kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer."

Transkript

1 Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor Morten B. Jacobsen, cpr. nr. xxxxxx-xxxx for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Morten Bruun Jacobsen har været godkendt som registreret revisor fra den 30. august 1989 og i Revireg siden den 1. februar 2004 har været tilknyttet GBJ Revision & Økonomisk Rådgivning, Registreret Revisionsaktieselskab, cvr. nr. xxxx xxxx. Indklagede er ved Disciplinærnævnets (nu Revisornævnet) kendelse af xx. januar xxxx pålagt en bøde på kr. for tilsidesættelse af god revisorskik, herunder overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, ved i forbindelse med udførelse af en kvalitetskontrol at have udført krydskontrol. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2012 revisionsfirmaet GBJ Revision & Økonomisk Rådgivning, Registreret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Det fremgår blandt andet af kvalitetskontrollantens erklæring af 26. november 2012, at der til revisionsvirksomheden var knyttet 1 kontorsted og 2 godkendte revisorer. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Erklæringen indeholder følgende forbehold og konklusion: Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i et enkelt tilfælde konstateret, at revisor ikke har tilstrækkelig revisionsdokumentation for revision af værdiansættelse og tilstedeværelse af tilgodehavender fra salg. Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i to tilfælde konstateret, at den afgivne revisionspåtegning ikke overholder kravene i Erklæringsbekendtgørelsen. I det ene tilfælde har revisor ikke afgivet supplerende oplysning vedrørende ledelsesansvar ved manglende overholdelse af kildeskatteloven. I det andet tilfælde har revisor ikke 1

2 taget forbehold for manglende overholdelse af årsregnskabsloven grundet en række klassifikationsmæssige fejl i årsregnskabet. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, og det er vores opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet anvendes i fornødent omfang. Ved den udførte gennemgang er vi, bortset fra det i forbeholdet anførte, ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion, kan vi oplyse, at der i forbindelse med kvalitetskontrollen er afgivet særskilt brev til revisionsvirksomheden med generelle anbefalinger til revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring. Revisortilsynet har til brug for sin sagsbehandling fået fremsendt kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, herunder vedrørende de to af de af kontrollanten gennemgåede konkrete sager, hvori indklagede har afgivet revisorerklæring. Vedrørende selskabet A ApS (revision): Indklagede har den 10. maj 2011 afgivet revisorpåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning om ulovligt anpartshaverlån på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat udgjorde kr., at balancen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Der er i regnskabsåret 2010 udbetalt kr. i løn til selskabets eneste ansatte, der er direktøren. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet giver ikke anledning til bemærkninger Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) blandt andet skrevet, at Samlet set er planlægningen accepteret Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) blandt andet skrevet, at Samlet set accepteres dokumentationen for udførelsen af revisionsopgaven Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet. Gennemgange af dokumentation for konklusion på revisionsopgaven giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet. Der mangler supplerende oplysning vedrørende manglende lønindberetning samt manglende rettidig afregning af A-skatter m.m., hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Indklagede har i forbindelse med sin underskrift på kontrollantens arbejdspapir, bilag 4a, skrevet følgende: Vi er enige med kontrollanten i, at der mangler supplerende oplysninger om ledelsesansvar i forbindelse med fejlagtig indberetning til e-indkomst. Baggrunden for, at oplysningen ikke er nævnt som supplerende oplysning, men alene i protokollatet, er, 2

3 at ledelsen i brev af os til 2. maj skriver, at sagen er ordnet med Skat. Men vi er desværre ikke i besiddelse af revisionsmæssig dokumentation herfor. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt, og at arten af fejl/mangler er 4. Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysninger omkring ulovligt lån til selskabets direktør afgivet den 10. maj Selskabet har iflg. årsregnskabet underskud på tkr 127, og en egenkapital tkr.68. Konkursbegæringen er indgivet efter det oplyste i april Selskabet er ejet af direktørens børn. Direktøren er eneste ansatte i virksomheden. Selskabets aktivitet har været meget begrænset grundet direktørens alder. Det er anført i sagens materiale, at selskabet forventes nedlukket i løbet af Årsagen til konkursen er direktørens død. Ejerne indgiver selv konkursbegæring, idet en række tilgodehavender indgik for forfald af gældsposter Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: Det er i forbindelse med gennemgang af sagen konstateret, at der i løbet af 2010 har været mangler i forbindelse med den løbende lønindberetning til SKAT, og der er i den forbindelse ikke sket løbende korrekt tilbageholdelse af skatter. Revisor har omtalt forholdet i revisionsprotokollen. Konklusionen er: På grundlag af min gennemgang er det min vurdering, at revisionspåtegningen ikke indeholder en påkrævet supplerende oplysning omkring ledelsesansvar i forbindelse med ikke rettidig indberetning af løn og skatter. Revisionspåtegningen er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Vedrørende selskabet B ApS (revision): Indklagede har den 21. september 2011 afgivet revisorpåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger på årsrapporten for B ApS for regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat udgjorde , balancesummen udgjorde kr., og egenkapitalen udgjorde kr. Tilgodehavende var på kr. og driftsmateriel var på kr. Hensættelse til udskudt skat var kr. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet giver ikke anledning til bemærkninger Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet. Ingen bemærkninger Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet Se ovenfor punkt 1 og 8 der anses ikke for opnået tilstrækkelig revisionsmæssig overbevisning for tilgodehavender fra salg. Samt forbedringsforslag vedrørende driftsmidler og koncernmellemværende Revisor har som bemærkning til spørgsmål 1, om revisor har udført revisionshandlinger, der er fastlagt i revisionsplan, skrevet: Der savnes dokumentation for revision af tilgodehavender tkr Der mangler i sagen dokumentation for revisionshandlinger vedrørende tilstedeværelsen og værdiansættelsen. Der foreligger kun att. i instruks omkring afstemning og en overordnet vurdering ud fra tidligere års tab. Der er ikke sendt saldomeddelelser. Der er ikke dokumentation for foretagne alternative handlinger i form af revision af efterfølgende 3

4 indbetalinger. Der er forelagt debitorliste pr. 31. juli 2012, hvoraf det fremgår, at debitorsaldiene netto er faldet med tkr Men der er ikke dokumentation for kontrol af indbetalinger til bankbevægelser eller lignende. Dokumentationen for revision af værdiansættelsen af tilgodehavende hos koncernforbundet selskab C ApS tkr. 802 burde være mere fyldestgørende. Der savnes synlig dokumentation for revision af driftsmidler tkr Der foreligger anlægskartotek, som stemmer til regnskabet, men der er ikke synlig dokumentation for kontrol af tilstedeværelsen. Der er att. i instruks. Det er efterfølgende oplyst af revisor, at der på møde den 13. september 2011 (jfr. revisors tidsregistrering) hos virksomheden er sket en besigtigelse af en ikke uvæsentlig del af driftsmateriellet. Revisor burde have anført de faktiske stikprøver konkret i arbejdspapirerne. I relation til værdiansættelsen bør revisionsdokumentationen indeholde synlig dokumentation for foretagne vurderinger af scrapværdier, herunder brugtvognsvurderinger særligt henset til, at selskabet de 2 seneste regnskabsår har haft underskud Revisor har som bemærkning til spørgsmål 8, om revisor har udført dokumentation for udførelse revisionshandlinger mv., skrevet, at Klassifikationsmæssigt er udskudt skatteaktiv ført under hensættelser og ikke som særskilt aktiv tkr.270. Endvidere er tilgodehavende hos koncernforbundet selskab tkr. 802 modregnet i gæld til leverandører. Gæld til leverandører indeholder mellemregning med ejerselskaber tkr , som burde opføres som anden gæld. Regnskabslæseren er ikke i stand til at udlede dette af regnskabet. Indklagedes bemærkning til kontrollantens bemærkninger er ifølge kontrollanten, at Revisor bogfører løbende for kunden. Der er i forbindelse med bogføring oplistet eks. identifikation af ejer afgifter på alle biler til brug for periodisering. Vedrørende debitorer har man ved bogføring i nyt år ført de løbende indbetalinger Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet. Grundet forholdene omkring tilgodehavender vurderes der ikke at være den samlede konklusion ikke at give et fuld billede f den udførte revision. Ellers ingen bemærkninger Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet. Klassifikationsmæssigt er udskudt skatteaktiv ført under hensættelser og ikke som særskilt aktiv tkr Endvidere er tilgodehavende hos koncernforbundet selskab tkr. 802 modregnet i gæld til leverandører. Gæld til leverandører indeholder mellemregning med ejerselskaber tkr , som burde opføres som anden gæld. Regnskabslæseren er ikke i stand til at udlede dette af regnskabet. Dette burde have affødt et forbehold for det retvisende billede Indklagede har i forbindelse med sin underskrift på kontrollantens arbejdspapir, bilag 4a, skrevet følgende: Jeg er enig med kontrollanten i de forhold, der er medtaget som ikke ubetydelige fejl i den overordnede konklusion. Selskabet har været kunde hos os siden 1999 og er en bogføringskunde, hvor vi hver måned konterer og bogføre samtlige kassebilag. Dette arbejde udføres efter godkendt arbejdsplan, som også indeholder kontrol af betaling af debitorer. Vi har den 12. september 2011 altså 9 dage inden afslutningen af revisionen for regnskabet pr foretaget denne kontrol af bilag for juli måned 11. Denne kontrol har vi ikke nævnt i revisionsplanen og den er ej heller nævnt i revisionskonklusionen. Herved har vi naturligvis begået en fejl, idet det burde fremgå af såvel plan, udførelse som konklusion at kontrollen er foretaget. Men den viden og det overblik der er kommet frem ved denne kontrol, har jeg naturligvis haft, da jeg konkluderet at der ikke skulle foretages yderligere indbetalingskontrol. Men jeg erkender klart, at det ikke fremgår af revisionen for 2010/11, men alene af den løbende kontrol for 2011/12. 4

5 Med hensyn til fejlen ved klassifikation, har jeg efter at kontrollen har påpeget det, ingen bemærkninger og kan tilslutte mig at den måde det præsteres i regnskabet ikke er retvisende. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt, og at arten af fejl/mangler er 3 og 4. Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrørende en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger afgivet 21. september Selskabet driver vognmandsforretning med 12 lastbiler samt containere, anhængere m.m. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: Der er i forbindelse med gennemgang konstateret følgende: Utilstrækkelig dokumentation for udførelse af revisionen: Der savnes dokumentation for revision af tilgodehavender tkt. Forhold, som burde have medført forbehold for retvisende billede: Klassifikationsmæssigt er udskudt skatteaktiv ført under hensættelser ed negativt fortegn, og ikke som særskilt aktiv. tkr Endvidere er tilgodehavende hos koncernforbundet selskab tkr. 802 modregnet i gæld til leverandører. Gæld til leverandører indeholder mellemregning med ejerselskaber tkr , som burde opføres som anden gæld. Regnskabslæseren er ikke i stand til at udlede dette af regnskabet. Revisionspåtegningen burde have indeholdt et forbehold for manglende overholdelse af årsregnskabsloven på grund af omfanget af de klassifikationsmæssige fejl. Konklusionen er: På grundlag af min gennemgang er det min vurdering, at revisionspåtegningen ikke indeholder et påkrævet forhold for manglende overholdelse af årsregnskabsloven, idet årsregnskabet indeholder flere klassifikationsmæssige fejl, som tilsammen medfører, at regnskabet ikke kan anses for retvisende. Revisionspåtegningen er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Ved skrivelse af 10. september 2013 foretog Revisortilsynet høring af indklagede. Det fremgik blandt andet af høringsbrevet, at tilsynet havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet. I en skrivelse af 26. september 2013 besvarede indklagede høringen. Følgende fremgår blandt andet: Vedr, registreret revisor Morten Bruun Jacobsen. Tilsynet har til hensigt at give Morten Bruun Jacobsen en påtale om overtrædelse af revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen samt god revisorskik. De faktiske forhold i de to sager, er der overfor kontrollanten redegjort for, og denne redegørelse er indarbejdet i tilsynets høring af 10. September Der er sådan set ikke yderligere at tilføje, idet det erkendes, at der i disse sager er udført et arbejde, som ikke har levet op til de faglige krav, som kan stilles. Derfor vil påtalen blive modtaget uden indvendinger. De forhold der er påtalt af kontrollanten er umiddelbart efter kontrollen strammet op i virksomhedens system med det formål, at undgå lignende fejl i fremtiden. Tilsynet skriver ligeledes, at man har til hensigt, at indbringe for revisornævnet for de samme overtrædelser. 5

6 Beslutningen om indbringelse for nævnet er naturligvis alene tilsynets afgørelse, men vi finder det som en alvorlig handling, som når de konstaterede fejl tages med i betragtning, kan syntes meget streng. Som det fremgår, har de udførte fejl ikke medført, at nogen part har lidt tab af nogen art, ligesom det må konstateret, at den kontrol som vi er enige om ikke er udført i forbindelse med revisionen, faktisk er udført umiddelbart efterfølgende. Ikke tidsmæssigt som den burde, men alligevel udført. At der er klassifikationsmæssige fejl i et regnskab, kan naturligvis være med til, at en regnskabsbruger bliver forvirret, men set samlet, har det næppe nogen betydning på bedømmelsen af selskabet. Med hensyn til overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, skal vi bemærke: At arbejdet udført af en kvalificeret medarbejder, som er HD I regnskabsvæsen med mere end 10 års erfaring og det er via denne medarbejders fejlagtige mangel i sin konklusion på udført revision afbetaling af a-skat, at erklæringen bliver mangelfuld. Der er i arbejdspapirerne henvist til, at Skat har henlagt sagen. Manglen består således alene i, at der alene er en reference herpå til en telefonsamtale med kunden (direktøren), som i mellemtiden er afgået ved døden. Vi skal derfor anmode om, at oversendelsen til nævnet ikke foretages. I en skrivelse af 31. oktober 2013 traf Revisortilsynet afgørelse, herunder om at indbringe den foreliggende klage for Revisornævnet. Klagen: Revisortilsynet har formuleret sin klage således: a) Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet revisionspåtegningen på årsrapporten 2010 for A ApS ikke indeholder en supplerende oplysning om overtrædelse af skattelovgivningen. b) Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet der i revisionspåtegningen på årsrapporten 2010/11 for B ApS ikke er taget forbehold for manglende overholdelse af årsregnskabsloven. Parternes bemærkninger: Klager, Revisortilsynet, har vedrørende klagepunkt a, indledningsvis bemærket, at det ikke fratager den underskrivende revisor ansvaret for den afgivne erklæring, at arbejdet er udført af en revisormedarbejder og, at den konstaterede fejl skyldes revisormedarbejderen. Klager har gjort gældende, at det er godtgjort, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, idet revisionspåtegningen på årsrapporten 2010 for A ApS ikke indeholder en supplerende oplysning om overtrædelse af skattelovgivningen, jf. kildeskattelovens 46 og skattekontrollovens 7. Herved har den indklagede tilsidesat god revisorskik. Klager har vedrørende klagepunkt b anført, at positiv udskudt skat ikke kan anses som en hensættelse, men i stedet skal klassificeres som andre tilgodehavender i overensstemmelse med årsregnskabslovens skemakrav. Endvidere skulle de foretagne modregninger af henholdsvis tilgodehavende hos koncernforbundet virksomhed samt gæld til ejerselskaber have fremgået af 6

7 balancen som to særskilte regnskabsposter under henholdsvis tilgodehavender og gæld. Det er væsentlige klassifikationsfejl, og overtrædelse af årsregnskabslovens regler om modregning. Derfor har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, jf. årsregnskabslovens 13, stk. 1, nr. 8, og 23, stk. 1, idet der i revisionspåtegningen på årsrapporten 2010/11 for B ApS ikke er taget forbehold for manglende overholdelse af årsregnskabsloven. Indklagede har indledningsvis henvist til sine tidligere kommentarer såvel overfor kontrollanten som overfor tilsynet, ligesom den indklagede har oplyst, at der ikke er fremkommet nye eller yderligere oplysninger siden kontrollen blev gennemført. Indklagede har videre gjort gældende, at han fra sagens start har erkendt, at der i de to sager, hvor kvalitetskontrollanten har fundet forhold, som han har fundet anledning til at gøre anmærkninger i, er sket fejl. Dette har der på intet tidspunkt været gjort indsigelse angående. Men indklagede er ikke enig med kontrollanten og tilsynet om klassifikationen og vurderingen af væsentligheden i de konstaterede overtrædelser. Derfor har indklagede overfor nævnet meddelt, at han accepterer den påtale, som tilsynet har givet. Indklagede har i virksomheden et kvalitetssikringssystem, som kontrollanten har gennemgået, og som ifølge de arbejdspapirer, der er sendt til tilsynet, ikke har medført nogen negativ konklusion. At der i to sager er fundet fejl, er naturligvis beklageligt, men når man ser på, hvorledes fejlene er opstået, hvad fejlene reelt er, og hvilken betydning, de har haft for regnskabsbrugerne, er det indklagedes opfattelse, at det drejer sig om forhold, som mange revisorer ikke vil kunne afskrive sig fra at have udført. Indklagede har vedrørende klagepunkt a, erklæring på årsrapport for A ApS, nærmere anført, at regnskabet for denne virksomhed er udarbejdet og revideret af en ansat revisor. Revisionsplan, gennemførsel samt konklusion er gennemgået og godkendt af såvel indklagede som medunderskrivende revisor. Medarbejderen har under revisionen konstateret, at lønindberetning til Skat ikke er sket rettidigt. Dette fremgår af de udfærdigede arbejdspapirer, men er ikke overført som konklusion. Baggrunden for, at medarbejderen ikke har nævnt det i konklusionen, er, at det er blevet oplyst, at sagen har været drøftet med Skat, og at Skat har accepteret forholdet. Dokumentation herfor er et af direktøren i virksomheden skrevet notat, som forefindes i arbejdspapirer. Efter indklagedes opfattelse skal der alene afgives supplerede oplysninger, hvis der er sket overtrædelse af kildeskatteloven, som kan medføre ansvar for ledelsen. Har Skat som myndighed positivt accepteret den måde, indberetningerne er sket på, vil der således ikke være et muligt ansvar. Når man ser på sagen efterfølgende, er det rigtigt, at der er den mangel i dokumentationen, at der ikke er en bekræftelse fra Skat på, at man accepterer forholdet. At medarbejderen har vurderet det skriftlige notat til at have en højere validitet, end det reelt har, har medført, at den supplerede oplysning ikke er medtaget. Indklagede har efter tilsynets kontrol forespurgt Skat om forholdet og er telefonisk oplyst om, at da anmeldelserne er faldet på plads, agter man ikke at gøre ledelsen ansvarlig. Indklagedes konklusion er derfor, at indklagede burde have afgivet en supplerede oplysning om overtrædelsen af kildeskatteloven, men at det reelt ikke har nogen reel betydning i forhold til ledelsens ansvar. Så konsekvensen er alene, at der er sket en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen. Dette er argumentet for, at indklagede finder påtalen som værende på sin plads, men indgivelse til nævnet som en meget hård sanktion. Indklagede har ad klagepunkt b, overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen angående manglende forbehold for manglende overholdelse af årsregnskabsloven vedrørende B ApS, anført, at kontrollanten har gennemgået regnskabet og den udførte revision og konstateret to forhold, nemlig, 1) at der i årsrapporten er placeret aktiver under passiver og omvendt, ligesom mellemregningskonti vedrørende koncernselskaber er medtaget i en samlet post, hvorved der er sket modregning af 7

8 passiver i en aktivkonto og 2) at revisionsbeviset for en væsentlig post - debitortilgodehavender - vurderes som værende utilstrækkelig. Indtil kontrollen har det ikke været et væsentligt fokus, at klassifikation af aktiver og passiver har været rigtigt. Den opdeling, der har været anvendt, har i høj grad fulgt årsregnskabslovens skemaer, og hvis f.eks. virksomheden havde et skatteaktiv, har det været placeret som et passiv med negativt fortegn. Indklagede har således søgt at bruge lovens skemaer og lagt mindre vægt på en subjektiv vurdering af et retvisende billede. Det har ikke været indklagedes opfattelse, at regnskabet på nogen måde blev mindre retvisende eller uigennemskueligt derved. Alle tal var medtaget op præsenteret på forståelig måde. Efter kontrollantens udmelding af, at dette er en så væsentlig fejl, at det bør medføre et forbehold, har indklagede genovervejet forholdet og kan nu se, at det er mere retvisende at foretage en opbrydning af skemaet. Men at det skulle medføre, at regnskabet ikke er retvisende, finder indklagede værende en ekstrem hård vurdering af forholdet. Enhver regnskabslæser har haft alle talmæssige oplysninger tilstede. Den anden konstaterede mangel, nemlig utilstrækkelig kontrol af debitorer, må indklagede erkende sig enig i. Virksomheden er selskab, som man på kontoret foretager løbende, månedlig bogføring for ud fra virksomheds kassekladder og kassebilag. Revisionsvirksomheden foretager løbende bankafstemninger og afstemning af debitorer til opgørelser udfærdiget af ledelsen. Kunden har været kunde siden Omkring debitorer har der aldrig været væsentlige tab, og i de over 10 år, som revisionsvirksomheden har haft kunden, har der ikke samlet være tab på over kr Dette gør naturligvis ikke, at man kan undlade revisionsmæssig kontrol ved status, men indklagede har en konkret kundekendskab og et konkret systemkendskab, der gør, at indklagede er tryg ved den måde, tingene registreres på. Indklagede har normalt efter status foretaget kontrol af indbetaling af statusdagens betalinger og aldrig her konstateret væsentlige differencer. Omvendt må indklagede give kontrollanten ret i, at hvis kontrollen som efterfølgende blev udført, var udført inden underskift af regnskabet, og at det var bilagt revisionsmaterialet for året som dokumentation, ville forholdet have været i orden. Derfor må indklagede her efterfølgende erkende, at den måde, som opgaven er dokumenteret på, ikke er fuldt tilstrækkeligt. Selskabet har efterfølgende afhændet sin forretning og har under kr. stående som ikke indbetalte debitorer, hvilken oplysning illustrerer, at vurderingen af systemet var rigtigt. Indklagede har afslutningsvis konkluderet, at der er sket fejl i de to sager, men at indklagede har ikke samme vurdering som kontrollen og tilsynet i alvorligheden af fejlene. Indklagede har hertil føjet, at virksomheden straks kontrollen i 2012 blev gennemført strammede op på de forhold, som er afdækket i kontrollen, uagtet indklagedes syn på alvorligheden ved de konstaterede fejl. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Klagepunkt a. Ved indklagedes erkendelse er det bevist, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, idet revisionspåtegningen på årsrapporten 2010 for A ApS, ikke indeholder en supplerende oplysning om overtrædelse af skattelovgivningen. Herved har den indklagede tilsidesat god revisorskik. Klagepunkt b. Ved indklagedes erkendelse er det bevist, at indklagede i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring på årsrapporten 2010/11 for B ApS har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, idet udskudt skatteaktiv skal klassificeres som andre tilgodehavender i overensstemmelse med årsregnskabslovens skemakrav, ligesom de foretagne modregninger af henholdsvis tilgodehavende hos koncernforbundet virksomhed samt gæld til ejerselskaber skulle fremgå af balancen som to særskilte regnskabsposter under henholdsvis tilgodehavender og gæld. 8

9 Nævnet kan tilslutte sig tilsynets bemærkning om, at det i denne sag er tale om væsentlige klassifikationsfejl og overtrædelse af årsregnskabslovens regler om modregning. Ved ikke at have taget forbehold for manglende overtrædelse af årsregnskabsloven har indklagede tilsidesat god revisorskik. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor Morten Bruun Jacobsen, ikendes en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Marianne Madsen 9

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 20. oktober 2010 blev der i sag nr. 31/2009 - R A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr.

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012 Skat mod Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. xxxxxxxx afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 6. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen samt Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR nr. 53

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere