GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g..."

Transkript

1 GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t e... I I I C e n t r a lf o r h o ld... I I I C e n tr a lu d v id e ls e r... IV C iv ilfo rs v a r... IV C ollstrops, A., r e js e le g a t... IV Personregister F e rie b y e n S k a lle ru p k l i t... IV F o rs la g s k a s s e n... IV B e lø n n in g e r er tild e lt G am le dage, F r a... IV H ån d b ø g e r, T e le fo n -... IV H je m m e v æ rn... V H u lk o rt... V H u stelefo nan læ g... V Interessekontoret... V K a b e lfo rh o ld... V Søvæ rts k ab e lfo rh o ld K. T. A. S... V L in ieforh old... V Materiel, N y t... M ønttelefoner... V Personale- og lø n fo r h o ld... V P ub lic R e la t io n s... R adiofoniske e m n e r... Sikkerhedsforhold... Skader efter u v e j r... Selskabets le d e ls e... Studierejser... T akstforhold... T e le fo n a v is... Teknisk u d s t y r... V Tjenstlige E fte rre tn in g e r... T rafikforhold... U n d e r v is n in g... v i Diverse... v i l Personregister Adm inistrations- og kontortjenesten... II Trafiktjenesten...II Teknisk tjeneste... X

2 SAGREGISTER Autom atcentraler og autom atiseringer A n læ g s a r b e jd e B re vveksling (G re naa) G renaa centrals au to m a tis e rin g, O m k r in g O d d e r a u to m a tc e n tra l- re n t te k n is k 34 O d d e r a u to m a tis e r e t Pressen o m a u to m a tis e r in g e r S tru er a u to m a tis e r e t Svejts - fuldautom atiseret T ekniske fo rh o ld ( S t r u e r ) Biblioteket Bøger registreret i tid e n 1/7-31/ B øger registreret i tid e n 1/1-31/ T elefonskolens b o g lis t e T. E. s oversigt over fir m a b la d e lioganm eldelser Å nd og trivsel p å arb ejdsplad sen (T o rg n y T. Segerstedt) D a n s k ø k o n o m is k p o litik (E r ik Ib S c h m id t) F u n k te k n ik (K arl-o tto S c h m id t).. 90 G ensyn m ed fagre nye verden (A ld o u s H u x le y ) G od å rs re d o v is n in g - goda re la tio ner (G u sta f B o n d e s o n ) H v o rd a n aflastes c h e fe n? (D r. H. L u ijk ) Pressen og sproget (J. A. M e lc h io r) 227 Bygninger og grunde Noter A a r s A n d r u p Assens (C e m e n tcentrale n ) B r e d b a lle E s b je r g G r e n a a G u ld a g e r H a d su n d Hobro H o d d e H olsteb ro Ik a s t J u e ls m in d e K lin k e b y K o ld in g L e m v i g L u n d N y k ø b in g M B a n d e r s B o s le v S øn d e rh o T e r n d r u p V a r d e V e j l e C e n tra le r, n e d la g te A sse drup B alle (O r) B jerg by (B d ) E l t a n g F o u l u m H aastru p H a a s u m H a m m e r H i n d b o r g H ja r n ø H jo rts h ø j H jo r t s v a n g H u m l u m H y g u m (L m v ) Je r lev K læ stru p L j ø r r i n g M a a r s le t B a n d l e v B o s m u s B ø g e n B ø rth S m a a k jæ r S tangeru m S v enstru p (H m l) T h orsted T ræ d en T ø n n i n g V e g g e r s le v V ejby C e n tr a lfo r h o ld A n læ gsarb ejde C e ntralb esty rer som» m in is te r sekretæ r«

3 Central i m ø lp o s e D a Vejle b y fik t e le f o n Esbjerg»Annex« F arv el t il H jo r t s h ø j F je rnsty re t å b n in g a f te le fo n fo rb in delser L an d c e n tra le rn e få r elektriske ure 177 Ledningsbegrænser-præmiekonkurr e n c e M øn ttelefo nkreds Ræ kkeudstyr Signalanlægget virkede som det skulle Civilforsvar B edriftvæ rnsøvelse, H id til største K ontroløvelse i A a l b o r g... 2G1-307 Kontroløvelse i A a rh u s Collstrops, A., rejselegat Grosserer A. C ollstrops rejselegat Personregister B ursche, J o h a n, overass S eru p, E. Jo h a n n e s, fu ld m C e n fr a lu d v id e ls e r A u l u m B je rrin g b ro B r a n d e B r æ d s t r u p B r ø n d e r s le v D r o n n in g lu n d E js t r u p h o lm E s b j e r g F r e d e r ic ia G r e n a a G r in d s t e d H ad ste n H a m m e l H e r n i n g H ir t s h a l s H j ø r r i n g H o b r o H olsteb ro H ø r n i n g t t a s t K a ru p K je lle ru p K o l d i n g L e m v i g L ø g s t ø r N ib e N y k ø b i n g O d d e r R a n d e rs R i b e R ø n d e S ilk e b o rg S k a n d e rb o rg S k iv e S v e n s t r u p Sæb y T a r m T h is t e d Vej i e V i b o r g Feriebyen Skallerup klit F erie i S k a lle ru p k lit Forslagskassen Forslagskassen B elønninger er tildelt Jakobsen, P., o v e rm e k Jensen, E ig il, o v e rm e k Jo h a n s e n, K u rt, c e n tra lm e k Jo h a n s e n, P re b e n, o v e rm e k K irk e g a a rd, K., o v e rm o n tø r L a u rid s e n, K., t e le f o n m o n t ø r G a m le dage, Fra C e ntralbestyrere g å r C e ntralb esty rer sid en D a tele fo ne n k o m t il E s b j e r g D a Vejle by fik t e l e f o n D e n store n o v e m b e rs to rm og andre F re d e ric ia - m in d e r D u m å u d p å lin je n og h jæ lp e t il.. 81 G renaa ce ntrals a u to m a tis e rin g, O m k r in g H is to ris k o m S tru er c e n t r a l S in d a l ce n tral og fru e rn e D a h l T u s in d k u n s tn e re n H åndbøger, Telefon- N o titser o m h å n d b o g s u d s e n d e l ser G renaa m ed nye n u m r e »H v o r skal m a n s ø g e? « S tudiebesøg hos B ell T élepho ne M o s k v a - te le fo n b o g Optagelse gav problemer i Chicago. 111

4 Hjemmeværn H v or er v o r p la d s, n å r det gæ lde r? 180 H u lk o rt H u lk o rt ig e n n e m 1 0 å r M ed p å n o d e rn e R a p p o r t (H. W is s in g ) T e le fo n in g e n iø rm ø d e t i N y b o rg H u s te le fo n a n læ g H orsens s ta ts fæ n g s e l In d ad v i n d u e t R a p p o r t (R. G rø n b æ k ) S k iltn in g p å P A B C - b il In te re s s e k o n to re t N u k a n alle væ re m e d Nyt- om Interessekontoret K a b e lfo r h o ld A m e rik a n s k k a b e lp lo v B edre udn yttelse a f te le fo n k ab le rn e 154 D a n is h F o o d F a ir s te le fo n a n læ g D et jy dsk e u ngskue i H e r n in g F e jlfin d in g p å PET-kabler m ed k a b e ls ø g e r K a b e lb ru d u n d e r v e ja r b e jd e K a b e lp lo v K a b e lp lo v fra K r im k r ig e n Kvæ stet u n d e r k a b e ln e d læ g n in g M ilitæ r til u n d s æ t n in g M us i plastic-kabel N e d læ g n in g m ed 5 k m o m dagen. 10 R a p p o r t (E. O. G r e v e lu n d ) S am arb e jd e o m u d g ra v n in g e r... 9 S p lid s n in g a f p o ly æ th y le n k a b le r. 11 T e le fo n in g e n iø rm ø d e t i N y b o rg T ry k lu ftb o r ram te k a b e l U d g ifte r ved k a b e ln e d læ g n in g Søværts kabelforhold At forstå et søkort B o r n h o lm k abelfast m e d S jæ lla n d. 79 D o k to rd is p u ta ts o m transisto re r K a b e lf a n g s t K o a x ia lk a b e l over S t ille h a v e t Ove S c h a rff s a g e n T e le fo n fo rb in d e ls e til fugleøen J o r d s a n d V erde nso m sp æ n d e nd e te le fo n ifo r bin d e ls e r i k a b l e r K. T. A. S. D irektørskifte F a rv e l t e l e f o n G am m el telefon til USA-æ gtepar K ak e rla k k e r i t e l e f o n V ente tid og a f g if t e r Linieforhold Blokhus af te le fo n m a s te r... E fte rim p ræ g n e rin g e n ble v en succes... E n p la tte n s la g e r... F e jlre tn in g p r. h e li k o p t e r... F ejlrettere n h a r væ ret h e r... Id y l fo r s t o r k e b o... Ita lie n s k fejlretterv o gn... K a b le r erstatter stæ nger... M ilitæ r t il u n d s æ t n in g... N ø g e n t la n d s k a b u d e n p æ le... S altlag p å l u f t le d n in g e r... T e le fo n in g e n iø rm ø d e t i N y b o rg T y v e r i... Materiel, Nyt L a n d c e n tra le rn e få r elektriske ure 177 S tor p r o d u k t io n T e le fo n arrangem e n t fo r p o lio r a m t. 182 T e le fo n s tik k o n ta k te r til skibe M ønttelefoner D et jy d sk e u n g sk u e i H e r n i n g E n h jæ lp i n ø d e n F ersk g e r n i n g G a d e b ille d e m e d m øn tte le fo n s k a b. 1 H elt u tro lig t H æ r v æ r k M øntte le fo n e r i U S A M ø n tte le fo n k r e d s M øntte le fo n sk ab v e d N o rd k a p R u lle n d e tele fo nsk ab p å h o s p ita l. 112 T elefonbokse i f l y T yv i n a t t e n Personale- og lønforhold D et vig tigste i en v irk s o m h e d D in tilvæ relses v i d n e r H olstebro te le fo n k lu b p å u d flu g t. 314 L ø r d a g s f r ih e d N ye u n ifo rm s d e le O m at slå g r æ s S am arb e jd e t m e lle m p e rso nalet S a m a r b e jd s u d v a lg e t

5 P u b lic R e la tio n s A alborg, Karoline-M essen B rev eller t e le f o n? F re d e ric ia, K øbestæ vnet G renaa, auto m a tis e rin g s u d s tillin g H u s k e - n u m re Ju le u d s m y k n in g a f Set. Clemensb o r g O d d e r. F o ru d g å e n d e p u b lik u m s o rie n te rin g og u d s tillin g P. B. i U S A S k iltn in g p å P A B C - b il S par p å kræ fterne - b ru g telefonen 277 S tr u e r - u d s tillin g e n Teen-ager i r ø r e t »T elefonen rin g e r«(t elefonfilm ) T elefonen som r e k la m e o b je k t R a d io fo n is k e e m n e r E le k tro n is k e s a m t a le r T e le fo n in g e n iø rm ø d e t i N y b o rg S ik k e r h e d s fo r h o ld H v em er s i k k e r? K u n n e u ly k k e n væ re u n d g å e t? N ø d h jæ lp s æ s k e sik k e rh e d s b u d S ik k e rh e d s h je lm e taget i b ru g S ikkerhedsrepræ sentanterne m ø d t e s S ikkerhedstjenesten S k a d e r efte r u v e jr H e lle rø d (T h y ) central Isslag ved H o ls t e b r o Isslag ved V e j l e... 9 L in d v e d a f s k å r e t L y n te le fo n Signalanlæ gget v irk ed e, som det skulle S tru er- L e m v ig fje rn k a b e l S e ls k a b e ts le d e ls e Æ n d r in g i J. T.s bestyrelse S tu d ie re js e r B ell T elephone, In d e n fo r h o s 5 9 T a k s tfo rh o ld E ffe k tiv k le m m e V ente tid og afg ifte r... m T e le fo n a v is D a n m a rk s æ ldste t e le f o n a v is G rø n ts a g s s æ rtje n e s te T e le fo n in g e n iø rm ø d e t i N y b o rg T. T. n y h e d s s e r v ic e T eknisk u d sty r E le k tro n is k t æ lle r M øntte le fo n k re d s T je n s tlig e E fte rre tn in g e r I n d b i n d i n g In d h o ld s fo r te g n e ls e K o n ta k t m e d læ s e r n e P å u d k ig efter n y t T. E T ra fik fo rh o ld B enene væ k u n d e r d e m B lin d e ved o m s tillin g s b o rd e t B liv, h v o r d u er C e ntralb estyrer sid en D a n is h F o o d F a ir s te le fo n anlæ g F alske a la rm e rin g e r G ode r å d fo r t e le f o n e r in g H v em tale r m est i t e le f o n? K u n n e ik k e rin g e ce n trale n o p... 45»M e d ly tte ri«i Ø d i s B a p p o r t (E. T h o s tru p ) B in g k ø b in g, s a m t a le f o r b r u g S in d a l c e n t r a l T e le fo n in g e n iø rm ø d e t i N y b o rg U ndervisning A L G O L s t u d ie k r e d s A m e rik a n s k student på s o m m e r besøg A rbejdslederuddannelse A rbejdslederuddannelse på B r a m s le v g a a r d B o g lis t e B æ refrekvensteknik Centralafdelingens udvidede k u r s u s *03 F e jlre tn in g fo r m a th er Fejlretterkursus F o rstæ rke rkursus H o ld le d e rk u rs u s H u lk o rtk u rs u s Kabelfejlretter-kursus K u rsu safg ifte r

6 K ursus for ce ntralm ekanikere le v e r K v in d e lig e tjenestem æ nd, K ursus f o r L in ie a fd e lin g e n s p e rso nale, U n d e r v is n in g af M o n t ø r k u r s u s O rie n te rin g sk u rsu s fo r fu ld m æ g tig e og o v e r a s s is te n te r O rie n te rin g s k u rs u s fo r tegnestuep e rso nale S kolerådets s a m m e n s æ tn in g Svenske løn system er T r a n s is to r k u r s u s Værelse p å T ek nisk Kolle g iu m Diverse A k a d e m ie t fo r de te k n is k e V idens k a b e r A u to m a tis e rin g af A u s t r a lie n D ig te rh ilse n til Jy d s k T elefon F ly g t n in g e h jæ lp e n H a llo p å alle s p r o g H im le n s n u m m e r? K u n ste n i h v e rd agen K u n s tfo re n in g v e d J. T L u ftp o s t t il T y l l a n d T e le fo n fo lk m e d fart i T elefonsvarer m o d tager o rd re r efter lu k k e tid... 9 Æ gte fra n sk (side 1326, 1959)

7 PERSONREGISTER A dm inistrations- og kontortjenesten A b ild g a a rd, T o v e A n dersen, A n n a G r a n n E lin R o s e n h o lm K l a r a B a m b e rg K o n n y Bertelsen, D o rth e a M a r i e B røcker, R u th C h ristensen, C a rl G e o r g E s t h e r C h ristiansen, K e t t y C lausen, A n n e L i s e E b b e n sgaard, N iels Jø rg e n E rik s e n, H ans C h r is t ia n F rederik sen, In g e G aarde, L i l l i G ark ie r, H a ra ld G e h rin g, A n n elise G ottlie b, I n g e r H ansen, E r n a T o v e H olgersen, In g e r Jensen, A l f r e d G r e t h e I n g e r Leo A n k e r T o v e Jepse n, D a g n y Jessen, P eter H a n s e n Jo h a n s e n, K irsten J o r d a h n, A n n a Jørg ense n, A a s e K a a lu n d, T h o rv a ld... K jæ r, A a g e... K n u d s e n, K a r i n... K ortse n, E l l e n... K ristensen, J. B altzer K æ rg aa rd, B irg it L arsen, Jy tte F rost L a u ritz e n, K ir s t e n... L in d a h l, B enthe L y tk e n L in d u m, E b b a... L ø n v ig, A n n e H ansen M ortensen, M argrethe M ølle r, C a r l... N ielsen, E r n a... Je n s E m il.. L issi C rone O v e rg aa rd, K arla Pedersen, Bente W iirtz B i r t h e... E lla S o lv e ig... Petersen, H ans E r ik P edersen, W a g n e r... P o u lse n, K a r e n... P r ip, M arie E h re n re ic h R o se n v o ld, E s t h e r... S e id e n fa d e n, P o v l S... S elchau, Ja k o b C h ris tia n S teenbuch-jensen, Tove Sørensen, E lin o r Bech - E l s e... W is s in g, H elge M. Trafiktjenesten A n dersen, A n n a M argrethe Plough o lt... A n n a M a r i e... In g e B rø c h n e r... A ndreasen, L i l l i B jerre gaard, Aase - In g a E... B lo c h, B o d il... C hristensen, Ingerlise

8 C hriste nse n, K a r e n L ili M H elga K a t h r i n e C h ris tian s e n, A n n a D a m b a k, A n n a D an ie ls e n, C h r i s t i n e D u e d a h l, E s t h e r E gestrand, L illy H E liase n, K are n E lsbo, M a r g r e t h e E rik s e n, E l l e n F a b ric iu s, E s t h e r F ejfer, I n g e r F re d e rik s e n, G r e t e F rost, E d ith G asberg, M a g d a le n e G u ld m a n n, Else-Karen H ansen, Agnes L B e t t y E lle n M. B a c h Else M a r g r e t h e...t Use In g e r K o r s g a a r d Meta M. J. K H artv ig sen, K a r e n H a u ritz, K a j a H avm ose, M e t h a Jaco bse n, E l s e Jensen, A n n a A n n a L i s e E l s e E. S k o v E s t h e r E v a B a k G rethe K etty P a a r u p K irsten M a r i e M ary M ary E l i s e Jepse n, S e l m a Jo h a n s e n, M ary E Jo h n s e n, I n g e b o r g Jørg e n se n, I n g r i d R a g n h. E J ø r u p, C o n n y K ristensen, B i r g i t K ris tia n s e n, M a r g i t K r o m a n n, J e t t e Larsen, F a n n y G rethe C K a r o li n e L augesen, A a s e L a u ritz e n, E d i t h L aursen, E l l e n L y b e ck e r, K ir s t in e L y tv e r, E l l e n M adsen, H e n n y L y k k e M ath iase n, B e r t h a M ogensen, A g a t h e M ortensen, K etty M ikkelsen, S olv eig B a n g N ielsen, E r n a Je n n y J J ø r g i n e L a u ra L illy E l v i r a M a g d a S ig ne I. C S o n ja C a m i l l a V a lb o rg B o n n e N ørager, K ir s t e n N ø rg a a rd, M a r i e O lesen, E l l e n O lsson, S im o n d i n e P edersen, A m a l i e Petersen, E. H a iis e r P edersen, E lla S o lv e ig E lly B a d e n P etersen, G erd a B a j G u d r u n B a l l i n g O lg a M P o u lse n, K. S ø b a l le R u th G a a r s d a l P r in tz, E le o n o r a B ainh olt-p etersen, E R asm ussen, G erd a I r e n e R asselnberg, In g e r R e ffs tru p, G r e t h e R o d, I n g e r S a n d, A n n a S c h n o o r, A n n y S im o n s e n, G u d r u n S m ith, E s t h e r S v in d in g, A n n a K S ørensen, A n n a D e b o r a G u d r u n M K are n S e je r s b ø ll T h om sen, In g e r M a r i e I n g r i d U h re n h o lt, K etty V estergaard, I n g a W a n d s c lin e id e r, A n e lis e W e n d o r ff, V era G a d e b e r g W itte n k a m p, V era D a g n y

9 Landcentraler B ach, E ln a, R øgen Bertelsen, E lly Skov, V andborg C hristensen, Bolette, H a m m e r D a h l, Alice, S in d al E lisiussen, Søren, G jern... 3 F in k, P. Pedersen, N o r s Ja lk, K ath rin e, Skovsgaard Jensen, A n n a, R esenbro K aren, H vam ( H o ) L ars Peter, H ø js le v M ine, S v e n s tr u p Jo h anse n, H ansine, B r e d b a lle Jørg ensen, E m m a, S t e n h ø j M arie, A alsø K jelds, K ristin e, Øster H u r u p K jelstrup, L aura, S e je rs le v K ristensen, K ris tia n K old, Vægger. 321 K ristiansen, Olga, L in d e ru m L arsen, A nna, M e lle r u p Id a, D e m s t r u p L aurid sen, A ne M., B o b ø l L aursen, M arie, V o e r la d e g a a r d L y sdahlgaard, M ary, H am p e n M adsen, Olga, Ø r r e N ielsen, K aren K., L yngby T hy K ristin e, G r a v le v M arie, L ih m e (S k ) O lsen, N. P., A g e r s te d Pedersen, A n th o n Th., L y n g s a a Petersen, K o n rad, K lo k k e rh o lm T h yra, B a rrit Rasm ussen, Jørg en, C em entcentralen 321 Sørensen, H jo rts h ø j T hom sen, K arla, N ø rre R i n d V in k le r, A n ton, S u n d s Teknisk A n dersen, Aksel K r i s t i a n A n de rs J ø r g e n Jens P e t e r A n to n iu sse n, Ja c o b H e n n i n g A sm ussen, A lfre d P eter Bertelsen, C h ris tia n T h o r v a ld J o h n L y k k e B o ris, B e n n y E m i l B ram s, W i l l y B r in c h, A lfre d K ris tia n Bøg, R u d o l f Carlsson, I b C hor, E j g i l B ic h a r d C h riste nse n, A l f r e d A n d ré C C h a r le s E jg il H øst B a g g e r G. B B e g n a r Tage C h ris tia n s e n, J o h n Ove C h risto ffe rsen, H ans P e d e r C h risto p h e rse n, K u r t C o nrad sen, Jø rg e n J u u l tje n e s fe D e le u ran, V e r n o n E rik s e n, Jø rg e n H a u n F o g h, A a g e F ra u s in g, Svend E r i k F riih s tiic k, V G in n e r u p, H a k o n C h r i s t i a n K a i G je tte rm a n n, O sv ald H a n s e n G la rg a a rd, A a g e E jle r Gregersen, B ø r g e F re d e rik H e d e m a n n Jo h a n n e s H ansen, A a g e G H ans K r i s t i a n H. C H olg er L e if O tto P re b e n G e r a ld T h o r k ild H augstru p, A n de rs K j æ r H e e lu n d, E j n a r H e n rik sen, B ø r g e

10 H e n rik sen, W illy S c h m id t H o lck, P H o r n d r u p, Ib H øegh, P H øjm ose, N iels C h r i s t i a n Iversen, C a rl C h r i s t i a n Jaco bse n, A lb e rt H ans K ris tia n C arl E m i l Jensen, A l f r e d A lfre d M ø lle r A m d i A n t o n C a rl C h ris tia n P e d e r C. Q u istg a ard E d g a r C a r ø e E d v a r d J o n i C h a r l i E r ik L o f t E r ik V i n d F r a n k G eorg A l b e r t H olg er Jø rg e n L a u rits N iels A a g e O. F P e der T h om as B o r d in g H o lm g a a rd. 134 Jepse n, Aksel E m a n u e l Jo h a n n s e n, K u r t Jo h a n s e n, J ø r g e n Jo se p h, M a r i u s Justesen, Axel H Jørg ense n, E. J u u l Jø rg e n M a r t i n K aiser, C K irlcegaard, K n u d A a g e K irk, M a r t i n K jeldsen, C h r. F K lem m ensen, R e i f K oldste, N iels M a r in u s K n u d sen, H a n s K ristensen, Aage K ristia n Skov E. K O v e K ü h n, P o u l L angvad, M a t h ia s L arsen, E r lin g B o r u p E r lin g W e s t e d K aj K aj A l s t e d P e t e r Peter A lb e r t S v L aursen, Je n s C h r i s t i a n L avsen, O lu f E n g e lb r e c h t L in d h o lm, M. C S everin J e n s e n L u n d, B ørge U lfb o rg N ie ls e n M adsen, E g il V e r n e r S elm er G o d tfre d W illia m M ikkelsen, S v end G e jls b e r g Tage M ogensen, H a rry A n d r e a s Ib F r e d e lu n d S øren A n dre as M ortensen, K r i s t i a n M u n c h, H. H M u n k, R asm u s Jo h a n n e s S ørensen. 54 N ielsen, A k s e l A n d ré G o d s k E. L u n d g a a r d H ans H a rry B ø g h H u g o Jø rg e n K arl N iels H a n s e n P e der R o s e n ø r n Sv. E S v end E r ik D u p o n t Olesen, A l f r e d Svend L i n d r u p V agn O lsen, H e n n i n g H e n n i n g Ottosen, P eter V i l h e l m O v e rg aard, H e r l u f P aulse n, M ogens A n de rs E lle ru p.. 53 Pedersen, A a g e Petersen, A a. B o r u p A. L u n d P edersen, A r n e Petersen, G erd a B a j P edersen, H an s J ø r g e n H e n n i n g Petersen, Jens A n d r e a s P edersen, J o h a n n e s P etersen, Jø rg e n K o r u p P edersen, M S v end A a g e V a ld e m a r M ikael F rib e rg V i l l y P o u lse n, V. J P ræ sth o lm, K u rt T h o r le if R asm ussen, F ritz C a rlo I n g v a l d Jens P e t e r K a i HØi ; R. S

11 R asm ussen, Sven J o h a n n e s R iis, R ik a r d E g o n R ix, H e i n r i c h R o h d e, E j n a r R o lle, H an s J ø r g e n S i g v a l d S ch n e id e r, L e i f S im o n sen, K n u d S everin A r th u r Sonnesen, F r a n k Stæ rk, C h r i s t i a n E r lin g M o is e n S vendsen, O le B a k S ørensen, A n de rs A l f r e d Bøge B j ø r l u n d F re d d y S ørensen, H a n s J o h a n L u d v i g P eter C la u s e n P o u l T h. M T hom assen, H a r d y T h om sen, E g o n T vede, A lfre d I n g e m a n n V estergaard, I n g a V estm ar, Jens P eter A h l m a n n V ittr u p F in n C h r is te n s e n W is s in g, V agn R o b e r t W ith, Sv. A a W orsaae, P e r J o h a n

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Automatcentraler og automatiseringer

GRUPPEINDDELINGEN. Automatcentraler og automatiseringer GRUPPEINDDELINGEN Automatcentraler og automatiseringer... III Beretninger... III Biblioteket... III Biblioteksfortegnelser Boganmeldelser Bygninger og g r u n d e... III Artikler Noter Centraler, nedlagte...

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Personregister Administrations- og kontortjenesten. Trafiktjenesten... Teknisk tjeneste... Autom atcentraler og autom atiseringer

GRUPPEINDDELINGEN. Personregister Administrations- og kontortjenesten. Trafiktjenesten... Teknisk tjeneste... Autom atcentraler og autom atiseringer GRUPPEINDDELINGEN Autom atcentraler og autom atiseringer...... III Biblioteket... III Boganmeldelser B ygninger og g r u n d e... I I I Noter om bygninger Noter om grunde Centraler, n a v n e æ n d rin

Læs mere

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag Falkenhergs Auktioner Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag bliver ved Auktion, der afholdes Gi. Kongevej 27*29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 22. Marts Kl. 10 8 Torsdag

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191 IN D H O L D SFO R T E G N E L SE Side A. O. F... 157, 206, 228 A rbejderbevæ gelsens k u ltu rk o n fe re n c e... 178 A rbejdsm arkedets T illæ gspension... 92 A u to fo rsik rin g... 54, 66, 148 B efolkningsbølgerne...

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere