Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup"

Transkript

1 Salgsprospekt For Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Areal: 26,8 ha. Kontantpris: kr.

2 Præsentation Introduktion Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, tæt på Kongenshus Hede, ved Karup, midt mellem Viborg og Herning. Terrænet er som udgangspunkt jævnt, men afsluttes langs hele nordsiden af en dyb smeltevandsdal, Den Gemte Dal, som bryder landskabet og giver ejendommen en spændende og atypisk karakter. Skoven, som står på den højere liggende flade, er oprindeligt anlagt som plantage omkring 1960, på tidligere marginal agerjord og hede. Hovedparten af de oprindelige bevoksninger er i dag væk, og erstattet af mere varieret og robust skov, med eg, lærk og sitka som de væsentligste elementer. Den Gemte Dal er aldrig blevet tilplantet eller opdyrket, og fremstår derfor fortsat som en uspoleret og særdeles smuk og langstrakt lyngbevokset slugt, som løber, langs hele ejendommens nordgrænse. Jagten på ejendommen er fantastisk god, idet ejendommen er særdeles varieret og ligger fredeligt og roligt midt i et større skovområde med bl.a. en fast kronvildtbestand. Jagtoplevelsen i Rabeshøj Plantage understøttes endvidere af den fuldstændige fred og ro og de smukke udsigter ud over Den Gemte Dal. Kombinationen af Den Gemte Dal, og ejendommens efterhånden store løvtræsandel, gør i det hele taget ejendommen til en meget smuk og harmonisk ejendom, som man som køber ret hurtigt vil komme til at sætte stor pris på. Ejendommen er bygningsløs. Ejendommen er en selvstændig skov- og frijordsejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.

3 Udbudsvilkår Salgspris Salgsvilkår Overtagelse Refusion Mellemsalg Virksomhed i drift Kontant kr (nedsat fra kr.). Ejendommen udbydes til salg på kontantbasis. Sælger forbeholder sig retten til frit at vælge mellem fremkomne købstilbud, herunder for at forkaste alle købstilbud. Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Ret til mellemsalg forbeholdes. Nærværende ejendom er en virksomhed i drift, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer, indtruffet efter udarbejdelsen af nærværende salgsprospekt. Beliggenhed Matr.nr. 16f og 17e, Grønhøj By, Frederiks, Viborg Kommune. Areal Grundarealet er ifølge matrikelfortegnelsen og tingbogen 26,8000 ha. Adresse Kørselsvejledning Høgildvej 15, Grønhøj, 7470 Karup. Fra landevejen mellem Frederiks og Grønhøj, drejes mod sydvest ad bivejen, som fører ned til Benslehøjvej 3-9. Cirka 200 meter sydvest for gården på Benslehøjvej 9, går en markvej til højre, langs med et læhegn. Følg denne markvej ca. 2 km, og du kommer direkte til skoven. Markvejen går det første stykke langs med et læhegn, derefter drejer den rundt om et lille skovstykke, hvorefter den går tværs over en mark, forbi en fritliggende lade, for til sidst at ende inde i skoven. Se i øvrigt kortbilagene bagest i prospektet.

4 Kommune Region Zonestatus Hovednotering og ejendomsstruktur Viborg Kommune. Region Midtjylland. Landzone. Ejendommen består af 2 uafhængige matrikler, hvoraf den ene er pålagt fredskovspligt, mens den anden er frijord. Begge matrikler er uden landbrugspligt. De 2 matrikler kan derfor erhverves frit, og uafhængigt af hinanden, både privat og i selskabsform. Historie Historie Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, tæt på Kongenshus Hede, ved Karup, midt mellem Viborg og Herning. Skov har der dog ikke altid været her. For indtil for bare 50 år siden, indgik ejendommen som en del af de vidtstrakte heder, som for bare 100 år siden dækkede størstedelen af Jylland vest for israndslinien. Rabeshøj Pl., ca Oprindelig blev landskabet her i det midtvestjyske Jylland skabt i sin nuværende udformning ved skiftende istider, og aflejring af sandede materialer fra gletscherne og smeltevandsfloderne. Istiden efterlod området her nordvest for Karup som en stor flad slette, gennemskåret af flere ådale, hvor gletscherfloderne har skåret sig ned i landskabet, og har givet dette en mere afvekslende karakter. Rabeshøj Pl., ca Efter istiden voksede det meste af Danmark, herunder hederne i det vestlige Jylland, til med blandet løvskov.

5 Historie fortsat De tidlige mennesker på egnen fældede den oprindelige skov, og dyrkede jorden op. Jorderne var dog sandede, og heden tog hurtigt over på de magre og udpinte jorder. Kun i de mere frodige og beskyttede områder nede i Ådalene, har vore forfædre reelt haft mulighed for at få et rimeligt udkomme, her i det vestlige Jylland. Rabeshøj Plantage, i dag. Rabeshøj Pl., Ortofoto Naturen i den Gemte Dal. Efter tabet af Sønderjylland til Prøjsen, intensiveredes udnyttelsen af de vidtstrakte hedearealer, men vi skal helt op til omkring 1960, før Rabeshøj Plantage og naboplantagerne, plantedes på tidligere hede og mager agerjord. Der er i dag kun mindre dele af de oprindelige bevoksninger tilbage, og der er siden sket en tydelig bonitetsforbedring, så der i dag kan dyrkes både løvtræ og pyntegrønt på ejendommen, og den oprindelige plantage har fået mere karakter af egentlig skov. Den Gemte Dal, som udgør den nordlige afgrænsning af Rabeshøj Plantage, blev dog aldrig tilplantet. Den Gemte Dal fremstår derfor den dag i dag som en særdeles smuk lyngklædt slugt, hvor man virkelig kan fornemme landskabets dybde, samt fornemme, hvordan isen og smeltevandet i sin tid har formet landskabet. Historien om hedens tilplantning, livet på heden og nutidens pasning af heden, fortælles i øvrigt smukt og udførligt på Kongenshus Hede og Mindepark, en ca hektar oprindelig hede, beliggende kun 2 km nord for Rabeshøj Plantage. Historien kan således studeres nærmere på og fysisk uden i Kongenshus Mindepark. Bygninger Bygninger Ejendommen er bygningsløs.

6 Arealfordeling Arealfordeling Ejendommen er delvist frijord, delvist fredskov. Cirka halvdelen af ejendommen er bevokset med skov, mens resten af ejendommen udgøres af smukt kuperede naturarealer i Den Gemte Dal. Der findes ingen opdaterede skovkort for ejendommen, men skønnet ud fra flyfotos og fysisk gennemgang af ejendommen, udgør de enkelte bevoksninger omtrent følgende sammensætning: Omtrentlig Arealfordeling 2012: Hektar Andel i % Bevoksninger med eg m.v.: 4,6 ha 17 % Bevoksninger med rødeg m.v.: 0,8 ha 3 % Bevoksninger med rødgran: 1,4 ha 5 % Bevoksninger med sitkagran: 3,0 ha 11 % Bevoksninger med lærk: 1,0 ha 4 % Bevoksninger med bjergfyr m.v.: 0,8 ha 3 % Midlertidigt ubevoksede arealer: 2,5 ha 9 % Hede, krat, eng m.v.: 12,7 ha 48 % Ialt: 26,8 ha 100 % Aldersklassemæssigt består bevoksningerne hovedsagelig af yngre og mellemaldrende bevoksninger. Der henvises i øvrigt til flyfotoet fra 2010 i bilagene. Skoven Skoven Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, tæt på Kongenshus Hede, ved Karup, midt mellem Viborg og Herning. Ejendommen danner til alle sider skel mod andre skov og naturejendomme, og ligger i øvrigt kun 2 km fra Kongenshus Hede og Mindepark, og har Staten som nærmeste nabo mod nord.

7 Skoven fortsat Terrænet er som udgangspunkt jævnt, men afsluttes langs hele nordsiden af en dyb smeltevandsdal, Den Gemte Dal, som bryder landskabet og giver ejendommen en meget spændende og for egnen atypisk karakter. Jordbunden er sandet og i det hele taget typisk for egnen. Skoven, som står på den højere liggende flade, er oprindeligt anlagt som plantage omkring 1960, på tidligere marginal agerjord og hede. Hovedparten af de oprindelige bevoksninger er i dag væk, og erstattet af mere varieret og robust skov, med eg, lærk og sitka som de væsentligste elementer. Der resterer dog fortsat en 1,4 hektar regulær bevoksning af de oprindeligt plantede rødgraner fra Nordgrænsen af ejendommen udgøres af Den Gemte Dal, en gammel smeltevandsdal fra istiden, som skærer sig ind gennem det i øvrigt ret flade landskab. Den Gemte Dal er aldrig blevet tilplantet eller opdyrket, og fremstår derfor fortsat som en meget uspoleret og særdeles smuk og langstrakt lyngbevokset slugt, som løber, langs hele ejendommens nordgrænse. Ejendommen udmærker sig i øvrigt ved sin totale fred og ro, for enden af en 2 km lang markvej. Her kommer ikke andre end ejerne og eventuelle jagtlejere. Det er således ikke uden grund at Den Gemte Dal går under navnet Den Gemte Dal. Kombinationen af Den Gemte Dal, og ejendommens efterhånden store løvtræsandel, gør i det hele taget ejendommen til en meget smuk og harmonisk ejendom, som man som køber ret hurtigt vil komme til at sætte stor pris på. Udviklingsmuligheder Udviklingsmulighederne er mange, og de vil i sagens natur helt afhænge af en kommende ejers interesser og målsætning for ejendommen.

8 Udviklingsmuligheder fortsat På kort sigt vil der skulle renses ud i bevoksningerne, og det midlertidigt ubevoksede areal vil skulle tilplantes. Desuden vil det være oplagt at etablere foderpladser og vildtagre, samt at slå sporene, til gavn for vildtet, jægeren og ejendommens herlighedsværdier. Endelig ligger der i Den Gemte Dal mange muligheder for naturpleje, herunder afgræsning, slåning, afbrænding osv., så dalens unikke natur bevares og videreudvikles. I det hele taget er udviklingsmulighederne mange, da ejendommens natur, jagt og herlighedspotentiale er stort. Jagt Jagt Jagten på ejendommen er fantastisk god, idet ejendommen er særdeles varieret og ligger fredeligt og roligt midt i et større skovområde med bl.a. en fast kronvildtbestand. Jagtmulighederne omfatter bl.a. kronvildt, råvildt, ræve, harer, snepper og duer. Særligt skal muligheden for kronvildtjagt fremhæves, idet skoven ligger som den naturlige trædesten på kronvildtets vandring mellem Kongenshus Hede og de større plantager i området. Særligt i den bageste del af skoven ses da også megen fod og skrælninger efter kronvildtet. Skovens variation med lysåben skov, tætte bevoksninger, gamle bevoksninger, unge bevoksninger og kuperede hedestrækninger giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Jagtoplevelsen i Rabeshøj Plantage understøttes endvidere af den fuldstændige fred og ro og de smukke udsigter ud over Den Gemte Dal.

9 Jagt fortsat En ny ejer vil med fordel kunne gøre yderligere for jagten, f.eks. gennem etablering af fodermarker, underplantning, udlægning af foder, slåning af vildtagre m.v. Jagten er udlejet til et konsortium, som har lejet jagten i det meste af skovkomplekset, hvori Rabeshøj Plantage indgår. Jagten på ejendommen kan frigøres til købers disposition ved ejerskifte. Driftsøkonomiske forhold og moms Skatter, afgifter m.v. Ejendomsskatten udgør i 2012: 2.013,12 kr. Budgetforslag Forslag til gennemsnitligt årsbudget for den kommende 10-års periode er vedlagt som bilag. Budgetforslaget er baseret på en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i den nuværende driftsform, markedspriser m.v. Budgetforslaget er uden forbindende, og køber opfordres til hos egne rådgivere at få udarbejdet budget baseret på egen drift og egne forudsætninger. Momsforhold Ejendommen er momsregistreret. Der er ingen momsreguleringsforpligtelse. Retlige forhold Matrikulære noteringer Der er noteret fredskovpligt på hele matr.nr. 16f, Grønhøj By, Frederiks, som udgør 10,5190 ha. Matr.nr. 17e, Grønhøj By, Frederiks, er frijord, og udgør 16,2810 ha.

10 Matrikulære noteringer fortsat Begge matrikler er uden landbrugspligt. Ejendommens 2 matrikler er uafhængige, og udgør hver i sær en tingretslig og frit omsættelig ejendom. De 2 matrikler kan derfor erhverves frit, og uafhængigt af hinanden, både privat og i selskabsform. Krav om stormfaldsforsikring. Servitutter/Deklarationer Der er noteret krav om eventuel tilbagebetalingspligt af tilskud efter stormfald, idet der er udbetalt tilskud til gentilplantning efter stormfaldet i Køber er derfor pligtig at bibeholde stormfaldsforsikring indtil 28. august Der henvises til ejendommens blade i tingbogen. Det vurderes, at der ikke påhviler ejendommen særligt byrdefulde servitutter. Områdeudpegninger Hede- og mosearealerne i Den Gemte Dal er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Ejendommen er ikke omfattet af Natura Der henvises i øvrigt til Offentlig vurdering 2010 Vurderet som Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 vurderet som en selvstændig skovejendom. Offentlig vurdering I alt Pr. 1. oktober 2010 var den offentlige vurdering for ejendommen kr., heraf grundværdi kr.

11 Kapitalbehov (anslået) Det opgjorte kapitalbehov er eksklusiv saldo i henhold til refusionsopgørelse. Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Tinglysningsafgift & gebyr. (50 %) kr Advokat m.v. anslået kr Kapitalbehov i alt (anslået): kr Bilag Bilag Bilag 1: Oversigtskort. Bilag 2: Ortofoto 2010 med matrikelskel. Bilag 3: Budgetforslag. Bilag 4: Fotos fra ejendommen. Besigtigelse m.v. Besigtigelse bedes kun foretaget efter aftale med Asger Olsen A/S. For yderligere oplysninger, samt aftaler om forevisning kontakt venligst: Asger Olsen A/S Kontaktperson: Asger Olsen Søvangen 20 Tlf.: DK-5884 Gudme Tlf.: Fax:

12 Oversigtskort. Rabeshøj Plantage, Høgildvej 15, Grønhøj, 7470 Karup.

13 Ortofoto Rabeshøj Plantage, Høgildvej 15, Grønhøj, 7470 Karup.

14 Forslag til Budget for Rabeshøj Plantage. Forslag til gennemsnitlig årsbudget for den kommende 10-års periode. alo 3. januar Træproduktion. Kr. pr. år. Noter: Salg af Råtræ Der er regnet med 15 m3 á 300 kr. Skovning og transport af råtræ (1.875) Der er regnet med 15 m3 á 125 kr. Salg af Flis, netto på rod. - Der er ikke regnet med flis. Sankning/selvskovning Der er regnet med 30 rm á 100 kr. DB I, træproduktion Nykultur (6.000) 2 ha ukultiveret tilplantes i perioden. Kultur og Bevoksningspleje (2.000) Skønnet. Tilskud til gentilplantning - Der er ikke regnet med tilskud. DB II, træproduktion (2.375) Juletræer og Pyntegrønt. Salg af juletræer - Der er ikke regnet med juletræer. Høst og transport af juletræer - Salg af pyntegrønt - Der er ikke regnet med pyntegrønt. Høst og transport af pyntegrønt - DB I, juletræer og pyntegrønt. - Nykultur - Der er ikke regnet med nykultur. Kultur og Bevoksningspleje - DB II, juletræer og pyntegrønt. - Bygningsdrift. Husleje - Der er ingen bygninger. Bygningsdrift - DB, Bygninger - Andre indtægter. Jagtudlejning Nuværende jagtleje. Andet - Vurderes ikke til nogen større nettoværdi. Andre indtægter i alt Generalomkostninger. Vej- og grøftevedligeholdelse m.v. (500) Skønnet. Skovfogedbistand (3.500) Skønnet. Brandforsikring skoven (250) Aktuel præmie. Stormforsikring skoven (500) Aktuel præmie. Bygningsforsikringer m.v. - Der er ingen bygninger. Ejendomsskat (2.025) Aktuel 2012 ejendomsskat. Generalomkostninger, i alt. (6.775) ekskl. Regnskab og egen administration. Resultat før renter og afskrivninger Budgetforslaget er baseret på nuværende driftsform, og må kun opfattes som et forslag til budget. Der er således relativt stor elastik i budgetter for skovbrug. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til, hos egne rådgivere, at få udarbejdet budget, på basis af købers drift.

15 Fotos fra Rabeshøj Plantage, Høgildvej 15, Grønhøj, 7470 Karup.

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Salgsprospekt For Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Areal: 48,5 ha. Kontantpris: 7.250.000 kr. Præsentation Introduktion Ambjerggaard Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 48,5 hektar

Læs mere

Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Salgsprospekt For Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Areal: 97 ha. Kontantpris: 12.500.000 kr. Præsentation Introduktion Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Salgsprospekt For Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Areal: 20,4 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Årligt nettoafkast 258.300 kr. svarende til 4,33 % p.a. Præsentation Introduktion Blåhøj

Læs mere

Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem

Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Tak for din interesse for ovennævnte ejendom. Såfremt at du har behov for yderligere oplysninger eller ønsker en fremvisning

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. TIL SALG ET CA. 13 HA STORT AREAL VED ØERVEJ TILHØRENDE SYDDJURS KOMMUNE UDBYDES TIL SALG VED LICITATION. DER ER LANDBRUGSPLIGT PÅ AREALET, MEN AREALET HENLIGGER I DAG SOM ET NATUROMRÅDE Jorden ligger

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 2 Motorvejen Høgild-Brande Den 14 km lange motorvej fra Herning til Brande tager sin begyndelse umiddelbart øst for Høgild. Den midlertidige etapeafslutning fjernes,

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND Skovdyrkeren Nr. 32 Marts 2015 ØSTJYLLAND Ansøgning om gentilplantning efter stormfald er nu afsluttet Energirenovering af kontorerne på Parallelvej Fristen for ansøgning om tilskud til gentilplantning

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 ½- SALGSPROSPEKT 170 m2 bolig ledig til ny ejer Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 Forrentning ca. 5,5 % Mulighed for etablering af flere lejligheder på 800 frie m2 Ejendommen er fredet, hvorfor udstykning

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003

$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003 $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet 2003 $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 NORD-ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Et meget gunstigt råtræmarked Nåletræ Vi ser i øjeblikket den mest gunstige afsætning af nåletræ i flere

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J Fredningskendelse 5. juli 2012 for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE f& J Den 5. juli 2012 afsagde Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden, dommer Ole Strylm, Nykøbing Falster, og det af Miljøministeren

Læs mere

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Nr. 33 Maj 2015

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Nr. 33 Maj 2015 Skovdyrkeren Nr. 33 Maj 2015 NORD-ØSTJYLLAND Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! ERFA-gruppe for juletræer er du interesseret? Flere medlemmer har udtrykt ønske

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere