ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 9. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: M0/2004/ Ref.: LS Evaluering af indkøbspolitik og indførelsen af e-handel i Århus Kommune 1. Resume På baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e- handel i Århus Kommune (den 4. december 2002) og Århus Kommune nye indkøbspolitik (22. oktober 2003) gennemføres der med indstillingen en evaluering af indkøbsområdet. Dels i forhold til status og nytteværdier forbundet med e-handel og den nye indkøbspolitik, og herudover også en gennemgang af status vedr. en række andre emner knyttet til kommunens indkøb - miljø, økologi og etik. Implementeringen af den nye indkøbspolitik og realisering af kommunens stordriftsfordele på indkøbsområdet er en længerevarende proces. Da evalueringen gennemføres på et tidspunkt, hvor politikken kun har eksisteret i lidt over et år, kan der på den baggrund ikke gives noget endeligt bud på effekterne. I evalueringen peges dog på en række forhold som indikerer, at den nye indkøbspolitik virker efter hensigten. Vedrørende indførelsen af e-handel i kommunen, så vurderes det generelt, at Århus Kommune er kommet langt med indførelsen af e-handel. Indførelsen har dog ikke kunnet gennemføres med den hastighed som oprindeligt var planlagt på bestillingssiden. På betalingssiden er der i forlængelse af Lov om Offentlige Betalinger overgået til elektronisk afregning pr. 1. februar herunder bl.a. modtagelse af elektroniske fakturaer fra kommunens leverandører. Af flere årsager er det dog endnu 1

2 for tidligt at vurdere på effektiviseringsgevinsterne ved e-handel, og herunder de elektroniske fakturaer. Det foreslås på den baggrund i indstillingen, at arbejdet med at vurdere udmøntningen af Lov om Offentlige Betalinger udsættes indtil forudsætningerne for behandling af elektroniske fakturaer er på plads i hele kommunen. Herudover foreslås der i indstillingen en række andre tiltag, præciseringer og prioriteringer med relevans for det videre arbejde med at implementere den nye indkøbspolitik og indføre e-handel i kommunen. 2

3 2. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 8. juni 2000 en ny IT-strategi for Århus Kommune og virksomhedsplan for IT- Afdelingen. Heri blev e-handel udpeget som særligt indsatsområde. I forlængelse heraf vedtog Byrådet den 29. august 2001 at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projekter vedr. e-handel. Den 4. december 2002 vedtog Byrådet indstillingen vedr. opprioritering af Århus Kommunes indkøbsorganisation med henblik på indførelse af e-handel og øget anvendelse af indkøbsaftaler. Indstillingen indebar bl.a. overførsel af Indkøbskommissionens sekretariat til Borgmesterens Afdeling, og etablering af et nyt centralt indkøbskontor. I indstillingen blev det endvidere foreslået, at Århus Kommunes indkøbspolitik revideres, så den understøtter indførelse og anvendelse af e-handel samt øget anvendelse af indkøbsaftaler. Endelig blev det i indstillingen foreslået, at der primo 2005 gennemføres en evaluering vedr. indførelsen af e-handel. Den 24. marts 2003 vedtog Magistraten indstillingen vedr. tilskud fra Erhvervspuljen til gennemførelse af en vækst- og udviklingsgruppe om offentligt indkøb og e-handel. Formålet med dette arbejde er, at give de deltagende små- og mellemstore virksomheder kompetence og værktøjer til samarbejde med offentlige indkøbsfunktioner. Den 22. oktober 2003 vedtog Byrådet indstillingen vedr. forslag om ny indkøbspolitik for Århus Kommune. Den nye indkøbspolitik indebærer, at der - hvor det skønnes økonomisk mest fordelagtigt for Århus Kommune - skal ske en større grad af standardisering og koordinering af de forskellige indkøbsområder, f.eks. ved at de enkelte forvaltninger og institutioner bliver forpligtet til at bruge de indgåede indkøbsaftaler. I tilknytning til vedtagelsen blev det endvidere besluttet, at der gennemføres en evaluering, når politikken har været i funktion i ca. 1 år. I forbindelse med vedtagelsen af den nye indkøbspolitik blev daginstitutionsområdet indtil videre undtaget for kravene vedrørende anvendelse af indkøbsaftaler og Århus Kommunes e- handelsløsning. Beslutning herom skulle afvente resultatet af en analyse, der skulle afdække nytteværdierne herved på daginstitutionsområdet. Resultatet skulle forelægges Magistraten i form af en indstilling i løbet af Analysen blev efterfølgende gennemført i et samarbejde mellem Børn 3

4 og Unge-Afdelingen og Borgmesterens Afdeling. På baggrund heraf vedtog Magistraten den 13. december 2004 en indstilling, hvori daginstitutionsområdets specifikke undtagelser fra kommunens indkøbspolitik blev ophævet, og det allerede påbegyndte arbejde med implementering af e-handel på området blev beskrevet. Folketinget vedtog den 27. december 2003 Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 1203). Lovgivningen er efterfølgende udmøntet i en række bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger udsendt i oktober og november måned Loven har medført en bloktilskudsreduktion fra og med I forbindelse med behandlingen af budgettet for blev det vedtaget, at besparelsen knyttet til overgangen til elektronisk afregning (modtagelse af elektroniske fakturaer) udmøntes gradvist med 0 kr. i 2005, kr. i 2006, kr. i 2007 og kr. (fuld effekt) i 2008 og frem. Yderligere blev det besluttet, at der skal nedsættes et tværmagistratsligt udvalg, der skal vurdere udmøntningen af Lov om Offentlige Betalinger forud for budgetlægningen for Magistraten vedtog den 20. december 2004 indstillingen vedr. implementering af Lov om Offentlige Betalinger i Århus Kommune - indførelse af elektronisk afregning af varer og ydelser mv. 3. Beskrivelse af indstillingen Evalueringen af kommunens nye indkøbspolitik og arbejdet med at indføre e-handel i Århus Kommune er vedlagt indstillingen som bilag 1. I det følgende skal de væsentligste elementer fremhæves. Den nye indkøbspolitik Implementeringen af den nye indkøbspolitik og realisering af kommunens stordriftsfordele på indkøbsområdet er en længerevarende proces. Da evalueringen gennemføres på et tidspunkt, hvor politikken kun har eksisteret i lidt over et år, kan der på den baggrund ikke gives noget endeligt bud på effekterne. Der kan dog peges på en række forhold som indikerer, at den nye indkøbspolitik virker efter hensigten. 4

5 Helt overordnet vurderes det således, at omsætningen hos kommunens aftaleleverandører er stigende - blandt andet som følge af, at der i forlængelse af kommunens nye indkøbspolitik er indgået en række obligatoriske indkøbsaftaler. Det vurderes dog samtidigt, at der på tværs af afdelingerne - i varierende omfang - fortsat er aftaleområder, hvor forandringerne endnu ikke er slået fuldt igennem. Økonomiske gevinster ved den nye indkøbspolitik De økonomiske gevinster ved indgåelse af obligatoriske tværmagistratslige indkøbsaftaler er relativt entydige. I forbindelse med evalueringen, er der således foretaget en gennemgang af de 18 tværkommunale indkøbsaftaler (varer og simple tjenesteydelser) som er indgået efter forudgående udbud siden primo Alle disse aftaler (undtagen én) var også tidligere dækket af kommunale indkøbsaftaler, hvorfor kommunen allerede havde relativt attraktive aftalevilkår. På trods heraf, er det lykkedes at opnå ganske betydelige økonomiske besparelser - blandt andet som følge af overgang fra frivillige til obligatoriske rammeaftaler. Ved en overordnet sammenligning på tværs af de 18 indgåede aftaler, er der således - sammenlignet med de hidtidigt gældende aftaler - indhentet en yderligere besparelse på i gennemsnit ca. 9%, svarende til ca. 8 mio. kr. årligt (løbende priser). Besparelser som dog først realiseres i takt med, at kommunens afdelinger og institutioner anvender de indgåede aftaler (som forudsat ved indgåelsen af obligatoriske aftaler). For så vidt angår tallenes nøjagtige størrelse knytter der sig en række usikkerhedsmomenter. Blandt andet kan det på baggrund af den relativt korte evalueringsperiode være vanskeligt at vurdere, hvorvidt de gennemgåede aftaler er repræsentative i forhold til det fremtidige besparelsespotentiale, og i hvilken grad de opnåede besparelser skyldes indgåelse af obligatoriske aftaler fremfor frivillige aftaler. Usikkerhedsmomenterne er mere uddybende beskrevet i den vedlagte evaluering. Med vedtagelsen af kommunens nye indkøbspolitik, eksisterer der ligeledes en målsætning om at øge aftaledækningen. De økonomiske gevinster ved at indgå aftaler på områder, der ikke tidligere har været aftaledækket, kan ofte være betydelige. Alternativet kan således være, at handle til listepriser på detaillignende markeder, hvilket ikke usædvanligt ligger 20-50% over de priser som kan opnås ved indgåelse af kommunale indkøbsaftaler. Igen ligger der dog et betydeligt 5

6 usikkerhedsmoment i et sådant skøn, idet priser på indgåede indkøbsaftaler og listepriser på detaillignende markeder ikke umiddelbart er sammenlignelige størrelser. Uagtet usikkerhedsmomenterne vedr. den eksakte størrelse af besparelsespotentialet prioriterer Kommunens indkøbsorganisation udbud af nye aftaleområder højt. Ressourcemæssigt ligger der dog i forvejen en stor opgave med at vedligeholde den allerede eksisterende aftaleportefølje, gennemføre fornyede udbud efter principperne i den nye indkøbspolitik (stiller bl.a. øgede krav til koordinationen på tværs af afdelingerne og samarbejdet med leverandørerne i forbindelse med opfølgning på indgåede aftaler), samtidigt med at de samme ressourcer i vid udstrækning decentralt er involveret i indførelsen af e-handel i kommunen. I takt med, at der i indkøbsorganisationen er ressourcemæssige muligheder for at gå i gang med nye områder, gennemføres dette dog løbende. En mindre antal udbud er på den baggrund gennemført/igangsat. Herudover er der via en selvstændig byrådsindstilling fra Borgmesterens Afdeling igangsat et arbejde med at gennemføre flere udbud af tjenesteydelser. I forbindelse med vedtagelsen af den nye indkøbspolitik blev indholdet af evalueringen drøftet i Økonomiudvalget. Det blev i den forbindelse fastlagt, at evalueringen ligeledes skulle indeholde en behandling af emnerne miljø, økologi, etiske krav mv. En status på disse områder er nærmere beskrevet i den vedlagte evaluering. Indførelsen af e-handel i Århus Kommune Med Byrådets vedtagelse af indstillingen vedr. indførelse af e-handel og opprioritering af indkøbsorganisationen den 4. december 2002, blev der påbegyndt et arbejde med at etablere et nyt centralt indkøbskontor i Borgmesterens Afdeling og en efterfølgende overdragelse af ansvaret fra projektorganisationen til driftsorganisationen. I januar 2004 kunne det sidste element af projektorganisationen således nedlægges og alle de resterende opgaver med indførelsen af e-handel har herefter været forankret i den permanente indkøbsorganisation - dvs. Indkøbskontoret i samarbejde med hhv. Indkøbskommissionen og de decentrale indkøbsfunktioner. Arbejde med at indføre e-handel blev efterfølgende struktureret i tre overordnede hovedområder. Ekstern udrulning: Arbejdet orienteret mod leverandørsiden. 6

7 Systemudvikling: Videreudvikling af kommunens e-handelssystem og supplerende systemer - herunder web-baserede IT-løsninger målrettet leverandørsiden, som gør det lettere for disse at e- handle med det offentlige. Intern udrulning: Arbejdet med at implementere systemet internt i kommunen Generelt vurderes det, at Århus Kommune er kommet langt med indførelsen af e-handel. Indførelsen har dog ikke kunnet gennemføres med den hastighed som oprindeligt var planlagt. En række forhold har medvirket hertil - de væsentligste skal kort nævnes. For det første er Århus Kommune en af de offentlige myndigheder som er længst fremme på området. For mange leverandører har e-handel været nyt territorium, og opgaven med at omlægge samhandlen med disse har været væsentligt mere ressource- og tidskrævende end oprindeligt forudset. Dette har ligeledes haft afsmittende effekt på det tempo, som den interne udrulning har kunnet gennemføres i. På systemsiden har der været anvendt mange ressourcer på at skabe en velfungerende integration i forhold til kommunens økonomisystem. Denne opgave blev først afsluttet primo 2004 med det resultat, at hele disponeringsprocessen herefter kunne understøttes elektronisk i e-handelssystemet for de enheder som kan bogføre direkte heri. En lang række afdelinger anvender dog andre decentrale økonomi- og bogføringssystemer, og for disse vil der i vid udstrækning være tale om, at denne mulighed først kan realiseres med implementeringen af det nye fælles økonomisystem foråret Lov om Offentlige betalinger - indførelse af elektronisk afregning Implementeringen af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr af 27/12/2003) i Århus Kommune - som bl.a. indebærer at det offentlige fra og med 1. februar 2005 er overgået til elektronisk afregning (modtagelse af elektroniske fakturaer) - har fra og med efteråret 2004 været relativt ressourcekrævende såvel centralt som decentralt i magistratsafdelingerne. I forhold til arbejdet med at indføre e-handel i kommunen, har det været en meget højt prioriteret opgave, men har samtidigt betydet at arbejdet med bestillingssiden (indførelsen af e-handel på flere nye varegrupper) i en periode har måttet nedprioriteres. 7

8 I flere afdelinger er arbejdsgangene i forhold til de elektroniske fakturaer ikke optimale. Der er således flere afdelinger, hvor det i en overgangsperiode er nødvendigt at printe de elektroniske fakturaer ud, for derefter at bogføre dem på traditionel vis. Det hænger sammen med de flere forskellige decentrale økonomisystemer som i øjeblikket anvendes i kommunen. Da kommunen påbegynder implementeringen af det nye fælles økonomisystem allerede i efteråret med henblik på ibrugtagning af den 1. version marts kan det nogle steder ressource- og tidsmæssigt ikke betale sig, at udvikle nye snitflader til de systemer som kun har meget begrænset levetid tilbage i kommunen. Det forhold, at der i 2005 kun i begrænset omfang kan tales om nytteværdier ved indførelsen af elektronisk fakturering i kommunen, er der allerede taget højde for ved den trinvise udmøntning af besparelsen i budget For så vidt angår det tværmagistratsligt udvalg, som skal vurdere udmøntningen af Lov om Offentlige Betalinger forud for budgetlægningen for 2006, så vurderes det, at et sådant arbejde ikke meningsfyldt kan gennemføres så tidligt. De systemmæssige forudsætninger for behandling af elektroniske fakturaer er først på plads i hele kommunen, når det nye fælles økonomisystem er ibrugtaget. Efterfølgende skal de nye arbejdsgange og - procedurer indarbejdes inden der kan gives et retvisende billede af de procesgevinster, der er forbundet med elektronisk afregning. På den baggrund foreslås det, at igangsætning af det tværmagistratslige udvalgs arbejde udsættes indtil disse forhold er på plads. Initiativpligten til igangsætning af arbejdet foreslås placeret i Borgmesterens Afdeling, og koordineres i øvrigt i forhold til implementeringsplanen for det nye økonomisystem. Status på indførelsen af e-handel Med Lov om Offentlige Betalinger er bogførings- og betalingsdelen gjort elektronisk. I forhold til at indhente de størst mulige effektiviseringsgevinster herved, skal så stor en andel af kommunens bestillinger/ordreafgivelser ligeledes registreres elektronisk, da dette muliggør automatisk behandling af de indkomne elektroniske fakturaer ( fakturamatch ). Indførelsen af e-handel på bestillingssiden har været opdelt i et antal faser - gruppering af vareområder ud fra disses egnethed til e-handel. På kontorområdet (kontorartikler, papir, IT- 8

9 forbrugsstoffer mv.) er alle kommunens aftaleleverandører aktive med elektroniske vare- og priskataloger i e-handelssystemet, og en forholdsvis stor andel af kommunens indkøb på dette område sker via systemet - i alt 56 % af omsætningen med aftaleleverandørerne i 2004, svarende til 4,7 mio. kr. På øvrige områder er en række af kommunens leverandører aktive med elektroniske vare- og priskataloger, men omsætningen på disse er indtil videre relativt beskeden. Med hensyn til de medarbejdergrupper som disponerer varer, der er omlagt til e-handel, så er der gennemført undervisning af relevante medarbejdere og systemet er ibrugtaget i alle magistratsafdelinger. Antallet af bestillinger og den samlede omsætning i systemet har været støt stigende siden starten i Indførelsen af e-handel har krævet investering af en del ressourcer i projektet også decentralt. Dels via de koordinerende superbrugere m.fl., og dels via indkøberne i indkøbsorganisationen. Indførelsen af e-handelssystemet har således betydet en række nye opgaver for kommunens aftaleansvarlige i tilknytning til kontrol af leverandørernes elektroniske pris- og varekataloger. En opgave som til tider kan være relativt tidskrævende. Nytteværdier ved indførelsen af e-handel Nytteværdierne findes overordnet set på to områder. Det ene område er effektivisering af disponeringsprocessen. Det andet område er øget anvendelse af indkøbsaftaler (systemets kanaliserende effekt) og mulighed for at på sigt opnå bedre indkøbsaftaler (bl.a. ved hjælp af data fra systemet). I forlængelse af Lov om Offentlige Betalinger er gevinsterne ved indførelsen af elektroniske fakturaer lagt til grund for den førnævnte bloktilskudsreduktion, som gradvist er udmøntet i kommunens budgetter i årene (fuld effekt fra og med 2008). Henset til, at den afgørende forudsætning for effektivisering af disponeringsprocessen er de elektroniske fakturaer, foreslås det, at det tværmagistratslige udvalg, som skal vurdere udmøntningen af Lov om Offentlige Betalinger, inddrager den samlede disponeringsproces i deres arbejde. Det skal i den forbindelse gentages, at forudsætningen for at indhente det fulde effektiviseringspotentiale ved de elektroniske fakturaer er elektronisk registrering af 9

10 bestillinger/ordrer. Det skal ligeledes fastslås, at mulighederne for at effektivisere bestillingssiden af disponeringsprocessen er knyttet til organisatoriske tilpasninger og udnyttelse af systemets muligheder i afdelingerne - dvs. nedbringelse af antallet af medarbejdere som foretager disponeringer samt de interne procedurer knyttet hertil. Med kommunens nye Kasse- og Regnskabsregulativ - vedtaget i Byrådet den 21. maj samt den revisionsgodkendte arbejdsgangsbeskrivelse vedr. systemet (WebBestilling) er grundlaget skabt for, at afdelingerne kan anvende såkaldt "alt-i-en sagsbehandling". En del af gevinsterne forbundet hermed, vil dog modsvares af et øget behov for stikprøvevise kontroller af de gennemførte disponeringer - et forhold som er uddybende beskrevet i den nævnte arbejdsgangsbeskrivelse. Konkret har indførelsen af e-handel medført rationaliseringsgevinster på kontorområdet i form af sparede ressourcer hos Indkøb & Tryk, Ejendomsforvaltningen. Da besparelsen kan henledes til kommunens e-handelsprojekt, og at en række af Indkøbs & Tryks's øvrige opgaver på indkøbsområdet mere hensigtsmæssigt kan varetages centralt af Indkøbskontoret i Borgmesterens Afdeling, er der aftalt en overførsel af midler mellem Magistratens 2. Afdeling og Borgmesterens Afdeling. På den baggrund blev der i forbindelse med Borgmesterens Afdelings tillægsbevilling til budgettet for vedtaget i Byrådet den 1. december overført kr. i 2005 og kr. i 2006 og frem fra Ejendomsforvaltningen til Borgmesterens Afdeling. I forbindelse med etableringen af det nye indkøbskontor i Borgmesterens Afdeling, blev der fra og med 2003 afsat midler til 6½ stilling, hvoraf de 2 stillinger var tidsbegrænset til 2 år. For så vidt angår den del af midlerne som vedrører bortfald af opgaver hos Indkøb & Tryk, foreslås det således, at disse midler anvendes til fortsat prioritering af indkøbsområdet i Århus Kommune via bemandingen på Indkøbskontoret - og herunder prioritering af den videre indførelse af e-handel, indgåelse af flere tværmagistratslige indkøbsaftaler, samt koordination og rådgivningsopgaver i forbindelse med en fortsat aktiv indsats for at øge aftaledækningen i kommunen. Afslutningsvis skal det understreges, at Borgmesterens Afdeling - i tæt samarbejde med magistratsafdelingerne - fortsat vil fastholde et stærk fokus på løsning af de tekniske og praktiske problemstillinger vedr. indførelse af e-handel og elektronisk fakturahåndtering, således at 10

11 kommunen i størst mulig udstrækning kan indhente nytteværdierne forbundet hermed. Præciseringer i forhold til indkøbspolitikken I forbindelse med implementeringen af kommunens nye indkøbspolitik, er der undervejs opstået behov for at præcisere en række forhold vedr. indkøbsaftalernes status og anvendelsen af kommunens e-handelssystem. De forskellige problemstillinger foreslås håndteret som anført nedenfor. Frivillige indkøbsaftaler Den nye indkøbspolitik indeholder blandt andet en prioritering af, at indgåede indkøbsaftaler gøres obligatoriske ( skal-aftaler ) såfremt det skønnes økonomisk fordelagtigt for Århus Kommune som helhed. Jævnfør den gamle indkøbspolitik skulle de indgåede indkøbsaftaler anvendes, medmindre der kunne handles på bedre vilkår. I forbindelse med implementeringen af den nye indkøbspolitik i Århus Kommune, har formuleringen fra den gamle indkøbspolitik givet anledning til følgende spørgsmål: Hvilken status har indkøbsaftaler indgået i henhold til den gamle indkøbspolitik? Det skal derfor præciseres, at indkøbsaftaler - indgået i henhold til den gamle indkøbspolitik - har uændret status. Det vil sige, at de skal anvendes, med mindre der på det givne område kan handles på bedre vilkår. Kun herved kan kommunen leve op til det oprindelige aftalegrundlag og de berettigede forventninger kommunens leverandører har til de aftaler som i sin tid er indgået. Den uændrede status for aftaler indgået under den gamle indkøbspolitik gælder også de forbehold som i sin var knyttet til disse. Eksempelvis har daginstitutionsområdet været tilknyttet langt størstedelen af de gamle aftaler på et helt frivilligt grundlag. På visse områder vil der også fremadrettet blive indgået frivillige indkøbsaftaler. Disses status foreslås håndteres på samme vis - det vil sige, at de skal anvendes af institutionerne, med mindre de kan opnå mere fordelagtige vilkår ved handel udenfor aftalen. Det forudsættes i den forbindelse, at der ved et opstået behov som hovedregel tages udgangspunkt i de indgåede frivillige aftaler og i fornødent omfang indhentes tilbud fra kommunens aftaleleverandør. Er der tale om en frivillig aftale, kan afdelingen/institutionen herefter - såfremt det skønnes relevant - indhente tilbud fra anden 11

12 side med henblik på en vurdering af, hvor den endelige ordre skal placeres. Herudover kan der naturligvis afviges fra brug af en frivillig aftale, hvis det vurderes, at leverandøren ikke kan levere den ønskede ydelse. Hermed kan kommunen operere med to typer af indkøbsaftaler på varer/ydelser: Obligatoriske aftaler: Skal under alle omstændigheder anvendes ved køb af varer/ydelser som er omfattet af aftalen. Frivillige aftaler: Skal som hovedregel anvendes, men med mulighed for afvigelse jf. ovenfor. I kommunens elektroniske indkøbsaftalehåndbog er det allerede nu synliggjort, hvilke status de enkelte aftaler har. Obligatorisk anvendelse af e-handelssystemet I kommunens nye indkøbspolitik fremgår det, at anvendelse af e-handelsløsningen er obligatorisk ved bestilling af katalogvarer for de institutioner der har adgang til systemet. Det fremgår endvidere, at afvigelse herfra kun kan accepteres, såfremt den ønskede vare ikke er tilgængelig i systemet, og denne heller ikke kan erstattes af en anden vare som er det. I forbindelse med implementeringen af indkøbspolitikken og indførelsen af e-handel har der vist sig et behov for at præcisere betydningen heraf. I den udstrækning at frivillige indkøbsaftaler gøres tilgængelige i e-handelssystemet, gælder præciseringen anført i afsnittet ovenfor. Vælger en institution på den baggrund, at placere en given ordre hos en leverandør, som kommunen har en frivillig indkøbsaftale med, så skal systemet anvendes til ordreafgivelse, såfremt forudsætningerne er til stede herfor - dvs. varen er tilgængelig i systemet og institutionen har adgang hertil. Visse indkøb af varer stiller betydelige krav til omfanget af konsulentvejledning fra leverandøren (eks.vis visse typer af kontormøbler). Her kan anvendelse af e-handelssystemet til afgivelse af ordrer opleves som en ekstra tidskrævende opgave uden merværdi. Problemstillingen kan løses via udvikling af ny funktionalitet i systemet i form af en såkaldt "sælgerskabt ordre". Indkøbsorganisationen er i dialog med KMD vedrørende dette. Som en overgangsordning - og indtil problemstillingen kan løses hensigtsmæssigt i systemet - så foreslås det, at afdelingerne i størst 12

13 mulig udstrækning anvender e-handelssystemet til denne type af bestillinger. Afdelingerne kan dog fravige fra kravet om anvendelse af e-handelssystemet til denne type bestillinger, såfremt det i konkrete tilfælde ikke vurderes hensigtsmæssigt. Pulje vedr. arbejdsmiljømæssig konsulentvejledning ifm. fælles udbud Arbejsmiljømæssige forhold og vurderinger er en integreret del af en lang række af de tværmagistratslige udbud som gennemføres i regi af indkøbsorganisationen. På en række områder stiller det krav om ekspertvejledning - typisk via inddragelse af BST eller lignende rådgivningsvirksomhed. Hidtidig praksis har været, at udgifterne er blevet fordelt via interne mellemregninger i forbindelse med afslutningen af de enkelte udbud, og der har i den forbindelse været anvendt en del ressourcer på beregning af fordelingsnøgle og efterfølgende udarbejdelse og behandling af bilag. Med henblik på at lette de interne admnistrative procedurer foreslås der på den baggrund etableret en pulje til finansiering af konsulentvejledning vedr. arbejdsmiljømæssige forhold i forbindelse med udbud af tværmagistratslige indkøbsaftaler. Puljen foreslås etableret under Indkøbskommissionens sekretariat (Indkøbskontoret i Borgmesterens Afdeling). Puljen skal udelukkende dække udgifter i forbindelse med udbud som er relevante for alle magistratsafdelinger. Konkret foreslås puljen at omfatte følgende aftaleområder: Kontormøbler Fotokopi- og multifunktionsmaskiner Skærmbriller Rengøringsartikler og -maskiner Engangsartikler - herunder engangshandsker. Såfremt der fremadrettet opstår behov for inddragelse af arbejdsmiljømæssig rådgivning i andre tværmagistratslige udbud, forudsættes dette som udgangspunkt finansieret via den hidtidige praksis - dvs. interne mellemregninger. På baggrund af en gennemgang af de seneste års forbrug af rådgivningsydelser i forbindelse med fælles udbud af ovennævnte aftaleområder, foreslås puljen etableret fra og med 2005 med et beløb svarende til kr. Puljen finansieres via overførsel af midler fra de enkelte sektorer i henhold 13

14 til vedlagte bilag 2. Udgifterne har hidtil været afholdt af afdelingerne, så etableringen af puljen medfører ikke merudgifter for kommunen. Proces og høringssvar Indstillingen har i udkast været forelagt magistratsafdelingerne. De indkomne høringssvar er vedlagt originalsagen. Magistratsafdelingerne tilslutter sig generelt indstillingen, idet det overordnet set vurderes at evalueringsmaterialet (bilag 1) giver et udemærket billede af status vedr. implementering af den nye indkøbspolitik og indførelsen af e-handel i kommunen. For så vidt angår konkrete bemærkninger til indstillingens indhold, så har Borgmesterens Afdeling indarbejdet disse i nærværende indstilling. I medfør af Lov om Offentlige Betalinger overgik den offentlige sektor den 1. februar 2005 bl.a. til modtagelse af elektroniske fakturaer. I januar udsendte Finansministeren dog en henstilling om, at der i de første måneder blev udvist fleksibilitet fra de offentlige myndigheders side. På den baggrund opfordrer Magistratens 1. Afdeling i høringssvaret Borgmesterens Afdeling til - via Kommunernes Landsforening (KL) - at stille krav om efterregulering af bloktilskudsreduktionen for 2005 vedr. indførelsen af elektroniske fakturaer. Det kan hertil oplyses, at Borgmesterens Afdeling på administrativt niveau allerede har taget kontakt. KL har i den forbindelse oplyst, at sagen allerede er rejst overfor Finansministeriet og at KL vil forfølge den i forbindelse med de igangværende forhandlinger om regeringsaftalen for Magistratens 4. Afdeling tilslutter sig i høringssvaret etableringen af den nye pulje vedr. arbejdsmiljømæssig konsulentvejledning. Magistratens 4. Afdeling foreslår dog samtidigt, at en del af beløbet til etableringen finansieres via allerede eksisterende centrale puljemidler på indkøbsområdet. Borgmesterens Afdeling har ikke indarbejdet dette forslag i nærværende indstilling. Med den nye pulje vurderes det - samlet set - at de centrale puljemidler på indkøbsområdet (i alt 14

15 kr.) har en passende størrelse, som bl.a. gør det muligt at prioritere arbejdsmiljømæssige forhold i forbindelse med indgåelsen af fælles indkøbsaftaler i Århus Kommune. 4. Økonomiske konsekvenser I indstillingen vedr. indførelse af e-handel i Århus Kommune blev det anført, at evalueringen skulle give et nuanceret billede af nytteværdier vedr. e-handel fordelt på magistratsafdelinger og varegrupper, og at dette skulle danne grundlag for eventuelle budgetjusteringer i forbindelse med budget Af flere årsager er dette ikke gjort. Primært fordi e-handel ikke har kunnet udbredes i det oprindeligt forudsatte tempo, hvorfor en opgørelse af nytteværdier knyttet til e-handel ikke på nuværende tidspunkt kan gennemføres meningsfuldt. Endelig har udmøntningen af bloktilskudsreduktionen, som følge af Lov om Offentlige Betalinger, allerede indebåret budgetmæssige justeringer fra og med budget Som foreslået tidligere i indstillingen kan procesgevinsterne ved e-handel - knyttet til den samlede disponeringsproces - blive vurderet i forbindelse med det arbejde som fremadrettet skal gennemføres vedr. effekterne af Lov om Offentlige Betalinger. Som det fremgår af evalueringen kan der påvises ganske betydelige økonomiske gevinster forbundet med øget fokus på indkøbsområdet, koordinering af kommunens indkøb og indgåelsen af forpligtende tværmagistratslige indkøbsaftaler. For de enkelte forvaltninger kan der dog være forskelle i det konkrete besparelsespotentiale, alt afhængig af i hvilken grad, man tidligere har haft fokus på anvendelsen af indkøbsaftaler. Som besluttet i forbindelse med vedtagelsen af kommunens nye indkøbspolitik tilfalder disse økonomiske gevinster de enkelte magistratsafdelinger. I takt med at der indgåes forbedrede indkøbsaftaler er forudsætningerne således skabt for, at det økonomiske råderum i afdelingerne gradvist kan forbedres. Dette forhold skal dog ses i sammenhæng med, at der budgetmæssigt kun har været gennemført halv prisfremskrivning på hovedart 2 og 4 i en årrække, og at der i budgettet for ikke fandt nogen fremskrivning sted. Forslaget vedr. fortsat prioritering af indkøbsområdet via bemandingen på Indkøbskontoret, Borgmesterens Afdeling foreslås finansieret af allerede indhentede gevinster ved indførelsen af e- 15

16 handel i form af overførte midler fra Indkøb & Tryk, Ejendomsforvaltningen. De økonomiske konsekvenser af forslaget er allerede indeholdt i budgettet for 2005 og frem. Den foreslåede pulje vedr. arbejdsmiljømæssig rådgivning i forbindelse med tværmagistratslige udbud finansieres fra og med 2005 via en overførsel på i alt kr. fra de enkelte sektorer jf. vedlagte bilag 2. Driftsomkostningerne ved anvendelse af e-handelssystemet KMD WebBestilling finansieres - jf. indstillingen om indførelse af e-handel i Århus Kommune - af IT-kontoen til og med Fra og med 1. marts 2006 er systemet indeholdt i finansieringen af kommunens nye fælles økonomiløsning. Det foreslås på den baggrund, at IT-kontoen fortsætter finansieringen af systemet frem til denne dato. Driftsudgiften består dels af et fast beløb til vedligeholdelse og et supplerende beløb baseret på antallet af tranaktioner i systemet (med indbygget loft). Det vurderes på den baggrund, at udgiften til de ekstra to måneder vil udgøre maksimalt kr. 5. Konsekvenser i forhold til mål Det fortsatte arbejde med at indføre e-handel i Århus Kommune medvirker til at fremme målsætningerne i IT-strategi 2000 for Århus Kommune. 16

17 6. Beslutningspunkter Borgmesterens Afdeling instiller: at indkøbsorganisationen på baggrund af evalueringen fortsætter arbejdet med at implementere indkøbspolitikken og herunder indførelsen af e-handel i Århus Kommune at igangsætning af arbejdet med at vurdere udmøntningen af Lov om Offentlige Betalinger udsættes som beskrevet i indstillingen. Initiativpligten placeres i Borgmesterens Afdeling, og koordineres i forhold til implementeringsplanen for kommunens nye fælles økonomisystem. at de tidligere overførte midler fra Indkøb & Tryk, Ejendomsforvaltningen til Borgmesterens Afdeling anvendes til fortsat opprioritering af indkøbsområdet i Århus Kommune som beskrevet i indstillingen. at der etableres en pulje på kr. fra og med 2005 til arbejdsmiljømæssig rådgivning i forbindelse med tværmagistratslige udbud som beskrevet i indstillingen at e-handelssystemet finansieres fra og med 2006 som beskrevet i indstillingen. / Louise Gade Niels Vad Sørensen Bilagsfortegnelse: 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel. 17

18 2. Fordeling af udgifter til etablering af pulje vedr. arbejdsmiljømæssig rådgivning ifm. udbud 18

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 6. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6640 Jour. nr.: 2005/00069-001 Ref.: Henning

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: 2000/08446 Ref.:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 50. Indkøbsbesparelser i Faxe kommune Sagsnr: 85.00.00-A00-2-12 Sagsansvarlig: Carsten Erik Christensen Sagsfremstilling Byrådet godkendte d. 20. maj 2010 politik og strategi for indkøb i Faxe

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2014 Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus. 1. Resume

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G - 8230 Åbyhøj Til Århus Byråd Den 20. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 42 30 E-mail: uk@skat.aarhus.dk

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud Borgmesterens afdeling Den 25.06.2013 Aarhus Kommune HovedMedUdvalget Sundhed og Omsorg Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud Borgmesterens afdeling har via magistraten

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. oktober 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume KTO, KL og Amtsrådsforeningen har indgået en aftale

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. december 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny Løn 1. april 2005 31. marts 2008 til direktører og forvaltningschefer.

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 14. december 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: MO/2004/01289

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere