Nr. 3 Marts Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 Marts 2010. Indhold"

Transkript

1 Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber 4 Afskedigelse i strid med deltidsloven 5 DA/LO's samarbejdsaftale i overensstemmelse med direktivet om information og høring af lønmodtagere 6 En arbejdsgiver skal have styr på medarbejdernes opholds- og arbejdstilladelser 7 Frit skøn ved opsigelser på grund af arbejdsmangel

2 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation Af advokat Henriette Stakemann Betingede aktier - restricted stock options er omfattet af aktieoptionsloven, også selvom arbejdsgiveren i visse situationer kan opfylde tildelingerne ved kontantbetaling. En medarbejder havde derfor ikke ret til økonomisk kompensation ved egen opsigelse, men havde dog ret til kompensation efter aktieoptionsloven, da arbejdsgiveren ikke havde opfyldt lovens oplysningskrav ved tildelingerne. Det fandt Østre Landsret i sin dom af 15. januar Medarbejderen havde under sin ansættelse i en international koncerns danske datterselskab fået tildelt både aktieoptioner og betingede aktier. For begge typer aktieaflønning fandt tildelinger sted således, at medarbejderen fik tildelt en portion aktieoptioner, respektive betingede aktier, som herefter modnedes over en fastsat periode. Aktieoptionerne kunne først udnyttes efter udløbet af modningsperioden. For så vidt angik de betingede aktier blev disse efter udløbet af modningsperioden enten konverteret til aktier og overdraget til medarbejderen, eller medarbejderen modtog kontant betaling svarende til markedsværdien. De tildelinger af aktieoptioner og betingede aktier, som sagen vedrørte, havde alle fundet sted, efter at aktieoptionsloven trådte i kraft den 1. juli Da medarbejderen selv opsagde sin stilling, opstod der uenighed mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, hvorvidt aktieoptionerne og de betingede aktier var omfattet af aktieoptionsloven, eller om disse skulle behandles efter funktionærlovens 17a. Hvis aktieaflønningen var omfattet af loven, ville endnu ikke modnede aktieoptioner og betingede aktier bortfalde, mens medarbejderen ville bevare retten hertil, såfremt de var omfattet af funktionærlovens 17a. For så vidt angik aktieoptionerne var det medarbejderens synspunkt, at arbejdsgiverens brug af differenceafregning, hvor medarbejderne i praksis blot fik udbetalt en eventuel gevinst på aktieoptionerne, men ikke blev ejere af aktierne, indebar, at aktieoptionerne ikke var omfattet af aktieoptionsloven. Betingede aktier var efter medarbejderens opfattelse pr. definition slet ikke omfattet af loven. Under alle omstændigheder kunne de ikke være omfattet af loven, idet arbejdsgiveren efter aftalegrundlaget havde mulighed for at betale kontant kompensation i stedet for at overdrage aktierne til medarbejderne. Østre Landsret gav ikke medarbejderen medhold. I forhold til aktieoptionerne lagde Landsretten vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde ret til at foretage differenceafregning i henhold til aftalegrundlaget. Aktieoptionerne var derfor omfattet af aktieoptionsloven.

3 I forhold til de betingede aktier lagde Landsretten vægt på, at det primære i ordningen var tildelingen af aktier. Herudover blev det lagt til grund, at arbejdsgiveren ikke kontantafregnede for aktierne mod medarbejdernes vilje, og at arbejdsgiveren var i besiddelse af tilstrækkeligt med aktier til at kunne opfylde tildelingerne. Muligheden for kontantafregning indebar derfor ikke, at de betingede aktier ikke var omfattet af aktieoptionsloven. med godtgørelsesniveauet efter ansættelsesbevisloven, når der er tale om uvæsentlige mangler. Østre Landsret gav dog medarbejderen medhold i, at medarbejderen ikke i en særskilt meddelelse på dansk havde modtaget de oplysninger om aktieaflønningsprogrammerne, der er anført i aktieoptionslovens 3, stk. 1. Landsretten tilkendte derfor medarbejderen en godtgørelse på kr efter aktieoptionsloven. Ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse tillagde Landsretten det vægt, at de manglende erklæringer ikke havde givet anledning til tvist i sagen, at koncernsproget var engelsk, og at hovedparten af de påkrævede oplysninger havde fremgået af de engelsksprogede tildelingsmeddelelser. Dommen viser, at der skal ganske meget til, før en ydelse, der i henhold til lovens ordlyd og forarbejder synes at være omfattet af loven, alligevel ikke er omfattet af loven. Det vil i denne forbindelse være afgørende, om det primære i ordningen er tildeling af aktieaflønning. Dommen er, så vidt vi er bekendt med, den første dom, hvor der tilkendes godtgørelse grundet tilsidesættelse af lovens oplysningsforpligtelser. Umiddelbart lægger dommen op til et ganske lavt godtgørelsesniveau, men efter præmisserne må det lægges til grund, at dette skyldes, at de fornødne oplysninger alt andet lige var tilgået medarbejderen, selvom kravet om udarbejdelsen af en erklæring på dansk ikke var opfyldt. Dette er i tråd

4 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven Af advokat Tina Reissmann og advokat Sussi L. Skovgaard-Holm Det kræver håndfaste beviser, før en arbejdsgiver kan løfte den omvendte bevisbyrde efter ligebehandlingsloven ved afskedigelse af gravide og medarbejdere, der afholder barsels- eller forældreorlov. Dette illustreres på ny af tre nye afgørelser fra henholdsvis Vestre Landsret og Ligebehandlingsnævnet. Vestre Landsrets dom af 16. december 2009 Den første sag vedrører en medarbejder, der var ansat hos en guldsmed, og som havde fortalt sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Kort tid efter blev hun opsagt af arbejdsgiveren med henvisning til forretningens dårlige økonomi. Medarbejderens fagforening indbragte sagen for domstolene med påstand om, at opsigelsen var begrundet i medarbejderens graviditet, hvorfor hun var berettiget til godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Arbejdsgiveren anførte under sagen, at han tidligere selv havde stået for butikken med hjælp fra sin mor og en ung pige. Før ansættelsen af medarbejderen havde han i en kort periode haft en anden fuldtidsansat. Kort tid inden ansættelsen af medarbejderen havde arbejdsgiveren mistet synet på det ene øje og havde derfor brug for yderligere assistance. Samtidig havde det været arbejdsgiverens forventning, at medarbejderen ville kunne tiltrække flere nye kunder. Denne forventning blev dog ikke indfriet, da der var en omsætningsnedgang under medarbejderens ansættelse. Arbejdsgiveren havde ikke efterfølgende ansat en afløser for medarbejderen. For Landsretten blev der fremlagt en erklæring fra arbejdsgiverens revisor, hvoraf det fremgik, at bruttoavancen var faldet i det relevante år, selvom omsætningen var steget marginalt i perioden, at arbejdsgiveren havde nedsat sin egen lønudbetaling, og at der ikke var sket nyansættelser. Vestre Landsret fandt det godtgjort, at opsigelsen af medarbejderen ikke var begrundet i hendes graviditet og henviste i denne forbindelse til oplysningerne om antal ansatte hos arbejdsgiveren før og efter opsigelsen, virksomhedens karakter, og oplysningerne om forretningens resultat i det pågældende år. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 2/2010 I den anden sag var medarbejderen ansat som sælger til betjening af et specifikt distrikt. Under afholdelse af barselsorlov blev medarbejderen opsagt, idet arbejdsgiverens samlede sælgerstab skulle reduceres fra 6 til 4 sælgere. Da der var 4 sælgere i Jylland, skulle reduktionen finde sted blandt de jyske sælgere, i hvilken forbindelse arbejdsgiveren valgte at opsige den medarbejder, der var på barsel. Få dage efter meddelelsen af opsigelsen underskrev arbejdsgiveren en hensigtserklæring om fusion med et andet selskab, og disse to selskaber fusionerede kort tid

5 herefter. Efter fusionen var der 6 sælgere i Jylland, herunder en sælger i den opsagte medarbejders tidligere distrikt. Medarbejderen indbragte efterfølgende sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at opsigelsen var begrundet i hendes afholdelse af barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet gav medarbejderen medhold heri, og tilkendte hende en godtgørelse efter ligebehandlingsloven svarende til 9 måneders løn. I sin afgørelse lagde nævnet blandt andet vægt på, at hensigtserklæringen om fusion var underskrevet få dage efter opsigelsen og efter forudgående møder herom. Arbejdsgiveren havde derfor på opsigelsestidspunktet en forhåbning og en ikke-uberettiget forventning om en snarlig fusion og dermed konsolidering. Videre lagde nævnet vægt på, at der ikke var anført saglige grunde til, at valget faldt på den opsagte medarbejder frem for en af de øvrige sælgere, og at der efter fusionen var ansat en anden sælger i medarbejderens distrikt. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 67/2009 I den tredje sag blev en medarbejder, der var ansat som merchandiser, opsagt den dag, hvor hun vendte tilbage til arbejdet efter endt barselsorlov. Opsigelsen var begrundet i nedskæringer hos arbejdsgiveren, og der blev også afskediget en anden medarbejder i forbindelse med nedskæringerne. Under sagen anførte arbejdsgiveren, at arbejdsgiveren havde besluttet at afskedige medarbejderen, fordi der var behov for nedskæringer, og medarbejderens kunder ofte havde været utilfredse med hendes indsats og havde klaget til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren havde imidlertid ikke tidligere orienteret medarbejderen om kundernes klager. Indledningsvis fandt Ligebehandlingsnævnet, at den omvendte bevisbyrde også fandt anvendelse, når opsigelsen blev meddelt den dag, hvor medarbejderen vendte tilbage til arbejdet. Arbejdsgiveren havde ikke løftet denne bevisbyrde. Ligebehandlingsnævnet fandt det godtgjort, at der var behov for nedskæringer, men fandt det ikke godtgjort, at afskedigelsen af netop denne medarbejder var sagligt begrundet. Nævnet henviste i denne forbindelse til, at medarbejderen ikke tidligere havde hørt om klagerne fra kunderne, og at det heller ikke i øvrigt var dokumenteret, at medarbejderen var den, der bedst kunne undværes. Nævnet tilkendte medarbejderen en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Afgørelserne viser, at det er afgørende i sager efter ligebehandlingsloven, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at en opsigelse ikke skyldes graviditet eller barselsorlov. I sagen fra Vestre Landsret lykkedes det via regnskabsmateriale og oplysninger om, at der ikke efterfølgende var ansat en afløser, arbejdsgiveren at dokumentere behovet for at afskedige netop den gravide medarbejder. Dette lykkedes ikke for arbejdsgiverne i de to sager fra Ligebehandlingsnævnet. Disse sager illustrerer særligt, at det i sager efter ligebehandlingsloven ikke er tilstrækkeligt at dokumentere et driftsmæssigt behov for nedskæringer, når arbejdsgiveren kan vælge mellem at afskedige flere forskellige medarbejdere. I sådanne situationer skal arbejdsgiveren også kunne dokumentere, hvorfor det er sagligt at vælge netop den medarbejder, der er gravid/på barselsorlov.

6 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber Af advokat Gitte Westall Det er ikke forskelsbehandling at afskedige en hollandsk medarbejder i stedet for en dansk medarbejder på baggrund af en konkret og saglig vurdering af den hollandske medarbejders danskkundskaber. Det fastslog Højesteret i en dom af 12. februar Den hollandske medarbejder var ansat som projekt- og annoncekonsulent, hvor han oprindeligt betjente det tyske marked og senere det engelske marked. Da afdelingen for det engelske marked skulle nedlægges, blev den hollandske medarbejder opsagt sammen med 5 andre udenlandske medarbejdere. I begrundelsen for opsigelsen anførte arbejdsgiveren: "Virksomheden har derfor afskediget de medarbejdere, der var ansat i afdelingen, bortset fra afdelingslederen samt yderligere en anden medarbejder, der taler flydende dansk." Den medarbejder, der ikke blev opsagt, skulle herefter være beskæftiget med telefonsalg på det danske marked. fravalgte hollænderen som telefonsælger på det danske marked til fordel for en dansk medarbejder. Dommen viser, at en arbejdsgiver kan stille krav om, at en medarbejder taler flydende dansk uden derved at handle i strid med forskelsbehandlingsloven, såfremt et sådant sprogkrav er sagligt begrundet i de arbejdsopgaver, som medarbejderen skal bestride. Hollænderen indbragte sagen for domstolene med påstand om, at han var blevet forskelsbehandlet i strid med forskelsbehandlingsloven. Højesteret gav ikke medarbejderen medhold i, at han var blevet forskelsbehandlet hverken direkte eller indirekte. Da afskedigelsen ikke skete på grund af medarbejderens hollandske oprindelse, afviste Højesteret, at medarbejderen havde været udsat for direkte forskelsbehandling. I forhold til spørgsmålet om indirekte forskelsbehandling anførte Højesteret under henvisning til forskelsbehandlingslovens forarbejder at uforholdsmæssige sprogkrav kan udgøre indirekte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven. Det beroede derfor på en konkret vurdering, om det var rimeligt, at arbejdsgiveren stillede krav om flydende og fejlfrit dansk. Under hensyn til, at den tilbageværende danske medarbejder skulle varetage telefonsalg på det danske marked, fandt Højesteret, at arbejdsgiverens sprogkrav var sagligt begrundet. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens skøn, hvorefter arbejdsgiveren

7 4 Afskedigelse i strid med deltidsloven Af advokat Claus Mikkelsen En medarbejder ønskede ikke at gå op i tid fra 24 timer til 37 timer om ugen, hvorfor arbejdsgiveren opsagde medarbejderen. Dette var i strid med deltidsloven og kostede 9 måneders løn. Retten i Roskilde har den 18. februar 2010 afsagt dom i en sag, hvor ejeren af en tandlægevirksomhed ønskede at opnormere antallet af klinikassistenttimer. En af klinikassistenterne havde siden 1993 arbejdet 24 timer om ugen og ønskede ikke at gå op i tid. Ejeren opsagde herefter klinikassistenten og ansatte en voksenelev på fuld tid. Retten fandt, at ejeren havde handlet i strid med deltidsloven. Retten lagde til grund, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder for, at opsigelsen var i strid med deltidsloven, hvorfor ejeren af tandlægevirksomheden skulle bevise, at opnormeringen af klinikassistenttimetallet ikke kunne være gennemført, uden at den pågældende medarbejder blev afskediget. Retten fandt ikke, at ejeren havde undersøgt dette, f.eks. ved at undersøge, om det var muligt at ansætte en medarbejder alene til de ledige timer, eller om de andre medarbejdere ville gå op eller ned i tid. Retten udmålte herefter en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Retten lagde vægt på medarbejderens anciennitet på 15 år. Retten bemærkede, at godtgørelsen ikke skulle være helt på niveau med godtgørelser efter ligebehandlingsloven for godtgørelse i forbindelse med opsigelse af gravide m.fl. Dommen er efter det oplyste anket. Dommen viser, at selvom arbejdsgiveren har retten til at vurdere behovet for arbejdskraft, bør arbejdsgiveren før opsigelsen nøje undersøge og vurdere, om der måtte være andre muligheder for at besætte de ledige timer på anden vis. 5 DA/LO's samarbejdsaftale i overensstemmelse med direktivet om information og høring af lønmodtagere Af advokat Jacob Falsner og advokatfuldmægtig Frederik Waage Der er ikke krav om skærpet beskyttelse af medarbejdere, der er valgt til samarbejdsudvalg efter direktivet om information og høring af arbejdstagere. Det fastslog EU-Domstolen i dom af 11. februar 2010 i en sag, der vedrørte DA/LO's samarbejdsaftale. EU-Domstolen tog stilling til implementeringen af direktivet om information og høring af arbejdstagere i forbindelse med en såkaldt præjudiciel forelæggelse, hvor Vestre Landsret havde stillet spørgsmål vedrørende fortolkningen af direktivet til brug for afgørelse af en verserende sag for Vestre Landsret. Hovedsagen for Vestre Landsret vedrørte en medarbejder, der var medlem af samarbejdsudvalget, og som var blevet afskediget på grund af personaleindskrænkninger. Afskedigelsen havde fundet sted med 6 måneders varsel efter funktionærloven. På virksomheden var samarbejdsudvalget nedsat efter DA/LO's samarbejdsaftale, der implementerer direktivet om information og høring af arbejdstagere på DA/LO's område. Da den pågældende medarbejder ikke var medlem af en organisation under LO, opstod der tvist om, hvorvidt medarbejderen på baggrund af direktivet var særligt beskyttet mod afskedigelse, eller om samarbejdsaftalens bestemmelser herom ydede tilstrækkelig beskyttelse. I DA/LO's samarbejdsaftale består beskyttelsen af lønmodtagerrepræsentanterne i, at lønmodtagerrepræsentanternes opsigelsesvarsel efter overenskomsten skal forlænges med 6 uger, mens der ikke stilles særlige ma-

8 terielle krav, førend en lønmodtagerrepræsentant kan afskediges. I det konkrete tilfælde opfyldte det meddelte opsigelsesvarsel på 6 måneder kravet om forlængelse af overenskomstens varsel med 6 uger. Efter den danske lov om information og høring, der alene gælder, såfremt medarbejderne ikke er tillagt rettighederne efter direktivet ved overenskomst, er lønmodtagerrepræsentanterne derimod beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende område. Dette indebærer, at der skal være tvingende årsager til at afskedige lønmodtagerrepræsentanter. Ved nedskæringer er der som følge heraf et krav om, at en lønmodtagerrepræsentant skal afskediges som den sidste af ligemænd. EU-Domstolen udtalte indledningsvis, at direktivet om information og høring ikke var til hinder for, at en medarbejder, der ikke er medlem hos en af aftaleparterne, omfattes af en overenskomstmæssig gennemførelse af direktivet, når blot den kollektive overenskomst sikrede en effektiv beskyttelse af rettighederne efter direktivet. Videre udtalte EU-Domstolen, at der efter direktivet ikke gjaldt en skærpet beskyttelse mod afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanterne, og at det ikke i sig selv var i strid med direktivet, at beskyttelsen af lønmodtagerrepræsentanterne var differentieret afhængig af, om disse var omfattet af loven eller af en overenskomstmæssig implementering. Dommen viser EU-Domstolens accept af implementering af direktiver ved kollektiv overenskomst også i forhold til medarbejdere, der ikke er medlem af den lønmodtagerorganisation, der har indgået overenskomsten, når blot disse sikres en effektiv beskyttelse. Dommen er i overensstemmelse med EU-Domstolens tidligere praksis om implementering af direktiver ved kollektiv overenskomst. Da dommen blev afsagt i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen, vil det herefter være op til Vestre Landsret konkret at afgøre, om DA/LO's samarbejdsaftale yder lønmodtagerrepræsentanterne en tilstrækkelig beskyttelse mod afskedigelse. Det må forventes, at Landsretten vil konkludere, at dette er tilfældet.

9 6 En arbejdsgiver skal have styr på medarbejdernes opholds- og arbejdstilladelser Af advokat Christina L. Bøje Nielsen Retten i Lyngby har i to sager fastslået, at det er arbejdsgiverens ansvar og pligt at sikre, at udenlandske arbejdstagere er i besiddelse af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Hvis arbejdsgiveren ikke lever op til dette krav og således har en arbejdstager ansat uden opholds- og arbejdstilladelse, risikerer arbejdsgiveren bødestraf. Arbejdsgivere, der tidligere har anvendt skattekortet som kontrol herfor, må finde anden måde at sikre sig, at behørig opholds- og arbejdstilladelse foreligger for deres ansatte. De elektroniske skattekort, der afløste de gamle papirskattekort i januar 2008, indeholder nemlig ikke oplysninger om manglende opholdsog arbejdstilladelse. Arbejdsgiveren (en kommune) havde haft henholdsvis en indisk og en iransk statsborger ansat uden arbejdstilladelser. Anklagemyndigheden rejste i begge sager tiltale mod kommunen for overtrædelse af udlændingeloven, idet kommunen havde haft udenlandske medarbejdere uden arbejdstilladelser beskæftiget. Den indiske statsborger havde været beskæftiget i kommunen i ca. 4½ måned uden arbejdstilladelse. Da han blev ansat, var han bosat i Sverige og i besiddelse af et CPR-nr. I forbindelse med sin ansættelse i Danmark rådførte han sig med Skattecenter Øresund og bad om at få et skattekort udstedt. Meddelelsen herfra var, at han ikke behøvede at få et skattekort tilsendt, da arbejdsgiveren efter indførelse af de nye elektroniske skattekort selv kunne indhente skattekortet elektronisk. Skattecenteret oplyste desuden, at han gerne måtte arbejde i kommunen. Efter knap 4½ måneds ansættelse blev den indiske statsborger anholdt af politiet. Skattecenteret havde rejst sagen og begæret den indiske statsborger udvist. Kommunen var på intet tidspunkt blevet inddraget eller informeret om sagen. Kommunen blev dog ikke idømt bøde, da retten mente, at straffen måtte bortfalde. Foruden det forhold, at kommunen ikke var klar over, at man ikke længere kunne støtte ret på oplysninger på skattekortet og på grund af, at der var tale om en forholdsvis ny praksis lagde retten tillige vægt på, at den indiske statsborger havde fået ukorrekt rådgivning i det danske skattecenter. I den anden sag havde kommunen haft en iransk statsborger ansat som social- og sundhedsassistent. Hun havde bopæl i Danmark og var i besiddelse af både et CPR-nr. og skattekort, da hun blev ansat. Kommunen mente sig derfor forsikret om, at der var styr på medarbejderens opholds- og arbejdstilladelse. Efter ca. 3½ års ansættelse i kommunen anmodede den iranske statsborger sin leder om skriftligt overfor Udlændingeservice at bekræfte, at hun fortsat var ansat i kommunen. Det gjorde lederen, ligesom hun spurgte ind til sagen hos den iranske statsborger og på den måde fik oplysning om, at der verserede en sag hos Udlændingeservice. Dette gav lederen anledning til at rette henvendelse til den iranske statsborgers advokat samt SKAT. Ved disse henvendelser blev lederen informeret om, at SKAT systematisk kontrollerede om personer, for hvem der blev indeholdt skat, også havde arbejdstilladelse. Lederen følte derfor ikke behov for at foretage nærmere undersøgelser og rettede derfor heller ikke henvendelse til Udlændingeservice. Kort herefter sagde den iranske statsborger selv sit arbejde op og rejste ud af landet. Kommunen blev dømt til at betale en bøde på kr Som i den første sag blev der lagt vægt på, at forholdene omkring de nye elektroniske skattekort ikke var blevet kommunikeret ordentligt, og kommunen således havde været uvidende om, at det ikke fremgik af de nye elektroniske skattekort, såfremt arbejdstageren ikke havde arbejdstilladelse. Det kom dog i denne sag kommunen til skade, at den som arbejdsgiver ikke havde foretaget sig yderligere, da kommunen blev bekendt med, at der verserede en sag ved Udlændingeservice. Her burde kommunen efter rettens vurdering have kontaktet den relevante myndighed. Dommene er ikke anket. Dommene viser, hvor påpasselig en arbejdsgiver skal være med at sikre sig, at alle ansatte har behørig opholds- og arbejdstilladelse, hvilket arbejdsgiveren ikke kan tjekke på de elektroniske skattekort.

10 7 Frit skøn ved opsigelser på grund af arbejdsmangel Af advokat Rasmus Høj Christensen Det er op til arbejdsgiveren at vælge, hvilke medarbejdere der skal afskediges ved opsigelser på grund af arbejdsmangel. Derfor fandt Afskedigelsesnævnet i tilkendegivelse af 23. november 2009, at det ikke var usagligt, at arbejdsgiveren afskedigede en medarbejder med 16 års anciennitet frem for en nyansat medarbejder. En virksomhed havde ansat en ny medarbejder til at betjene en ny maskine for at kunne følge med efterspørgslen. Ca. en måned senere var der imidlertid en markant nedgang i virksomhedens ordrer, og der blev derfor afskediget i alt 5 medarbejdere. Blandt de 5 medarbejdere var en medarbejder med 16 års anciennitet. Hans fagforening indklagede virksomheden for Afskedigelsesnævnet med påstand om, at opsigelsen var usaglig, blandt andet under henvisning til at den nyansatte medarbejder ikke var blevet opsagt. Afskedigelsesnævnet gav ikke medarbejderen medhold i, at opsigelsen var usaglig. I sin tilkendegivelse fastslog nævnet, at det fulgte af nævnets faste praksis, at det i en arbejdsmangelsituation tilkom en arbejdsgiver ud fra saglige hensyn at skønne over, hvilke medarbejdere virksomheden bedst kunne undvære. Videre lagde nævnet vægt på, at ordrenedgangen var uventet og derfor ikke kunne forudses ved ansættelsen af den nye medarbejder, og at der heller ikke i øvrigt var grundlag for at antage, at opsigelsen var usaglig. Tilkendegivelsen viser arbejdsgiverens frie skøn i forbindelse med afskedigelser på grund af arbejdsmangel. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at det frie skøn også i en arbejdsmangelsituation kan være indskrænket i forhold til særligt beskyttede medarbejdergrupper som eksempelvis gravide, barslende, tillidsrepræsentanter med flere.

11 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Henriette Stakemann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Rasmus Høj Christensen advokat Sussi L. Skovgaard-Holm advokat Christina L. Bøje Nielsen advokat Jacob Falsner advokat Claus Mikkelsen advokat Frederik Waage advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet stab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven?

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? Indhold: 1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? 2. Principiel sag om gratis medarbejderaktier skal afgøres af Sø- og Handelsretten 3. Højesteret tilkender

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Cirkulære om elektroniske ansættelsesbeviser Nye skattesatser og grænser Udkast til

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Julehilsen 2 Lønnedgang i overenskomsten skal ikke varsles 3 Ingen reklame for den nye arbejdsgiver 4 Afslag på ansættelse 5 Lovforslag om afskaffelse af multimedieskatten per 1. januar 2012 7 Ingen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1 Sag C-405/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Kort Nyt nr. 3, 2011. Kendelsen Et flertal i Tvistighedsnævnet bestående af formanden og lønmodtagersiden tilkendte eleven både

Kort Nyt nr. 3, 2011. Kendelsen Et flertal i Tvistighedsnævnet bestående af formanden og lønmodtagersiden tilkendte eleven både Kort Nyt nr. 3, 2011 1. Ny praksis: Funktionærelever får både i pose og sæk 2. 9 måneders godtgørelse til afskediget far på orlov 3. Gravid kantinemedarbejder skulle være omplaceret, da virksomheden lukkede

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere