R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl , afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej 10E, 1. sal., med følgende DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Orientering om foreningens lokaler Gasværksvej 10E, inklusiv anmodning om udvidelse af beløbsrammen til lejemålets istandsættelse fra kr ,00 til kr ,00. Beløbet foreslås dækket via foreningens egenkapital. 3. Orientering vedrørende 5-års gennemgang af byggesag med entreprenør, herunder orientering om forholdet til Byfornyelse København. Afstemning om bestyrelsens videre fremgangsmåde. 4. Orientering fra bestyrelsen om opsætning af postkasser i opgangene. 5. Orientering om altanprojekt. 6. Forslag fra medlemmer. 7. Eventuelt.

2 Ad dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent. Foreningens fungerende formand Britt Blaabjerg Hansen foreslog administrator, repræsenteret ved boligrådgiver Morten Juul Andersen, valgt som generalforsamlingens dirigent, og advokatfuldmægtig Henrik da Silva valgt som referent. Der fremkom ingen indsigelser hertil, hvorfor boligrådgiver Morten Juul Andersen enstemmigt blev valgt som dirigent, og advokatfuldmægtig Henrik da Silva blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ved skrivelse til foreningens medlemmer og opslag hængt i opgangene mindst 4 uger før datoen for afholdelsen. Herefter konstaterede dirigenten, at der var repræsenteret ud af samlet 25 andelshavere på generalforsamlingen, heraf _ ved fuldmagt, således at generalforsamlingen var fuldt beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og den udsendte dagsorden. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Ad dagsordenens punkt 2. Orientering om foreningens lokaler Gasværksvej 10E, inklusiv anmodning om udvidelse af beløbsrammen til lejemålets istandsættelse fra kr ,- til kr ,-, beløbet foreslås dækket via foreningens egenkapital. Bestyrelsesmedlem Thomas Storm redegjorde for status på 10E, hvor begge Celinderbrødre nu er fraflyttet. Christian Celinder blev allerede opsagt januar 2008, men flyttede først ud til oktober 2008 via en fogedforretning anmodet af administrator. Broderen Stefan Celinder blev ligeledes opsagt grundet manglende betaling af husleje og er fraflyttet. Administrator indleder en retssag mod Christian Celinder for betaling af det tab, andelsboligforeningen har haft som følge af udsættelsesforretningen og det hærværk/tyveri der efterfølgende er sket. Herefter blev en fremtidig anvendelse af lokalet diskuteret: Thomas Storm så gerne at man istandsatte lokalet inden det blev overdraget til en lejer. En istandsættelse ville formentlig omfatte bl.a.: Isolering af vægge og gulv, nye el- og vvs-installationer, nye vinduer, malerarbejder samt rådgivning og projektstyring fra arkitekt. Der er i denne forbindelse givet et tilbud fra en arkitekt stort kr ,- for projekteringen. Simon Jeiner gjorde gældende, at andelsboligforeningen ikke bør anvende midler til renovering før end der foreligger en nærmere aftale med en lejer. Det er ikke favorabelt at bruge for mange penge på lokalet før end der er mere klarhed om doc Side 2 af 6

3 kring, hvor meget der kan hentes hjem på en lejeaftale, hvormed det er lettere for andelsboligforeningen at se, om en udlejning vil være rentabel i forhold til de penge der bruges på istandsættelsen. Simon udtrykte samtidig enighed om, at der bør bruges en rådgiver i forbindelse med istandsættelsesarbejderne. Der blev endvidere givet udtryk for blandt flere af de fremmødte, at andelsboligforeningen bør holde sine omkostninger til renovering af lokalet på et minimum og at man evt. bør overdrage lokalet som det er. Boligrådgiver Morten Nielsen oplyste at en overdragelse af lokalet som andel ville betyde et større fradrag i andelsværdien grundet det nuværende stand, hvormed foreningen ikke vil blive begunstiget med likvide midler af noget større omfang, men naturligvis heller ikke skulle bruge penge på en istandsættelse. Det ville dog ikke være let at afsætte lokalet som det er, da en køber af andelen vil have et større finansieringsbehov til istandsættelsen, der evt. ikke kan mødes af bankerne p.t. Herefter blev det diskuteret, hvorvidt lokalet skal udlejes eller overdrages som andelslejlighed og i hvilket omfang det skal anvendes til erhverv eller bolig. Det blev i denne forbindelse bestemt, at en overdragelse af lokalet som erhvervsandel under alle omstændigheder bør udelukkes. Da emnet blev aktivt diskuteret og da der ikke kunne opnås generel enighed omkring anvendelse af lokalet blev afstemningstemaet korrigeret til følgende: Der nedsættes et udvalg der skal overveje nærmere udviklings- og anvendelsesmuligheder for lokalet. Der gives mandat til udvalget om at indgå i en dialog med potentielle lejere med henblik på indgåelse af lejeaftale indeholdende aftale om forbedring af lokalet. Udvalget indstiller en løsning til bestyrelsens godkendelse, der kan godkende denne med en økonomisk ramme på ,-. En løsning vil kunne omfatte konvertering af erhvervslejemålet til f.eks. kombineret erhvervs- og boliglejemål eller kun boliglejemål samt en eventuel overdragelse af brugsretten via salg af en andel. Overdragelse som erhvervsandel er udelukket. Forslaget blev vedtaget enstemmigt Udvalget består herefter af Simon Jeiner, Thomas Storm og Allan? 8. Orientering vedrørende 5-års gennemgang af byggesag med entreprenør, herunder orientering om forholdet til Byfornyelse København. Afstemning om bestyrelsens videre fremgangsmåde doc Side 3 af 6

4 Advokatfuldmægtig Henrik da Silva forelagde de to sager som beskrevet i følgende resumé: Sagen mod MAS Entreprise A/S Hovedentreprenøren MAS Entreprise A/S rettede via sin advokat et erstatningskrav på kr ,56 i december 2008 for manglende nedskrivning og frigivelse af en garanti, som entreprenøren havde stillet til sikkerhed i forbindelse med byfornyelsen. Den manglende nedskrivning og frigivelse skyldes uoverensstemmelser mellem MAS Entreprise A/S og Byfornyelse København, der har fungeret som andelsboligforeningens rådgiver, vedrørende udbedring af mangler efter byggeriets aflevering. Hvis der er verserende mangler, skal sikkerheden ikke nedskrives før end at mangelforholdene er afklarede, hvilket parterne tillige aftaler i maj MAS Entreprise A/S skal herefter sørge for udbedring af mangler i samråd med Byfornyelse København, men ingen af parterne sørger for at få nedskrevet sikkerheden, hvilket formentlig skyldes manglende afklaring af de sidste manglers omfang og udbedring. Byfornyelse København træder herefter formelt ud af byfornyelsesprojektet, da selskabet som udgangspunkt alene skulle fungere som byggesagsadministrator indtil byggeriets aflevering. Der foreligger herefter en uafklaret tvist mellem MAS Entreprise og andelsboligforeningen vedrørende, hvorvidt alle mangler er endeligt udbedret og sikkerheden derfor kan nedskrives. Vi hører som administrator først til tvisten i forbindelse med 5 års gennemgangen i 2007, hvor vi naturligvis afviser kravet idet en undersøgelsesrapport nu konstaterer en række forhold, der eventuelt kan betragtes som mangelforhold. Efter lidt tovtrækkeri med entreprenørens advokat, har man nu valgt at trække sit erstatningskrav tilbage, men man gør samtidigt gældende, at kravet vil blive rettet igen, hvis andelsboligforeningen vælger at rejse en mangelsag. Til trods for, at der måtte forefindes en række forhold på ejendommen, som umiddelbart vil forekomme at være mangler, vil sagen fordre væsentlige sagsomkostninger til bl.a. syn og skøn samt til oplysning af, i hvilket omfang disse mangler ikke skyldes manglende ressourcer og fravalgte ydelser undervejs i entreprisen. Det er samtidigt ikke givet, at MAS entreprise A/S vil blive tilpligtet at dække alle sagsomkostningerne eller være i stand til at honorere et efterfølgende krav. Andelsboligforeningen tilrådes derfor kun at rejse en sag, hvis der er tale om væsentlige mangler af en større økonomisk værdi. Erstatningssum for baghus I forbindelse med byfornyelsen nedrives baghuset og der nedlægges en række parkeringspladser efter aftale mellem Københavns Kommune og Andelsboligforeningen med Byfornyelse Københavns mellemværende. Erstatningsbeløbet kr ,- udbetales til Byfornyelse København, der herefter endeligt afregner byfornyelsessagen og modregner andelsboligforeningens resterende egenbetaling for byfornyelsen, før resterstatningen kr ,- overføres. Restbetalingen omfatter blandt andet et resthonorar til Byfornyelse København selv doc Side 4 af 6

5 og bestyrelsen har forespurgt, hvorfor beløbet ikke er afregnet som en integreret del af byfornyelsens finansiering. Modregningen sker i forbindelse med byggesagens endelige afregning overfor andelsboligforeningen, hvor andelsboligforeningens egenbetaling tillige gøres op. Andelsboligforeningen har fået udført en række forbedringsarbejder på ejendommen der ikke er omfattet af byfornyelsespuljen, men som skal betales af foreningen selv. Erstatningssummen blev anvendt til at finansiere denne egenbetaling. Hvis den resterende egenbetaling ikke var blevet modregnet i erstatningssummen, ville afregningsbeløbet skulle finansieres af andelsboligforeningen på andet vis. Vi har undersøgt foreliggende fakturadokumenter mm. vedrørende honorering af Byfornyelse København og har ikke kunnet konstatere, at deres fakturaer er aftalestridige eller at andelsboligforeningen har lidt et tab som følge af modregningen. De fremmødte diskuterede herefter i hvilket omfang det tjente andelsboligforeningens interesse at indlede en voldgiftssag mod entreprenøren. Der var generel konsensus om ikke at forfølge sagen videre, medmindre det viser sig, at der er mangler og skader af et større omfang, som entreprenøren med sikkerhed kan gøres ansvarlig for. Da det ikke har været muligt at konstatere, at Byfornyelse København er blevet honoreret mere end oprindeligt aftalt, var der tillige konsensus om ikke at forfølge denne sag videre. Afstemningstemaet lød herefter: begge sager bør afsluttes, medmindre det viser sig at bygningerne har mangler og skader af et større omfang, som entreprenøren med en nævneværdig sikkerhed kan gøres ansvarlig for. Forslaget blev vedtaget med en stemme imod. Der blev endvidere afgivet én blank stemme. 9. Orientering fra bestyrelsen om opsætning af postkasser i opgangene. Postkasseudvalget oplyste at der indhentet tilbud på opsætning postkasser i rammer, som udføres i solidt materiale i grå farve med låse. Postkasserne sættes op i opgangene på væggen ved indgangspartiet i overensstemmelse med Postdanmarks anvisninger. 10. Orientering om altanprojekt. Til Morten: Altangruppe: Udgangspunkt i tidligere udarbejdet materiale. Budgetoverslag på mellemløsning, som kan sættes til afstemning til efteråret, når der foreligger mere konkret materiale. Finansiering: Via ejendommen ikke muligt, da kun halvdelen evt. skal have udført altaner. Ikke sikkert at individuel finansiering kan ske, da bankerne er mere restriktive. Finansiering for stan doc Side 5 af 6

6 dardaltanen skønnes til at koste ca. kr: 1.250,- om måneden i ydelse. Prisen er lidt højere pga. det begrænsede antal altaner. Finansieringsmuligheder vil blive undersøgt nærmere af administrator efter behov. Altangruppen vil undersøge nærmere, hvad stemningen er for udførelse af altaner. Altangruppen vil sørge for indhentning af tilbud og nærmere projekteringsmateriale, der kan forelægges næste generalforsamling. 11. Forslag fra medlemmer. Der forelå ingen forslag. 12. Eventuelt Der var ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen. Generalforsamlingen blev hævet kl Som referent Som dirigent: Som formand Henrik da Silva Morten Juul Andersen Britt Blaabjerg Hansen doc Side 6 af 6

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere