Budget Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget"

Transkript

1 Budget Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr Overførsler 1011 Serviceudgifter 1

2 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt i forhold til budgetlægningen for Efter vedtagelsen af budget 2006 er der oprettet et arbejdsmarkedsudvalg, hvorunder overførselsområderne kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse samt introduktionsprogrammet for udlændinge nu ligger. De områder, som til og med regnskab 2005 har hørt under bevillingerne 556: Sygedagpenge og revalidering, 557: Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger og 298 Erhvervscenter er overgået til to nye bevillinger under Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling 1010: Overførselsudgifter og bevilling 1011: Serviceudgifter. Ligeledes er introduktionsprogrammet overgået fra bevilling 882 til Arbejdsmarkedsudvalget. Oprettelsen af det nye arbejdsmarkedsudvalg er sket med virkning fra 1.januar Bevillingen indeholder følgende områder: kontanthjælp og beskæftigelsesindsatsen, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og integrationsområdet. Kommunalreformen har på arbejdsmarkedsområdet resulteret i, at alle kommuner skal oprette et jobcenter, hvor AF og kommunernes hidtidige beskæftigelsesindsats bliver samlet under ét tag. 14 kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune, er endvidere blevet udpeget til at etablere såkaldte pilotjobcentre, hvor kommunerne får hele ansvaret for den fremtidige indsats. Ligeledes bliver Høje-Taastrup hjemsted for en ny specialenhed for den landsdækkende etniske beskæftigelsesindsats. Dermed bliver der fra 1. januar 2007 tale om en organisation, som både består af medarbejdere fra AF, men ligeledes fra forskellige kommunale enheder. Således bliver flere af medarbejderne fra både Familie- og Socialcentret, Lokalcenter Tåstrupgård og Erhvervscentret en del af jobcentret. EUC overgår i den forbindelse til at være en kommunal institution fra tidligere at have været selvejende. KL har i forbindelse med kommunalreformen etableret et netværk for de 14 kommuner, som er blevet udpeget til at etablere pilotjobcentre. Dette er gjort med henblik på at skabe et forum til udveksling af de løbende erfaringer i centrene og kontraktforhandlingerne med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den lovmæssige rygrad i kommunalreformen på arbejdsmarkedsområdet er aftalen En ny chance til alle, som både ændrer Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og Lov om aktiv social politik. Den indebærer bl.a., at der efterstræbes en mere aktiv politik over for de svageste kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere. Endvidere forventes der ny lovgivning på fleksjob-området. Kommunalreformen medfører merudgifter til etableringen af det nye jobcenter. Hertil skal lægges merudgifter til IT i form af et nyt fælles IT-system. Udgifterne til etableringen skønnes primært at ske i 2006 og forventes derfor ikke at påvirke budget 2007 yderligere. Kommunen overtager på arbejdsmarkedsområdet i alt 20 medarbejdere fra staten 12 personer fra AF og 8 personer vedrørende den etniske specialenhed. Kommunen vil i denne forbindelse få overført en driftsbevilling til løn og overheadudgifter på 6,1 mio. kr. samt en foreløbig aktivitetsbevilling på 12,3 mio. kr. til at varetage de nye opgaver for de forsikrede ledige. Vedrørende den etniske specialenhed modtager kommunen en samlet bevilling på 6,0 mio. kr. i 2007 til dækning af løn- og driftsudgifter. Endelig medfører kommunalreformen, at kommunerne overtager ansvaret for den specialiserede revalideringsindsats, hvor der tidligere var 50 pct. amtslig medfinansiering. 2

3 Bevillingens indhold kr. (netto) B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Daghøjskoler Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob Beskæftigelsesordninger Anden gæld Overførsler i alt Overordnede målsætninger for bevillingen Borgere på offentlig forsørgelse skal sikres den korteste vej til selvforsørgelse Kontanthjælpsmodtagerne skal være så kort tid som muligt på offentlig forsørgelse - Kontanthjælpsgraden skal nedbringes Fokuseret indsats fra passiv til aktiv - Aktiveringsgraden skal øges Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområde Kontanthjælp og beskæftigelsesindsats Sygedagpenge Løntilskud til personer i fleksjob m.m. Integration Afgrænsning i kontoplanen Daghøjskoler Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Beskæftigelsesordninger sygedagpenge Anden gæld Løntilskud til personer i fleksjob m.m Introduktionsprogram Introduktionsydelse 3

4 Kontanthjælp og Beskæftigelsesindsats Med vedtagelsen af den særlige indsats, Ny chance til alle, der træder i kraft pr. 1. juli 2006 og løber frem til 30. juni 2008, får kommunerne blandt andet pligt til at gennemgå og revurdere alle passive kontant- og starthjælpsmodtageres sag. Sagerne skal genoptages med henblik på at henvise den ledige til job eller ordinær uddannelse eller til tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud, i job på særlige vilkår etc. Andre elementer i Ny chance til alle er, at unge under 25 år, uden problemer ud over ledighed og uden forsørgerpligt, får pligt til at tage en uddannelse på almindelige SU-vilkår og at der skal ske en styrket opfølgning over for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne bliver kompenseret for merudgifterne i forbindelse med den særlige indsats, der knytter sig til Ny chance til alle. Ny chance til alle indebærer desuden en ændring i refusionssatserne for kontanthjælp, således at kommunen får 35 pct. statsrefusion af kontanthjælpsydelser i passive perioder og 65 pct. i aktive perioder. De nye målsætninger og krav, som kommunerne skal efterleve som følge af Ny chance til alle, kommer allerede i 2006 til at betyde en ændring i kommunens konkrete indsats og opfølgning på kontanthjælpsmodtagernes sager, og spiller ligeledes en stor rolle for målsætningerne på arbejdsmarkedsområdet i både 2007 og Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Flere skal i job eller ordinær uddannelse* Flere skal kunne forsørge sig selv* Flere skal være i gang* Særlig indsats overfor unge kontanthjælpsmodtagere - Unge under 25 år skal i gang med uddannelse på almindelige SU-vilkår. Intensivering af opfølgningen for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere 20 pct. af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse ved udgangen af 2007 (25 pct. pr. 1. juli 2008 jf. Ny chance til alle) Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 12 pct. af perioden frem til (15 pct. i den toårige periode fra jf. Ny chance til alle) Målgruppen skal være i aktivitet mindst 40 pct. af den tid, hvor de modtager kontanthjælp Blandt gruppen af unge fra år, uden problemer ud over ledighed og forsørgerpligt, der inden for en 1-årig periode har modtaget kontanthjælp, skal mindst 50 pct. påbegynde en uddannelse på almindelige SU-vilkår. Sygefraværet blandt kontanthjælpsmodtagere skal i 2007 reduceres i forhold til 2006 Statistik fra Statistik fra Stikprøver og statistik fra Statistik Statistik 4

5 Målgruppen for indsatsen omfatter modtagere af kontant- og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, som i det seneste år har modtaget offentlig forsørgelse men som ikke har deltaget i tilbud om aktivering eller uddannelse. Målgruppen for indsatsen omfatter såvel personer, som opfylder kriterierne ved periodens start, som personer, der i løbet af perioden kommer til at opfylde kriterierne. De ovennævnte mål, der er markeret med *, er opstillet i overensstemmelse med de udmeldte mål i ny chance til alle. Jævnfør ny chance til alle skal målene være opfyldt ved afslutningen af den toårige periode fra 1. juli 2006 til 30. juni Organisering, økonomi og nøgletal Som følge af kommunalreformen og ændringerne på arbejdsmarkedsområdet bliver den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor kontanthjælpsmodtagerne fra organiseret i kommunens jobcenter, der varetager indsatsen overfor kommunens kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Beregning og udbetaling af kontanthjælp varetages af kommunens Ydelsesservice, hvilket betyder, at Jobcentrets indsats er fokuseret på at hjælpe borgerne til at blive selvforsørgende. Arbejdsmarkedsområdet i Høje-Taastrup er organiseret i følgende enheder: Modtagelse/Jobbutik Afklaringsservice Jobservice Jobexpres Sekretariat/stab Specialenheden for den etniske beskæftigelsesindsats Projektenhed Ydelsesenhed Sprogcenter Kommunens projekter for ledige med andre problemer ud over ledighed er organiseret som en selvstændig enhed i en såkaldt BUM-model (en bestiller-udfører-modtager model). Der er på kontanthjælpsområdet sket betydelige konteringsmæssige ændringer i forhold til budget De tidligere funktioner 5.01 kontanthjælp og 5.05 aktiverede kontanthjælpsmodtagere er opdelt i følgende funktioner fra budget 2007: 5.72 Sociale formål 5.73 Kontanthjælp 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 5.80 Revalidering (som også omfatter den tidligere funktion 5.40) Økonomi kontanthjælp og beskæftigelsesindsats kr. (netto) B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Daghøjskoler Sociale ydelser Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Beskæftigelsesordninger Kontanthjælp og beskæftigelsesindsats i alt

6 I forhold til budget 2006 forventes kommunens nettoudgifter til kontanthjælp og beskæftigelsesindsatsen at stige på grund af de ændrede refusionsregler pr. 1. juli 2006, der medfører at refusionssatsen sænkes fra 50 til 35 pct. for kontanthjælp i passive perioder og hæves til 65 pct. for kontanthjælp i aktive perioder. Udgifterne til revalidering omfatter også de udgifter til revalidering, som tidligere blev konteret under funktion 5.40 Revalidering herunder også udgifter til den specialiserede revalideringsindsats. Udgiften skønnes at stige i 2007 som følge af strukturreformen, der på dette område medfører, at kommunerne overtager ansvaret for den specialiserede revalideringsindsats. Kommunerne skal fremover afholde hele udgiften med 50 pct. refusion fra staten, hvor amterne tidligere afholdt halvdelen af udgiften. Ifølge Finansministeriets skøn forventes et fald i ledigheden i løbet af 2006 til et gennemsnitligt niveau på personer mod personer i For 2007 forventes et yderligere mindre fald i ledigheden i forhold til Til trods herfor forventes det i finanslovsforslaget for 2006, at der i 2006 vil ske en stigning i antallet af personer på kontanthjælp i I de kommende år forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere på landsplan at falde med ca personer om året. Arbejdsløshed i pct. af arbejdsstyrken i 2005 I pct. HTK Amt Hele landet Mænd 5,4 4,6 4,8 Kvinder 5,9 5,0 6,5 I alt 5,6 4,8 5,6 Andel ikke-forsikrede ledige i pct. af ledige i alt 15,5 15,2 16,2 Kilde: ECO-nøgletal 2005, tabel 2:60 Som følge af den overordnede målsætning om at fokusere på en aktiv indsats samt lovforslaget ny chance for alle er der i 2007 budgetteret med flere personer på aktiv kontanthjælp sammenlignet med budget Der budgetteres med 234 helårspersoner på aktiv kontanthjælp og på passiv kontanthjælp. Dette ligger tæt op ad antallet af helårspersoner i Antal modtagere af kontanthjælp i perioden 2004 til budget 2007 Helårspersoner Budget 2006 Budget 2007 Kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidender I alt Sygedagpenge Sygedagpenge og arbejdsfastholdelse var et samlet fokusområde for det tidligere Socialudvalg i sidste valgperiode, og der blev foretaget store effektiviseringer af indsatsen i perioden, som har udmøntet sig i pæne resultater. 6

7 Det forventes, at Folketinget vedtager en ny sygedagpengelov, der forventes at træde i kraft medio Der vil formentlig mest blive tale om præciseringer af gældende regler og normer på området. Dog er der lagt op til, at arbejdsskader udgår fra regresområdet, men at denne kommunale mindreindtægt udlignes af et større bloktilskud. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At afklare sygemeldte borgeres arbejdsevne i forhold til ordinært arbejde, fleksjob eller førtidspension At fortsætte nedbringelsen af antallet af sygedagpenge med en varighed over 52 uger At stabilisere den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager Sygemeldte borgere skal visiteres i kategorierne 1, 2 eller 3 Opfølgning i forhold til sygemeldte borgere skal ske med højst 8 ugers mellemrum (kategori 2: højst 4 ugers mellemrum) Sygedagpengesager med en varighed over 52 uger må højst udgøre 14 % af det samlede antal løbende sager Statistik, handlingsplan og stikprøvekontrol Statistik, handlingsplan og stikprøvekontrol Statistik, handlingsplan og stikprøvekontrol Organisering, økonomi og nøgletal Sygedagpenge bliver organisatorisk en del af det nye Jobcenter, som træder i kraft 1. januar Sygedagpengeområdet er organiseret i 2 adskilte enheder: Jobcenterets Afklaringsservice refererer til Jobcenterchefen, som igen refererer til Arbejdsmarkedsdirektøren. 9 opfølgningsmedarbejdere, 1 faglig konsulent, 1 lægekonsulent og 1 teamchef er tilknyttet sygedagpengeområdet. Ydelsesservice refererer direkte til Arbejdsmarkedsdirektøren. 4 udbetalingsmedarbejdere er tilknyttet sygedagpengeområdet. Området omfatter udgifter til sygedagpenge med varighed mellem 5 og 52 uger, hvor staten yder 50 pct. statsrefusion. For sager med en varighed over 52 uger finansierer kommunen den fulde udgift. Anden gæld omfatter sygedagpenge til og med 4 ugers varighed, barselsdagpenge og ATP-bidrag af ydelserne. Udgifter til Sygedagpenge kr. (netto) B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Sygedagpenge heraf udgifter vedr. sager over 52 uger u. refusion heraf udgifter med 50 pct. refusion Anden gæld * Sygedagpenge i alt * Anden gæld omfatter sygedagpenge til og med 4 ugers varighed, barselsdagpenge og ATP-bidrag af ydelserne. 7

8 Der vil fortsat være stor fokus på antallet af sager med en længde over 52 uger og antallet af de langvarige sager er også nedbragt i perioden 2003 til Forudsætningen for budget 2007 er ca. 70 sager over 52 uger. Antal dagpengesager samt gennemsnitlig varighed for perioden 2002 til Antal sager Gennemsnitlig varighed i uger Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesagerne har siden 2003 udvist en faldende tendens. Det er forudsætningen for budget 2007, at varigheden ikke stiger. Udgifterne til sygedagpenge med kommunal medfinansiering ligger stadig lidt over landsgennemsnittet. Men forskellen er reduceret i perioden 2004 til budget Udgifter til sygedagpenge med kommunal medfinansiering (sager over 4 uger) (kr. pr. indbygger) Regnskab 2004 Budget 2005 Budget 2006 Ændring i pct. Høje-Taastrup ,3 Københavns Amt ,0 Hele landet ,7 Løntilskud til personer i fleksjob m.m. Området har været i kraftig vækst de senere år. Dette viser sig ved en stadig stigning i antallet af personer i fleksjob og på ledighedsydelse. Der er dog netop indgået en politisk aftale om justering af lovgivningen på området, som forventes at medføre en opbremsning i antallet af personer, der visiteres til et fleksjob. Ændringerne forventes blandt andet at medføre krav om en bedre/skærpet visitation samt en nedbringelse af ledigheden blandt personer visiteret til et fleksjob. Det forventes herudover, at administrationen af fleksydelse overgår fra staten til kommunerne. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Kvalificering af visitationen til fleksjob Der skal foreligge den nødvendige dokumentation til grund for visitering til fleksjob Stikprøver / statistik Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse Nedbringelse af den gennemsnitlige varighed for personer på ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse skal nedbringes i forhold til niveauet i budget 2006 Den gennemsnitlige varighed for personer på ledighedsydelse skal nedbringes Statistik / handlingsplan Statistik / handlingsplan 8

9 Organisering, økonomi og nøgletal Både løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse bliver en del af det nye jobcenter. Udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse kr. (netto) B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Løntilskud Ledighedsydelse I alt Det forventes, at der fra 2006 og frem vil være en tilgang af personer i fleksjob på ca. 35 personer om året. Således forventes det samlede antal personer i fleksjob at ville udgøre ca. 340 personer i I 2005 udgjorde antal personer i fleksjob 267 personer. Der forventes at være 34 helårspersoner på ledighedsydelse i 2007, mod 40 helårspersoner i budget Trods den store stigning i antal personer i fleksjob de seneste år ligger udgifterne til løntilskud til personer i fleksjob stadig under både amts- og landsgennemsnittet. Nettodriftsudgifter til løntilskud til personer i fleksjob og skånejob i budget 2005 og 2006 Kr. pr. indbygger Budget 2005 Budget 2006 Ændr. Budget 2005 til 2006 i pct. Høje-Taastrup Københavns Amt Hele landet Kilde: ECO nøgletal 2005 og 2006, tabel 4.60 Integration Den overordnede målsætning for Høje-Taastrup Kommunes integrationsindsats har siden 1999 været at alle flygtninge og indvandrere: taler og forstår dansk er selvhjulpne og selvforsørgende, og indgår i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning Boligsocialt Udvalg har medio 2006 truffet beslutning om en revision af kommunens integrationspolitik, som vil blive udmøntet i en række konkrete initiativer. Målsætninger og resultatkrav for danskundervisningen Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At nyankomne udlændinge tager imod tilbud om danskundervisning. At nyankomne udlændinge gennemfører danskuddannelse. At minimum 90 % af de nyankomne udlændinge starter på danskundervisning senest 3 måneder efter, at de har modtaget tilbuddet. At minimum 85 % af de fuldtidsdeltagende kursister, omfattet af Integrationsloven, afslutter med en danskprøve indenfor 3 år. Status i starten af året. Status i starten af året. 9

10 Sprogcentret skal i et tæt samarbejde med Jobcentret medvirke til udlændinges selvforsørgelse. Sprogcentret skal i et tæt samarbejde med relevante fagcentre medvirke til at udvikle børn og unges sproglige, faglige og sociale kompetencer, samt medvirke til at styrke samarbejdet med børnenes forældre. Fortsat udvikling af koordinationen af og samarbejdet i forhold til sprogundervisningens indplacering i Jobcentrets funktioner, herunder: at Sprogcentret medvirker til en hurtig og korrekt visitation af personer med behov for danskundervisning, som henvender sig Jobcentret at organiseringen af undervisningen afspejler, at der skal tilbydes relevant undervisning til såvel udlændinge i offentlig forsørgelse, som udlændinge i job eller uddannelse. at medvirke til implementering af En ny chance til alle i form af tilbud rettet mod udvalgte målgrupper, evt. på eller i forbindelse med arbejde/aktivering 1) Sprogcentret tilbyder forældrekurser til skolerne. 2) På Selsmoseskolen deltager 80 % af forældrene i sprogcentrets tilbud om kurser og forældredansk til forældre til børn på skolen. 3) Sprogcentret udvikler i samarbejde med Linie 10 et tilbud målrettet unge i såvel 10. klasse som på Sprogcentret med henblik på at styrke de unges sproglige og faglige færdigheder. Status i starten af året. Status i starten af året. Målsætninger og resultatkrav for integrationsindsatsen iøvrigt Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Nyankomne selvforsørgere skal gøres bekendt med tilbud i henhold til Integrationsloven. Der gøres en målrettet indsats for, at nyankomne udlændinge bliver selvforsørgende indenfor introduktionsperioden. Borgere med tidsbegrænset opholdstilladelse skal ved ansøgning om en ydelse (starthjælp, kontanthjælp m.v.) have udarbejdet en integrationskontrakt. Alle nyankomne selvforsørgere, som ikke selv har fundet job eller er startet på en uddannelse, skal indenfor det første år tilbydes praktik, løntilskud eller job. Heraf skal mindst 50 % tage imod tilbuddet. 75 % af de nyankomne udlændinge skal være selvforsørgende eller i gang med uddannelse indenfor de første 3 år. Der tilstræbes 100 % s målopfyldelse. Status i starten af året. Status i starten af året. Opfølgning én gang om året. 10

11 Organisering, økonomi og nøgletal Økonomi på integrationsområdet kr. (netto) B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Introduktionsprogram m.v heraf udgifter til sprogcenter Introduktionsydelse Introduktionsprogram i alt Både grund- og programtilskuddet har været kraftigt faldende fra 2005 og frem, dels på grund af ændrede tilskudsregler, dels på grund af færre nyankomne udlændinge omfattet af Integrationsloven. Da der i 2004 var en overgangsordning vedrørende aftrapningstilskuddet, må det forventes, at indtægterne fra grund- og programtilskud fra 2005 og frem vil stagnere på et niveau svarende til 2005-niveauet med mindre der sker væsentlige udsving i antal nytilkomne udlændinge. Danskundervisningen varetages af Høje-Taastrup Sprogcenter, som pr. 1. januar.2006 blev kommunalt. I forbindelse med kommunalisering overgik sprogcentret fra en taxameterbaseret afregningsmodel til, i lighed med andre kommunale uddannelsesinstitutioner, at der afsættes et bruttobudget ud fra et givent aktivitetsniveau. Høje-Taastrup Sprogcenter er en del af kommunens arbejdsmarkedsområde. Der lægges i den forbindelse op til, at Sprogcentret skal indgå i et tæt samarbejde med jobcentret om ledige borgere med behov for danskundervisning. Danskundervisningen skal dog samtidig tilgodese, at over halvdelen af kursisterne er selvforsørgende, det vil sige allerede i gang med job eller uddannelse eller forsørget af deres familie. I forbindelse med etableringen af jobcentret vil sagsbehandlingen af borgere omfattet af Integrationsloven blive placeret i jobcentrets enhed for afklaringsservice. Aktiveringen af ledige flygtninge og indvandrere på starthjælp eller kontanthjælp, samt beskæftigelsesrettede tilbud til nyankomne udlændinge, som forsørges af familien, skal ske i et tæt samarbejde med jobcentrets enhed for jobservice, herunder i særdeleshed med JobExpres. Der vil også i de kommende år løbende blive iværksat initiativer særligt målrettet flygtninge og indvandrere i regi af såvel jobcentret, sprogcentret som den boligsociale indsats. Fra 1. januar 2007 skal Høje-Taastrup Kommune endvidere varetage en landsdækkende specialistfunktion for den etniske beskæftigelsesindsats. I 2006/2007 vil der være fokus på iværksættelse af den lovgivningsmæssige udmøntning af integrationsaftalen En ny chance til alle, hvor det særligt i forhold til borgere omfattet af Integrationsloven gælder, at kommunen fremover skal indgå en integrationskontrakt med nyankomne udlændinge. Integrationskontrakten skal ligeledes indgås med øvrige borgere med tidsbegrænset opholdstilladelse ved ansøgning om en ydelse (starthjælp, kontanthjælp m.v.). Regeringen har i sit velfærdsudspil Fremtidens velstand og velfærd fra april 2006 lagt op til en reform af finansieringen af kommunernes udgifter efter integrationsloven og danskuddannelsesloven. Der lægges op til en forenklet og mere resultatorienteret finansieringsform. Særligt to forslag er positivt nyt for Høje- Taastrup Kommune. Det drejer sig om forslagene om, at resultattilskuddene i forbindelse med at udlændinge omfattet af Integrationsloven består danskprøve eller kommer i ordinært arbejde forhøjes samt udvides med et resultattilskud i forbindelse med påbegyndelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse; samt forslaget om at der indføres 50% s refusion af kommunens udgifter til danskuddannelse til udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven, frem for den kompensation over bloktilskuddet som 11

12 der hidtil har været lagt op til. Finansieringsreformen er imidlertid blevet udskudt og forventes nu at træde i kraft pr. 1. januar På baggrund af såvel den nuværende, som forventningerne til en kommende finansiering af kommunernes udgifter efter integrationsloven og danskuddannelsesloven, sigter ovennævnte målsætninger og resultatkrav primært mod at sikre, at kommunen kan få optimalt udbytte af refusions- og resultattilskudsbestemmelserne på området. Flygtninge og indvandrere udgør 8,1 pct. af Høje-Taastrup Kommunes befolkning, hvilket er væsentligt over gennemsnittet for både Københavns Amt og hele landet. Andel flygtninge og indvandrere 2005 (i pct. af befolkningen) Høje-Taastrup Københavns Amt Hele landet Andel flygtninge og indvandrere i pct. af befolkningen 8,1 5,2 3,3 Andel 6-16 årige flygtninge og indvandrere i pct. af antal 6-16 årige 12,3 7,0 4,9 Andel 0-5 årige flygtninge og indvandrere i pct. af antal 0-5 årige 11,2 7,4 5,4 Høje-Taastrup Kommune har over dobbelt så mange udenlandske statsborgere pr indbyggere som på landsplan. Også sammenlignet med Københavns Amt ligger kommunen på et højt niveau. Andel indvandrere og efterkommere i 2005 (pr indbyggere) Høje-Taastrup Københavns Hele landet Amt Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke vestlige lande Efterkommere fra vestlige lande Efterkommere fra ikke vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra Ikke vestlige lande Indvandrere og efterkommere i alt

13 1011 Serviceudgifter Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt i forhold til budgetlægningen for Efter vedtagelsen af budget 2006 er der oprettet et arbejdsmarkedsudvalg, hvorunder overførselsområderne kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse samt introduktionsprogrammet for udlændinge nu ligger. De områder, som til og med budget 2006 har hørt under bevillingerne 556: Sygedagpenge og revalidering, 557: Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger og 298 Erhvervscenter er overgået til to nye bevillinger under Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling 1010: Overførselsudgifter og bevilling 1011: Serviceudgifter. Ligeledes er introduktionsprogrammet overgået fra bevilling 882 til Arbejdsmarkedsudvalget. Oprettelsen af det nye arbejdsmarkedsudvalg er sket med virkning fra 1. januar Bevillingen indeholder følgende områder: Produktionsskoler Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Øvrige sociale formål Midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Lægeerklæringer Bevillingens indhold kr. (netto) B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Produktionsskoler Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger * Serviceudgifter i alt * Sekretariat og forvaltninger indeholder midler fra det lokale beskæftigelsesråd samt lægeerklæringer Overordnede målsætninger for bevillingen Bevillingen er meget tæt forbundet med bevilling 1010 overførsler. Denne bevilling omfatter de udgifter på arbejdsmarkedsområdet, som er defineret som en serviceudgift; det vil sige de udgifter som ikke er lovbundne. De overordnede målsætninger for bevilling 1010 er således også gældende for denne bevilling: Borgere på offentlig forsørgelse skal sikres den korteste vej til selvforsørgelse Kontanthjælpsmodtagere skal være så kort tid som muligt på offentlig forsørgelse Fokuseret indsats fra passiv til aktiv hjælp aktiveringsgraden skal øges 13

14 Bevillingens opgaveområde Bevillingens opgaveområde er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområde Beskæftigelsesindsats Afgrænsning i kontoplanen Produktionsskoler Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Øvrige sociale formål Sekretariat for forvaltninger Organisering, økonomi og nøgletal Som følge af kommunalreformen og ændringerne på arbejdsmarkedsområdet bliver den arbejdsmarkedsrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere fra 2007 organiseret i kommunens jobcenter, der skal varetage indsatsen i forhold til både kommunens kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsområdet i Høje-Taastrup er organiseret i Jobcentret, der huser følgende enheder: Modtagelse/Jobbutik Afklaringsservice Jobservice Jobexpres Sekretariat/stab Specialenheden for den etniske beskæftigelsesindsats Projektenhed Ydelsesenhed Sprogcenter Bidrag til produktionsskoler: Der afsættes midler til statsbidrag for alle produktionsskoleelever, der i 2006 har gået på produktionsskoler og som er visiteret via Ungdommens Uddannelsesvejledning. Jobtræning: Det forventes, at der i 2007 vil være ca. 60 helårspersoner (forsikrede ledige), der ansættes i jobtræning i kommunalt regi. Pulje- og servicejob: Kommunen har personer ansat i ordinære job, hvor staten yder et tilskud på kr. pr. år pr. person. Arbejdsformidling: Lønudgift til 3 jobkonsulenter, der fremskaffer fleksjob i private og offentlige virksomheder samt varetager opgaven med arbejdsfastholdelse, primært for sygedagpengemodtagere. Koordinationsudvalget midler bliver i 2007 med strukturreformen i stedet fra det lokale beskæftigelsesråd. Midlerne anvendes til forskellige projekter for personer på blandt andet kontanthjælp. Det forventes, at kommunen vil modtage et beløb i samme størrelsesorden som under Koordinationsudvalget. 14

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: Regnskab 2006 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 100 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Driftssikring af boligbyggeri m.v. Øvrige

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-12. Budget 2005-2008. 556 Sygedagpenge og revalidering

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-12. Budget 2005-2008. 556 Sygedagpenge og revalidering Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-12 Budget 2005-2008 556 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Familie-Socialcenter@htk.dk

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Budget 2008. Budget 2009 2.977-330 2.308-330

Budget 2008. Budget 2009 2.977-330 2.308-330 Hovedkonto 03 Undervisning og kultur Hele 1.000 kr. Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 03 Undervisning og kultur 2.977-330 2.977-330 2.977-330 2.977-330 30 Ungdomsuddannelser 44. Produktionsskoler

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje I mio. kr. - = reduktion Netto 2016 Netto 2017 Netto 2018 Netto 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Projektpulje 1. projektpulje 0,50 0,50 0,50 0,50 2. mindreforbrug på beskæftigelsesrettede indsatser -0,50-0,50-0,50-0,50

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

1. Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindsatsen og konsekvenserne af ny chance til alle i Ballerup Kommune

1. Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindsatsen og konsekvenserne af ny chance til alle i Ballerup Kommune Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07.08.2007, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindssen og konsekvenserne af ny chance

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012-2015 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling

NOTAT Økonomisk Afdeling NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere