Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS)"

Transkript

1

2

3 Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Slutrapport med hovedfund fra målinger før og efter interventionen

4 Titel Undertitel Forfattere Institution Udgiver Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Slutrapport med hovedfund fra målinger før og efter interventionen Christoffer H. Andersen, Marianne Boysen, Mette Merete Pedersen, Sisse Steenberg, Lasse Kirkelund, Klaus Hansen, Jørgen Skotte, Peter Mortensen, Thomas Bredahl, Kirsten K. Roessler, Mogens T. Pedersen, Ole S. Mortensen, Lars L. Andersen, Gisela Sjøgaard (Fagligt ansvarlig) og Mette K. Zebis (Projektleder) Det Nationale Forskningscenter (NFA) Det Nationale Forskningscenter (NFA) Udgivet Februar 2012 Redaktion afsluttet: Maj Finansiel støtte Arbejdsmiljøforskningsfonden ISBN nr Varenummer AM0602 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax:

5 Forord Forskningsprojekt Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen - VIMS introducerer et nyt motionskoncept intelligent motion. Ved intelligent motion forstås fysisk træning af de muskler, som bliver særligt belastede, når et givet arbejde udføres. Målet med træningen er at øge den fysiske kapacitet, så medarbejderen bliver bedre i stand til at klare de fysiske belastninger, han eller hun bliver udsat for i arbejdet og muskel- og skeletbesvær undgås. VIMS-projektet består af tre delprojekter, som har bidraget med ny viden om, hvordan intelligent motion i praksis kan implementeres og gennemføres, så det forebygger eller mindsker nakke-skuldersmerter ved computerarbejde og industrielt ensidigt gentaget arbejde (EGA). Nærværende rapport indeholder de første hovedfund fra VIMS delprojekt 2 Virksomhedstilpasset intelligent motion ved industrielt EGA. Det drejer sig om deskriptive data fra de indledende spørgeskemabesvarelser i januar 2009, opfølgning på 1. interventionsrunde juni 2009 samt de afsluttende besvarelser i januar De to deltagende virksomheder har modtaget rapporten som anden tilbagemelding af resultater fra undersøgelsen. VIMS-projektet er gennemført i samarbejde mellem forskere fra Institut for Idræt på Københavns Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. I alt 565 medarbejdere med industrilaborantarbejde fra henholdsvis en privat og en offentlig virksomhed har medvirket i undersøgelsen. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Professor Karen Søgaard, Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik og Lektor Bente Rona Jensen, Københavns Universitet, Institut for Idræt har været lektører på rapporten. Palle Ørbæk Direktør 3

6 4

7 Indhold Forord... 3 Indhold... 5 Hovedkonklusioner... 7 Indledning... 9 Formål...11 Metode...13 Interventionen...15 Den specifikke nakke-skulderstyrketræning...15 Projektets tidsforløb...17 Information til deltagerne...17 Målinger...18 Spørgeskema...18 Træningsdagbog...18 Blodtryk...19 Evaluering af motivationsfaktorer i VIMS...21 Implementering kræver motivation...21 Fysiske rammer...21 Træningsmiljøet...23 Træningsprogrammet...23 Resultater...25 Baggrundsdata for deltagerne...25 Baggrund for interventionsdeltagelse...27 Interventionens effekt på besvær...28 Deltagelse i interventionen (compliance)...30 Træningsbelastning...32 Deltagertilfredshed...33 Motiverende faktorer for træning i VIMS...34 Træningsrum...34 Træningsprogrammet...34 Træne alene eller som gruppe...34 Instruktørens rolle...35 Barrierer...36 Tid...36 Selvvurderet fysisk kapacitet...38 Styrke...38 Helbred...39 Psykosocialt arbejdsmiljø...39 Har VIMS motiveret til fysiske aktiviteter efter projektets ophør?...39 Sygefravær...40 Konklusioner og anbefalinger...43 Referencer

8 6

9 Hovedkonklusioner På basis af data fra spørgeskemabesvarelserne og de udfyldte træningsdagbøger kan vi drage følgende konklusioner. Blandt industrilaboranter forekom smerter og besvær primært i nakke, dominant skulder, brystryg og lænderyg. Muskelspecifik styrketræning medførte nedgang i besværsintensitet i nakke og den dominante skulder. I året, hvor interventionen foregik på virksomhederne, var sygefraværet lavere end året før. Træningsdeltagelsen var høj, og en overvejende begrundelse for eventuelt manglende deltagelse var for lidt tid. De mest motiverende faktorer for træning var, at træningsrummet var placeret tæt på arbejdspladsen, at man kunne træne i en gruppe og at selve træningsprogrammet var motiverende. En stor del af deltagerne i træningsgruppen oplevede øget socialt samvær med kollegerne, øget arbejdsglæde samt øget styrke, velvære og fysisk overskud i hverdagen. 7

10 8

11 Indledning Baggrund og status over foreliggende viden Analyser i Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK 2005) viser, at nakke-skulderbesvær fortsat er vidt udbredt blandt lønmodtagere og selvstændige (se Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) notat til Arbejdsmiljøjrådet (AMR) den 25. september 2006). Disse danske fund er i overensstemmelse med internationale studier (1). Generelt rapporterer kvinder mere besvær end mænd, og blandt levnedsmiddelarbejdere i nærings- og nydelsesindustrien ligger kvinderne helt i top (55 %), når man ser på den andel af medarbejderne, der rapporterer besvær i mere end 30 dage inden for det sidste år. En tilsvarende grad af besvær er fundet i andre typer af industrivirksomheder med manuel håndtering. Det er veldokumenteret, at mangel på fysisk aktivitet øger risikoen for de store livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme og metaboliske sygdomme i form af diabetes og fedme, samt at sådanne sygdomme kan begrænses ved motion, der øger stofskiftet og belaster kredsløbet (2). Derimod er den videnskabelige dokumentation endnu meget sparsom hvad angår effekter af motion i forhold til at begrænse omfanget af smerter i bevægeapparatet (3). Hovedparten af de studier, der har dokumenteret en positiv effekt af træning på smerter i bevægeapparatet, er karakteriseret ved forholdsvis intensiv træning gennem længere tid (4;5). Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Bispebjerg Hospital afsluttet to projekter SPA og RAMIN der omhandler fysisk træning med henblik på reduktion af nakke-skuldersmerter blandt kontoransatte. SPA-projektet (Sundhedsfremme På Arbejdspladsen 1 ) viste, at såvel muskelspecifik styrketræning (med 2 træningspas à 30 minutter om ugen) som generel motion førte til en signifikant reduktion i nakke-skuldersmerter blandt kontoransatte sammenlignet med en kontrolgruppe af kontoransatte, der fik rådgivning om sundhedsfremme(6). En positiv effekt på nakke-skuldersmerter blev opnået efter fire til fem måneder, og effekten var bibeholdt ved projektets afslutning efter et år. RAMIN-projektet (Rehabilitering af muskel-smerter i nakken) 2 viste, at kontoransatte med kroniske og relativt intensive nakke-skuldersmerter opnåede en markant reduktion af smerteintensiteten gennem en målrettet styrketræning af nakkeskuldermusklerne i 10 uger (Ugeskrift for læger 2008, Andersen et al). SPA- og RAMIN-projekterne udgjorde de første skridt i retning af at udvikle Intelligent Motion på arbejdspladsen. Intelligent Motion er defineret som motion, der kompenserer for arbejdets fysiske belastninger under hensyntagen til arbejdstagerens fysiske kapacitet og helbredsstatus. Målet er, at udvikling af smerter i eksempelvis nakke og skuldre reduceres eller helt undgås. Den hidtidige forskning tyder på, at især dynamisk styrketræning er effektiv med henblik på at forebygge smerter i nakke-skulderregionen blandt kontoransatte med omfattende pc-arbejde, hvor arbejdet er fastlåst med langvarige, statiske muskelbelastninger. Selv om vores viden fortsat er begrænset til kontoransatte med computerarbejde, er SPA- og RAMIN-projekterne potentielt vigtige gennembrud

12 Baggrunden for nærværende projekt var manglende viden om effekten af den specifikke nakkeskuldertræning på arbejdere med industrielt ensidigt gentaget arbejde (EGA). Desuden ønskede vi information om, hvordan Intelligent Motion kan indpasses i den konkrete arbejdsgang på virksomheden. Projektet blev tilrettelagt som en interventionsundersøgelse med henblik på at skabe denne viden. 10

13 Formål Projektets overordnede formål var at skabe øget viden om, hvordan Intelligent Motion i praksis kan implementeres og gennemføres, så der opnås en optimal effekt mht. prævention eller reduktion af nakke-skuldersmerter ved industrielt ensidigt gentaget arbejde (EGA). For at opnå dette var det vigtigt, at de involverede virksomheder havde medindflydelse på tilrettelæggelsen og implementeringen af Intelligent Motion (tid, sted, tilpasning til arbejdsdagen, motivation), som herved blev gjort participatorisk. Samtidigt var målet at sikre, at virksomhedens ledelse og medarbejdere fik ejerskab til Intelligente Motion, samt at der blev lavet en detaljeret procesbeskrivelse med henblik på at opnå så meget viden som muligt om implementering. Projektets konkrete formål var at skabe ny viden, der kunne besvare følgende spørgsmål: 1) Er virksomhedstilpasset Intelligent Motion også effektiv på industrielle virksomheder, hvor motionsprofilen tilpasses medarbejdere, som har EGA-præget arbejde (fx industrilaboranter)? Formålet var at udvikle Intelligent Motion 3 i samarbejde med virksomheder, at beskrive både processen og profilen af den Intelligente Motion samt at teste effekten af den valgte form for Intelligent Motion mht. reduktion af nakkeskulderbesvær. 2) Hvordan kan Intelligent Motion i praksis implementeres på industrielle virksomheder? Formålet var at udarbejde viden, der kunne sætte virksomheder i stand til selv at udføre Intelligent Motion - herunder motivationsfaktorer, træningsvejlederens rolle, træningsmiljø, sociale relationer, fysiske rammer m.m

14 12

15 Metode Udvælgelse af deltagere Medarbejdere med industrilaborantarbejde hos en privat (N=500) og en offentlig virksomhed (N=354) fik tilsendt et spørgeskema vedrørende deres interesse for at deltage i interventionen (se Figur 1). I alt svarede 669 personer på spørgeskemaet, heraf var 565 interesserede i at deltage i interventionen. Af sikkerhedsmæssige årsager for den enkelte arbejdstager og for at undgå overbelastning med evt. skade til følge, opstillede NFA en række eksklusionskriterier som: graviditet, forhøjet blodtryk/hjertekarsygdomme, komplikationer fra tidligere ulykker samt andre alvorlige sygdomme. Projektet er godkendt af Etisk Komité (protokol nr.: HC ). I alt blev 537 personer inviteret til at deltage i selve interventionen, hvoraf 282 blev udtrukket til træningsgruppe og 255 til referencegruppe. I efterfølgende fysioterapeutiske udredninger blev 6 ekskluderet i træningsgruppen og 3 i kontrolgruppen, således at der ved interventionsstart var 276 i træningsgruppen og 252 i kontrolgruppen. Undervejs i interventionen var der et frafald på 33 personer i træningsgruppen og 9 personer i referencegruppen, således at 246 i træningsgruppen og 243 personer i kontrolgruppen gennemførte de 20 uger. Ved anden spørgeskemarunde i juni 2009 svarede 448 personer på spørgeskemaet, hvoraf 211 var fra træningsgruppen og 237 fra referencegruppen. Ved tredje spørgeskemarunde februar 2010 svarede 327 personer på spørgeskemaet, hvoraf 169 var fra træningsgruppen og 158 var fra referencegruppen. 13

16 CONSORT 2010 Flow Diagram Enrollment 854 Questionnaires sent Excluded (n= 317) Did not reply (n= 185) Not meeting inclusion criteria (n= 28) Declined to participate (n= 104) Randomized (n= 537 ) Allocated to training (n= 282 ) Received allocated intervention (n= 276 ) Did not receive allocated intervention due to health reasons (n= 6 ) Allocation Allocated to control (n= 255 ) Received allocated intervention (n= 252 ) Did not receive allocated intervention due to health reasons (n= 3 ) Follow-Up Lost to follow-up (n= 33 ) Lost to follow-up (n= 9 ) Analysed (n= 211 ) Excluded from analysis (did not reply) (n= 32 ) Analysis Analysed (n= 237 ) Excluded from analysis (did not reply) (n= 6 ) Figur 1. Flowchart for interventionens første runde 14

17 Interventionen Den specifikke nakke-skulderstyrketræning Frontløft Foroverbøjet sideløft Skulderløft Sideløft Håndledsextension Figur 2. De fem træningsøvelser Styrketræningen bestod af fem øvelser Styrketræningsprogrammet havde til hensigt at forbedre muskelstyrke og -udholdenhed i relevante muskelgrupper for herved at forebygge og lindre smerter i nakke- og skuldermuskulaturen (SPA, RAMIN). Øvelserne blev nøje udvalgt ud fra positive fund i tidligere undersøgelser. Ligeledes vidner litteraturen om, at de valgte skulderøvelser giver en høj aktivering af m. trapezius (nakkemuskulaturen). M. trapezius er en af de muskler, der oftest besidder smertefulde myoser. Det er primært i den øverste del af m. trapezius, at der opstår myoser, men hyppigt forekommer myoserne også i m. levator scapulae og m. infraspinatus, to andre nakke- og skuldermuskler. Fordi målgruppen var laboranter, blev der udvalgt en øvelse specielt for underarm/hånd, da vi fra virksomhedernes side havde fået oplyst, at de oplevede forøget besvær her. 15

18 16

19 Projektets tidsforløb Projektets tidsforløb er skitseret i nedenstående figur. Første spørgeskema (basismålinger) blev udsendt i januar 2009, anden spørgeskemarunde blev gennemført i juni 2009 og tredje spørgeskemarunde blev gennemført i januar Interventionen blev startet op i februar 2009 for både trænings- og referencegruppen og fortsatte 20 uger - indtil midten af juni I efteråret 2009 fik referencegruppen træningstilbuddet, mens den oprindelige træningsgruppe ikke fik noget organiseret tilbud, og eventuel fortsat træning var på egen hånd (crossover). Tredje spørgeskemarunde blev gennemført februar Intervention Intervention Kontrol Langtidseffekt Figur 3. Tidslinje for interventionen Information til deltagerne Gennem projektperioden gjorde NFA en række tiltag for at informere både deltagere og andre ansatte i virksomhederne om interventionen. Disse tiltag omfattede bl.a.: 1. Foldere med kort generel information om projektet. Uddelt til medarbejdere på VIMSinformationsmøder i december Invitation til deltagelse i projektet med information om projektet samt spørgeskema udsendt via til alle medarbejdere med industrilaborantarbejde i de to virksomheder. En rykker blev sendt til de, der ikke svarede tilbage på invitationen i første omgang. 3. Svar til alle medarbejdere, der viste interesse for deltagelse, om hvorvidt de var inkluderet i interventionen eller ej samt begrundelse for eventuel eksklusion. 4. Information om interventionen samt samtykkeerklæring til de personer, der blev inkluderet i interventionen. 17

20 5. Information og status på interventionen til møder lokalt i de enkelte afdelinger undervejs i interventionen. Målinger Standardiserede spørgeskemaer blev anvendt til at måle effekten af interventionen. Endvidere blev træningsdeltagelse og progression via træningsdagbog registreret for træningsgruppen. De forskellige målemetoder er beskrevet i det følgende. Spørgeskema Spørgeskemaer blev tilsendt alle deltagere i elektronisk form hhv. før første interventionsrunde, efter første interventionsrunde og efter anden interventionsrunde jf. figur 3. Nedenfor ses en oversigt over de overordnede emner i spørgeskemaerne: Generelle oplysninger om deltagerne (fx køn, alder, bolig- og familieforhold, fysisk og psykisk helbred og velvære, selvvurderede fysiske ressourcer, sygefravær) Information vedrørende den enkeltes arbejde (fx arbejdsstillinger og psykosocialt arbejdsmiljø) Bevægeapparatbesvær (nakke/skuldre/albuer/hænder og håndled/ryg/hofter/knæ/fødder) Fysisk aktivitet (på arbejdet/under transport/i hjem og have/ifm. fritid og sport) Deltagelse i og tilfredshed med interventionen (anden og tredje testrunde). Træningsdagbog Træningsdagbogen blev introduceret som et værktøj for at hjælpe den enkelte deltager med kontinuerligt at finde de rigtige træningsbelastninger. Deltageren noterede træningsvægtene under hvert træningspas, så de rigtige vægte let kunne findes i efterfølgende træningspas og for at deltageren kunne blive motiveret af sin fremgang, efterhånden som ugerne skred frem. For træningsvejlederen var træningsdagbogen en hjælp til at følge deltagerens udvikling helt præcist, så den bedst mulige hjælp og vejledning kunne gives. Træningsdagbogen blev placeret i træningsrummet i kassetter (sammen med kuglepenne), således at deltageren og træningsvejlederen altid havde tilgang til den. Nedenfor er vist en side fra træningsdagbogen. 18

21 Figur 4. Udsnit fra træningsdagbogen Blodtryk Blodtryk blev målt før inklusion af deltagerne, idet systolisk blodtryk over 160 eller diastolisk blodtryk over 100 var et eksklusionskriterium for at minimere enhver risiko, der kan være forbundet med styrketræning. Der blev målt blodtryk på alle deltagere inden interventionen. Alle deltagere fik en tilbagemeldingsseddel indeholdende deres egne resultater. 19

22 20

23 Evaluering af motivationsfaktorer i VIMS Et af formålene med VIMS var at udarbejde praktiske redskaber, der kunne gøre virksomheder i stand til selv at udføre Intelligent Motion - herunder motivationsfaktorer, træningsvejlederens rolle, træningsmiljø, sociale relationer, fysiske rammer m.m. for at besvare forskningsspørgsmålet: Hvordan kan Intelligent Motion implementeres på industrielle virksomheder? Resultaterne i dette afsnit stammer fra anden runde af spørgeskemaundersøgelsen, og som blev besvaret af 211 personer fra træningsgruppen. Implementering kræver motivation For at kunne implementere et nyt tiltag på en virksomhed er der behov for, at virksomheden kan se en mening med tiltaget, at tiltaget er relevant, og at tiltaget kan opfylde de mål, som virksomheden måtte have. Således kan en høj forekomst af nakke- og skulderbesvær blandt medarbejdere, evt. med øget sygefravær eller lavere produktivitet til følge, motivere virksomheden til at engagere sig i et sundhedsfremmende projekt. Der skal være et mål for implementeringen af tiltaget både for virksomheden og i særdeleshed også for medarbejderen. Oplysning og information om smertereducerende træning kan virke motiverende som en øjenåbner eller kickstarter. Men skal tiltaget blive en succes, vil det i høj grad afhænge af, om tiltaget formår at skabe rammer, som får medarbejderne til at fortsætte med at træne. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at en persons motivation for deltagelse kan ændre sig over tid, ligesom der altid vil være konkurrerende interesser, som til tider kan overskygge lysten til at motionere. Med VIMS er der gjort store anstrengelser for at lave en intervention, hvor træningsvilkårene var appellerede til deltagerne. For at få en fysiologisk effekt af træning er compliance helt afgørende. Gennem samarbejde med pædagogiske og sundhedspsykologiske eksperter blev nogle elementære didaktiske og motivationsmæssige virkemidler kortlagt og forsøgt implementeret. Herunder nævnes nogle overordnede punkter: Fysiske rammer Træningsmiljø Træningsprogram Didaktiske overvejelser Fysiske rammer Vi forsøgte at gøre de fysiske rammer eller træningsrummet indbydende i form af et lyst, rent og ventileret rum med plads til fri bevægelse. Der blev ophængt en VIMS-træningsplakat, så deltagerne kunne se øvelserne og retningslinjer for øvelsernes korrekte udførelse. 21

24 Figur 5. VIMS-plakat med de fem træningsøvelser Rummet blev skærmet af, så deltagerne ikke fik oplevelsen af at være til udstilling under træningen. Det var af høj prioritet, at rummet var placeret tæt på deltagernes arbejdsplads, så transporttid minimeredes. Træningsrummet skulle, om muligt, altid være tilgængeligt, og håndvægte forefindes med små belastningsintervaller (ca. 1 kg ved vægte under 10 kg og 2,5-5 kg ved de tungere vægte). I hvert vægtrum var der følgende vægte: 22

25 Tabel 1. VIMS-håndvægtssæt og billede fra et af træningsrummene 1 Kg 1-3 sæt 2 Kg 3 sæt 3 kg 3 sæt 4 kg 3 sæt 5 kg 3 sæt 5,5-7 kg 2-4 sæt 8 kg 3 sæt 10,5 kg 2 sæt 12,5 kg 1 sæt 15 kg 1 sæt 17,5 kg 1 sæt 20 kg 1 sæt 22,5 kg 1 sæt 25 kg 1 sæt Træningsmiljøet Intentionen var at skabe et sikkert, trygt og positivt træningsmiljø ved at få instruktørerne til at lytte til og respektere udøverne samt være omsorgsfulde og tillidsvækkende. Deltagerne skulle have en fornemmelse af at være en del af en privilegeret gruppe og et hyggeligt forum, hvor velvære og glæde var i fokus. Den enkelte skulle føle sig vigtig og værdsat via personlig positiv feedback samt ved varetagelse af den enkeltes træningspræferencer mht. at træne alene eller som en del af en gruppe. Træningsprogrammet Træningsprogrammet var teoretisk velfunderet, og der findes videnskabelig dokumentation for en forebyggende og smertereducerende effekt på nakke-skulderbesvær ved de valgte øvelser blandt kontorarbejdere. Træningsprogrammet blev gjort overskueligt med simple øvelser for at fremme succesoplevelsen og øge motivation og selvtillid. Træningsmængde og belastning blev varieret over tid, og progressionen i træningsbelastningen havde til formål at virke som et motiverende element. Træningen superviseredes, men den enkelte havde indflydelse på valg af træningsbelastning. 23

26 24

27 Resultater Baggrundsdata for deltagerne Projektdeltagerne fordelte sig således, at den gennemsnitlige alder ved opstart var 43 ± 10 år fordelt på 16 % mænd og 84 % kvinder. Deltagerne havde primært besvær i nakken, højre skulder og lænderyggen: Nakke: 31 % af deltagerne havde haft mere end 30 dages besvær i nakken de seneste 12 måneder, og de seneste 3 måneder havde de vurderet besværet til gennemsnitligt at være 2,7 på en skala fra 0 til 9 (se figur 6). Højre skulder: For højre skulder rapporterede 22 % af deltagerne mere end 30 dages besvær inden for de seneste 12 måneder, og de seneste 3 måneder havde besværet gennemsnitligt været 2,4 på en skala fra 0 til 9. Lænderyg: For lænderyggen rapporterede 22 % af deltagerne mere end 30 dages besvær inden for de seneste 12 måneder, og de seneste 3 måneder havde besværet gennemsnitligt været 2,3 på en skala fra 0 til 9. Underarm: For underarmen var besværet 1,1 på en skala fra 0 til 9. 25

28 Figur 6. Graden af besvær (0-9) de sidste 3 måneder ved baseline 26

29 Baggrund for interventionsdeltagelse Alle deltagerne blev bedt om at angive deres motivationsgrunde for at deltage i interventionen. De tre faktorer, som blev vægtet højst, var: 1. forbedret sundhed 2. forbedret fysisk og psykisk arbejdsmiljø 3. afveksling i arbejdet Procent af træningsgruppen Forbedre sundhed Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Afveksling i arbejdet Figur 7. De hyppigste motivationsfaktorer for at deltage i VIMS-projektet 27

30 Interventionens effekt på besvær Efter de 20 ugers træning så vi i hele træningsgruppen en gennemsnitlig reduktion på 37 % i oplevet nakkesmerte inden for de seneste 3 måneder. Dette gennemsnit omfattede både deltagere med besvær ved projektets start samt deltagere uden besvær. Tilsvarende så vi i referencegruppen en reduktion på 14 %. Det er ikke unormalt, at der er årstidsvariation, hvilket referencegruppens smertereduktion indikerer. 20% Ændring i oplevet smerte 0% -20% -40% Reference - 14 % Træning - 37 % -60% Figur 8. Ændring i oplevet nakkesmerte seneste 3 måneder I underarmen var der ikke kroniske smerter, men der var mange, som rapporterede om akut smerte (tennisalbue) udløst under enkelte øvelser undervejs i træningsforløbet. Den følgende side viser udviklingen i besvær (seneste 3 mdr.) i de forskellige kropsregioner hos hhv. træningsgruppen og referencegruppen. I træningsgruppen svarede 41 % efter interventionen, at de generelt oplevede mindre smerte i kroppen, mens 8 % meldte om øget smerte. Ligeledes oplevede 20 % af træningsgruppen mindre hovedpine efter interventionen, mens 3 % oplevede øget hovedpine. 28

31 Tabel 2. Oversigt over udviklingen i besvær (0-9)i de enkelte kropsregioner i de sidste 3 måneder Fysisk region Tidspunkt Træningsgruppe Referencegruppe Nakke jan-09 2,9 2,6 jun-09 1,8 2,3 feb-10 1,9 1,8 Højre skulder jan-09 2,4 2,3 jun-09 1,4 1,6 feb-10 1,4 1,1 Venstre skulder jan-09 1,4 1,5 jun-09 0,9 1 feb-10 0,9 0,9 Ryggens øverste del jan-09 1,9 1,9 jun-09 1,1 2 feb-10 1,2 1,2 Lænderyg jan ,4 jun-09 1,9 2,3 feb-10 1,6 2,1 Højre albue jan-09 1,1 1 jun-09 0,7 1 feb-10 0,8 0,7 Venstre albue jan-09 0,5 0,3 jun-09 0,4 0,3 feb-10 0,4 0,3 Højre hånd jan-09 1,7 1,7 jun-09 0,9 1,2 feb-10 0,8 1,1 Venstre hånd jan-09 0,7 0,7 jun-09 0,5 0,5 feb-10 0,4 0,4 Hofte jan-09 0,7 0,7 jun-09 0,4 0,7 feb-10 0,5 0,6 knæ jan-09 0,9 1,4 jun-09 0,8 1,1 feb-10 0,9 0,8 Fødder jan-09 0,9 0,9 jun-09 0,6 0,7 feb-10 0,8 0,5 29

32 Deltagelse i interventionen (compliance) Optegnelserne fra træningsdagbøgerne og svarene fra spørgeskemaet omkring selvrapporteret deltagelse viser, at deltagelsesgraden i interventionen har været høj. Størsteparten af deltagerne (63 %) har gennemsnitligt trænet to til tre gange om ugen, og 87 % har trænet minimum én gang om ugen. 87 % regelmæssig deltagelse Procent af træningsgruppen gange/uge 1-2 gange/uge 1 gang/uge 2-3 gange/mdr Aldrig Stoppet Figur 9. Selvrapporteret træningsdeltagelse i træningsgruppe, foråret

33 Et tilsvarende billede danner sig for efteråret 2009, hvor referencegruppen begyndte at træne % regelmæssig deltagelse 60 Procent af træningsgruppe gange/uge 1-2 gange/uge 1 gang/ uge 2-3 gange/mdr Aldrig Stoppet Figur 10. Selvrapporteret træningsdeltagelse i hos den anden træningsgruppe, efteråret

34 Træningsbelastning Ud fra træningsdagbøgerne ses, at der er sket en fordobling i træningsbelastningen fra uge 1 til uge 20. Dette tyder på, at deltagerne er blevet stærkere, og at træningen har fungeret efter hensigten. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige belastning i tre ud af de fem øvelser. Samtidig kan man udlede, at det er vigtigt at have et vidt spænd af vægte. 25 Træningsvægte Skulderløft Kg Sideløft 10 Foroverbøjet sideløft Uge Figur 11. Gennemsnitsvægt for benyttede træningsvægte i tre af de benyttede øvelser Vi gør opmærksom på, at der ved brug af tunge vægte skal lægges meget vægt på korrekt løfteergonomi. 32

35 Deltagertilfredshed På spørgsmålet om VIMS-tilbuddet havde levet op til forventningerne svarede træningsgruppen som følger: Procent af træningsgruppen Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke helt Nej, slet ikke Ved ikke Figur 12. Opfyldelse af forventninger til projektet 33

36 Motiverende faktorer for træning i VIMS Træningsrum Træningens fysiske rammer var vigtige for deltagelsen. Ved etablering af rummene på arbejdspladserne vægtede vi, at rummene lå så tæt på deltagernes arbejdsplads samt, hvor det var muligt, at de var lyse, rene og generelt indbydende. 55 % svarede, at det var motiverende, at træningsrummet var tæt på, hvor de arbejdede. Det var således den største motivationsfaktor. 10 % var motiverede af, at træningsrummet var indbydende Procent af træningsgruppen Træningprogram Gruppe Træning tæt på Instruktør Figur 13. De fire væsentligste motivationsparametre for at komme til træning Træningsprogrammet Tanken bag træningsprogrammet var, at det skulle være effektivt og overskueligt. De fem udvalgte øvelser havde ved tidligere undersøgelser vist sig effektive på nakke- og skuldersmerter, og desuden skulle træningsdagbogen og de ugentlige registreringer, udover at tjene som data, også synliggøre træningsfremgang for deltageren. 38 % svarede, at træningsprogrammet havde været motiverende. Træningsdagbogen var motiverende for 17 %, hvorimod de ugentlige registreringer af smerte og motivation kun motiverede 7 %. Blandt de deltagere, der trænede, lå den ugentlige gennemsnitlige selvrapporterede motivation for at træne konsekvent mellem 4 og 5 på skalaen, hvor 1 svarede til mindst motiveret og 5 til mest motiveret. Træne alene eller som gruppe Deltagerne kunne frit vælge, om de ønskede at træne alene eller med kolleger. De blev dog opfordret til at træne sammen med kolleger for at opnå et socialt element ved træningen. 34

37 53 % svarede, at det havde været motiverende for deres træning, at der var mulighed for at træne med en gruppe. Til sammenligning var 21 % motiverede af at kunne træne alene. Instruktørens rolle I VIMS har instruktørens rolle været at sikre god kvalitet i træningen i forhold til udførelse af øvelser, justere træningsvægt ift. øvelser, vejlede omkring problemer (smerte, barrierer mod træning) og at skabe en god stemning omkring træningen. I uddannelsen af instruktører til VIMS har der været fokus på, at instruktøren skulle finde den rette balance i vejledningen, således at deltageren ville finde mening i træningen og dermed få ejerskab til træningen. Som nævnt tidligere kan en persons motivation for deltagelse ændre sig undervejs i forløbet, og derfor er en kontinuerlig dialog med deltageren vigtig. Dette uanset om deltageren træner for følelsen af fysisk/psykisk velvære, afstresning, et afbræk i hverdagen eller for at have socialt samvær med kolleger. Når det gælder træning med eller uden instruktør, så delte deltagerne sig i to markante grupper. Gruppe 1 udgjorde 89 deltagere (42 %), som fortrinsvis valgte at træne med instruktør hver gang eller cirka én gang pr. uge. Gruppe 2 udgjorde 122 deltagere (58 %), som sjældent eller aldrig trænede med instruktør. 42 % 58 % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hver gang Ofte Sjældent Aldrig Figur 14. Træning med instruktør til stede Der var en høj selvrapporteret deltagelsesgrad (to til tre gange pr. uge) i begge grupper (ca. 64 % af alle deltagere, der var tilmeldt projektet, trænede to til tre gange om ugen i de i alt 20 uger, som træningen varede), men det var markant, at ingen deltagere i gruppe 1 stoppede, og at der generelt var færre med lav selvrapporteret træningsdeltagelse i denne gruppe. Begge grupper havde generel mærkbar smerte- 35

38 reduktion, men smertereduktionen i gruppe 1 var mere markant end i gruppe 2. Dette kan ikke uden videre tolkes som, at en instruktør giver større smertereduktion og hindre frafald, men kan eksempelvis også være et udtryk for en selektion i gruppen. SMERTEREDUKTION - NAKKE VAS ÆNDRING Gruppe 1 Gruppe 2 Figur 15. Reduktion i besvær på VAS skala (0-10) for Gruppe 1 (regelmæssig instruktion) og Gruppe 2 (uregelmæssig instruktion)" Tabel 3: Fordeling mellem træningsdeltagelse og instruktionsgrad Deltagelse Instruktørgrad Regelmæssigt 2-3 gang Regelmæssigt 1-2 gange Ca. 1 gang om ugen Uregelmæssigt, mindst 4 gange pr måned Stoppet Ikke deltaget Hver gang 8% 0% 0% 0% 0% 0% Ofte 25% 7% 1% 0% 2% 0% Sjældent 27% 9% 7% 3% 6% 1% Aldrig 3% 0% 1% 1% 0% 2% Vælger vi eksempelvis at lave en tilsvarende opdeling mht. instruktionsmængde, men kun inkluderer deltagere der har trænet mindst én gang om ugen er smertereduktionen i gruppe 1 (meget instruktion) stadig 1,4 mens den i gruppe 2 (mindre instruktion) kun er 1,0. 30 % af alle deltagerne i træningsgruppen svarede, at de var motiverede af, at der var en instruktør til stede, og 16 % syntes, at det var motiverende, at det var den samme instruktør hver gang. 17 % havde ønsket en bedre introduktion i opstarten, 10 % ønskede mere tid med instruktør, mens 66 % af deltagerne svarede, at de ikke ønskede noget anderledes i forhold til instruktøren. Barrierer Tid Aftalen med virksomhederne var, at deltagerne fik én time ugentligt i arbejdstiden til at træne. På trods af dette var tid den største barriere mod træning, hvilket også er set i lignende undersøgelser. 36

39 60 % svarede, at manglende tid var den hyppigste årsag til fravær fra træning. 13 % svarede, at det var svært at komme i gang igen, hvis de havde haft en periode med ferie som den hyppigste årsag. Kun 8 % svarede, at manglende lyst var den hyppigste årsag til fravær fra træning Procent af træningsgruppen Manglende tid Manglende lyst Ferie Figur 16. Hyppigste årsager til ikke at benytte VIMS-tilbuddet 37

40 Selvvurderet fysisk kapacitet Styrke I spørgsmålene omkring selvvurderet fysisk kapacitet ses den største ændring i træningsgruppens vurdering af egen styrke. Fysiske ressourcer -Styrke (træningsgruppe) 25% 20% pre Post 15% 10% 5% 0% Dårlig Super Vurdering af egen styrke Fysiske ressourcer -Styrke (referencegruppe) 25% 20% pre Post 15% 10% 5% 0% Dårlig Super Vurdering af egen styrke Figur 17. Selvvurderet styrke for de to grupper før og efter interventionen Gennemsnitsscoren for referencegruppen var ved interventionsstart 5,8 og ved interventionens afslutning 5,9. Tilsvarende gik træningsgruppen fra 5,9 til 6,4. Dette stemmer overens med, at 75 % af deltagerne i træningsgruppen svarede, at de følte øget styrke ved interventionens afslutning. 38

41 Tabel 4. Gennemsnit for selvvurderet styrke Reference Træning pre post pre post 5,8 5,9 5,9 6,4 Helbred Ved interventionens start svarede over 90 % i begge grupper, at deres helbred var enten godt, vældig godt eller fremragende. Ved interventionens afslutning oplevede 55 % af træningsgruppen øget velvære, 35 % øget fysisk overskud i hverdagen og 11 % mindre stress. 1-2 % af deltagerne i træningsgruppen oplevede dog en forværring på disse punkter. Tabel 5. Selvrapporteret helbred før og efter interventionen, foråret 2009 Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Reference Træning pre post pre Post Fremragende 13 % 15 % 12 % 18 % Vældig godt 46 % 46 % 45 % 49 % Godt 33 % 32 % 39 % 30 % Mindre godt 8 % 7 % 4 % 2 % Dårligt 0 % 0 % 0 % 0 % Psykosocialt arbejdsmiljø Efter interventionen oplevede 38 % i træningsgruppen øget socialt samvær med kollegerne, og 26 % oplevede øget arbejdsglæde. Mindre end 1 % oplevede en forringelse i det psykosociale arbejdsmiljø på disse to punkter. Har VIMS motiveret til fysiske aktiviteter efter projektets ophør? I træningsgruppen svarede 73 % af deltagerne, at VIMS havde motiveret dem til fysiske aktiviteter, som de ville fortsætte med efter projektets ophør. At 36 % af deltagerne i referencegruppen også svarede, at VIMS havde motiveret dem til fysiske aktiviteter, kan muligvis skyldes en synergistisk effekt. 39

42 Tabel 6. Deltagernes lyst til fysisk aktivitet efter interventionsperioden Referencegruppe Træningsgruppe Ja 36 % 73 % Nej 64 % 27 % Af ja-svarerne i træningsgruppen svarede 59 % desuden, at de ville benytte arbejdspladsens træningsfaciliteter, 34 % at de ville begynde at cykle, 40 % at de ville begynde at løbe og 34 % at de ville begynde på styrketræning. I denne gruppe svarede 50 %, at de oplevede øget lyst til at motionere efter interventionen. Sygefravær Det oplyste sygefravær viser, at for kontrolperioden, 2008, var der en tydelig årstidsvariation med mest sygefravær i første og fjerde kvartal. I fjerde kvartal 2009 så vi ikke denne tendens. På dette tidspunkt havde den første træningsgruppe trænet superviseret første halve år af 2009 og haft lov til at fortsætte usuperviseret i anden halvdel af Den anden træningsgruppe havde trænet superviseret siden starten af tredje kvartal. Træningen ser således ud til at have medvirket til at forhindre den normale stigning i sygefravær i vinterkvartalerne. Undersøgelsen var dog ikke designet til at påvise dette, så andre forklarende faktorer kan ikke udelukkes. Endvidere er data ikke normalfordelte, så bare få personer med meget sygefravær, der går til og fra, kan ændre kurven en del. 40

43 Sygefravær - VIMS Kontrolperiode Interventionsperiode Interventionsgruppe 1 Interventionsgruppe 2 Sygefraværsdage pr. kvartal. 3 2,5 2 1,5 1 0, Kvartal Figur 18. Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. kvartal for 2008 og

44 42

45 Konklusioner og anbefalinger Ud fra det opstillede formål og de præsenterede resultater kan følgende konkluderes: 1. Er virksomhedstilpasset Intelligent Motion også effektiv på industrielle virksomheder, hvor profilen tilpasses ansatte, som har EGA-præget arbejde? Medarbejderne i undersøgelsen havde primært besvær i nakke, dominant skulder, brystryg og lænderyg. I underarmen var der ikke kroniske smerter, men der var mange, der rapporterede om akut smerte ved enkelte øvelser undervejs i træningsforløbet. Besværsintensiteten i nakke og skuldre blev reduceret markant ved hjælp af specifik styrketræning. VIMS-styrketræningen førte til en øget oplevelse af styrke, og træningsgruppen følte ved interventionens afslutning øget velvære og fysisk overskud i hverdagen. 2. Hvordan kan Intelligent Motion i praksis implementeres på industrielle virksomheder? Ud fra både deltagelsesgrad i træningen og deltagertilfredshed kan vi konkludere, at VIMS-skabelonen fungerer som et godt udgangspunkt for at implementere Intelligent Motion på industrielle virksomheder. Fundamentalt i konceptet er, at det tilpasses den enkelte virksomhed. I denne tilpasning er der flere elementer, som kan medvirke til at gøre træningstilbuddet motiverende for den enkelte: 1. at træningsrummet er tæt på 2. at der er mulighed for at træne i en gruppe 3. at træningsprogrammet er bygget op om enkle og effektive øvelser 4. at der er instruktør til stede. Deltagerne angav manglende tid som den vigtigste grund til ikke at få trænet. Det er derfor en vigtig faktor, at der er tid til træningen. Det er således vigtigt, at der er opbakning fra ledelsen til at sikre tiden til deltagelse. Udviklingen i de anvendte vægte viser, at det er vigtigt at have vægte op til 25 kg med en så fin inddeling som muligt. Vi gør opmærksom på, at der ved brug af tunge vægte SKAL lægges meget vægt på korrekt løfteergonomi. 43

46 44

47 Referencer (1) Punnett L, Wegman DH. Work-related musculoskeletal disorders: the epidemiologic evidence and the debate. Journal of Electromyography and Kinesiology 2004;14: (2) Pedersen BK, Saltin B. Fysisk Aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. København, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse; (3) Verhagen AP, Karels C, Bierma-Zeinstra SM, Feleus A, Dahaghin S, Burdorf A, Koes BW. Exercise proves effective in a systematic review of work-related complaints of the arm, neck, or shoulder. Journal of Clinical Epidemiology 2007;60(2): (4) Proper KI, Koning M, Van der Beek AJ, Hildebrandt VH, Bosscher RJ, Van Mechelen W. The effectiveness of worksite physical activity programs on physical activity, physical fitness, and health. Clinical Journal of Sport Medicine 2003;13(2): (5) Ylinen J. Physical exercises and functional rehabilitation for the management of chronic neck pain. Europa Medicophysica 2007;43(1): (6) Blangsted AK, Ekner D, Hansen ÅM, Hansen EA, Jørgensen MB, Pedersen MT, Olsen HB, Hansen K, Andersen L, Hansen L, Søgaard K, Sjøgaard G. Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA). København: Arbejdsmiljøinstituttet; Report. 45

48

49 Lersø Parkallé København Ø Tlf Fax

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS)

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) Afrapportering af hovedfund fra delprojektet Virksomhedstilpasset intelligent motion blandt kontoransatte

Læs mere

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS)

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden (projekt 2007-42-88) Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier

Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier Vælg billede Vælg farve Elastiktræning Syddanske Vaskerier Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Odense Universitetshospital Forebyggende træning på arbejdspladsen,

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Afsluttende formidlingsmøde FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Professor Karen Søgaard, SDU Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA 26. og 28. oktober 2011 Overordnet

Læs mere

Arbejdsmiljø og Helbred 2012 16.300 beskæftigede i Danmark. Professor Lars L. Andersen NFA. Integreret motion på arbejdspladsen

Arbejdsmiljø og Helbred 2012 16.300 beskæftigede i Danmark. Professor Lars L. Andersen NFA. Integreret motion på arbejdspladsen Konference 26.-28.maj 214 i København Nyeste viden og erfaringer om hvordan vi skaber det gode arbejdsmiljø www.nrcwe.dk/waw214... eller Google: waw214 Obs: Begrænset til 3 pladser Integreret motion på

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

MSB og Intelligent motion

MSB og Intelligent motion DI A- Miljø Konference 22. jan. 13 MSB og Intelligent motion Partssamarbejdet om MSB DI s erfaringer med Intelligent motion Øvelser i praksis Erfaringer fra Scandinavian Tobacco Group 20 års ergonomisk

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA)

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA) Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA) Statusrapport med resultater fra intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær blandt kontoransatte Anne Katrine Blangsted Dorte Ekner Åse

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft

Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft Af: Stine Hvid Bern, Henrik Koblauch, Sigurd Mikkelsen, Lau Caspar Thygesen, Erik Simonsen og Charlotte Brauer februar 2013 De første resultater fra projekt

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA)

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA) Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA) Statusrapport med resultater fra intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær blandt kontoransatte Anne Katrine Blangsted Dorte Ekner Åse

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011 Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvilke ergonomiske forebyggelses tiltag har effekt

Læs mere

Intelligent motion. Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter.

Intelligent motion. Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter. Intelligent motion Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter 20 års ergonomisk indsats har ikke reduceret andelen af muskel skelet besvær Ikke muligt

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Holdbart Arbejdsliv. Langtidseffekter af fysisk træning i arbejdstiden 2013-2015. Arbejdsmiljø København

Holdbart Arbejdsliv. Langtidseffekter af fysisk træning i arbejdstiden 2013-2015. Arbejdsmiljø København Holdbart Arbejdsliv Langtidseffekter af fysisk træning i arbejdstiden 2013-2015 Arbejdsmiljø København Holdbart Arbejdsliv Langtidseffekter af fysisk træning i arbejdstiden 2013-2015 Udarbejdet af: Torben

Læs mere

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER FOREBYGGELSESPAKKE ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om elastiktræningspakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse og opstart 5 Fase

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Sundhedsminister Ellen Trane Nørby Ældreminister Thyra Frank National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Kære Ellen Trane Nørby og Thyra Frank Tillykke med udnævnelserne til sundhedsminister og ældreminister.

Læs mere

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Effekt af to forskellige hjemmetræningsprogrammer til patienter sygemeldt på grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Formål At sammenligne

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Ergonomi i frisørarbejdet

Ergonomi i frisørarbejdet Arbejdsstillinger og muskelsmerter Arbejdsopgavernes karakter Ensidigt gentagne bevægelser Statiske arbejdsstillinger Akavede arbejdsstillinger Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Fysiske arbejdskrav Blandt

Læs mere

Bevægelse hele livet vil du med?

Bevægelse hele livet vil du med? Bevægelse hele livet vil du med? Inspiration til øvelser Hvorfor motionere? Og hvor meget? Hvis du ikke har tid til at motionere nu, skal du huske at afsætte tid til sygdom senere, siger professor og overlæge

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Effekten af skræddersyet motion på kondi og styrke blandt bygge anlægsarbejdere et randomiseret

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer. Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer. Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling Plan for oplægget Baggrund Psykisk arbejdsmiljø og muskel-skelet besvær Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

»Kroppen på (over)arbejde

»Kroppen på (over)arbejde »Kroppen på (over)arbejde Anne Jacobsen, fysioterapeut, Ms. i sundhedspædagogik Tlf. 27 613 938 anjc@alectia.com Stine Ege Qwist, cand. scient. idræt og sundhed Tlf. 23 39 40 75 seqw@alectia.com »Program

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Flerstrenget forebyggelse af ondt i ryggen et interventionsprojekt blandt SOSU er i ældreplejen

Flerstrenget forebyggelse af ondt i ryggen et interventionsprojekt blandt SOSU er i ældreplejen Flerstrenget forebyggelse af ondt i ryggen et interventionsprojekt blandt SOSU er i ældreplejen Præsenteret af ph.d. studerende Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen Vejledere: Marie Birk Jørgensen, Andreas

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Motion på arbejdspladsen

Motion på arbejdspladsen Motion på arbejdspladsen En analyse af Brøndbyøster Skoles træningsforløb hos palmfriisnaes og forløbets effekt på fysiske, psykiske og sociale aspekter af arbejdslivet. Uddrag. brøndbyøster skole case

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Knap hver anden af dem, der gik tidligt på efterløn, havde smerter hver uge, før de trak sig tilbage. Det er pct. flere end blandt dem, der

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet -trivsel på arbejdspladsen? Oplæg på arbejdsmiljømesse RSD sept. 2012 Fysisk aktivitet -trivsel på arbejdspladsen? Hvorfor giver det mening at bruge fysisk aktivitet som en del af arbejdsmiljøindsatsen?

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Gisela Sjøgaard Professor i arbejdsfysiologi Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Gisela Sjøgaard Professor i arbejdsfysiologi Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Computerarbejde og helbred Indledning / baggrund epidemiologi, risikofaktorer, tværfagligt samarbejde, forebygge - helbrede HK fyraftensmøde, København 12. marts 2007 Gisela Sjøgaard Professor i arbejdsfysiologi

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter 1. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder et mål om, at antallet med overbelastning af muskel- og skelet f.eks. ondt i ryggen

Læs mere

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Reumatologisk afd. C og Rehabiliteringsafdelingen, OUH Hans Chr. Horn og Peter Dirch Jørgensen Baggrund og formål Intervention og undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet

Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F - Ulighed i sundhed Henrik Skaksen Tillidsrepræsentant på Bislev mejeri, Arla Ulighed i sundhed Kongres 2007 Vi skal

Læs mere

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT)

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) Sannie Thorsen, Katja Løngård og Jakob Bue Bjørner

Læs mere

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato:

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato: Bilagsnotat Notat til sagen: Politikkontrol Forløbsprogrammer for borgere m. sygdom Se næste side. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Design af fysisk aktivitet på arbejdspladsen

Design af fysisk aktivitet på arbejdspladsen Design af fysisk aktivitet på arbejdspladsen Nøglen for nedslidningsproblemet og sundhedsfremme? Andreas Holtermann, Professor, PhD Twitter @profholtermann Hvor stort problem er muskelskeletbesvær (smerte)

Læs mere

Med kroppen på arbejde

Med kroppen på arbejde Med kroppen på arbejde v. Allan A. Dehn og Anne-Birte Ransby Formål Viden om forebyggelse af smerter i muskler og led Redskaber til at sætte det på dagsordenen på apoteket Erfaringsudveksling, mulighed

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed blandt medarbejdere i Skejby Erhvervsområde. Udover sundhedsfremme vil dette

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Flerstrenget forebyggelse af ondt i ryggen et interventionsprojekt blandt SOSU er i ældreplejen

Flerstrenget forebyggelse af ondt i ryggen et interventionsprojekt blandt SOSU er i ældreplejen Flerstrenget forebyggelse af ondt i ryggen et interventionsprojekt blandt SOSU er i ældreplejen Præsenteret af forsker Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen Kollegaer: Marie Birk Jørgensen, Andreas Holtermann,

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning 1 Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Vejen Kommune Udarbejdet i 2015 Forfatter: Studentermedhjælper

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Gardinfabrikken i bevægelse et sundhedspsykologisk projekt

Gardinfabrikken i bevægelse et sundhedspsykologisk projekt Gardinfabrikken i bevægelse et sundhedspsykologisk projekt Projektleder Kaya Roessler Syddansk Universitet kroessler@health.sdu.dk Projektmedarbejder Thomas Gjelstrup Bredahl, Birgitte Bredahl, SDU Finn

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

AquaMama. Vandtræning for gravide

AquaMama. Vandtræning for gravide AquaMama Vandtræning for gravide AquaMama AquaMama er seks effektive øvelser, der holder dig i form, mens maven vokser. Øvelserne er udviklet af Gigtforeningen i samarbejde med Rigshospitalets specialister.

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning. Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008 Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.dk Sygefravær en fælles udfordring Flere og flere bliver sygemeldte Hver

Læs mere