Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Budget 2014 Beskæftigelsesindsats 11% Forsørgelsesydelser 89%

2 Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO , , , ,507 Årets budgetramme, sektorer Forsørgelsesydelser Beskæftigelsesindsats Udvalget i alt Rammeudmelding 17. april ,787 94, ,825 +/- Budgetgaranti -8,500-7,108-15,608 +/- Lov og cirkulære -2,810 4,012 1,202 +/- Tekniske korrektioner 0,000 0,412 0,412 +/- Flytning ml/udvalg 0,000-0,306-0,306 +/- Omprioriteringer indenfor rammen 4,595-4,595 0,000 - Reduktion 0,000-0,799-0,799 Ufinansierede udvidelsesforslag -0,770 0,000-0,770 Total 788,303 85, ,957 I henhold til Budgetproces for 2014 skal udarbejde et budgetforslag inden for en budgetramme, som er lig med den udmeldte budgetramme pr. 17. april 2013 samt budgetgaranti, lov- og cirkulæreprogrammet og reguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Økonomiudvalget udmeldte den 7. august 2013 reduktionspuljer med forholdsmæssig fordeling på fagudvalgene. har fået udmeldt en reduktionspulje på 0,397 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af beslutning d. 21. august 2013 og budgetforudsætningerne er revurderet ift. ØKO II og Økonomiaftalen for Herunder det nye ledighedsskøn for forsikrede ledige. Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2013, at budgetlægger de forventede udgifter til arbejdsmarkedsydelse og afledte konsekvenser for øvrige indkomstoverførsler inden for den udmeldte ramme til udvalget. Arbejdsmarkedsområdet er præget af en række reformer, som har betydning for Budget 2014 og overslagsårene: Kontanthjælpsreform Der er tale om en meget ambitiøs satsning på uddannelse af de unge med et stærkere fokus på en helhedsorienteret indsats for de svageste kontanthjælpsmodtagere. I Økonomiaftalen for 2014 er der ikke taget højde for

3 de kommunaløkonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Samlet set har reformen meget betydelige konsekvenser for både ydelsesdelen og for indsatsdelen. Når de økonomiske konsekvenser af reformen er handlet på plads vil det indgå i midtvejsreguleringen af lov- og cirkulæreprogrammet i I budgetforudsætningerne er der taget højde for ændringen af ydelsesdelen, men der er ikke taget højde for ændringer på indsatsdelen bl.a., at der ikke kan hjemtages refusion af driftsudgifterne til vejlednings- og opkvalificeringsforløb i de første to år for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, dog undtaget regne-, læse- og stavekurser. Desuden er de nye regler for mentorstøtte ikke indregnet. I forbindelse med finansloven for 2014 vil der blive udmeldt en øvre refusionsramme for, hvor store udgifter kommunerne kan hjemtage 50 % refusion for. For mentorstøtte til personer i ressourceforløb vil der dog fortsat være 50 % refusion uden en øvre ramme. Sygedagpengereform Forhandlinger om en sygedagpengereform på baggrund af Regeringens udspil blev udsat til efter sommerferien, og det er usikkert hvornår en politisk aftale kan indgås og hvornår en reform vil kunne træde i kraft. Indholdet i Regeringens udspil peger dog entydigt i samme retning som de øvrige reformer. Her er der også tale om individuelt tilpasset, helhedsorienteret, tværfaglig og længerevarende indsats, ligesom der konkret tales om ressourceforløb efter 6 måneder for sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter gældende regler. Afhængig af hvornår aftalen indgås og får virkning fra, kan det evt. få betydning for Budget Ny indfasning af dagpengereformen Den nye indfasning af dagpengereformen består af to dele. Den ene del er en forlængelse af den særlige uddannelsesordning, så den også omfatter ledige der mister dagpengeretten i 2. halvår De får dermed ret til uddannelsesydelse i op til 6 måneder. Den anden del er en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014, der sikre forsørgelse til alle, som mister dagpengeretten og ret til særlig uddannelsesydelse uanset om de er berettiget til kontanthjælp. I Økonomiaftalen for 2014 er der ikke taget højde for udgifterne til arbejdsmarkedsydelse, da selve arbejdsmarkedsydelsen først udmøntes ved et lovforslag i det kommende folketingsår. Det vil sige at Hjørring kommune, og herunder Arbejdsmarkedsområdet ikke er økonomisk kompenseret for udgiften til Arbejdsmarkedsydelse. Som tidligere nævnt besluttede Økonomiudvalget den 7. august 2013, at budgetlægger de forventede udgifter til arbejdsmarkedsydelse og afledte konsekvenser for øvrige indkomstoverførsler inden for den udmeldte ramme til udvalget.

4 Der er i 2014 budgetlagt en udgift på 8,2 mio. kr. til arbejdsmarkedsydelse, faldende til 6,8 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016, hvor ydelsen udfases. Samtidig er de samlede økonomiske konsekvenser af målretningen af seks ugers selvvalgt uddannelse endnu ikke forhandlet med KL. Fremadrettet får ledige først ret til seks ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed. Endelig sker der en målretning af danskuddannelse - introdansk som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, hvor de økonomiske konsekvenser ikke er medtaget i Økonomiaftalen for Refusionsreform I de politiske aftaler i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob samt kontanthjælpsreformen indgår, at statsrefusionen i forbindelse forsørgelsesudgifterne skal ændres. Der er tale om, at refusionssatserne skal være ens på tværs af alle ydelser, og at de skal falde over tid. Modellen indeholder et kraftigt økonomisk incitament til at investere i tidlige og intensive indsatser, og reformen vil således på stærkeste vis understøtte iværksættelsen af en fremrykket rehabiliteringsindsats. Det er aftalt, at refusionsreformen skal forhandles med KL i 2014, og den forventes at få virkning fra og med 2015.

5 Idegrundlag og vision har vedtaget følgende fælles vision for Arbejdsmarkedspolitikken: Arbejdsmarkedspolitikken i Hjørring Kommune skal skabe helhed mellem beskæftigelses-, erhvervs-, uddannelses- og socialpolitik. Arbejdsmarkedspolitikken udmøntes til virkelighed gennem investeringer i mennesker, kompetencer og tiltag med afsæt i nedenstående arbejdsmarkedspolitiske værdier. 1. Meningsgivende indsats: Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte borger, for virksomheden / arbejdspladsen, for kommunen og for samfundet. 2. Selvhjulpenhed: Borgerne skal inddrages tidligt og aktivt med henblik på at opnå og / eller fastholde medansvar for eget forløb. 3. Noget for noget: Borgere har både rettigheder og pligter. 4. Uddannelsesvalg og kompetenceudvikling: Borgere skal vejledes om uddannelsesvalg og kompetenceudvikling, der giver de bedste forudsætninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 5. Efterspørgselsfokuseret samarbejde: De kommende kompetencebehov skal afdækkes i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne. 6. Vækst og jobskabelse: De konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser skal understøtte vækst og jobskabelse gennem fokus på udnyttelse af kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner. 7. Service til virksomhederne: Forvaltningen skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer med virksomhederne. 8. Individet og det hele menneske: Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov og inddrage den fornødne flerfaglighed for at sikre en helhedsorienteret tilgang. 9. Understøtte et rummeligt arbejdsmarked: Arbejdsmarkedspolitikken skal understøtte inklusion af borgere med nedsat funktionsevne ved udviklingen af det rummelige arbejdsmarked. 10. Alle kan bidrage til samfundet: Alle borgere skal have mulighed for at opnå en arbejdsidentitet og bidrage til samfundet blandt andet gennem udvikling af et bredere arbejdsbegreb og nye organisationsformer.

6 Der er flere grundlæggende udfordringer, som sætter retningen for strategier og indsatser i de kommende år i Hjørring Kommune. Udfordringerne er udover ministerens mål (beskrives under indsatsområder) på kort sigt ledige dagpengemodtagere der falder for varighed og på langt sigt arbejdsmarkedets udvikling med faldende arbejdsstyrke og fortsat stigende kompetencekrav til arbejdsstyrken. Èn indgang for virksomhederne For at sikre udmøntningen af aktiveringsstrategien er det afgørende med et godt samarbejde med virksomhederne. Fundamentet for at kunne tilvejebringe en faglig og effektiv aktiveringsindsats er et solidt samarbejde med lokalområdets virksomheder. Der skal i langt højere grad indgås strategiske partnerskabsaftaler med virksomhederne i forhold til udmøntningen af den nye aktiveringsstrategi. Erfaringerne i både Hjørring Kommune og i andre kommuner viser, at virksomhederne gerne vil påtage sig et socialt ansvar og medvirke til løsning af opgaven, hvis samarbejdet med kommunen fungerer. Målsætningen er, at virksomhederne oplever Jobcentret som professionel samarbejdspartner i forhold til: At fungere som virksomhedernes ene indgang til jobcentret At etablere og vedligeholde aftaler med virksomhederne og styre logistikken i forhold til at anvende pladserne effektivt. At medvirke til uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i virksomhederne bl.a. via iværksættelse af jobrotationsforløb. At understøtte etablering og drift af virksomhedscentre, som er en struktureret samarbejdsmodel med virksomheder omkring aktivering. For at kunne opfylde disse målsætninger forestår Jobcentrets virksomhedsservice al kontakt til virksomhederne. Den enkelte virksomhed vil få en virksomhedskonsulent som fast kontaktperson, og som vil sikre den interne koordinering i samarbejdet med Jobcentret. Virksomhedskonsulenter skal være i stand til at vise virksomhederne nytteværdierne af at indgå et strategisk samarbejde med jobcentret, og skal som en meget væsentlig opgave opdyrke nye virksomheder, hvor jobcentret ikke før har haft en aftale. Èn indgang for borgeren Udmøntningen af princippet om en indgang for borgeren sikrer, at jobcentret fremstår som en helhed på tværs af de enkelte afdelinger i jobcentret, hvor borgerens sag løses i et samarbejde. Borgeren har en fast kontaktperson i hele det aktuelle sagsforløb. Skift af kontaktperson sker som altovervejende hovedregel kun ved skift i forsørgelsesgrundlag for eksempel ved overgang fra sygedagpenge til kontanthjælp. Konkret betyder det, at den enkelte afdeling i jobcentret nu selv forestår alle myndigheds- og foranstaltningsopgaver i forhold til borgeren. Således vil opfølgningen på virksomhedsrettet aktivering fremadrettet blive varetaget i den enkelte afdeling, hvor denne opgave i dag bliver løst af jobkonsulenter. Indsatsområder I Beskæftigelsesplanen for 2014 uddybes strategien for at nå de enkelte mål, og her er der også fastsat resultatmål for ministerens og de lokale mål. Lokale Mål Mål 1: Flere praktikpladser Flere praktikpladser: Arbejdsmarkedsforvaltningen skal aktivt arbejde for, at der via samarbejde kommer et øget fokus på at etablere flere praktikplader til unge under uddannelse.

7 Mål 2: Sygedagpenge Nedbringelse af sygedagpengesager: Det skal sikres, at antallet af langvarige sygedagpengesager varigt nedbringes og, at der ved udgangen af december 2014 højest er 100 aktive sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger Mål 3: Tidlig uddannelsesplanlægning Tidlig uddannelsesplanlægning: Arbejdsmarkedsforvaltningen skal aktivt arbejde for, at der via samarbejde med a-kasserne kommer et øget fokus på at få ledige, der har et kompetencebehov, i gang med et opkvalificerende forløb hurtigst muligt. Ministermål - Lovpligtige Mål 1: Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse Styrket indsats for at få flere unge i uddannelse: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Færre personer skal førtidspensioneres Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledighed Langtidsledigheden skal bekæmpes: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. Mål 4: Virksomhedsindsatsen En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

8 Udvalgets opdeling i sektorer Sektorer Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Forsørgelsesydelser (lovbestemt) 788, , , ,575 Beskæftigelsesindsats 85,655 87,733 88,914 89,931 Udvalget i alt 873, , , ,507 Budgetforudsætninger Budget 2014 er beregnet ud fra følgende antal helårspersoner (HÅP) fordelt på målgrupper Målgruppe HÅP 2014 Kontanthjælp Revalidering 230 Fleksjob 900 Ledighedsydelse 255 Skånejob 135 Førtidspension Sygedagpenge 796 A-dagpenge 1.315* Uddannelsesydelse 28 Arbejdsmarkedsydelse 89 Ressourceforløb 171 *Heraf 90 HÅP i jobrotation.

9 Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sektor: Forsørgelsesydelser 788, , , ,576 A-dagpenge 18% Ressource forløb 2% Kontanthjælp 12% Revalidering 2% Sygedagpenge 16% Fleks- og skånejob og ledigheds ydelser 13% Førtidspensioner 36% Årets budgetramme Rammeudmelding Fleksjob, skånejob og ledigheds- ydelser A- dagpenge Kontanthjælp Revalidering Førtidspension Sygedagpenge Ressourceforløb Sektoren i 17. april ,633 18, , , , ,371 0, ,786 +/- Budgetgaranti 2,600 0,000-2,000-10,400-2,600-18,600 22,500-8,500 +/- Lov og cirkulære 0,000 0,000-2,881 0,071 0,000 0,000 0,000-2,810 +/- Tekniske korrektioner 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 +/-Flytning ml/udvalg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 +/- Omprioriteringer indenfor rammen -11,679 0,523 1,305 4,236 6,730 8,594-5,114 4,595 - Reduktion 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ufinansierede udvidelsesforslag -0,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,770 Total 99,784 19, , , , ,365 17, ,303 alt

10 Sektorens opgaver Jobcenteret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om en aktiv socialpolitik, Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Sektoren Forsørgelsesydelser omfatter følgende lovbestemte bevillinger: - kontant- og starthjælp efter Lov om aktiv socialpolitik, - revalidering efter Lov om aktiv socialpolitik, - fleksjob, skånejob og ledighedsydelser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, - førtidspension efter Lov om social pension, og - dagpenge efter Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. - medfinansiering af a-dagpenge efter en karensperiode på 4 uger i medfinansiering af befordringsgodtgørelse forsikrede ledige. - medfinansiering af særlig uddannelsesydelse - medfinansiering af arbejdsmarkedsydelse - ressourceforløb efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indsatsområder Sektorens opdeling i serviceområder Serviceområder Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Kontanthjælp 99,784 82,675 67,879 55,320 Revalidering 19,122 19,266 19,721 20,358 Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser 102, , , ,665 Førtidspension 299, , , ,429 Sygedagpenge 106, , , ,461 A-dagpenge 143, , , ,795 Ressourceforløb 17,386 36,196 49,718 57,547 Sektoren i alt 788, , , ,576

11 Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Kontanthjælp 99,784 82,675 67,879 55,320 Serviceområdets opgaver Efter lov om aktiv socialpolitik yder kommunen hjælp i form af kontant- og starthjælp under forudsætning af: - at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, - at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og - at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser Der er i loven fastsat differentierede ydelsessatser for forskellige målgrupper. Service- og kvalitetsniveau

12 Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Helårspersoner Kommunal udgift 2014 i mio. kr. Passiv kontanthjælp - forsørger ,511 Passiv kontanthjælp - ej forsørger ,874 Passiv kontanthjælp - unge u/30 år 159 8,616 Passiv kontanthjælp - ej pensionsberettigede 17 1,272 Passiv kontanthjælp i alt ,273 Kap % ref. Aktiv kontanthjælp - forsørgere 52 6,249 Aktiv kontanthjælp - ej forsørgere 45 3,951 Aktiv kontanthjælp - unge u/30 år 84 4,549 Kap % ref. + Kap. 11 Aktiv kontanthjælp - forsørgere 115 9,851 Aktiv kontanthjælp - ej forsørgere 72 4,643 Aktiv kontanthjælp - unge u/30 år 52 2,012 Aktiv kontanthjælp i alt ,255 Kontanthjælp - i øvrigt 1,256 Totalt for serviceområdet kontanthjælp ,784 For budgettet i overslagsårene forventes det at udgifterne til kontanthjælp vil falde, grundet afgang til ressourceforløb, således forventes i helårspersoner på kontanthjælp, 816 i 2016 og 689 i 2017.

13 Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Revalidering 19,122 19,266 19,721 20,358 Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter revalidering, herunder uddannelses- og virksomhedsrevalidering, forrevalidering. Efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der ydes tillægsydelser til revalidender. Disse ydelser omfatter: tilskud til hjælpemidler, undervisningsmateriale, m.v. - uddannelsesgebyr mentorfunktion befordringsgodtgørelse. Hovedparten af disse udgifter er budgetteret under sektor for aktiveringstilbud. Service- og kvalitetsniveau har valgt at fokusere mere på anvendelsen virksomhedsrevalidering. Dette redskab skønnes velegnet til denne målgruppe, særligt for personer i matchgruppe 2, hvor der skønnes at være en realistisk mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Helårspersoner Kommunal udgift i mio. kr. Uddannelsesrevalidering 105 9,576 Virksomhedsrevalidering 55 3,800 Forrevalidering kontanthj.modt. 30% ref. 20 1,552 Forrevalidering kontanthj.modt. 50% ref. 35 1,969 Revalidering 30% refusion 15 2,225 Totalt for serviceområdet revalidering ,122 For budgettet i overslagsårene forventes en lille stigning, grundet tilgang fra ressourceforløb med 2 helårspersoner i 2015, yderligere 5 i 2016 og endnu yderligere 7 i 2017.

14 Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse 102, , , ,665 Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter bevillinger til fleksjob, skånejob, og ledighedsydelse. Service- og kvalitetsniveau har besluttet, at indsatsen for etablering af fleksjob for personer på ledighedsydelse skulle intensiveres. Denne beslutning er videreført fra budgetlægningen for 2012 og Med en ny reform på fleksjobområdet er der i budgettet 2014 samt overslagsårene budgetteret for en stigning af helårspersoner i fleksjob.

15 Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Helårs personer Kommunal udgift 2014 i mio. kr. Fleksjob Løntilskud på 1/3 af lønnen 1 0,075 Løntilskud på 1/2 af lønnen 145 9,156 Løntilskud på 2/3 af lønnen ,422 Selvstændige, 1/2 tilskud 10 0,632 Selvstændige, 2/3 tilskud 36 2,275 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 95 6,004 Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende 5 0,316 Driftsudgifter 0,200 Fleksjob arbejdsgiverandel 4,000 Fleksjob i alt ,080 Skånejob 135 2,597 Ledighedsydelse Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget ,066 Særlig ydelse ikke refusionsberettiget 1 0,123 Ledighedsydelse under ferie 6 0,765 Særlig ydelse med 30 % refusion 1 0,061 Før første fleksjob 28 3,308 Mellem fleksjob 52 6,143 Under sygdom/barsel 1 0,143 Under aktivering med 30 % refusion 8 0,945 Under aktivering med 50 % refusion 28 2,452 Ledighedsydelse i alt ,006 I alt for serviceområdet ,683 Der forventes helårspersoner i fleksjob i 2015, i 2016 og i 2017.

16 Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Førtidspension 299, , , ,429 Serviceområdets opgaver Områdets opgaver består i bevillinger til førtidspensioner. Service- og kvalitetsniveau Førtidspensionsområdet er lovgivningsmæssigt fastlagt. Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Antal helårspersoner Kommunal nettoudgift i mio. kr. Førtidspension 50 % refusion ,516 Førtidspension 35 % refusion før ,839 Førtidspension 35 % refusion efter ,145 Mellemkommunalrefusion 6,000 Total for serviceområdet førtidspension ,500 Den tidligere betydelige vækst i udgifterne til førtidspension i budgetoverslagsårene, forventes ikke i grundet den nye førtidspensionsreform. Der forventes helårspersoner på førtidspension i 2015, i 2016 og i 2017

17 Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Sygedagpenge 106, , , ,461 Serviceområdets opgaver Serviceområdet reguleres ved Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og der bevilges dagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, barsel og adoption. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Helårspersoner Kommunal udgift i mio. kr. Sygedagpengemodtagere mellem 5. og 8. uge ,850 Sygedagpengemodtagere mellem 9. og 52. uge 50% ref ,850 Sygedagpengemodtagere mellem 9. og 52. uge 30% ref ,712 Sygedagpengemodtagere over 52 uger ,859 Sygedagpengemodtagere forældre til syge børn 7 0,690 Regresindtægter -2,500 Kommunal udgift i alt ,461 For budgettet i overslagsårene forventes det at niveauet holdes konstant.

18 Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: A-dagpenge 143, , , ,795 Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter kommunens udgifter til dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktivering eller selvvalgt uddannelse. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 HÅP Mio.kr. Dagpenge karensperiode 93 0 Dagpenge aktive 50 % refusion ,805 Dagpenge aktive 30 % refusion 30 4,141 Dagpenge passive 30 % refusion ,044 Dagpenge manglende rettidighed 30 % refusion 70 9,663 Løntilskud 138 0* Jobrotation 100 % refusion 90 0 Befordring 50 % refusion 1,000 Dagpenge i alt ,653 Særlig uddannelsesydelse passive 30 % refusion 15 1,611 Særlig uddannelsesydelse aktive 50 % refusion 13 0,941 Særlig uddannelsesydelse i alt 28 2,552 Arbejdsmarkedsydelse passive 30 % refusion 49 5,150 Arbejdsmarkedsydelse aktive 50 % refusion 40 3,010 Arbejdsmarkedsydelse i alt 89 8,160 I alt ,365 *Løntilskud er budgetteret under Serviceområde Løntilskud.

19 For de forsikrede ledige er den forventede bruttoledighed på landsplan nedjusteret med knap helårspersoner til helårspersoner. På den baggrund forventes der en bruttoledighed på helårspersoner i Hjørring Kommune i 2014, svarende til 1,34 % af den samlede ledighed. Heraf er 90 helårspersoner i jobrotation. I forbindelse med kommuneaftalen for 2013 er strafrefusionen ved manglende rettidig aktivering suspenderet i 2 år. Det betyder i 2014 et årligt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. I er denne udgift til strafrefusion indregnet. Budgetoverslagsårene for de forsikrede ledige er udarbejdet på baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for beskæftigelsestilskud for Det forventes, at et ændret ledighedsskøn for overslagsårene vil betyde en tilsvarende ændring af beskæftigelsestilskuddet. Den særlige uddannelsesydelse udgår i løbet af 2014, og derfor ikke indregnet i overslagsårene. For den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes der 75 helårspersoner i 2015 faldende til 13 helårspersoner i 2016, hvor ordningen udfases.

20 Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Ressourceforløb 17,386 36,196 49,718 57,547 Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 Helårspersoner Kommunal udgift i mio. kr. Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv 30 % refusion ,752 Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv 50 % refusion 34 2,634 Kommunal udgift i alt ,386 Det forhold at ressourceforløbene vil strække sig over flere år sammenholdt med, at tilgangen til ressourceforløb stort set er konstant i budgetoverslagsårene, vil det medføre flere personer på ressourceforløb i , og som følge heraf øgede udgifter. De øgede udgifter skal dog ses i sammenhæng med faldet på kontanthjælp og førtidspension. Der forventes 356 helårspersoner i et ressourceforløb i 2015, 489 i 2016 og 566 i 2017.

21 Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sektor: Beskæftigelsesindsats 85,655 87,733 88,914 89,931 Jobtræning og senior arbejde 16% Tilbud til udlændinge 6% Det lokale Beskæftigel sesråd 0% Løntilskud 20% Uddannelse, vejledning mv. forsikrede 15% Afklaringsforløb, projekter mv. 31% Årets budgetramme Rammeudmelding Afkla- ringsfor- løb, projekter mv. Job- træning, senior- Tilbud til og servicejob udlændinge Det Lokale Be- skæfti- gelses- råd Uddannelse, vejledning mv. forsikrede Løntilskud Sektoren i 17. april ,594 7,609 2,270 0,000 13,982 36,582 94,038 +/- Budgetgaranti +/- Lov og cirkulære +/- Tekniske korrektioner -1,700 10,900 0,600 0,000 0,000-16,908-7,108 0,000 4,012 0,000 0,000 0,000 0,000 4,012 0,000 0,000 0,412 0,000 0,000 0,000 0,412 +/-Flytning ml/udvalg 0,101 0,000-0,407 0,000 0,000 0,000-0,306 +/- Omprioriteringer indenfor rammen 5,514-8,896 2,082 0,000-1,122-2,172-4,595 - Reduktion -0,799 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,799 alt Total 36,710 13,625 4,957 0,000 12,860 17,502 85,655

22 Sektorens opgaver Den primære opgave er at hjælpe den enkelte borger i uddannelse eller varig beskæftigelse. Sektor Beskæftigelsesindsats omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats (vejledning og opkvalificering samt løntilskud) i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Lovgrundlaget er Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv Socialpolitik, Integrationsloven samt Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Se udvalgsniveau Indsatsområder Se udvalgsniveau Sektorens opdeling i serviceområder Serviceområder Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Afklaringsforløb, projekter mv. 36,710 38,669 39,734 40,993 Jobtræning og seniorjob 13,625 14,118 14,885 14,743 Tilbud til udlændinge 4,957 4,957 4,957 4,957 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse, vejledning mv. forsikrede 12,860 12,485 11,835 11,735 Løntilskud 17,502 17,502 17,502 17,502 Sektoren i alt 85,655 87,733 88,914 89,931

23 Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Afklaringsforløb, projekter mv. 36,710 38,669 39,734 40,993 Serviceområdets opgaver Målgruppen for indsatsen er personer med og uden problemer ud over ledighed, herunder unge der ikke er bogligt indstillede og som derfor vil have svært ved at klare sig i det ordinære uddannelsessystem. Fordelt på ydelsesgrupper er der tale om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse m.v. Den primære opgave er, som en del af den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats, at bane den kortest mulige vej til arbejdsmarkedet. Der er tale om en bred målgruppe, hvorfor redskabssammensætningen vil være tilsvarende varieret. Som eksempel på anvendte redskaber kan nævnes: Egne tilbud på kompetencecentret AOF, VUC, EUC, PMU (pædagogisk medhjælper uddannelse) M.v. EGU ( Erhvervsgrunduddannelse ) Produktionsskolen (henvisning sker via UU-centret) Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet Budgettet fordeler sig således: 2014 Mio. kr. Kontanthjælp 8,234 Ledighedsydelse 1,088 Revalidering 6,276 Sygedagpenge 3,376 Mentor 3,749 Ressourceforløb 0,913 Øvrige projekter 13,074 Total netto 36,710 Arbejdsmarkedsområdet, Børne- og Ungeområdet samt Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet Hjørring Kommune har i samarbejde klarlagt, hvordan mentor og bostøtte ordningerne anvendes i sammenhæng med kommunens iværksættelse af henholdsvis beskæftigelses- og STU-forløb i regi af PMU i Sindal. Dette indebærer, at arbejdsmarkedsområdet pr. 1. juni 2013 varetager den fulde sagsbehandling vedr. nye borgere i PMU-regi samt arbejdsmarkedets andel af STU forløb. Den årlige udgift på mio. kr. overføres til s område fra Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets er indarbejdet i budget

24 Budgetrammen for 2014 er reduceret med 1,199 mio. kr. fordelt således: 0,163 mio. kr. til konto 6 Aktiv vejledning, Der er tale om en bevillingsteknisk omplacering, da udgiften konteres på konto 6. 0,163 mio. kr. til konto 6 Mentor til virksomhedskonsulent. Der er tale om en bevillingsteknisk omplacering, da udgiften konteres på konto 6. 0,845 mio. kr. til konto 6 - Adm. udgifter Kompetencecenteret. I henhold til gældende lovgivning, er det en udgift, der skal konteres på konto 6. 0,013 mio. kr. - I forbindelse med tagudskiftningen på Egholmvej 3A, besluttede Byrådet d. 31. oktober 2012, en årlig budgetreduktion på 0,013 mio. kr., som en energibesparelse på den foretagne energiinvestering. 0,015 mio. kr. - s andel af de energibesparende foranstaltninger der er udført i 2009 til 2012 for Serviceområde Forvaltninger Kommunerne modtog medio september 2013 besked om at det nuværende fælles driftsloft fra 2014 opdeles i 2 driftslofter fordelt således: Et driftsloft for modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og modtagere af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Et driftsloft for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse De to driftslofter er endvidere reduceret med ca kr. pr. helårsperson. Hvis der er et merforbrug vedrørende det ene driftsloft kan dette ikke modsvares af et mindreforbrug vedrørende det andet. De økonomiske konsekvenser af denne beslutning er ikke indarbejdet i budget 2014 og overslagsår. I overslagsårene er der stigende driftsudgifter til ressourceforløb og mentor, som følge af den øgede tilgang til ressourceforløb.

25 Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Jobtræning og servicejob 13,625 14,118 14,885 14,743 Serviceområdets opgaver Jobtræning Området dækker den nettoudgift, der består af differencen mellem den reelle lønudgift og det løntilskud Hjørring Kommune modtager, når en person ansattes i løntilskud. Servicejob Der er tale om en forsøgsordning i perioden 2000 til 2002 for ledige, der er fyldt 48 år og som har været ledige i mindst 6 måneder. Ordningen er under udfasning. Ultimo februar 2013 var der 12 personer. Seniorjob Der er tale om en ordning for personer der har opbrugt retten til dagpenge, uddannelsesydelse eller arbejdmarkedsydelse. Ordningen kan først træde i kraft tidligst 5 år før efterlønsalderen. Kommunalbestyrelsen har pligt til at ansætte personer, med bopæl i kommunen, i et seniorjob. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 Mio. kr. Jobtræning 5,291 Servicejob -1,412 Seniorjob 9,746 I alt 13,625 Det forventes at Seniorjobordningen vil omfatte 81 helårspersoner i Gennemsnitslønnen forventes at udgøre 0,258 mio. kr. og statstilskuddet 0,133 mio. kr. hvorefter nettoudgiften pr. helårsperson udgør 0,125 mio. kr. Det forventes at Seniorjobordningen i 2015 vil omfatte 84 helårspersoner, i helårspersoner, og 88 helårspersoner i 2017.

26 Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Tilbud til udlændinge 4,957 4,957 4,957 4,957 Serviceområdets opgaver Integrationsprogram Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal tilbydes et integrationsprogram bestående af danskuddannelse samt beskæftigelsesrettede aktiveringstiltag. Kontanthjælp Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i kapitel 5 i Integrationsloven berettigede til kontanthjælp i 3 år fra den dato, hvor ansvaret overgår til kommunen. Tilskud Kommunens udgifter til afholdelse af introduktionsprogrammet finansieres af en særlig tilskudsordning bestående af grundtilskud, resultattilskud, samt statsrefusion på 50 % af de driftsudgifter, der kan medtages indenfor rådighedsbeløbet. Kommunen modtager resultattilskud, når udlændingen består en danskprøve, har haft 6 måneders ordinær beskæftigelse eller været under uddannelse i 6 måneder. Repatriering Udlændinge, der vælger at repatriere, kan få dækket udgifter til hjemrejse, transport af udstyr, etablering i hjemland m.v. Staten refunderer 100 % af kommunens udgifter til området. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet Budgettet fordeler sig således: Introduktionsydelse 4,747 Integrationsprogram 4,578 Grundtilskud -3,439 Resultattilskud -0,929 Total 4,957 Budgetrammen for 2014 er reduceret 0,407 mio. kr. vedr. integrationsmedarbejder. Beløbet er flyttet til konto 6, og der er tale om en bevillingsteknisk omplacering, da udgiften konteres på konto 6. Som et led i aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse vil der blive fokuseret på en målretning af danskuddannelse introdansk. Der er tale om en politisk aftale som forventes udmøntet i lovgivning med virkning fra 1. januar De forventede økonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i budgetforudsætningerne. I 2013 besluttede byrådet at afsætte kr. under økonomiudvalgets område til integrationsarbejdet. Ved forligsaftalen for budget 2014 blev dette beløb hævet til kr. via omprioriteringer inden for rammen. Beløbet overføres til s område. Der er ikke indarbejdet bevillingsændringer i overslagsårene

27 Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Det lokale beskæftigelsesråd 0,000 0,000 0,000 0,000 Serviceområdets opgaver Det Lokale Beskæftigelsesråd administrerer, efter i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, en pulje til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Rådet vælger selv, dog indenfor de årligt udstukne ministerielle rammer, hvilke indsatsområder Rådet ønsker at støtte. Det er Det Lokale Beskæftigelsesråds mål at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller borgere der ikke eller kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. Service- og kvalitetsniveau Se udvalgsniveau Detailbudgettering for serviceområdet Som følge af aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse bortfalder bevilling for Der er ikke indarbejdet bevillingsændringer i budgetoverslagsårene.

28 Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Uddannelse, vejledning forsikrede 12,860 12,485 11,835 11,735 Serviceområdets opgaver Området omfatter kommunens udgifter til: Uddannelse, vejledning og afklaring forsikrede ledige Selvvalgt uddannelse Uddannelse særlig uddannelse Uddannelse arbejdsmarkedsydelse Hjælpemidler og personlig assistance Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 Mio. kr. Uddannelse, vejledning og afklaring 50 % ref. 7,325 Selvvalgt uddannelse 50 % ref. 2,500 Hjælpemidler og personlig assistance 50 % ref. 1,910 Uddannelse arbejdsmarkedsydelse 0,875 Uddannelse særlig uddannelsesydelse 0,250 I alt 12,860 Kommunen kan hjemtage 50 % refusion af driftsudgifterne til forsikrede ledige indenfor et driftsloft. For driftsudgifterne i forbindelse med arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelses ydelse kan der også hjemtages 50 % refusion. Der er dog ikke et driftsloft. Så ovenstående beløb er udtryk for en bruttoudgift på 25,720 mio. kr. Som følge af aftalen om en ny indfasning af dagpengereformen ændres reglerne om adgang til selvvalgt uddannelse, så ledige fremover først får ret til seks ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed. Som følge heraf er udgiften til selvvalgt uddannelse reduceret med 0,500 mio. kr. Kommunerne modtog medio september 2013 besked om at det nuværende fælles driftsloft fra 2014 opdeles i 2 driftslofter fordelt således: Et driftsloft for modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og modtagere af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Et driftsloft for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse

29 De to driftslofter er endvidere reduceret med ca kr. pr. helårsperson. Hvis der er et merforbrug vedrørende det ene driftsloft kan dette ikke modsvares af et mindreforbrug vedrørende det andet. De økonomiske konsekvenser af denne beslutning er ikke indarbejdet i budget 2014 og overslagsår. I overslagsårene er der ingen udgifter til uddannelse særlig uddannelsesordning, da den udfases i løbet af Udgifterne til uddannelse arbejdsmarkedsydelse er aftagene i løbet af 2015 og 2016, da antallet af helårspersoner er faldende og ordningen udløber medio 2016.

30 Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Løntilskud 17,502 17,502 17,502 17,502 Serviceområdets opgaver Området omfatter kommunens udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, revalidender, og forsikrede ledige. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 Mio. kr. Løntilskud kontanthjælpsmodtagere - 50 % ref. 2,443 Løntilskud revalidering 65 % ref. 0,677 Løntilskud forsikrede ledige 50 % ref. 14,382 I alt 17,502 Ingen bemærkninger.

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere