TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Rammevilkår for Jobcenter Tårnby Jobcentrets organisatoriske struktur Jobcentrets tilgang til borgerne og virksomheder Effekt og progression Arbejdsmarkedssituationen Ledighed Jobparate Kontant- og uddannelseshjælp Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Politiske mål Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Status Strategi Ny visitationsprocedure Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats Strategi Sygedagpenge Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Resultatkrav Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Tidlig indsats Resultatkrav Ministermål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Hvordan gik det med målsætningerne i Strategi for Virksomhedsservice i Etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) Målsætning i 2016 ift. jobparate Lokalmål 1: Borgere skal have mere indflydelse i eget sagsforløb Lokalmål 2: Sygemeldte borgere skal støttes og opmuntres til at fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

3 1 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring de landspolitiske mål, som er udmeldt af Beskæftigelsesministeren, og de lokalpolitiske mål, som er formuleret i forbindelse med vedtagelse af budgettet for det kommende år. Beskæftigelsesplanen sammenkæder de beskæftigelsespolitiske tendenser og udfordringer med Jobcentrets mål og strategier for, at flere borgere kommer i job og uddannelse. Tårnby Kommune har et forpligtende samarbejde med Dragør Kommune på beskæftigelsesområdet. Dette betyder, at Jobcenter Tårnby varetager beskæftigelsesindsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Dragør Kommune. Mål og strategier i Beskæftigelsesplanen omfatter derfor ledige i begge kommuner, da beskæftigelsesindsatsen for borgere i de to kommuner varetages ens. Det statiske materiale i Beskæftigelsesplanen er angivet for Jobcenter Tårnby samlet og særskilt for Tårnby og Dragør Kommuner, hvor dette er relevant. I Beskæftigelsesplanen indgår beregninger fra Arbejdsmarkedskontor Øst, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, samt Dreamdata fra Falck Jobservice A/S og data fra Jobindsats. Beskæftigelsesplanen 2016 er udarbejdet af ledelsen i Jobcenter Tårnby i samarbejde med koordinatorer og fagspecialister på de forskellige områder. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

4 1.1 Rammevilkår for Jobcenter Tårnby Målet med beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Tårnby er at understøtte borgere i Tårnby og Dragør Kommuner i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomheder i begge kommuner får den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for Jobcentrets organisatoriske struktur Tårnby Jobcenter har i 2015 implementeret en teamstruktur, som understøtter de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. Jobcentret er organisatorisk opdelt i fire borger- og virksomhedsrettede teams med udgangspunkt i fælles overordnede mål for de borgere, der hører til i de enkelte teams. Jobteam: Det overordnede mål for dette team er at understøtte jobparate ledige over 30 år, som modtager A- dagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse. Medarbejderne har primært fokus på arbejdsmarkedet, beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder samt at hjælpe borgerne, så de søger kvalificerede jobåbninger. Jobcenterets Integrationsteam er en del af Jobteamet. Integrationsteamet yder en differentieret indsats overfor borgere, som er omfattet af Integrationsloven, hvis primære mål er at understøtte borgerne i at blive integreret i det danske samfund via beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsteam: Det overordnede mål for indsatsteamet er at bringe sygemeldte borgere tilbage til arbejdsmarkedet samt at understøtte afklaringen af aktivitetsparate borgere over 30 år i forhold til arbejdsmarkedet. Medarbejderne har fokus på den tværgående indsats og iværksætte aktiviteter, som skal gøre borgeren i stand til at vende tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære eller støttede vilkår. Ungeteam: Ungeteamet understøtter ledige borgere under 30 år, uden en kompetencegivende uddannelse, i deres valg af uddannelse samt i fastholdelsen af de unge på uddannelsen. Medarbejderne i Ungeteamet har øget fokus på uddannelsesmuligheder og afklaring i forhold til valg af uddannelse gennem et tæt samarbejde med Virksomhedsservice. Virksomhedsservice: Virksomhedsservice varetager beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomheder og medvirker til formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning samt hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomhedernes medarbejdere Jobcentrets tilgang til borgerne og virksomheder For at sikre en optimal indsats over for borgerne samt understøtte en sammenhæng i indsatserne er der fokus på samarbejdet på tværs af de fire teams. Medarbejderne har forskellige kompetencer, og disse bringes i spil på tværs af teams og i samarbejde med borgeren. For at sikre et kontinuerligt og effektivt sagsforløb er der etableret samarbejder på tværs af teams for de borgere, som skifter målgruppe og derfor overgår til nyt team. I forhold til de jobparate borgere er der etableret samarbejde mellem Virksomhedsservice og Jobteamet, hvor der afholdes fælles informationsmøder med borgerne. På den måde sikres det, at TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

5 myndighedsopgaven håndteres i kombination med præsentation af konkrete jobåbninger, vejledning om cv, joblog samt opfordring og inspiration til brug af netværk i forhold til jobsøgning. For de unge er der etableret et tæt samarbejde mellem Virksomhedsservice, Ungeteamet og anden aktør for at håndtere afklaringen af de unge. Dette sker eksempelvis via virksomhedspraktikker, som understøtter de unges ønsker til uddannelse. I 2015 har Jobcenter Tårnby indgået samarbejdsaftale med 16 jobcentre i Hovedstadsområdet for at fortsætte det gode tværkommunale samarbejde, som har været under opbygning de senere år. Fokus er på rekruttering af arbejdskraft på de kommende infrastrukturprojekter. Jobcentret arbejder i 2016 videre med at styrke de tværgående samarbejder internt såvel som eksternt Projekt Fælles Mål Der er i 2015 arbejdet målrettet med sagsbehandlernes metodiske tilgang til og arbejde med borgerne. Jobcenteret tror på, at udvikling og motivation skabes ved, at borgerne oplever ejerskab for eget forløb. For at sagsbehandlerne kan støtte borgerne i denne proces, er det nødvendigt, at de opkvalificeres til selv at kunne se værdien i at tage ejerskab og fagligt ansvar for et samlet og sammenhængende forløb for borgeren. På baggrund af bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Jobcentret arbejdet med at opkvalificere sagsbehandlerne til at identificere tværfaglige problemstillinger samt vurdere relevante indsatser tidligere i borgernes forløb. Dette for at sikre, at de tværfaglige indsatser iværksættes med klare mål og delmål og for, at sagsbehandlerne kontinuerligt følger op på disse indsatser og fastholder et udviklingsorienteret perspektiv med bedre progression i forløbene. Fokus i projektet har været på at lære metoder, herunder ACT: Acceptance and Commitment Therapy, til at håndtere og hjælpe de udsatte aktivitetsparate borgere, som fx er blevet visiteret til ressourceforløb samt borgere med psykiske lidelser. Foruden Jobcentrets medarbejdere har medarbejdere fra Handicap og psykiatricentret deltaget i undervisningen og supervisionsdelen med det formål at skabe et fælles sprog og en fælles tilgang til de borgere, som er tilknyttet flere centre i forvaltningen. Undervisningsforløbet med PPclinic slutter med udgangen af 2015, men arbejdet med at implementere metoder og redskaber fra undervisningen fortsætter i Effekt og progression Med Kontanthjælpsreformen i 2014 og Beskæftigelsesreformen i 2015 har samtalerne i Jobcentret fået en større rolle for jobparate over 30 år. De hyppige samtaler i starten af ledighedsperioden betyder, at medarbejderne har øget fokus på at sætte konkrete mål og følge op på disse i samarbejde med borgeren. Implementeringen af Refusionsreformen pr. 1. januar 2016 medfører skærpet fokus på effekterne af den indsats, der sættes i gang. På sygedagpengeområdet har OPP samarbejdet med Falck Jobservice resulteret i, at der arbejdes systematisk med milepæle og sagsopfølgning hos den en- TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

6 kelte sagsbehandler med henblik på opfølgning og sparring. Samarbejdet og udviklingen af metoder i sagsarbejdet har blandt andet betydet, at Jobcentret har reduceret antallet af sygedagpengemodtagere. Der er i 2015 nedsat en arbejdsgruppe i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, som kontinuerligt vil følge effekten af de indsatser, som sættes i gang for alle målgrupper samt have fokus på evaluering og læring af opnåede resultater. Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i 2016, hvor sygedagpengeområdet inddrages, da det treårige OPP samarbejde med Falck Jobservice ophører i marts TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

7 Dagpenge Arbejdsm Kontanthj Uddannel Sygedag Ledighed Revalider Ressourc Førtidspe Flekslønti Løntilskud 2 Arbejdsmarkedssituationen I forbindelse med planlægningen af beskæftigelsesindsatsen for Jobcenter Tårnby er det vigtigt at kigge nærmere på tendens og udvikling på arbejdsmarkedet, idet dette er faktorer, som kan have indflydelse på borgernes afgang og vilkår i forhold til at blive selvforsørgende. Tendenser på arbejdsmarkedet bruges også af Jobcentret i forbindelse med råd og vejledning til borgerne. På baggrund af blandt andet prognoser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet har Arbejdsmarkedskontor Øst udarbejdet en fremskrivning af udviklingen i ledighed, beskæftigelse samt arbejdsstyrke samt befolkning i og udenfor arbejdsstyrken. På det grundlag har Jobcentret mulighed for at påpege eventuelle udfordringer inden for forskellige målgrupper i det kommende år. Ifølge ovennævnte fremskrivning falder bruttoledigheden i hovedstadsregionen med 11 % i perioden ultimo 2014 til ultimo I Tårnby Kommune har Arbejdsmarkedskontor Øst fremskrevet et fald i bruttoledigheden på 9 %, og i Dragør er der et forventet fald i bruttoledigheden på 5 % i samme periode 1. Nøgletal for arbejdsmarkedet udgivet af RAR Hovedstaden viser, at der har været en svag stigning i beskæftigelsen i Hovedstaden de senere år. I perioden maj 2014 til maj 2015 har der således været en samlet stigning på 1,3 % i lønmodtagerbeskæftigelsen. Det er især indenfor brancherne bygge- og anlæg og erhvervsservice 2. Til sammenligning er den samlede stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen for Tårnby og Dragør på 2,3 %. 2.1 Ledighed Indførelsen af Refusionsreformen pr. 1. januar 2016 understøtter Jobcentrets strategi om en tidlig indsats for de unge under 30 år, som enten skal have hjælp til uddannelsesafklaring eller vendes i døren. Ligeledes understøttes Jobcentrets fokus på nyledige jobparate, som skal støttes i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Figur 1 viser varigheden på forsørgelse for alle målgrupper i Jobcenter Tårnby. Figur 1 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jobcenter Tårnby Trappetrin 1 (1-4 uger) Trappetrin 2 (5-26 uger) Trappetrin 3 (27-52 uger) Trappetrin 4 (over 52 uger) Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering uge 38, Jf. Bilag 1 (Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen) 2 Jf. bilag 2 (Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

8 Som det fremgår af figur 1 har en stor del af borgerne i Jobcenter Tårnby ledighed over 52 uger. De største ledighedsgrupper er kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge målt på antallet af borgere (til- og afgang) samt antallet af fuldtidspersoner. Disse ledighedsgrupper vil få et særligt fokus i 2016, da hovedparten af budget 2016 er bundet op på udbetalingen af ydelser til disse målgrupper og derved har størst budgetmæssig konsekvens. I tabel 1 ses fordelingen af ydelserne i henholdsvis 2013 og 2014 fordelt på antal personer og fuldtidspersoner. Tabel 1: Oversigt over alle ydelser under ét Antal personer Antal fuldtidspersoner Tårnby/Dragør A-dagpenge Særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Jobafklaringsforløb.... Ressourceforløb Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Kilde: Jobindsats.dk Jobparate For de jobparate ledige har der fra 2013 til 2014 samlet set været et fald i antallet af fuldtidspersoner, som modtager A-dagpenge. Den gennemsnitlige varighed på ydelsen var 18,1 uge i Den gennemsnitlige varighed for de jobparate skal nedbringes i 2016, hvorfor der i strategierne vil være stor fokus på indsatsen for netop denne målgruppe. I 2016 skal den gennemsnitlige varighed være 12,1. Med fokus på nedbringelse af varigheden er der en forventning om, at Jobcentret i 2016 tilsvarende reducerer antallet af fuldtidspersoner. Tabel 2: Den gennemsnitlige varighed i hhv. Tårnby og Dragør i 2014: Tårnby Dragør Jobcentret i alt 2.1. A-dagpenge 18,1 uger 18,0 uger 18,1 uger 2.2 kontanthjælp 31,8 uger 33,1 uger 32,1 uger TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

9 Tabel 3:Oversigt over jobparate Tårnby/Dragør Tårnby Dragør A-dagpenge Jobparate kontanthjælp (509)* 355 (440)* 206 (69)* 49 Samlet antal * For jobparate kontanthjælpsmodtagere har Jobcentret ingen data for 2013, da ungegruppen var indeholdt i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, og derfor er differencen mellem 2013 og 2014 ikke retvisende Kontant- og uddannelseshjælp Som det fremgår af tabel 3 har der i 2014 samlet set været en stigning i antallet af ledige kontantog uddannelseshjælpsmodtagere i perioden 2013 til 2014 svarende til 4,9 %. I Tårnby har der været en tilgang i antallet af ledige svarende til 6,1 %, og i Dragør svarer tilgangen til 3,9 %. Tendenserne viser dog et fald i antallet af ledige i Til sammenligning har der i Dragørs klynge været en stigning fra 4133 i 2013 til 4323 i 2014 svarende til 4,5 %. I Tårnbys klynge har der været også været en stigning på 0,55 % i samme periode svarende til bruttoledige fuldtidspersoner i 2013 og bruttoledige fuldtidspersoner i Tabel 4: Oversigt over kontant- og uddannelseshjælp Tårnby/Dragør Tårnby Dragør Uddannelsesparate Åbenlyst udd.parate Aktivitetsparate u. 30 år Jobparate Aktivitetsparate o. 30 år I alt bruttoledige Kilde: Jobindsats.dk den = Uddannelseshjælp trådte først i kraft pr. 1. januar Derfor indgår data for denne målgruppe under Jobparat og aktivitetsparat over 30 år i Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Hovedparten (74 %) af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har en ledighedsanciennitet på over 52 uger. Som det fremgår af figur 2, har der i perioden januar 2013 til december 2014 været en stigning i antallet af langvarige sager. Faldet omkring december 2013 til januar 2014 skyldes implementering af uddannelsesydelse for unge under 30 år, hvilket har betydet, at disse ikke længere er en del af statistikken. 3 Jf. bilag 3 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

10 Figur 2: 450 Antal aktivitetsparate o. 30 fordelt på varighed uger 5-26 uger uger Over 1 år Tendens i 2015 (0-4 uger) Tendens i 2015 (5-26 uger) Tendens i 2015 (27-52 uger) Tendens i 2015 (over 1 år) Kilde: Jobindsats.dk den Tabellen viser yderligere en tendens til, at antallet af de langvarige sager i 2015 stagnerer. I 2016 skal der derfor arbejdes med indsatsen overfor de langvarigt ledige samtidig med, at indsatsen overfor de aktivitetsparate med kort varighed fastholdes. Indsatsen overfor de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal ses i sammenhæng med indsatsen overfor ressourceforløbsmodtagere, indstilling til førtidspension, fleksjobberettigelse og systematisk brug af mentor Sygedagpenge OPP samarbejdet med Falck Jobservice med opstart i oktober 2012, har betydet, at den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge har været faldende over de seneste år. Faldet i den gennemsnitlige varighed siden 2012 fremgår af figur 3. Den 1. juli 2014 trådte den sidste del af Sygedagpengereformen i kraft. Med denne del blev jobafklaringsforløb indført, hvilket har betydning for antallet af længerevarende sygedagpengesager. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

11 Figur 3 Kilde: Falck Jobservice pr. oktober 2015, DREAM I 2016 vil der fortsat være fokus på både indsatsen for sygedagpengemodtagere for at fastholde niveauet fra 2014 og 2015 og indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

12 3 Politiske mål De beskæftigelsespolitiske mål 2016 blev udmeldt i maj 2015 af den tidligere Beskæftigelsesminister. Ministermålene for 2016 er en videreførelse af målene for Det er fra Beskæftigelsesministeriets side vurderet, at det fortsat er nødvendigt med fokus på at styrke indsatsen på de fire områder. Målene støtter implementeringen af de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. Ud over ministermålene indeholder Beskæftigelsesplanen to lokalpolitiske mål, som blev tiltrådt af Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med vedtagelsen af budget Nedenfor er de beskæftigelsespolitiske mål opstillet sammen med Jobcenter Tårnbys to lokalpolitiske mål, som til sammen udgør beskæftigelsesplanen 2016, og som vil blive uddybet i de efterfølgende afsnit. Ministermål: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Lokalpolitiske mål: 1. Borgere skal have mere indflydelse i eget sagsforløb 2. Sygemeldte borgere skal støttes og opmuntres til at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

13 4 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet både nu og i fremtiden. Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkommende unge indvandrere og flygtninge under 30 år skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsespålæg. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. I 2016 er der fortsat fokus på, at flere unge skal starte og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Baggrunden for ministermålet er, at der stadig er mange unge, der ikke gennemfører en uddannelse, og som derfor er på offentlig forsørgelse. Årsagerne hertil er mange og kan skyldes dårlige uddannelsesforudsætninger fra grundskolen, manglende motivation til videreuddannelse eller sociale og psykiske problemstillinger etc. Det er altafgørende, at flere unge starter uddannelse. Uddannelseshjælp er en midlertidig foranstaltning og må aldrig blive et livsvilkår. Det er igennem årene blevet sværere for ufaglærte/uuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og de ufaglærte eller uuddannede er samtidig stadigt sværere at fastholde på arbejdsmarkedet. Af den grund er det væsentligt, at unge får en uddannelse, og at alle under 30 år får et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget fungerer i forhold til at få unge i gang med en uddannelse, men det skaber ikke nødvendigvis motivation hos den unge til at gennemføre uddannelsen. De unge skal motiveres til at tage en uddannelse, som kan give dem de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der kan være med til at øge jobmulighederne på arbejdsmarkedet. For at kvalificere den unges uddannelsesvalg har Jobcenter Tårnby samarbejdet med anden aktør og Virksomhedsservice i 2014 og Fokus har været på at vejlede de unge omkring realistiske uddannelsesvalg, sikre at den unge tilmeldes en uddannelse og understøtte, at den unge påbegynder uddannelsen. Statistisk set falder mange unge fra i uddannelsens første år, og Jobcenter Tårnby har haft et større frafald end sammenlignelige kommuner. Derfor har der været afsat ressourcer blandt ungekonsulenterne til at varetage opfølgning inden for det første år af uddannelsesperioden. Dette sker primært ved telefonisk kontakt. Opfølgningen har haft til formål at støtte op om og fastholde de unge i de valgte uddannelsesforløb. 4.1 Status I 2014 har Jobcenter Tårnby i alt 317 unge fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, dvs. unge uden en kompetencegivende uddannelse. Grundet Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft den 1.januar 2014, er der sket en ændring af målgrupperne, hvorfor det ikke er muligt at foretage en sammenligning af udviklingen i forhold til TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

14 I figur 4 ses antallet af fuldtidspersoner i 2014 samt tendensen i Målet for 2016 er, at antallet af fuldtidspersoner nedbringes til 256 4, hvilket strategien skal understøtte. Figur 4: Uddannelseshjælp - fuldtidspersoner i 2014 Antal fuldtidspersoner i 2014 Tendens i 2015 Mål i 2016 Kilde: Jobindsats 4.2 Strategi Nye tiltag med ny organisering og ændret metodetilgang har vist et fald i antallet af unge under 30 år på uddannelseshjælp. I Beskæftigelsesplanen for 2015 forventede Jobcentret, at der ultimo 2015 ville være registreret maksimalt 275 helårspersoner på uddannelseshjælp. Dette mål blev indfriet allerede i juli 2015, og antallet har derefter været faldende jf. ovenstående tabel. Årsagen til dette fald skal blandt andet findes blandt indkøb af tilbud og brugen af konsulenter fra Virksomhedsservice. Der har i forhold til de unge været arbejdet med en metode, hvor anden aktør og Jobcentret har haft et mere direkte samarbejde om de unge end der har været forsøgt tidligere. Samtidig har der været øget fokus på personaleressourcer, hvilket nu viser sin tydelige effekt. Flere unge kommer i uddannelse og fastholdes på uddannelsen. Jobcenter Tårnbys udvikling ligger fint i tråd med den gode udvikling på landsplan. Det overordnede fokus vil i 2016 fortsat være at få unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i uddannelse. Formålet med Jobcenter Tårnbys indsats overfor målgruppen er at sikre, at de unge, som påbegynder en uddannelse også gennemfører den. For at sikre, at de unge gennemfører en uddannelse, skal der fortsat arbejdes med en langsigtet plan for de unge inden de starter på uddannelse. Forløbet inden opstart på en uddannelse har vist sig at være særligt vigtigt for at kunne hjælpe med afklaring og for at kunne understøtte den unge i deres valg af uddannelse. Den langsigtede plan skal være gennemgående i de unges kontaktforløb og indsats i jobcentret. 4 Jf. bilag 4 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

15 4.2.1 Ny visitationsprocedure Fra den 1. oktober 2015 har Jobcenter Tårnby iværksat en ny visitationsprocedure for alle uddannelseshjælpsansøgere. Alle nye ansøgere om uddannelseshjælp deltager på et ugentligt informationsmøde, hvor de får lagt en personlig plan, så der sikres en hurtigst mulig vej til selvforsørgelse. Unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, bliver ved informationsmødet henvist til en FVU-screening. Disse screeninger danner grundlag for, at alle unge opnår læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve. Såfremt FVU-screeningen viser behov for opkvalificerende undervisning, henvises den unge til et koncentreret FVU-forløb. Som udgangspunkt visiteres alle unge som uddannelsesparate ved informationsmødet, med mindre der foreligger lægelige oplysninger, der tydeligt indikerer, at personen skal visiteres som aktivitetsparat. Lovgivningen lægger op til, at Jobcentret inden for de første tre måneder af den unges ledighedsperiode har mulighed for at vurdere, hvorvidt den unge vil kunne opstarte en uddannelse inden for et år. Jobcenter Tårnby arbejder ud fra, at den tværfaglige og helhedsorienterede indsats for de unge uddannelsesparate vil kunne nedbryde de barrierer, der står i vejen for en kompetencegivende uddannelse. Af den grund vil der blive kategoriseret væsentligt færre aktivitetsparate. Det forventes derfor, at antallet af aktivitetsparate i 2016 vil være stærkt faldende. Åbenlyst uddannelsesparate: Ved informationsmødet bliver der iværksat en straksaktivering for de åbenlyst uddannelsesparate, og de får præciseret vigtigheden af at have oprettet et CV på Jobnet, og at de skal være aktivt jobsøgende frem til uddannelsesstart. De unge uddannelseshjælpsmodtagere, som allerede har en grunduddannelse, skal have hjælp til at finde en elevplads. Virksomhedsservice har i deres opsøgende arbejde fokus på at skabe elevpladser på virksomheder, så de unge opnår fodfæste på arbejdsmarkedet gennem en erhvervsuddannelse. Uddannelsesparate: De unge, som vurderes at kunne påbegynde en uddannelse på ordinære vilkår inden for et år efter første henvendelse i Jobcentret, får hjælp til at overkomme de barrierer, som måtte være en hindring for at tage en uddannelse på ordinære vilkår. Disse unge henvises ved informationsmødet til anden aktør, der i samarbejde med den unge arbejder med uddannelsesafklaringsforløb, virksomhedspraktik og løntilskud. Aktivitetsparate: De unge aktivitetsparate, som ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at kunne starte på en uddannelse, får tildelt en koordinerende sagsbehandler. Der samarbejdes i høj grad med Handicap og Psykiatricentret i Kommunen i forhold til denne målgruppe. Det tværfaglige samarbejde sker i form af misbrugsbehandling og særlige tilbud for de psykisk skrøbelige. Der anvendes i høj grad mentorer til de aktivitetsparate unge. Mentorerne hjælper de unge med at overkomme deres udfordringer, så der på sigt kan arbejdes hen imod uddannelse. Resultatkrav for 2016: 1. Resultatkrav: Jobcenter Tårnby skal nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere til 256 fuldtidspersoner jf. budget TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

16 5 Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job. Fokus i indsatsen er afklaring og nedbrydelse af barrierer i forhold til arbejdsmarkedet og understøtte borgerne med kompenserende ordninger. I 2016 skal Jobcenter Tårnby prioritere en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som skal hjælpe de borgere, som har brug for en tværfaglig indsats blandt andet pga. psykiske lidelser, som afholder dem fra uddannelse eller beskæftigelse. Målet er, at flere kan deltage i virksomhedsforløb, praktikker etc., som på sigt kan være med til at styrke muligheden for ordinær beskæftigelse. Det tværfaglige samarbejde med Handicap og Psykiatricentret, blandt andet gennem rehabiliteringsteamet og Projekt Fælles Mål, skal opretholdes og videreudvikles. Arbejdsgangene i forhold til rehabiliteringsteamet og diverse repræsentanter på rehabiliteringsmøderne er i 2015 blevet evalueret. Det har betydet, at Sundhedscenteret fra og med foråret 2015 har en repræsentant, som deltager på møderne. Der har været fokus på at effektivisere både i forbindelse med det administrative arbejde og med udnyttelse af lægefaglig sparring. 5.1 Strategi Der skal arbejdes målrettet mod at flere i denne målgruppe vil kunne deltage i virksomhedsrettede aktiviteter, da mulighederne for at disse borgere får et ordinært arbejde er størst ved denne form for aktivitet. Samtidigt skal der for både sygedagpengemodtagere og for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret. I figur 5 ses Jobcenter Tårnbys resultater i 2013 og 2014 på dette område. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

17 Figur 5: Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder, pct. 22, , ,5 20 Procentvis andel Tendens 19, , Kilde: Jobindsats d Der ses en stigning i den virksomhedsrettede aktivitet, hvilket skal fastholdes i Strategien for at fastholde disse resultater i 2016 er beskrevet under ministermål Sygedagpenge Jobcentrets sygedagpengestrategi bygger på erfaringerne fra OPP-samarbejdet. Dette betyder en tidlig indsats, tæt opfølgning i form af hyppige samtaler og faglige milepæle i alle sager. Sagsbehandlerne arbejder med konkrete mål for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i hver enkelt sag. Indsatsen handler om at stoppe for tilgangen af nysygemeldte fra beskæftigelse, da mulighederne for fastholdelse på arbejdspladsen skal afklares tidligt i forløbet. Fast Track-ordningen videreføres og styrkes i form af øget information til virksomhederne. Den tidlige indsats iværksættes af fastholdelseskonsulenten, som sammen med den sygemeldte aftaler kontakt til arbejdsgiver med det formål at udarbejde en fælles plan for hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdspladsen. Sagsbehandler i sygedagpengeteamet viderefører den aftalte beskæftigelsesrettede plan sammen med den sygemeldte Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere For alle voksne aktivitetsparate udarbejdes en kvalificeret Min plan for tilbagevenden til selvforsørgelse eller beskæftigelse på særlige vilkår. Jobcentret vil fra januar 2016 sikre en mere fokuseret indsats overfor de aktivitetsparate over 30 år. Den samlede målgruppe Lab 2.3 deles op i henholdsvis de borgere, som forventes at have en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet og i de borgere, som på tiden vurderes til at skulle have en mere tværgående indsats. Samtidig vil de eksisterende tilbud til målgruppen blive revurderet, og der vil blive oprettet en tilbudsvifte, som er særskilt målrettet de to områder. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

18 Metodisk arbejdes der løbende på via gruppemøder, kurser og det løbende ledelsestilsyn at sikre, at fokus konstant holdes på progression i den enkelte sag. Dette på det lange sigte, som er en arbejdsmarkedstilknytning, men i lige så høj grad på delmål fra samtale til samtale. Det er målsætningen, at alle i den førstnævnte målgruppe, enten straks eller efter en målrettet indsats med fokus på de barrierer, som borgeren måtte have, skal sikres og forpligtes til en relevant virksomhedsrettet aktivering. 5.2 Resultatkrav Resultatkrav for 2016: 1. Resultatkrav: Antallet af delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere skal udgøre mere end 15 % af de sygemeldte jf. bilag Resultatkrav: For alle voksne aktivitetsparate udarbejdes en kvalificeret Min plan for tilbagevenden til selvforsørgelse eller beskæftigelse på særlige vilkår. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

19 6 Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats. Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcenter Tårnby fortsætter den hidtidige strategi for nedbringelse af langtidsledigheden. Beskæftigelsesreformens primære formål er at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan hjælpe den enkelte til varig ordinær beskæftigelse. Dette forudsætter en styrket indsats for målrettet opkvalificering og uddannelse af de ledige, så de får de nødvendige kompetencer. 6.1 Tidlig indsats Der prioriteres følgende indsatser for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere: 1. Effektive motiverende samtaler med jobrettet fokus, hvor den ledige får opgaver, hvor der følges op via Min Plan på Jobnet.dk. 2. Virksomhedsrettede indsatser der virker. 3. Uddannelsesplaner der iværksættes hurtigst muligt. 4. Hurtige indstillinger til rådighedsvurderinger/sanktioner. I 2016 sammenlægges medarbejderne i Jobteam, så der arbejdes med begge ydelser Lab 2.1 og Lab 2.2. Målet er at levere en styrket indsats. Beskæftigelsesreformen medfører krav om øget samtalefrekvens for alle A-dagpengemodtagere de første 6 måneder. Der er krav om samtale hver måned, krav om progression i samtalerne, konkrete mål for den ledige og opgaver efter hver samtale, som den ledige er ansvarlig for at følge op på. Planen er at implementere Håndbog i jobrettede samtaler for at sikre jobrettet fokus i alle samtaler, og samtidig sikre at konsulenterne mestrer den motiverende samtaleteknik. Ligeledes er der krav om, at de skal have bred viden om arbejdsmarkedet, herunder hvilke områder der er jobmuligheder inden for. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere er der fortsat krav om visitationssamtale inden for 1 uge fra første henvendelse, derefter yderligere 2 samtaler inden for de første 3 måneder. Derefter er der krav om 4 samtaler inden for de følgende 12 måneder. I forhold til aktivering af de jobparate, er der for dagpengemodtagere ikke længere krav om gentaget aktivering jf. Beskæftigelsesreformen. Der er krav om aktivering for de under 30 og over 50- årige inden for 3 måneder, og de årige inden for 6 måneder. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

20 For kontanthjælpsmodtagere er der krav om aktivering inden for 3 måneder, herunder mulighed for nytteindsats. Der er ingen tvivl om, at de nye reformer medfører vægt på samtalerne som den primære indsats i de lediges kontaktforløb. Derfor er det af stor vigtighed, at der prioriteres opkvalificering af jobkonsulenterne, så de bliver i stand til at levere det ønskede. Der er med Beskæftigelsesreformen indført flere uddannelsespuljer til opkvalificering af de ledige, og derfor har Jobcentret valgt at gøre en af jobkonsulenterne til uddannelsesansvarlig. Alle konsulenterne kan vejlede, men der er en konsulent som er specialist. Der er stor fokus på uddannelse til de ledige, primært de ufaglærte, som er stærkt repræsenteret i Tårnby Kommune. Der samarbejdes især med 3F, Krifa, FOA og HK om disse grupper. Samarbejde med a-kasserne Med Beskæftigelsesreformen er kravet om fællessamtaler med a-kasserne trådt i kraft. Dette medfører øgede krav til logistisk planlægning, da Jobcentret har mange a-kasser, der skal holdes samtaler med. De største a-kasser er 3F, HK, FOA, Krifa. Der er ca. 25 a-kasser, som Jobcentret skal samarbejde med, og der er indgået individuelle kontrakter og aftaler med dem alle. Der er krav om fællessamtale efter 5-6 måneders ledighed og igen efter 16 måneders ledighed, hvor den intensive indsats træder i kraft. Pr. 1. juli 2016 træder kravet om fællessamtaler med a- kasse og jobcenter inden for 5-6 uger af ledighedsforløbet i kraft. Fællessamtalerne stiller nye krav til jobkonsulenterne, da de skal være fagligt stærke, være klar til at samarbejde med mange forskellige mennesker om den ledige, hvor de før har været den primære myndighedsperson. Her er der nu flere myndighedspersoner i et forløb, og der skal være fælles fokus, hvis samtalerne skal bringe den ledige i varig ordinær beskæftigelse hurtigst muligt. A-kasserne styrer fortsat rådighedsvurderingen for dagpengemodtagerne, men med reformen har jobcentrene fået mulighed for at iværksætte rådighedsafklarende tilbud, hvis der vurderes at være behov for dette. Jobcentret varetager rådighedsvurderingen af kontanthjælpsmodtagerne som hidtil. Opgaven er samlet hos en medarbejder, som systematisk sørger for partshøringer, indstilling til sanktioner og kontakt til ydelse for at sikre, at alle nødvendige sanktioner iværksættes. Personlig jobformidling Jobcenter Tårnby har i 2015 indgået aftale med anden aktør omkring personlig jobformidling til A- dagpengemodtagere. A-dagpengemodtagere har jf. Beskæftigelsesreformen ret til en personlig jobformidler ved 16 måneders ledighed. Afholdelse af ugentlige informationsmøder Hidtil har der været afholdt cv-kursus, hvor den ledige blev undervist i cv og jobsøgning inden formidling af virksomhedsaktivitet. Ved årsskiftet 2015 blev cv-kurset ændret til ugentlige informationsmøder med fokus på etablering af virksomhedsrettede tilbud. Her visiteres alle i målgruppen, som står over for at skulle i aktivering. De aktiveres inden for 1-2 uger. Der er tæt opfølgning og klare beskæftigelsesmål for de ledige. Den ledige kan hele tiden følge sit beskæftigelsesmål i Min plan på Jobnet.dk. Der er ingen tvivl om, at det tætte samarbejde om den ledige, jobkonsulent og virksomhedskonsulent imellem er essentielt for, at Jobcentret kan nå målet om nedbringelse af den samlede varighed. Der er behov for flere tilgange til forløbene og en fælles målsætning for den ledige. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

21 6.2 Resultatkrav Resultatkrav for 2016: 1. Resultatkrav: A-dagpenge Lab 2.1: Den gennemsnitlige varighed skal nedbringes med 7 uger svarende til en gennemsnitlig varighed på 12,1 uger. 2. Resultatkrav: Kontanthjælp Lab 2.2: Den gennemsnitlige varighed skal nedbringes med 4,8 uger svarende til en gennemsnitlig varighed på 27,1 uger. 3. Resultatkrav: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden indenfor de seneste 52 uger skal begrænses til 400 personer i 2016 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

22 7 Ministermål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at finde arbejde målrette med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. Med Beskæftigelsesreformen bliver der lagt vægt på reel virksomhedsservice og fokus på samarbejde med virksomhederne. En af jobcentrenes kerneydelser er nu formidling af arbejdskraft til virksomhederne var året, hvor etablering og udvikling af kontakt- og samarbejdsrelationer mellem Jobcentret og virksomhederne for alvor kom i fokus. Beskæftigelsesreformen betød igangsætning af et paradigmeskift i måden Jobcentret kommunikerede og servicerede på samt måden, der skulle ydes virksomhedsservice på. Der var tale om en overgang fra formidling til rekruttering, og dette skift var dagsordensættende for arbejdet i Virksomhedsservice i Hvordan gik det med målsætningerne i 2015 En af målsætningerne i 2015 var at tilbyde mentorkurser til virksomhederne, og over halvdelen af vores virksomhedscentre deltog i 2015 i en ekstra opkvalificering på mentorområdet. Resultatet har været, at mentorerne har været godt klædt på til opgaven og har oplevet en større fortrolighed med opgaven. Konsulenterne har deltaget i undervisningen sammen med virksomhederne, og det har medført et bedre og styrket samarbejde. Fællesforståelsen er blevet styrket til gavn for alle parter, og Virksomhedsservice har modtaget positiv respons fra virksomhedskontakterne. En anden målsætning var at uddanne jobkonsulenter i salg, markedsføring og kundeservice. Virksomhedsservice har i 2015 arbejdet med opkvalificering af alle medarbejderne således, at Jobcentret kan være klar til at håndtere den nye serviceopgave. Virksomhedsservice indgik et samarbejde med 18 andre kommuner ift. køb af uddannelse for at løfte det faglige niveau for virksomhedskonsulenterne. Alle konsulenter har i 2015 fået nye jobprofiler med nye virksomhedsrettede krav, og deres titler er ændret fra Jobkonsulenter til Virksomhedskonsulenter. Udover opkvalificeringen har der været ledelsesmæssig understøtning og fokus på at skabe rum for formidling og tid til overvågning af arbejdsmarkedet. Der er derved skabt et rum, så Virksomhedsservice kan servicere og matche de ledige ift. de aktuelle arbejdskraftbehov. Et tredje mål var at skabe nye og bedre rammer for virksomhedsbesøg. Ændring af rammerne for virksomhedsbesøg i 2015 viste sig dog at være mere vanskeligt end først antaget. Det har været vanskeligt at få plads i hverdagen til at komme ud på servicebesøg i og med, at produktionen i afdelingen har været stødt stigende over året. Der er brugt mere tid på formidlingen end tidligere, og TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

23 der har været fokus på at finde og etablere gode og kvalificerede tilbud til tiden. De ledige bliver hjulpet bedst muligt tilbage på arbejdsmarkedet - men ikke nødvendigvis hurtigst muligt. Fokus er på placering og hjælp til at skabe gode langsigtede løsninger, så der skabes fodfæste for den enkelte ledige. Virksomhedsservice vil forsat i 2016 arbejde med dette mål. Et fjerde mål var, at Virksomhedsservice ville sikre høj kvalitet i forhold til matchning mellem job og ledig. Det har betydet, at ambitionerne er blevet skærpet og metoderne ændret. Virksomhedsservice tror på, at det gode match skabes ved et øget kendskab til de ledige, så der formidles efter faktisk kendskab til kompetencer og ikke kun på ren CV matchning. Konsekvensen af dette er, at alle jobparate ledige fra sommeren 2015 indkaldes til fælles informationsmøder i Jobbutikken, hvor både jobkonsulenter fra Jobcentret og virksomhedskonsulenter fra Virksomhedsservice deltager. Metoden blev oprindeligt udviklet til A-dagpengemodtagerne, men bruges nu også til kontanthjælpsmodtagerne, så Jobcentret ikke længere skelner mellem målgrupper, men har fokus på, om de ledige er jobparate eller ej. 7.2 Strategi for Virksomhedsservice i 2016 Indsatsen for bedre matchning mellem ledige og virksomheder skal styrkes. Målet er præciseret med henblik på at sikre fokus på selve det gode match mellem virksomheder og ledige. Det fremgår desuden af målet, at der skal arbejdes på at sikre et godt samarbejde mellem Jobcentret og virksomhederne, da dette er afgørende for fastholdelse af personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. Jobcenter Tårnbys strategi på virksomhedsserviceområdet vil derfor have fokus på at styrke samarbejdet med virksomhederne. Jobcenter Tårnby vil levere en proaktiv og systematisk virksomhedsservice for at understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov. Kompetencebehovet hos virksomhederne vil blive understøttet med rådgivning og hjælp i forhold til opkvalificering og uddannelse. Strategien skal sikre en behovsafdækning i forhold til arbejdskraftbehovet, så Jobcentret kan formidle den type arbejdskraft, der aktuelt er behov for. Der vil blive arbejdet målrettet på at afhjælpe flaskehalsproblemer både lokalt og regionalt. Virksomhedsservice vil i 2016 understøtte en omlægning af virksomhedscentrene, så flere udsatte arbejdsløse kan tilbydes en virksomhedsrettet indsats. Der vil ske en strategisk kobling mellem virksomhedskontakt på arbejdspladser med sygemeldte og vores opsøgende kontakt generelt. Der er fokus på fastholdelse og opsøgende kontakt for at imødekomme ministermålet. Virksomhedsservice tror på, at den gode virksomhedsservice tager afsæt i en forståelsesramme, hvor virksomhederne betragtes som kunder, der skal aftage services og produkter fra Virksomhedsservice. Servicestrategien og serviceniveauet skal være så tydelig og veldefineret, at alle virksomheder tilbydes den samme kerne af services. Jobcentret skal være i stand til at levere og afstemme den aftalte service. Virksomhedsservice vil i 2016 arbejde med at udvikle 2 forskellige serviceprodukter. En grundservice og en udvidet service, og dette skal i 2016 synliggøres for vores samarbejdspartnere. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

24 En af de store udfordringer på arbejdsmarkedet er paradoks og flaskehalsproblemer. Virksomhedsservice vil i 2016 arbejde særligt med fokus på de områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Der er på disse områder behov for opsøgende virksomhedsservice, der understøtter rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af ledige og ansatte. 7.3 Etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) Jobcenter Tårnby har i samarbejde med 15 andre jobcentre i Hovedstadsområdet etableret Hovedstadens Rekrutteringsservice. Formålet er at opsøge virksomhederne på de store bygge- og anlægsprojekter og bistå dem i deres rekruttering af ledig arbejdskraft til projekterne. Målet er, at den ledige arbejdskraft rekrutteres på tværs af de 16 deltagende jobcentre. Det er strategisk vigtigt, at virksomhederne kan få den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for, og at de ledige i Tårnby og Dragør Kommuner får del i de mange jobmuligheder ifm. projekterne. Hovedstadens Rekrutteringsservice forventes at være med til at styrke de lediges jobmuligheder gennem den synergieffekt det store samarbejde medfører. I 2016 vil det tværkommunale samarbejde være i fokus. Opfyldelse af de fælles HRS mål er en kerneopgave for Virksomhedsservice i Visionen for HRS er at sikre, at virksomheder med opgaver på de store bygge- og anlægsarbejder i Hovedstaden kan få den fornødne arbejdskraft, og at ledig dansk arbejdskraft får del i jobåbninger. Desuden skal HRS medvirke til, at ledige bliver opkvalificeret til job på de store projekter. Virksomhedsservice er en aktiv part i dette samarbejde. HRS har et overordnet mål om at fremskaffe 500 jobordrer inden for bygge- og anlægsbranchen inden udgangen af 2018, og der vil blive arbejdet aktivt med at finde ledige, der kan matche dette behov. Succesen for HRS måles ud fra udviklingen i følgende parametre: Hjemtagelse af 500 jobordrer i HRS i perioden 01. august 2015 til 31.december 2018 fordelt på delmålene: 2015: 26 jobordrer 2016: 158 jobordrer 2017: 158 jobordrer 2018: 158 jobordrer Virksomhedsservice vil i 2016 forsætte det tætte samarbejde med jobkonsulenterne, der arbejder med de ledige, som ikke har udfordringer ud over ledighed. Virksomhedsservice vil forsætte med at afholde fælles informationsmøder for at møde og hjælpe de ledige, så deres kompetencer kan komme bedst muligt i spil for de virksomheder, der efterspørger ny arbejdskraft. Fællesmøderne vil være i fokus i 2016 og tidligere problemer med at beskrive tilbud og bestilling er løst ved det tættere samarbejde mellem job- og virksomhedskonsulenter. Virksomhedsservice vil være virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner. Der vil fortsat være fokus på, at Virksomhedsservice i dialogen med virksomhederne leverer en professionel service. Virksomhedsservice vil fortsat være fokuseret på at agere professionelt som samarbejdspartner for erhvervslivet samt være en serviceorganisation, der lytter og handler ud fra de behov og udfordringer virksomhederne tilkendegiver. For at skabe incitament for virksomhedskonsulenterne til at øge antallet af virksomhedskontakter, vil der fra ledelsens side være særligt fokus på opnåelse af fælles mål samt målstyring i forhold til brancherelevante besøg. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

25 7.4 Målsætning i 2016 i forhold til jobparate Målsætningen er, at 40 % af de ledige er i beskæftigelse (selvforsørgelse) senest en måned efter afslutning af forløbet i Virksomhedsservice. Siden 2011 har en vigtig del af strategien for Virksomhedsservice været bygget op omkring Virksomhedscentre. Antallet af virksomhedscentre har været stadigt stigende igennem årene, og på nuværende tidspunkt har Virksomhedsservice samarbejdsaftaler med 19 virksomheder, som samlet stiller omkring 129 aktiveringspladser til rådighed. Virksomhedscentrene dækker en bred vifte af brancher inden for f.eks. omsorgs-, butiks- og håndværksfag. Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem Jobcenter Tårnby og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få udsatte ledige med manglende arbejdsmarkedserfaring, sprogproblematikker eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Tankegangen bag virksomhedscentrene er, at de ledige har lettere ved at få arbejde, hvis de får erfaring fra en arbejdsplads og samtidig får indsigt i det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen. Såfremt de ledige har brug for andre tiltag, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, f.eks. sprogundervisning, kan de deltage i disse aktiviteter sideløbende med praktikken på virksomhedscentret. Som en del af samarbejdsaftalen stiller virksomheden et bestemt antal pladser til rådighed for Jobcenter Tårnby. Samtidig udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der hjælper og støtter de ledige i praktikken. For at ruste mentorerne bedst muligt, bliver de tilbudt et mentorkursus. Jobcenter Tårnby formidler kontakten mellem de ledige, der har udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet og virksomhedscentrene via en hurtig og målrettet formidling. Virksomhedscentrene er et unikt eksempel på, hvordan stabile personrelationer er med til at udvikle og kvalificere det professionelle arbejde mellem virksomheder og Jobcentret. Det er centralt for virksomhederne, at samarbejdet kører smidigt. Der er derfor tilknyttet faste kontaktpersoner til virksomhedscentrene. I 2016 vil der være større fokus på at afholde afsluttende møder på virksomheden, når praktikforløbet ophører. Det skal sikre, at der kommer et større fokus på, hvilke områder der fortsat skal arbejdes på i forhold til, at den ledige kan få en solid forankring på arbejdsmarkedet. Desuden skal der i højere grad sættes fokus på inden for hvilke områder, den ledige vil have størst mulighed for fremtidig ansættelse. Mødet afholdes mellem repræsentanter fra virksomheden (f.eks. mentor), den ledige og virksomhedskonsulenten (kontaktperson). Der vil i 2016 blive igangsat en proces, hvor jobkonsulenterne i højere grad bliver en del af samarbejdet med virksomhedscentrene. Derved sikres, at såvel sagsbehandler som virksomhedskonsulent er enige om progressionsmålet for den ledige og arbejder ud fra én fælles målsætning. Samtidig vil der blive arbejdet hen imod en model for en fælles vurderingsnøgle, der i fællesskab skal udarbejdes efter et endt forløb på et virksomhedscenter. Det forventes ikke, at metoden vil være fuldt implementeret i 2016, men at processen vil være skudt godt i gang. Det sidste mål for Virksomhedsservice i 2016 er at lave en kobling mellem det almindelige opsøgende arbejde og opfølgning og fastholdelse på sygedagpengeområdet. De indledende servicebesøg vil derfor koordineres efter, hvor der er anmodet om sygedagpenge. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

26 Mål for 2016: 1. Mål: 40 % af de ledige er en måned efter afslutning i Virksomhedsservice i selvforsørgelse. 2. Mål: Der skal i 2016 udvikles to forskellige serviceprodukter en grundservice og en udvidet service. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

27 8 Lokalmål 1: Borgere skal have mere indflydelse i eget sagsforløb Medejerskab og indflydelse på eget sagsforløb er fortsat et centralt tema i beskæftigelsesindsatsen. Medejerskab indebærer, at borgeren er engageret i indsatsen og tager ansvar for sin egen situation, hvilket kræver, at sagsbehandleren går fra at arbejde for borgeren til at arbejde med borgeren. I forbindelse med Beskæftigelsesreformen bliver det pr. 4. april 2016 lovpligtigt for A- dagpengemodtagere selv at booke deres kontaktforløb via systemet Planner. Jobcentret vil i 2016 åbne op for selvbook for andre målgrupper: Lab 2.2, Lab 2.5 og Lab 2.12, således at borgerne kan få hjælp, når de har brug for det. Selvbook fritager ikke borgeren fra deltagelse i samtaler i Jobcentret, men giver borgeren mulighed for selv at bestemme frekvens og tidspunkt for jobsamtalerne. For den sygemeldte borger giver det mulighed for at booke en samtaletid i det tidsrum på dagen, hvor vedkommende er mest frisk. De jobparate (Lab 2.1 og 2.2) og borgere, som modtager uddannelseshjælp har mulighed for selv at tilrettelægge samtalefrekvensen eventuelt i samarbejde med jobkonsulenterne i Jobteamet. For de borgere, hvor selvbook er en mulighed og ikke et lovkrav, vil Jobcentret sikre, at der indkaldes til samtale, således at ret og pligt overholdes. Der er en forventning om, at en stor del af borgerne vil benytte muligheden for selv at booke en tid til samtale i Jobcentret. Derfor er der opstillet følgende mål for de forskellige målgrupper. Resultatkrav 2016: Målgruppe Andel af samtaler, som bookes af borger Lab 2.1: A-dagpengemodtagere 100 % Lab 2.2: Jobparate kontanthjælpsmodtagere 50 % Lab 2.5: Sygedagpengemodtagere 50 % Lab 2.12: Uddannelseshjælpsmodtagere (uddannelsesparate) 50 % TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

28 9 Lokalmål 2: Sygemeldte borgere skal støttes og opmuntres til at fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen Jobcenter Tårnby vil støtte borgerne i at få eller bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet. De sygemeldte borgere, som vurderes at have behov herfor, skal tilbydes en beskæftigelsesrettet indsats sideløbende med deres behandling eller genoptræning og så længe, de er uarbejdsdygtige. Tidlig indsats For at bevare det relativt lave og stabile niveau i antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger, vil der i 2016 blive iværksat en særlig indsats. Bedre screening af sagerne, råd og vejledning fra første sygedag registreret i Jobcentret samt tilbud om ergoterapeutisk vurdering, skal sikre, at tilgangen til de længerevarende sager fastholdes på et relativt lavt niveau. Desuden vil sygedagpengeområdet øge samarbejdet med Virksomhedsservice således, at virksomhedskonsulenternes opsøgende besøg hos virksomhederne vil være delvist styret af, hvor de nysygemeldte har deres arbejdsplads. På den måde kan indsatsen omkring fastholdelse på arbejdspladsen starte allerede fra uge mod hidtidige uge. Resultatet heraf vil være dobbelt. Jobcenter Tårnby udviser interesse overfor støtte til virksomheden omkring fastholdelse af en langtidssygemeldt medarbejder samtidig med, at besøget vil have en kontaktskabende effekt for fremtidigt samarbejde virksomhed og Jobcenter imellem. Fast Track I løbet af primo 2016 udarbejdes materiale til virksomheder samt til Tårnby Kommunes hjemmeside omkring virksomhedsrettede indsatser samt Fast Track 5. Resultatmål for 2016: 1. Mål: Bevare et stabilt niveau i antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger i forhold til 2015 niveau. 2. Mål: Udbrede kendskabet til og brugen af Fast Track 5 Bilag 6 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

29 Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Udviklingen i fuldtidsbeskæftigelsen Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Klyngesammenligning Bilag 4 Beregning af uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 Bilag 5 Bilag 6 Sygedagpenge, delvist raskmeldinger Fast Track TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

30 Bilag 1: Udviklingen i fuldtidsbeskæftigelsen Bilag 2: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning Beskæftigelsesplan 2016 Her er alle muligheder åbne Herning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 216 16. november 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 216... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. Resultater og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016. Andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) med virksomhedsrettet tilbud i de

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere