DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Mandag den 28. april 2014 kl i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport 2013 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 5. Godkendelse af det af Djøfs bestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse 6. Forslag fra medlemmer af pensionskassen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Frederiksberg, den 7. april 2014 Pbv. Agnete Raaschou-Nielsen GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

3 3 Generalforsamling 2014 Hvem kan deltage? Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Deltagerregistrering på hjemmesiden Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, opfordres til at tilmelde sig på hjemmesiden under Generalforsamling; log ind på Tilmelding. Du skal bruge NemID. Vi opfordrer til at printe tilmeldingen og medbringe printet på generalforsamlingen. Det vil lette registreringen. Tilmeldingen er ikke bindende. Fuldmagter Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen, der kan være et andet tilstedeværende medlem, kan have fuldmagt fra flere ikketil stedeværende medlemmer. Der kan også gives fuldmagt til bestyrelsen. Der er ikke begrænsninger i det antal fuldmagter, som en fuldmægtig kan medbringe. Sådan giver du fuldmagt Fuldmagt gives elektronisk. Gå ind på hjemmesiden under Generalforsamling og log ind på fuldmagt. Du skal bruge NemID. Hvis du ønsker at tilbagekalde fuldmagten, skal dette ske skriftligt til JØP. Som alternativ kan der hentes fuldmagtsformular på hjemmesiden under Generalforsamling. Skriftlige fuldmagter bedes indsendt til JØP inden generalforsamlingen, så de er modtaget i JØP senest torsdag den 24. april Dette letter udlevering af stemmesedler på generalforsamlingen. Det er ikke en betingelse for at anvende fuldmagterne på generalforsamlingen, at de indsendes på forhånd. Forslag om taletidsregler på generalforsamlingen Bestyrelsen vil anmode dirigenten om at stille forslag om, at generalforsamlingen godkender følgende taletidsregler: Taletid for indlæg efter at et punkt på dagsordenen er forelagt af bestyrelse eller administration. Hver taler kan få otte minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen. Taletiden fordeles med fire minutter til første indlæg og herudover to gange to minutters taletid. Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst seks minutters taletid og efterfølgende at svare på spørgsmål i højst to gange to minutter. Formålet med taletidsregler er både at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen. Retningslinjer for afvikling af generalforsamlingen Kan læses på hjemmesiden eller rekvireres hos JØP. GENERALFORSAMLING 2013

4 4 Dagsordenens punkt 4 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 Almindelige bemærkninger Vedtægten Der stilles forslag om, at fristen for at afgive stemme ved valg til bestyrelsen nedsættes fra fire uger til to uger. Regulativerne Det foreslås, at helbredsbedømmelsen afskaffes således, at alle medlemmer fremover vil være omfattede af den to-årige karensregel, som i dag kun gælder for overenskomstansatte. Karensreglen vil finde anvendelse ved optagelse i pensionskassen, ved genoptagelse af bidragsbetaling efter mere end et års afbrydelse og ved væsentlige stigninger i indbetalingerne. Efter forslaget konsekvensrettes de bestemmelser, der henviser til reglerne om helbredsbedømmelse. Der indføjes en præciserende regel om, at invalidepensionerede medlemmer, som genvinder deres erhvervsevne, genindtræder i deres pensionsrettigheder. Herudover foreslås, at supplerende alderspension fremover først udbetales, når invalidepensionerede medlemmer når pensionsudbetalingsalderen. Efter den nugældende regel udbetales en supplerende alderspension, når medlemmerne tilkendes invalidepensionen. Reglerne om afgørelse af tvister foreslås tilpasset pensionskassens administrative praksis. Med ændringsforslaget angives, at administrationens afgørelser kan indbringes for pensionskassens klage ansvarlige samt at det i tilfælde af fortsat uenighed er muligt at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Efter forslaget afskaffes fristen på tre måneder for at indbringe pensionskassens afgørelser for domstolene eller en voldgiftsret. Redaktionelle ændringer i vedtægten og regulativerne Der foreslås en opdatering af navne og betegnelser. Den tidligere betegnelse Danmarks Jurist- og Økonomforbund er erstattet af Djøf, hvilket tilrettes i 1, stk. 1 i regulativ 1 og 1, stk. 1 i regulativ 2. Herudover hedder Djøf s forbundsbestyrelse nu Djøfs bestyrelse, hvilket tilrettes i vedtægtens 6, stk. 3, 5, og 7, 7, stk. 2, 8, stk. 1, 3, 4, 5, og 12, 15 samt 16, stk. 1. Endvidere er notationen ikke længere DJØF, men derimod Djøf. Dette korrigeres i vedtægtens 3, stk. 1, 6, stk. 10, i regulativ 1, 12 b, stk. 1 og regulativ 2, 12 b, stk. 1. Endelig ændres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen i vedtægtens 15. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

5 5 Specielle bemærkninger til ændringen af vedtægten 8. Bestyrelsen Stk. 8. Ved skriftligt valg udsender bestyrelsen senest to uger efter udløbet af den i stk. 6 nævnte frist eller i det i stk. 7, 4. punktum, omtalte tilfælde efter urafstemningens afslutning valgkort til medlemmerne sammen med oplysning om de foreslåede kandidater og stillernes navne. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer opføres i alfabetisk orden med angivelse af, hvilken afdeling de er medlem af, stilling og eventuelt ansættelsessted samt oplysning om den for hver enkelt foreslåede suppleant med tilsvarende angivelser. Ved valget stemmes der alene om de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, og der kan på hvert stemmekort højst stemmes på fire kandidater. Stemmekortene må, for at være gyldige, være pensionskassens administration i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen af kandidaternes navne. 8. Bestyrelsen Stk. 8. Ved skriftligt valg udsender bestyrelsen senest to uger efter udløbet af den i stk. 6 nævnte frist eller i det i stk. 7, 4. punktum, omtalte tilfælde efter urafstemningens afslutning valgkort til medlemmerne sammen med oplysning om de foreslåede kandidater og stillernes navne. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer opføres i alfabetisk orden med angivelse af, hvilken afdeling de er medlem af, stilling og eventuelt ansættelsessted samt oplysning om den for hver enkelt foreslåede suppleant med tilsvarende angivelser. Ved valget stemmes der alene om de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, og der kan på hvert stemmekort højst stemmes på fire kandidater. Stemmekortene må, for at være gyldige, være pensionskassens administration i hænde senest på 14. dagen efter offentliggørelsen af kandidaternes navne. I 2008 blev fristen for at afgive stemmer forlænget fra 2 uger til 4 uger af hensyn til postgangen i Grønland. Nu foregår afstemningen via internettet. Det foreslås derfor, at pensionskassen går tilbage til den oprindelige frist. Specielle bemærkninger til ændring af Regulativ 1 2. Medlemsoptagelse Stk. 1. Ved indtræden i pensionskassen afgives af vedkommende medlem en helbredserklæring på et af bestyrelsen fastsat særligt spørgeskema. Efter regler fastsat af bestyrelsen skal vedkommende medlem afgive tilsvarende helbredserklæring ved væsentlige bidragsstigninger og ved væsentlige indskud. Bestyrelsen kan fravige kravet om afgivelse af helbredsoplysninger, når der foreligger særlige grunde herfor, og kan, hvor afgivne helbredsoplysninger begrunder det, kræve, at der for pensionskassens regning tilvejebringes supplerende helbredsoplysninger, herunder lægeattest, speciallægeattest og andre oplysninger, som pensionskassen skønner, er nødvendige for at kunne fastsætte helbredsvilkårene for vedkommende medlem. 2. Medlemsoptagelse Stk. 1. Ved optagelsen i JØP er medlemmet omfattet af en 2-årig karensperiode. Hvis medlemmet inden for karensperioden afgår ved døden eller bliver invalid, og dette skyldes en helbredsmangel, som forelå på optagelsestidspunktet, og som indebar en øget risiko for invaliditet eller død, formindskes pensionsydelserne til 10 %, hvis udbetalingerne påbegyndes i det første år efter optagelsen og til 20 %, hvis udbetalingerne påbegyndes i det andet år. DAGSORDENENS PUNKT 4

6 6 Stk. 2. På grundlag af en helbredsbedømmelse optages medlemmerne enten på normale vilkår eller på skærpede vilkår. I overensstemmelse med regler fastsat af bestyrelsen ydes der ved optagelse på skærpede vilkår formindskede pensioner i tilfælde af pensions begivenhedens indtræden indenfor syv år fra optagelsestidspunktet, medmindre pensionsbegivenheden er uden sammenhæng med de helbredsforhold, der begrundede optagelsen på skærpede vilkår. Stk. 3. Der kan på grundlag af helbredsoplysningerne ved optagelsen tages forbehold om, at der ikke tilkommer medlemmet ret til invalidepension i henhold til 7, stk. 1, på grundlag af en på dette tidspunkt konstateret invaliditet, som i almindelighed ville begrunde krav på invalidepension. Stk. 4. Undladelse af at tilvejebringe de i stk. 1 omtalte oplysninger medfører, bortset fra i de i stk. 5 omtalte tilfælde, at vedkommende medlem optages på skærpede vilkår. I overensstemmelse med regler fastsat af bestyrelsen ydes der i dette tilfælde indenfor den i stk. 2 nævnte periode altid formindsket pension. Stk. 5. Såfremt vedkommende medlem ved sin indtræden i pensionskassen er omfattet af 1, stk. 1, litra a, finder de ved 2a fastsatte regler anvendelse med hensyn til optagelsen. Stk. 6. De i stk. 1-5 indeholdte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved genoptagelse af bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse, dog bortset fra genoptagelse af bidragsbetaling efter hjemsendelse fra værne pligtstjeneste. Dette medfører ingen forringelse af allerede erhvervede rettigheder som følge af tidligere bidragsbetalinger. Stk. 7. Såfremt der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling sker overførsel til pensionskassen af værdien af en anden obligatorisk pensionsordning, kan bestyrelsen bestemme, at medlemskab af denne anden obligatoriske ordning helt eller delvist medregnes som en del af de i stk. 2 og i 2a, stk. 4, fastsatte karens tider. Stk. 2. Et hvilende medlem, som genoptager bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse, er omfattet af reglen i stk. 1. Herudover finder stk. 1 anvendelse på en risikoforøgelse på mere end 25 % som følge af bidragsstigninger og indskud, der ikke skyldes jobskifte. Stk. 3. Havde medlemmet ved optagelsen en konstateret invaliditet, som i almindelighed ville begrunde krav på invalidepension, opnår medlemmet ikke siden ret til invalidepension på grundlag heraf, jf. 7, stk. 2, 2. pkt. (Udgår) (Udgår) (Udgår) Stk. 4. Såfremt der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling sker overførsel til pen sionskassen af værdien af en anden pensionsord ning knyttet til medlemmets ansættelsesforhold, kan bestyrelsen bestemme, at medlemskab af denne anden pensionsordning helt eller delvist medregnes som en del af de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte karenstider. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

7 7 2 a. Overenskomstansatte Stk. 1. Hvis der ikke ved optagelsen i pensions kassen afgives de i 2, stk. 1, omtalte helbredsoplysninger, og vedkommende medlem optages i henhold til 1, stk. 1, litra a, optages den pågældende på normale vilkår, men med de af stk. 2-4 følgende begrænsninger i adgangen til ydelser fra pensionskassen. (Udgår) Stk. 2. Medlemmer af pensionskassen optaget i henhold til stk. 1, om hvem det godtgøres, at de allerede på optagelsestidspunktet har været erhvervsudygtige, jf. herved 7, stk. 2, 1. pkt., er med hensyn til retten til invalidepension stillet som medlemmer, for hvis vedkommende der er taget forbehold i henhold til 2, stk. 3, med hensyn til den invaliditet, der begrunder erhvervsudygtigheden, jf. herved 7, stk. 2, 2. pkt., og 12 b, stk. 4. Stk. 3. Hvis et medlem af pensionskassen, som er optaget på normale vilkår i henhold til stk. 1, afgår ved døden eller bliver invalid indenfor den ved stk. 4 fastsatte karenstid, er den pensionsberettigede med hensyn til retten til pensionsydelser fra pensionskassen stillet, som om optagelse var sket i henhold til 2, stk. 4, såfremt det godtgøres, at pensionsbegivenheden skyldes forringede helbredsforhold på optagelsestidspunktet, som ved helbredsbedømmelse i henhold til 2, stk. 2, ville have medført optagelse på skærpede vilkår. Stk. 4. Den i stk. 3 omtalte karenstid er 2 år og beregnes således, at karenstiden udløber efter to års pligtig bidragsbetaling uden mellemliggende afbrydelse af bidragsbetalingen, dog senest efter syv års uafbrudt medlemskab. Stk. 5. Medlemmer, optaget på normale vilkår i henhold til stk. 1, kan indenfor karenstiden efter eget ønske overgå til optagelse på grundlag af helbredsbedømmelse i henhold til 2 fra tidspunktet for fremsættelsen af begæring herom. Den i 2, stk. 2, fastsatte karensperiode udløber dog i dette tilfælde senest ved udløbet af den i stk. 4 fastsatte karenstid, beregnet i forhold til optagelsen i henhold til stk. 1. Stk. 6. De i stk. 1-5 indeholdte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved genopta- DAGSORDENENS PUNKT 4

8 8 gelse af bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse som følge af en af 1, stk. 1, litra a, omfattet ansættelse. Dette medfører ingen forringelse af allerede erhvervede rettigheder som følge af tidligere bidragsbetalinger. Efter de nugældende regler skal medlemmerne helbredsbedømmes ved optagelsen i pensionskassen. Medlemmer, der har risikoforøgende helbredsmangler, optages på skærpede vilkår. Dette indebærer, at medlemmerne har reducerede pensioner i syv år, dog kun i tilfælde af død eller invaliditet, som skyldes de helbredsmangler, der begrundede de skærpede vilkår ved optagelsen. Overenskomstansatte medlemmer helbredsbedømmes ikke, men er i stedet omfattet af en karensregel. Efter karensreglen får medlemmerne reducerede pensioner, hvis de inden for de første to års uafbrudt bidragsbetaling dør eller bliver invalide som følge af en helbredsmangel, der ville have medført optagelse på skærpede vilkår, hvis de var blevet helbredsbedømt ved optagelsen. JØP har gennemført en undersøgelse af reglerne om helbredsbedømmelse og karens. Undersøgelsen viser, at omkostningerne ved helbredsbedømmelsen overstiger besparelsen på pensionerne samt at kun få medlemmer gribes af karensreglen. Bestyrelsen foreslår derfor en forenkling af reglerne. Som led i forenklingen indføres en karensperiode på to års medlemskab, som skal gælde alle medlemmer. I karensperioden er pensionsydelserne reducerede, hvis medlemmets død eller invaliditet skyldes en helbredsmangel, som forelå på optagelsestidspunktet, og som indebar en øget risiko for pensionskassen. Der tilsigtes ingen ændring i bedømmelsen af, hvilke helbredsmangler på optagelsestidspunktet, der bringer karensreglen i anvendelse. Bedømmelsen vil således følge de tavler for døds- og invaliditetsrisiko, som anvendes i dag, ligesom afvigelsen i risiko fra det normale vil følge den grænse, der kendes fra optagelse på skærpede vilkår, og som vil være fastsat i det til enhver tid gældende tekniske grundlag. I karensperioden er pensionerne reduceret til 10 % ved invaliditet eller død i første år og til 20 %, hvis hændelsen indtræder i andet år. Dette svarer til den reduktion af pensionerne, som på nuværende tidspunkt sker i karensperioden for de overenskomstansatte. Den gældende regel om, at et hvilende medlem, som genoptager bidragsbetaling efter mere end et års afbrydelse, bliver omfattet af karensreglen, videreføres i forslagets 2, stk. 2. På samme måde som efter de gældende bestemmelser finder karensreglen anvendelse på store stigninger i indbetalingerne, som ikke er forårsaget af, at medlemmet er steget i løn i forbindelse med jobskifte, jf. forslagets 2, stk. 2. Reduktionen af ydelserne rammer i dette tilfælde kun den stigning i pensionerne, som den øgede indbetaling har medført. Som forslagets 2, stk. 3, videreføres reglen om, at et medlem, der allerede på optagelsestidspunktet var erhvervsudygtigt som følge af invaliditet, ikke er berettiget til invalidepension på grundlag af denne invaliditet. Medlemmet vil derimod efter omstændighederne kunne opnå invalidepension, hvis der senere støder anden invaliditet til, som gør, at medlemmet må fratræde ansættelsen. Reglen i 2, stk. 7, om, at medlemskab af en anden pensionsordning fra medlemmets nuværende eller tidligere ansættelsesforhold kan fragå helt eller delvist i karenstiden, hvis medlemmet i forbindelse med optagelse eller genoptagelse af bidragsbetalingen lader værdien af ordningen overføre til JØP, foreslås videreført som 2, stk. 4. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

9 9 3. Pensionsbidragenes størrelse Stk. 4. Bestyrelsen kan i de i henhold til stk. 2 fastsatte regler fastsætte krav om anvendelse af de i 2, stk. 1-5, fastsatte regler i forbindelse med de omtalte bidrag og indskud. Stk. 5. Hvis de for et medlem indbetalte pensionsbidrag i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, uden sammenhæng med stillingsskift er forøget ud over, hvad der følger af de i stk. 1 nævnte overenskomster og aftaler eller af ændringer heri eller af den af pensionskassen i henhold til stk. 1 fastsatte pensionsgivende indtægt, vil pensionen blive beregnet på baggrund af det pensionsbidrag, der var gældende før bidragsforøgelsen, medmindre invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter det pågældende tidspunkt. Den overskydende del af pensionsbidrag (differencen mellem det aktuelle bidrag og det tidligere bidrag) med tillæg af en rente, der svarer til den af pensionskassen gennemsnitligt opnåede forrentning for det senest afsluttede regnskabsår, anvendes da til forbedring af pensionen. Foranstående bestemmelse finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor bidragsbetaling genoptages efter mere end 1 års afbrydelse, regnet fra ophøret af indbetalinger af pensionsbidrag til pensionskassen, uden fornyet helbredsbedømmelse, dog bortset fra tilfælde omfattet af 2 a, stk. 6, og i andre tilfælde, hvor der som følge af ændringer af indbetalinger for vedkommende medlem til pensionskassen uden sammenhæng med de i første punktum omtalte forhold uden fornyet helbredsbedømmelse sker en forøgelse af pensionskassens forpligtelser overfor medlemmet. 3. Pensionsbidragenes størrelse (udgår) Stk. 4. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensionen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidragsforøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end 1 års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. Bestyrelsen foreslår, at muligheden for helbredsbedømmelse ved store bidragsstigninger og store indskud udgår. De nævnte risikoforøgelser er omfattet af karensreglen i forslaget til 2, stk. 2, jf. stk. 1. Som konsekvens foreslås, at 3, stk. 4, udgår. Pensionskassen har efter 3, stk. 5, mulighed for at se bort fra en forhøjelse af pensionsbidraget, som er sket inden for et år før forsikringsbegivenheden, og i stedet beregne pensionerne på grundlag af det tidligere pensionsbidrag. Denne regel opretholdes ved siden af den foreslåede karensregel i 2, men tilrettes som følge af afskaffelsen af helbredsbedømmelsen. Herudover forenkles bestemmelsen sprogligt. DAGSORDENENS PUNKT 4

10 10 6b. Supplerende alderspension Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år, for så vidt den pågældende ikke allerede hæver invalidepension. Efter det fyldte 60. år kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælle- eller børnepension i henhold til 8-9. Stk. 4. Såfremt et medlem, som har indbetalt bidrag eller indskud til supplerende alderspension, overgår til pensionering på grund af invaliditet, anvendes de betalte bidrag og indskud med tillæg af rente svarende til den af pensionskassen opnåede gennemsnitlige forrentning for det senest afsluttede regnskabsår til forbedring af medlemmets egen pension. 6b. Supplerende alderspension Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Efter det fyldte 60. år kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægte fælle- eller børnepension i henhold til 8-9. (Udgår) Efter 6 b, stk. 4, udbetales en supplerende alderspension, hvis medlemmet tilkendes invalidepension. Reglen anvendes kun i ganske få tilfælde. JØPs IT-system understøtter ikke udbetaling af supplerende alderspension ved invalidepensionering. Da det vil være forbundet med betydelige omkostninger at tilpasse IT-systemet, foreslås reglen afskaffet. Den supplerende alderspension vil i stedet blive udbetalt, når det invalidepensionerede medlem når pensionsudbetalingsalderen. Bestemmelsen i 6 b, stk. 2, konsekvensrettes. 7. Invalidepension Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, ved hvis optagelse der er taget forbehold i henhold til 2, stk. 3, indtræder retten til invalidepension, 7. Invalidepension Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet, jf. 2, stk. 3, GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

11 11 når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den ved optagelsen konstaterede invaliditet er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 3. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være således nedsat, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Ved det fyldte 67. år ophører retten til invalidepension, hvorefter medlemmet overgår til at modtage alderspension og eventuel ratepension. indtræder retten til invalidepension, når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den invaliditet, der forelå ved optagelsen, er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 3. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være således nedsat, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. I dette tilfælde genindtræder et medlem i sine pensionsrettigheder. Ved det fyldte 67. år ophører retten til invalidepension, hvorefter medlemmet overgår til at modtage alderspension og eventuel ratepension. Det er med ændringen af 2 foreslået, at medlemmerne ikke længere helbredsbedømmes ved optagelsen. Dermed vil der ikke længere blive taget forbehold for invaliditet konstateret ved helbredsbedømmelsen. Bestemmelsen i 7, stk. 2 om, at der ikke tilkommer medlemmet ret til invalidepension på grundlag af invaliditet, for hvilken der er taget forbehold ved optagelsen, forslås som konsekvens ændret, således at der ikke opnås ret til invalidepension på grundlag af invaliditet, der kunne være konstateret ved en helbredsbedømmelse ved optagelsen. Endvidere indføjes i 7, stk. 3, en regel om, at et invalidepensioneret medlem, som genvinder erhvervsevnen, genindtræder i sine pensionsrettigheder. Ved fastlæggelsen af de pensionsrettigheder, som medlemmet genindtræder i, tages højde for virkningen af bidragsfritagelse under invalidepensioneringen efter 4. Reglen indeholder ikke ændringer i forhold til gældende praksis. 12b. Udtrædelsesgodtgørelse Stk. 4. Medlemmer, ved hvis optagelse der tages forbehold i henhold til 2, stk. 3, har ved ophør med erhvervsarbejde pga. den ved optagelsen konstaterede invaliditet i alle tilfælde krav på kontant udbetaling af den i henhold til 12 a beregnede udtrædelsesgodtgørelse. 12b. Udtrædelsesgodtgørelse Stk. 4. Medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet, jf. 2, stk. 3, har ved ophør med erhvervsarbejde pga. invaliditeten i alle tilfælde krav på kontant udbetaling af den i henhold til 12 a beregnede udtrædelsesgodtgørelse. Det er foreslået, at pensionskassen ikke længere skal helbredsbedømme medlemmerne ved optagelsen. Der vil således heller ikke blive taget forbehold for bestående invaliditet ved optagelsen. Reglen i 12 b, stk. 4 om, at medlemmer, der fratræder på grund af oprindelig invaliditet, har ret til udtrædelsesgodtgørelse, foreslås tilrettet i overensstemmelse hermed. 16. Afgørelser af tvister Stk. 1. I tilfælde af uenighed mellem pensionskassens bestyrelse og nogen berettiget per- 16. Klageregler Stk. 1. Berettigede personer kan få afgørelser genvurderet ved at rette henvendelse til pensionskassens klageansvarlige. DAGSORDENENS PUNKT 4

12 12 son om rettigheder over for pensionskassen, er bestyrelsens afgørelse bindende. Stk. 2. Den berettigede kan dog inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe spørgsmålet for domstolene eller forlange spørgsmålet afgjort ved voldgift. Stk. 3. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klageren og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening eller i tilfælde af uenighed af præsidenten for Østre Landsret. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse afgørende. Fordeling af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene. I øvrigt gælder for voldgiftssagens behandling reglerne i lov om voldgift. Stk. 2. Pensionskassens afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Stk. 3. Berettigede personer kan endvidere indbringe pensionskassens afgørelser for domstolene. Alternativt kan spørgsmålet forlanges afgjort ved voldgift. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af medlemmet eller den berettigede og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af præsidenten for Østre Landsret. I øvrigt gælder reglerne i lov om voldgift. Stk. 4. Klager over afgørelser truffet af pensionskassens bestyrelse kan desuden indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Bestemmelsen om afgørelse af tvister er af ældre dato, hvor bestyrelsen tog stilling til de enkelte medlemssager. Med pensionskassens nuværende størrelse er det kun muligt at inddrage bestyrelsen i sager af principiel karakter, mens det i praksis er administrationen, der træffer afgørelse i sager mellem mellemmerne eller øvrige berettigede og pensionskassen. Administrationens afgørelser kan indbringes for den klageansvarlige, der genvurderer sagen. Såfremt der fortsat er uenighed, vejleder pensionskassen om muligheden for at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Normalt vil sagen være forelagt og afgjort af Ankenævnet for Forsikring, inden medlemmet udtager stævning mod pensionskassen eller anmoder om at få sagen afgjort ved voldgift. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen tilrettes dette klagemønster, hvilket blandt andet indebærer, at muligheden for at rette henvendelse til den klageansvarlige indskrives samt at tre måneders fristen for at indbringe bestyrelsens afgørelser for domstolene eller voldgift afskaffes. Herudover foreslås en sproglig forenkling af 16, stk. 3, således at de regler, der allerede følger af lov om voldgift, ikke gentages i bestemmelsen. 18. Ikrafttrædelse Stk. 1. Regulativet trådte i kraft den 18. april Ikrafttrædelse Stk. 1. Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen og skal gælde både nye medlemmer og allerede optagne medlemmer. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Tirsdag den 28. april 2015 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Mandag den 13. april 2015 kl. 16.30 på Koldkærgård

Læs mere

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 Ad pkt. 5:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Arkitekternes Pensionskasse Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Tirsdag den 14. april 2015 kl. 16.00 på Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Uforkortede forslag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling 22. april 2013. Dagsordenens punkt

Læs mere

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11 Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 5 og 6. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til MP Pensions generalforsamling 24. april 2013. Indhold Side Forslag A fra bestyrelsen

Læs mere