsidenten for Østre Landsret. I øvrigt gælder reglerne i lov om voldgift. Stk. 4. Klager over afgørelser truffet af pensionskassens bestyrelse kan desuden indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Bestemmelsen om afgørelse af tvister er af ældre dato, hvor bestyrelsen tog stilling til de enkelte medlemssager. Med pensionskassens nuværende størrelse er det kun muligt at inddrage bestyrelsen i sager af principiel karakter, mens det i praksis er administrationen, der træffer afgørelse i sager mellem mellemmerne eller øvrige berettigede og pensionskassen. Administrationens afgørelser kan indbringes for den klageansvarlige, der genvurderer sagen. Såfremt der fortsat er uenighed, vejleder pensionskassen om muligheden for at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Normalt vil sagen være forelagt og afgjort af Ankenævnet for Forsikring, inden medlemmet udtager stævning mod pensionskassen eller anmoder om at få sagen afgjort ved voldgift. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen tilrettes dette klagemønster, hvilket blandt andet indebærer, at muligheden for at rette henvendelse til den klageansvarlige indskrives samt at tre måneders fristen for at indbringe bestyrelsens afgørelser for domstolene eller voldgift afskaffes. Herudover foreslås en sproglig forenkling af 16, stk. 3, således at de regler, der allerede følger af lov om voldgift, ikke gentages i bestemmelsen. 18. Ikrafttrædelse Stk. 1. Regulativet trådte i kraft den 18. april Ikrafttrædelse Stk. 1. Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen og skal gælde både nye medlemmer og allerede optagne medlemmer. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

13 13 Stk. 2. Ændringen af 6 b om supplerende alderspension træder i kraft den 1. januar 2015 og vil få virkning for hændelser fra og med denne dato. Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke bortfaldet af retten til supplerende alderspension ved invalidepensionering, da de berørte medlemmer skal have mulighed for at indrette sig på ændringen. Ændringen af 6 træder derfor først i kraft den 1. januar Specielle bemærkninger til ændringerne af Regulativ 2 2. Medlemsoptagelse Stk. 1. Ved indtræden i pensionskassen afgives af vedkommende medlem en helbredserklæring på et af bestyrelsen fastsat særligt spørgeskema. Efter regler fastsat af bestyrelsen skal vedkommende medlem afgive tilsvarende helbredserklæring ved væsentlige bidragsstigninger og ved væsentlige indskud. Bestyrelsen kan fravige kravet om afgivelse af helbredsoplysninger, når der foreligger særlige grunde herfor, og kan, hvor afgivne helbredsoplysninger begrunder det, kræve, at der for pensionskassens regning tilvejebringes supplerende helbredsoplysninger, herunder lægeattest, speciallægeattest og andre oplysninger, som pensionskassen skønner, er nødvendige for at kunne fastsætte helbredsvilkårene for vedkommende medlem. Stk. 2. På grundlag af en helbredsbedømmelse optages medlemmerne enten på normale vilkår eller på skærpede vilkår. I overensstemmelse med regler fastsat af bestyrelsen ydes der ved optagelse på skærpede vilkår formindskede pensioner i tilfælde af pensionsbegivenhedens indtræden indenfor syv år fra optagelsestidspunktet, medmindre pensionsbegivenheden er uden sammenhæng med de helbredsforhold, der begrundede optagelsen på skærpede vilkår. Stk. 3. Der kan på grundlag af helbredsoplysningerne ved optagelsen tages forbehold om, at der ikke tilkommer medlemmet ret til invalidepension i henhold til 7, stk. 1, på grundlag af en på dette tidspunkt konstateret invaliditet, som i almindelighed ville begrunde krav på invalidepension. 2. Medlemsoptagelse Stk. 1. Ved optagelsen i JØP er medlemmet omfattet af en 2-årig karensperiode. Hvis medlemmet inden for karensperioden afgår ved døden eller bliver invalid, og dette skyldes en helbredsmangel, som forelå på optagelsestidspunktet, og som indebar en øget risiko for invaliditet eller død, formindskes pensionsydelserne til 10 %, hvis udbetalingerne påbegyndes i det første år efter optagelsen og til 20 %, hvis udbetalingerne påbegyndes i det andet år. Stk. 2. Et hvilende medlem, som genoptager bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse, er omfattet af reglen i stk. 1. Herudover finder stk. 1 anvendelse på en risikoforøgelse på mere end 25 % som følge af bidragsstigninger og indskud, der ikke skyldes jobskifte. Stk. 3. Havde medlemmet ved optagelsen en konstateret invaliditet, som i almindelighed ville begrunde krav på invalidepension, opnår medlemmet ikke siden ret til invalidepension på grundlag heraf, jf. 7, stk. 2, 2. pkt. DAGSORDENENS PUNKT 4

14 14 Stk. 4. Undladelse af at tilvejebringe de i stk. 1 omtalte oplysninger medfører, bortset fra i de i stk. 5 omtalte tilfælde, at vedkommende medlem optages på skærpede vilkår. I overensstemmelse med regler fastsat af bestyrelsen ydes der i dette tilfælde indenfor den i stk. 2 nævnte periode altid formindsket pension. Stk. 5. Såfremt vedkommende medlem ved sin indtræden i pensionskassen er omfattet af 1, stk. 1, litra a, finder de ved 2 a fastsatte regler anvendelse med hensyn til optagelsen. Stk. 6. De i stk. 1-5 indeholdte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved genoptagelse af bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse, dog bortset fra genoptagelse af bidragsbetaling efter hjemsendelse fra værnepligtstjeneste. Dette medfører ingen forringelse af allerede erhvervede rettigheder som følge af tidligere bidragsbetalinger. Stk. 7. Såfremt der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling sker overførsel til pensionskassen af værdien af en anden obligatorisk pensionsordning, kan bestyrelsen bestemme, at medlemskab af denne anden obligatoriske ordning helt eller delvist medregnes som en del af de i stk. 2 og i 2a, stk. 4, fastsatte karenstider. Stk. 8. Ved senere tilvalg af ægtefællepension m.v. foretages fornyet helbredsbedømmelse i henhold til ovenstående regler i overensstemmelse med bestemmelserne i 7 a. (Udgår) (Udgår) (Udgår) Stk. 4. Såfremt der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling sker overførsel til pensions kassen af værdien af en anden pensions ordning knyttet til medlemmets ansættelsesforhold, kan bestyrelsen bestemme, at medlemskab af denne anden pensionsordning helt eller delvist medregnes som en del af de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte karenstider. (Udgår) 2a. Overenskomstansatte Stk. 1. Hvis der ikke ved optagelsen i pensions kassen afgives de i 2, stk. 1, omtalte helbredsoplysninger, og vedkommende medlem optages i henhold til 1, stk. 1, litra a, optages den pågældende på normale vilkår, men med de af stk. 2-4 følgende begrænsninger i adgangen til ydelser fra pensionskassen. (Udgår) Stk. 2. Medlemmer af pensionskassen optaget i henhold til stk. 1, om hvem det godtgøres, at de allerede på optagelsestidspunktet har været erhvervsudygtige, jf. herved 7, stk. 2, 1. pkt., er med hensyn til retten til invalidepension stillet som medlemmer, for hvis vedkommende der er taget forbehold i henhold til 2, GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

15 15 stk. 3, med hensyn til den invaliditet, der begrunder erhvervsudygtigheden, jf. herved 7, stk. 2, 2. pkt. og 12 b, stk. 4. Stk. 3. Hvis et medlem af pensionskassen, som er optaget på normale vilkår i henhold til stk. 1, afgår ved døden eller bliver invalid indenfor den ved stk. 4 fastsatte karenstid, er den pensionsberettigede med hensyn til retten til pensionsydelser fra pensionskassen stillet, som om optagelse var sket i henhold til 2, stk. 4, såfremt det godtgøres, at pensions begivenheden skyldes forringede helbredsforhold på optagelsestidspunktet, som ved helbredsbedømmelse i henhold til 2, stk. 2, ville have medført optagelse på skærpede vilkår. Stk. 4. Den i stk. 3 omtalte karenstid er to år og beregnes således, at karenstiden udløber efter 2 års pligtig bidragsbetaling uden mellemliggende afbrydelse af bidragsbetalingen, dog senest efter syv års uafbrudt medlemskab. Stk. 5. Medlemmer, optaget på normale vilkår i henhold til stk. 1, kan indenfor karenstiden efter eget ønske overgå til optagelse på grundlag af helbredsbedømmelse i henhold til 2 fra tidspunktet for fremsættelsen af begæring herom. Den i 2, stk. 2, fastsatte karensperiode udløber dog i dette tilfælde senest ved ud løbet af den i stk. 4 fastsatte karenstid, beregnet i forhold til optagelsen i henhold til stk. 1. Stk. 6. De i stk. 1-5 indeholdte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved genoptagelse af bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse som følge af en af 1, stk. 1, litra a, omfattet ansættelse. Dette medfører ingen forringelse af allerede erhvervede rettigheder som følge af tidligere bidragsbetalinger. Se bemærkningerne til ændringen af regulativ 1, 2 og 2 a. Efter regulativ 2, 7a, kan medlemmerne under visse omstændigheder tilvælge blandt andet ægtefællepension mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Det er i den nugældende 2, stk. 8, angivet, at der i så fald skal foretages en fornyet helbredsbedømmelse. Det foreslås, at denne bestemmelse udgår, og at reglerne for helbredsbedømmelse alene fastsættes efter hjemlen i regulativ 2, 7 a, stk. 3. DAGSORDENENS PUNKT 4

16 16 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse Stk.4. Bestyrelsen kan i de i henhold til stk. 2 fastsatte regler fastsætte krav om anvendelse af de i 2, stk. 1-5, fastsatte regler i forbindelse med de omtalte bidrag og indskud. Stk. 5. Hvis de for et medlem indbetalte pensionsbidrag i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, uden sammenhæng med stillingsskift er forøget ud over, hvad der følger af de i stk. 1 nævnte overenskomster og aftaler eller af ændringer heri eller af den af pensionskassen i henhold til stk. 1 fastsatte pensionsgivende indtægt, vil pensionen blive beregnet på baggrund af det pensionsbidrag, der var gældende før bidragsforøgelsen, medmindre invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter det pågældende tidspunkt. Den overskydende del af pensionsbidrag (differencen mellem det aktuelle bidrag og det tidligere bidrag) med tillæg af en rente, der svarer til den af pensionskassen gennemsnitligt opnåede forrentning for det senest afsluttede regnskabsår, anvendes da til forbedring af pensionen. Foranstående bestemmelse finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor bidragsbetaling genoptages efter mere end 1 års afbrydelse, regnet fra ophøret af indbetalinger af pensionsbidrag til pensionskassen, uden fornyet helbredsbedømmelse, dog bortset fra tilfælde omfattet af 2 a, stk. 6, og i andre tilfælde, hvor der som følge af ændringer af indbetalinger for vedkommende medlem til pensionskassen uden sammenhæng med de i første punktum omtalte forhold uden fornyet helbredsbedømmelse sker en forøgelse af pensionskassens forpligtelser overfor medlemmet. 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse (Udgår) Stk. 4. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensionen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidragsforøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end 1 års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. Se ændringerne til regulativ 1, 3. 6b. Supplerende alderspension Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år, for så vidt den pågældende ikke allerede hæver invalidepension. Efter at 6b. Supplerende alderspension Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Efter at have nået den i pensionsbeskatningsloven fastsatte aldersgrænse GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

17 17 have nået den i pensionsbeskatningsloven fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen), kan et medlem under de be tingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælle- eller børnepension i henhold til 8-9. Stk. 4. Såfremt et medlem, som har indbetalt bidrag eller indskud til supplerende alderspension, overgår til pensionering på grund af invaliditet, anvendes de betalte bidrag og indskud med tillæg af rente svarende til den af pensionskassen opnåede gennemsnitlige forrentning for det senest afsluttede regnskabsår til forbedring af medlemmets egen pension. for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen), kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælle- eller børnepension i henhold til 8-9. (Udgår) Se ændringerne til regulativ 1, 6 b. 7. Invalidepension Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, ved hvis optagelse der er taget forbehold i henhold til 2, stk. 3, indtræder retten til invalidepension, når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den ved optagelsen konstaterede invaliditet er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 3. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være 7. Invalidepension Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet, jf. 2, stk. 3, indtræder retten til invalidepension, når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den invaliditet, der forelå ved optagelsen, er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 3. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være DAGSORDENENS PUNKT 4

18 18 således nedsat, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Ved det fyldte 67. år ophører retten til invalidepension, hvorefter medlemmet overgår til at modtage alderspension og eventuel ratepension. således nedsat, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. I dette tilfælde genindtræder et medlem i sine pensionsrettigheder. Ved det fyldte 65. år ophører retten til invalidepension, hvorefter medlemmet overgår til at modtage alderspension og eventuel ratepension. Se ændringerne af regulativ 1, 7. 12b. Udtrædelsesgodtgørelse Stk. 4. Medlemmer, ved hvis optagelse der tages forbehold i henhold til 2, stk. 3, har ved ophør med erhvervsarbejde pga. den ved optagelsen konstaterede invaliditet i alle tilfælde krav på kontant udbetaling af den i henhold til 12 a beregnede udtrædelsesgodtgørelse. 12b. Udtrædelsesgodtgørelse Stk. 4. Medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet, jf. 2, stk. 3, har ved ophør med erhvervsarbejde pga. invaliditeten i alle tilfælde krav på kontant udbetaling af den i henhold til 12 a beregnede udtrædelsesgodtgørelse. Se ændringen af regulativ 1, 12 b. 16. Afgørelser af tvister og klageadgang Stk. 1. I tilfælde af uenighed mellem pensionskassens bestyrelse og nogen berettiget person om rettigheder over for pensionskassen er bestyrelsens afgørelse bindende. Stk. 2. Den berettigede kan dog inden tre måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe spørgsmålet for domstolene eller forlange spørgsmålet afgjort ved voldgift. Stk. 3. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klageren og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening eller i tilfælde af uenighed af præsidenten for Østre Landsret. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse afgørende. Fordeling af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene. I øvrigt gælder for voldgiftssagens behandling reglerne i lov om voldgift. 16. Klageregler Stk. 1. Berettigede personer kan få afgørelser genvurderet ved at rette henvendelse til pensionskassens klageansvarlige. Stk. 2. Pensionskassens afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Stk. 3. Berettigede personer kan endvidere indbringe pensionskassens afgørelser for domstolene. Alternativt kan spørgsmålet forlanges afgjort ved voldgift. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af medlemmet eller den berettigede og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af præsidenten for Østre Landsret. I øvrigt gælder reglerne i lov om voldgift. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

19 19 Stk. 4. Klager over afgørelser truffet af pensionskassens bestyrelse kan desuden indbringes for Ankenævnet for Forsikring. (Udgår) Se ændringerne af regulativ 1, Ikrafttrædelse Regulativet trådte i kraft den 18. april Ikrafttrædelse Stk. 1. Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen og skal gælde både nye medlemmer og allerede optagne medlemmer. Stk. 2. Ændringen af 6 b om supplerende alderspension træder i kraft den 1. januar 2015 og vil få virkning for hændelser fra og med denne dato. Se ændringen af regulativ 1, 18. DAGSORDENENS PUNKT 4

20 20 Dagsordenens punkt 5 Godkendelse af det af Djøfs bestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse. Formanden for pensionskassens bestyrelse vælges af Djøfs bestyrelse efter indstilling(-er) fra pensionskassens bestyrelse og bestyrelsen i Djøf Overenskomstforening. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer ved generalforsamling eller urafstemning. I begge bestyrelser var der enighed om at indstille cand.scient.pol. Anders Eldrup til formand. En enig bestyrelse har valgt Anders Eldrup til formand. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Tirsdag den 28. april 2015 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 BILAG 3 (2012-11-21) VEDTÆGTER FOR CENTERFORENINGEN ROSEN Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab 4. Medlemskontingent 5. Puljeannoncering

Læs mere