Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne"

Transkript

1 Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne

2 Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt blev personalegoder brugt til at synliggøre et jobs position. Den automatiske og stive tildeling af goder har ikke længere den samme værdi for virksomhederne. Medarbejderne sætter ikke i særlig høj grad pris på deres benefits - og opfatter dem ofte ikke som en del af lønpakken eller som en belønning. 2 Deloitte 2007

3 Fleksible lønpakker Ulemper ved faste goder/fix benefits - The old way I nogle tilfælde kan goder direkte være til gene for medarbejderne, f.eks. tvungen pensionsopsparing. Tildeling af firmabil til en fast pris kan have en økonomisk negativ effekt på grund af skatten. Fri avis eller fri telefon kan være uden værdi, hvis f.eks. begge i et parforhold har disse goder. Manglende fleksibilitet for tildeling af ekstra frihed/feriefridage. 3 Deloitte 2007

4 Fleksible lønpakker The new way Tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere Stå mål med konkurrenterne. Skabe økonomiske forbedringsmuligheder for virksomheden Synlighed Indføre informationssystemer. Rydde op i eksisterende personalegoder. Tage hensyn til medarbejdernes individuelle behov Få tilfredse og motiverede medarbejdere. Optimal benyttelse af skattereglerne 4 Deloitte 2007

5 Fleksible lønpakker strategisk indgangsvinkel delelement i strategi for rekruttering og fastholdelse ønsker at tilgodese medarbejdernes individuelle behov på et givet tidspunkt (fleksibilitet) ønsker, at medarbejderne oplever en værdi af de personalegoder, der stilles til rådighed (eks. adsl) 5 Deloitte 2007

6 Fleksible lønpakker Politisk indgangsvinkel Hvad ønsker virksomheden at tilbyde medarbejderne (politisk holdning) benefits med en skattemæssig fordel for medarbejderne benefits der kan lette hverdagen for medarbejderne aftaler, hvor vores navn ikke kan komme i miskredit Hvilke benefits er politisk fravalgt (flere mulige årsager) - eksempler? Rengøringshjælp risiko for firmaet, ej skattefrit Tyverialarm i eget hjem omfattende at administrere Videokort, etik? 6 Deloitte 2007

7 Fleksible lønpakker Virksomhedens udfordringer: Rammer og design Implementering Administration 7 Deloitte 2007

8 Fleksible lønpakker Rammer og design: Hvor meget skal medarbejderen kunne flekse ud af den samlede lønpakke? Hvilke goder tilbydes allerede? Hvilke goder skal indgå i den fleksible lønpakke? Også pensionsbidrag og ekstra ferie/-fridage? Hvem skal deltage i ordningen Alle medarbejdere eller udvalgte grupper? Skal alle have lige adgang til alle goder Eller skal der differentieres efter stilling, anciennitet? 8 Deloitte 2007

9 Fleksible lønpakker Implementering: Hvornår og hvordan skal medarbejderne kunne vælge? Én gang årligt eller flere gange årligt Følge lønreguleringsperioden eller forskudt Konvertering fra Fix til Flex? Ingen kompensation Éngangskompensation Konvertering fra Fix Benefits til lønkroner 9 Deloitte 2007

10 Fleksible lønpakker Implementering, fortsat: Værdiansættelse af Flex? Markedspris Virksomhedens omkostning Anden pris fastsættelse Virksomheden kan vælge at anvende en evt. momsbesparelse eller øget rabat til finansiering af ordning 10 Deloitte 2007

11 Fleksible lønpakker Administration: In-house/outsourcing Leverandøraftaler Papir/elektronisk løsning Opdatering/ajourføring Simuleringsmodeller Ansættelsens ophør 11 Deloitte 2007

12 Fleksible lønpakker Kært barn har mange navne! Fleksible lønpakker Individuelle lønaftaler Personlige lønpakker Fleksibel aflønning Flex løn Flexible Benefits Valgfri løn Total Reward Cafeteria models/-ordninger 12 Deloitte 2007

13 Fleksible lønpakker - Men også uheldige navne? Bruttoløntræk Bruttolønsreduktion Bruttolønsfinansiering 13 Deloitte 2007

14 Fleksible lønpakker - Hvorfor ikke Bruttoløntræk? Skattemæssige begrænsninger Forbud mod træk i bruttolønnen! Ikke muligt at konvertere en allerede optjent eller aftalt kontantløn til en naturalieydelse! Aflønningsformen kan ændres generelt sådan, at medarbejderen mod en fast aftalt (kontant)lønnedgang fremover modtager naturalieydelser. 14 Deloitte 2007

15 Fleksible lønpakker er det muligt og i praksis hvordan? Ja, hvis mulighed for individuel lønaftale. - overenskomster/kollektive lønaftaler. Ny lønaftale eller tillæg til eksisterende: Nye lavere kontantløn + goder til rådighed. Oplysningspligt jf. ansættelsesbevisloven. Hvilke goder? Hvilken periode? Konsekvenser ved orlov, ophør mv.? Beregningsgrundlag for pension, ferietillæg mv. 15 Deloitte 2007

16 Fleksible lønpakker Ny lønaftale inkl. arbejdsgiverfinansierede goder Skattemæssige krav Generel og reel nedgang i kontantlønnen På kontraktniveau, ikke bare fradrag på lønsedlen. Må godt vises på lønsedlen som reguleringspost. Reservationsbeløb (finansiering af medarbejderobligation) kan også vises. Ikke regulering i forhold til de faktiske løbende udgifter (krone-for-krone modregning). Et på forhånd fastsat beløb gældende for en hel lønperiode. Kommer som udgangspunkt til at påvirke alle lønafhængige dele, som f.eks. beregning af pension, feriepenge, overtid, bonus mv. Hvis ikke andet er aftalt! 16 Deloitte 2007

17 Fleksible lønpakker To ting skal holdes adskilt! Beskatning Finansiering Bruttolønnedgang er ikke en egenbetaling med beskattede midler og påvirker ikke beskatningen! Bruttolønnedgang er ingen trylleformular! 17 Deloitte 2007

18 Attraktive personalegoder Ud fra: Beskatning Skattepligt (hovedregel) Skattefrihed (særlige regler eller praksis) Værdiansættelse Markedsværdi (hovedregel) Skematisk værdi (regler og praksis for visse goder) 18 Deloitte 2007

19 Attraktive personalegoder Skattemæssig værdiansættelse Befordring hjem-arbejde (togkort, brobizz mv.) Bil Bolig Båd Telefoni (uanset antal og art) 19 Deloitte 2007

20 Attraktive personalegoder Fritaget for beskatning Telefoni/dataforbindelse med netværksadgang Parkering Uddannelse Sundhedsbehandling *) Medarbejderaktier / medarbejderobligationer *) *) Skal tilbydes som generel ordning til alle 20 Deloitte 2007

21 Personalegoder Fritaget for beskatning Hjemme-pc-ordning *) Evt. med fradrag for medarbejderens egenbetaling *) Må ikke finansieres ved lønnedgang og kan derfor ikke indgå i en fleksibel lønpakke! 21 Deloitte 2007

22 Personalegoder Bagatelgrænsen Omfatter kun goder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, f.eks: Avis - til brug ved arbejdet Firmabeklædning - påbudt af arbejdsgiver og med synligt logo eller navn 22 Deloitte 2007

23 Fryns og rabatordninger mv. I praksis uden for beskatning Generel personalepleje, f.eks.: Forplejning (kaffe, te og frugtordning mv.). Tilskud til kantineordninger (ikke fri kost). Firmasport og motionsfaciliteter Stillet til rådighed på arbejdspladsen. Firmafester og arrangementer. I praksis uden for beskatning, fordi: Uden væsentlig værdi og Ikke individualiserbar/værdi pr. medarbejder. 23 Deloitte 2007

24 Private udgifter glem det! Arbejdsgivers betaling af udgifter af privat karakter eller hvor medarbejderen selv disponerer er skattepligtige: Medlemskontingenter til f.eks. fagforening, fitness-center, golfklub, jagt- /skydelaug, loger eller lignende. Børnepasning, tøjrensning samt hus- og havehjælp mv. Køb af hårdhvidvare og ferie mv. 24 Deloitte 2007

25 Skattemæssige konsekvenser - fri telefon kr. kr. Kontantløn Værdi af fri telefon Skat ( ) ( ) Nettoløn efter skat Faktiske telefonomkostninger (12.000) 0 Nettobeløb efter telefonomk Besparelse kr. 25 Deloitte 2007

26 Skattemæssige konsekvenser - arbejdsgiverbetalt befordring (hjem-arbejde) Kontantløn Skat ( ) ( ) Faktiske befordringsomk. (6.800) 0 Nettobeløb efter beford.omk Forudsætninger: 12 km. til arbejde Zonekort - abonnementsordning Besparelse kr. 26 Deloitte 2007

27 Skattefri uddannelse, LL 31 Omfatter arbejdsgivers betaling af udgifter til uddannelses- og kursusaktiviteter ( ikke udelukkende privat karakter ) Omfatter grunduddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse, f.eks. MBA. 27 Deloitte 2007

28 Skattefri uddannelse, LL 31 Skattefrie ydelser omfatter: Skole- og deltagerbetaling. Bog- og materialeudgifter. Rejse- og opholdsudgifter (faktiske udgifter eller godtgørelse med standardsatser). (NB modregningsforbud, hvis godtgørelse med standardsatser) Befordringsgodtgørelse (NB modregningsforbud- kan ikke indgå i en fleksibel lønpakke) Må ikke have karakter af tilskud Ikke refusion af allerede afholdte udgifter Også opsagte medarbejdere 28 Deloitte 2007

29 Medarbejderobligationer Byt en del af lønnen ud med obligationer og vent i 5 år på en skattefri gevinst! Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt. 29 Deloitte 2007

30 Medarbejderobligationer Betingelser for at obligationerne er omfattet af reglerne i LL 7 A: Ordningen skal være generel og tilbydes på ens vilkår til samtlige af virksomhedens medarbejdere ingen usaglig diskrimination Fordeling på baggrund af løn, arbejdstid og anciennitet tilladt Skal være i uopsagt stilling (ved tildeling) Dog alderspensionering Værdien af de tildelte obligationer inkl. afgift må ikke overstige 10% af medarbejderens årsløn Årsløn inkl. personalegoder, pension mv. 30 Deloitte 2007

31 Medarbejderobligationer Betingelser for at obligationerne er omfattet af reglerne i LL 7 A: Alle obligationer skal båndlægges i ét pengeinstitut i min. 5 år (hele kalenderår). Udstedes i løbet af 2007, udbetales efter 1. januar 2013 Udstedes i løbet af 2008, udbetales efter 1. januar 2014 Arbejdsgiveren skal give oplysninger til SKAT om ordningens nærmere indhold, og oplysningernes rigtighed skal attesteres af virksomhedens revisor/advokat. 31 Deloitte 2007

32 Medarbejderobligationer Medarbejderen Opfylder ordningen betingelserne for at være omfattet af LL 7 A, skal værdien af de tildelte obligationer ikke medregnes i medarbejderens skattepligtige indkomst. Arbejdsgiver-virksomheden Arbejdsgiver skal betale en afgift på 45% af den del af obligationernes værdi, der overstiger kr. (2007) og kr. (2008). Virksomheden har fradrag for værdien af obligationerne på tildelingstidspunktet inkl. afgiften. 32 Deloitte 2007

33 Medarbejderobligationer Medarbejderobligationen registreres pr. medarbejder i særskilt depot i pengeinstitut. Efter tildelingen er ansættelse/tilknytning til virksomheden uden betydning. Medarbejderobligationer forrentes typisk i perioden Mindsterenten pt. 4% Renten udbetales løbende og beskattes som almindelig kapitalindkomst. 33 Deloitte 2007

34 10 pct. som løn vs. obligation, eksempel Skattemæssige konsekvenser af, at medarbejderen modtager obligationer mod at lønnen reduceres tilsvarende under følgende forudsætninger: Arbejdsgivers omkostninger er de samme, uanset om medarbejderen modtager løn eller medarbejderobligationer. Medarbejderens årsløn er kr., og den marginale skattesats er ca. 49% (mellemskat, men ikke topskat). Den kontante løn nedsættes til kr., og der modtages en obligation med en værdi på kr., inkl afgift. Obligationen udstedes og indløses til kurs 100. Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med udstedelsen af medarbejderobligationerne. Der er ikke taget hensyn til eventuel forrentning af medarbejderobligationerne. 34 Deloitte 2007

35 10 pct. som løn vs. obligation (2007) kr. kr. kr. kr. Årsløn (efter lønnedgang) Personen betaler: bundskat bundskat mellemskat topskat Udbetalt som løn Skat (2.107) (10.750) (14.700) (25.200) Netto tilbage efter skat Marginalskat: 43% 43% 49% 63% Udbetalt som obligation Afgift 0 (6.238) (7.790) (10.893) Netto til udbetaling Effektiv beskatning: 0% 25% 26% 27% 35 Deloitte 2007

36 Medarbejderobligationer ( værd at overveje ) Man skal være i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet Mulighed for godtgørelse svarende til akk.lønnedgang Finansiering i perioden (den udbetalte nettoløn falder tilsvarende, så der mangler likviditet!) Den økonomiske risiko (får jeg mine penge om 5 år?) Ikke et lønkrav, der er dækket af LG Mulighed for bankgaranti 36 Deloitte 2007

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus kommunes personalegoder 2011 Velkommen Aarhus Byråd vedtog i efteråret 2008 at indføre personalegoder

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere