Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014"

Transkript

1 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

2 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET I SLAGELSE KOMMUNE... 5 AMBULANT BEHANDLING... 5 DAGBEHANDLING... 5 VISITATION TIL DØGNBEHANDLING... 5 ØVRIGE OPGAVER... 5 LÆGE - OG SUNDHEDSFAGLIG BEHANDLING PERRON3 TILBUD TIL UNGE MÅLGRUPPEN FOR TILBUDDENE OM STOFMISBRUGSBEHANDLING... 6 SÆRLIGE GRUPPER... 6 Unge med misbrug... 6 Gravide med misbrug... 6 Pårørende DET OVERORDNEDE MÅL FOR INDSATSEN, HERUNDER DE VÆRDIER OG NORMER, SOM INDSATSEN BYGGER PÅ. 7 INDSATS FOR VOKSNE FRA 18 ÅR... 7 INDSATS FOR UNGE FRA 13 ÅR DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR I FORHOLD TIL BEHANDLINGSTILBUDDENE. HERUNDER EN BESKRIVELSE AF DE KONKRETE TYPER AF BEHANDLINGSTILBUD, DER TILBYDES... 8 GENERELT... 8 AMBULANT BEHANDLING, VOKSNE OVER 18 ÅR... 8 UDEKØRENDE AMBULANT BEHANDLING, VOKSNE OVER 18 ÅR... 9 DAG OG EFTERBEHANDLING, VOKSNE OVER 18 ÅR... 9 Dagbehandling... 9 Efterbehandling... 9 BEHANDLING FOR GRAVIDE DØGNBEHANDLING, VOKSNE OVER 18 ÅR Kvalitetskravene til døgnbehandlingstilbud AMBULANT BEHANDLING, UNGE MELLEM 13 OG 25 ÅR DAGBEHANDLING, UNGE MELLEM 13 OG 25 ÅR TILBUD TIL FORÆLDRE TIL UNGE SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OPHØR/DELEGATION AF EN BORGERS BEHANDLING Ophør på Misbrugscentret Fængsel Døgnbehandling Delegation (overdragelse af behandling) VISITATIONSPROCEDURE...13 HENVEND DIG PÅ MISBRUGSCENTRET VISITATION TIL BEHANDLING LOVGRUNDLAG OG CENTRALE VEJLEDNINGER HJEMMEBOENDE BØRN MED VIDERE MULIGHEDEN FOR FRIT VALG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE, KOORDINERING AF OG OPFØLGNING PÅ HANDLEPLANER...17 UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN OPFØLGNING HVORDAN SIKRES BRUGERINDDRAGELSE?

3 10. REGLERNE FOR BETALING AF KOST OG LOGI INFORMATION OM SAGSBEHANDLING OG KLAGEADGANG (ANETTE/ÅSE)...20 KLAGEVEJLEDNING FOR STOFMISBRUGERE I BEHANDLING Borgerrådgiver PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCEUDVIKLING MONITORERING AF INDSATSEN (ANETTE TJEK LIGE OM DETTE ER UP-TO-DATE)...22 DEN FREMTIDIGE INDSATS PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

4 Indledning Slagelse Misbrugscenter varetager misbrugsbehandlingen i Slagelse Kommune og sælger herudover behandling (ydelser) til omkringliggende kommuner. Misbrugscentret følger forpligtelsen til at udarbejde en kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i henhold til Lov om social service (Serviceloven). Kvalitetsstandard og servicemål Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes, hvis de ønsker social behandling for stofmisbrug i Slagelse Kommune. Der er i Lov om social service krav om, at kommunalbestyrelsen i kvalitetsstandarden skal beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer. Informationen om tilbud og ydelser til borgerne skal gøres alment tilgængelig og som minimum lægges på internettet. Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år, og ved revisionen skal der inddrages repræsentanter for borgerne med stofmisbrug i behandling og eventuelt deres pårørende. Se evt. Lov om social service 139, bekendtgørelse nr. 622 af 17/6-06 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 4

5 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet i Slagelse kommune For en nærmere beskrivelse af tilbuddene se afsnit 4. Ambulant behandling Stofenheden på Slagelse Misbrugscenter Jyderup Statsfængsel (projekt Mit valg) Slagelse arrest (projekt Brug tiden) Bilen/Bussen - Udekørende ambulant behandling for Slagelse borgere Dagbehandling Stofenheden på Slagelse Misbrugscenter Efterbehandling, Stofenheden Visitation til døgnbehandling Øvrige opgaver Psykiater, psykolog, læge Digital rådgivning til unge (netstof.dk) Særligt tilbud til gravide med misbrug Café Backstage et aktiveringstilbud Særligt tilbud til tidligere udsendte soldater og deres pårørende (Veteranprojekt) Særligt tilbud til forældre til unge (forældrekurser, forældrecafeen) Støttekontaktpersoner ( 99) Læge - og sundhedsfaglig behandling. Udover social behandling er der på Misbrugscentret en lægelig og sundhedsfaglig behandlingsindsats i henhold til Sundhedslovens 142. Perron3 tilbud til unge Perron 3 er et særligt tilbud til unge mellem 13 og 25 år. Her tilbydes blandt andet: Dagbehandling med forskellige aktiviteter, gruppe- og individuelle samtaler Individuel ambulant behandling Rådgivning og forløb for forældre til unge Forebyggende projekter 5

6 2. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling Misbrugscentrets målgruppe vedrørende stofmisbrug kan inddeles i tre hovedgrupper: 1. Mennesker med misbrug, som er socialt integreret i samfundet. For eksempel unge i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. 2. Mennesker med misbrug, som har en mere ustabil tilværelse. Eksempelvis ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, problemer med familie- og andre netværksrelationer, men stadig med eksempelvis bolig og tidligere uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund. 3. Mennesker med misbrug, som har omfattende problemer ud over stofmisbruget. Det kan både være yngre borgere og ældre borgere, som er uden for uddannelses- og jobmarkedet. Det er mennesker, som ofte har et svagt netværk, og deres liv kan også være præget af en sindslidelse eller hjemløshed. Særlige grupper I henhold til de tre hovedgrupper har Misbrugscentret udviklet mere målrettede tilbud til udvalgte grupper, som har særlige behov. Eksempelvis er tilbud som Bilen en forudsætning for, at borgere, som ikke kan rummes i Rådgivningscentret, kan bevare en tilknytning til Misbrugscentret. Eller Bussen, som kører ud til randområderne i den sydlige del af kommunen. Misbrugscentrets tilbud søges udformet med hensyn til etniske minoriteter særlige behov. Unge med misbrug Der er udviklet flere tiltag, som retter sig specielt mod unge mellem 13 og 25. Der er tilbud om individuel rådgivning og gruppeorienteret behandling. Derudover tilbydes digital information og rådgivning gennem hjemmesiden netstof.dk. Der arbejdes ligeledes med forebyggelse for unge i folkeskolens ældste klasser. I efteråret 2013 oprettes et særligt tilbud til de årige. Det er tilrettelagt som et dagbehandlingstilbud. Målgruppen er unge, som helt eller delvist er faldet ud af uddannelsessystemet og har en misbrugsproblematik. Tilbuddet består af individuel samt gruppeorienteret behandling, samt undervisning, der gør de unge i stand til at blive inkluderet i et undervisningstilbud igen. Derudover vil der blive lagt stor vægt på forældreinddragelse. Gravide med misbrug Slagelse Kommunes Misbrugscenter har en samarbejdsaftale med Familieambulatoriet på Næstved Sygehus om behandling til gravide med misbrug. Behandlingstilbuddet tilrettelægges og koordineres i samarbejde mellem Misbrugscenteret og Familieambulatoriet. Forløbet planlægges efter borgerens individuelle omstændigheder. Pårørende Det kan være svært at være pårørende til et menneske med misbrug. Derfor har Misbrugscentret en række tilbud til pårørende. Både til børn, forældre og partnere til mennesker med misbrug. 6

7 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på. Det fælles overordnede mål for indsatsen på Misbrugscentret er at give borgeren mulighed for at arbejde med at ændre sit misbrugsmønster med det formål at opnå bedre livskvalitet og fremtidige muligheder. Misbrugscentrets arbejde tager udgangspunkt i den systemiske teori og metode. Dette udgør den overordnede metodiske ramme, men der arbejdes også med en lang række andre metoder og terapiformer. I 2013 sætter Misbrugscentret særligt fokus på etik i det daglige arbejde. Kontakten baseres på følgende værdier: Ligeværdighed Respekt Tillid Værdighed Indsats for voksne fra 18 år Tilbuddet er åbent for alle borgere over 18 år, som har erkendt deres misbrug og ønsker at indgå i behandling. I Slagelse Kommune skal alle, som ønsker det, tilbydes behandling så hurtigt som muligt efter deres henvendelse til Misbrugscentret (se desuden afsnit 6 vedrørende behandlingsgaranti). Misbrugscentret arbejder med individuelle mål for den enkelte borger og der udarbejdes en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation og ressourcer. Borgeren inddrages i udarbejdelsen af egen behandlingsplan. Behandlingen sigter som udgangspunkt på, at borgeren opnår stoffrihed og social integration, men for nogle borgere vil det være et mål at mindske misbruget og højne livskvaliteten. Den lægefaglige og sundhedsfaglige indsats er først og fremmest rettet mod at reducere misbrugets ødelæggende indflydelse på livskvaliteten for det enkelte menneske med misbrug såkaldt skadesreduktion. Borgerne bliver vejledt i, hvordan de undgår at pådrage sig stofrelaterede skader, samt forsøgt motiveret til sundere levevis og en mere stabil tilværelse. Yderligere oplysninger om medicinsk behandling kan findes i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og om substitutionsbehandling af personer med opioidafhængighed : VEJ nr af 08/06/2007: Indsats for unge fra 13 år Der er en særlig indsats for unge fra 13 år. For denne del af målgruppen er det ikke nødvendigvis selve rusmidlerne, der er den primære udfordring. Det kan derfor være nødvendigt at have fokus på nogle helt andre områder. Det sker gennem en kombination af forebyggende, motiverende og egentligt behandlende initiativer. 7

8 For især unge under 18 år er medinddragelse af familien en vigtig faktor i behandlingen. Målet med behandlingen for unge mellem 13 og 25 år er dels at give den unge indsigt i og redskaber til at ændre sit misbrugsmønster, dels at gøre den unge i stand til at håndtere de problemstillinger, der har forårsaget, at vedkommende har fået et misbrug. 4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene. Herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes Misbrugscentret er en virksomhed under Slagelse Kommune, som står for alle tilbud vedrørende misbrug i kommunen. Stofenheden på Misbrugscentret varetager behandlingen af borgere på 25 år eller over med stofmisbrug, mens ungeafdelingen Perron 3 varetager behandling af unge under 25 år med stofmisbrug. Er man tæt på alderskriteriet, vil der altid skulle foretages en faglig vurdering af, hvor det bedst giver mening man er indskrevet. Der er forskellige faktorer som kan spille ind, herunder, modenhed, misbrugets karakter, herunder behovet for substitutionsunderstøttet behandling. Misbrugscentret samarbejder med andre relevante kommunale afdelinger samt diverse private tilbud til gruppen af udsatte borgere i Slagelse Kommune. Endvidere samarbejdes med relevante uddannelsesinstitutioner og Kriminalforsorgen. Derudover samarbejdes med de omkringliggende kommuner i Regionen. Slagelse Misbrugscenter leverer desuden ydelser til VISO, som giver specialbistand til sager, der kræver særlig ekspertise, i hele Danmark. Generelt Alle borgere kan henvende sig til Misbrugscentret, hvorefter de vil blive visiteret til relevant behandling (se mere om visitation i afsnit 5). Alle borgere, der starter i behandling, skal underskrive en samtykkeerklæring. Ambulant behandling, Voksne over 18 år Den ambulante stofmisbrugsbehandling foregår på Rådgivningscentret Parkvej og indebærer: Individuel rådgivning og vejledning Støtte til kontakt til det sociale system Tilbud om terapeutiske samtaler Sundhedssamtaler Screening for hepatitis Sårbehandling Tilbud om behandling med substitutionsmedicin Brugerinddragelse Rådgivning og vejledning til pårørende Formålet med behandlingen er at opnå øget livskvalitet samt at bedre det sociale funktionsniveau og reducere følgerne af misbruget. Eksempler på delmål i den ambulante behandling, som udarbejdes i samarbejde mellem behandler og borger: 8

9 Stabilisering af misbruget begrænsning og ophør af sidemisbrug Ophør af kriminel adfærd Opbygning af selvværd Fastholdelse af motivation Udekørende ambulant behandling, Voksne over 18 år Bilen er et tilbud til borgere, som i perioder ikke kan indgå i et konstruktivt samarbejde med Rådgivningscentret. Sundhedsbussen har en satellitfunktion for borgere i Skælskør og Korsør, som ikke har mulighed for at komme på Rådgivningscentret i Slagelse. Bussen kører ud to gange ugentligt. Dag og efterbehandling, Voksne over 18 år Dag og efterbehandlingen i Stofenheden er beliggende på Ingemannsvej 22, 1.sal, i Slagelse. Der gives tilbud om et intensivt dagbehandlingsforløb/personlig kompetenceudvikling til mennesker med misbrug, som vil videre i deres liv, altså ønsker en forandring af deres aktuelle situation. Forløbene tilrettelægges individuelt. Dagbehandling Aktiviteterne tilrettelægges i tæt samarbejde med borgerne for at styrke borgernes tro på egne evner til at tage vare på deres egen tilværelse. Det kan f.eks. være behandlingsforløb med fokus på: Afklaring af personlige værdier og ressourcer At opnå en øget kompetence på forskellige livsområder At øge evnen til på egen hånd at håndtere og rumme udfordringer i hverdagen Støtte til at opnå målet om stoffrihed Tilrettelæggelse af realistiske afgiftnings- og behandlingsforløb Derudover vil du i dagbehandlingen kunne få: Kendskab til mulighederne for efterbehandling og selvhjælpsgrupper Visitation til døgnbehandling, hvis det skønnes relevant Eventuelt støtte til forbesøg på døgnbehandlingstilbud Opfølgning under døgnforløbene Efterbehandling Målet er at fastholde stoffrihed, styrke det sociale netværk og forberede til beskæftigelse eller uddannelse. Behandlingens aktiviteter består i: Terapeutiske samtalegrupper Træning i dagligdagsgøremål, struktur på hverdagen Arbejde med den enkeltes netværksdannelse og socialt samvær. Undervisning (f.eks. kommunikation, konfliktløsning, ernæring, tilbagefaldsstrategier, forældreroller, forventninger, strategier mod stress og ensomhed) 9

10 Pårørende Problemer med rusmidler påvirker omgivelserne. Som pårørende kan man have brug for rådgivning eller støtte omkring problemet. Derfor har vi en forskellige gratis og anonyme tilbud til dig, der er tæt på et menneske med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. Udover individuelle samtaler/rådgivning er der ligeledes mulighed for at deltage i et struktureret gruppeforløb, hvor man kan møde andre pårørende i samme situation og her kunne dele sin historie. Dette kan for nogen være meget hjælpsomt, da man hermed ikke føler sig alene med sine problematikker. Behandling for gravide Gravide med stofmisbrug tilbydes omgående undersøgelse og rådgivning via Næstved Familieambulatorium. Ved behov indlægges borgeren på sygehuset. Dernæst tilbydes døgnbehandling i beskyttede rammer for at mindske fosterskader, med mere. Den gravide kan tilbydes at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse i henhold til Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, lovbekendtgørelse nr. 170 af 22/ Misbrugscentret varetager misbrugsbehandlingen i henhold til Servicelovens 101 og Familieambulatoriet varetager alt vedrørende graviditet og barnets trivsel samt koordinering med andre samarbejdspartnere. I henhold til Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service BEK nr 1173 af 10/10/2007 har ansatte i Misbrugscentret underretningspligt om gravide med misbrugsproblemer. Døgnbehandling, Voksne over 18 år Målsætningen for visitation til døgnbehandling er, at borgere, der ikke får gavn af et ambulant- eller dagbehandlingstilbud, i en kort periode kan få et supplerende tilbud. I 2013 samarbejder Misbrugscentret med følgende narkodøgnbehandlingstilbud: Kongens Ø i Nordsjælland Sct. Ols på Bornholm Alfa Fredensborg Forbesøg på et døgnbehandlingstilbud kan tilbydes til borgere, der ikke har noget forudgående kendskab til døgnbehandling. Eller i de tilfælde, hvor det vurderes fagligt relevant. Døgnbehandling bliver altid fulgt op med tilbud om efterbehandling. Kvalitetskravene til døgnbehandlingstilbud Misbrugscentret stiller en række kvalitetskrav til de døgnbehandlingstilbud, der benyttes. Der benyttes udelukkende døgnbehandlingssteder, som er godkendte i Tilbudsportalen. Det sikrer, at stedet er tidssvarende og fagligt velkvalificeret Døgnbehandlingsstedet skal have en målsætning og tilbud om aktiviteter, der tager højde for den enkelte bruges behov Der skal være en aktiv politik for brugerinddragelse 10

11 Døgnbehandlingsstedet skal arbejde aktivt med kvalitetssikring og opfølgning af stedets mål Der arbejdes målrettet med status og opfølgning for den enkelte borger Der benyttes metoder / midler, som er tidssvarende i forhold til aktuel faglig viden Der skal tilbydes en afgiftningsform, som er lægeligt forsvarlig Døgnbehandlingsstedet tilbyder psykiatrisk, lægelig og psykologisk behandling Borgerens netværk inddrages Der stilles krav om, at døgnbehandlingsstedet samarbejder med Misbrugscentret både vedrørende ændringer undervejs i forløbet og med henblik på at henvise til Misbrugscentrets efterbehandling Ambulant behandling, unge mellem 13 og 25 år Et forløb i ambulant behandling giver mulighed for at følge sin skolegang og/eller arbejde ved siden af behandlingen. I den ambulante behandling tilbydes råd og vejledning, anonyme samtaler, støttende og terapeutiske/coaching samtaler. Der er både individuelle samtaler og mulighed for samtaler med deltagelse fra familie, kæreste eller andre. Dagbehandling, unge mellem 13 og 25 år Dette er et intensivt rådgivnings- og behandlingstilbud til unge mellem 13 og 25 år, med misbrugsproblemer. Behandlingen er organiseret som et gruppetilbud, der foregår i dagtimerne. Der er både gruppesamtaler, individuelle samtaler og forskellige aktiviteter. Tilbud til forældre til unge Der tilbydes individuel rådgivning og gruppebaserede kurser/forældrecafé til forældre og andre pårørende, der henvender sig med henblik på at få hjælp til at tackle deres børns misbrug. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Størstedelen af de borgere, der er indskrevet i behandling på Misbrugscentret, har kontakt til andre offentlige myndigheder. Eksempelvis Jobcentret i kommunen, egen læge, distriktspsykiatri, kriminalforsorg med videre. I det omfang, den enkelte borger ønsker det og har givet samtykke til det, samarbejdes der med disse parter. Formålet er at skabe et sammenhængende behandlingsforløb for den enkelte borger. Der kan være behov for koordinerende møder, hvor borger, rådgiver og en repræsentant fra den anden myndighed deltager. Eksempelvis omkring planlægning af et beskæftigelsesforløb, aftale om alternativ afsoning med videre. Ved substitutionsbehandling er det en forudsætning, at borgeren giver samtykke til samarbejde med egen læge. Hvis den enkelte borger ønsker det, kan der laves aftaler om at samarbejde med borgerens netværk. Eksempelvis hvis en borger har en god ven, som fungerer som en god støtte eller lignende. Ophør/delegation af en borgers behandling Ophør på Misbrugscentret 11

12 Når en borger har afsluttet sit behandlingsforløb eller af andre årsager ikke længere ønsker eller har mulighed for at være indskrevet i behandling, fremsendes der et udskrivningsbrev til vedkommende. Hvis borgeren har været i medicinsk behandling fremsendes et udskrivningsbrev til egen læge. Fængsel I de situationer, hvor en borger udskrives grundet afsoning er det oftest således, at arresten/fængslet overtager ordinationen af substitutionsmedicin. Hvis borgeren fortsat får ordineret medicin ved løsladelsen, overtager Misbrugscentret ordinationen igen. Det forudsætter dog, at der fremsendes en skriftlig bekræftelse på dosisstørrelse med videre fra afsoningsstedets læge. Rådgiveren på Misbrugscentret er behjælpelig med koordinering af dette. Døgnbehandling Når en borger er visiteret til døgnbehandling, overtager døgnbehandlingsinstitutionen ansvaret for den sociale og medicinske behandling. Der tages udgangspunkt i den plan for behandlingen, som er fastsat på et visitationsmøde i samråd med borgeren. Delegation (overdragelse af behandling) Hvis en borger ikke ønsker at være indskrevet i ambulant behandling i centret, men fortsat ønsker at være i substitutionsbehandling, kan vedkommende søge om at få sin behandling overflyttet til egen læge. Det forudsætter, at egen læge er villig til at overtage behandlingen samt, at der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem vedkommendes læge og Misbrugscentret. En sådan aftale udarbejdes af den øverste ansvarlige på det lægelige område i Misbrugscentret. 12

13 5. Visitationsprocedure Henvend dig på Misbrugscentret Slagelse Misbrugscenter tilbyder gratis behandling til alle, der har problemer med alkohol eller stoffer. Herunder også gratis og anonym hjælp til pårørende. Der er ingen formelle krav til måden, du henvender dig på. Du kan henvende dig personligt hos Misbrugscentret, du kan kontakte Misbrugscentret pr. telefon, brev eller , eller du kan blive henvist af andre (sagsbehandlere, læge, institutioner med flere). Vi anbefaler, at du ringer i forvejen for at få en aftale, så unødig ventetid undgås. Kontakt Misbrugscentret uforpligtende på tlf og vi hjælper dig derefter videre til det rette tilbud. De aktuelle telefontider finder du på vores hjemmeside. Visitation til behandling Behandling for afhængighed af stoffer er omfattet af behandlingsgaranti. Det betyder, at første samtale skal gennemføres inden for 14 dage. Dette gælder dog ikke, hvis du ønsker at benytte muligheden for frit valg (se afsnit 6 om behandlingsgaranti). Forud for visitationsmøde udarbejdes et indstillingsskema i samarbejde mellem behandler og borger. Indstillingsskemaet til dag- og døgnbehandling behandles derefter i et nedsat visitationsudvalg, der består af visitator (myndighedsperson), afdelingsleder og en behandlerrepræsentant. Der afholdes visitationsmøder hver 14. dag. Borgeren tilbydes at deltage i visitationsmødet. Der kan blive tale om en viderehenvisning til andre instanser, hvis det skønnes, at Misbrugscentrets tilbud ikke er passende eller tilstrækkelige. Det er ikke nødvendigt med visitation til ambulant behandling. Bemærk! Hvis du vælger at lade dig indlægge på et døgnbehandlingssted, uden en henvisning fra Slagelse Kommune, skal du selv betale for behandlingen. Lovgrundlag og centrale vejledninger Visitation til behandling for stofmisbrug foregår på baggrund af: Servicelovens 101 Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven (Vejledning nr. 1 til Serviceloven) VEJ nr 93 af 05/12/2006 Vejledning om botilbud m.v. til voksne (Vejledning nr. 4 til Serviceloven) VEJ nr 95 af 05/12/2006 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til Serviceloven) VEJ nr 96 af 05/12/

14 Bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om ændring af lov om social service og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling Sundhedslovens 142 Retssikkerhedsloven Autorisationsloven 41 Ordinationscirkulæret IM VEJ nr 9881 af 08/06/2007 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling (Fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling) VEJ nr 9810 af 27/07/2007 Hjemmeboende børn med videre I forbindelse med visitation af borgere med stofmisbrug afklares dennes familiemæssige forhold. I denne forbindelse sikres viden om borgerens eventuelle hjemmeboende børn, og deres forhold i øvrigt. Det sker i henhold til social behandling for stofmisbrug efter 101. I henhold til regler om underretningspligt efter Servicelovens Kapitel 27 Underretningspligt sikres, at kommunens andre afdelinger tilføres viden om eventuelle forhold, som vurderes relevant for kommunen i relation til den misbrugende borger og dennes børn. 14

15 6. Behandlingsgaranti Kommunen sørger for, at mennesker med stofmisbrug, der ønsker behandling for stofmisbrug, får et behandlingstilbud, der skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Behandlingsgarantien gælder kun i forhold til kommunens tilbud og kan fraviges, hvis borgeren med stofmisbrug vælger at blive behandlet i et andet behandlingstilbud. Garantien dækker den sociale behandling for stofmisbrug efter lov om social service. Borgere med stofmisbrug, der er indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, er ikke omfattet af dette lov. Borgere med stofmisbrug, der er visiteret til behandling, har mulighed for frit valg (se afsnit 7). 15

16 7. Muligheden for frit valg Efter Servicelovens 101, Stk. 4. kan en person, der er visiteret til behandling vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge gælder for alle visiterede borgere med stofmisbrug. Retten til at vælge kan dog begrænses, hvis hensynet til borgeren taler herfor. Borgere med stofmisbrug, der er visiteret til behandling, skal orienteres om retten til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private behandlingstilbud. Tilbuddene skal være godkendt efter Serviceloven. Da det konkrete tilbud skal være inden for rammerne af visitationen og den udarbejdede behandlingsplan, vil der for eksempel ikke være frit valg mellem døgn- og dagbehandling. Det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Private dagtilbud er ikke omfattet af kravet om godkendelse i Serviceloven og derfor ikke omfattet af retten til frit valg. Misbrugscentret kan være borgeren behjælpelig med informationer om behandlingsmuligheder, der kan udgøre alternativer til den behandling, kommunen tilbyder. 16

17 8. Målsætning for udarbejdelse, koordinering af og opfølgning på handleplaner Udarbejdelse af handleplan Borgen tilbydes en samtale med behandleren inden for de første 14 dage efter henvendelsen. På baggrund af denne samtale vurderes det, om det er tilstrækkeligt med ambulant behandling eller borgeren har et ønske om dag- og/eller døgnbehandling. Behandlingen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Der lægges stor vægt på matchning af borgerens behov og misbrugscentrets tilbud. Efter samtalen tilbydes borgeren udarbejdelse af en handleplan. Handleplanen er det redskab, som borgeren og misbrugsrådgiveren har at arbejde ud fra. Den beskriver: hvilken overordnet målsætning borgeren har for behandling hvilke delmål der skal arbejdes med i et behandlingsforløb hvilken indsats der er nødvendig varighed af indsatsen andre særlige forhold f.eks. boform, beskæftigelse, behandling og hjælpemidler. Opfølgning Hovedreglen er, at der skal ske opfølgning på den udarbejdede handleplan en gang om året. Eller hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til borgerens situation. Opfølgningen sker i en samtale mellem borger og behandler. Opfølgningssamtalen skal indeholde en afklaring af den aktuelle situation, status i forhold til den tidligere udarbejdede handleplan, mål, delmål samt kontakthyppigheden i perioden. Udarbejdelse af handleplanen for hver enkelte borger i stofmisbrugsbehandling skal sikre sammenhæng mellem både den sundhedsfaglige og den socialfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen og de sociale problemstillinger i øvrigt. Opfølgning i forhold til medicinsk behandling For at undgå afhængighed skal lægen, inden behandling med afhængighedsskabende lægemidler indledes, sammen med patienten lægge en behandlingsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, hvilken effekt og hvilke bivirkninger, der kan forventes af behandlingen, og hvor lang tid behandlingen forventes at vare. Centrets overlæge er ansvarlig for den medicinske behandling. Opfølgning på borgerens ordinationer sker ved lægesamtaler efter behov. Borgeren kan selv tage initiativ til disse eller rådgiveren kan i samråd med borgeren skønne, at der er behov for en lægesamtale. Rådgiveren koordinerer og følger op på de planer, der lægges i samråd med borgeren ved lægesamtalen. Eksempelvis borgerens ønske om stabilitet via reducering af sidemisbrug, støtte til nedtrapning med videre. 17

18 9. Hvordan sikres brugerinddragelse? Der afvikles kontinuerligt brugerinddragelses møder. Dette for herigennem at sikre en brugerevaluering af tilbuddet. Der er brugerrepræsentanter ved ansættelse af nye medarbejdere I dag- og efterbehandlingen afholdes der hver fredag Byggemøder hvor brugerne dels informeres om den kommende uge, og samtidig har mulig for at præge aktiviteterne. Der arrangeres forskellige borgerinitierede aktiviteter med jævne mellemrum på Misbrugscentret. 18

19 10. Reglerne for betaling af kost og logi Der er følgende regler omkring egenbetaling ved døgnbehandling: Kommunen fastsætter betalingen ved ophold i kommunale boformer i henhold til Serviceloven 163 Der skal som udgangspunkt betales for ophold i boformer jf. Servicelovens i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, efterbehandling eller udslusning. Personer, der beholder deres egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for opholdet. Der skal dog betales for andre ydelser, herunder kost. Betalingen fastsættes i øvrigt således, at der tages hensyn til at borgeren har et rimeligt beløb (lommepenge) til rådighed, når de faste udgifter er betalt. Fastsættelse af egenbetalingen indarbejdes i den samlede handleplan, der bliver udarbejdet i forbindelse med påbegyndt behandling. Der skal således være klarhed over forsørgelsesgrundlag og betaling fra opholdets begyndelse. Opholdsbetalingen fastsættes som et samlet månedligt beløb, der betales månedligt forud. Fastsættelse af egenbetaling følger Botilbudsvejledningen VEJ nr 95 af 05/12/2006 stk

20 11. Information om sagsbehandling og klageadgang Misbrugscentret er åbent for personlig henvendelse og kræver ingen henvisning. De aktuelle åbningstider kan ses på hjemmesiden. Ved selvmøde eller anvist henvendelse orienteres borgeren med misbrug om Misbrugscentrets sagsgange i forbindelse med rådgivning, visitation og behandling. Misbrugscentret har udarbejdet en pjece, som beskriver Misbrugscentrets tilbud: indhold, fysiske rammer, beliggenhed med videre. Formålet med pjecen er at give borgeren mulighed for at danne sig et indtryk af Misbrugscentrets behandlingstilbud. Se desuden beskrivelser af tilbuddene i afsnit 4. Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling Der kan klages over afgørelser på den socialfaglige behandling. For eksempel afslag på behandlingstilbud, ændring af behandlingstilbud eller manglende iværksættelse af tilbud indenfor behandlingsgarantien. Der kan desuden klages over personalet. En klage kan fremsættes både mundtligt og skriftligt til Slagelse Kommunes Misbrugscenter, Ingemannsvej 22, 4200 Slagelse. Ønsker man at klage, kan man få udleveret en klagevejledning fra Misbrugscentret. Kommunen skal modtage klagen indenfor fire uger fra afgørelsen om behandlingstilbud er truffet. Kommunen har fire uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn. For yderligere oplysninger om klagemuligheder følg nedenstående link: VEJ nr 9810 af 27/07/2007 Borgerrådgiver Er der tvivlsspørgsmål vedrørende klager kan der rettes henvendelse til Slagelse Kommunes Borgerrådgiver. Borgerrådgiveren Slagelse Rådhus Rådhuspladsen 11, 2. sal 4200 Slagelse Tlf

21 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Misbrugscentrets personalegruppe er tværfaglig sammensat, så den nødvendige faglige ekspertise er sikret på alle Misbrugscentrets indsatsområder. De faglige kvalifikationer sikres gennem intern kompetenceudvikling, som omfatter alle medarbejdere, samt gennem faglig supervision af alle faggrupper. I relevant omfang foregår der endvidere eksterne kursus- og uddannelsesaktiviteter. Misbrugscentret lægger stor vægt på at holde sig ajour med den nyeste viden på området og derigennem sikre den enkelte borger god behandling. 21

22 13. Monitorering af indsatsen Dokumentation betragtes som en vigtig del af arbejdet på Slagelse Misbrugscenter. Dokumentationen anvendes til løbende justering af den enkelte borgers forløb. Det skal sikre, at borgeren når de fastsatte mål, eller at målene bliver justeret. Derudover anvendes dokumentationen til at justere Misbrugscentrets overordnede tilbud, så de matcher målgruppens behov. Der foretages de nødvendige indberetninger og registreringer, ligesom ASI anvendes i arbejdet. Misbrugscentret indberetter for eksempel til Stofmisbrugsdatabasen. Endvidere indberettes til Dansk Registrerings- & Informationssystem (DANRIS), som administreres af Center for Rusmiddelforskning. Derudover monitoreres antal indskrevne, alder, køn og en række behandlingsvariable, såsom behandlingstype, tilbud, behandlingslængde, gennemførelse med videre. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Hvert andet år udarbejder Misbrugscentret en virksomhedsaftale om Misbrugscentrets udvikling. Aftalen fremlægges for og godkendes af Handicap- og Socialpsykiatriudvalget i Slagelse Kommune. 22

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere