Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn"

Transkript

1 Salgsprospekt For Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Areal: 48,6 ha. Kontantpris: kr.

2 Præsentation Introduktion Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 48,6 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, midt mellem Odense og Broby på Midtfyn. Terrænet er lettere kuperet, og jorden er frodig blandet fynsk morænejord, med gode dyrkningsforhold til skovbrug, men også med mere våde partier med moser og søer. Bevoksningerne spænder lige fra flotte ældre bøgebevoksninger, over mellemaldrende løv og nåletræsbevoksninger til større områder med yngre kulturer i god vækst. De egentlige produktionsbevoksninger brydes af flere større og mindre moseområder, søer, å-løb, lysninger m.v., hvilket giver skoven karakter, og bidrager til ejendommens herlighedsværdier, samtidig med at det giver vildtet særdeles gode betingelser i skoven. Som noget særligt for Vejlegård Skov skal fremhæves, at der til skoven hører en 1,5 hektar stor sø samt ca. 13 ha eng- og mosearealer, hvilket giver ejendommen fantastiske jagt- og fiskemuligheder. Jagten i Vejlegård Skov er fantastisk god og alsidig, og omfatter bl.a. råvildt, dåvildt, ræve, harer, snepper, ænder, fasaner, gæs og duer. Fiskeriet på ejendommen er ligeledes spændende og alsidigt og omfatter bl.a. havørred, gedder, aborrer, suder og ål. Helheden afrundes med skovens dejlige ugenerte beliggenhed, som giver ejeren, naturelskeren og jægeren gode muligheder for at stresse af og nyde stedets store naturværdier. Ejendommen er bygningsløs. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.

3 Udbudsvilkår Salgspris Kontant kr Salgsvilkår Overtagelse Refusion Mellemsalg Virksomhed i drift Ejendommen udbydes til salg på kontantbasis. Sælger forbeholder sig retten til frit at vælge mellem fremkomne købstilbud, herunder for at forkaste alle købstilbud. Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Ret til mellemsalg forbeholdes. Nærværende ejendom er en virksomhed i drift, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer, indtruffet efter udarbejdelsen af nærværende salgsprospekt. Beliggenhed Matr.nr. 1a, 1b, 1bo og 1cx, Vejlegård Hgd., Vejle, Faaborg - Midtfyn Kommune. Areal Grundarealet er ifølge matrikelfortegnelsen og tingbogen 48,5908 ha. Adresse Kørselsvejledning Ruevej 503, Vejle-Allested, 5672 Broby / Fyn. Indkørslen til Vejlegård Skov sker fra Ruevej, Vejle- Allested, 5672 Broby. (Nærmeste beboelse som kan indtastes i GPS er Ruevej 15, 5672 Broby). Se i øvrigt kortbilagene bagest i prospektet. Kommune Region Faaborg Midtfyn Kommune. Region Syddanmark. Zonestatus Landzone.

4 Hovednotering og ejendomsstruktur Ejendommen består af 4 samnoterede matrikler, som fuldt ud er pålagt fredskovspligt, men ikke landbrugspligt. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, og den kan der erhverves frit, både privat og i selskabsform. Historie Historie Vejlegård Skov har gennem flere århundreder, hørt under Hovedgården Vejlegård ved Vejle-Allested på Midtfyn. Vejlegård Hovedgård nævnes første gang i historien i 1467, og har op gennem tiden haft mange skiftende ejere. Vejlegård Skov, ca I 1975 erhvervedes ejendommen af Boltinggaard Gods, og som efterfølgende gennem en årrække samdrev Vejlegård med de øvrige ejendomme under Boltinggaard Gods. I 2008 besluttede ejeren af Boltinggaard Gods, at udskille Vejlegård Skov som en selvstændig skovejendom, sammen med de omkringliggende agerjorder, enge, moser og Vejlegård Sø. Vejlegård Skov, ca Vejlegård Skov, i dag. Vejlegård Skov er således en gammel godsskov, som først for få år siden er udskilt som en selvstændig skovejendom. Vejlegård Skov er i øvrigt en gammel skov, som også kan fortælle en lang historie om skovbrugets vilkår i Danmark. Som det fremgår af gamle kort, hed Vejlegård Skov nemlig oprindeligt Vejle Kohave. Altså en lysåben skov, hvor kvæget i fordoms tid har været sendt på græs, indtil de i 1805 ved skovforordningen blev forment adgang til skoven. Siden 1805 er Vejlegård Skov blevet drevet mere skovbrugsmæssigt, og den mere langsigtede forstlige

5 Historie Fortsat tankegang har holdt sit indtog, med anlæg af større og mere regulære bevoksninger med bøg, ask, eg, ahorn m.v. Skoven fremstår derfor i dag som en fin sammensmeltning af moderne rationel skovdrift og smukke områder med relativt uberørt natur, moser og skovpartier med undervækst af hassel m.v., som vidner om skovens fortid som kohave. Vejlegård Skov, Ortofoto Bygninger Bygninger Ejendommen er bygningsløs. Skovloven åbner dog mulighed for at opføre en mindre arbejdshytte eller driftsbygning, hvis der måtte være behov herfor. Beboelsen med tilhørende driftsbygninger, beliggende midt i skoven, er frasolgt i 1996 og tilhører tredjemand. Der er dog tinglyst forkøbsret på beboelsen midt i skoven, til fordel for ejeren af Vejlegård Skov. Jagtlejerne i Vejlegård Skov har desuden en mobil jagt-skurvogn stående i skovens afdeling 10. Arealfordeling Arealfordeling Vejlegård Skov er fuldt ud pålagt fredskovspligt, men er faktisk kun delvist skovbevokset, idet der til skoven hører temmelig store arealer med enge, moser og søer. Selve skoven er meget varieret opbygget og indeholder bevoksninger med stort set alle sædvanligt benyttede træarter. Der er dog en stor overvægt af løvtræ samt lysåbne biotoper, som enge, søer og moser.

6 Arealfordeling fortsat Ifølge Arealfordelingen fra 2012 udgør de enkelte bevoksninger omtrent følgende sammensætning: Arealfordeling 2012: Hektar Andel i % Bevoksninger med bøg: 11,6 ha 25 % Bevoksninger med eg: 1,4 ha 3 % Bevoksninger med ask: 8,4 ha 18 % Bevoksninger med ær/ahorn: 5,5 ha 12 % Bevoksninger med rødeg: 0,5 ha 1 % Bevoksninger med rødgran/sitka: 0,3 ha 1 % Bevoksninger med douglasgran: 0,5 ha 1 % Bevoksninger med nordmannsgran: 0,5 ha 1 % Bevoksninger med nobilis: 1,0 ha 1 % Værnskov og krat: 2,9 ha 6 % Lysåbne enge og moser: 13,0 ha 28 % Søer: 1,6 ha 3 % I alt: 47,2 ha 100 % Der henvises i øvrigt til skovkortet, bevoksningslisten og arealtabellerne fra 2012 i bilagene, idet der samtidig gøres opmærksom på, at hverken skovkortet, bevoksningslisten eller arealsammendragene er 100 % opdateret, og at bl.a. store dele af de ældre askebevoksninger er afdrevet i løbet af 2012, som følge af askesygen. Skovkort og bevoksningsliste er i øvrigt baseret på optegninger ud fra flyfotos, hvorfor der ofte er en mindre divergens mellem arealet i bevoksningsbeskrivelsen og arealet i henhold til matrikelfortegnelsen og tingbogen. Skoven Skoven Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 48,6 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, midt mellem Odense og Broby på Midtfyn. Ejendommen danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er lettere kuperet, og jorden er typisk blandet fynsk morænejord, med gode dyrkningsforhold til skovbrug, men også med mere våde partier med moser og søer.

7 Skoven fortsat Det vurderes således, at der vil kunne dyrkes alle de i Danmark sædvanligt benyttede træarter i skoven, når bare der tages udgangspunkt i den enkelte træarts krav til jordbunds- og fugtighedsforhold. Skoven er frodig, og boniteten god. Boniteten er ved den seneste taksation opgjort til mellem 1 og 2,5 for de fleste træarter, men varierer en del efter de konkrete dyrkningsforhold i skoven. Bevoksningerne spænder lige fra flotte ældre bøgebevoksninger, over mellemaldrende løv og nåletræsbevoksninger til større områder med yngre kulturer i god vækst. De egentlige produktionsbevoksninger brydes af flere større og mindre moseområder, søer, å-løb, lysninger m.v., hvilket giver skoven karakter, og bidrager til ejendommens herlighedsværdier, samtidig med at det giver vildtet særdeles gode betingelser i skoven. Som noget særligt for Vejlegård Skov skal det fremhæves, at Vejlegård Skov langs hele nordsiden omkranses af ca. 13 hektar enge og moser, som vel at mærke hører til ejendommen. Og midt i disse omkransende engarealer ligger så den 1,5 hektar store Vejlegård Sø og byder sig til med sit spændende leben med snadrende ænder og godt fiskeri. Variationen er således meget stor, og der er stort set ikke den træart og naturtype, som ikke kan findes i skoven. Helheden afrundes med skovens dejlige ugenerte beliggenhed, som giver ejeren, naturelskeren, lystfiskeren og jægeren gode muligheder for at stresse af og nyde stedets store naturværdier. Udviklingsmuligheder Udviklingsmulighederne er mange, og de vil i sagens natur helt afhænge af en kommende ejers interesser og målsætning for ejendommen. Boniteten giver i sig selv et utal af muligheder, idet jorden er særdeles frodig og boniteten god.

8 Udviklingsmuligheder fortsat Der vil derfor kunne dyrkes de fleste træarter på ejendommen, og produktion af træ vil være et aktiv, som også fremover vil være en væsentlig del af skovens drift. På kort sigt vil det derfor være oplagt at fortsætte indsatsen med træproduktion, ikke mindst til gavn for ejendommens langsigtede driftsøkonomi. Indsatsen her vil i den kommende 10-års periode med fordel kunne koncentreres om målrettet tyndingshugst, samt udrensning i de yngre bevoksninger. Herudover vil det være oplagt at pleje ejendommens mange enge og moser, med slåning, samt at etablere fodermarker, flere søer osv., så vildtet får så optimale betingelser som muligt i skoven. I det hele taget er udviklingsmulighederne mange, da ejendommen er meget frodig og har et højt potentiale, både driftsmæssigt, naturmæssigt, herlighedsmæssigt og jagtmæssigt. Jagt Jagt Jagten i Vejlegård Skov er fantastisk god og alsidig. Skoven er med sin opbygning med en kerne af lysåben skov, omkranset af frodige enge og søer, på mange måder den ideelle jagtejendom. Jagtmulighederne omfatter bl.a. dåvildt, råvildt, ræve, harer, snepper, ænder, fasaner, gæs og duer. I selve skoven og på engene finder både dåvildtet og råvildtet ideelle biotoper, og på engene og i søen er der masser af plads til både andefugle og andet vildt. Ejendommens nuværende jagtlejere udnytter da også ejendommens store potentiale, og sætter både ænder og fasaner ud, således at vildtintensiteten bliver endnu større. Det bemærkes i denne sammenhæng at skovens og søens størrelse giver en umiddelbar adgang til at udsætte ca. 330 fasaner og ca. 100 ænder.

9 Jagt fortsat Skovens variation med lysåben skov, tætte bevoksninger, moser og søer giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Fiskeri Jagtoplevelsen understøttes endvidere af den fuldstændige fred og ro, som der er i skoven. En ny ejer vil med fordel kunne gøre yderligere for jagten, f.eks. gennem etablering af fodermarker, slåning af engene, fodring af vildtet, rydning af krat, etablering af yderligere søer m.v. Jagten er udlejet for 1 år ad gangen, og vil kunne frigøres til køber fra førstkommende 1. maj. Jagtlejen andrager pt. ca kr. pr. år. Fiskeri Vejlegård Sø udgør en del af Vejlegård Skov, og der er derfor rigtig gode fiskemuligheder på ejendommen. Vejlegård Sø er ca m2 stor og er beliggende i skovens nordlige ende, omkranset af frodige enge og krat. Hele Vejlegård Sø hører til Vejlegård Skov, og der er således ingen andre end ejeren af nærværende ejendom, som har fiskeret i søen. Vejlegård Sø er særligt kendt for sit rene vand, som giver livsgrundlag for ferskvandsmuslinger, og for sine store gedder. Fiskemulighederne omfatter de fleste ferskvandssø-fisk, herunder bl.a. aborrer, suder, gedder, skaller, brasen og ål. Vejlegård Skov danner endvidere skel til Vittinge Å og gennemskæres af Vejle Møllebæk, som begge via Odense Å, ender i Odense Fjord. Både Vejle Møllebæk og Vittinge Å er vigtige opgangs-åer for bl.a. havørred, og der er derfor også gode fiskemuligheder efter havørred m.v. på ejendommen. Fiskeretten er til købers disposition fra overtagelsesdagen.

10 Driftsøkonomiske forhold og moms Skatter, afgifter m.v. Ejendomsskatten udgør i 2014: kr. Budgetforslag Forslag til gennemsnitligt årsbudget for den kommende 10-års periode er vedlagt som bilag. Budgetforslaget er baseret på en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i den nuværende driftsform, markedspriser m.v. Budgetforslaget er uden forbindende, og køber opfordres til hos egne rådgivere at få udarbejdet budget baseret på egen drift og egne forudsætninger. Momsforhold Ejendommen er momsregistreret. Der er ingen momsreguleringsforpligtelse. Retlige forhold Matrikulære noteringer Der er noteret fredskovpligt på hele ejendommen. Ejendommen er uden landbrugspligt. Der er noteret krav om eventuel tilbagebetalingspligt af tilskud efter stormfald, som følge af at der er udbetalt tilskud til gentilplantning efter orkanen i Den til enhver tid værende ejer af Vejlegård Skov er som følge heraf forpligtet til at holde ejendommen forsikret mod stormfald, indtil 15. maj Servitutter/Deklarationer Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Det vurderes, at der ikke påhviler ejendommen særligt byrdefulde servitutter. Områdeudpegninger Dele af ejendommens søer, enge, moser og vandløb er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Store dele af ejendommens enge er dog endnu ikke registreret som 3 arealer.

11 Område udpegninger fortsat Ejendommens sten- og jorddiger er beskyttet efter Museumsloven. Ejendommen er ikke omfattet af Natura Der henvises i øvrigt til Jordforurening Der er på ejendommen ikke registreret nogen jordforurening. Hæftelser/Lån Ejendommen overdrages ubehæftet. Offentlig vurdering 2012 Vurderet som Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet som ubebygget skov og plantage. Offentlig vurdering I alt Pr. 1. oktober 2012 var den offentlige vurdering for ejendommen kr., heraf grundværdi kr. Kapitalbehov (anslået) Det opgjorte kapitalbehov er eksklusiv saldo i henhold til refusionsopgørelse. Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Tinglysningsafgift & gebyr. (50 %) kr Advokat m.v. anslået kr Kapitalbehov i alt (anslået): kr

12 Bilag Bilag Bilag 1: Oversigtskort. Bilag 2: Ortofoto Bilag 3: Skovkort fra (Ikke fuldt opdateret). Bilag 4: Bevoksningsliste fra (Ikke fuldt opdateret). Bilag 5: Aldersklassetabel fra (Ikke fuldt opdateret). Bilag 6: Arealtabel fra (Ikke fuldt opdateret). Bilag 7: Budgetforslag. Bilag 8: Fotos fra ejendommen. Besigtigelse m.v. Besigtigelse bedes kun foretaget efter aftale med Asger Olsen A/S. For yderligere oplysninger, samt aftaler om forevisning kontakt venligst: Asger Olsen A/S Kontaktperson: Asger Olsen Søvangen 20 Tlf.: DK-5884 Gudme Tlf.: Fax:

13 Oversigtskort. Vejlegård Skov, Ruevej, Vejle-Allested, 5672 Broby / Fyn.

14 Ortofoto Vejlegård Skov, Ruevej, Vejle-Allested, 5672 Broby / Fyn.

15 C C FF FF FF FF FF d VÆR e ENG e a d h h BØG 1948 i i g b ASK c BØG b BØG 2008 Ruevej 13 d b Vejle Møllebæk o NOB 2004 p ASK 2002 b k NGR 1998 j ASK a j j a ASK 2004 Jægerhytte a q c RGR f b ÆR 1980 d e o t Kildemose b f BØG v VÆR s ASK 2002 n Vejlegaard Sø Odense a c ENG l ASK 10 h m BØG 1973 e g e BØG 1963 f BØG 1893 Kohave e d ASK 1953 c DGR n ÆR 1948 h ENG o a m BØG 1928 b ÆR b g m m f p EG 2002 e DGR 2009 q ENG 12 g BØG 2002 h EG 1888 d ASK 1943 g g m Vejlegaard Skov 11 n l ASK 1997Vejleskovgård 38 ha v k BØG 1968 j ÆR 1978 f REG 1968 i e ASK 1997 Vittinge Å Målestok: Dato: Udskrevet af: 1: Leif Lauridsen NORD

16 Dato: Ejendom: Skov: Boltinggaard Skovdistrikt Boltinggaard Bevoksningsbeskrivelse Afd Litra Areal ha B% Træ Årgang Alder PK Bon I% Tax H art f. frø m Diam cm Vedmasse /ha Ialt Bemærkninger 10 a 0,91 ASK H 3,2 2, b 3,04 90 ÆR S 18,3 18, BØG H 9,9 9, * 10 c 0,22 RGR S 0,5 10 d 0,05 MOS e 0,66 BØG S 24,3 27, f 0,52 85 BØG S 25,9 45, g 0,18 ÆR H 9,8 7, h 4,35 ENG j 1,29 ASK S 22,2 36, ÆR S 23,5 29, BØG S 24,3 27, * 10 k 0,55 NGR H 4,3 6, l 0,75 ASK S 20,8 27, ÆR S 18,9 23, * 10 m 1,14 BØG S 14,1 14, n 1,61 SØ o 0,98 NOB H 2,4 10 p 0,75 ASK H 2,1 EG H 1,7 10 q 0,35 ENG 100 * 10 s 0,81 ASK S 2,1 10 t 0,57 ENG 100 S 18,72 * 11 a 0,20 80 ASK H 10,4 9, b 1,07 ÆR S 21,3 24, LandInfo II Page 1 of 3

17 Dato: Ejendom: Skov: Boltinggaard Skovdistrikt Boltinggaard Bevoksningsbeskrivelse Afd Litra Areal ha B% Træ Årgang Alder PK Bon I% Tax H art f. frø m Diam cm Vedmasse /ha Ialt Bemærkninger 11 c 0,40 DGR S 0, Darrington RGR , Hofmansgave * 11 d 0,61 40 ASK S 29,1 50, e 0,08 DGR S 0,5 Darrington RGR S 0,5 Hofmansgave * 11 f 0,19 ÆR S 27,6 48, BØG S 29,1 37, * 11 g 0,16 KRT h 1,39 70 BØG S 27,5 34,4 373 ASK S 26,0 45, * 11 i 0,50 ASK S 22,0 30, j 0,57 ÆR S 19,0 20, k 1,09 BØG S 20,1 21, l 0,69 ASK S 9,0 7, m 2,11 BØG S 32,1 46, EG S 31,2 63, * 11 n 0,43 ÆR S 28,3 53, o 0,06 SGR S 14,3 16, p 0,44 EG S 3,9 3, q 0,31 ENG 100 S 11 v 0,53 VÆR ,83 * 12 a 0,20 EG S 21,7 29, b 0,28 ASK S 2,1 12 c 0,25 BØG S 17,8 19, d 1,14 ASK S 27,0 47, ÆR S 23,4 41, * LandInfo II Page 2 of 3

18 Dato: Ejendom: Skov: Boltinggaard Skovdistrikt Boltinggaard Bevoksningsbeskrivelse Afd Litra Areal ha B% Træ Årgang Alder PK Bon I% Tax H art f. frø m Diam cm Vedmasse /ha Ialt Bemærkninger 12 e 0,52 ASK S 9,0 7, f 0,45 REG S 20,0 26, ASK S 20,0 26, * 12 g 0,00 BØG H 0,7 g 3,28 BØG ,0 ASK ,0 EG ,0 12 h 0,72 80 EG S 30,8 69, BØG S 30,8 57, * 12 i 0,14 BØG S 20,9 22, * 6,98 * 13 a 1,12 VÆR Skovbryn. 25% bøg, 25%Lind, 25% avnbøg, 25% vildæble 13 b 1,05 BØG H 0,7 Indblanding af 20% småbladet lind 13 c 1,37 ENG d 1,13 VÆR Skovbryn. 25% eg, 25%fuglekirsebær, 25% alm hæg, 25%kornel 13 e 6,01 ENG ,68 * 47,20 ** LandInfo II Page 3 of 3

19 Dato: Ejendom: Skov: Boltinggaard Skovdistrikt Boltinggaard Aldersklassetabel Anlægsår Alder fra anlæg Bøg Eg Andet løv Gran Andet nål Pyntegrønt Fyr Areal ha i alt ,05 0,91 0,22 0,48 0,98 3, ,28 0,44 3,43 0,55 7, ,06 0, ,14 4,68 5, ,14 1,89 4, ,20 0,61 0, ,39 2,86 4, ,11 2, ,52 0, ,72 0, ,63 1,36 14,38 0,28 0,48 1,53 29,65 Uproduktiv skov 2,94 I alt bevokset areal 32,59 Ubevoksede arealer 14,61 Total areal 47,20 LandInfo II Page 1 of 1

20 Dato: Ejendom: Skov: Boltinggaard Skovdistrikt Boltinggaard Arealtabel Driftspklasse Træart Areal ha Bøg Ialt BØG Bøg 11,63 11,63 Eg Ialt EG Eg 1,36 1,36 Andet løv ASK REG ÆR Ialt Ask Rødeg Ær 8,45 0,45 5,48 14,38 Gran RGR SGR Ialt Rødgran Sitka 0,22 0,06 0,28 Andet nål Ialt DGR Douglas 0,48 0,48 Pyntegrønt NGR NOB Ialt Nordmannsgran Nobilis 0,55 0,98 1,53 Uproduktivt skov KRT VÆR Ialt Krat Værnskov 0,16 2,78 2,94 Ubevokset ENG MOS SØ Ialt Eng Mose Sø 12,95 0,05 1,61 14,61 Total 47,20 LandInfo II Page 1 of 1

21 Forslag til Budget for Vejlegård Skov. Forslag til gennemsnitlig årsbudget for den kommende 10-års periode. alo 6. oktober Træproduktion. Kr. pr. år. Noter: Salg af Råtræ Der er regnet med 50 m3 á 350 kr. Skovning og transport af råtræ (7.500) Der er regnet med 50 m3 á 150 kr. Salg af Flis, netto på rod. - Der er ikke regnet med flis. Sankning/selvskovning 50 Der er regnet med 75 rm á 150 kr. DB I, træproduktion Nykultur - Der er ikke regnet med nykultur. Kultur og Bevoksningspleje (5.000) Skønnet. Tilskud til gentilplantning - Der er ikke regnet med tilskud. DB II, træproduktion Juletræer og Pyntegrønt. Salg af juletræer - Der er ikke regnet med juletræer. Høst og transport af juletræer - Salg af pyntegrønt Aktuel forpagtningsafgift for 0,70 ha. Høst og transport af pyntegrønt - Bortforpagtet DB I, juletræer og pyntegrønt Nykultur - Der er ikke regnet med nykultur. Kultur og Bevoksningspleje - Påhviler forpagteren. DB II, juletræer og pyntegrønt Bygningsdrift. Husleje - Der er ingen bygninger. Bygningsdrift - DB, Bygninger - Andre indtægter. Jagt udlejning Nuværende jagtleje Fiskeri udlejning Skønnet værdi. Pt. ikke udlejet. Andet - Vurderes ikke til nogen større nettoværdi. Andre indtægter i alt Vildtpleje udføres af jagtlejer. Generalomkostninger. Vej- og grøftevedligeholdelse m.v. (5.000) Skønnet. Skovfogedbistand m.v. (10.000) Skønnet. Brandforsikring skoven - Ikke medtaget. Pt. ikke brandforsikret. Stormforsikring skoven (350) Skønnet. Bygningsforsikringer m.v. - Ubebygget. Ejendomsskat (5.900) 2012 niveau. Generalomkostninger, i alt. (21.250) ekskl. Regnskab og egen administration. Resultat før renter og afskrivninger Budgetforslaget er baseret på nuværende driftsform, og må kun opfattes som et forslag til budget. Der er således relativt stor elastik i budgetter for skovbrug. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til, hos egne rådgivere, at få udarbejdet budget, på basis af købers drift.

22 Fotos fra Vejlegård Skov, Ruevej, Vejle/Allested, 5672 Broby/Fyn.

Salgsprospekt. Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give

Salgsprospekt. Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give 1 Salgsprospekt For Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give Areal: 2,1 ha. Kontantpris: 190.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Enemærket Skov er en varieret og spændende skovog jagtejendom på ca. 2,1 ha, beliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø

Salgsprospekt. Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø Salgsprospekt For Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø Areal: 32,4 ha. Kontantpris: 3.850.000 kr. Præsentation Introduktion Tågeby Skov er en frodig og varieret skov-, jagt- og naturejendom på 32,4 ha.,

Læs mere

Salgsprospekt. Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø

Salgsprospekt. Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø Salgsprospekt For Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø Areal: 20,3 ha. Kontantpris: 2.350.000 kr. Præsentation Introduktion Tågeby Vesterskov er en frodig og varieret skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling.

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Salgsprospekt For Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Areal: 36,5 ha. Kontantpris: 4.750.000 kr. Præsentation Introduktion Lerbæk Mølleskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, fiske- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Frijord, Gl. Rye Burmlundvej Ry

Salgsprospekt. Frijord, Gl. Rye Burmlundvej Ry 1 Salgsprospekt For Frijord, Gl. Rye Burmlundvej 1 8680 Ry Areal: 4,6 ha. Kontantpris: 775.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Ejendommen er en varieret og velpasset skov- og jagtejendom på 4,6 ha., beliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling.

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Salgsprospekt For Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Areal: 36,5 ha. Kontantpris: 5.500.000 kr. Præsentation Introduktion Lerbæk Mølleskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, fiske- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Salgsprospekt For Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Areal: 26,8 ha. Kontantpris: 2.700.000 kr. Præsentation Introduktion Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8

Læs mere

Salgsprospekt. Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland

Salgsprospekt. Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland 1 Salgsprospekt For Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland Areal: 9,2 ha. Kontantpris: 975.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Nedergård Østerskov Vejlevej Nørre Snede

Salgsprospekt. Nedergård Østerskov Vejlevej Nørre Snede 1 Salgsprospekt For Nedergård Østerskov Vejlevej 41 8766 Nørre Snede Areal: 130 ha. Kontantpris: 14.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og

Læs mere

Salgsprospekt. Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø

Salgsprospekt. Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø 1 Salgsprospekt For Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø Areal: 18,5 ha. Kontantpris: 3.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Holbækvænge Skov er en frodig og særdeles varieret skov-, jagt- og

Læs mere

Salgsprospekt. Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten

Salgsprospekt. Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten Salgsprospekt For Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten Areal: 19 ha. Kontantpris: 3.500.000 kr. Præsentation Introduktion Sjellemosegård er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Salgsprospekt. Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg

Salgsprospekt. Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg Salgsprospekt For Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg Areal: 6,2 ha. Kontantpris: 775.000 kr. Præsentation Introduktion Bredholt 9 er en dejlig, varieret skov- jagt- og naturejendom på 6,2 ha.,

Læs mere

Salgsprospekt. Gammellung Mose 5771 Stenstrup

Salgsprospekt. Gammellung Mose 5771 Stenstrup Salgsprospekt For Gammellung Mose 5771 Stenstrup Areal: 6,0 ha. Kontantpris: 750.000 kr. Præsentation Introduktion Gammellung Mose er en dejlig, varieret jagt- og naturejendom på 6,0 ha., beliggende mellem

Læs mere

Salgsprospekt. Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø

Salgsprospekt. Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø Salgsprospekt For Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø Areal: 17,3 ha. Kontantpris: 1.850.000 kr. Præsentation Introduktion Illeris Nordre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet

Salgsprospekt. Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet Salgsprospekt For Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet Areal: 20,5 ha. Kontantpris: 3.750.000 kr. Præsentation Introduktion Sibirien Skov er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 20,5 hektar,

Læs mere

Salgsprospekt. Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk

Salgsprospekt. Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk 1 Salgsprospekt For Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk Areal: 30,4 ha. Kontantpris: 3.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Døvling Østre Plantage er en regulær og velpasset skov- og jagtejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang

Salgsprospekt. Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang 1 Salgsprospekt For Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang Areal: 165 ha. Kontantpris: 17.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165

Læs mere

Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr.

Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr. Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr. Præsentation Introduktion Gyllebo 1:372 er en dejlig skov, natur-

Læs mere

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Salgsprospekt For Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Areal: 48,5 ha. Kontantpris: 7.250.000 kr. Præsentation Introduktion Ambjerggaard Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 48,5 hektar

Læs mere

Salgsprospekt. Hesselholt Skov Brohusvej 9560 Hadsund

Salgsprospekt. Hesselholt Skov Brohusvej 9560 Hadsund 1 Salgsprospekt For Skov Brohusvej 9560 Hadsund Areal: ca. 57 ha. Kontantpris: 5.750.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Skov er en ubebygget skov, jagt- og naturejendom på ca. 57 hektar, beliggende særdeles

Læs mere

Salgsprospekt. Nordtyske Småskove Flensborg

Salgsprospekt. Nordtyske Småskove Flensborg Salgsprospekt For Nordtyske Småskove Flensborg Areal: fra 2 ha til 33 ha pr. skov. Kontantpris: ca. 7.000 Euro/ha, Svarende til ca. 52.200 Dkr/ha. Præsentation Introduktion For Kreis Schleswig-Flensburg

Læs mere

Salgsprospekt. Nipgård Søren Kannes Vej Kjellerup

Salgsprospekt. Nipgård Søren Kannes Vej Kjellerup 1 Salgsprospekt For Nipgård Søren Kannes Vej 35 8620 Kjellerup Areal: 15 ha. Kontantpris: 3.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nipgård er beliggende i et naturskønt område, ca. 15 km. syd for Viborg,

Læs mere

Salgsprospekt. Nørregaard Kaj Munks Vej Bording

Salgsprospekt. Nørregaard Kaj Munks Vej Bording 1 Salgsprospekt For Nørregaard Kaj Munks Vej 2 7441 Bording Areal: 44,6 ha. Kontantpris: 5.950.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nørregaard er en velarronderet og velpasset skov- og jagtejendom på ca.

Læs mere

Salgsprospekt. Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup.

Salgsprospekt. Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup. Salgsprospekt For Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup. Areal: 52,6 ha. Kontantpris: 7.900.000 kr. Præsentation Introduktion Stordal Plantage er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 52,6

Læs mere

Salgsprospekt. Sæbyholm Skov Maribovej Nakskov

Salgsprospekt. Sæbyholm Skov Maribovej Nakskov 1 Salgsprospekt For Sæbyholm Skov Maribovej 245 4900 Nakskov Areal: 95,6 ha. Kontantpris: 9.950.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Sæbyholm Skov er en velarronderet og særdeles frodig skovejendom på ca.

Læs mere

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Salgsprospekt For Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Areal: 20,4 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Årligt nettoafkast 258.300 kr. svarende til 4,33 % p.a. Præsentation Introduktion Blåhøj

Læs mere

Salgsprospekt. Øster Vistorp Plantage 7540 Haderup

Salgsprospekt. Øster Vistorp Plantage 7540 Haderup 1 Salgsprospekt For Øster Vistorp Plantage 7540 Haderup Areal: 118,6 ha. Kontantpris: 11.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Øster Vistorp Plantage er en velpasset og velarronderet skov-, jagt og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg

Salgsprospekt. Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg 1 Salgsprospekt For Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg Areal: 62 ha. Kontantpris: 9.750.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Troldbjerg Skov er en velarronderet skovejendom på 62 hektar,

Læs mere

Salgsprospekt. Morud Skov Nord Frugthaven 40, 5462 Morud

Salgsprospekt. Morud Skov Nord Frugthaven 40, 5462 Morud Salgsprospekt For Morud Skov Nord Frugthaven 40, 5462 Morud Areal: 67,1 ha. Kontantpris: 13.000.000 kr. Præsentation Introduktion Morud Skov Nord er en frodig skov- og jagtejendom på 67,1 ha., beliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Låseledsskoven Farstrup Hed 35, 5471 Søndersø

Salgsprospekt. Låseledsskoven Farstrup Hed 35, 5471 Søndersø Salgsprospekt For Låseledsskoven Farstrup Hed 35, 5471 Søndersø Areal: 16,9 ha. Kontantpris: 4.000.000 kr. Præsentation Introduktion Låseledsskoven er en frodig skov- og jagtejendom på 16,9 ha., beliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Horsehaven Skov Dyregrav Væde Vej Blommenslyst

Salgsprospekt. Horsehaven Skov Dyregrav Væde Vej Blommenslyst Salgsprospekt For Horsehaven Skov Dyregrav Væde Vej 195 5491 Blommenslyst Areal: 13,4 ha. Kontantpris: 4.500.000 kr. Præsentation Introduktion Horsehaven Skov er en frodig skov- og jagtejendom på 13,4

Læs mere

Salgsprospekt. Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej Ry

Salgsprospekt. Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej Ry Salgsprospekt For Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej 31 8680 Ry Areal: 66,1 ha. Kontantpris: 13,0 mio.kr. (Skov og bolig). Kontantpris: 3,0 mio.kr. (Boligen alene). Præsentation Introduktion

Læs mere

Borup Plantage, Horsemosevej, Helgenæs, 8420 Knebel. Tilbudsgivning efter reglerne om offentligt udbud af kommunal ejendom.

Borup Plantage, Horsemosevej, Helgenæs, 8420 Knebel. Tilbudsgivning efter reglerne om offentligt udbud af kommunal ejendom. Navn. Adresse. Postnr. og by. Gudme, den 24. januar 2009. Borup Plantage, Horsemosevej, Helgenæs, 8420 Knebel. Tilbudsgivning efter reglerne om offentligt udbud af kommunal ejendom. Tak for din/jeres interesse

Læs mere

Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Salgsprospekt For Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Areal: 97 ha. Kontantpris: 12.500.000 kr. Præsentation Introduktion Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs- og naturejendom

Læs mere

Ølby Præstegårds- plantage

Ølby Præstegårds- plantage Ølby Præstegårds- plantage Attraktiv beliggenhed - tæt på Klosterheden og Limfjorden Salgsprospekt Skovdyrkerne Vestjylland april 2012 1. Introduktion Hermed udbydes Ølby Præstegårdsplantage med tilliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Tågeby Østerskov Skalsby Kohave Skovlinien 4720 Præstø

Salgsprospekt. Tågeby Østerskov Skalsby Kohave Skovlinien 4720 Præstø Salgsprospekt For Tågeby Østerskov Skalsby Kohave Skovlinien 4720 Præstø Areal: 23,8 ha. Kontantpris: 3.000.000 kr. Præsentation Introduktion Tågeby Østerskov og Skalsby Kohave er en frodig og varieret

Læs mere

Salgsprospekt. Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og Marslev

Salgsprospekt. Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og Marslev 1 Salgsprospekt For Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og 27. 5290 Marslev Areal: 73 ha. Kontantpris: 12.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Selleberg er en særdeles smukt beliggende land- og skovbrugsejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Frederiksholm Karlebovej Hillerød

Salgsprospekt. Frederiksholm Karlebovej Hillerød 1 Salgsprospekt For Frederiksholm Karlebovej 53-57 3400 Hillerød Areal: 57 ha. Kontantpris: 27.000.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Frederiksholm er en historisk landbrugs-, skovbrugsog jagtejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Simmersholm Skovbrug Skovhaverne 504 5683 Haarby

Salgsprospekt. Simmersholm Skovbrug Skovhaverne 504 5683 Haarby 1 Salgsprospekt For Simmersholm Skovbrug Skovhaverne 504 5683 Haarby Areal: 25,9 ha. Kontantpris: 2.850.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Simmersholm Skovbrug er en spændende og varieret skov-, juletræs-

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

SALGSPROSPEKT 7 HA SKOVPCARCEL GODE JAGTFORHOLD - DER ER KRONDYR I OMRÅDET. , Ø. Gasse Mark, 6520 Toftlund Sag ERHVER40

SALGSPROSPEKT 7 HA SKOVPCARCEL GODE JAGTFORHOLD - DER ER KRONDYR I OMRÅDET. , Ø. Gasse Mark, 6520 Toftlund Sag ERHVER40 - Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT 7 HA SKOVPCARCEL GODE JAGTFORHOLD - DER

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen:

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen: 1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet En skov på 100 ha bestod inden stormfaldet af 30 løvtræbevoksninger og 70 nåletræbevoksninger. I skoven er der sket fladefald på 65 ha. Heraf var 45 ha nåletræ og

Læs mere

Salgsprospekt. Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv.

Salgsprospekt. Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv. Salgsprospekt For Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv. Areal: 149 ha. Kontantpris: 30.000.000 kr. Præsentation Introduktion Tømmerupgården er en kombineret planteavls-, liebhaver- og jagtejendom

Læs mere

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT Sag 11339 FJORDGADE 10, 8930 RANDERS NØ Salgspris kontant (ekskl. moms): 4.000.000 kr. Muligt bruttoetageareal ca. 2.370 m² Grundareal i h.t. tingbog 3.950

Læs mere

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgsprospekt vedrørende butiksejendommen Lind Hovedgade 21, 7400 Herning Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgspris kontant: 4.200.000,- kr. Bruttoetageareal, inkl.

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

Skovejendommen Florits på 55,3 ha

Skovejendommen Florits på 55,3 ha Skovejendommen Florits på 55,3 ha Floritsvej 8, 8765 Klovborg Pris kr. 6.500.000 Sagsnr. 1477-002 1 Beskrivelse Velbeliggende mindre skov/plantage på 55,3185 ha beliggende syd for Klovborg og sydvest for

Læs mere

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer.

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgsprospekt for erhvervsejendommen Sandagervej 17, 7400 Herning Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgspris kontant: 5.200.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.041 m² Grundareal

Læs mere

Lisbjerg Skov Status 2005

Lisbjerg Skov Status 2005 Bilag 2 Eksempel på status og skovudviklingsplan for Lisbjerg Skov og Havreballe Skov Lisbjerg Skov Status 2005 Bevoksede er (ha) (%) Ubevoksede er (ha) (%) Bøg 45,43 29,16 Krat, hegn 1,19 0,76 Eg 52,01

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG Agerhatten 5, 5220 Odense SØ Salgspris kontant 19.200.000 kr. Gældende nettoleje p.a. 1.688.722 kr. Nettoleje p.a. lokaler u/udlejning 212.250 kr. Samlet nettoleje p.a. 1.900.972

Læs mere

Salgsprospekt. Lørsted Skov Lørstedvej 187 9690 Fjerritslev

Salgsprospekt. Lørsted Skov Lørstedvej 187 9690 Fjerritslev Salgsprospekt For Lørsted Skov Lørstedvej 187 9690 Fjerritslev Areal: 12,3 ha. Kontantpris: 1.900.000 kr. Præsentation Introduktion Lørsted Skov er en dejlig, varieret skov-, jagt- og naturejendom på 12,3

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 %

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 % Salgsprospekt Investeringsejendommen Cypresvej 40, 7400 Herning Salgspris kontant: Fuldt udlejet investeringsejendom 3.250.000,- kr. Bruttoleje: 296.547,- kr. Startforrentning ved kontant handel: 7,27

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Udbudsprospekt for ejendommene Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Vejledende salgspris kontant: 1.300.000 kr. Helligsøvej 2B har et grundareal på 4.815 m2 iflg. tingbogen, boligareal iflg. BBR 76 m2 Helligsøvej

Læs mere

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgsprospekt Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgspris kontant: 2.600.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.004 m² Grundareal i h.t. tingbog: 11.531

Læs mere

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha)

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha) 1.4 Skovene Det skovbevoksede areal på Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland distrikt omfatter 2895 ha. De mest betydende skove er Viborg Plantage, Hald Ege og de øvrige skove omkring Hald Sø, Vindum Skov,

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 4.675.000 kr. Bruttoleje: 315.686 kr. Afkast

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Navervej 5, 7430 Ikast Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast 2.250.000 kr. Bruttoleje: 84.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrely 22, 7451 Sunds Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgspris kontant: 2.975.000 kr. Bruttoetageareal i h.t.

Læs mere

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgsprospekt Autoværksted med tilhørende tank og bolig Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgspris kontant: Kombineret bolig- og erhvervsejendom med værksted og tankstation. 3.250.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA. Djursgade 31, 8500 Grenaa

SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA. Djursgade 31, 8500 Grenaa SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA Djursgade 31, 8500 Grenaa INDLEDNING Ejendommen Djursgade 31 er yderst velbeliggende i Grenaa Midtby mod udviklingsområdet Dampvæveri-grunden og har siden 1.

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Skolegade 8-10, 7400 Herning. Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Skolegade 8-10, 7400 Herning. Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Skolegade 8-10, 7400 Herning Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City Salgspris kontant: 4.100.000kr. Bruttoleje: 367.800 kr. Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder Salgsprospekt Investeringsejendommen Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum Restejerlejligheder 7 erhvervsejerlejligheder i nyere byggeri centralt i Aulum tæt på den kommende motorvej Salgspris kontant: 8.000.000,-

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Blandet bolig/erhvervsejendom

Blandet bolig/erhvervsejendom Blandet bolig/erhvervsejendom Sag 26012 TIL SALG Broby - Østergade 48 Mange kvadratmeter for pengene Ejendommen er i fin vedligeholdelsesstand Gode parkerings- og udenomsarealer Anvendelse til butik, grossist,

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

Salgsprospekt. Madum Kirkeplantage Madum Kirkevej 6990 Ulfborg

Salgsprospekt. Madum Kirkeplantage Madum Kirkevej 6990 Ulfborg 1 Salgsprospekt For Madum Kirkeplantage Madum Kirkevej 6990 Ulfborg Areal: 84 ha. Kontantpris: 7.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Madum Kirkeplantage er en varieret og spændende skov-, jagt- og

Læs mere

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg Ceres Park & Arena Jydsk Væddeløbsbane Mindeparken Fredensvang Runddel Marselisborg Slot Varna Palæ Thors Mølle Marselisborg Dyrehave

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

Erhvervsgrund - Svendborg Nord

Erhvervsgrund - Svendborg Nord Salgsopstilling Erhvervsgrund - Svendborg Nord Erhvervsjord i Svendborg N. Hvor mange m 2 har du brug for? Sag 7380-1 Nordre Ringvej 151, 5700 Svendborg Mulighed for køb af arealer fra 2.500 m 2 til ca

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

Byggeprojekt med 13 boliger

Byggeprojekt med 13 boliger Byggeprojekt med 13 boliger Sag 25667 TIL SALG Årslev - Kirkeløkken 17-41 Igangværende byggeri af 13 boligenheder på i alt 1.206 m² Velbeliggende tæt på Nr. Lyndelse Kan med fordel købes via selskab uden

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Egeskovvej 145, 7000 Fredericia. Sag 10312

SALGSPROSPEKT. Egeskovvej 145, 7000 Fredericia. Sag 10312 SALGSPROSPEKT Egeskovvej 145, 7000 Fredericia Sag 10312 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Egeskovvej 145 7000 Fredericia Matr.nr. 122 m Fredericia

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia. Sag 10674

SALGSPROSPEKT. Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia. Sag 10674 SALGSPROSPEKT Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia Sag 10674 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Grundtvigsvej 14 7000 Fredericia Matr.nr. 30 g

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer.

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. Salgsprospekt for lager- og produktionsejendommen Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning 10 Salgspris kontant: Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. 1.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR:

Læs mere

Salgsprospekt. Kibæk Hede, Vorgodvej 4a, 6933 Kibæk.

Salgsprospekt. Kibæk Hede, Vorgodvej 4a, 6933 Kibæk. Salgsprospekt For Kibæk Hede, Vorgodvej 4a, 6933 Kibæk. Areal: 51,0 ha. Ny Kontantpris: 6.750.000 kr. Præsentation Introduktion Kibæk Hede en dejlig jagt og naturejendom på 51 ha, beliggende fredeligt

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Salgsprospekt. Hulskov, Hulskovvej, 6000 Kolding.

Salgsprospekt. Hulskov, Hulskovvej, 6000 Kolding. Salgsprospekt For Hulskov, Hulskovvej, 6000 Kolding. Areal: 25 ha. Kontantpris: 3.750.000 kr. Præsentation Introduktion Hulskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, og naturejendom på ca. 25 ha, beliggende

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg.

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. Mulighed for at bygge egen drømmeejendom/stutteri tæt ved Aalborg golfklub. Restrup Engvej 24, 9000 Aalborg Fritidslandbrug

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Naturskøn grund ved Bramming-Holsted Å Areal beliggende Fiskerivej 2, 6740 Bramming 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1fu, 1se, og1hq Bramming

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. Præstevænget 109-111, 7430 Ikast. Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. Præstevænget 109-111, 7430 Ikast. Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by. Salgsprospekt Produktionsejendommen Præstevænget 109-111, 7430 Ikast Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by. Salgspris kontant: 3.000.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.208

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by.

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Udbudsprospekt for ejendommen Claudisvej 9, 7430 Ikast Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Vejledende salgspris kontant: 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR, inkl.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 142

SALGSPROSPEKT Sag nr. 142 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 142 Hovedgaden 4, 6823 Skovlund Velholdt udlejningsejendom med 3 meget pæne boliger Pris kontant kr. 950.000 Afkast 1. år, anslået 8,8 % Årlig lejeindtægt kr. 129.419

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere