EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg"

Transkript

1 1 af :09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne af Hvidevareland Erhverv A/S klaget over, at virksomheden diskrimineres af en række medlemmer af FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater. Hvidevareland Erhverv A/S har under sagsforløbet skiftet navn til EKKO A/S. Styrelsens undersøgelser af sagen viser, at baggrunden for forskelsbehandlingen af EKKO er en vedtagelse i FEHA og en samordnet praksis mellem virksomheder, der alle er medlem af FEHA. Vedtagelsen og den samordnede praksis er indledt inden ikrafttrædelsen af konkurrenceloven og ikke anmeldt efter dennes overgangsbestemmelser. Den samordnede praksis udmønter sig i en vedtagelse om anvendelse af et særligt omkostningstillæg 1 for transport på 100 kr. pr. enhed ved leverancer til anden momsregistreret virksomhed. Diskriminationen indebærer, at to elinstallatører beliggende over for hinanden, og hvor den éne er medlem af en kæde med samhandelsaftale, mens den anden står uden for kædesamarbejde, bliver opkrævet forskelligt for fragt. Den forhandler, der står uden for kædesamarbejde skal betale 100 kr. ekstra pr. enhed, mens kædemedlemmet slipper uden tillæg. Dvs. at afsætningskanalen uden om kædesamarbejder og samhandelsaftaler stilles ulige i konkurrencen. Omkostningstillægget vurderes at være resultat af en vedtagelse i FEHA og en samordnet praksis mellem virksomheder, der alle er medlem af FEHA. Vedtagelsen og den samordnede praksis vurderes at være konkurrencebegrænsende, jf. lovens 6, stk. 2, nr. 4, og 6, stk. 3. Vedtagelsen og den samordnede praksis om omkostningstillægget, der som nævnt ikke er anmeldt, er efter bestemmelserne i loven ugyldig, jf. lovens 6, stk. 5, og skal bringes til ophør, jf. lovens 6, stk Afgørelse Det meddeles FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater og de indklagede virksomheder (Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S), at vedtagelsen og den samordnede praksis om omkostningstillægget for transport er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1 og 3, og 6, stk. 2, nr. 4. Med henblik på at bringe overtrædelserne til ophør påbydes Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S i medfør af lovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, med omgående virkning at ophæve den samordnede praksis om omkostningstillæg for transport. Endvidere udstedes påbud til FEHA i henhold til lovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, om at tilbagekalde vedtagelsen i FEHA's cirkulæreskrivelse af 30. september 1997, pkt. B, om omkostningstillæg for levering til anden momsregistreret virksomhed. 3. Sagsfremstilling 3.1 Baggrunden for sagen Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på

2 2 af :09 vegne af Hvidevareland Erhverv A/S klaget over, at virksomheden diskrimineres af en række medlemmer af Foreningen af FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater. Hvidevareland Erhverv A/S har under sagsforløbet skiftet navn til EKKO A/S. Det drejer sig om Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S. Advokat Holm-Nielsen oplyser, at Electrolux den 25. september 1997 meddelte Hvidevareland, at virksomheden fremover skulle betale 100 kr. i omkostningstillæg for transport pr. leveret enhed. Det er endvidere advokatens opfattelse, at en vedtagelse i FEHA medfører, at også BSH og Miele samtidig begynder at opkræve tillægget -senere kommer så Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og Blomberg a/s til. Tidligere var kun leverancer direkte til private kunder pålagt fragttillæg. 3.2 Sagens parter De berørte virksomheder mv. FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater repræsenterer leverandørvirksomhederne inden for hårde hvidevarer. Foreningen har 24 medlemmer. Der er ikke virksomheder af betydning på markedet, som står uden for foreningen. FEHA skønner, at leverandørernes samlede nettoomsætning i 1998 udgjorde ca. 2,7 mia. kr. Der klages desuden over følgende hvidevareleverandører (opstillet efter størrelse): Electrolux Hvidevareselskaber A/S, der markedsfører et bredt sortiment under mærkerne: AEG, Atlas, Electrolux, Husqvarna, Volta, Voss og Zanussi B/S/H/ - BSH Hvidevarer A/S, der også dækker et bredt sortiment under mærkerne Bosch og Siemens Blomberg a/s Miele A/S Gram Domestic - Gram A/S, der kun har produkter i et enkelt hvidevaresegment - nemlig køl og frys

3 3 af :09 Asko Vølund Hvidevarer A/S Disse virksomheder repræsenterer en omsætning på ca. 2,2 mia. kr. og tegner sig således for mere end 80 pct. af markedet. Der henvises til markedsbeskrivelsen nedenfor. Klageren Hvidevareland Herning A/S er opdelt i en butiksdel, Hvidevareland A/S og en erhvervsdel Hvidevareland Erhverv A/S. Hvidevareland A/S er medlem af Elbodan-kæden, men også indkøbene til erhvervsdelen går igennem Hvidevareland A/S. Klageren er Hvidevareland Erhverv A/S, der under sagen har skiftet navn til EKKO A/S. Erhvervsdelen sælger hårde hvidevarer til elinstallatører og reparatører i hele Danmark. Hovedparten af EKKO's kunder har ingen butik, men kun en forretningsadresse, hvortil erhvervsdelen leverer de solgte produkter. Varerne leveres direkte til kunderne fra leverandørens centrallager eller fra leverandørens distributør. Det vil sige, at EKKO i praksis fungerer som en slags grossist i forhold til sine aftagere. EKKO's køb hos hårde hvidevareleverandørerne er fra 1996 til 1998 steget betydeligt. Det er oplyst, at virksomheden i de seneste år har foretaget en omfattende opsøgende indsats over for ny kunder på markedet. 3.3 FEHA's eventuelle koordination af indførelsen af fragttillæg FEHA er på flere måder involveret i branchens fastsættelse af tillæg. Af referat af medlemsmøde den 16. oktober 1997 fremgår: "... Det blev indledningsvis understreget, at det til mødet foreliggende oplæg vedr. fragt-gebyr ikke skal forveksles med tillæg, der beregnes ved levering til 3. mand, d.v.s. levering til anden adresse end de hos leverandørerne registrerede kunders forretnings-/faktureringsadresse. Disse tillæg, som en række medlemmer opererer med, er omtalt i FEHA skrivelse af 30. september 1997 vedr. leveringsbetingelser. [-] pointerede vigtigheden af, at leverandørerne anvender de omtalte betingelser og beklagede samtidig, hvis der i en overgangsperiode omkring 1. oktober skulle have været tilfælde, hvor Bosch/Siemens ikke havde effektueret tillæggene.... omtalte tillæg for levering til 3. mand påpegede [-], Bosch, vigtigheden af, at der på denne måde dæmmes op for afsætningsleddets engroshandel, og at leverandørerne ikke kompenserer for tillægget via rabat, markedsføringstilskud o. lign. Der var fra medlemskredsen stærk tilslutning til dette." I branchen skelnes mellem fragtgebyr og omkostningstillæg for transport ved levering til afvigende adresse. Fragtgebyret er afhængig af det leverede volumen, mens omkostningstillægget er et fast tillæg pr. enhed. Ved cirkulæreskrivelse af 30. september 1997 til den gruppe medlemmer der betegnes "leverandører af store apparater" - og som også er den gruppe, som nærværende sag handler om - orienterer FEHA disse om, at en kreds af medlemsvirksomheder pr. oktober 1997 vil operere med en række nærmere bestemte tillæg i leveringsbetingelserne. Tillægget har været drøftet hos FEHA i en arbejdsgruppe af FEHA-medlemmer: Voss/Atlas og AEG (Electroluxselskaber),

4 4 af :09 Blomberg, Bosch, Gram, Miele og Whirlpool. Hertil kommer, at FEHA har udsendt en oversigt dateret 11. december 1997 over, hvilke virksomheder der har indført omkostningstillægget. Til yderligere illustration af prissamarbejdet i FEHA skal nævnes, at FEHA med notat af 9. oktober 1997 om "Franko levering mod gebyr" har lagt op til drøftelse og principbeslutning om indførelse af fragtgebyrer pr. 1. januar Parternes bemærkninger FEHA's bemærkninger FEHA oplyser, at det forekommer organisationen helt selvfølgeligt, at medlemmerne af en brancheforening under møder i denne drøfter også de problemer, som de enkelte medlemmer møder i deres hverdag. Det bemærkes af FEHA, at indholdet af cirkulæreskrivelsen under ingen omstændigheder er af konkurrencebegrænsende indhold. FEHA pålægger ikke og kan heller ikke pålægge medlemsvirksomhederne overhovedet at operere med et omkostningstillæg. Cirkulæreskrivelsen er alene en orientering af medlemskredsen om, at visse af medlemmerne over for FEHA har oplyst, at de for deres vedkommende vil anvende de satser, der er anført i cirkulæreskrivelsen. FEHA afviser også, at der skulle foreligge en samordnet praksis eller medvirken hertil. Electrolux Hvidevareselskaber A/S' bemærkninger Electrolux oplyser, at selskabet har strammet op på leveringsbetingelserne med kæderne fra 1. januar 1997 for at få dækning for de omkostninger, som levering til afvigende adresse påfører selskabet. Selskabet gennemførte i løbet af 1997 en analyse af omkostningerne ved leverance til afvigende adresse, der førte til at de endelige takster blev iværksat med virkning fra 1. oktober Tillægget, der tidligere udgjorde 200 kr. for første enhed og herefter 50 kr., udgør herefter 100 kr. pr. enhed. Selskabet anfører, at ca. 67 pct. af ordrerne fra Hvidevareland A/S gik til afvigende adresse. BSH Hvidevarer A/S' bemærkninger BSH oplyser, at der ikke er truffet beslutning i FEHA-regi om indførelse af fragtgebyr, men at emnet har været behandlet. Selskabet har ikke tidligere håndhævet fragttillæggene ligeligt over for alle forhandlere. Dette sker nu siden 1. januar Selskabet oplyser, at det selv betaler et væsentligt højere gebyr ved leverancer til 3. adresse. Blomberg a/s' bemærkninger Blomberg oplyser, at selskabet sammen med en række andre hvidevareleverandører får distributionen varetaget af Logistica Hvidevare A/S. Selskabet kører på ruter, der er fastlagt på forhånd på baggrund af selskabernes samhandelsaftaler med kæderne. Tillægget fremgår af den indgåede aftale for 1998 med ELBODAN. Tillægget udgør 200 kr. for første enhed og herefter 100 kr. pr. enhed.

5 5 af :09 Miele A/S' bemærkninger Miele afviser, at der skulle være truffet beslutning i FEHA om indførelse af tillægget. Det har FEHA ikke kompetence til. At selskabet i et brev til Hvidevareland har anført, at "der i henhold til FEHA's regler pålægges kr. 100,- i fragt pr. enhed ved levering til anden momsregistreret virksomhed" anføres at bero på en fejltagelse. Selskabet anfører, at tillægget ikke giver dækning for alle selskabets omkostninger ved transport. Selskabet oplyser, at der leveres fragtfrit til kædernes medlemmer og kunder på forretningsadresse/forretningslageradresse samt til direkte kunder uden for kædesamarbejde på deres forretningsadresse/forret-ningslageradresse. Gram Domestic' bemærkninger Gram afviser klagen med, at selskabet i flere år har opkrævet tillæg ved levering til anden adresse. Omkostningstillægget er et udtryk for de ekstraomkostninger, der opstår i forbindelse med levering til anden adresse og tjener alene til dækning af omkostningerne herved. Tillægget udgør 200 kr. for den første enhed og herefter 100 kr. pr. enhed. Gram oplyser, at der er tale om en fejl ved faktureringen af tillægget i perioden oktober 1997 til april 1998 (klagetidspunktet), hvor selskabet har opkrævet et tillæg på 100 kr. pr. enhed ved levering til Hvidevareland. Asko Vølund Hvidevarer A/S' bemærkninger Asko anfører, at det i flere år har haft omkostningstillæg, i hvert fald siden Med virkning fra december 1997 er reglerne blevet strammet op, og tillæggene er ændret. Tillægget for levering til 3. adresse ændres samtidig fra 200 kr. for første enhed og herefter 50 kr. pr. enhed til 100 kr. pr. enhed Electrolux og Blomberg har i foråret 1999 indført et særligt fragtgebyr afhængig af det leverede volumen. Der er ikke i notatet taget stilling til dette gebyr. Notatet omhandler alene tillægget for levering til afvigende adresse. 3.5 Markedet Det relevante produktmarked er markedet for store hårde hvidevareprodukter - køl og frys, komfur og emhætte samt opvask, tumbler og vask. Markedet består af en række delmarkeder, der er således fx ingen substitution mellem køleskabe og opvaskemaskiner. Hertil kommer, at de enkelte leverandører ikke er lige stærke på alle områder, som eksempel kan nævnes Gram Domestic, der kun markedsfører køl og frys. I den konkrete sag, hvor der vurderes en samordnet praksis i forbindelse med indførelse/ajourføring af omkostningstillæg, er opdelingen i delmarkeder ikke relevant. De virksomheder, der klages over har en andel af markedet på ca. 83 pct. Den samlede omsætning udgjorde i 1998 ca. 2,7 mia. kr. Gruppen "andre" omfatter en række andre leverandører af store produkter, som der ikke er klaget over - og hvis omkostningstillæg derfor ikke er undersøgt. Det drejer sig bl.a. om Whirlpool, Hoover og Gorenje. FEHA har i alt 24 medlemmer og omfatter både leverandører af de nævnte store produkter og af mindre elektriske husholdningsartikler, fx mikrobølgeovne, kaffemaskiner, støvsugere osv.

6 6 af :09 Detailhandlen med hårde hvidevarer er helt domineret af kædesamarbejde. Den største frivillige kæde er Elbodan, der markedsfører hårde hvidevarer bl.a. i kædesamarbejderne: ServiceRingen og Elkøb. Blandt de integrerede kæder kan nævnes El-Giganten (som også omfatter Køkkenland og Snehvide) og Skousen. Herudover finder salget sted fra en lang række uafhængige elinstallatører, der forsynes enten direkte fra de store leverandører eller gennem grossister/selvbetje-ningslagre. Endelig distribueres hårde hvidevarer gennem brugsforeningsbevægelsen. Leverandørerne indgår typisk samhandelsaftaler med forhandlerne, især kæderne og de store forhandlere. Aftalerne indeholder bestemmelser om rabatter, sortiment og samhandelsmål, leverings- og betalingsbetingelser, bonus, markedsføringstilskud, fakturering mv. Udbringningen af produkterne fra leverandørernes lagre til forhandlerne sker i de fleste tilfælde af uafhængige vognmænd, som leverandørerne har indgået distributionskontrakter med. Det geografiske marked er Danmark. 4. Vurdering I vurderingen af sagen skal der tages stilling til følgende 2 problemstillinger i medfør af lovens 6, stk. 1 og 3 og 6, stk. 2, nr. 4 vedtagelsen i FEHA og den samordnede praksis ved indførelsen/opstramningen af anvendelsen af omkostningstillæg, og spørgsmålet om anvendelsen af omkostningstillæg medfører ulighed i konkurrencen. På det foreliggende grundlag kan der ikke være tvivl om, at FEHA har spillet en aktiv rolle ved indførelsen/stramningen af praksis ved omkostningstillæg. Organisationen har udsendt såvel cirkulære med de ny tillæg som en oversigt over, hvilke virksomheder der har indført tillæggene mv. Disse aktiviteter fører til en "samtidig" indførelse/opstramning af omkostningstillægget ved levering til afvigende adresse og i praksis samme tillæg. FEHA anfører, at indholdet af cirkulæret under ingen omstændigheder er konkurrencebegrænsende. FEHA kan ikke pålægge medlemmerne at anvende omkostningstillæg. I realiteten medfører FEHA's aktiviteter imidlertid, at de indklagede virksomheder indfører eller strammer op på fragttillæggene. Ved anvendelse af samme omkostningstillæg i en væsentlig del af branchens virksomheder neutraliseres en væsentlig prisparameter, hvorved konkurrencen begrænses. Den samordnede praksis mellem en række medlemmer af FEHA, som mødes i en arbejdsgruppe om tillæggene, har til følge at begrænse konkurrencen, støttet af medlemmernes ønske om at reglerne overholdes, jf. referatet af medlemsmødet, se ovenfor side 5. Samtidig fører samarbejdet til, at FEHA udsender den omhandlede cirkulæreskrivelse til samtlige leverandører af store apparater. Formålet hermed kan kun være at påvirke medlemmer til at indføre omkostningstillægget. Cirkulæret må på denne baggrund vurderes som en vedtagelse efter FEHA's vedtægters 2, som omfattes af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. FEHA har ikke foretaget nogen anmeldelse af vedtagelsen og den samordnede praksis, uanset at adfærden, som det fremgår af nærværende klagesag, fortsat er praktiseret efter 1. januar Forbuddet i lovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, omfatter også vedtagelser og samordnet praksis mellem virksomheder. EU-praksis, herunder EF-Domstolen, er righoldig på eksempler på indgreb over for samordnet praksis 2.

7 7 af :09 Vedtagelsen i FEHA og den samordnede praksis er indgået mellem en række selvstændige erhvervsvirksomheder og opfylder såvel aftale- som virksomhedskriteriet i konkurrencelovens 6. Virksomhedernes omsætning overstiger minimumsgrænserne i lovens 7. Det bemærkes i den forbindelse, at flere af virksomhederne tilhører store internationale koncerner - Elektrolux, Bosch/Siemens mv. Vedtagelsen og den samordnede praksis medfører, at de indklagede virksomheder anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for samhandelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, jf. lovens 6, stk. 2, nr. 4. Udgangspunktet for vurderingen af selskabernes anvendelse af omkostningstillæg må være, at opdelingen i forhandlere med eller uden samhandelsaftale ikke er relevant, da omkostningerne ved transport ikke er afhængig af, om der foreligger en samhandelsaftale, men alene af faktorer som antal styk pr. leverance, kørselsafstand og lign. De fordele, der er ved samhandelsaftaler med gennemfakturering mv. (fx bedre sikkerhed ved kreditgivning), må afspejles omkostningsmæssigt i de rabatter, som opnås samhandelsaftalerne - og kan ikke have betydning for beregningen af et evt. omkostningstillæg for transport. I det konkrete tilfælde sælger EKKO hårde hvidevarer til elinstallatører og reparatører i hele Danmark. Hovedparten af EKKO's kunder har ingen butik, men kun en forretningsadresse, hvortil de solgte produkter leveres. Varerne leveres direkte til kunderne fra leverandørens centrallager eller fra leverandørens distributør. Det vil sige, at EKKO i praksis fungerer som en slags grossist i forhold til sine aftagere. Leverandørerne er utilfredse med, at forhandlerne på denne måde fungerer som grossist, jf. referatet fra medlemsmødet den 16. oktober 1997, hvor der bl.a. anføres, at der var stor tilslutning fra medlemskredsen til, at der dæmmes op for afsætningsleddets engroshandel, og at leverandørerne ikke kompenserer for tillægget via rabat, markedsføringstilskud o. lign., se ovenfor side 5. Herudover anfører leverandørerne for det første (med forskellige formuleringer), at tillægget skal give dækning for ekstraomkostningerne ved levering til afvigende adresse, og at de selv betaler betydeligt mere for levering til afvigende adresse end de får ind ved tillægget. Hertil bemærkes, at omkostningstillægget indebærer, at to elinstallatører beliggende over for hinanden, og hvor den éne er medlem af en kæde med samhandelsaftale, mens den anden står uden for kædesamarbejde, bliver opkrævet forskelligt for fragt. Den forhandler, der står uden for kædesamarbejde skal betale 100 kr. ekstra pr. enhed, mens kædemedlemmet slipper uden tillæg. Da den fysiske transport er helt identisk i de to situationer, kan der ikke foreligge nogen ekstraomkostninger. Argumentet må derfor afvises. Leverandørerne anfører for det andet, at der køres på ruter, som er fastlagt på forhånd på baggrund af samhandelsaftaler med kæderne, og at der er omkostninger forbundet med at lægge ny adresser ind i disse aftaler. Dette argument må også afvises. Omkostningerne ved at lægge en adresse ind i rutesystemet må være de samme for et kædemedlem, som for et ikke-kædemedlem. Der kan eventuelt være en fordel ved, at antallet af adresser er helt fast for kædemedlemmer, mens adresserne på udenforstående elinstallatører kan variere fra ordre til ordre. Dette problem er dog mere af praktisk karakter end af økonomisk. Det må imidlertid være muligt at tilrettelægge distributionssystemet, således at der ikke sker forskelsbehandling. Hvis ruterne er fastlagt, må det være muligt at se, hvilken rute den udenforstående elinstallatør ligger på. Der har været drøftelser med et par af leverandørerne om registrering af EKKO's kunder som underkunder i distributionssystemerne, men drøftelserne har ikke ført til noget resultat.

8 8 af :09 Heraf kan konkluderes, at der foreligger en vedtagelse efter vedtægternes 2 i brancheforeningen FEHA i form af udsendelse af cirkulæret af 30. september Endvidere kan det konkluderes, at der foreligger en samordnet adfærd mellem de indklagede virksomheder, som alle er medlemmer af FEHA, i forbindelse med anvendelsen af omkostningstillæg for leverancer til afvigende adresse. Endelig kan det konkluderes, at anvendelsen af det omhandlede omkostningstillæg medfører, at forhandlere uden for kædesamarbejder og samhandelsaftaler stilles ringere i konkurrencen, da de indklagede virksomheder anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi. Der er ikke foretaget nogen anmeldelse efter konkurrencelovens bestemmelser af vedtagelsen og af den samordnede praksis. 1<SMALL><SMALL> I branchen skelnes mellem fragtgebyr og omkostningstillæg for transport ved levering til afvigende adresse. Fragtgebyret er afhængig af det leverede volumen, mens omkostningstillægget er et fast tillæg pr. enhed. Notatet omhandler alene omkostningstillægget for levering til afvigende adresse.</small></small> 2 EF-Domstolen udtalte allerede i 1969 i Farvestofsagerne, at begrebet omfatter"...en form for koordinering mellem virksomheder, som uden at være udmøntet i en egentlig aftale bevidst erstatter konkurrencerisikoen med et praktisk samarbejde" Citeret fra Konkurrenceloven med kommentarer af Kirsten Levinsen, 1998, side 123.

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Jnr.: 2:801-13/cga Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé En byggevirksomhed har klaget over, at to lokale filialer af de landsdækkende vvs-grossister

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Februar 2005 2/38 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning s. 3 2. Kommissorium for undersøgelsen s. 7 3. Forretningernes fastsættelse af dankortgebyret

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-209/jec 1. Resumé Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd (AF) har den 26. juni 1998 anmeldt et aftalekompleks

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere