EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg"

Transkript

1 1 af :09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne af Hvidevareland Erhverv A/S klaget over, at virksomheden diskrimineres af en række medlemmer af FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater. Hvidevareland Erhverv A/S har under sagsforløbet skiftet navn til EKKO A/S. Styrelsens undersøgelser af sagen viser, at baggrunden for forskelsbehandlingen af EKKO er en vedtagelse i FEHA og en samordnet praksis mellem virksomheder, der alle er medlem af FEHA. Vedtagelsen og den samordnede praksis er indledt inden ikrafttrædelsen af konkurrenceloven og ikke anmeldt efter dennes overgangsbestemmelser. Den samordnede praksis udmønter sig i en vedtagelse om anvendelse af et særligt omkostningstillæg 1 for transport på 100 kr. pr. enhed ved leverancer til anden momsregistreret virksomhed. Diskriminationen indebærer, at to elinstallatører beliggende over for hinanden, og hvor den éne er medlem af en kæde med samhandelsaftale, mens den anden står uden for kædesamarbejde, bliver opkrævet forskelligt for fragt. Den forhandler, der står uden for kædesamarbejde skal betale 100 kr. ekstra pr. enhed, mens kædemedlemmet slipper uden tillæg. Dvs. at afsætningskanalen uden om kædesamarbejder og samhandelsaftaler stilles ulige i konkurrencen. Omkostningstillægget vurderes at være resultat af en vedtagelse i FEHA og en samordnet praksis mellem virksomheder, der alle er medlem af FEHA. Vedtagelsen og den samordnede praksis vurderes at være konkurrencebegrænsende, jf. lovens 6, stk. 2, nr. 4, og 6, stk. 3. Vedtagelsen og den samordnede praksis om omkostningstillægget, der som nævnt ikke er anmeldt, er efter bestemmelserne i loven ugyldig, jf. lovens 6, stk. 5, og skal bringes til ophør, jf. lovens 6, stk Afgørelse Det meddeles FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater og de indklagede virksomheder (Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S), at vedtagelsen og den samordnede praksis om omkostningstillægget for transport er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1 og 3, og 6, stk. 2, nr. 4. Med henblik på at bringe overtrædelserne til ophør påbydes Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S i medfør af lovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, med omgående virkning at ophæve den samordnede praksis om omkostningstillæg for transport. Endvidere udstedes påbud til FEHA i henhold til lovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, om at tilbagekalde vedtagelsen i FEHA's cirkulæreskrivelse af 30. september 1997, pkt. B, om omkostningstillæg for levering til anden momsregistreret virksomhed. 3. Sagsfremstilling 3.1 Baggrunden for sagen Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på

2 2 af :09 vegne af Hvidevareland Erhverv A/S klaget over, at virksomheden diskrimineres af en række medlemmer af Foreningen af FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater. Hvidevareland Erhverv A/S har under sagsforløbet skiftet navn til EKKO A/S. Det drejer sig om Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S. Advokat Holm-Nielsen oplyser, at Electrolux den 25. september 1997 meddelte Hvidevareland, at virksomheden fremover skulle betale 100 kr. i omkostningstillæg for transport pr. leveret enhed. Det er endvidere advokatens opfattelse, at en vedtagelse i FEHA medfører, at også BSH og Miele samtidig begynder at opkræve tillægget -senere kommer så Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og Blomberg a/s til. Tidligere var kun leverancer direkte til private kunder pålagt fragttillæg. 3.2 Sagens parter De berørte virksomheder mv. FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater repræsenterer leverandørvirksomhederne inden for hårde hvidevarer. Foreningen har 24 medlemmer. Der er ikke virksomheder af betydning på markedet, som står uden for foreningen. FEHA skønner, at leverandørernes samlede nettoomsætning i 1998 udgjorde ca. 2,7 mia. kr. Der klages desuden over følgende hvidevareleverandører (opstillet efter størrelse): Electrolux Hvidevareselskaber A/S, der markedsfører et bredt sortiment under mærkerne: AEG, Atlas, Electrolux, Husqvarna, Volta, Voss og Zanussi B/S/H/ - BSH Hvidevarer A/S, der også dækker et bredt sortiment under mærkerne Bosch og Siemens Blomberg a/s Miele A/S Gram Domestic - Gram A/S, der kun har produkter i et enkelt hvidevaresegment - nemlig køl og frys

3 3 af :09 Asko Vølund Hvidevarer A/S Disse virksomheder repræsenterer en omsætning på ca. 2,2 mia. kr. og tegner sig således for mere end 80 pct. af markedet. Der henvises til markedsbeskrivelsen nedenfor. Klageren Hvidevareland Herning A/S er opdelt i en butiksdel, Hvidevareland A/S og en erhvervsdel Hvidevareland Erhverv A/S. Hvidevareland A/S er medlem af Elbodan-kæden, men også indkøbene til erhvervsdelen går igennem Hvidevareland A/S. Klageren er Hvidevareland Erhverv A/S, der under sagen har skiftet navn til EKKO A/S. Erhvervsdelen sælger hårde hvidevarer til elinstallatører og reparatører i hele Danmark. Hovedparten af EKKO's kunder har ingen butik, men kun en forretningsadresse, hvortil erhvervsdelen leverer de solgte produkter. Varerne leveres direkte til kunderne fra leverandørens centrallager eller fra leverandørens distributør. Det vil sige, at EKKO i praksis fungerer som en slags grossist i forhold til sine aftagere. EKKO's køb hos hårde hvidevareleverandørerne er fra 1996 til 1998 steget betydeligt. Det er oplyst, at virksomheden i de seneste år har foretaget en omfattende opsøgende indsats over for ny kunder på markedet. 3.3 FEHA's eventuelle koordination af indførelsen af fragttillæg FEHA er på flere måder involveret i branchens fastsættelse af tillæg. Af referat af medlemsmøde den 16. oktober 1997 fremgår: "... Det blev indledningsvis understreget, at det til mødet foreliggende oplæg vedr. fragt-gebyr ikke skal forveksles med tillæg, der beregnes ved levering til 3. mand, d.v.s. levering til anden adresse end de hos leverandørerne registrerede kunders forretnings-/faktureringsadresse. Disse tillæg, som en række medlemmer opererer med, er omtalt i FEHA skrivelse af 30. september 1997 vedr. leveringsbetingelser. [-] pointerede vigtigheden af, at leverandørerne anvender de omtalte betingelser og beklagede samtidig, hvis der i en overgangsperiode omkring 1. oktober skulle have været tilfælde, hvor Bosch/Siemens ikke havde effektueret tillæggene.... omtalte tillæg for levering til 3. mand påpegede [-], Bosch, vigtigheden af, at der på denne måde dæmmes op for afsætningsleddets engroshandel, og at leverandørerne ikke kompenserer for tillægget via rabat, markedsføringstilskud o. lign. Der var fra medlemskredsen stærk tilslutning til dette." I branchen skelnes mellem fragtgebyr og omkostningstillæg for transport ved levering til afvigende adresse. Fragtgebyret er afhængig af det leverede volumen, mens omkostningstillægget er et fast tillæg pr. enhed. Ved cirkulæreskrivelse af 30. september 1997 til den gruppe medlemmer der betegnes "leverandører af store apparater" - og som også er den gruppe, som nærværende sag handler om - orienterer FEHA disse om, at en kreds af medlemsvirksomheder pr. oktober 1997 vil operere med en række nærmere bestemte tillæg i leveringsbetingelserne. Tillægget har været drøftet hos FEHA i en arbejdsgruppe af FEHA-medlemmer: Voss/Atlas og AEG (Electroluxselskaber),

4 4 af :09 Blomberg, Bosch, Gram, Miele og Whirlpool. Hertil kommer, at FEHA har udsendt en oversigt dateret 11. december 1997 over, hvilke virksomheder der har indført omkostningstillægget. Til yderligere illustration af prissamarbejdet i FEHA skal nævnes, at FEHA med notat af 9. oktober 1997 om "Franko levering mod gebyr" har lagt op til drøftelse og principbeslutning om indførelse af fragtgebyrer pr. 1. januar Parternes bemærkninger FEHA's bemærkninger FEHA oplyser, at det forekommer organisationen helt selvfølgeligt, at medlemmerne af en brancheforening under møder i denne drøfter også de problemer, som de enkelte medlemmer møder i deres hverdag. Det bemærkes af FEHA, at indholdet af cirkulæreskrivelsen under ingen omstændigheder er af konkurrencebegrænsende indhold. FEHA pålægger ikke og kan heller ikke pålægge medlemsvirksomhederne overhovedet at operere med et omkostningstillæg. Cirkulæreskrivelsen er alene en orientering af medlemskredsen om, at visse af medlemmerne over for FEHA har oplyst, at de for deres vedkommende vil anvende de satser, der er anført i cirkulæreskrivelsen. FEHA afviser også, at der skulle foreligge en samordnet praksis eller medvirken hertil. Electrolux Hvidevareselskaber A/S' bemærkninger Electrolux oplyser, at selskabet har strammet op på leveringsbetingelserne med kæderne fra 1. januar 1997 for at få dækning for de omkostninger, som levering til afvigende adresse påfører selskabet. Selskabet gennemførte i løbet af 1997 en analyse af omkostningerne ved leverance til afvigende adresse, der førte til at de endelige takster blev iværksat med virkning fra 1. oktober Tillægget, der tidligere udgjorde 200 kr. for første enhed og herefter 50 kr., udgør herefter 100 kr. pr. enhed. Selskabet anfører, at ca. 67 pct. af ordrerne fra Hvidevareland A/S gik til afvigende adresse. BSH Hvidevarer A/S' bemærkninger BSH oplyser, at der ikke er truffet beslutning i FEHA-regi om indførelse af fragtgebyr, men at emnet har været behandlet. Selskabet har ikke tidligere håndhævet fragttillæggene ligeligt over for alle forhandlere. Dette sker nu siden 1. januar Selskabet oplyser, at det selv betaler et væsentligt højere gebyr ved leverancer til 3. adresse. Blomberg a/s' bemærkninger Blomberg oplyser, at selskabet sammen med en række andre hvidevareleverandører får distributionen varetaget af Logistica Hvidevare A/S. Selskabet kører på ruter, der er fastlagt på forhånd på baggrund af selskabernes samhandelsaftaler med kæderne. Tillægget fremgår af den indgåede aftale for 1998 med ELBODAN. Tillægget udgør 200 kr. for første enhed og herefter 100 kr. pr. enhed.

5 5 af :09 Miele A/S' bemærkninger Miele afviser, at der skulle være truffet beslutning i FEHA om indførelse af tillægget. Det har FEHA ikke kompetence til. At selskabet i et brev til Hvidevareland har anført, at "der i henhold til FEHA's regler pålægges kr. 100,- i fragt pr. enhed ved levering til anden momsregistreret virksomhed" anføres at bero på en fejltagelse. Selskabet anfører, at tillægget ikke giver dækning for alle selskabets omkostninger ved transport. Selskabet oplyser, at der leveres fragtfrit til kædernes medlemmer og kunder på forretningsadresse/forretningslageradresse samt til direkte kunder uden for kædesamarbejde på deres forretningsadresse/forret-ningslageradresse. Gram Domestic' bemærkninger Gram afviser klagen med, at selskabet i flere år har opkrævet tillæg ved levering til anden adresse. Omkostningstillægget er et udtryk for de ekstraomkostninger, der opstår i forbindelse med levering til anden adresse og tjener alene til dækning af omkostningerne herved. Tillægget udgør 200 kr. for den første enhed og herefter 100 kr. pr. enhed. Gram oplyser, at der er tale om en fejl ved faktureringen af tillægget i perioden oktober 1997 til april 1998 (klagetidspunktet), hvor selskabet har opkrævet et tillæg på 100 kr. pr. enhed ved levering til Hvidevareland. Asko Vølund Hvidevarer A/S' bemærkninger Asko anfører, at det i flere år har haft omkostningstillæg, i hvert fald siden Med virkning fra december 1997 er reglerne blevet strammet op, og tillæggene er ændret. Tillægget for levering til 3. adresse ændres samtidig fra 200 kr. for første enhed og herefter 50 kr. pr. enhed til 100 kr. pr. enhed Electrolux og Blomberg har i foråret 1999 indført et særligt fragtgebyr afhængig af det leverede volumen. Der er ikke i notatet taget stilling til dette gebyr. Notatet omhandler alene tillægget for levering til afvigende adresse. 3.5 Markedet Det relevante produktmarked er markedet for store hårde hvidevareprodukter - køl og frys, komfur og emhætte samt opvask, tumbler og vask. Markedet består af en række delmarkeder, der er således fx ingen substitution mellem køleskabe og opvaskemaskiner. Hertil kommer, at de enkelte leverandører ikke er lige stærke på alle områder, som eksempel kan nævnes Gram Domestic, der kun markedsfører køl og frys. I den konkrete sag, hvor der vurderes en samordnet praksis i forbindelse med indførelse/ajourføring af omkostningstillæg, er opdelingen i delmarkeder ikke relevant. De virksomheder, der klages over har en andel af markedet på ca. 83 pct. Den samlede omsætning udgjorde i 1998 ca. 2,7 mia. kr. Gruppen "andre" omfatter en række andre leverandører af store produkter, som der ikke er klaget over - og hvis omkostningstillæg derfor ikke er undersøgt. Det drejer sig bl.a. om Whirlpool, Hoover og Gorenje. FEHA har i alt 24 medlemmer og omfatter både leverandører af de nævnte store produkter og af mindre elektriske husholdningsartikler, fx mikrobølgeovne, kaffemaskiner, støvsugere osv.

6 6 af :09 Detailhandlen med hårde hvidevarer er helt domineret af kædesamarbejde. Den største frivillige kæde er Elbodan, der markedsfører hårde hvidevarer bl.a. i kædesamarbejderne: ServiceRingen og Elkøb. Blandt de integrerede kæder kan nævnes El-Giganten (som også omfatter Køkkenland og Snehvide) og Skousen. Herudover finder salget sted fra en lang række uafhængige elinstallatører, der forsynes enten direkte fra de store leverandører eller gennem grossister/selvbetje-ningslagre. Endelig distribueres hårde hvidevarer gennem brugsforeningsbevægelsen. Leverandørerne indgår typisk samhandelsaftaler med forhandlerne, især kæderne og de store forhandlere. Aftalerne indeholder bestemmelser om rabatter, sortiment og samhandelsmål, leverings- og betalingsbetingelser, bonus, markedsføringstilskud, fakturering mv. Udbringningen af produkterne fra leverandørernes lagre til forhandlerne sker i de fleste tilfælde af uafhængige vognmænd, som leverandørerne har indgået distributionskontrakter med. Det geografiske marked er Danmark. 4. Vurdering I vurderingen af sagen skal der tages stilling til følgende 2 problemstillinger i medfør af lovens 6, stk. 1 og 3 og 6, stk. 2, nr. 4 vedtagelsen i FEHA og den samordnede praksis ved indførelsen/opstramningen af anvendelsen af omkostningstillæg, og spørgsmålet om anvendelsen af omkostningstillæg medfører ulighed i konkurrencen. På det foreliggende grundlag kan der ikke være tvivl om, at FEHA har spillet en aktiv rolle ved indførelsen/stramningen af praksis ved omkostningstillæg. Organisationen har udsendt såvel cirkulære med de ny tillæg som en oversigt over, hvilke virksomheder der har indført tillæggene mv. Disse aktiviteter fører til en "samtidig" indførelse/opstramning af omkostningstillægget ved levering til afvigende adresse og i praksis samme tillæg. FEHA anfører, at indholdet af cirkulæret under ingen omstændigheder er konkurrencebegrænsende. FEHA kan ikke pålægge medlemmerne at anvende omkostningstillæg. I realiteten medfører FEHA's aktiviteter imidlertid, at de indklagede virksomheder indfører eller strammer op på fragttillæggene. Ved anvendelse af samme omkostningstillæg i en væsentlig del af branchens virksomheder neutraliseres en væsentlig prisparameter, hvorved konkurrencen begrænses. Den samordnede praksis mellem en række medlemmer af FEHA, som mødes i en arbejdsgruppe om tillæggene, har til følge at begrænse konkurrencen, støttet af medlemmernes ønske om at reglerne overholdes, jf. referatet af medlemsmødet, se ovenfor side 5. Samtidig fører samarbejdet til, at FEHA udsender den omhandlede cirkulæreskrivelse til samtlige leverandører af store apparater. Formålet hermed kan kun være at påvirke medlemmer til at indføre omkostningstillægget. Cirkulæret må på denne baggrund vurderes som en vedtagelse efter FEHA's vedtægters 2, som omfattes af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. FEHA har ikke foretaget nogen anmeldelse af vedtagelsen og den samordnede praksis, uanset at adfærden, som det fremgår af nærværende klagesag, fortsat er praktiseret efter 1. januar Forbuddet i lovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, omfatter også vedtagelser og samordnet praksis mellem virksomheder. EU-praksis, herunder EF-Domstolen, er righoldig på eksempler på indgreb over for samordnet praksis 2.

7 7 af :09 Vedtagelsen i FEHA og den samordnede praksis er indgået mellem en række selvstændige erhvervsvirksomheder og opfylder såvel aftale- som virksomhedskriteriet i konkurrencelovens 6. Virksomhedernes omsætning overstiger minimumsgrænserne i lovens 7. Det bemærkes i den forbindelse, at flere af virksomhederne tilhører store internationale koncerner - Elektrolux, Bosch/Siemens mv. Vedtagelsen og den samordnede praksis medfører, at de indklagede virksomheder anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for samhandelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, jf. lovens 6, stk. 2, nr. 4. Udgangspunktet for vurderingen af selskabernes anvendelse af omkostningstillæg må være, at opdelingen i forhandlere med eller uden samhandelsaftale ikke er relevant, da omkostningerne ved transport ikke er afhængig af, om der foreligger en samhandelsaftale, men alene af faktorer som antal styk pr. leverance, kørselsafstand og lign. De fordele, der er ved samhandelsaftaler med gennemfakturering mv. (fx bedre sikkerhed ved kreditgivning), må afspejles omkostningsmæssigt i de rabatter, som opnås samhandelsaftalerne - og kan ikke have betydning for beregningen af et evt. omkostningstillæg for transport. I det konkrete tilfælde sælger EKKO hårde hvidevarer til elinstallatører og reparatører i hele Danmark. Hovedparten af EKKO's kunder har ingen butik, men kun en forretningsadresse, hvortil de solgte produkter leveres. Varerne leveres direkte til kunderne fra leverandørens centrallager eller fra leverandørens distributør. Det vil sige, at EKKO i praksis fungerer som en slags grossist i forhold til sine aftagere. Leverandørerne er utilfredse med, at forhandlerne på denne måde fungerer som grossist, jf. referatet fra medlemsmødet den 16. oktober 1997, hvor der bl.a. anføres, at der var stor tilslutning fra medlemskredsen til, at der dæmmes op for afsætningsleddets engroshandel, og at leverandørerne ikke kompenserer for tillægget via rabat, markedsføringstilskud o. lign., se ovenfor side 5. Herudover anfører leverandørerne for det første (med forskellige formuleringer), at tillægget skal give dækning for ekstraomkostningerne ved levering til afvigende adresse, og at de selv betaler betydeligt mere for levering til afvigende adresse end de får ind ved tillægget. Hertil bemærkes, at omkostningstillægget indebærer, at to elinstallatører beliggende over for hinanden, og hvor den éne er medlem af en kæde med samhandelsaftale, mens den anden står uden for kædesamarbejde, bliver opkrævet forskelligt for fragt. Den forhandler, der står uden for kædesamarbejde skal betale 100 kr. ekstra pr. enhed, mens kædemedlemmet slipper uden tillæg. Da den fysiske transport er helt identisk i de to situationer, kan der ikke foreligge nogen ekstraomkostninger. Argumentet må derfor afvises. Leverandørerne anfører for det andet, at der køres på ruter, som er fastlagt på forhånd på baggrund af samhandelsaftaler med kæderne, og at der er omkostninger forbundet med at lægge ny adresser ind i disse aftaler. Dette argument må også afvises. Omkostningerne ved at lægge en adresse ind i rutesystemet må være de samme for et kædemedlem, som for et ikke-kædemedlem. Der kan eventuelt være en fordel ved, at antallet af adresser er helt fast for kædemedlemmer, mens adresserne på udenforstående elinstallatører kan variere fra ordre til ordre. Dette problem er dog mere af praktisk karakter end af økonomisk. Det må imidlertid være muligt at tilrettelægge distributionssystemet, således at der ikke sker forskelsbehandling. Hvis ruterne er fastlagt, må det være muligt at se, hvilken rute den udenforstående elinstallatør ligger på. Der har været drøftelser med et par af leverandørerne om registrering af EKKO's kunder som underkunder i distributionssystemerne, men drøftelserne har ikke ført til noget resultat.

8 8 af :09 Heraf kan konkluderes, at der foreligger en vedtagelse efter vedtægternes 2 i brancheforeningen FEHA i form af udsendelse af cirkulæret af 30. september Endvidere kan det konkluderes, at der foreligger en samordnet adfærd mellem de indklagede virksomheder, som alle er medlemmer af FEHA, i forbindelse med anvendelsen af omkostningstillæg for leverancer til afvigende adresse. Endelig kan det konkluderes, at anvendelsen af det omhandlede omkostningstillæg medfører, at forhandlere uden for kædesamarbejder og samhandelsaftaler stilles ringere i konkurrencen, da de indklagede virksomheder anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi. Der er ikke foretaget nogen anmeldelse efter konkurrencelovens bestemmelser af vedtagelsen og af den samordnede praksis. 1<SMALL><SMALL> I branchen skelnes mellem fragtgebyr og omkostningstillæg for transport ved levering til afvigende adresse. Fragtgebyret er afhængig af det leverede volumen, mens omkostningstillægget er et fast tillæg pr. enhed. Notatet omhandler alene omkostningstillægget for levering til afvigende adresse.</small></small> 2 EF-Domstolen udtalte allerede i 1969 i Farvestofsagerne, at begrebet omfatter"...en form for koordinering mellem virksomheder, som uden at være udmøntet i en egentlig aftale bevidst erstatter konkurrencerisikoen med et praktisk samarbejde" Citeret fra Konkurrenceloven med kommentarer af Kirsten Levinsen, 1998, side 123.

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Skousen har vokseværk Bliv en del af succesen

Skousen har vokseværk Bliv en del af succesen Skousen har vokseværk Bliv en del af succesen 1 2 Er du klar til succes? Når de danske familier i dag skal investere i nye hvidevarer, vælger flere og flere at gå til Skousen. Skousen tilbyder nemlig vore

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket 1 af 9 21-06-2012 12:14 Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket Journal nr. 2:801-73/cga/industri Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. På mødet den 21. juni 2000 behandlede rådet

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Punkt 2. Rådsmødet den 24. november 2010

Punkt 2. Rådsmødet den 24. november 2010 24. november 2010 Punkt 2 4/0120-0289-0119 /MEM/HK Rådsmødet den 24. november 2010 Witt Hvidevarer A/S styring af videresalgspriser og hindring af parallelhandel 1. Resumé... 3 2. Indstilling... 7 3. Sagsfremstilling...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Dorte Vidar Der Der Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand er

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Jnr.: 2:801-13/cga Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé En byggevirksomhed har klaget over, at to lokale filialer af de landsdækkende vvs-grossister

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere