Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen"

Transkript

1 Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte opgaver 21 procent angiver, at det ekstra hvide arbejde, som er blevet igangsat, ville være blevet udført sort. Det indikerer, at BoligJobordningen har en effekt på nedbringelse af sort arbejde 72 procent siger, at de ekstra penge udelukkende kommer fra opsparing og derfor ikke fortrænger andet almindeligt privatforbrug Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført CAWIinterview med danskere i alderen år, i perioden 30. marts - 8. april Spørgerammen kan ses sidst i notatet. Undersøgelsens resultater Blandt alle danskere i befolkningen har godt en fjerdedel anvendt ordningen til håndværksarbejde, mens 10 procent har anvendt den til serviceopgaver. Da nogle har anvendt ordningen til begge dele, er der i alt knap en tredjedel, der har anvendt BoligJobordningen i For god ordens skyld skal det pointeres, at der i den udtagne stikprøve fra befolkningen med en anvendelsesprocent på ca tilsyneladende er en relativ overvægt af personer, der har brugt BoligJobordningen i forhold til resten af befolkningen. De seneste officielle tal viste, at ca personer anvendte ordningen i Det svarede til ca. 13 procent af befolkningen på mindst 18 år. Men dels peger alt i retning af en større samlet anvendelse i 2014 end i 2013 af mindst tre årsager. For det første var ordningen midlertidig ophørt i de første ca. fire måneder af For det andet har der gennem årene været et generelt øget kendskab til og benyttelse af ordningen år for år, hvilket man tilsvarende også har set i Sverige. Og for det tredje og måske vigtigst har mange valgt at fremrykke opgaver med BoligJobfradrag til efteråret 2014 fra 2015 i takt med at det stod klart, at ordningen ville ophøre ved årsskiftet. Altså en såkaldt hamstrings-effekt. En eventuel lidt større tilbøjelighed til at de adspurgte har benyttet Boligjobordningen i 2014 end den officielle statistik kommer til at vise, har dog ingen indflydelse på de kommende spørgsmål, da de netop kun er stillet til personer, som rent faktisk har anvendt ordningen. Dokumentnr Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 Telefon Postboks København K Telefax

2 Anvendte du BoligJob-ordningen i 2014? 66% 6 27% Ja, til håndværksarbejde Ja, til serviceopgaver (fx rengøring) Nej 2% Ved ikke Anm.: Mulighed for flere svar, hvorfor totalen er større end 100 %. n=6.918 Hvor vi ovenfor så, at der var 27 procent, der anvendte ordningen til håndværksarbejde, kan vi i figuren nedenfor se, at det er forholdsvis forskelligt alt efter hvor i landet, man bor. Det ses således, at flere anvender ordningen i de mindre byer og i udkantsområderne, hvilket blandt andet skyldes, at en relativt større andel af befolkningen bor i ejerbolig i de områder. Under alle omstændigheder har BoligJobordningen derfor medvirket til at give en betydelig ekstra aktivitet i disse områder. Anvendte BoligJobordningen til håndværksarbejde kombineret med geografi Udkantskommuner 28% Øvrigt land 32% Øvrige storbyer 26% Det østjyske bybånd 25% Hovedstadsområdet 23% 5% 15% 25% 35% Anm.: Inddelingen af kommunerne er i overensstemmelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters klassifikationer. Respondenterne er inddelt efter deres postnummer. n=6.918 Af dem som har anvendt BoligJobordningen i 2014 ses det, at godt halvdelen ville have fået udført det samme arbejde hvidt, hvis ikke ordningen havde fandtes. Det efterlader dog 29 procent, som har udvidet deres oprindeligt planlagte opgaver og 16 procent, som har igangsat helt nye opgaver. Side 2 af 8

3 Betød BoligJob-ordningen, at du fik foretaget hvide håndværks- eller serviceopgaver, som du ellers ikke havde fået foretaget? 6 52% 29% 16% Nej, jeg ville have fået foretaget det samme hvide arbejde under alle omstændigheder Ja, jeg fik udført mere hvidt arbejde end ellers planlagt Ja, jeg ville ikke have fået udført opgaven hvidt uden BoligJobordningen 2% Ved ikke Anm.: Spørgsmålet er stillet til de personer, som har anvendt BoligJobordningen i n=2.220 For de personer hvor BoligJobordningen betød, at man satte gang i mere hvidt arbejde, ses det, at knap halvdelen satte gang i helt nyt arbejde, mens godt 40 procent ville have udført gør-det-selv arbejde. 21 procent angiver, at de ville have fået udført arbejdet sort. Det indikerer, at BoligJobordningen har en effekt på nedbringelse af sort arbejde. Samtidig øges produktiviteten i samfundet ved, at der er en klar indikation af, at professionelt arbejde fortrænger gør-det-selv arbejde. Du har svaret, at du i 2014 fik udført hvidt arbejde, som du uden BoligJob-ordningen ellers ikke ville have fået udført hvidt. Forestil dig at BoligJob-ordningen ikke havde eksisteret i hvordan ville dette arbejde da have været udført? 47% 41% 21% 5% Det ville ikke have været udført Jeg ville have fået lavet ekstraarbejdet sort Jeg ville have udført ekstraarbejdet selv (evt. med venners hjælp) Ved ikke Anm.: Spørgsmålet er stillet til de personer, som har fået udført hvidt arbejde på grund af BoligJobordningen, som de ellers ikke ville have udført hvidt. Mulighed for flere svar, hvorfor totalen er større end 100 %. n=1.002 Når man spørger de personer, som har sat gang i ekstra arbejde på grund af BoligJobordningen er det helt tydeligt, at de fleste slår hul på sparegrisen. Hele 70 procent angiver, at de anvender opsparingen. Til sammenligning er der 16 procent, som siger, at det kommer fra dagligt forbrug. Side 3 af 8

4 Hvor kom pengene fra til det arbejde, du satte i gang på grund af Bolig Job-ordningen? 8 6 6% 16% 6% 4% 7% 5% 3% Anm.: Spørgsmålet er stillet til de personer, som har fået udført hvidt arbejde på grund af BoligJobordningen, som de ellers ikke ville have udført hvidt. Mulighed for flere svar, hvorfor totalen er større end 100 %. n=1.002 Når man samler de svar som omhandler penge, der kommer fra opsparing eller lignende og dem som kommer fra forbrug andetsteds i Danmark, så er der 72 procent, som siger, at de ekstra penge anvendt ved BoligJobordningen alene kom fra opsparing, mens der er 18 procent som angiver, at pengene ellers alene ville have været brugt på forbrug i Danmark. Derudover er der ti procent, som angiver, at de ville have anvendt pengene på en blanding af begge dele, eller at de ikke ved det. Hvor kom pengene fra til det arbejde, du satte i gang på grund af Bolig Job-ordningen? aggregeret 8 72% 6 18% Ikke forbrug Forbrug Blanding Anm.: Kategorierne opsparing, lån i friværdien og ferier i udlandet er indeholdt i Ikke forbrug. Kategorierne dagligt forbrug, ferier i Danmark og færre større forbrugsgoder er indeholdt i kategorien Forbrug. I kategorien Blanding ligger de personer, som både har svaret forbrug og Ikke forbrug. Derudover indeholder den svarene fra ved ikke. Dem som har svaret Andet er fordelt ud på de øvrige kategorier ud fra deres tekstanmærkning. Spørgsmålet er stillet til de personer, som har fået udført hvidt arbejde på grund af BoligJobordningen, som de ellers ikke ville have udført hvidt. Mulighed for flere svar. n=1.002 Side 4 af 8

5 De sidste to spørgsmål i undersøgelsen omhandler, hvorvidt man planlægger at anvende og om man har gemt fakturaer til BoligJobordningen i 2015, såfremt den genindføres. Disse spørgsmål er ikke kommenteret her, da blot er stillet til dem, som også har anvendt ordningen i Beregning af fortrængningseffekten Ved fortrængningseffekten forstås den del af det ekstra arbejde, der sættes i gang på grund af Bolig- Jobordningen, der betales med penge, som ellers ville have været anvendt til privatforbrug andre steder i Danmark. Med udgangspunkt i spørgsmålet om hvordan ekstraarbejdet ville have været udført uden Bolig- Jobordningen og spørgsmålet om, hvad pengene ellers ville have været brugt til, kan man estimere fortrængningseffekten for den pågældende repræsentative population. For at kunne vurdere fortrængningseffekten, skal der gøres nogle antagelser om det mulige forbrug. Hvis der er tale om, at man ellers ikke ville have fået foretaget arbejdet, er den mulige fortrængning 100 procent. Hvis man uden BoligJobordningen ville udføre opgaven selv, er den mulige fortrængning 50 procent, da man i så fald i forvejen har sat penge af til materialer. De 50 procent er konservativt sat ud fra nationalregnskabet, hvor man kan se materialedelen siden år 2000 har ligget mellem 53 og 59 procent. Hvis man i stedet ville have fået udført arbejdet sort, anslår vi den mulige fortrængning til at være 25 procent, da vi antager at den sorte løn (som man under alle omstændigheder skulle betale) er halvdelen af den hvide løn, man betaler når man anvender BoligJobordningen. Samtidig skal man jo også betale for materialer i forvejen, og disse anslås til 50 procent. Når respondenterne har angivet flere måder, at de ville have haft udført opgaverne på uden ordningen, beregnes der simple gennemsnit af det ovenstående, da vi ikke ved i hvor stort omfang de forskellige måder ville have anvendt. Disse antagelser om den mulige fortrængning kombineres med vores viden om, hvor pengene kom fra. Her antager vi, at hvis pengene anvendt på BoligJobordningen kom fra opsparing, lån i friværdien og ferier i udlandet, så er der ingen fortrængning, mens hvis pengene ville have været anvendt på dagligt forbrug, ferier i Danmark og større forbrugsgoder, så er der tale om fortrængning. Når der er tale om en blanding, så vurderes halvdelen at være fortrængning, mens den anden halvdel ikke er. Slutteligt vægtes det hele med udgangspunkt i andelen af respondenter, der ville have fået udført arbejdet på de forskellige måder. Side 5 af 8

6 Fortrængningseffekt ved BoligJobordningen Intet udført 76% 15% 9% 19% Sort arbejde 67% 23% 11% 7% Gør-det-selv Intet + sort Intet + GDS Sort + GDS 72% 51% 74% 27% 8% 22% 15% 15% 8% 18% 12% 24% 17% 6% Ikke forbrug Forbrug Blanding Intet + sort + GDS 12% Ved ikke 73% 16% 11% 14% Samlet 72% 18% 15% Anm.: Procenterne ved højre akse angiver fortrængningen ved den pågældende type arbejde, man ellers ville have udført. De detaljerede tal for denne figur, kan også ses i tabellen nedenfor. Det ses i den ovenstående figur, at den største fortrængningseffekt naturligvis findes, hvor arbejdet ikke ville være blevet udført uden BoligJobordningen, mens den er mindst, hvor man ellers ville have udført arbejdet sort. Samlet beregnes fortrængningseffekten til at være 15 procent. Til sammenligning antager Finansministeriet at fortrængningseffekten er 75 procent. Andel af udførelse af arbejdet (spg. 1) Mulig fortrængning Ikke forbrug Forbrug Blanding Beregnet fortrængning (a) (b) (c) (d) (e) (f) Intet udført 37% 10 76% 15% 9% 19% Sort arbejde 14% 25% 67% 23% 11% 7% Gør-det-selv 72% 8% 12% Intet + sort 2% 63% 51% 27% 22% 24% Intet + GDS 7% 75% 15% 15% 17% Sort + GDS 4% 38% 74% 8% 18% 6% Intet + sort + GDS 1% 58% 12% Ved ikke 5% 64% 73% 16% 11% 14% Samlet 72% 18% 15% Anm.: Den beregnede fortrængning for de enkelte typer arbejde beregnes ved følgende formel: b * (d + 0,5 * e) = f Den samlede fortrængning på 15 % beregnes ved en vægtning af resultaterne i kolonne f med andelene i kolonne a. For at illustrere hvad fortrængningseffekten gør ved beskæftigelsesvurderingerne af BoligJobordningen i 2014 har Finansministeriet angivet, at med en fortrængningseffekt på 75 procent, så er beskæftigelseseffekten af BoligJobordningen personer i Dette er Finansministeriets officielle skøn. Hvis man i stedet regner med en fortrængningseffekt på 50 procent eller 25 procent, så beregner Finansministeriet beskæftigelseseffekten til at være henholdsvis og personer. Ved en anden fortrængningseffekt kommer Finansministeriet altså markant tættere på den beskæftigelseseffekt, som Dansk Byggeri har skønnet til at være ca personer i Side 6 af 8

7 Spørgeramme Introtekst Denne undersøgelse handler om BoligJob-ordningen, også kendt som håndværkerfradraget. BoligJob-ordningen (håndværkerfradraget) gav mulighed for fradrag af udgifter til arbejdsløn i forbindelse med vedligeholdelse af din bolig eller dit sommerhus samt til serviceopgaver som fx rengøring. Ordningen udløb i december Sc.A Anvendte du BoligJob-ordningen i 2014? Mulighed for flere svar 1. Ja, til håndværksarbejde 2. Ja, til serviceopgaver (fx rengøring) 3. Nej 4. Ved ikke Respondenten stilles ikke flere spørgsmål, hvis der svares 3 eller 4. Sc.B Betød BoligJob-ordningen, at du fik foretaget hvide håndværks- eller serviceopgaver, som du ellers ikke havde fået foretaget? Hvis du skiftede fra sort eller gør-det-selv arbejde til hvidt arbejde, så skal du svare ja 1. Nej, jeg ville have fået foretaget det samme hvide arbejde under alle omstændigheder 2. Ja, jeg fik udført mere hvidt arbejde end ellers planlagt 3. Ja, jeg ville ikke have fået udført opgaven hvidt uden BoligJob-ordningen 4. Ved ikke Respondenten stilles ikke flere spørgsmål, hvis der svares 1 eller 4. Sp.1 Du har svaret, at du i 2014 fik udført hvidt arbejde, som du uden BoligJob-ordningen ellers ikke ville have fået udført hvidt. Forestil dig at BoligJob-ordningen ikke havde eksisteret i hvordan ville dette arbejde da have været udført? Mulighed for flere svar 1. Det ville ikke have været udført 2. Jeg ville have fået lavet ekstraarbejdet sort 3. Jeg ville have udført ekstraarbejdet selv (evt. med venners hjælp) 4. Ved ikke Sp.2 Hvor kom pengene fra til det arbejde, du satte i gang på grund af BoligJob-ordningen? Mulighed for flere svar. Svarmulighed 1-6 randomiseres. 1. Opsparing 2. Lån i friværdien 3. Mindre dagligt forbrug (fx i supermarkeder, restauranter) 4. Færre ferier i udlandet 5. Færre ferier i Danmark 6. Færre større forbrugsgoder (tv, køleskab, bil etc.) Side 7 af 8

8 7. Andet, noter venligst 8. Ved ikke Sp.3 Har du fået udført håndværksarbejde og/eller serviceopgaver i 2015, hvor du har gemt regningen for det tilfældes skyld, at en evt. borgerlig regering efter et valg skulle genindføre BoligJob-ordningen? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Sp.4 Hvis BoligJob-ordningen blev genindført i 2015, ville du så benytte den i 2015? Mulighed for flere svar 1. Ja, jeg ville igangsætte nye opgaver 2. Ja, jeg ville få fradrag for opgaver for planlagt hvidt arbejde 3. Ja, jeg ville skifte planlagt arbejder fra sort arbejde til hvidt arbejde 4. Nej 5. Ved ikke Side 8 af 8

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere