NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk"

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer budgettet!! Alle modtager budget for 2005 I november modtager alle danske skatteydere et budget for Det er den årlige forskudsregistrering fra skattevæsenet. Hvis man ikke selv bidrager med tal, bygger budgettet på skattevæsenets fremskrivning af årsopgørelsen for Sammen med budgettet kommer hoved- og bikort og til selvstændigt erhvervsdrivende endvidere indbetalingskort til brug ved næste års skattebetaling. Men det kan være farligt blot at vente på forskudsopgørelsen. Der kan blive store udsving i den forventede skat i forhold til den opkrævede skat, og det kan få indflydelse på likviditeten. Derfor bør selvstændigt erhvervsdrivende være meget omhyggelige med at indsende de rigtige tal, hvis der er afvigelser. Den rigtige skat Heldigvis har stadig flere virksomheder indset, at budgetter er en fordel for virksomheden. Så kan man bedre ramme den rigtige skat, men det er næsten kun at betragte som en sidegevinst. Ved at bruge et budget får man mulighed for at sammenligne forventninger med realiteter. Efter en kort overgangsperiode udvikler denne sammenligning sig til en af de mere spændende ledelsesfunktioner, og det gør samtidig arbejdet med regnskab mere interessant. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det kan vi ikke For selvstændigt erhvervsdrivende er det af stor betydning at få udarbejdet realistiske budgetter. Som revisorer hører vi ofte, at det kan ikke lade sig gøre i vores branche. Men det passer ikke. I langt de fleste virksomheder kan man i det mindste forudsige omkostningerne med stor sikkerhed. Og kender man omkostningerne, kan man udarbejde et omkostningsbudget og derefter kan man se, hvad indtægterne mindst bør være. Er omkostningerne rigtige? Alene det, at en selvstændig går i gang med at udarbejde et omkostningsbudget, vil føre til en vurdering af omkostningsstrukturen. Når omkostningerne er analyseret, viser det sig næsten hver gang, at det er muligt at få opstillet et egentligt resultatbudget både for den nærmeste tid, men ofte også for flere år frem. Brug ND REVISION Når man kan foretage sammenligninger mellem budgetterede og realiserede tal, har man også mulighed for at få svar på, hvorfor det eventuelt ikke gik, som man havde forventet. På den måde bliver budgettet til et vigtigt værktøj i virksomhedens fortsatte udvikling. Vi er klar til hjælpe med udarbejdelsen af et realistisk budget for 2005 til gavn for virksomheden og til gavn for den rette skattebetaling. PC-ordning, telefonog bredbåndsforbindelse Administrative lettelser Udbetaling fra ATP og SP Danmarks økonomi Nyttige satser Side 3 Side 4-5 Konkurrence- og kundeklausuler Nye rentesatser for selskabers skat Mindsterenten uændret Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra Justering af rentesatser i acontoskatteordningen Satserne skal følge markedsrenten Kapitalpensioner kan hæves løbende Udbetalinger kan fordeles over en årrække Rentetillæg for restskat kan stadig undgås Gælder for restskat op til kr. senest den 1. juli 2004 Udenlandsk moms skal søges tilbage Sidste frist for 2003 er den 30. juni 2004 Flere skal betale arbejdsmarkedsbidrag Dansk social sikring og AM-bidrag hænger sammen Godtgørelsen for fejl i ansættelsesbeviser sættes ned Højst kr. for undskyldelige fejl Større gavefradrag for gaver til almenvelgørende foreninger Nyt loft gældende fra 2005 Mindsterenten uændret på 3 pct. i 2. halvår 2004 Stiftelsestidspunktet er afgørende Holdingselskaber er erhvervsdrivende Det betyder mulighed for fradrag af revisorog advokatudgifter Mindre butikker må holde åbent hver søndag Seneste regnskabsårs omsætning må ikke overstige 25,6 mio. kroner Skattestoppet gælder også for ejendomsskatterne Beregningsgrundlaget for grundskyld kan højst stige med 6,5 pct. i 2005 Uændret kapitalafkastsats Kapitalafkastsatsen er fastsat til 5 pct. i 2004 Der skal betales for konkurrenceklausuler Mindst 50 pct. af lønnen ved fratrædelsen så længe klausulen løber Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Påvirker skattetrykket erhvervsudviklingen i Danmark? Politikerne har gennem de seneste år kritiseret dansk erhvervsliv for at tage for meget for varer og ydelser. Politikerne har i medierne og gennem Konkurrencestyrelsen gang på gang fremhævet brancher og postuleret, at varen/tjenesteydelsen var unødvendig dyr, at konkurrencen på området var dårlig, og at der burde gøres noget. Alle har naturligvis en interesse i at kunne købe en vare eller en tjenesteydelse billigst muligt. Spørgsmålet er, om politikerne bør blande sig i erhvervslivet prissætning og indtjeningsevne. Når alt kommer til alt, er Danmarks basale behov, at vi kan producere varer og tjenesteydelser nok til at købe de ydelser og varer, som vi ikke selv producerer. Lovregulering Danmark er et af verdens mest regulerede samfund. Vi praler også af at have et velfærdssamfund, hvilket vi utvivlsomt også har i forhold til mange andre lande. Men både velfærden og den ivrige regulering, der på mange områder skal gøre Danmark til foregangsland, koster. Denne omkostning består dels i et skatte- og afgiftstryk, dels af andre elementer. Spørgsmålet er, om den nuværende samfundsmodel er ved at spille fallit. Skattetrykket i Danmark Skatteministeriet har netop offentliggjort en statistik, der viser udviklingen i skatteog afgiftstrykket i Danmark. Statistikken fortæller samtidigt også om indtægtskravet i det danske samfund til dækning af vore velfærdsomkostninger. Topscoreren i statens indtægtskilder er momsen (30 pct.), der i 2005 forventes at indbringe staten ca. 145 mia. kr. Personskat (17 pct.) forventes at indbringe 81 mia. kr., arbejdsmarkedsbidrag (17 pct.) 82 mia. kr., medens afgift på tobak, alkohol mv. Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION sammen med pensionsafkastskatten (23 pct.) forventes at bidrage med ca. 108 mia. kr. Tallene i parentes angiver andel af de samlede forventede indtægter på i alt 476 mia. kr. Det er vanskeligt at forholde sig til tallene. Derimod kan det være interessant at se udviklingen i forhold til udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP). Se tabellen nederst. Udviklingen viser i mine øjne et behov for at undgå yderligere stigninger. Yderpunkterne er enten en reduktion af omkostningerne til statens husholdning eller et øget BNP. Politikerne har svært ved at gennemføre betragtelige besparelser, som vil være ensbetydende med upopulære beslutninger om nedskæringer i velfærdssamfundet. Øgede skatter og afgifter giver lønpres i virksomheder Det er forståeligt, at den enkelte lønmodtager kigger på den andel af lønnen, der bliver tilbage, når skatten er betalt. Hvis skattetrykket stiger, vil det alt andet lige automatisk medføre et lønpres i virksomhederne, hvilket igen vil medføre stigninger på produkter og ydelser, som den almindelige dansker er forbruger af. Konkurrenceevnen påvirkes naturligvis også af et stigende pres på lønninger. Det synes derfor bydende nødvendigt at søge en nedadgående spiral frem for en opadgående. Isoleret set vil et fald i skattetrykket kunne medføre en omkostningsreduktion i virksomhederne til gavn for konkurrenceevnen. Det kunne derfor være ønskværdigt, om vore politikere ville kigge lidt på statens husholdning frem for at blande sig i erhvervslivets prissætning. Skatter og afgifter i procent af bruttonationalproduktet ,5 44,1 47,5 50,6 47,1 49,3 51,5 49,6 48,9 48,9 48,4 NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Telefon, bredbånd og PC-ordning som en del af ansættelsen Der skal være tale om en reel lønnedgang, hvis det skal være skattefrit Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt privat datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen via datakommunikationsforbindelsen kan få adgang til arbejdsgiverens interne netværk. Det betyder på den ene side, at det ikke er nok, at medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside, hvor almindelige internetbrugere også har adgang. På den anden side er det heller ikke et krav, at medarbejderen har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer. Datakommunikationen skal være etableret på en sådan måde, at medarbejderen kan siges at have en reel hjemmearbejdsplads. Kan forbindelsen også anvendes til telefoni, vil en sådan anvendelse være skattefri. Privat benyttelse af virksomhedens PC med tilbehør Værdien af helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet skal ikke beskattes. Betingelserne for skattefrihed er følgende: 1. PC en med tilbehør skal være stillet til rådighed til brug ved arbejdet. Der skal således være en erhvervsmæssig begrundelse for at give medarbejderne et tilbud om en PC til brug i hjemmet. 2. Medarbejdernes private benyttelse af PC erne skal være helt eller delvist vederlagsfri. 3. Medarbejderen skal have stillet PC en til rådighed. Betingelsen indebærer, at der i ordningen skal indgå elementer af arbejdsgiverfinansiering og/eller arbejdsgiverrisiko. Selv en beskeden erhvervsmæssig anvendelse er tilstrækkelig til, at PC en er omfattet af skattefrihedsbestemmelsen. Software, scanner, modem, DVD-drev, CD-brænder mv. betragtes som tilbehør til PC en. Engangsudgiften til etablering af højhastighedseller bredbåndsadgang hos medarbejderen anses som tilbehør og kan dermed indgå i hjemme- PC-ordningen. Det er alene deciderede éngangsudgifter til etablering af forbindelsen, der er omfattet. Ordningen omfatter således ikke en almindelig telefonforbindelse eller andre ting, som f.eks. datakommunikationsudgifter. Når betingelserne ikke er opfyldt Hvis betingelserne ikke er opfyldt, beskattes den private anvendelse af PC en som B-indkomst. Værdien skal ved indkomstopgørelsen ansættes til markedslejen i låneperioden. Lønnedgang eller løntilbageholdenhed Der er en begrænsning i skattefriheden i de tilfælde, hvor medarbejderen kompenserer arbejdsgiveren for udstyret i form af en lønnedgang. Kompensationen til arbejdsgiveren kan f.eks. bestå i, at medarbejderen går ned i løn eller udviser løntilbageholdenhed mod til gengæld at få stillet udstyret til rådighed. Hvis medarbejderen for eksempel forpligter sig til ikke at modtage betaling for overarbejde, er der ligeledes tale om, at der ydes kompensation. I disse tilfælde skal et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris medregnes til den skattepligtige indkomst i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed. Er arbejdsgiveren ejer af udstyret, er udstyrets nypris den pris, som arbejdsgiveren har betalt for udstyret. Har arbejdsgiveren lejet eller leaset udstyret, er det udstyrets handelspris på tidspunktet for leje- eller leasingaftalens indgåelse, som udgør udstyrets nypris. Har udstyret kun været til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvor udstyret har været til rådighed. Medarbejderen betaler for PC til rådighed I det omfang medarbejderen på almindelig måde betaler arbejdsgiveren for at få stillet computeren til rådighed, kan medarbejderen fradrage udgifterne, dog højst kr. i sin skattepligtige indkomst. Adgangen til fradrag er betinget af, at arbejdsgiveren afholder mindst 25 pct. af udgifterne ved at stille computeren med tilbehør til rådighed. Ved beregningen af, hvorvidt arbejdsgiveren opfylder forpligtelsen med at afholde minimum 25 pct. af udgifterne, medregnes arbejdsgiverens direkte omkostninger til at købe eller leje hard- og software, og arbejdsgiverens engangsudgift til etablering af højhastighedseller bredbåndsadgang hos arbejdstageren. Endvidere medregnes arbejdsgiverens udgifter til deltagelse i PC-kurser mv. for den enkelte medarbejder, som får computer med tilbehør stillet til rådighed. Medarbejderens betaling kan ske som et træk i lønnen. Men det skal være et træk i nettolønnen, dvs. i lønnen efter skat. Bruttotrækordning På det seneste har Ligningsrådet taget stilling til den såkaldte bruttotrækordning, hvorefter virksomhed og medarbejder deles om betalingen af bredbånds- eller anden dataforbindelse. Hvis det gøres på den rigtige måde, vil medarbejderne kun blive beskattet af den nedsatte løn med eventuelt tillæg af fri telefon, men ikke af udgifterne til bredbåndsforbindelsen. Det kræver, at den aftalte lønnedgang skal være reel, så lønnedgangen har generel virkning, herunder i relation til feriepenge og pensionsindbetalinger, ligesom lønnen i henhold til aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren ikke automatisk må reguleres op ved ophør af ordningen. Endelig skal der være en vis økonomisk risiko for arbejdsgiveren i forbindelse med ordningen. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Regeringen vil skabe administrative lettelser, der for alvor kan mærkes hos virksomhederne, udtaler Bendt Bendtsen. Administrative lettelser! Mange lettelser er vedtaget og der arbejdes med flere nye Regeringen vil skabe administrative lettelser, der for alvor kan mærkes hos virksomhederne. Sådan hedder det bl.a. i en udtalelse fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, og heri kan alle være enige. Langt sværere er det, når visionerne skal omsættes til konkret handling. Det er målet, at ministerierne frem til 2010 skal lette byrder på deres område med op til 25 pct. Hvis det sker, betyder det, at der i alt skal skabes administrative lettelser for over 7 mia. kr. Mange forenklinger på skatte- og afgiftsområdet Nu er det ikke sådan, at der ikke løbende sker forbedringer på området. I løbet af de seneste tre år er der sket meget på skatteområdet, men der er langt flere områder, hvor en indsats vil være med til at lette hverdagen for danske skatteydere og i danske virksomheder. Blandt de allerede vedtagne lettelser kan nævnes: Grænsen for registrering for moms er hævet Grænsen for kvartalsvis momsafregning er hævet Momsfritagelse for foreninger Forbedret adgang til momsoplysninger Ophævelse af tidsbegrænsning for underskudsfremførsel Bindende ligningssvar Klar besked Udbytteskatten er moderniseret Befordringsfradrag fortrykkes på selvangivelsen Renter af SU-lån fortrykkes på selvangivelsen PVC-afgiftsloven er forenklet Sikkerhedsstillelsen for selskaber ved registrering hos ToldSkat er lempet Tillægsskat ved død, der opkræves hos den længstlevende, er ophævet Kravet om momsafstemninger er ophævet Kravet om kapitalforklaring er ophævet Effektivisering af skatteområdet og enklere klagestruktur Reglerne for registrering af landbrugsvirksomheder, der delvist drives økologisk, er forenklet Mindre bøvl med indberetninger (elektroniske blanketter) Lempeligere beskatning af værelsesudlejning Flere biltyper godkendes til gule plader Selvangivelsen accepteret efter ét år Hurtigere start af virksomhed (det tager 3 dage at få registreringsnummer) Udstedelse af elektronisk importtilladelser Færre vandprøver til måling af spildevand LetLøn Afskaffelse af opdelingen på regnskabsår for lønindberetningen Kørebøger for gulpladebiler er (delvist) afskaffet Lettelser for generationsskifte Forenkling af vurderingsregler og vurderingsorganisation Øresundscenter Forbedrede regler for medarbejderaktieordninger Forenklede fristregler på skatte- og afgiftsområdet Udvidelse af TastSelv for selvstændigt erhvervsdrivende Offentliggørelse af kontroloplysninger Udvidelse af kapitalafkastordningen Afskaffelse af efterbeskatning af udenlandske forskere m.fl. Lempeligere regler for omstrukturering af selskaber Værdien af eget arbejde fritaget for skat og moms Forbedrede regler for kontoførende investeringsforeninger Ny erhvervsportal Virk.dk Skatteservice over telefonen (Nordjylland og Århus) Ny dansk-svensk skatteaftale Ingen julestress over skatten på feriegodtgørelse Findeløn skattefritages Etableringskontoordningen er udvidet Ingen skat mellem ægtefæller ved overdragelse af virksomhed Forbedrede tinglysningsafgiftsregler Frigørelsesafgiften er ophævet Ingen særlig skat, når en ejerlejlighed sælges første gang Pristalsregulering af anskaffelsessummer Mere smidige regler for pensionsopsparere Lettere for selvstændige at spare op til pensionen CO2-afgiften forenkles NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 Meget er således vedtaget på skatteområdet. I første omgang er det ofte således, at en forenkling medfører lidt arbejde med tilpasning af rutiner, så først på lidt længere tid mærkes forenklingerne. Mange af de nævnte forenklinger har vi tidligere omtalt her i Nyt fra ND REVISION, og vi vil løbende berette om yderligere tiltag. For der er langt flere områder, der venter på forenklinger. Skatteministeriet har selv givet oplysninger om emner, der er under behandling. Nedenfor bringer vi en kort omtale af de vigtigste af disse forenklingsmuligheder. Afskaffelse af virksomhedsskemaet Der arbejdes på at afskaffe virksomhedsskemaet gennem en modernisering af selvangivelsesreglerne. Ideen er, at virksomhederne som en del af deres selvangivelse skal indgive nogle centrale regnskabsdata, så udvælgelsen til ligning kan ske maskinelt, og så virksomhederne ikke længere behøver at vedlægge selvangivelsen et skatteregnskab på papir. Samtidig slipper de for besværet med at udfylde et virksomhedsskema. Det er meningen, at disse oplysninger skal indgives digitalt. Mønstervirksomheder Det skal kunne betale sig at have orden i sagerne. Det undersøges derfor, hvordan der etableres en ordning, hvor de virksomheder, der har orden, kontrolleres mindre end de virksomheder, hvor der er uregelmæssigheder. Formålet er at lette besværet for de virksomheder, der altid har orden i sagerne. Fælles afregningskonto Der foregår et arbejde med at indføre en fælles afregningskonto mellem det offentlige og en virksomhed, hvorved virksomheden kun vil opleve én indgang til det offentlige ved afregning og modtagelse af beløb til og fra det offentlige. Forslaget vil gavne både erhvervslivet og den offentlige administration. Forskudsopgørelsen forenkles Det undersøges, om forskudsregistreringen kan blive lettere og bedre ved at lade forskudsregistreringen blive dannet på baggrund af bl.a. den seneste årsopgørelse. Enhedsregistrering Gennem Den Digitale Taskforce deltager ToldSkat i et arbejde med at lave en fælles internetbaseret løsningsmodel, hvor virksomheder kan indberette alle relevante oplysninger om start, ændringer og ophør i en samlet proces. Digitalisering af regnskabsoplysninger Gennem Den Digitale Taskforce deltager ToldSkat i et arbejde med at muliggøre indberetninger af regnskaber digitalt. Det vil betyde, at virksomheder, som i dag skal aflevere regnskaber til flere offentlige instanser, kan give oplysningerne på en mere enkel måde. Indberetninger For at skabe administrative lettelser for blandt andet mindre virksomheder vil Skatteministeriet analysere, om det er muligt at forenkle indberetninger efter skattekontrolloven. Målet er færre indberetninger. Harmonisering af reglerne for begrænset skattepligtige En del udlændinge, der arbejder i Danmark, og danskere med fast bopæl i udlandet er begrænset skattepligtige. Reglerne for beskatning af arbejdsvederlag mv. for begrænset skattepligtige personer omfatter 3-4 regelsæt. Det undersøges, om reglerne kan gøres mere ensartede og tidssvarende for derved at skabe større gennemskuelighed i reglerne. Mere fleksible regler om afskrivning på en blandet benyttet bygning Hvis en del af en afskrivningsberettiget bygning anvendes erhvervsmæssigt, og en del af en bygning anvendes privat, foretages en forholdsmæssig fordeling af den afskrivningsberettigede del på baggrund af etageareal. Hvis den private brug af en bygning ikke er afgrænset til en bestemt del af bygningen, kan der efter gældende regler slet ikke afskrives på bygningen. Det undersøges, om det er muligt at gøre reglerne for afskrivning på blandet benyttede bygninger mere fleksible. Forenkling af den skattemæssige behandling af sponsorydelser Det undersøges, om der kan skabes klarere retningslinjer for beskatning, fradrag, modydelser og indberetningspligt for sponsorydelser. Reklameudgifter kan fradrages fuldt ud, mens der kun er fradrag for 25 pct. af udgifter til repræsentationsudgifter. Sondringen mellem reklame- og repræsentationsudgifter er i praksis vanskelig at foretage og medfører en del klagesager. Lettelser for virksomheder, der bogfører i fremmed valuta Det undersøges, hvordan konverteringen fra fremmed valuta til kroner kan lettes i virksomheder, der bogfører i fremmed valuta. Virksomheder, som bogfører i f.eks. euro, bruger mange ressourcer på at konvertere deres regnskab fra euro til kroner. Forenklet procedure for omlægning af regnskabsår Proceduren for omlægning af regnskabsår forenkles. Et selskab, som vil omlægge sit regnskabsår, skal i dag henvende sig både til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og ToldSkat. Formålet med initiativet er, at selskabet fremover kun skal meddele omlægningen til én myndighed. Forenkling af fondes selvangivelsespligt Visse fonde kan i stedet for at indsende en selvangivelse til skattemyndighederne indsende en erklæring. Hvis man kan udvide området for erklæringsordningen, kan de administrative byrder for fonde lempes. Formålet er at forenkle fondes selvangivelsespligt gennem en udvidelse af erklæringsordningen. Mulighed for dispensation fra momsperioder Det undersøges, om det er muligt at ændre skattemyndighedernes adgang til i særlige tilfælde at dispensere fra momsperioder. Forslaget går ud på, at f.eks. salg af en mælkekvote i ét år ikke bør medføre overgang til månedlig afregning af moms året efter, hvor aktiviteten er normal igen. Mod det selvangivelsesløse samfund Ved optimal brug af informationsteknologi skal flere oplysninger kunne fortrykkes på selvangivelsen. Skattemyndighederne skal blive konsulent i en tidlig fase, f.eks. gennem bindende ligningssvar, i stedet for at være efterfølgende kontrollant. Dermed kan ligningsfristerne blive kortere. Formålet er, at borgerne og virksomheder selv skal selvangive så få oplysninger som muligt. Bankerne hjælper med selvangivelsen Det undersøges, om det er muligt for banker at overføre skatterelevante oplysninger direkte til ToldSkat med borgerens samtykke. Elektronisk overførsel af årsopgørelse Det undersøges, hvorvidt det er muligt med borgerens samtykke at overføre borgerens årsopgørelse elektronisk til brug for låneansøgninger. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Klausuler kan være dyre Det er i mange brancher almindeligt at pålægge betroede medarbejdere en konkurrence- eller kundeklausul. Ved en konkurrenceklausul forstås en aftale, der betyder, at den ansatte efter sin fratræden ikke må deltage i konkurrerende virksomhed, mens der ved en kundeklausul forstås, at den ansatte pålægges at undlade at have kontakt til den tidligere arbejdsgivers kunder. Funktionær- og aftaleloven indeholder bestemmelser, der sikrer de ansatte mod urimelige bindinger, herunder konkurrence- og kundeklausuler, og i denne artikel vil vi nærmere beskrive de gældende regler for klausuler. Konkurrenceklausuler For at være gyldig skal en konkurrenceklausuler være skriftlig. Arbejdsgiveren skal betale en kompensation på mindst 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet i den periode, klausulen skal gælde efter fratræden. Kompensationen for de første tre måneder skal betales som et engangsbeløb ved fratræden. Derefter udbetales kompensationen månedsvis. Hvis funktionæren får andet arbejde i den periode, hvor klausulen er gældende, kan arbejdsgiveren modregne lønnen i kompensationen, dog ikke i det engangsbeløb, der betales for de første tre måneder. Arbejdsgiveren kan opsige klausulen med en måneds varsel, men det betyder ikke, at engangsbeløbet automatisk bortfalder. Det sker kun, hvis funktionæren fratræder mere end seks måneder efter, at klausulen er blevet sagt op. Kundeklausuler Også kundeklausulerne skal være skriftlige for at være gyldige. De kunder, der kan indgå i en kundeklausul, er dels de kunder, som funktionæren selv har haft forretningsmæssig kontakt med inden for de seneste 12 måneder, dels firmaets øvrige kunder, hvis arbejdsgiveren ved en skriftlig meddelelse inden opsigelsen har anført, at de skal være omfattet. En kundeklausul koster ikke noget i op til 12 måneder efter funktionærens fratræden. Derefter skal der betales kompensation på 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet, med mindre funktionæren modtager kompensation for en konkurrenceklausul. Hvis funktionæren har fået passende arbejde, nedsættes kompensationen til det halve. Arbejdsgiveren kan opsige klausulen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Gælder ikke gamle klausuler Hvis en virksomhed har indgået konkurrence- eller kundeklausuler med funktionærer inden den 15. juni 1999, er disse klausulerne stadig gældende, men efter de hidtil gældende aftaler, herunder eventuelle aftaler om kompensation. Nye rentesatser for selskabers restskat og overskydende skat I de senere år har det danske og det internationale renteniveau været meget lavt. Det har imidlertid ikke givet sig udslag i forrentningen af selskabers overskydende skat, hvor selskaber sammen med den overskydende skat har modtaget en skattefri godtgørelse på 4,2 pct. Denne skattefrie forrentning har været særdeles tillokkende, og omfanget af frivillige aconto skatteindbetalinger har været markant stigende. Det bliver nu billigere for aktieog anpartsselskaber at skylde ekstraskat og mindre attraktivt at have overskydende skat til gode. Det sker ved at, at såvel godtgørelse ved overskydende skat som tillæg ved restskat for aktie- og anpartsselskaber reduceres. For at modvirke, at selskaber indbetaler for meget i forskudsskat, nedsættes godtgørelsen til 2,2 pct. for indkomståret Fra indkomståret 2005 skal godtgørelsen fastsættes på grundlag af obligationsrenten, og godtgørelsesprocenten vil ToldSkat offentliggøre senest den 15. januar i indkomståret. Selskaber, der skal betale restskat, har hidtil udover restskatten betalt et ikke-fradragsberettiget tillæg på 10 pct. For indkomståret 2004 nedsættes tillægget til 5,7 pct. Fra indkomståret 2005 skal tillægget fastsættes til godtgørelsesprocenten for overskydende skat med tillæg af 3,5 pct. Endelig nedsættes tillægget på 1 pct. og fradraget på 1 pct., der gives ved indbetaling af frivillig forskudsskat henholdsvis den 20. marts og 20. november. Nedsættelsen sker dog først i indkomståret 2005, hvorefter såvel tillæg som fradrag skal udgøre en tredjedel af godtgørelsesprocenten for overskydende skat. Mindsterenten uændret 3 pct. i 2. halvår 2004 Københavns Fondsbørs har beregnet den nye mindsterente, der for 2. halvår 2004 er fastsat uændret til 3 pct. En fordring opfylder derfor mindsterentekravet, hvis den er udstedt med en rente, der er mindst 3 pct. Kursgevinsten på fordringen er skattefri for kreditor, hvis den mindst forrentes med en pålydende rente lig mindsterenten. Hvis renten på en fordring opfylder mindsterentekravet, er kursgevinsten på fordringen skattefri, medmindre fordringen er erhvervet for lånte midler. Opfylder fordringen ikke kravet til mindsterenten, skal hele kursgevinsten beskattes. Kursgevinsten beskattes, uanset om fordringen afstås eller indfries helt eller delvis. Afgørende for, om en fordring opfylder kravet til mindsterenten er, om fordringens pålydende rente opfylder kravet til mindsterenten på stiftelsestidspunktet. Er det tilfældet, bliver kursgevinsten skattefri efter mindsterentebestemmelsen for kreditor og for en senere erhverver af fordringen. Sådan beregnes mindsterenten Mindsterenten beregnes ordinært for hvert halvår ud fra den gennemsnitlige effektive rente (referencerenten) for åbne fastforrentede kroneobligationer noteret på Fondsbørsen i en periode på 20 børsdage forud for den 15. juni og den 15. december. Gennemsnitsrenten i referenceperioden opgjort med to decimaler ganges med 7/8 og nedrundes til nærmeste hele tal. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Udbetaling af ATP og SP Stigende ATP-udbetalinger, jo senere de påbegyndes Danmarks økonomi dags dato! PRISUDVIKLING Indeks antal beløb Periode Samme periode året før Forbrugerprisindekset 108,1 juli ,3% Nettoprisindeks 108,7 juli ,7% Prisindeks, importerede varer 99,5 juli ,3% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 104,5 juli ,7% Alle erhvervsaktive har gennem årene indbetalt til forskellige offentlige pensionsordninger, der i overvejende grad er obligatoriske. Dog kan modtagere af en række overførselsindkomster frivilligt vælge at indbetale til ATP. Det samme gælder tidligere lønmodtagere, der er overgået til selvstændig virksomhed. Indbetalingerne er der som regel ikke stor uklarhed omkring. Særlig Pensionsbidrag (SP) opkræves sammen med AM-bidrag og skatten dog ikke i 2004 og 2005, hvor den er suspenderet. ATP opkræves og indbetales af arbejdsgiverne. Anderledes stiller det sig med udbetalingerne. I denne artikel vil vi orientere om reglerne i forbindelse med udbetaling af de to obligatoriske ordninger. Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, ATP ATP-pensionen udbetales fra et medlems 67. år. Er man født 1. juli 1939 eller senere, har man mulighed for at få udbetalt ATP fra det fyldte 65. år. Pensionen nedsættes med 0,8 pct. (dog kun 0,6 pct. for pension optjent fra 1. januar 2002) for hver måned, udbetalingen begynder før det fyldte 67. år. Omvendt er det muligt at udskyde starttidspunktet, og i så fald forhøjes pensionen med 0,8 pct. (dog kun 0,6 pct. for pension optjent fra 1. januar 2002) for hver måned efter det fyldte 67. år. Senest når et medlem fylder 70 år, skal udbetalingen indledes. ATP er livsvarig og udbetales som hovedregel i form af en løbende månedlig ydelse. Pension under kr. om året bliver dog kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb. Løbende pensionsudbetalinger er almindelig skattepligtig indkomst, mens der skal betales 40 pct. i afgift af engangsbeløb. Når et ATP-medlem dør, har ægtefælle og børn under 18 år ret til et engangsbeløb. Fra den 1. januar 2004 vil alle berettigede som hovedregel få udbetalt et engangsbeløb på kr. før afgift. Ydelser til ægtefæller aftrappes fra deres 66. år og bortfalder helt ved 70 år. Særlig Pensionsopsparing, SP Siden 1998 er alle lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende mellem 16 og 66 år blevet opkrævet 1 pct. til særlig pensionsopsparing, SP, af den bruttoindtægt, der betales arbejdsmarkedsbidrag af. SP-bidraget opkræves af Told og Skat sammen med arbejdsmarkedsbidraget, men er som bekendt suspenderet i 2004 og Ved det fyldte 65. år (dog 67 år for personer født før 1. juli 1939) udbetales SP i rater over en 10- årig periode i form af en løbende månedlig ydelse. Ydelsen er almindelig skattepligtig indkomst. For beløb mellem og kr. sker udbetalingen fortsat over 10 år, men i årlige rater. Hvis det opsparede beløb er mindre end kr., udbetales hele beløbet på en gang, og i så fald skal der betales en afgift på 40 pct. i stedet for indkomstskat. Ved dødsfald udbetales indeståendet til boet med fradrag af en afgift på 40 pct. Lønudvikling Private sektor 136,0 1. kvt ,3% Offentlige sektor - Stat 136,6 1. kvt ,4% - Kommune 134,0 1. kvt ,0% AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 115,5 juni ,9% Byggeomkostningsindeks for boliger 101,5 1. kvt ,5% Påbegyndt boligbyggeri juni ,7% Prisindeks enfamilieshuse 178,1 1. kvt ,0% Industriens omsætning, Indeks 113,3 juni ,8% Industriens ordreindgang, Indeks 111,1 juni ,0% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt ,2% Ledigheden (i tusinde) 165,3 juli ,9% På børnepasningsorlov apr ,5% På barselsdagpenge kvt ,6% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 32,2 maj ,1% Eksport i mia. kr. 36,2 maj ,9% Valutabeholdning i mia kr. 228,0 juli 04 1,8% Effektiv kronekurs 101, ,9% Nyt fra ND REVISION Nr. 3 - September 2004 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 18 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2004 Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 2. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2004) 5% Skattesats (2004-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat 2004 acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse 2004: Kørselsgodtgørelse pr. km indtil km kr. 2,98 Kørselsgodtgørelse pr. km over km kr. 1,62 Cykel, knallert og EU-knallert pr. km kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 641 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 171,00 kr. 175,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 399,00 kr. 408,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 16,63 kr. 16,63 Reduktion for fri morgenmad 15% 15% Reduktion for fri frokost 30% 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 30% 25% til småfornødenheder kr. 99,75 kr. 102,00 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER Indregningsgrænse restskat kr kr Medarbejdende ægtefælle kr kr Kapitalpension efter bruttoskat kr kr Personfradrag kr kr Aktieindkomst 28%-grænse kr kr Grænse småaktiver/ straksafskrivning kr kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VIBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen.

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2006 Personalegoder til fordel for begge parter Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. Virksomhedernes personalepolitik er under konstant udvikling. I de senere år

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab.

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2007 Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. Omfanget af frynsegoder er under konstant udvikling.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle Skatteministeriet December 2005 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle December 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere