Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?"

Transkript

1 Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet & metode Formålet med analyserne i dette notat er at identificere de økologiske afhopper-bedrifter, og bestemme om bedrifterne helt er ophørt med landbrug, eller om de skifter fra økologisk til konventionel drift. Registeranalysen skal opfattes som en del af fase 1 analyse af de økologiske afhoppere. Fase 2 består i en spørgeskemaundersøgelse/interview (evt. udvidet registeranalyse) blandt de økologer, som er skiftet til konventionel drift eller stoppet helt med drift. Dette betyder, at et vigtigt formål med fase 1 er at identificere interessante spørgsmål/hypoteser, som kan være omdrejningspunktet for analysen i fase 1 (se bilag 1). Grundlaget for registeranalysen er at samkøre databasen for økologerne: økologer og databaser ejendomme, marker ( ), hvor sidstnævnte dækker over alle aktive bedrifter konventionelle og økologer. Samkøringen af databaserne giver mulighed for, at se om bedrifterne er aktive i landbruget efter, at de er stoppet med økologi. Hvis de fortsat er aktive, må det antages, at de skiftet til konventionel drift. Hvis de ikke længere er aktive, må det antages, at de er ophørt med landbrug Udviklingen i antallet af økologiske afhoppere Tabel 1 viser fordelingen af antallet af bedrifter, som er skiftet eller stoppet i forhold til den samlede population af økologiske bedrifter. Samlet er der tale om at 1442 er skiftet (til konventionel drift) eller stoppet mellem 2005 og Dette skal ses i forhold til en samlet population på 2624 bedrifter i 2011, så afgangen mellem 2005 og 2010 er på 54 % af den population, vi har i dag. I gennemsnit er der rundt regnet en afgang på 10 % af population pr. år ( ). Afgangen fordeles sig på, at 75 % af bedrifterne stopper helt med drift, mens de sidste 25 % er skiftet til konventionel drift. Tabel 1. Antal økologiske bedrifter skiftet til konventionel eller helt stoppet med drift ( ) * I alt Antallet af bedrifter skiftet fra økologisk til konventionel drift Antallet af økologiske bedrifter helt stoppet med landbrug Samlede antal af bedrifter ophørt med økologi Antallet af aktive økologiske bedrifter 1) *) Foreløbige tal 1) Data fra Danmarks statistik 1

2 Antal bedrifter I det følgende kigger vi lidt nærmere på, om der er nogle interessante mønstre bag tallene. Formålet er, at undersøge om det store frafald, 10 % pr. år, skyldes naturlige årsager i den forstand, at der er tale om en årgangseffekt, dvs., at der et sammenfald af at store årgange, som ophører på samme tidspunkt. Et andet alternativt er, at ejeren er nået en alder, hvor det er naturligt at høre op. Desuden fokuseres på hvordan afhopperne opdeler sig på region, bedriftsstørrelse Frafaldet af økologer i forhold til opstartsår I figur 1.1 vises antallet af bedrifter, som er begyndt med økologisk drift i et givet kalenderår. 1 Det ses, at den overvejende del af de økologiske bedrifter begyndte i 1990erne. Specielt er der mange, som er begyndt i 1997 og En statusopgørelse for antallet af økologiske bedrifter i 2011 viser, at 6 % af bedrifter er begyndt før 1990, 57 % af bedrifter er begyndt i 1990erne, og de resterende 37 % er begyndt efter årtusindskiftet. Figur 1.1 Fordeling af bedrifter på deres opstartsår med økologi I figur 1.2 ses på andelen af bedrifter, som er skiftet eller stoppet mellem 2005 og 2010, fordelt på hvilket år bedrifterne begyndte med økologi. Når der ses på årgange 1997 og 1998 (de store økologi årgange), så er der % af disse bedrifter, som er stoppet mellem 2005 og Men der er en større andel (30 % - 34 %) af bedrifter begyndt efter 1999, som er stoppet. Man kan konkludere, at bedrifterne ikke er stoppet af naturlige årsager i den forstand, at det primært er ældre bedrifter, som stoppet. Tværtimod viser det sig, at de som stopper fordeler sig jævnt på alle årgange, og at der tilmed er en øget andel af bedrifter, som er begyndt efter årtusinde skiftet, som er stoppet. Dette sidste er overraskende og kunne måske undersøges nærmere i en kvalitativ undersøgelse, eller hvis muligt i en udvidet registrerundersøgelse med data tilbage til Forskellen i frafaldet mellem de, som er begyndt i , og årgangene herefter 1 Fordelingen er baseret på økologisk bedrifter, der er aktive mellem 2005 og Dvs., bedrifter som er stoppet med økologisk drift før 2005 er ikke inddraget. 2

3 Procent andel kunne måske skyldes, at der er forskellig i de vilkår der begyndt under. Dette kunne analyseres nærmere i en kvalitativ undersøgelse. For det andet er det overraskende, at bedrifter, som begyndte med økologi i årene , er der en relativ stor andel på mellem 38 % og 50 %, som er stoppet helt med landbrug mellem 2005 og Dette kunne indikere, at omlægning til økologi i praksis anvendes, som en form for ophørsstøtte, da der er en uforholdsmæssig stor andel, som stopper med egentlig drift indenfor få år efter de er begyndt med økologi. Dette kunne måske også undersøges nærmere i en kvalitativ undersøgelse af de ophørte bedrifter. Et tredje interessant aspekt ud fra figur 1.2. er, at der for årgangene af bedrifter oprettet mellem 1999 og 2002, er der en relativ stor andel, mellem 13 % og 19 %, der skiftet fra økologiske til konventionel drift mellem 2005 og Dette kunne måske indikere at specielle omstændigheder for disse årgange eller, at mange skifter til konventionel drift indenfor de først 10 år efter, at de begyndt med økologisk drift. Dette kunne afdækkes i en kvalitativ undersøgelse. Figur 1.2 Andel af bedrifter skiftet/stoppet i forhold til opstartsår 60% 50% 40% 30% 20% procent andel skiftet procentandel stoppet 10% 0% Årgange for opstart med økologi 1.3 Frafaldet af økologer i forhold til antallet af år med økologisk drift Et andet interessant aspekt er antallet af år, som bedrifterne er aktive med økologi, når de stopper. Figur 1.3. viser fordeling af frafaldet blandt økologer i forhold til antallet af år med økologi på bedriften. En tendens er, at der er relativ stort andel på 27 % - 30 %, som ophører helt med landbrug indenfor for de første 5 år efter at de er begyndt på økologi. Et andet mønster er, at der er relativt få bedrifter (6 % - 13 %), som skifter fra økologisk til konventionel drift indenfor de først 5 år efter at de er begyndt. Andelen som skifter til konventionel drift til % i år 6, 7 og holder sig på et højt niveau indtil år 10. Udviklingstrækkene hænger givetvis sammen med lovgivning om omlægning til økologisk drift, som giver de landmænd tilskud de første 5 år efter, at de skiftet fra konventionel til økologisk drift. På den ene side er 3

4 der mønster med, at ordningen anvendes, når ejer har tanker om ophørt. 2 På den anden side sikrer ordningen, at der er begrænset incitament til skrift til konventionel drift i de første 5 år. Umiddelbart ser det ud til, at mange bedrifter stopper efter det 10 år, men dette kan man ikke konkludere noget sikkert om ud fra dataene. 3 Dette skyldes, at der stor forskel i antallet af bedrifter, som er begyndt i de forskellige kalenderår. Man kan ikke ud fra de data, som er til rådighed muligt lave eksakte aldersklassefremskrivninger/overlevelseskurver for de enkelte aldersklasser af økologisk bedrifter.(se nogle ideer fodnote 5) 4 Figur 1.3. Antal år, som aktivt økolog, når skiftet/ophørt ( ) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% bedrifter skiftet bedrifter stoppet 10% 0% >20 Antal år, som økolog, når skiftet/stoppet 1.4 Frafaldet af økologer i forhold til ejerens alder I figur 1.4 ses der på frafaldet af økologer i forhold til ejerens alder. På tværs af aldersklasser er der 29 % som er ophørt helt med landbrug ( ), mens 9 % er skiftet til konventionel drift. Forskelle i frafaldet på tværs af aldersklasser skyldes primært, at der andelen af bedrifter som helt ophørt med landbrug, som naturligt nok er stigende med ejerens alder, hvis ejeren er ældre end 50 år. Det er imidlertid interessante at se, at der en tendens til en u-formet fordeling, som har sit minimum for aldersklassen år (20 % af 2 (hvilket måske kunne afdækkes i forbindelse med interview) 3 Man skal have bedre data for kunne konkludere noget sikkert se fodnote 5. 4 I det data materiale som er til rådighed mellem der dels information om antallet af dyr på de bedrifter, som er skiftet/stoppet med drift. Desuden er der nogle uudnyttede muligheder for at sammenligne afgangen i erhvervet for henholdsvis økologer og konventionelle hvilke kunne vise om der forskel i struktur udviklingen i de erhverv. Hvis man kunne få oplysninger om økologer flere år tilbage fx til 1997 kunne man få en viden om der gennem helel perioden har været mønster med et stort frafald indenfor de først 10 år og man kunne beregnes sandsynligheder for frafald inden for de først 10 år dette kunne fx anvendes til at se på om omlægningsperioden skal udvides tril en længere periode men kan der muligvis også være nogle ulemper ved måske at der blandt landmændene vil være en mindre tilbøjelig til at skifte til økologi i først omgang dette kunne man måske spørge om 4

5 denne aldersklasse er skiftet/stoppet). Andelen af bedrifter, som skifter til konventionel drift, er jævnt fordelt (9 %) på tværs af aldersklasse. Aldersklassen af ejere på mellem 35 og 40 år skiller sig ud ved, at den en højere andel 15 %, som skifter til konventionel drift. Figur 1.4. Fordeling af ejernes alder i forhold om de fortsat, skiftet, eller stoppet ( ) 60% 50% 40% 30% 20% skiftet stoppet % 0% <= >70 ejerens alder 1.5 Frafaldet af økologer fordelt på region, bedriftsstørrelse og bedriftstype I det følgende ses der på, om der er nogle mønster i de som ophøre eller skifter i forhold til region, bedrift størrelse. 5 I figur 1.5 vises den regionale fordeling i frafaldet af økologiske bedrifter. Andelen måles i forhold til antallet af aktive bedrifter i På tværs af alle regioner er frafaldet på 42 % ved at bedrifter stopper, og 12 % af bedrifterne skifter til konventionel drift. Når der ses på de, som skifter til konventionel drift, så er der en større procentandel (19 % og 16 %) i områderne, Kolding-Als-Tønder og Randers-Horsens-Viborg. Desuden er der på Sydsjælland og Lolland-Falster lavere procentandel (40 %), som er stoppet eller skiftet i sammenligning med de andre regioner (54 %). 5 I tillæg hertil kunne det være interessant med at analyse frafaldet i forhold til bedriftstype, dvs. dyrehold, men der mangler oplysninger om dyr på de bedrifter, som er stoppet. 5

6 Figur 1.5. Procentvis fordeling af skiftet/stoppet på region (i forhold til tallet antal aktive i dag) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% skiftet stoppet Det ser ud til, at frafaldet i stor udstrækning er knyttet sammen med strukturtilpasning i perioden , hvor bedrifter i gennemsnit bliver større. I Figur 1.6 ses der et faldende frafald i forhold til bedriftsstørrelse. Frafaldet er størst (60 %) blandt bedrifterne mindre end 60 hektar, mens det er 44 % for bedrifter mellem 60 og 120 hektar, 35 % for bedrifter mellem 120 og 240 hektar, og faldende til 25 % for bedrifter over 240 hektar. Forskellen i frafaldet på tværs af størrelsesgrupper skyldes udelukkende, at der er en større andel af de mindre bedrifter, som helt stopper med drift. Andelen af bedrifter, som skifter til konventionelt landbrug ligger stabilt omkring 12 % for alle størrelsesgrupper. Det skal dog bemærkes, at bedrifterne mellem 30 og 60 hektar skiller sig ud ved, at der er 19 % af disse bedrifter, som er skifter til konventionel drift. 6

7 Figur 1.6. Procentvis fordeling af bedrifter skiftet/stoppet på størrelses kategori 70% 60% 50% 40% 30% 20% skiftet stoppet 10% 0% 0-30 ha ha ha ha > 240 ha Størrelsesgrupper på hektar 7

8 2. Opsummering Tema Udviklingen i antallet økologiske afhoppere Frafaldet af økologer i forhold til opstartsår Årgange flere er stoppet Årgange flere er skiftet Frafaldet af økologer i forhold til antallet af år med økologisk drift Frafaldet af økologer i forhold til ejerens alder Frafaldet af økologer fordelt på region, Frafald i forhold til bedriftsstørrelse Konklusion Analyse viser, at i årene fra 2005 til 2010 er det i gennemsnit 10 % af økologerne, som skifter til konventionel drift eller helt stopper med drift. Frafaldet fordeles sig på 75 %, som helt stopper med drift, og 25 % frafaldet skyldes skift til konventionelt drift. Analysen viser, at det ikke primært er ældre bedrifter oprettet i 1990erne, som er stoppet helt med drift mellem Der er jævnt fordeling af de som stopper på alle årgange, og tilmed er en øget andel af bedrifter, som er begyndt efter årtusinde skiftet. For det andet er det overraskende, at bedrifter, som begyndte med økologi i årene , er der en relativ stor andel på mellem 38 % og 50 %, som er stoppet helt med landbrug mellem 2005 og Dette kunne indikere, at omlægning til økologi i praksis anvendes. Et tredje interessant aspekt ud fra figur 1.2. er, at der for årgangene af bedrifter oprettet mellem 1999 og 2002, er der en relativ stor andel, mellem 13 % og 19 %, der skiftet fra økologiske til konventionel drift mellem 2005 og Analysen viser, at der er relativ stort andel på 27 % - 30 %, som stopper helt med drift indenfor for de først 5 år efter at de er begyndt på økologi. Analysen viser, at der er relativt få bedrifter (6 % - 13 %), som skifter fra økologisk til konventionel drift indenfor de først 5 år efter at de er begyndt. Andelen, som skifter til konventionel drift, stiger til % i år 6, 7 og holder sig på et højt niveau indtil år 10. Analysen viser, at der en u-formet fordeling for de, som stopper med drift. Den laveste sandsynlighed ses aldersklassen år (20 %). Andelen af bedrifter, som skifter til konventionel drift er jævnt fordel (9 %) på tværs af aldersklasse, men aldersklassen af ejere på år skiller sig ud ved med en andel på 15 %. Analysen viser, at der en større andel der skifter Kolding-Als-Tønder (19 %) og Randers-Horsens-Viborg (16 %) end i andre regioner (12 %). Sydsjælland og Lolland-Falster lavere procent andel (40 %) som er stoppet eller skiftet i sammenligning med andre regioner (54 %). Forskellen i frafaldet på tværs af bedriftsstørrelses i hektar skyldes udelukkende, at der er større andel af mindre bedrifter, som ophører med egentligt landbrug. 8

9 Bilag 1. Relevante spørgsmål/overvejelser til analyse i fase 2 af økologiske afhoppere Analysen viser overraskende, at bedrifterne ikke er stoppet af naturlige årsager i den forstand, at det primært er ældre bedrifter fra før årtusind skiftet, som stoppet mellem Tværtimod viser det sig, at de som stopper fordeler sig jævnt på alle årgange, og at der tilmed er en øget andel af bedrifter, som er begyndt efter årtusinde skiftet, som er stoppet. Dette afføder to spørgsmåls, 1. Hvorfor er der en øget andel af bedrifter, som er begyndt efter årtusinde skiftet, som er stoppet 2. Skyldes forskellen i frafaldet mellem de, som er begyndt i , og årgangene herefter kunne måske skyldes, at der er forskellig i de vilkår der begyndt under? For det andet viser analysen er der blandt bedrifter, som begyndte med økologi i årene , er der en relativ stor andel på mellem 38 % og 50 %, som er stoppet helt med drift mellem 2005 og Dette afføder spørgsmålet, 3. Anvendes omlægning til økologi i praksis, som en form for ophørsstøtte for bedrifter, som stopper med egentlig drift indenfor få år efter de er begyndt med økologi? Et aspekt er, at der for årgangene af bedrifter oprettet mellem 1999 og 2002, er der en relativ stor andel, mellem 13 % og 19 %, der skiftet fra økologiske til konventionel drift mellem 2005 og Hvad er årsager til at netop disse årgange har en større sandsynlighed for at skifte konvention drift mellem 2005 og 2010? Analysen viser, at der er relativt få bedrifter (6 % - 13 %), som skifter fra økologisk til konventionel drift indenfor de først 5 år efter at de er begyndt med økologi. Andelen som skifter til konventionel drift til % i år 6, 7 og holder sig på et højt niveau indtil år 10. Dette kunne afføde to spørgsmål, 5. Hvilken betydning har den 5 årige omlægningsstøtte efter din opfattelse for antallet betydning på fordelingen bedrifter, som skifter til konventionel drift? Er der nogle negative effekter af ordningen? 6. Analyse har vist at mange bedrifter skifter indenfor de først 10 år efter at de begyndt med økologi hvorfor er dette tilfældet? Analyse af frafaldt i forhold til ejerens alder viser, at der et u-formet mønster i bedrift, som helt med drift, dvs., at der færrest som stopper, når de er mellem år. Det er naturligt, at der flere som stopper, når der bliver ældre end 55 år. Men der er mærkeligt, hvorfor der er så mange som stopper i en ung alder (). 7. Hvad er den primært årsagen til, at landmænd i yngre end 45 år alder stopper helt med drift? Er der et større frafald blandt yngre økologer end blandt konventionelle landmænd i yngre alder, og evt. hvorfor? Analysen viser, at blandt ejeren i alder klassen år, er der en større sandsynlighed (15 %) til at skifte til konventionel drift i forhold til de andre aldersklasser (9 %). 8. Hvorfor er der er større sandsynlighed for at ejerne i alder klassen mellem 35 og 40 år skifter til konvention. Er det tilfældigt eller skyldes det de har det sværere økonomisk, eller har andre 9

10 motiver for at dyrke økologi of dermed skifte end de andre aldersklasser. Bør der i værksættes specielle initiativer mod de yngre aldersklasser? Hvilke initiativer vil have effekt (bedre rådgivning)? Analyse af viser at der er i regioner Kolding-Als-Tønder og Randers-Horsens-Viborg er en større andel (16-19 %), som skifter til konventionel drift end i de øvrige regioner (12 %). Desuden er der på Sydsjælland og Lolland-Falster lavere procent andel (40 %) som er stoppet eller skiftet i sammenligning med andre regioner (49-65 %). 9. Dette afføder nogle spørgsmål dette kan skyldes, at der er forskelle i bedrifter (bedriftstyper, der stoppet på tværs af regioner det mangler der oplysninger om) eller alderssammensætning af landmændene, som kunne analyseres nærmere i en udvidet registeranalyse, eller der kunne spørges om dette i en interview-undersøgelse? Analysen viser at frafaldet på tværs af størrelsesgrupper skyldes udelukkende, at der er større andel af mindre bedrifter, som helt ophører med landbrug. Andelen af bedrifter som skifter til konventionelt landbrug ligger stabilt omkring 12 % for alle størrelsesgrupper. Det skal dog bemærkes, at bedrifterne mellem 30 og 60 hektar skiller sig ud ved, at der er 19 % af disse bedrifter, som er skifter til konventionel drift. 10. Hvorfor har bedrifter med et areal på mellem 30 og 60 hektar en større sandsynlighed for at skifte til konventionel drift? 10

Økologiske afhoppere - 1 - - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer

Økologiske afhoppere - 1 - - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer - 1 - Økologiske afhoppere - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer Notat udarbejdet til Fødevareministeriet, 29. november 2011 Jens Erik Ørum, Carsten Lynge

Læs mere

Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer

Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer Økologiske afhoppere Notat til NaturErhvervstyrelsen, 28. november 2011. Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU Baggrund

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug

Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug - 1 - Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug Rapport til Fødevareministeriet, NaturErhverv, af 28. november 211 Jens Erik Ørum Fødevareøkonomisk Institut, KU

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Hvordan kan høj produktion og naturkvalitet forenes?

Hvordan kan høj produktion og naturkvalitet forenes? Hvordan kan høj produktion og naturkvalitet forenes? Pia Frederiksen Afdeling for systemanalyse DMU I samarbejde med Vibeke Langer, afdeling for jordbrugsproduktion KVL Hvad er naturkvalitet? diversiteten

Læs mere

Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet)

Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet) Fødevareøkonomisk Institut 29. aug. 2011 3. version Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet) I regeringens aftale om Grøn Vækst med Dansk Folkeparti af 16.

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Produktivitetsudvikling i dansk landbrug 2000-2010 Procent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 pr. år Produktion

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Af Mette Wier og Laura Mørch Andersen, AKF I et FØJO-projekt om forbrugernes interesse i økologiske fødevarer kortlægges danskernes

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009.

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009. NOTAT 25. juni 2010 Ledige medlemmers skift af a-kasse J.nr. ADIR/1. kontor 1. Sammenfatning 948 ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009 Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang,

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje 1 Denne rapport giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

8 Bilag. 8.1 Gennemsnitsalder danske landmænd. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af BDF107 på

8 Bilag. 8.1 Gennemsnitsalder danske landmænd. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af BDF107 på 8 Bilag 8.1 Gennemsnitsalder danske landmænd Gennemsnitsalder på danske landmænd (hele landet) Uoplyst alder er ikke medtaget i udregningerne. Gennemsnitsalderen er for alle typer af bedrifter, inkl. gartneri,

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer 1. Konklusion Enhedslisten har fremsat

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune.

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har af Fredensborg Kommune fået til opgave, at udarbejde

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Udvikling af landdistrikterne økonomiske incitamenter

Udvikling af landdistrikterne økonomiske incitamenter Udvikling af landdistrikterne økonomiske incitamenter Alex Dubgaard & Jens Abildtrup Konferencen: Wilhjelm+7. Naturen og samfundet i det åbne land Arrangeret af: Wilhjelmgruppen under Danmarks Naturfredningsforenings

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. oktober 2016 Thomas Ellermann

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas[a]foi.ku.dk

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Notat 5.1.: Elevers karaktergennemsnit og fordeling på almene efterskoler

Notat 5.1.: Elevers karaktergennemsnit og fordeling på almene efterskoler Notat 5..: Elevers karaktergennemsnit og fordeling på almene efterskoler Af Konsulent Mette Hjort-Madsen og Konsulent Ole Bjerring, Efterskoleforeningen Udarbejdet for Arbejdsgruppe om tilskudsrevision,

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Lægeerklæringer

Lægeerklæringer Lægeerklæringer 2012-2016 Kontakt: Ida Friis-Hansen, kommunikationskonsulent. ifh@dlfa.dk, tlf. 33186747. Datagrundlag: alle lægeerklæringer modtaget i perioden 01.01.2012 til 31.12.2016 begge dage inklusiv.

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere