Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder. Skatte- og momsforhold"

Transkript

1 Personalegoder Skatte- og momsforhold

2 Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke, hvor der er mulighed for at til- eller fravælge konkrete personalegoder. Af særlig interesse er naturligvis personalegoder, der helt eller delvist er undtaget fra beskatning. Særligt er interessen for bruttolønsordninger øget over de seneste år. Arbejdsgiveren kan under nærmere angivne betingelser aftale en lønnedgang mod at stille skattefrie eller lavt beskattede personalegoder til rådighed for medarbejderne. Dette letter den samlede skat hos medarbejderen, uden at arbejdsgiverens lønudgifter øges. I oversigten redegør vi nærmere for beskatningen af udvalgte personalegoder, som erfaringsmæssigt giver anledning til usikkerhed. Redegørelsen omfatter ikke de personalegoder, hvor der gælder skematiske regler for værdiansættelsen, dvs. fri bil, sommerbolig, helårsbolig og lystbåd, ligesom de særlige regler for beskatningen af goder til hovedaktionærer ikke er medtaget. Oktober

3 Medarbejderen Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af de goder, der modtages som led i an sættelsesforholdet. De fleste goder er A-indkomst med AMog SP-bidragspligt. (SP-bidrag er foreløbig suspenderet frem til og med 2009). Det er en betingelse for at beskatte et personalegode, at værdien kan henføres til den enkelte medarbejder. Skattefrie goder Der er fastsat særlige regler for en række personalegoder, der er anset for at være stillet til rådighed af arbejdsgiveren for arbejdets udførelse. Eksempelvis følgende: - Parkeringsplads - Pc med tilbehør - Datakommunikation - Sundhedsudgifter - Fri befordring hjem-arbejde, eks. frikort til DSB, HT mv. - Udgifter til skolegang - Julegaver under DKK 700. Efterfølgende er betingelserne for at erhverve disse skattefrie goder præciseret. Bagatelgrænsen Bagatelgrænsen indebærer, at medarbejderen kun beskattes, hvis den samlede værdi af de omhandlede goder overstiger DKK (2009). Hvis den samlede værdi af goderne overstiger bagatelgrænsen, skal hele værdien beskattes og altså ikke kun den del af værdien, der overstiger grænsen. Det er medarbejderen selv, der er forpligtet til at holde regnskab med disse goder. Bagatelgrænsen omfatter de goder, der i overvejende grad er stillet til rådighed for medarbejderen i forbindelse med arbejdet. Goderne er principielt skattepligtige, og der er ikke fastsat standardiserede regler for værdiansættelsen. Eksempler på personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen: - Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spids belastning - Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med overarbejde - Fri avis til brug for arbejdet - Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, f.eks. når dette medfører en besparelse for arbejdsgiveren - Ansattes private kørsel i en bil, der ikke er omfattet af LL 16, stk. 4 (særlige køretøjer, f.eks. en kranbil) der sker i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel - Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter - Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges som led i arbejdets udførelse - Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som anvendes privat ud over befordringen mellem og arbejde, jf. reglerne om bortfald af befordringset - Enkeltstående opkald til hjemmet fra en mobiltelefon, som er stillet til rådighed under en tjenesterejse - Kreditkortordninger - Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren, evt. med arbejdsgiverens logo. Personalepleje Goder, der på arbejdspladsen har karakter af almindelig personalepleje, er skattefrie, når goderne ikke har en væsentlig økonomisk værdi for den enkelte. Goderne er ikke omfattet af bagatelgrænsen. Sådanne goder kan være kaffe, te, sodavand, cigaretter o.l. under forudsætning af, at godet tildeles på arbejdspladsen, og at arbejdsgiverens afholdelse af udgifter hertil er af begrænset omfang. Betaling af private udgifter Grænsen mellem personalegoder og betaling af private udgifter kan være flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbejderens private udgifter, beskattes medarbejderen som af anden lønindkomst (A-indkomst). Hvorvidt der er tale om det ene eller det andet, må af gøres konkret i hvert enkelt tilfælde. I den sammenhæng vil det være vejledende, men ikke afgørende, hvem en eventuel regning er stilet til. 4 5

4 Personalegoder mod lønnedgang SKAT har ved talrige afgørelser godkendt, at lønmodtagere kan modtage skattefrie personalegoder mod en lønnedgang. for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktpart i forhold til den eksterne leverandør af godet. En lønnedgangsordning er fordelagtig, fordi den medfører en lavere skat for medarbejderen end ved kontantløn, og fordi virksomhedens udgift samtidig er stort set uændret (samme vederlagsramme). SKAT har opstillet forskellige betingelser for, at sådanne ordninger kan godkendes. Helt overordnet vil der være krav om, at: 1. Der skal foreligge en ændret lønaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn 2. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede lønaftale 3. Den aftalte reduktion af den kontante løn som udgangspunkt skal løbe over hele overenskomstperioden (minimum 12 måneder) 4. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende om kostninger for arbejdsgiveren ved at have stillet godet til rådighed 5. Arbejdsgiveren rent faktisk skal stille det pågældende gode til rådighed Kontantlønnedgang behøver ikke at have virkning for beregning af blandt andet feriepenge og pension. Det er antageligt en forudsætning, at der i tillæg til ansættelseskontrakten i den konkrete situation redegøres for beregningsgrundlaget for feriepengene og pensionen. Den aftalte reelle lønnedgang kan vises som en beløbsmæssig reguleringspost () på lønsedlen. Der er konkret godkendt ordninger, hvor medarbejderen eksempelvis har modtaget bredbånd, fri telefon, arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde, medarbejderaktier, sundhedsforsikring og arbejdsgiverbetalt uddannelse. Der er også i mange virksomheder indført ordninger vedr. medarbejderobligationer (ligningslovens 7A) et af de økonomisk interessante personalegoder. Efter denne ordning kan medarbejderen veksle en løndel til virksomhedsobligationer, således at løndelen reelt beskattes med ca. 30% frem for eksempelvis topskat på 63%. Du kan læse mere om dette emne på Der bør altid indhentes konkret rådgivning i forbindelse med etablering af bruttolønsordninger, da hovedreglen inden for skatteretten er, at man ikke kan konvertere en skattepligtig kontantløn til skattefrie personalegoder. Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren kan som udgangspunkt fratrække de faktiske udgifter til personalegoder i den skattepligtige indkomst ud fra en lønomkostningsbetragtning. Vi står naturligvis gerne til rådighed, såfremt der måtte være behov for yderligere detaljer, eller såfremt der er spørgsmål eller kommentarer. 6 7

5 Godet Skattepligt? Værdi ansættelse Oplysnings pligt Godet Skattepligt? Værdi ansættelse Oplysnings pligt Avis Bøder Datakommunikation, når avisen erstatter almindelig avishold i husstanden Værdien beskattes som B-indkomst Er avisen i overvejende grad ydet af hensyn til arbejdet, er godet omfattet af bagatelgrænsen Avis, der leveres på arbejdspladsen til brug for arbejdet, beskattes dog ikke, når der hjemmefra er adgang til arbejdsgiverens netværk. Fastnet- og mobiltelefon er omfattet af skattefritagelsen, hvis kommunikationen sker via den skattefri dataforbindelse. For mobiltelefonen er det et krav, at den kan benyttes til trådløs kommunikation med arbejdsgiverens computer og arbejdsstedets net værk - Delvis efter skøn Jubilæumsgratiale ud over DKK Kantine Værdien beskattes som A-indkomst, for gratis mad og drikke i kantinen Der sker ingen beskatning, når medarbejderen betaler virksomhedens indkøbs-/fremstillingspris ekskl. faste omkostninger, og godet ikke indebærer en væsentlig økonomisk værdi For visse lønmodtagergrupper (køkken- og serveringspersonale, sygehuspersonale mv.) beskattes værdien som A-ind komst Værdien ud over DKK Værdien udgør medarbejderens besparelse, af det fulde beløb Der skal dog ikke betales AM-bidrag af tingsgaver Delvis fri kost For visse lønmodtagergrupper har ligningsrådet fastsat værdien af ét måltid til DKK 35/dag. To måltider til DKK 55/ dag. Fuld fri kost til DKK 65/dag Grænserne gælder for ) Forsikringer Gruppelivsforsikring, hvis der er tale om en gruppe-livsforsikring uden sret Værdien beskattes som A ind komst Der sker også beskatning, hvis der er tale om en forsikring, der indgår som en del af en sberettiget pensionsordning Værdien beskattes som B- ind komst Præmien Hvis forsikringen indgår som en del af en s-berettiget pensionsordning, påhviler pligten pensionsleverandøren Kontingenter Kreditkort Der sker dog ingen beskatning, hvis medlemskabet ikke har noget privat formål Der sker ingen beskatning af kortet, der alene stilles til rådig hed for dækning af erhvervs mæssige udgifter Heltidsulykkesforsikring, der ejes af lønmodtageren Ulykkesforsikring, der ejes af lønmodtageren, for den del af præmien, der går til fritidsdækning Ulykkesforsikring, der ejes af arbejdsgiveren Frugt, sodavand og kaffe Gaver Gavekort og kontanter Naturalier Julegave/ nytårsgave mv. Lejlighedsgaver ved personlige mærkedage Jubilæums gratiale under DKK 8.000, for den del af præmien, der går til fritidsdækning. Er præmien ikke opdelt, anses 50% af præmien for at vedrøre fritidsdækningen Dog ingen beskatning hvis for sikringssummen ikke overstiger DKK , når der er tale om et gode uden væsentlig værdi, og godet ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje, når der er tale om årlige gaver i form af naturalier, og markedsværdien ikke overstiger DKK 700 Gaven er alene skattefri, når gavens værdi ikke overstiger et efter forholdene naturligt niveau, når gratialet ikke overstiger en bundgrænse på DKK pr. år Præmien Præmien -, heller ik ke hvis præ mi en ikke er opdelt - Det faktiske beløb Det faktiske beløb - - -, af det fulde beløb Der skal dog ikke betales AM-bidrag af tingsgaver Kunstordning (Arbejdsgiverens tilskud) Kørekort Mad og drikke Ved overarbejde Parkering Til rådighed ved fast og/ eller midlertidig arbejdsplads Pc er Med tilbehør (software, scanner, DVD-drev, engangsudgift til etablering af bredbånd) For kort, der også stilles til rådig hed for private indkøb, er der skattepligt De af arbejdsgiveren afholdte udgifter til kort er dog omfattet af bagatelgrænsen, når der er tale om et gode uden væsentlig værdi, og godet ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje, hvis ikke strengt erhvervs mæssigt Et delvist arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges som led i arbejdets udførelse, er dog om fattet af bagatelgrænsen Værdien beskattes som B-indkomst Beskattes dog alene, hvis bagatelgrænse er overskredet, se ovenfor. Gælder både ejede og lejede parkeringspladser og betaling af parkometerafgift, når pc en er stillet til rå dighed til brug for arbejdet Hvis lønmodtageren kompense rer arbejdsgiveren for udstyret i form af en lønnedgang, er der skattepligt - (dog hvis krævet af arbejdsgiveren, eksempelvis mekanikerlærlinge) Værdien udgør medarbejderens besparelse - (dog for varebiler anvendt i virksomheden) Medarbejderen beskattes i givet fald årligt af 50% af udstyrets nypris Ingen AM-bidrag, men oplysningspligt 2) 8 9

6 Godet Skattepligt? Værdi ansættelse Oplysnings pligt Godet Skattepligt? Værdi ansættelse Oplysnings pligt Personalelån Rabatter Ved køb hos arbejdsgiveren Rejser Forretningsrejser Studierejser Fri-/ferierejser, hvis lavere rente end mind sterenten/markedsrenten Siden : 4%, dog med for til svarende beløb i kapitalindkomsten Ansatte i banker mm. kan skat tefrit låne til arbejdsgiverens omkostninger, hvis købet sker til kostpris eller derover, hvis købet sker til under kostpris Værdien beskattes som B-indkomst Efter praksis beskattes en mængderabat, som arbejdsgive ren har forhandlet sig frem til, ikke Rentefordelen i forhold til mindste renten Forskellen mellem købsbeløbet og arbejdsgivers kostpris/købspris Ingen AM-bidrag, men oplysningspligt, hvis ikke væsentlig tu ristmæssigt islæt - 3), hvis et ikke uvæsentligt tu ristmæssigt islæt. Såfremt en forretningsrejse kom bineres med medarbejderens ferie, beskattes værdien af ferien. Værdien af ferien er i givet fald omfattet af bagatelgrænsen reduceret med evt. egenbetaling Markedsværdien af ferien 3) Telefon Fastnet Telefon Mobil Der er dog ingen skattepligt, hvis kommunikationen sker via en skattefri datakommunikationsforbindelse. Se under Data kommunikation Der er dog ingen skattepligt, hvis arbejdsgiveren betaler for en skattefri bredbåndsforbindelse, og der faktisk er adgang til ar bejdsgiverens netværk via bred bånd og mobiltelefon, dvs. at mobiltelefonen kan benyttes til trådløs kommunikation mellem arbejdstagerens computer og arbejdsgiverens netværk Værdien udgør DKK dog højst arbejdsgiverens faktiske udgift Der sker ikke y der ligere beskatning, selvom medarbejderen har mere end en telefon (f.eks. mobiltelefon eller bredbånd). Der sker heller ikke yderligere beskatning, hvis arbejdsgiveren betaler for telefoner til andre i medarbejderens husstand. Hus standens eg ne udgifter til telefon kan modregnes Værdien udgør DKK dog højst arbejdsgiverens faktiske udgift Der sker ingen yderligere beskatning, selvom medarbejderen har mere end en telefon (f.eks. fastnettelefon eller bredbånd). Husstandens egne udgifter til telefon kan modregnes 5) 5) Bonuspoint optjent ved fly rejse/ betalt af arbejdsgiveren. Værdien beskattes som, når pointene er optjent ved flyrejse/overnatning over natning B-ind komst Reklameartikler Paraplyer, strømper, T-shirts Markedsværdien af flyrejse / overnatning - 4) Skærmbriller - Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter Rygeafvænning Sundhedsudgifter i øvrigt Tasker/kuffer ter Uden logo, når der er tale om en generel ordning, og der er tale om en lægeordineret behandling ved sygdom eller ulykke samt sygdomsforebyggende behandlinger - /, når der er tale om en generel ordning -, hvis moms på faktura. Dog ingen beskatning når der er tale om udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme (f.eks. helseordning, massage, psykolog, zoneterapi mv.) Værdien beskattes som B-ind komst / Telefontilskud (Faste månedlige beløb, uden hensyn til faktiske udgifter) Tv-licens Tøj Tøj med logo ønsket af ar bejdsgiveren Uniform, ar bejdsdragt Almindeligt tøj Transport ml. hjem og arbejde f.eks. buskort eller broafgift over Storebælt- Øresundsbroen Uddannelsesydelse ved fratrædelse, herunder abonnement til betalingskanaler mv. Værdien er omfattet af ba gatelgrænsen, men oplysningspligt Markedsværdi 6), når tøjet ikke er velegnet til privat brug -, når arbejdet ikke medfører tilsmuds ning eller betydeligt slid. Dog ingen beskatning, hvis med arbejderen ikke har foretaget befordrings henholdsvis ikke har taget de særlige bro Markedsværdi Dog oplys ningspligt vedr. frikort til off. befordring

7 Godet Skattepligt? Værdi ansættelse Oplysnings pligt Undervisning, der har erhvervsmæssigt sigte, når modtager er ansat eller tidligere ansat. Det erhvervsmæssige indhold skal ikke nødvendigvis relatere sig til det nu værende arbejde Skattefriheden omfatter skole og deltagerbetaling, bøger og andre materialer, kost, logi, småfornødenheder og befordringsudgifter Dog ja, for så vidt angår diæter, logi, kørselsgodtgørelse (faste satser) Undervisning, der har privat karakter Vaccination Vareprøver Dog ingen beskatning, hvis vaccinationen sker som led i en generel ordning, der tilbydes samtlige medarbejdere Værdien er dog omfattet af ba gatelgrænsen Værdien er dog omfattet af ba gatelgrænsen Kostpris Skal vurderes Kontakt Beierholm Har du spørgsmål til Personalegoder, skatte- og momsforhold, er du altid velkommen til at kontakte skatteafdelingen eller din faste revisor. 12

8 Noter 1. Perioden frem til 1. januar 2009: Betaler den ansatte ikke for maden, har arbejdsgiveren ikke for momsen af udgiften til bespisningen. Betaler den ansatte derimod for maden, har arbejdsgiveren for momsen af indkøb mv. til brug ved fremstillingen af maden, også selvom den ansattes betaling ikke dækker fremstillingsomkostningerne. Det er en betingelse, at der betales moms af medarbejderens betaling. Perioden efter 1. januar 2009: Fra den 1. januar 2009 bliver reglerne for kantinemoms ændret, så momsgrundlaget bliver normalværdien, og hvis en sådan ikke findes, virksomhedens kostpris. For virksomhedskantiner bliver momsgrundlaget dermed kostprisen. Virksomhederne har fortsat for al moms af indkøb til kantinedriften. Der er indført en administrativ for - enklet ordning, som virksomhederne kan vælge at anvende. For yderligere oplysninger kan henvises til nyhedsbrev på 2. For hjemme-pc er er der for momsen svarende til den erhvervsmæssige anven delse. Er den erhvervsmæssige anvendelse således 50%, vil virksomheden have 50% moms ved anskaffelsen. Dette gælder også, selvom arbejdsgiveren kun betaler 25% af udgifterne. Arbejdsgiveren skal ikke betale moms af det beløb, som den ansatte betaler til virksomheden under hjemme-pc-ordningen. 3. Der er ikke moms på personbefordring. For forretnings- og studierejser er der for 25% af momsen til hotelog restaurationsudgifter. Derimod er der ikke for moms af hotel- og restaurationsudgifter i forbindelse med fri- eller ferierejser. 4. Det er en forudsætning, at anskaffelses- eller fremstillingsprisen ikke overstiger DKK 100 ekskl. moms, og at reklameartiklen er forsynet med virksomhedens logo. 5. Fastnettelefon: Der er delvist for 50% af momsen vedrørende anskaffelses- og driftsudgifter til en fastnettelefon, der placeres på den ansattes bopæl. Finder der egenbetaling sted, og overstiger denne 50%, reduceres et. Mobiltelefon: An skaffelses- og driftsudgifter til mobiltelefon kan fratrækkes fuldt ud, hvis telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Hvis mobiltelefonen også anvendes pri vat, beregnes et efter et skøn. Både for fastnet- og mobiltelefoner er det en be tingelse, at regningerne er stilet til og betales af virksomheden. 6. Det er en betingelse for moms for civilbeklædning, at tøjet er forsynet med virksomhedens logo eller navn på synligt sted, og at den ansatte er g jort bekendt med, at det er forbudt at benytte tøjet uden for arbejdstiden. Den ansatte skal levere tøjet tilbage ved ansættelsens ophør. Der er tilsvarende for uniformer og arbejdstøj, der tilhører virksomheden, og som anvendes af personale. 14

9 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Århus Guldsmedgade Århus C Tlf et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Skatteregler Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2 Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Kantineordninger 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder Skat Tax

Personalegoder Skat Tax Personalegoder Skat 2017 Tax 2 Personalegoder I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personale- goder pr. 1. januar 2017. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige publikationer om:

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Fleksible lønpakker Skat Tax

Fleksible lønpakker Skat Tax Fleksible lønpakker Skat 2017 Tax 2 Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor. PERSONALEGODER 2015 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.dk @ Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere