WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED"

Transkript

1 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

2 KORT OM OS TYGE RASMUSSEN, ADVOKAT Ansat i Kromann Reumert siden 2005 Beskæftiger sig primært med selskabsret, virksomhedsoverdragelser og generel erhvervsret. Har tidligere undervist på Aarhus Universitet. INGER FOGH, ADVOKATFULDMÆGTIG Ansat i Kromann Reumert siden 2012 Arbejder med generel erhvervs- og selskabsret samt virksomhedsoverdragelser. Har tidligere undervist i bl.a. aftaleret på Aarhus Universitet.

3 CASE 1 - FUNDAMENTALE PROBLEMER

4 (1) EFTER HVILKET LANDS RET SKAL TVISTEN AFGØRES (PERSONGALLERI) (AA) FG (KK) SE (SS)

5 (1) EFTER HVILKET LANDS RET SKAL TVISTEN AFGØRES Problemstillinger: Er der aftalt lovvalg > to del-problemstillinger Valg af IPR Lovvalg 5

6 (1) EFTER HVILKET LANDS RET SKAL TVISTEN AFGØRES? Valg af IPR: Problemstilling: Hvilket lands IPR? Jus/argumentation: Det oplyses, at der er dansk værneting > Værneting ved Retten i Roskilde. > Lex fori > kigger på danske IPR-regler Konklusion: Dansk IPR finder anvendelse

7 (1) EFTER HVILKET LANDS RET SKAL TVISTEN AFGØRES? Problemstilling: Hvilket regelsæt skal tvisten kvalificeres under? Jus/afvejning: Tvist om mangel > vedrører kontraktforholdet. Romkonventionen(KKF) eller Haagerkonventionen (ILKL)? Konklusion: ILKL har forrang, jf. KKF art. 21 Dog har software ikke karakter af løsøre i ILKL's forstand KKF finder anvendelse.

8 (1) EFTER HVILKET LANDS RET SKAL TVISTEN AFGØRES? Anvendelse af KKF: Problemstilling: Er der foretaget gyldigt lovvalg? Jus: Udgangspunkt partsautonomi, jf. KKF art. 3 Kan sågar aftales stiltiende Har KK tiltrådt lovvalgsaftale om etiopisk ret ved sin passivitet?

9 (1) EFTER HVILKET LANDS RET SKAL TVISTEN AFGØRES? Afvejning Udgangspunktet er, at passivitet ikke i sig selv binder KK. Forslaget fremsættes efter aftalens indgåelse. SS's forespørgsel ikke konkret nok ( etiopisk ret eller lignende ). Ikke sædvanligt for FG/SE idet "denne gang". Konklusion: Der er ikke indgået nogen gyldig lovvalgsaftale. Intet lovvalg > KKF art. 4. finder anvendelse.

10 (1) EFTER HVILKET LANDS RET SKAL TVISTEN AFGØRES? Problemstilling: Finder dansk eller svensk ret anvendelse? Jus: KKF art. 4, stk. 1 > aftalen underkastet loven i det land, som den har sin nærmeste tilknytning til. Efter formodningsreglen i art. 4, stk. 2 > bopæl for part, der skal præstere karakteristiske ydelse > peger på svensk ret. Nærmere tilknytning til et andet land? (art. 4, stk. 5).

11 (1) EFTER HVILKET LANDS RET SKAL TVISTEN AFGØRES? Afvejningen: SE svensk selskab. Køber er kontaktet af sælger uden opfordring pr. mail (i Danmark). Ydelsen skal præsteres i DK, men SS opfylder fra Sverige. Den løbende vedligeholdelse efter aftalen skal ske i DK. Konklusion: Næppe tilstrækkeligt til at afvige formodningsreglen > svensk ret

12 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? (PERSONGALLERI) FG (KK) FG driftslån V-pant til B1 B1 Business Bank 1 FG køber transportbånd Kredit Opbevaringsaftale JT (MM) Transportaftale TOT (TT)

13 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? Spørgsmålene: 1) Hvem har ret til transportbåndet? 2) Har TOT sikkerhed i transportbåndet for sine krav?

14 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? Juridiske problemstillinger: JT: Har JT standsningsret eller ejendomsforbehold? B1: Indebærer virksomhedspantets ret til transportbåndet? TOT/TT: Har TOT tilbageholdsret?

15 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? JT s rettigheder: Problemstilling: Har JT standsningsret i medfør af Kbl 39, stk. 2, grundet anticiperet misligholdelse? Jus/afvejning: Standsningsretten ophører ved overgivelsen til FG jf. Kbl 28, stk. 2. Transportbåndet opbevares på FG's vegne og er undergivet dennes dispositionsret, og må derfor anses for overgivet til denne. Konklusion: JT har derfor ingen standsningsret.

16 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? Problemstilling: Har JT gyldigt ejendomsforbehold? Jus/afvejning: Vedtaget? Nej, blot vedlagt fakturaen efter, at aftale er indgået. Endvidere overveje om den fornødne klarhed er til stede. Konklusion: Ejendomsforbeholdet er derfor ikke gyldigt. 16

17 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? B1 s rettigheder: Problemstilling: I hvilket omfang er transportbåndet omfattet af B1 s virksomhedspant og hvad er retsvirkningen? Jus/afvejning: Virksomhedspantet er gyldigt vedtaget, og sikringsakten er foretaget. (fakta) Transportbåndet er omfattet af B1 s panteret, da der er tale om driftsmateriel. B1 får herefter pant i aktivet fra tidspunktet for erhvervelsen > Species køb, dvs. købsaftalens indgåelse. 17

18 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? Konklusion: Transportbåndet er omfattet af B1 s virksomhedspant. Da JT ikke har gyldigt ejendomsforbehold i båndet, skal B1 ikke stå tilbage herfor. 18

19 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? TT s rettigheder: Hovedproblemstilling: I hvilket omfang har TT sikkerhed i transportbåndet for sine tilgodehavender. To muligheder: NSAB (salgspanteret) Tilbageholdsret 19

20 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? NSAB problemstilling: Hvilken betydning har vedtagelsen af NSAB (salgspanteret)? Kan TT og JT med virkning over for FG/B1 aftale en panteret? Jus/afvejning: Tingsretlig konflikt: Er ejendomsretten overgået på tidspunkt for aftale af NSAB 2000? > ja, da der tale om et specieskøb TT og JT kan derfor ikke ved vedtagelse af NSAB 2000 i deres indbyrdes forhold stifte en panteret, som kan påberåbes af TT over for FG henholdsvis B1. 20

21 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? Konklusion: TT har ikke sikkerhed i medført af NSAB

22 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? Tilbageholdsret: Kan TT håndhæve almindelige tilbageholdsret? 2. Jus/afvejning: V-pant: Etableret, og fanger transportbåndet ved aftalens indgåelse TT's tilbageholdsret: Etableres fra det tidspunkt i besiddelse. > UP: Stå tilbage for v-pant Undtagelse: Tilbageholdsretten foretages for udgifter til foranstaltninger, som har forhindret transportbåndets værdiforringelse eller medført en værdiforøgelse.

23 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? Sondring mellem udgifter til opbevaring og udgifter til transporten Transporten: Transporten må anses for værdiforøgende for henholdsvis FG og B1. Opbevaringen: Udgifter hertil kan ikke anses for værdiforøgende.

24 2) HVAD SKAL ADVOKATEN SVARE? Konklusion: B1 må derfor respektere TT's tilbageholdsret for dennes tilgodehavende fra transporten. TT's tilbageholdsret må, for så vidt angår tilgodehavendet fra opbevaringen, vige for B1's virksomhedspant/udlæg. Svar fra advokaten: TT har tilbageholdsret for transportomkostninger, men skal udlevere transportbåndet til B1, hvis han modtager betaling for transportomkostningerne.

25 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENT- STØBEREN? VM B1 Business Bank 1 FG kreditkøb Underpant FG låner V-pant til B1 FG (KK) FG låner Pant i driftsejendom FG lån Pant i driftsmateriel lej ejd B2 B3 (TT)

26 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENT-STØBEREN? Der er 4 påståede rettighedshavere: 1) VM s underpanterettigheder, jf. TL 47. 2) B1 s virksomhedspant, jf. TL 47 c, stk. 3, nr. 4. 3) B3 s underpant i lej. ejd., jf. TL 47 b, stk. 2. 4) B2 s pant i den faste ejendom, jf. TL 37.

27 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? VM s panteret: Problemstilling: I hvilket omfang har VM pant i palleløfteren og fundamentstøberen via sit underpant? Jus: Pantet er sikret fra tinglysningen, og omfatter både palleløfteren og fundamentstøberen, jf. TL 47. UP: Løsørepantet skal som udgangspunkt respektere tidligere stiftede og sikrede panterettigheder i de pantsatte aktiver. U: Løsørepantet tinglyses inden overgivelse til køber.

28 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? Konklusion Palleløfteren: VM får ikke pant ved erhvervelsen, og må derfor stå tilbage for tidligere stiftede og sikrede panterettigheder i palleløfteren. Fundamentstøberen: VM får pant i fundamentstøberen allerede som led i købsaftalen. VM har derfor pant som 1. prioritet i fundamentstøberen. > Effekt heraf ser vi senere, når vi har behandlet de andre

29 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? B1 s panteret: Problemstilling: Jus I hvilket omfang har B1 pant i palleløfteren og fundamentstøberen via sit virksomhedspant? Virksomhedspant i driftsmateriel > omfatter både palleløfteren og fundamentstøberen. B1 har ikke pant i det omfang ovenstående er omfattet af B2's pant i driftsejendommen, jf. TL 47 C, stk. 4, nr. 1.

30 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? Konklusion: Genstandende bliver grebet af virksomhedspantet fra erhvervelsen, og pantet har derfor 1. prioritet i forhold til evt. senere opståede panterettigheder. Dog skal B1 respektere VM s omtalte 1. prioritet i fundamentstøberen og B2s eventuelle rettigheder efter 37, jf. TL 47 C, stk. 4, nr

31 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? B3 s rettigheder: Problemstilling: I hvilket omfang har B3 pant i palleløfteren og fundamentstøberen? Jus: TL 47 b, stk. 2, lyder: Når en erhvervsvirksomhed drives fra lejet ejendom, kan indehaveren. pantsætte det til virksomheden hørende driftsinventar og driftsmateriel - derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art. Spørgsmålet er, om virksomheden rent faktisk drives fra den lejede ejendom. 31

32 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? Produktionen på den lejede ejendom, må betragtes som et accessorium til virksomheden i den ejede ejendom. > blot udvidelse af eksisterende aktiviteter Erhvervsvirksomheden drives således ikke fra den lejede ejendom Konklusion B3 s pant er derfor ugyldigt og uden virkning! 32

33 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? B2 s panteret: Problemstilling: I hvilket omfang er palleløfteren og fundamentstøberen omfattet af B2 s pant i driftsejendommen. Jus: TL 37, stk. 1 lyder: Hvor en fast ejendom varigt er indrettet med en særlig erhvervsvirksomhed for øje, omfatter tinglyst pantebrev i ejendommen, når intet andet er aftalt, også det dertil hørende driftsinventar og driftsmateriel - derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art., for så vidt de ikke udskilles ifølge en regelmæssig drift af den pågældende ejendom. 33

34 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? "dertil hørende" > har maskinerne den nødvendige stedlige tilknytning? Spørgsmålet må afgøres for hver af maskinerne 34

35 3) I hvilket omfang har VM, B1, B2, og B3 sikkerhed i palleløfteren og fundamentstøberen? Fundamentstøberen: Momenter ved vurderingen af tilknytningen: Fundamentstøberen har på intet tidspunkt befundet sig på den ejede ejendom. Samdriftsbetragtninger medføre at omfattet? Del-konklusion: Driften på den lejede ejendom er dog ikke identisk med produktionen på den ejede ejendom. Der er tale om en relativt selvstændig gren af virksomhedens produktion (havvindmøllefundamenterne). Ikke tilstrækkelig stedlig tilknytning

36 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? Palleløfteren. Der er ikke tale om et motorkøretøj, jf. 42 c, jf. TL 37, stk. 3. Selv om palleløfteren kører frem og tilbage mellem ejendommene (er rullende materiel), må den anses for at have en tilstrækkelig tilknytning til den pågældende ejendom og virksomhed Del-konklusion: Omfattet af TL 37

37 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? Konklusion: Fundamentstøberen har ikke tilstrækkelig tilknytning til driftsejendommen, og er derfor ikke omfattet af B2 s pant. Palleløfteren må anses for omfattet af B2's pant i ejendommen.

38 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? Samlet prioritetsstilling. Palleløfteren: 1. prioritet: - B2's ejendomspant 2. prioritet: - VM's underpant Fundamentstøberen: 1. prioritet: - VM's underpant 2. prioritet: - B1's virksomhedspant

39 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? Bonusproblemstilling: Hvilken betydning har B1 s udlæg i transportbåndet, dvs. tiltrædelse af pantet: B1 har ved udlægget i båndet opbrugt en del af sin sikkerhedsmæssige ramme. Der er dog kun tale om ca. 1/10 af pantets ramme (ca / ). Tl 47 f gør udtømmende op med de omstændigheder, der bevirker, at pantet fryses, dvs. at v-pantet stadig er flydende og kan omfatte nye aktiver.

40 3) I HVILKET OMFANG HAR VM, B1, B2, OG B3 SIKKERHED I PALLELØFTEREN OG FUNDAMENTSTØBEREN? Bonuskonklusion: Det forhold at B1 delvist har tiltrådt sit pant bevirker hverken, at pantet bortfalder, eller at pantet fryses. 40

41 CASE 2

42 IKKE-STRUKTUREREDE OPGAVER Særlig udfordring at få overblik over faktum her opstår mange dumme fejl! Diagram over parterne Der er ofte mange parter eller mange transaktioner mellem de samme få parter Tidslinje (-tabel, -oversigt)? Ofte en god idé at lave en tidslinje, når du skal besvare en ustruktureret opgave

43 1. ER VONDA BUNDET AF KAUTIONSLØFTET? Inden du skriver: 1. Identificér de relevante fakta i opgaven Med hjælp fra diagrammer, tidslinjer mv. 2. Identificér de retlige problemer i opgaven og subsumér under de relevante retsregler 3. Argumentér og konkludér

44 1. ER VONDA BUNDET - FAKTUM VV har underskrevet en kautionserklæring. Erklæringen er udarbejdet af JJ, jf. opgaveteksten og bilag 2 ( til FF) Af dokumentet fremgår: hvilket beløb VV skal kautionere for, hvilken gæld kautionen står til sikkerhed for at VV forpligter sig som selvskyldnerkautionist Erklæringen er underskrevet den 3/ efter udveksling af telefonbeskeder, jf. bilag 6 FF har skrevet til VV, at han har stillet pant for hele gælden, og at VV kun vil komme til at betale noget, hvis sommerhuset brænder ned dvs. han har løjet

45 1. ER VONDA BUNDET - JUS Hvornår er man (ikke) bundet af et løfte? 1. Er løftet afgivet (med hvilket indhold)? Særlige vedtagelseskrav Fortolkning 2. Hvis ja, er løftet ramt af en ugyldighedsgrund? Ved løftets afgivelse 3. Tilbagekaldelse, specialregler, AFTL 36, efterfølgende aftaler, ophævelse, annullation mv.

46 1. ER VONDA BUNDET - SUBSUMPTION 1. Er løftet afgivet VV har afgivet et kautionsløfte, som indebærer en personlig kautionsforpligtelse, jf. bilag 5 (kautionserklæringen) 2. Hvis ja, er løftet ramt af en ugyldighedsgrund? Svig, jf. AFTL 30 Udnyttelse, jf. AFTL 31 Vildfarelseslæren Forudsætningslæren 3. Evt. AFTL 36

47 SVIG, JF. AFTL 30 Læs bestemmelsen (!) Krav om årsagssammenhæng, dvs. svigen skal have fremkaldt erklæringen Formodningsreglen i stk. 2: Svig om omstændigheder, der kan antages at være af betydning for erklæringen årsagssammenhæng

48 SVIG, JF. AFTL 30 Er der udvist svig? Ja, FF har løjet om omfanget af sin egen sikkerhedsstillelse, jf. bilag 1 (ejerpantebrevet i Rosenhytten ) Har svigen fremkaldt løfteafgivelsen? Ja, det fremgår af telefonbeskederne i bilag 6

49 SVIG, JF. AFTL 30 Svag ugyldighedsgrund Hvem er den, til hvem erklæringen er afgivet? Trepartsforhold en kautionserklæring kan afgives over for kreditor (JJ) eller hovedmanden (FF) JJ har udformet erklæringen og står angivet som part i erklæringen, ligesom de sidste to klausuler forudsætter, at JJ er part FF har overleveret erklæringen til VV Bud eller fuldmægtig = JJ er løftemodtager

50 SVIG, JF. AFTL 30 Svigen er udvist af FF, som er tredjemand Er JJ i ond tro - har indset eller burde have indset, at løftet var fremkaldt ved svig? Der er intet, der tyder på, at han vidste det JJ fik den 2. januar at vide, at VV allerede havde indvilliget i at stille kaution JJ burde ikke indse, at FF besviger VV God tro = løftet er ikke ugyldigt

51 UDNYTTELSE, JF. AFTL 31 31: Udnyttelse Fakta: VV er temmelig godtroende og plejer at være medgørlig Muligvis manglende indsigt, jf. AFTL 31 Opgaven giver ikke tilstrækkeligt med oplysninger, men 31 er under alle omstændigheder en svag ugyldighedsgrund, jf. stk. 2

52 AFTL 36, VILDFARELSER OG FORUDSÆTNINGER AFTL 36: Kan bruges til at tilsidesætte urimelige kautionsløfter Ikke særlige omstændigheder VV er velhavende og har fået kautionserklæringen udleveret til gennemsyn Vær meget varsom med at bruge 36 inden for de specielle ugyldighedsreglers område Forudsætningslæren? Urigtig (ikke bristet) forudsætning = vildfarelse Vildfarelseslæren? Vildfarelsen er fremkaldt med forsæt, dvs. AFTL 30

53 SVIG OVER FOR JJ? Hvilken betydning har det, at FF den 2. januar lyver for (besviger) JJ ved at fortælle ham, at VV allerede har lovet at stille kaution? Ingen betydning - VV afgiver jo efterfølgende et kautionsløfte Konklusion: Ja, VV er bundet af kautionsløftet

54 2. KAN E S PANT I FF S VANDINGSSYSTEM WASSERMEISTER 2008 OMSTØDES? - FAKTUM 1. feb.: B bevilger FF et overtræk på op til DKK , der forfalder til betaling 1. marts, jf. bilag 8. Fra og med 18. februar: Omstødelsesperiode starter (3 md.) 1. marts: Saldo DKK Banken forlænger det bevilgede overtræk til 1. april og får samtidig underpant i Wassermeisteren, jf. bilag 9. Pantebrevet tinglyses straks. Ca. 3. marts: FF indsætter DKK på kontoen, så saldoen nu er DKK marts: FF hæver DKK på kontoen, så saldoen bliver DKK maj: FF konkurs (fristdag)

55 2. KAN E S PANT I FF S VANDINGSSYSTEM WASSERMEISTER 2008 OMSTØDES? FORTSAT Omstødelse - hvilke omstødelsesregler kan være relevante? KL 70 - omstødelse af pant og anden sikkerhedsstillelse KL 74 (generalklausulen) utilbørlig begunstigelse af fordringshaver Generalklausulen (subjektiv omstødelse) Anvend kun, hvis de objektive omstødelsesregler ikke kan føre til omstødelse

56 OMSTØDELSE EFTER KL 70 Panteret, som er stillet inden for omstødelsesperioden på 3 måneder (parterne er ikke nærtstående), og som: ikke er tilsagt fordringshaveren ved gældens stiftelse, eller ikke er sikret mod retsforfølgning uden unødigt ophold efter gældens stiftelse Pantet er stillet den 1. marts, dvs. inden for omstødelsesperioden Pantet er sikret mod retsforfølgning (tinglyst) straks FF havde på pantsætningstidspunktet en gæld på DKK Pantets værdi er DKK Problemet er herefter, om der er stillet pant for gammel gæld

57 OMSTØDELSE EFTER KL 70 GAMMEL GÆLD? Hvis pantet er stillet for den allerede eksisterende gæld på DK , kan det omstødes fuldt ud. FF optog ikke ny gæld i forbindelse med pantsætningen. Men pantsætningen har udløst en kreditfacilitet, som FF efterfølgende kan udnytte (forlængelse af det bevilgede overtræk) Panteret til sikkerhed for fremtidig kredit kan ikke omstødes efter KL 70 (se Konkursret, 10. udg., s. 121) Kreditfaciliteten er blevet udnyttet: FF hævede den 28. marts, dvs. efter pantsætningen, DK på kontoen Beløbet overstiger pantets værdi, men

58 OMSTØDELSE EFTER KL 70 LØBENDE MELLEMVÆRENDER Det bevilgede overtræk kan udnyttes helt eller delvist inden for rammen, og udnyttelsesgraden kan variere op og ned i perioden, jf. bilag 8 (låneaftalen) = Løbende mellemværende Svarer til kassekredit Nettometoden skal anvendes

59 OMSTØDELSE EFTER KL 70 - NETTOMETODEN Nettometoden: U H (Se Konkursret, 10. udg., s. 122) Debitor gav banken pant til sikkerhed for kassekredit Saldo på kassekreditten var ca. DKK , da sikringsakten blev foretaget den 10. marts Den 19. marts var saldoen ca. DKK Debitor blev erklæret konkurs, og på fristdagen den 8. maj var saldoen ca. DKK Debitor havde således hævet dvs. optaget ny gæld svarende til DKK mellem den 19. marts og den 8. maj Landsretten ville ikke omstøde

60 OMSTØDELSE EFTER KL 70 NETTOMETODEN FORTSAT Bankens tilgodehavende på fristdagen var imidlertid mindre på fristdagen den 8. maj end på tidspunktet for sikringsaktens foretagelse den 10. marts. Højesteret: Uanset bevægelserne på kassekreditten i den mellemliggende periode findes panteretten herefter at måtte anses som tilsagt til sikkerhed for bankens tilgodehavende ved sikringsaktens foretagelse Dvs. pant for gammel gæld = omstødelse

61 OMSTØDELSE EFTER KL 70 NETTOMETODEN ANVENDT 1. marts: Pant stilles og sikringsakt foretages straks. Saldo DKK maj: FF konkurs (fristdag). Saldo DKK Den samlede udvikling fra tidspunktet for sikringsaktens foretagelse til fristdagen er afgørende for, om pantet er stillet for ny eller gammel gæld. Uden betydning, at debetsaldoen i mellemtiden har været nedbragt og senere forhøjet igen.

62 OMSTØDELSE EFTER KL 70 KONKLUSION Pantets værdi = DKK Ny gæld (DKK DKK ) = DKK Den nye gæld er mindre end pantets værdi Delvis omstødelse er muligt. Se Konkursret, 10. udg., s. 123: Er et pant stillet til sikkerhed dels for gammel gæld og dels for ny gæld, kan 70 anvendes på den del af pantet, som sikrer den gamle gæld. Pantet kan omstødes for DKK

63 3. MED HVILKE BELØB VIL Obs: Vær opmærksom på, hvad der bliver spurgt om. hvilke beløb dvs. der skal tal på! Flere delspørgsmål JJ har et tilgodehavende hos FF. Hvor stor del af tilgodehavendet kan han få dækket hos: FF s konkursbo? VV som kautionist? VV får et afledt krav, hvis hun indfrier kautionen. Hvor stor del af tilgodehavendet kan hun få dækket hos: FF s konkursbo?

64 JJ S TILGODEHAVENDE OG SIKKERHED JJ har et tilgodehavende på DKK hos FF JJ har underpant i ejerpantebrev i ejendommen Rosenhytten til DKK Rosenhytten er kun DKK værd VV har stillet (gyldig) selvskyldnerkaution for de rangsidste kr.

65 JJ S TILGODEHAVENDE OG KAUTIONEN Den ikke-pantesikrede del udgør DKK Det fremgår, at FF ikke har betalt af på gælden, og at JJ har afgivet påkrav om betaling over for FF. Forfaldstid er faldet ud af bilag 3 (låneaftalen). Kautionen er en privat kaution, jf. LEV 48. JJ skal derfor inden for 3 måneder efter FF s misligholdelse give VV skriftlig meddelelse om misligholdelsen. (GBL 5. Er der ikke aftalt noget om betalingstiden, er skyldneren forpligtet til at betale gælden, så snart fordringshaveren forlanger det ( ))

66 JJ S TILGODEHAVENDE OG DIVIDENDEN KL 46 JJ kan kræve, at VV indfrier sin kautionsforpligtelse på DKK Herefter har JJ et usikret tilgodehavende på DKK Dividenden for simple konkurskrav er 10 %. Hvilket beløb kan JJ få dividende af? KL 46: Opnås gennem pant eller anden sikkerhedsret i skyldnerens ejendom delvis dækning for en fordring mod skyldneren, gives i boet kun dividende af restfordringen. Bestemmelsen begrænser JJ s dividenderet, så han højst kan få dividende af DKK Selv om JJ s usikrede tilgodehavende udgør DKK

67 JJ S TILGODEHAVENDE OG DIVIDENDEN KL 47, NR. 1 (OG NR. 3) KL 47, nr. 1: JJ s ret til dividende af hele hans fordring mod boet nedsættes ikke af, at JJ modtager afdrag fra en medskyldner, som havde ret til at søge det betalte tilbage fra skyldneren Dvs. hvis bestemmelsen finder anvendelse, kan JJ få dividende af DKK VV har som kautionist regresret, da ikke andet er aftalt Har JJ modtaget afdrag fra VV? Indfrielse af hele den kautionssikrede fordring afdrag

68 JJ S TILGODEHAVENDE OG DIVIDENDEN AFDRAG Skelnen mellem delkaution og begrænset kaution Se Kaution og tredjemandspant, 3. udg., s. 238f: Hvis kautionisten indfrier en begrænset kaution fuldt ud, er der taler om et afdrag i KL 47 s forstand, jf. U V Hvis kautionisten indfrier en delkaution fuldt ud, har kautionisten indfriet hele den kautionssikrede fordring En delkaution: Kautionisten hæfter for en bestemt del af hovedmandens gæld, f.eks. de DKK , der skal afdrages sidst (hæfter med hele sin formue.) En begrænset kaution: Kautionisten hæfter med et mindre beløb, end han/hun hæfter for.

69 JJ S TILGODEHAVENDE OG DIVIDENDEN BEGRÆNSET KAUTION VV har kautioneret for de rangsidste kr. Se bogen Kaution og tredjemandspant s. 118, småtryk nr. 2 Denne formulering medfører ikke, at VV har kautioneret for en bestemt del af JJ s fordring mod FF = Begrænset kaution afdrag JJ s ret til dividende af hele hans fordring mod boet nedsættes ikke, jf. KL 47 Dividenden er 10 % af DKK = JJ får således DKK fra FF s konkursbo

70 VV S REGRESKRAV To mulige sikkerheder VV har fået kontrapant i FF s bil, jf. bilag 10 VV skylder konkursboet DKK for møblerne, jf. bilag 7 Pant for DKK er det omstødeligt? Har VV modregningsadgang?

71 ER PANTET OMSTØDELIGT? Den relevante omstødelsesbestemmelse er KL 70 KL 39: Regresfordringen regnes for stiftet for tidspunktet for afgivelsen af kautionsløftet, dvs. den 3. januar Pantet er stiftet den 2. april og tinglyst straks Sikringsakten er således foretaget inden for omstødelsesfristen Pantet er stiftet for gammel gæld Pantet omstødes

72 HAR VV MODREGNINGSADGANG? VV har en gæld til konkursboet på DKK KL 42: De almindelige betingelser for modregning i konkurs skal være opfyldt Regresfordringen regnes for stiftet den 3. januar, jf. KL 39 FF s fordring mod VV opstod også før fristdagen KL 42 afskærer ikke modregning KL 50: Særlig regel, som kan begrænse kautionistens ret til at udnytte sin sikkerhed - med det formål at undgå, at konkursboet belastes mere end én gang af samme fordring KL 42 skal anvendes før 50

73 KL 50, STK. 2, JF. STK. 1 Stk. 1 vedrører pant, men finder tilsvarende anvendelse på modregning, jf. stk. 2 VV har en modregningsadgang over for boet JJ s fordring anmeldes i boet VV s ret til at modregne nedsættes derfor med det beløb, JJ får udbetalt som dividende af den del af JJ s fordring på DKK , som svarer til den sikrede del af VV s regresfordring

74 KL 50, STK. 2, JF. STK. 1 JJ får dividende af DKK i boet, selv om han modtager halvdelen af beløbet fra VV VV s regresfordring mod boet er således indeholdt i de DKK , som JJ anmelder i boet Den sikrede del af regresfordringen = DKK JJ får af dette beløb en dividende på 10 %, dvs. DKK VV s modregningsadgang nedsættes derfor med DKK VV kan modregne med DKK VV kan anmelde resten af sit regreskrav men får ingen dividende, da JJ ikke opnår mere end sit tilgodehavende på DKK i dividende, jf. KL 48

75 HELD OG LYKKE MED EKSAMEN

76

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 3. udgave Kapitel 1 Solidariske skyldforhold...................................... 13 1. Om begrebet et solidarisk

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Virksomhedspant aktuelle emner Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Tre aktuelle emner I. Prioritetsstillingen mellem virksomhedspant og factoring II. Virksomhedspant

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Det følgende er et rettekatalog til sommereksamen i Formueret, 2012. Bemærk, at rettekataloget ikke udgør nogen udtømmende eller endelig angivelse af mulige problemstillinger

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning Konflikter ved udlejning og overdragelse PROGRAM 1. Indledning 2. Introduktion til ejendomsretten 3. Sikkerhed i fast ejendom 4. Hvad omfattes af pantet i en fast

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Professor, cand.jur. & ph.d. Hans Helge Beck Thomsen Oksevej 6, 8960 Randers SØ, tlf , mobil

Professor, cand.jur. & ph.d. Hans Helge Beck Thomsen Oksevej 6, 8960 Randers SØ, tlf , mobil Professor, cand.jur. & ph.d. Hans Helge Beck Thomsen Oksevej 6, 8960 Randers SØ, tlf. 0045 75 56 71 40, mobil 0045 30 58 12 25 Fuengirola den 15. marts 2014 Randers Kommune Att: Erhvervskonsulent, cand.

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. 13. Købsretten s. 121.

Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. 13. Købsretten s. 121. Rettevejledning Spørgsmål 1 Det forudsættes at der er indgået en gyldig aftale og der er ikke grund i faktum for at diskutere ugyldighed. Køber og sælger har aftalt levering den sidste uge af April 2011

Læs mere

1. Der ønskes en begrundet vurdering af, om menighedsrådet er bundet af den indgåede aftale.

1. Der ønskes en begrundet vurdering af, om menighedsrådet er bundet af den indgåede aftale. DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Ved årsskiftet 2005/06 blev Søren Snild ansat som konsulent

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af / kommission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLIX Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 1.

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

I forbindelse med lånets oprettelse havde fiskeskipper Storm påtaget sig selvskyldnerkaution begrænset til en hæftelse på 250.000 kr.

I forbindelse med lånets oprettelse havde fiskeskipper Storm påtaget sig selvskyldnerkaution begrænset til en hæftelse på 250.000 kr. DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Tage Tagesen startede i januar 2006 en vognmandsvirksomhed

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lavet af: Lone Andersen vejleder: prof. dr. jur. Erik Werlauff Cand.Merc.Auc studiet Aalborg universitet 2. juni 2005 Engelsk titel: Similarites between

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE

HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS, Aarhus Universitet CAND.MERC.(AUD) STUDIET Sommereksamen 2007 Skriftlig prøve i: 18235 Finansieringsret/insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle HVER OPGAVEBESVARELSE

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Indhold Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen kritik af bilbogsbetænkningen

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave

Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave Indhold Kapitel 15 Insolvens og rekonstruktion... 2 Kapitel 16 Kreditaftaler... 3 Kapitel 17 Kaution... 4 Kapitel 18 Gældsbreve... 5 Kapitel

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GARANTIEN... 3 5 BAGGRUND... 4 6 GARANTI... 4 7 BETALINGER... 5 8 GARANTIENS BESTÅEN...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Aalborg Universitet. Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold

Aalborg Universitet. Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold Aalborg Universitet Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold Mathilde Smedegaard Gulddahl og Randi Balleby 16-05-2012 Titelblad Aalborg Universitet den 16. maj 2012 Prøvens navn: Bachelorprojekt

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere