Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Version: 1.2 Status: Ikke godkendt Oprettet: 29. oktober 2014 GD1 - Matriklen løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel 1_2.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer v August 2013 V september 2013 v september 2013 Klargjort til høring Opdateret med seneste rettelser fra internt review og forberedt til høring i DOS Opdateret ift. intern og eksternt review samt issue liste. thoma thoma Thoma V Opdateret efter GD1 review S&D-LF V Dokument gennemskrevet og formateret. Kommentarer fra Anders Hvas indarbejdet. S&D KH V Opdateret med kommentarer fra internt review XPEAN V Opdateret med kommentarer fra review i GD1 XPEAN V Mindre rettelser i relation til øvrigt udbudsmateriale S&D-LF Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK INFORMATIONSMODEL INFORMATIONSMODELLEN IFT. MÅLARKITEKTURENS BEGREBSMODEL MATRIKLENS HÅNDTERING AF EJENDOMSDATA I RELATION TIL ESR INFORMATIONSMODEL OVERBLIK Bestemt fast ejendom Jordstykke Sag BESKRIVELSE AF RELATIONER KODELISTER Kodelister APPENDIX 1: MATRIKLENS HÅNDTERING AF EJENDOMSDATA I RELATION TIL ESR af 31 -

3 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver Matriklens løsningsarkitektur til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling hhv. tilpasning af løsning til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1 Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og fire underbilag. Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag B Informationsmodel. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddata- - 3 af 31 -

4 programmet har også udstukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. Rammearkitekturer Grunddata programmet har udarbejdet retningslinier for datamodellering som blandt andet forudsætter brugen af UML. Hele publikationen kan findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside GST/Matriklen - Eksisterende beskrivelser - Dokumentationen fra det eksisterende minimaks er brugt som baseline og tilpasset efter behov. 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en beskrivelse af informationsmodellen, der indgår i løsningsarkitekturen og modellens anvendelse i relation til løsningsarkitekturens elementer og andre forhold, som har betydning for valget af informationsmodel. Desuden beskrives relationen til informationsmodellerne for eksisterende løsninger og projektets påvirkning af disse. Kapitel 3 Informationsmodel Indeholder et diagram der viser informationsmodellens begreber og relationer. Desuden indeholder kapitlet en detaljeret beskrivelse af hvert begreb, med informationsindhold samt en detaljeret beskrivelse af modellens relationer. - 4 af 31 -

5 2. Overblik 2.1 Informationsmodel I nærværende løsnings arkitektur beskrives informationsmodellen for Matriklens udvidelse. I forhold til kravspecifikationens informationsmodel er attributterne simplificerede og sammensatte, og objekter, som ikke forventes udstillet eller ikke er af direkte interesse for grunddata-programmets interessenter, er udeladt. Begrebet Sag anvendes i Løsningsarkitekturen om alle sager, der udløser ændringer i Matriklen. Landinspektørens tilvejebringelse af nødvendigt sagsgrundlag samt styring af høringer, sker i et selvstændigt sagsforløb, og er derfor ikke beskrevet i denne informationsmodel. Begreber som har relationer til Matriklens begreber er vist på informationsmodellen, selvom Matriklen ikke har ansvar for relationer til begreber uden for Matriklen. Af hensyn til historik, kommunale systemer og papirarkiver m.v. vil informationsmodellen indeholde en omsætning mellem det tidligere anvendte kommunale ejendomsnummer og det til disse ejendomme tildelte BFE-nummer. Denne omsætning vises ikke i modellen. Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet har besluttet, at registreringen af ejendommens beliggenhedsadresse principielt set skal videreføres i et selvstændigt register i tilknytning til Matriklen. Projektet er i et samarbejde i Ejendomsdataprogrammet og med Adressedataprogrammet i gang med en nærmere analyse af de nødvendige forretningsregler, rammer og vilkår for ajourføringen af beliggenhedsadressen. I forlængelse heraf udestår der en formel endelig beslutning om etableringen. I nærværende udbud er der derfor kun specificeret et indhold ift. beliggenhedsadressen i Informationsmodellen. Projektets påvirkning af informationsmodellerne I forbindelse med udviklingen af minimaks blev der udarbejdet en meget udførlig og fortsat gældende datamodel. Denne vil i forbindelse med Matriklens udvidelse blive udbygget med de nye matrikel begreber: Bygning på Fremmed Grund, Ejerlejlighed og Bestemt Fast Ejendom. 2.2 Informationsmodellen ift. målarkitekturens begrebsmodel Informationsmodellen er en detaljering af målarkitekturens begreber som beskrevet nedenfor: Informationsmodel Begrebsmodel Beskrivelse Bestemt fast ejendom Bestemt fast ejendom Samme begreb Samlet fast ejendom Samlet fast ejendom Samme begreb Samlet fast ejendom registrering Samlet fast ejendom Ejerlejlighed Ejerlejlighed Samme begreb Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund Detaljering af begrebet Samlet fast ejendom Samme begreb Jordstykke Jordstykke Samme begreb Jordstykke registrering Jordstykke Sag Beliggenhedsadresse Detaljering af begrebet Jordstykke Nyt begreb i forhold til Målarkitekturen Nyt begreb i forhold til Målarkitekturen - 5 af 31 -

6 2.3 Matriklens håndtering af ejendomsdata i relation til ESR I Appendix 1 gennemgås eksisterende datafelter i relation til ejendom i ESR med henblik på at redegøre for, hvordan disse håndteres fremadrettet i Matriklen. - 6 af 31 -

7 3. Informationsmodel 3.1 Overblik Figur 2 Informationsmodel for matriklen Attributter er ikke vist på diagrammet. Attributter er beskrevet nedenfor i afsnit 3.2 sammen med beskrivelsen af begrebet. Relationerne er beskrevet i det efterfølgende afsnit 3.3. Begreber som vedligeholdes af Matriklen, er vist med hvid baggrund, mens begreber med grå baggrund er begreber uden for Matriklen, som har relationer til Matriklens begreber. Beskrivelse af begreber Bestemt fast ejendom Bestemt fast ejendom er det fælles begreb for fast ejendom. Bestemt fast ejendom kan opdeles i tre subtyper: - 7 af 31 -

8 Samlet fast ejendom Ejerlejlighed Bygning på fremmed grund Figur 3 Livscyklus for Bestemt fast ejendom En ny Bestemt fast ejendom vil være Foreløbig, når indberetteren vælger at udstille den offentligt, og gå til at være Gældende, når den Bestemte faste ejendom er godkendt og endelig registret i Matriklen. Hvis Sagen annulleres eller aflyses eller hvis en af de planlagte ejendom af anden grund ikke etableres, bliver den Bestemte faste ejendom Ikke gennemført.. En gældende Bestemt fast ejendom bliver Historisk, når den ophører med at eksisterer. Når der pågår ændring af en Bestemt fast ejendom i en Sag, vil der opstå en ny version af ejendommen. Denne version er tilknyttet Sagen, og eksisterer samtidig med den Gældende version. Disse versioner af Bestemte faste ejendomme, som er tilknyttet en Sag, vil følge en anden livscyklus. En Bestemt fast ejendom vil, i forbindelse med at den ændres i en Sag, findes i en version, som vil være Foreløbig. Når sagen endelig godkendes af myndigheden, og registreres i Matriklen, bliver de Foreløbige ejendomme gjort Gældende eller Historiske afhængig af ændringen. En hver Bestemt fast ejendom kan kun findes i én Gældende version. Når en Sags ændringer godkendes af myndigheden, og endelig registreres i Matriklen, bliver det der var den Gældende version af de Bestemte faste ejendomme gjort Historisk. De Gældende versioner af Bestemte faste ejendomme repræsenterer tilsammen den aktuelle registrering af Danmarks ejendomme. Hvis en Sag bliver Annulleret eller Aflyst vil de Foreløbige Bestemte faste ejendomme blive Ikke gennemført. - 8 af 31 -

9 Den samme Bestemte faste ejendom kan være relevant i flere Sager samtidig. En Sag tager altid udgangspunkt i de Gældende versioner. En Sag bliver uaktuel, hvis en eller flere af de berørte Bestemte faste ejendomme er blevet ændret i forbindelse med en anden Sag, inden Sagen godkendes og endelig registreres i Matriklen, idet udgangspunktet for Sagen så ikke længere er de Gældende versioner af Bestemt fast ejendom. Hvis man vil se, hvordan Matriklen ser ud på et givent tidspunkt, skal man have vist alle de versioner af Bestemt fast ejendom, som har virkning på tidspunktet, og som har status Gældende. Hvis man også vil se planlagte ændringer, skal man udvide med status Foreløbig. Bestemt fast ejendom Synonymer: Definition: Beskrivelse: BFE En fast ejendom der er 'bestemt', dvs. tilstrækkelig individualiseret, stedbestemt og afgrænset. Bestemt fast ejendom underopdeles i ejendomstyperne: Samlet fast ejendom (inkl. samejede bygninger) Bygninger på fremmed grund* Ejerlejligheder, herunder ejerlejlighed i BPFG Ejendomsbegrebet Bestemt fast ejendom er defineret og afgrænset nærmere af den retspraksis, som er opstået i tilknytning til tinglysningslovens 10, stk. 1. *: Bygning eller teknisk anlæg, hvis ejerskab afviger fra ejerskabet til underliggende grund og som er bestemt til varig forbliven på stedet - i konstruktionsmæssig henseende uafhængig af eventuelle andre bygninger (bortset fra fælles brandmur, som da skal være tinglyst efter byggeloven). Bemærkninger: Forretningsmæssig Id BFE nummer Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype BFE nummer Ejendomstype Objektstatus Påtænkt handling Unik forretningsvendt nøgle - uforanderlig Angivelse af hvilke type ejendom der er tale om Status i henhold til livscyklusdiagram Er kun relevant for foreløbige versioner af BFE. Angiver om den foreløbige version af BFE er udtryk for en påtænkt ny oprettelse, sletning eller ændring. Numerisk Kodeliste Kodeliste UUID Unik uforanderlig nøgle UUID Registrering Kodeliste: Nyoprettelse Sletning Ændring Registreringsoplysninger Se Modelregler for Grunddata - 9 af 31 -

10 Beskrevet af: Virkning Virkningsoplysninger Se Modelregler for Grunddata S&D-LF Samlet fast ejendom Synonymer: Definition: Beskrivelse: Bemærkninger: SFE Ved en Samlet fast ejendom forstås 1. ét matrikelnummer (jordstykke) eller 2. flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet Begrebet er knyttet til arealer på jordoverfladen og er fysisk bestemt ved det eller de jordstykker, der indgår i den samlede faste ejendom (se definition af jordstykke senere). Arealer, som ikke er registreret i Matriklen, er ikke omfattet af begrebet. Parcelhusgrunde vil normalt kun bestå af ét Jordstykke, hvorimod landbrugsejendomme ofte består af flere Jordstykker. En Samlet fast ejendom, f.eks. en landbrugsejendom, kan omfatte Jordstykker i forskellige ejerlav og kommuner. Hvis der til et Jordstykke hører andel i en fælleslod, udgør andelen en del af den Samlede faste ejendom. En fælleslod er i sig selv en Samlet Fast Ejendom. Samlet fast ejendom er en subtype af Bestemt fast ejendom og arver dermed Bestemt fast ejendoms attributter og livsforløb. Arealer optaget som offentlige, udskilte veje med matrikelnummer 7000 med tilhørende litra omfattes af begrebet på trods af, at der i udstykningslovens forstand ikke er tale om en samlet fast ejendom. Forretningsmæssig Id BFE nummer for den Bestemte faste ejendom som den er en subtype af Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Beskrevet af: Thoma/S&D-LF Samlet fast ejendom registrering Synonymer: - 10 af 31 -

11 Definition: Beskrivelse: Bemærkninger: Forretningsmæssig Id Noteringer foretaget på en Samlet fast ejendom Der kan være registreret enten Landbrugspligt eller Arbejderbolig på en Samlet fast ejendom. Det Samlede faste ejendom som Samlet fast ejendom registreringen er notering på + Registrerings type Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Beskrevet af: SFERegistreringstype S&D-LF Kodeliste Ejerlejlighed Synonymer: Definition: Beskrivelse: Bemærkninger: En Ejerlejlighed er en selvstændig Bestemt fast ejendom, som altid er en del af et ejerlejlighedsfællesskab bestående af mindst 2 ejerlejligheder. Typisk er der flere ejerlejligheder som fx i en etageboligbebyggelse eller en erhvervsejendom. Hver Ejerlejlighed har en selvstændig identitet, således at der kan tinglyses rettigheder på hver enkelt Ejerlejlighed. Ejeren af en Ejerlejlighed ejer selve lejligheden som særejendom, mens moderejendommen med jordstykke, trapper m.v. normalt ejes af alle ejerlejlighedsejere i fælles sameje, efter ejerlejlighedernes fordelingstal. Ejerlejlighed er en subtype af Bestemt fast ejendom og arver dermed Bestemt fast ejendoms attributter og livsforløb. Forretningsmæssig Id BFE nummer for den Bestemte faste ejendom som den er en subtype af Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Beskrevet af: Ejerlejlighedsnummer Fortløbende nummer indenfor moderejendommen. Fordelingstal tæller Udgør sammen med nævneren ejerlejlighedens medejendomsret som ideel anpart af moderejendommen. Fordelingstal nævner Udgør sammen med tælleren ejerlejlighedens medejendomsret som ideel anpart af moderejendommen. Samlet areal Thoma/S&D-LF Det samlede areal i kvadratmeter af den særejendom, som ejerlejligheden omfatter (svarer til det tidligere begreb tinglyst areal). Numerisk Numerisk Numerisk Numerisk - 11 af 31 -

12 Bygning på fremmed grund Synonymer: Definition: Beskrivelse: Bemærkninger: En bygning opført på en Bestemt fast Ejendom med anden ejer end bygningen eller en bygning opført på umatrikuleret areal eller søterritoriet, hvor arealet bygningen er opført på har anden ejer end bygningen. En Bygning på fremmed grund består normalt af én bygning. Er to bygninger sammenbygget, således at de ikke kan nedrives hver for sig, vil Bygning på fremmed grund bestå af begge bygninger. En Bygning på fremmed grund kan også bestå af et selvstændigt Teknisk anlæg. Bygning på fremmed grund er en subtype af Bestemt fast ejendom og arver dermed Bestemt fast ejendoms attributter og livsforløb Forretningsmæssig Id BFE nummer for den Bestemte faste ejendom som den er en subtype af Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Bygningsnummer Fortløbende nummer evt. med litra indenfor den Samlede faste jendom den ligger påeller ejerlavet afhængig af praksis i den tidligere retskreds. Informationen ajourføres ikke for nyoprettelser af Bygning på fremmed grund, men bevares bagudrettet af hensyn til sammenhængen til de tinglyste dokumenter. Numerisk Geometri Koordinatpunkt eller koordinatpolygon Geometri Oprindelse ESR Matriklen stedfæstet Matriklen ikke stedfæstet Tekst Beskrevet af: Thoma/S&D-LF Jordstykke Jordstykke følger samme livscyklus som beskrevet for Bestemt fast ejendom. Jordstykke Synonymer: Definition: Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel af 31 -

13 Beskrivelse: Bemærkninger: Jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Samlet fast ejendom. Matrikulerede arealer er registreret i Matriklen. Som Jordstykker registreres også umatrikulerede arealer i form af offentlige veje optaget i matriklen med litra. Jordstykker kan identificeres entydigt ved betegnelse. Denne beskrivelse tager ikke højde for fælleslodder, som er en speciel form for Jordstykker, som indgår i fælleseje til flere Samlede faste ejendomme. Forretningsmæssig Id Jordstykke-id betegnelse, som består af Ejerlavskode og nummer Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Jordstykke-id Entydig identifikation Numerisk nummer Tal + litra Tekst Ejerlavskode Status Region Kommune Sogn Arealtype Registreret areal Vejareal Lodflade Entydig kode der identificerer ejerlav Status i henhold til livscyklusdiagram Identifikation af den region hvor Jordstykket er placeret Identifikation af den kommune hvor Jordstykket er placeret Identifikation af det kirkesogn hvor Jordstykket er placeret Klassificering af Jordstykket Det i matriklen registrerede areal på Jordstykket ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter Det i matriklen registrerede areal af vejudlæg på Jordstykket angivet som heltal i kvadratmeter En polygon der beskriver jordstykkets afgrænsning. Numerisk Tekst Numerisk Numerisk Numerisk Kodeliste Numerisk Numerisk Geometri UUID Unik uforanderlig nøgle UUID Registrering Registreringsoplysninger Se Modelregler for Grunddata Virkning Virkningsoplysninger Se Modelregler for Grunddata - 13 af 31 -

14 Beskrevet af: Thoma/S&D-LF Jordstykke registrering Synonymer: Definition: Beskrivelse: Bemærkninger: Forretningsmæssig Id Noteringer foretaget på et Jordstykke Der kan være registreret forskellige typer noteringer på et Jordstykke, som f.eks. Vejudlæg, Strandbeskyttelse eller Stormfald Det Jordstykke som Jordstykke registreringen er notering på + Registrerings type Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Beskrevet af: JordstykkeRegistrerings type Afgrænsning S&D-LF Afgrænsning af den notering der påhviler et jordstykke. Kan være angivet med linjer eller polygoner Kodeliste Geometri Sag Figur 4 Livcyklus for Sag En ny Sag vil være Foreløbige sagsdata udstillet, når indberetteren vælger at udstille den offentligt. Mens Sagen er til høring hos kommunen bliver den Afventer svar fra kommunen, hvorefter den Afventer indsendelse til registrering. Når Sagen er indsendt er den til behandling Hos - 14 af 31 -

15 GST. GST kan sende Sagen til Tinglysningsretten, for at få vurderet om der er rettigheder til hinder for registreringen. Tinglysningsretten returnerer Sagen, hvorefter Ejendom forretningsobjekterne kan endelig registreres i Matriklen og Sagen kan blive Afsluttet. Landinspektøren kan vælge at annullere Sagen, inden den indsendes til GST, mens han må bede GST om at få Aflyst sagen, hvis den har været indsendt. Sag Synonymer: Definition: Beskrivelse: Bemærkninger: Matrikulær sag Forretningsmæssig Id Sagsid KMS-Journalnummer En sag som styrer behandlingen af forandringer i Matriklen. En Sag identificerer de Bestemte faste ejendomme, som er under behandling i forbindelse med en forandring, og dokumenterer hvilket stadie behandlingen befinder sig på. Der er en række statusser tilknyttet den matrikulære sag. Herunder stedfæstet ved udtræk, kommunalt godkendt og afsluttet. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Sagsid Unikt fortløbende nummer Numerisk der identificerer sagen KMS-Journalnummer Internt formateret sagsnummer Tekst Status Sagens aktuelle status Kodeliste Kommune Kommune der stedfæster sagen Sagstitel Repræsentativ tekst der Tekst beskriver sagen Sagsoperation Angiver hvilke typer af Kodeliste forandringer Sagen medfører RekvirentRef Sagsansvarligs egen identifikation Tekst af sagen. Sagskategori Angivelse af hvilke type Kodeliste behandling Sagen kræver Registrering Registreringsoplysninger Se Modelregler for Grunddata Virkning Virkningsoplysninger Se Modelregler for Grunddata Beskrevet af: S&D-LF 3.2 Beskrivelse af relationer - 15 af 31 -

16 Bygning på fremmed grund ligger på Samlet fast ejendom Definition: Relationsansvar: Beskrivelse: Beskrevet af: Relationen identificerer den Samlede faste ejendom som Bygning på fremmed grund ejendomsmæssigt er placeret på Bygning på fremmed grund har ansvaret for relationen Relationen er ikke relevant, hvis Bygning på fremmed grund ligger på et areal, der ikke er registreret i Matriklen, herunder også havet S&D-LF Ejerlejlighed er del af hovedejendom Bygning på fremmed grund Definition: Relationsansvar: Beskrivelse: Beskrevet af: Relationen identificerer den Bygning på fremmed grund som deles af ejerlejlighedsfællesskabet og ofte betegnes hovedejendommen Ejerlejlighed har ansvaret for relationen Relationen er ikke relevant, hvis Ejerlejligheden ligger i en Bygning som indgår i en Samlet fast ejendom. S&D-LF Ejerlejlighed er del af hovedejendom Samlet fast ejendom Definition: Relationsansvar: Beskrivelse: Beskrevet af: Relationen identificerer den Samlede faste ejendom som deles af ejerlejlighedsfællesskabet og ofte betegnes hovedejendommen Ejerlejlighed har ansvaret for relationen Relationen er ikke relevant, hvis Ejerlejligheden ligger i en Bygning på fremmed grund. S&D-LF Jordstykke samles i Samlet fast ejendom Definition: Relationsansvar: Beskrivelse: Beskrevet af: Relationen identificerer den Samlede faste ejendom som Jordstykket ejendomsmæssigt er en del af. Jordstykke har ansvaret for relationen Et Jordstykke kan være en fælleslod, som vil tilhøre flere Samlede faste ejendomme. En fælleslod er i sig selv en SFE. Dette er ikke illustreret på modellen. S&D-LF Jordstykke registrering er notering på Jordstykke Definition: Relationsansvar: Beskrivelse: Relationen identificerer det Jordstykke som noteringen vedrører. Jordstykke registrering har ansvaret for relationen Noteringen kan f.eks. omhandle fredsskov - 16 af 31 -

17 Beskrevet af: S&D-LF Sag omfatter Bestemt fast ejendom Definition: Relationsansvar: Beskrivelse: Beskrevet af: Relationen udpeger de Bestemte faste ejendomme som påvirkes af den matrikulære forandring. Sag har ansvaret for relationen Den eksisterende advarselsliste indeholder Jordstykker som er påvirket af den matrikulære forandring. Sagen udpeger indirekte de Jordstykker, som er samlet i sagens ejendomme. S&D-LF Samlet fast ejendom registrering er notering på Samlet fast ejendom Definition: Relationsansvar: Beskrivelse: Beskrevet af: 3.3 Kodelister Kodelister Relationen identificerer den Samlede faste ejendom som noteringen vedrører. Samlet fast ejendom registrering har ansvaret for relationen Noteringen kan f.eks. omhandle landbrugsejendom S&D-LF Informationsmodellen benytter følgende kodelister: Arealtype Offentlig vej Privat vej Jernbane Kirke Kirkegård Byens gade Fælles grusgrav Dige dæmning Fælles drift Kanal Strand Fælles vanding Brugsretsareal Fælleslod Ejendomstype Samlet fast ejendom Bygning på fremmed grund Ejerlejlighed - 17 af 31 -

18 Jordstykkeregistreringstype Ikke udskilt vej Fredskov Strandbeskyttelse Klitfredning Jordforurening Stormfald Jordrente Majoratskov Objektstatus Sagskategori Foreløbig Gældende Historisk Ikke gennemført Samlet fast ejendom Matrikulær sag. Kvalitetsforbedring af matriklen. Minirenovering. Klitfredning. Strandbeskyttelse. Fredskov. Majoratskov. Stormfald. Landbrug. Arbejderbolig. Jordrente. Amts- og kommunegrænse. Sognegrænse. Jordfordeling. Vejsag. Tilbageførselssag. Kombinationssag Ejerlejlighed Kombinationssag - BPFG Ejerlejlighed Ejerlejlighedssag Ikke beskikkelseskrævende ændringssag Kombinationssag Ejerlejlighed Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund fra kommune - 18 af 31 -

19 Bygning på fremmed grund fra landinspektør Bygning på havet Kombinationssag - BPFG Sagsstatus Foreløbige sagsdata udstillet Afventer svar fra kommunen Afventer indsendelse til registrering Annulleret Hos GST Aflyst Afventer Tinglysningsretten Hjemsendt til LSP Afsluttet Sagsoperation For forandring af ejendomstype Samlet fast ejendom : SagsoperationKategori SagsoperationNavn Sagsoperation- Kode Arealoverførsel Arealoverførsel, ejendom til ejendom AOF Arealoverførsel Arealoverførsel af aflagt offentligt vejareal AOFA Arealoverførsel Arealoverførsel af helt matr.nr. - matr.nr. bevares AOFH (ejendom til ejendom) Arealoverførsel Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. AOFHL (ejendom til ejendom) Arealoverførsel Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. AOFHM* (stamnr.) (ejendom til ejendom). Tidligere anvendt i Sønderjylland. Arealoverførsel Arealoverførsel til offentlig vej, ejendom til vej/sti AOFV Arealoverførsel Arealoverførsel til offentligvej + tildeling nyt litra, AOFVL ejendom til vej/sti Arealoverførsel Arealoverførsel til offentlig vej+ tildeling nyt AOFVM* stamnr, ejendom til vej/sti. Tidligere anvendt i Sønderjylland. Ejendomsberigtigelse Ejendomsberigtigelse BER Ejendomsberigtigelse Berigtigelse mod fællesjord BERF Ejendomsberigtigelse Berigtigelse mod havet BERH Ejendomsberigtigelse Berigtigelse mod sø og vandløb BERSØ Matrikulering Matrikulering af ikke tidligere registreret areal MAT Matrikulering Matrikulering ved kendelse MATK Sammenlægning Sammenlægning af ejendomme (noteringsmæssigt) SAME Skelforretning Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes SFOR1 Skelforretning Skelforretning - ejendomsberigtigelse SFOR2 Udstykning Udstykning UDS Udstykning Udstykning. Tidligere anvendt i Sønderjylland. SUDS* Udstykning Udstykning, deling eller matr.nr. til lod (stam- SUDT* - 19 af 31 -

20 nummer). Tidligere anvendt i Sønderjylland. Udstykning Udstykning fra flere ejendomme UDSE Udstykning Udstykning fra flere ejendomme + tildeling af nyt UDSFE matr.nr.(stamnr.) Ikke udskilt vej Vej berigtiget VJBR Ikke udskilt vej Vej omlagt VJOM Ikke udskilt vej Vej optaget VJOP Ikke udskilt vej Sletning af ikke udskilt offentlig vej/sti VJSL Ejendomsberigtigelse - VJUD udskillelse af off. Vej Udskillelse af areal til offentlig vej Ejendomsberigtigelse - VJUDL udskillelse af off. Vej Udskillelse af areal til offentlig vej (nyt litra) Teknisk ændring Nyberegning af areal matr.nr. NYB Teknisk ændring Nyberegning vejareal NYBV Teknisk ændring Nyberegning fredskovsareal NYBF Teknisk ændring Nyberegning strandbeskyttelsesareal NYBS Teknisk ændring Nyberegning klitfredningsareal NYBK Teknisk ændring Supplerende måling SUPM Teknisk ændring Deling af jordstykke - registrering nyt skel (internt DELG skel) gebyr Teknisk ændring Deling af jordstykke - registrering nyt skel (internt DEL skel) Teknisk ændring Deling af jordstykke - registrering nyt skel (internt SDEL* skel). Tidligere anvendt i Sønderjylland. Teknisk ændring Inddragelse af matr.nr. INDM Teknisk ændring Tildeling af matr.nr. til særskilt beliggende jordstykke TML Teknisk ændring Tildeling af matr.nr. til særskilt beliggende jordstykke. STML* Tidligere anvendt i Sønderjylland. Teknisk ændring Overførsel ved teknisk ændring med gebyr TÆNDG Teknisk ændring Overførsel ved teknisk ændring - Uden gebyr TÆND Temanotering Jordforurening V1 FUG1* Temanotering Jordforurening V2 FUG2* Temanotering Jordforurening - boligerklæring FUGB* Temanotering Klitfredning KLIT Temanotering Strandbeskyttelse STRAND Temanotering Fredskov SKOV Temanotering Majoratskov/samlet skovstrækning MAJOR Temanotering Registrering af Stormfald - oprydning STORM1 Temanotering Registrering af Stormfald - gentilplantning STORM2 Temanotering Registrering af jordrente JORD Hovednotering Landbrugsejendom LAND Hovednotering Landbrug - familieejendom LANDF Hovednotering Registrering af arbejderbolig ARB Genoptagelse Genoptagelse af matrikelnummer GMAT Supplerende ændringer Supplerende ændringer SUP - 20 af 31 -

21 Fælleslodsnotering Fælleslodsnotering EJD Administrative grænser Administrative grænser ADM Teknisk ændring Rettelse (interne ændringer for et matr.nr.) RET Teknisk ændring Rettelse af geometri (interne ændringer for et RETG matr.nr.) Teknisk ændring Kortopretning KORT Teknisk ændring Diverse DIV * Anvendes ikke fremadrettet. For forandring af ejendomstype Ejerlejlighed : Sagsoperation-Kategori SagsoperationNavn Nyopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 1, nr. 1 ENOPA Nyopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 1, nr. 2 ENOPB Nyopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 1, nr. 3 ENOPC Nyopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 1, nr. 4 ENOPD Nyopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 2 ENOPE Sagsoperation- Kode Nyopdeling Anden hjemmel* ENOPAH Videreopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 1, nr. 1 EVOPA Videreopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 1, nr. 2 EVOPB Videreopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 1, nr. 3 EVOPC Videreopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 1, nr. 4 EVOPD Videreopdeling Ejerlejlighedsloven 10 stk. 2 EVOPE Videreopdeling Anden hjemmel* EVOPAH Ændring Overførsel mellem ejerlejligheder EOFE Ændring Overførsel fra fællesareal EOFF Ændring Overførsel til fællesareal EOTF Ændring Sammenlægning af ejerlejligheder ESAM Ændring Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab EOPLØS Ændring Ændring af fordelingstal EFTAL Ændring Registrering af ændret etageareal ERETA Ændring Ændring af relation til hovedejendom EHOV Ændring Ændring af ejerlejlighedsnummer EENR Ændring Ændring af geometri EKORT Ændring Ændring af information om ejerlejlighedslodder ELOD *Her skal indberetteren angive i kommentarfelt, hvilken hjemmel der er tale om. For forandring af ejendomstype Bygning på fremmed grund : Sagsoperation-Kategori SagsoperationNavn Sagsoperation- Kode Registrering af ny BPFG Registrering af ny BPFG BBYG Ændring Afregistrering af BPFG BABYG - 21 af 31 -

22 Ændring Stedfæstelse af eksisterende BPFG. Udføres af landinspektør. BSTED Ændring Sammenlægning af BPFG BSAM Ændring Overførsel mellem BPFG BOFB Ændring Ændring af bygningsnummer BBNR Ændring Ændring af relation til SFE BSFE Ændring Ændring af geometri BKORT - 22 af 31 -

23 4. Appendix 1: Matriklens håndtering af ejendomsdata i relation til ESR Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning BBR adresse Moderejendomsnummer Matriklen ESR-nummeret videreføres ikke i Matriklen. Geodatastyrelsen udstiller hvordan sammenhængen mellem ESR-nummeret og BFEnummeret er på implementeringstidspunktet i for form af en relationstabel. ESR-Ejendom Kommunenummer Matriklen Findes i forvejen i matriklen er i dag tilknyttet det enkelte jordstykke ESR-Ejendom Beliggenhed Ejendommens beliggenhed i klar tekst Matriklen Beliggenhedsadresse på BFE videreføres i selvstændigt register i tilknytning til Matriklen ESR-Ejendom Vejkode Matriklen Findes fremadrettet i Adresseregisteret ESR-Ejendom Husnummer incl. bogstav Matriklen Findes fremadrettet i Adresseregisteret ESR-Ejendom Etagebetegnelse ejerlejlighed Matriklen Findes fremadrettet i Adresseregisteret - 23 af 31 -

24 Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning ESR-Ejendom Side/dørnr ejerlejlighed Matriklen Findes fremadrettet i Adresseregisteret ESR-Ejendom ESR-Ejendom ESR-Ejendom Ejendommens samlede matrikulære areal Heraf vejareal ialt Matriklen Opgjort på BFE nummer For SFE beregnes arealet som en sum af de jordstykker, der indgår Matriklen Opgøres pr. jordstykke Moderejendomsnummer Moderejendomsnummer for ejerlejligheder Matriklen I Matriklen er der relation fra Ejerlejlighed til SFE hvorpå ejerlejligheden er beliggende (derudover er ejendomstype angivet) ESR-Ejendom Grundens ejendomsnr Grundens ejendomsnummer for bygning på lejet grund Matriklen I Matriklen findes fremover en relation mellem BPFG og den BFE hvorpå bygningen er beliggende ESR-Ejendom Udstykningsejendomsnummer Hvis ejendom er udstykket fra anden ejendom er her angivet denne ejendoms ejendomsnummer Matriklen I Matriklen angives på jordstykkeniveau hvilket andet jordstykke, der evt. er udstykket fra. ESR-Ejendom Ejendom udgået Markering for, om ejendom er Matriklen Matriklens udstillingsmodel følger Modelregler for - 24 af 31 -

25 Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning udgået Grunddata med hensyn til bitemporale egenskabsdata. ESR-Ejendom Årstal for udgået ejendom Matriklen Matriklens udstillingsmodel følger Modelregler for Grunddata med hensyn til bitemporale egenskabsdata. Kommunenummer Matriklen Det enkelte jordstykke er tilknyttet en kommunekode Journalnummer Matriklen Alle versioner af objekter i Matriklen har en henvisning til det journalnummer, der har givet anledning til de pågældende versioner. Approbationsdato Matriklen Alle versioner af objekter i Matriklen har bitemporale egenskabsdata i henhold til Modelregler for Grunddata. Den sag, der har givet anledning til en given version, har en afslutningsdato (registreringsdato) Landsejerlavskode Matriklen Landsejerlavskode indgår i den entydige matrikelbetegnelsen, der består af ejerlavskode matrikelnummer nummer Matriklen I Matriklen består matrikelnummer af fra 1-4 cifre samt - 25 af 31 -

26 Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning fra 1-3 bogstaver bogstav Matriklen Er ikke et selvstændigt felt i Matriklen. Matrikulært areal Matriklen Opgøres pr. jordstykke Heraf vejareal Matriklen Opgøres pr. jordstykke Hovednoteringskode Matriklen Anføres på SFE Skovnoteringskode Matriklen Anføres på jordstykke Skovareal Jordrentenoteringskode Moder matrikelnummer Matriklen Anføres på jordstykke Matriklen Anføres på jordstykke Matriklen Anføres på jordstykke Strandnotering Matriklen Anføres på jordstykke - angiver om jordstykket, eller dele deraf, er omfattet af strandbeskyttelse(szone) Strandareal Matriklen Angiver arealet for den del af et jordstykke, der er omfattet af strandbeskyttelse - 26 af 31 -

27 Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning Klitnotering Matriklen Anføres på jordstykke - angiver om jordstykket, eller dele deraf, er omfattet af klitfredning(klitnotering) Klitareal Matriklen Angiver arealet for den del af et jordstykke, der er omfattet af klitfredning Stormfald Matriklen Anføres på jordstykke - angiver om jordstykket, eller dele deraf, er omfattet af stormfaldsregistrering Journalnummer Registreringskode Matriklen GST har ikke kendskab til en sådan kode skal forklares nærmere af KL for at blive kvalificeret yderligere. Kommunenummer Landsejerlavskode nummer bogstav - 27 af 31 -

28 Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning Ejerlejlighedsnummer Matriklen Informationen findes fremover som egenskabsdata på ejerlejlighed i Matriklen Udskrivningsmatrikel Markering for hvilken matrikel der udskrives sammen med ejendommen i de tilfælde, hvor der kun skal være én matrikel Matriklen Anvendes ikke i Matriklen Matriklens areal Matriklens vejareal Angiver hvor stor en del af matrikelarealet, der er vejareal Approbationsdato Dato for hvornår matriklen er approberet i KMS Skovnoteringskode Markering for skov på matrikelnummeret Jordrentenoterings- Markering for jordrente på - 28 af 31 -

29 Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning kode matrikelnummeret Strandnotering Markering for strandbeskyttelse på matrikelnummeret Strandareal Klitnotering Markering for klitfredning på matrikelnummeret Klitareal Etagemeter Det tinglyste areal for ejerlejligheder Matriklen Det samlede areal i kvadratmeter af den særejendom, som ejerlejligheden omfatter Journalnr. Stormfald Feltet indeholder Stormfaldsjournalnr. Skovog Naturstyrelsen anvender journalnummeret ved betaling af stormfaldstilskud Matriklen Henvis til det journalnummer Naturstyrelsen har anvendt ved sagsbehandlingen. Registreringskode Registrerings- Matriklen Matriklens registreringskode - 29 af 31 -

30 Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning kode for stormfald for stormfaldstype (der er ydet tilskud til oprydning / der er ydet tilskud til tilplantning) Tinglysnings- Ejendom Landsejerlavskode Matriklen Tinglysningsejendommen er ikke længere relevant idet Ejerfortegnelsen fremover baseres på matriklens BFE nummer Tinglysnings- Ejendom nummer Tinglysnings- Ejendom bogstav Tinglysnings- Ejendom Ejerlejlighedsnummer Matriklen Beskrevet tidligere Tinglysnings- Ejendom Kommunenummer Matriklen Det enkelte jordstykke er tilknyttet en kommunekode Tinglysnings- Ejendom Ejendomsnummer Ejendommens entydige nummer inden for kommunen Matriklen Findes ikke i matriklen. ESR-nummeret videreføres ikke i Matriklen. Geodatastyrelsen udstiller hvordan sammenhængen mellem ESR-nummeret og BFEnummeret er på implementeringstidspunktet i for form af en relationstabel af 31 -

31 Begreb i ESR Forvaltningsmæssigt navn i ESR Definition i ESR (hvis findes) Fremtidig Register Bemærkning Tinglysnings- Ejendom Vejkode Tinglysnings- Ejendom Husnummer incl. Bogstav Tinglysnings- Ejendom Etagebetegnelse ejerlejlighed Tinglysnings- Ejendom Side/dørnr ejerlejlighed Tinglysnings- Ejendom Tinglysnings- Ejendom Ejendomstype Matriklens areal Angiver i tekst hvilken type ejendom, der indgår i handlen, f.eks ejerlejlighed Matriklen Matriklen har en række ejendomstyper, bl.a.: Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund opdelt i ejerlejligheder Ejerlejlighed i bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund indberettet af kommunen Tinglysnings- Ejendom Antal etagemeter Det tinglyste areal for ejerlejligheder - 31 af 31 -

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata freløbig udgave Krt & Matrikelstyrelsen versin 2006-11-24 side 1 af 12 Matrikulære registerdata freløbig udgave Krt & Matrikelstyrelsen versin 2006-11-24

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 2 af 40 Matrikulære data med geografisk

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2007-08-16 side 1 af 42

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2007-08-16 side 1 af 42 Matrikulære data Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2007-08-16 side 1 af 42 Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2007-08-16 side 2 af 42 Matrikulære data med geografisk

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ved sammenlægning tildeles der JordstykkeOpdat for de jordstykker, der indgår i sammenlægningen.

Ved sammenlægning tildeles der JordstykkeOpdat for de jordstykker, der indgår i sammenlægningen. KMS d. 2. november 2011 Releasenote til MIA 3.0.36 Oversigt over indholdet i releasenoten XML til KMS... 1 Sagsudarbejdelse... 3 Skematisk redegørelse... 4 Temaer... 5 Forurening og boligerklæring... 6

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Side 1. Sdr. Vissingvej 26C. Generelle oplysninger

Side 1. Sdr. Vissingvej 26C. Generelle oplysninger Sdr. Vissingvej 26C Generelle oplysninger Beliggenhed Sdr. Vissingvej 26C Ejerlav Matrikelnummer Ejendomsnummer 300638 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til praktiserende landinspektører KORT & MATRIKELSTYRELSEN Juridisk Område Journalnr : 130-001/2002 Ref : trh Tlf : 35 87 55 44 Fax : 35 87 50 64 E-post : trh@kms.dk

Læs mere

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK Udstykningsloven, 2003 1 of 10 2. Udstykningsloven Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet, Efterår 2003 Oversigt

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: J. nr.: U Sags ID: Dato: 15. maj 2012

Ejendomsoplysninger før: J. nr.: U Sags ID: Dato: 15. maj 2012 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 15. maj 2012 J. nr.: U2012-54983 Sags ID: 100057374 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Der har været en fejl ved flytning af fælleslodsandele i SPXML en. Dette er nu rettet Forandringer med både ID og løbenummer

Der har været en fejl ved flytning af fælleslodsandele i SPXML en. Dette er nu rettet Forandringer med både ID og løbenummer MIA version 3.0.37 Releasenote KMS, 9. marts 2012 XML til KMS 906 LIMAks manglende ændringsid ved UDSE (helt matr.nr.) Fejl vedrørende manglende tildeling af ÆndringsID i SPXML er nu blevet rettet. 1071

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen LBK nr 1213 af 07/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-201-00019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder BEK nr 1676 af 20/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-202-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Side 1. Fuglemosevej 1F. Generelle oplysninger. Kjellerup By, Hørup Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0.

Side 1. Fuglemosevej 1F. Generelle oplysninger. Kjellerup By, Hørup Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0. Fuglemosevej 1F Generelle oplysninger Beliggenhed Fuglemosevej 1F Ejerlav Matrikelnummer Ejendomsnummer 30482 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ejerforhold Ejerforhold Region Antal ejere 1

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning NORD Kortet er ajour indtil: 04-09-2015 Geodatastyrelsen Copyright Signaturforklaring: Eksisterende skel Nyt skel Skel der slettes Fikspunkt Ny privat fællesvej optages Skelpunkt indmålt til fikspunkt

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd

Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd Denne vejledning er senest ændret den 11. august 2015. Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd Indhold 1. Historisk overblik... 2 2. Bevaring af majoratsskov som en samlet ejendom... 3 3. Ophævelse

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering)

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Denne vejledning er senest ændret den 10. juli 2015. Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Indhold 1. Fredskovspligt før og nu... 2 2. Definition af skov... 2 3.

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, Landinspektøruddannelsen

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, Landinspektøruddannelsen Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 65 Bilag 1 Offentligt Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, Landinspektøruddannelsen Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Rentemestervej

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere