Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link)."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Struktur og indhold Introduktions dag Kursusdage Årshjul for kursusdage og workshops Kursusdage Vejledning Vejlederkorps i UCL Kompetencer Udpegning Kursus for vejledere Vejlederens opgaver i korpset Plan for indhold i vejledningsperioden Organisation samt ansvar for opgaver Bestemmelser for ikrafttræden Bilag Årshjul datoer Årshjul uger

3 1. Indledning University College Lillebælt s (UCL) undervisere skal være didaktisk kompetente og derfor skal alle adjunkter deltage i UCL s adjunktuddannelse. Uddannelsen bygger på regelsættet vedrørende lektorkvalificering for adjunkter med arbejdsopgaver inden for: Grunduddannelse på mellemlange videregående uddannelser Efter- og videreuddannelse Opgaver med forskningstilknytning og udviklingsprojekter. Adjunktuddannelsen skal give adjunkterne et generelt pædagogisk fundament og indsigt i aktuelle pædagogiske problemstillinger i forhold til professionsdidaktik. Uddannelsen er et teoretisk og praktisk kompetenceudviklingsforløb, der tager hensyn til adjunkternes forskellige undervisningskompetencer og den enkelte adjunktplan. Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Adjunktuddannelsen på UCL foregår med udgangspunkt i følgende nationale og lokale dokumenter Ny dansk kvalifikationsramme ( BEK om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr af 16/12/2013) BEK om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr. 249 af 18/03/2014) BEK om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr. 762 af 25/06/2013) Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne, juli

4 2. Formål Formålet med adjunktperioden er, at adjunkten udvikler sine teoretiske, faglige, pædagogiske og professionsrettede kompetencer samt anvende og udvikle sine kompetencer i forhold til forskningsog udviklingsaktiviteter med henblik på at kunne varetage de opgaver, som ansættelse som lektor kræver for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr. 762 af 25/06/ stk.2). Adjunkterne vil gennem uddannelsen få indsigt i og forståelse for: Professionsuddannelse og vilkår forbundet med teoretisk og praktisk uddannelse Pædagogisk og didaktisk teori som baggrund for kvalificeret uddannelse og studieaktiviteter Deltagelse i forskning- og udviklingsopgaver i en professionshøjskole Refleksion og skriftlig fremstilling som redskab i egen kompetenceudvikling Inddragelse af relevant international forskning og eller internationale forsknings og / eller udviklingsaktiviteter 3. Struktur og indhold Adjunktuddannelsen er opdelt i tre dele. En Introduktions dag, Et fastlagt forløb med indføring i almen pædagogisk teori indenfor professionsuddannelse bestående af 4 obligatoriske kursusdage, et varierende antal workshops samt vejledning. 3.1 Introduktions dag Introduktionsdagen arrangeres som et samarbejde mellem Tværgående UddannelsesUdvikling og HR og Kommunikationsafdelingen. Denne dag er obligatorisk for alle nyansatte. Indhold: Introduktion til det at være adjunkt i UCL Professionshøjskolemodellen/ professionsbegrebet Studieaktivitetsmodellen 3.2 Kursusdage Kursusdagene er som udgangspunkt obligatorisk at deltage i. Disse afvikles 1 gang årligt (er årshjul link for tilmelding). Såfremt adjunkten ikke deltager i kursusdagene aftales det i dennes adjunktplan. Følgende 4 emner foreslås (1 dag til hver): Læringsteori, vidensbegreb / videndeling og professionsdidaktik IT-didaktik og digitale lærermidler - udvikling af IT understøttede læringsressourcer - didaktiske kompetencer. 4

5 Udviklingsarbejde og forskningsopgaver indenfor professionsuddannelser (UCviden publicering mv) Undervisning på hhv. grunduddannelse og efter-og videreuddannelsen (didaktiske udfordringer ift. diverse målgrupper) Forberedelse til kursusdagene fremgår af programmet (link) Underviser af kursusdagene står for nærmere planlægning af det enkelte kursus. 3.3 Personaleansvarlig og adjunkt aftaler hvilke workshops den enkelte skal deltage i (- en workshop tænkes som en halv dag) og det indskrives i adjunktplanen. Der udbydes 6 workshops årligt, fx: Professionsbegrebet: Profession historie, udvikling og aktuelle udfordringer. Hvad vil det sige at være professionel? Hvad betyder det at tilhøre en profession? Hvilke særlige udfordringer giver det tværprofessionelle arbejde? Evalueringer / Portfolio/ kvalitetssikring Forskning og Udvikling Vejledning (det udvidede undervisningsbegreb- underviserrollen)aktionslæring (adjunkter der kan tænkes at indgå i forløb med andre kollegaer/ adjunkter) Innovative undervisningsformer Internationalisation at home / komparative analyser / undervise udenlandske studerende Blended learning Eksamensformer/ feed back/bedømmelser Skriveworkshop (hvert semester). Vejledning i at udforme anmodning. Indhold i temaeftermiddage udvikles løbende med inddragelse af deltagere i adjunktuddannelsen og UCL s strategiske indsatser. Underviser af kursusdagene står for nærmere planlægning af den enkelte workshop Se udbud af workshops (link). vil kunne udbydes til UCL s undervisere. 5

6 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops Planen udmøntes i et konkret årshjul, se bilag 1. (link) Kursusdage Hvert år udbydes Intro Kursus Kursus Efterår Introkursus Læringsteori, vidensbegreb / videndeling og den særlige didaktik ind i professionsuddannelser ITdidaktik og digitale lærermidler - Metodeudvikling af it - didaktiske kompetencer. Skriveworkshop: Om at udforme anmodning Forår Introkursus Udviklingsarbejde og forskningsopgaver indenfor professionsuddannelser (UC-viden publicering mv) Didaktik forskel mellem det at undervise på grunduddannelse og på efter-og videreuddannelsen (Didaktiske udfordringer ift. diverse målgrupper) Skriveworkshop: Om at udforme anmodning Deltagelse alle aktiviteter sker vedtilmelding via opslag på mit UCL. 6

7 /2016 Efterår Forår Professionsbegrebet: Profession historie, udvikling og aktuelle udfordringer. Hvad vil det sige at være professionel? Hvad betyder det at tilhøre en profession? Hvilke særlige udfordringer giver det tværprofessionelle arbejde? Evalueringer / Portfolio/ kvalitetssikring 2016/2017 Forskning og udvikling Innovative undervisningsformer Blended learning Vejledning Internationalisation at home Eksamensformer/ feed back/bedømmelser 3.5 Vejledning Målet med vejledningen er at give sparring og støtte i forbindelse med adjunktens kvalificering hen mod lektorgodkendelse planlægning. Vejledningen anvendes til følgende: Jævnlig kontakt med adjunkten som en forudsætning for at kunne følge adjunktens arbejde og yde faglig sparring efter behov. (Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne, juli 2014, s.16) medvirke ved udarbejdelse af adjunktplanen og vurdere, om adjunktplanen og arbejdsopgaverne giver adjunkten muligheder for at anvende og udvikle sine kompetencer, med henblik på positiv lektorbedømmelse. (ibid) Vejledning og refleksion i forbindelse med adjunktens udformning af lektoranmodningen. Vejledning kan i et vist omfang foregå i grupper. Referencegruppen anbefaler, at den enkelte vejleder får flere / mange vejledningsopgaver, så ekspertise, ensartethed i vejledning og fælles sprog bliver fremmet i adjunktvejledningen i UCL. Vejlederne kan på den måde være med til at fremme, at der skabes netværk lokalt omkring og for adjunkten. 7

8 3.6 Vejlederkorps i UCL Der vil blive oprettet et vejlederkorps i UCL. Udpegningen til dette korps vil ske via de enkelte vicedirektører. Se vejlederkorps her- etableres primo 2016 (link) Adjunktvejlederen udpeges fra institutionens adjunktvejlederkorps af adjunktens leder i samarbejde med adjunkten. Der kan ved behov udpeges en eller flere bivejledere. Aftale med vejleder/-e fremgår af adjunktplanen Kompetencer Vejledere skal være lektorbedømte og kunne planlægge og gennemføre såvel kursusdage som workshops på et specialistniveau. Rollen kan ses som en kombination af en vejlederrolle, slags mentorrolle og en underviserrolle Udpegning Tværgående UddannelsesUdvikling og uddannelseschefer/ personaleansvarlige står for rekruttering af vejlederkorps. Tværgående UddannelsesUdvikling organiserer disse og udbyder kursus til dem. Der udbydes et obligatorisk kursus for vejledere på en dag og workshop af 2 eftermiddage med hands on. Dette kursus udbydes en gang pr. semester startende foråret 2016/ alternativt efteråret Samlet overblik over vejledere i UCL (link) Kursus for vejledere Kurset indeholder følgende: Vejlederens opgaver, rolle og funktion under forløbet og i forskellige faser af adjunktarbejdet Samarbejdet mellem adjunkt, leder og vejleder Viden om lovgrundlag for lektoranmodning og stillingsstruktur. Begrebet vejledning specifikt i forhold til adjunktvejledning, studieredskaber, elektronisk information via fronter, UCL forhold etc. Viden om inddragelse af deltagerforudsætninger og viden om læringsmiljøets betydning for læreprocesser Rolle i arbejdet med adjunktplan Arbejdet med rollen som vejleder, formidler og bedømmer herunder egen udvikling i forhold til opgaven. 8

9 3.6.4 Vejlederens opgaver i korpset Vejlederens opgaver i korpset Deltagelse i obligatorisk kursus for vejledere i UCL Evt. deltagelse i Introduktions dag med adjunkt - Adjunkter er velkommen til at invitere vejledere til at deltage i Introduktions dagen Deltagelse i 1-2 årlige netværksmøder for vejlederkorpset i UCL Vejlederne samarbejder med koordinatoren for adjunktprogrammet (d.d. Kirsten Larsen) med henblik på at kvalificere vejledningen på henholdsvis ny og gammel ordning Undervise/ tilrettelægge kursusdage/ workshops 9

10 3.6.5 Plan for indhold i vejledningsperioden Plan for indhold i vejledningsperioden Vejlederens opgaver i forhold til adjunkten er: 1. semester Drøftelse og godkendelse af adjunktplan Sparring og respons på adjunktens aktiviteter Støtte adjunkten i, at gå i gang med at indsamle dokumentation til sin lektoranmodning- valg af metode hertil 2. semester Drøftelse og evt. justering af adjunktplan Sparring og respons på adjunktens aktiviteter Støtte adjunkten i, at gå i gang med at indsamle dokumentation til sin lektoranmodning- valg af metode hertil 3.semester Drøftelse og evt. justering af adjunktplan Sparring og respons på adjunktens aktiviteter Støtte adjunkten i, at gå i gang med at indsamle dokumentation til sin lektoranmodning- valg af metode hertil 4. semester Drøftelse og evt. justering af adjunktplan Sparring og respons på adjunktens aktiviteter Vejledning og refleksion i forbindelse med lektoranmodningen 5. semester Drøftelse og evt. justering af adjunktplan Vejledning og refleksion i forbindelse med lektoranmodningen 6. semester Vejledning og refleksion i forbindelse med lektoranmodningen 7. semester Vejledning og refleksion i forbindelse med lektoranmodningen Yderligere information om vejledning se (link) 10

11 4. Organisation samt ansvar for opgaver Styregruppe = VDmøder Tværgående uddannelsesudvikling HR og Kommunikation Koordinatorfunktion Styregruppe for UCLs adjunktprogram sker via halvårlige Vicedirektørmøder Juridiske og administrative opgaver i tilkytning til programmet ligger i HR og Kommunikation Den faglige del af programmet er placeret i Tværgående Uddannelsesudvikling og varetages af en koordinatorfunktion. Koordinatorens funktion er at: lede, planlægge og udvikle programmet sikre driften af programmet herunder udvikling og vedligeholdelse af fronterrum sikre driften og iværksætte kurser for det kommende vejlederkorps sikre at programmet løbende evalures og justeres i henhold hertil tilrettelægge drøftelser og punkter til beslutning i styregruppen vejlede adjunkter og uddannelseschefer i faglige spørgsmål vejlede i forhold til meritvurderinger, procedurer og nedsættelse af lokale bedømmelsesudvalg jf ny ordning samarbejde med HR og kommunikation om tilrettelæggelse af information til adjunkter og ledere mv deltage i arbejdet i UCsektorens Netværk for lektorkvalificering 5. Bestemmelser for ikrafttræden. Selve programmet iværksættes efteråret Der vil ikke blive overgangsordninger. Igangværende adjunkter overgår til nyt program. Centralt vejlederkorps i UCL etableres primo De nuværende vejledere fortsætter til deres nuværende opgaver er færdiggjort. 11

12 Bilag 1 Årshjul datoer år Efterår Forår Introduktion Introduktion Professionshøjskolemodellen/ professionsbegrebet Studieaktivitetsmodellen Uge 39: Tirs.Den 29.sept. Introduktion Professionshøjskolemodellen/ professionsbegrebet Studieaktivitetsmodellen Uge 8: Tors. Den 25.feb. Kursus Læringsteori, vidensbegreb / videndeling og den særlige didaktik ind i professionsuddannelser Uge 38: Tirs. den 15. sept. Vejle Udviklingsarbejde og forskningsopgaver indenfor professionsuddannelser (UCviden publicering mv) Uge 6: Tors. den 11.feb. ITdidaktik og digitale lærermidler - Metodeudvikling af it - didaktiske kompetencer. Uge 47: Ons. den 18. nov. Didaktik: Forskel mellem det at undervise på grunduddannelse og på efter-og videreuddannelsen (Didaktiske udfordringer ift. diverse målgrupper) Uge 18: Mand. den 2. maj Vejle Professionsbegrebet Profession historie, udvikling og aktuelle udfordringer. Hvad vil det sige at være professionel? Hvad betyder det at tilhøre en profession? Hvilke særlige udfordringer giver det tværprofessionelle arbejde? Uge 43: Tors. den 22. okt. Evalueringer / Portfolio/ kvalitetssikring Uge 11: Ons. den 16.mar. Vejle Forskning og udvikling Uge 50: Tirs. den 8.dec. Vejledning (det udvidede undervisningsbegreb og underviserrollen) Uge 21: Mand. den 23. maj Skriveworkshop: Om at udforme anmodning Uge 43: Tors. den 22. okt. Formiddag Skriveworkshop: Om at udforme anmodning Uge 11: ons. den 16.mar. Formiddag 12

13 Årshjul uger år Efterår Forår Intro Uge 39: Introduktion Professionshøjskolemodellen/ professionsbegrebet Studieaktivitetsmodellen Introduktion Professionshøjskolemodellen/ professionsbegrebet Studieaktivitetsmodellen Uge 8: Kursus Læringsteori, vidensbegreb / videndeling og den særlige didaktik ind i professionsuddannelser Uge 38: Udviklingsarbejde og forskningsopgaver indenfor professionsuddannelser (UC-viden publicering mv) Uge 6: ITdidaktik og digitale lærermidler - Metodeudvikling af it - didaktiske kompetencer. Uge 47: Didaktik: Forskel mellem det at undervise på grunduddannelse og på efter-og videreuddannelsen (Didaktiske udfordringer ift. diverse målgrupper) Uge 18: Innovative undervisningsformer Uge 43: Blended learning Uge 50: Internationalisation at home Uge 11: Eksamensformer/ feed back/bedømmelser Uge 21: Skriveworkshop: Om at udforme anmodning Uge 43: Formiddag Skriveworkshop: Om at udforme anmodning Uge 11: Formiddag På introduktionsdagen og på hver af de obligatoriske kursusdage vil en række UCLchefer deltage og præsentere deres eget ansvarsområde Adjunkten skal melde sig til at deltage i både kursusdage og workshops. Hele dage er: kl ; e er: kl ; Formiddage er: kl

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Adjunktprogram UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole August 2018

Adjunktprogram UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole August 2018 UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole Adjunktprogram Adjunktprogram UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole August 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formelle rammer... 3 2.1 Ledelsesforankring...

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

BEK nr xx af xx/xx/xxxx (Gældende)

BEK nr xx af xx/xx/xxxx (Gældende) BEK nr xx af xx/xx/xxxx (Gældende) Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, j.nr. xxx Udskriftsdato:

Læs mere

BEK nr 1227 af 23/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019

BEK nr 1227 af 23/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019 BEK nr 1227 af 23/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,

Læs mere

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering SEPTEMBER 2014 Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering Ny stillingsstruktur Tværgående Uddannelsesudvikling, Kirsten Larsen HR og Kommunikation, jura&forhandling Adjunktansættelser i UCL Adjunktansættelser

Læs mere

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Jeg vil udvikle mig selv og blive bedre som underviser. Blive bedre til mit job. Kim Breum-Christensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 1. Indledning

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Jeg vil udvikle mig selv og blive bedre som underviser. Blive bedre til mit job. Kim Breum-Christensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Formål s. 3 2.1

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness. Powerpoint 21. 08. 14

Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness. Powerpoint 21. 08. 14 Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness Powerpoint 21. 08. 14 Agenda d. 21. august 13.00 13.15: Velkommen v./rektor Ole Gram-Olesen og Uddannelsesdirektør Gregers Christensen 13.15 14.30: Adjunktvejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 249 af 18/03/2014 Udskriftsdato: 10. marts 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/004543

Læs mere

2018 VO2. Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docenter

2018 VO2. Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docenter 2018 VO2 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docenter Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4 3.1 Opslag...

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 1065 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår hvad? Den organisatoriske ramme for adjunkt-kvalificeringen i UCSJ (24/03) Formålet med dagen er at få etableret et netværk af adjunkter i UCSJ og diskutere

Læs mere

Stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner

Stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner Stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner Bilag 1 Indledende bemærkninger Notatet fastsætter en fælles stillingsstruktur

Læs mere

Adjunktvejledningen ved. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE

Adjunktvejledningen ved. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lov- og regelgrundlag... 3 3. Forvaltning... 3 4. Adjunktansættelsen... 3 5. Adjunktuddannelsen...

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes:

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved BEK nr 1066 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Bilag 1 Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Indledning: University College Lillebælt nåede en vigtig milepæl, da HSU i juni 2009 vedtog Kompetencestrategi og politik og med

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Adjunktplan 1. Ansættelsessted: EITM UC SYD Haderslev. 1. Okt Undervisningsopgaver ved efter- og videreuddannelse. 1. år

Adjunktplan 1. Ansættelsessted: EITM UC SYD Haderslev. 1. Okt Undervisningsopgaver ved efter- og videreuddannelse. 1. år Adjunktplan 1 Dato: 02.01.2018 Institutchef/videncenterleder: Mette Bonde Vejleder: Ulla Pedersen Navn: Peter Packroff Adjunktperiode: Ansættelsessted: EITM UC SYD Haderslev Forventet aflevering: 1. Okt.

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

15. MAJ Eksterne undervisere. Retningslinjer for inklusion af eksterne undervisere

15. MAJ Eksterne undervisere. Retningslinjer for inklusion af eksterne undervisere 15. MAJ 2017 Eksterne undervisere Retningslinjer for inklusion af eksterne undervisere Indhold 1. Strategiske rammer... 3 2. Formål med retningslinjer... 3 3. Retningslinjer... 3 3.1 Velkomstplan... 3

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere Høringssvar Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K 31. august 2018 Ref.: SOSE J.NR.: 2015-0073/163080 Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan

Kompetenceudviklingsplan P Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2019-2021 November 2018 Birgitte Roldsgaard Hansen, uddannelsesleder. Godkendt af FOKUS-råd og uddannelseschef i november 2018 UCL Erhvervsakademi

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetencestrategi Godkendt i HSU 26. september 2016 1. Kompetencestrategi for UCL 1.1 Indledning I University College Lillebælt (UCL) anses medarbejdere og lederes kompetencer

Læs mere

Referat af årsmøde for lektorbedømmelsesformænd den 15. november 2018, som blev afholdt på VIA-UC, Århus.

Referat af årsmøde for lektorbedømmelsesformænd den 15. november 2018, som blev afholdt på VIA-UC, Århus. Referat Modtager(e) Lektorbedømmelsesformænd Kopi: HR-ansvarlige Referat af årsmøde for lektorbedømmelsesformænd den 15. november 2018, som blev afholdt på VIA-UC, Århus. Program: 10:00 Velkomst v. kontorchef

Læs mere

Juli 2014. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Juli 2014. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Juli 2014 Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 og ændret pr 1. juli 2014 på grund af Bekendtgørelsesændring

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

Kvalitetskonferencer. Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer. Kvalitetsafdelingen. Udarbejdet

Kvalitetskonferencer. Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer. Kvalitetsafdelingen. Udarbejdet Udarbejdet 11.9.2018 Kvalitetskonferencer Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer Kvalitetsafdelingen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2015\Bestyrelsesmøde marts\bilag 4.2 20150325 Kapacitetsopbygning for grunduddannelser.docx Bilag 4.2 20150325 Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer

Læs mere

Skriftlig evalueringspraksis

Skriftlig evalueringspraksis Skriftlig evalueringspraksis 2016-2019 Evalueringspraksis for beskriver, hvordan uddannelsens moduler evalueres. Evalueringspraksis beskriver desuden, hvordan evalueringsresultaterne analyseres, og hvordan

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Strategi Blended Learning i KomU

Strategi Blended Learning i KomU Notat Afdeling/enhed Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Oprettelsesdato 15-apr-2016, rev. 6-maj-2016, rev. 5-juli-2016, rev. 2 nov-2016. Udarbejdet af Peder Ohrt med sparring af ledere og medarbejdere

Læs mere

Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen i Århus

Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen i Århus Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen i Århus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovmæssige krav... 3 Adjunktansættelse... 3 Lektorkvalificering... 4 Adjunktuddannelsen...

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Standard for den gode praktik

Standard for den gode praktik Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse nr. 339 af 06/04 2016 om akkreditering

Læs mere

Modul- og semesterbeskrivelser

Modul- og semesterbeskrivelser Modul- og semesterbeskrivelser Retningslinje til uddannelserne Afdeling for Kvalitet 15.11.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD Samarbejdsaftale Ergoterapeutuddannelsen Et praktiksted er et ledelsesmæssigt afgrænset område, der er godkendt af UC SYD som uddannelsessted for 1. Indledning studerende

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsportfolio og kompetenceprofil. Maja Bødtcher-Hansen, TEACH

Undervisningsportfolio og kompetenceprofil. Maja Bødtcher-Hansen, TEACH Undervisningsportfolio og kompetenceprofil Maja Bødtcher-Hansen, TEACH Pædagogisk kompetenceprofil Et udkast udarbejdet af en projektgruppe i KUUPI-regi (refererer til KUUR). I udvalget sidder repræsentanter

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde SIDST RETTET 28. 11 2016 Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2016 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 4 Skema til dokumentation af

Læs mere

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL Det akademisk rettede talentforløb December 2017 Det akademisk rettede talentforløb Indhold 1. Det akademisk rettede talentforløb... 3 1.1 5 ekstra ECTS-point... 3 1.2 Introduktion,

Læs mere

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 Den samlede studieordning består af to dele: Almen studieordning, som omfatter de generelle regler for den samlede uddannelse Fag, moduler

Læs mere

Retningslinjer for interne kombinationsaftaler

Retningslinjer for interne kombinationsaftaler UNIVERSITY COLLEGE LILLEÆLT Retningslinjer for interne kombinationsaftaler HSU 14. december 2015, revideret september 2016. HR og Kommunikation University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi

Læs mere

Ideer til organisering og implementering af tværgående talentforløb ved grunduddannelserne i UCL

Ideer til organisering og implementering af tværgående talentforløb ved grunduddannelserne i UCL Ideer til organisering og implementering af tværgående talentforløb ved grunduddannelserne i UCL December.2017 Udarbejdet af adjunkt Lizzi M. Carlsen på vegne af den tværfagligt sammensatte MOVE gruppe.

Læs mere

Forslag til kompetenceudvikling af undervisere (Bilag 5) Indhold:

Forslag til kompetenceudvikling af undervisere (Bilag 5) Indhold: Forslag til kompetenceudvikling af undervisere (Bilag 5) Når udfordringen i læreruddannelsen er at udvikle en mere ambitiøs studiekultur (jf. Evaluering af Læreruddannelsen, dec. 2018) anbefaler arbejdsgruppen,

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud Et fagligt valgmodul fra PD i Børns sprog Foråret 2019 1 Et diplomforløb for sprogvejledere med fokus

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KLINISK VEJLEDER I SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSUDDANNELSER Vejle 10 ECTS Modulet retter sig specifikt mod

Læs mere

Trin til Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler. Ansvarlige:

Trin til Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler. Ansvarlige: Trin til 2015-2017 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ansvarlige: Jørgen Hansen, Kirsten Hillman, Birgitte Mikkelsen, Hanne Vibeke Sørensen og Thorbjørn Hertz Jensen 1. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Læs mere

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2 Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom Modul 2 fokuserer i høj grad på teoretisk undervisning, men der er også to ugers klinisk undervisning. Den kliniske

Læs mere

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Professionshøjskolen Absalon / Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter / Revideret november 2018 2 / 10 Indhold 1.

Læs mere

Vi vil afprøve konceptet, og Birgitte deltager i teammøder i september 2019, hvor der er TUS en time i hvert team

Vi vil afprøve konceptet, og Birgitte deltager i teammøder i september 2019, hvor der er TUS en time i hvert team Agenda FOKUS-rådsmøde Mødedato 2. november 2018 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling Mødeadresse Mødelokale Referent Godkendelse af referatet Deltagere UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Uddannelsesforløb. Kompetencegivende. uddannelse. for sundhedssocialrådgiverne

Uddannelsesforløb. Kompetencegivende. uddannelse. for sundhedssocialrådgiverne Kompetencegivende uddannelse for sundhedssocialrådgiverne Uddannelsesforløb MODUL I Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

UCL Formidlings- og undervisningspraksis Tema 4 Evaluering som teori og metode

UCL Formidlings- og undervisningspraksis Tema 4 Evaluering som teori og metode Formidlings- og undervisningspraksis Tema 4 Evaluering som teori og metode Underviser Birgitte Sønderborg Dette tema omhandler hvordan man på baggrund af evaluering kan udvikle sine kompetencer som formidler

Læs mere

Beskrivelse af aftagerkontakt

Beskrivelse af aftagerkontakt side 1/ Afdeling/enhed Oprettelsesdato Udarbejdet af Dokumentnavn Pædagoguddannelsen i UCL 20-sep-2013 ELWA 131023 Beskrivelse af praksis for aftagerkontakt K3 Beskrivelse af aftagerkontakt Indledning:

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne

Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne Dekan Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol har 1.000 ansatte og 10.000 studerende. Vi uddanner blandt andet: Sygeplejersker og jordemødre

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Socialtilsynets driftsorienteret tilsyn på Rødbo 2017

Handleplan for opfølgning på Socialtilsynets driftsorienteret tilsyn på Rødbo 2017 RØDBO Center Social og Sundhed Klausdalsbrovej 621 A-E 2750 Ballerup Tlf: 4477 6161 www.roedbo.dk Dato: 12. september 2017 Tlf. dir.: 4477 6162 Fax. dir.: 4477 6169 E-mail: msi@balk.dk Kontakt: Marianne

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

1. Kl Indledende planlægning af personaleseminaret den (v/ Lone)

1. Kl Indledende planlægning af personaleseminaret den (v/ Lone) FOKUS-rådsmøde 15.04.2013 Mødedato 15. april 2013 Starttidspunkt 08:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn Dagsorden og referat Dokumentnummer Arbejdsområde

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

HANDLINGSPLAN: EVU Jens Juulsgaard Larsen Periode: 2016

HANDLINGSPLAN: EVU Jens Juulsgaard Larsen Periode: 2016 HANDLINGSPLAN: EVU Jens Juulsgaard Larsen Periode: Strategisk tema og Indsats Mål & Nøgletal Aktivitet & Organisatorisk placering 1. Kvalitet i uddannelserne 1.1.1 Kompetenceudvikling af underviserne Målet

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 13. februar 2014 kl. 14-16 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Afbud: Sagsnr.: Hobrovej 85, Aalborg Lokale

Læs mere

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016 Center for Sygepleje og Bioanalyse Beskrivelse af samarbejdsfora med aftagerfeltet om udvikling af grunduddannelserne For UCSJ er det er afgørende vigtigt, at vore studerende er klædt på til arbejdsmarkedet,

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere