Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler."

Transkript

1 Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af Profiber til privat brug i følgende forsyningsområder: TRE-FOR Bredbånd, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv (herefter kaldet Profiber-leverandøren). Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på 1. Definitioner Ved Abonnementsbetaling forstås den betaling, som kunden løbende skal betale for de erhvervede tjenester i henhold til nærværende Tilslutnings- og abonnementsaftale. Ved Kunden forstås den privatperson eller de private personer i en privat husstand, som har indgået nærværende aftale Profiberleverandøren om tilslutning til Profiber-leverandørens Fibernet, kaldet Profiber. Ved Aktiveringsbetaling forstås den engangsbetaling, som Kunden skal betale for a) aktivering af en Passiv Tilslutning hos Profiber-leverandøren, eller b) når en ny kunde overtager tilslutningen fra en fraflyttet kunde, eller c) genaktivering efter at have været afbrudt. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører Profiberleverandøren, men derimod Kunden eller tredjemand, og som anvendes af Kunden i forbindelse med brug af Tjenesterne, herunder eksempelvis router, telefon, TV, computer, LAN-udstyr m.m. Ved Fibernet forstås Profiber-leverandørens til enhver tid værende datakommunikationsnetværk. Profiber-leverandørens Fibernet kaldes Profiber. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende Profiber-leverandøren, der udgør det yderste led i Fibernettet, fra hovednettets fordelercentral (POP-station) og frem til Fiber-boksen hos Kunden. Ved Tomrør forstås det plastikrør tilhørende Profiber-leverandøren, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etableringen af Fiberforbindelsen. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Ved Fiber-boks forstås den boks Fiberen tilsluttes tilhørende Profiber-leverandøren, der installeres hos Kunden, og som udgør grænsefladen mellem Profiber-leverandørens Fibernet og Kundens Eget Udstyr. Ved Fiber-tv forstås digital-tv (IPTV) incl. radio. Ved Indholdstjenester forstås de tjenester, som Profiberleverandøren eller en anden Tjenesteudbyder leverer til Kunderne via Profiber-leverandørens Profiber i henhold til særskilt aftale. Ved Installationsadresse forstås Kundens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Profiber etableret. Ved Internettjeneste forstås de internetydelser, som Profiberleverandøren leverer til Kunden via Fibernettet i henhold til denne Tilslutnings- og abonnementsaftale. Internettjeneste omfatter blandt andet internetadgang efter Kundens nærmere valg. Ved IP-adresser forstås såvel statiske som dynamiske IP-adresser, som Profiber-leverandøren stiller til rådighed for Kunden i henhold til denne Tilslutnings- og abonnementsaftale. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Ved Området forstås det geografiske område, som Profiberleverandørens Profiber dækker. Ved Oprettelsesbetaling forstås den engangsbetaling, som Kunden skal betale for oprettelse af en tjeneste hos Profiber-leverandøren, herunder for oprettelse af det valgte Internetabonnement. Ved Ordrebekræftelse forstås Profiber-leverandørens skriftlige accept af Kundens bestilling vedrørende adgang til Profiber-leverandørens Profiber. Ved Termineringspunkt forstås Fiberforbindelsens afslutningspunkt i Fiber-boksen på Kundens Installationsadresse. Ved Tilslutning forstås de tekniske foranstaltninger, hvorigennem Kunden opnår adgang til Profiber samt den løbende adgang til Profiber, hvorigennem Kunden kan modtage Indholdstjenester. Ved Tilslutningsabonnement forstås den løbende betaling, som Kunden i medfør af Tilslutnings- og abonnementsaftalen skal betale for at opnå adgang til Profiber-leverandørens Profiber. Ved Tilslutnings- og abonnementsaftalen forstås nærværende vilkår for tilslutning til Profiber-leverandørens Profiber og for levering af Internettjeneste, IP-adresser og service- og supportaftale fra Profiberleverandøren med eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer. Ved Tjenesteudbyder forstås Profiber-leverandøren eller en anden tjenesteudbyder, der har indgået aftale med Profiber-leverandøren om ret til levering af Indholdstjenester til Kunderne via Profiberleverandørens Profiber. Ved Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Profiber-leverandøren og stilles til rådighed for Kunden i henhold til nærværende vilkår. Udstyret omfatter typisk Fiberrør, Fiberforbindelse, fiber-boks, router og tv-boks med eventuelle tilhørende enheder. 2. Tilslutnings- og abonnementsaftalens omfang og indgåelse Det er en forudsætning for indgåelse af nærværende Tilslutnings- og abonnementsaftale, at Kundens installationsadresse er beliggende indenfor det Område, som er dækket af Profiber-leverandørens Fibernet, og at Profiber-leverandøren efter en konkret økonomisk og teknisk vurdering ønsker at tilslutte Kunden til Fibernettet. Profiberleverandøren forbeholder sig ret til ud fra saglige hensyn, at nægte at indgå aftale med Kunden om levering af Tilslutning og Internettjeneste. Oprettelse af konti og hosting af hjemmesider er ikke omfattet af denne aftale. Ved etablering af Tilslutningen, indhenter Profiber-leverandøren nødvendige gravetilladelser fra offentlige myndigheder og/eller private lodsejere. Hvis Profiber-leverandøren ikke opnår de nødvendige tilladelser, bortfalder Profiber-leverandørens forpligtelse til at etablere tilslutningen til Fibernettet og levere tjenesterne til den pågældende 1

2 Installationsadresse. Kunden kan ikke gøre krav gældende mod Profiber-leverandøren i den anledning. Når Kunden har bestilt en Fiberforbindelse iht. nærværende vilkår hos Profiber-leverandøren og modtaget en Ordrebekræftelse, er Tilslutnings- og abonnementsaftalen bindende. Det fremgår af ordrebekræftelsen, vilkårene omfatter herunder hvilke eventuelle øvrige tjenester, som Kunden har tegnet abonnement for, Ved efterfølgende bestilling af produkter som Internet, kabel-tv, fiber-tv eller leje/køb af udstyr vil Kunden udelukkende modtage en ordrebekræftelse på bestillingen, hvorefter aftalen er bindende. Følgende forhold er betingelser for etablering af Profiber og/eller den enkelte Tilslutning: Kundetilslutningen i et fastlagt projektområde må ikke udeblive i et omfang, der betyder, at etablering af Profiber i området ikke er økonomisk forsvarligt, eller at projektet i øvrigt bør udskydes eller omprioriteres Privat ejendomsret eller myndighedsforhold må ikke være til hinder for etablering af Tilslutningen Særlige bygnings-/konstruktionsmæssige forhold, må ikke (fx på grund af særlige jordbundsforhold eller geografiske/materialemæssige forhold) medføre en ikke ubetydelig fare for jordskred eller risiko for personskade eller skader på ejendom eller materiel. Såfremt betingelserne for etablering af Fibernet og/eller de enkelte tilslutninger ikke er opfyldt, har Profiber-leverandøren ret til at udskyde eller annullere Tilslutnings- og abonnementsaftalen uden, at Kunden har ret til kompensation herfor. Såfremt omkostningerne til etablering af Fibernettet frem til den enkelte Abonnent (på grund af afsides beliggende ejendom, krydsning af vandløb, øer eller Kundens forhold i øvrigt medfører særlige krav til Fibernettets fremføring eller placering) påfører Profiber-leverandøren ekstraordinære omkostninger, kan det stilles som en betingelse for Tilslutnings- og abonnementsaftalen, at Kunden selv afholder de ekstraordinære omkostninger til etableringen i tillæg til de sædvanlige installationsomkostninger i henhold til Profibers til enhver tid gældende prisblad. Ved ekstraordinære omkostninger forstås alle dokumenterede omkostninger til etablering af Fibernettet over kr. Kunden kan skriftligt fortryde Tilslutnings- og abonnementsaftalen i indtil 14 dage efter modtagelsen af Ordrebekræftelsen. Har Parterne aftalt, at Profiber-leverandøren påbegynder tilslutningen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten dog allerede ved Tilslutningen. Tilslutnings- og abonnementsaftalen samt rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed kan ikke af Kunden overdrages til tredjemand. Profiber-leverandøren kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand. Kunden hæfter for betaling for de ydelser, som leveres i henhold til Tilslutnings- og abonnementsaftalen, også i de tilfælde, hvor der er registeret en betaler eller bruger, som er forskellig fra Kunden. 3. Programudbud og ændringer Profiberleverandøren kan ændre programsammensætning, sprogpakker og antallet af TV- og radioprogrammer med forbehold for de begrænsninger, som følger af gældende lovgivning for Kabeltv og Fiber-tv. Programændringer skal så vidt muligt med en måneds varsel oplyses via ligesom de enkelte sprogpakker til enhver tid vil fremgå af hjemmesiden. Profiber-leverandøren er dog berettiget til, uden forudgående varsel at foretage ændringer, hvis det skyldes forhold, der ligger udenfor Profiber-leverandørens kontrol. 4. Kundens oplysningspligt og Profiber-leverandørens behandling af personoplysninger Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Profiber-leverandøren oplysning om navn, installationsadresse, telefonnummer og evt. adresse. Kun myndige personer kan indgå aftale med Profiber-leverandøren. Kunden skal efter Profiber-leverandørens anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Kunden skal endvidere oplyse eventuelle brugeradresser samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger skal fremsendes. Ved bestilling af tilslutning til Profiber skal Kunden oplyse overfor Profiber-leverandøren, om denne er ejer af ejendommen på Installationsadressen. Hvis Kunden ikke er ejer af Installationsadressen, kan profiberleverandøren forlange at Kunden forevise en skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af tilslutningen. Profiber-leverandøren kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Sker der ændringer i de angivne kundeoplysninger, skal disse snarest muligt meddeles til Profiber-leverandøren. Ved flytning til anden adresse er Kunden forpligtet til at meddele dette skriftligt til Profiber-leverandøren, senest 14 dage før flytning finder sted. Profiber-leverandøren skal forestå flytningen, såfremt Tilslutningen skal flyttes med, og der er mulighed herfor. Kunden vil blive opkrævet det til enhver tid gældende gebyr for flytning. Hvis Kunden ved den skriftlige meddelelse om flytning ikke fremsætter ønske om medflytning af Tilslutningen (hvor dette er muligt), betragtes meddelelsen som en opsigelse af Tilslutnings- og abonnementsaftalen og dermed Tilslutningen. En eventuel senere tilslutning på Kundens nye adresse vil således blive betragtet som etablering af et nyt kundeforhold. Kunden hæfter for forbrug efter en eventuel fraflytning, såfremt Profiber-leverandøren ikke har fået meddelelse om flytningen. Profiber-leverandøren behandler almindelige oplysninger om Kunden i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af denne Tilslutnings- og abonnementsaftale. Oplysningerne omfatter bl.a. navn, Installationsadresse, telefonnummer og andre kontaktdata samt specifikation af Udstyr hos Kunden, som Profiber-leverandøren har ejendomsret til. Ved bestilling af Fiberforbindelsen og den valgte Internettjeneste iht. nærværende vilkår giver Kunden samtykke til, at Profiber-leverandøren må videregive oplysninger om Kundens kontaktdata til et andet selskab i hver af de tre koncerner, som TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv er en del af samt til Tjenesteudbydere, der har ret til at levere indholdstjenester til Kunderne via Fibernettet til brug for disses markedsføring og afregning direkte overfor kunderne. 5. Leveringstidspunkt Tilslutningen til Profiber vil ved normal drift af Profiber sædvanligvis være gennemført 8-10 uger efter Tilslutnings- og abonnementsaftalens indgåelse. Det præcise leveringstidspunkt fastsættes af Profiberleverandøren ud fra en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. Tilslutningstidspunktet meddeles Kunden senest 3 hverdage før, dog med forbehold for forsinkelser, som ikke skyldes Profiberleverandørens forhold. Normal drift omfatter ikke første udrulning i et område og der må i disse situationer påregnes leveringstid på op til 9 måneder, grundet gravearbejdets omfang. Profiber-leverandøren forbeholder sig retten til at udskyde leveringstidspunktet, hvis det på grund af særlige omstændigheder, herunder manglende levering fra underleverandører eller uforudsete fysiske eller vejrlige forhold, herunder generelle forsinkelser i udrulningsprojektet ikke er muligt at gennemføre tilslutningen på det forventede tilslutningstidspunkt. Kunden kan ikke gøre krav gældende mod Profiber-leverandøren i den anledning. 2

3 Levering af Tilslutningen har fundet sted, når Fiberforbindelsen er etableret på Fiber-boksen, og forbindelsen er aktiveret. I alle tilfælde tages forbehold for vejrlig og Force Majeure. Ved bestilling og ændring af produkterne Internet og fiber-tv efter aktivering, kan der ved normal drift forventes levering indenfor 24 timer. Ved bestilling af kabel-tv efter aktivering af fiber-boks er den forventede leveringstid 8-10 uger ved normal drift 6. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om de til enhver tid gældende kvalitetskrav, herunder leveringstid og fejlretningstid kan fås ved henvendelse til kundecenteret på Alt udstyr, der er udleveret, lejet eller købt hos Profiberleverandøren er testet og godkendt til brug i Profiber-leverandørens net. Alle produkter er CE-mærket. Produkternes specifikationer afhænger af de fysiske forhold, der forefindes på installationsstedet/anvendelsesstedet. Profiber-leverandøren påtager sig intet ansvar for, at fysiske forhold hindrer den anvendelse, der er beskrevet vedrørende produkternes fysiske specifikationer. 7. Opdatering og udskiftning af teknisk udstyr Profiber-leverandøren er alene forpligtet til at udskifte det udleverede og lejede udstyr på grund af teknisk forældelse, hvorved forstås, at udstyret ikke understøtter de funktioner, som Kunden med rette kan forvente af den pågældende produkttype. Udstyret udskiftes ikke automatisk som følge af, at der måtte komme en nyere udgave af udstyret. Ønsker Kunden udskiftning af det udleverede eller lejede udstyr, er Profiber-leverandøren berettiget til at opkræve et passende gebyr herfor. 8. Tilslutning af Kunden til Profiber Tilslutning til Profiber tilrettelægges og varetages af Profiberleverandøren eller en eller flere af Profiber-leverandøren udpegede underleverandører. Tilslutning til Profiber omfatter den første fysiske tilslutning af Installationsadressen til Profiber-leverandørens Fibernet. Dette omfatter således fremføring af Fiberforbindelsen, herunder fiberrør og fiberkabler på Installationsadressen frem til og med fiber-boksen inde i Kundens ejendom. Tilslutning til Profiber omfatter desuden efterfølgende aktivering af en Passiv Tilslutning af en Installationsadresse ved aktivering af denne Installation. Tilslutning sker ved, at der nedgraves et Fiberrør på Kundens ejendom. Herefter skydes Fiberforbindelsen gennem Fiberrøret, trækkes gennem bygningens ydermur og forbindes med Fiberboksen på Termineringspunktet inde i Kundens bolig. Beslutning vedrørende såvel fremførselsvej for Fiberrør som placering af Termineringspunkt inde i Kundens bolig træffes af Profiberleverandøren. Hvis Kunden ønsker anden placering eller flytning af Termineringspunktet, kan dette alene ske mod afholdelse af de hermed forbundne omkostninger. Adgang til Kundens grund med henblik på at finde den bedste føringsvej for Fiberforbindelsen skal kunne ske uden forudgående aftale med Kunden. Dette gælder uanset om arbejdet foretages af en i forhold til en af Profiber-leverandøren udpeget underleverandør. Profiber-leverandøren fastlægger fremførelsesform og linjeføring, idet dette så vidt muligt foretages i offentlige vejarealer. Profiberleverandøren har ret til at forsyne andre med adgang til Fibernettet via Fiberforbindelsen over Kundens ejendom. Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for Profiberleverandøren til at etablere Fiber-boks og ledningsføring. Gives der ikke Profiber-leverandøren uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er Profiber-leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Fiberkablet må ikke berøres. Fiber-boksen må kun opsættes af autoriserede Profiber Installatører. Såfremt dette ikke efterleves, kan Profiber-leverandøren opkræve Kunden betaling for genetablering. Al indvendig kabelføring fra indføringen af Fiberforbindelsen gennem ydermuren og frem til Termineringspunktet forestås af Profiberleverandøren eller dennes underleverandør og bekostes af Kunden. Kunden sørger for al nødvendig fremførelse af elinstallationer og anden kabling til Termineringspunktet, og alle udgifter hertil påhviler Kunden. Eventuel reparation af bygninger, f.eks. maling, efter-pudsning og lignende, som følge af tilslutning, frakobling, flytning eller øvrigt arbejde, som Profiber-leverandøren skal udføre i henhold til nærværende Tilslutningsaftale, er ikke omfattet af aftalen, og skal udføres og bekostes af Kunden selv. Kunden skal sørge for nødvendig elforsyning til brug for Fiber-boksen. Eventuelle udgifter hertil påhviler Kunden. Profiber-leverandøren har ejendomsretten til Udstyret. Ved kontraktophør skal Udstyret returneres til Profiber-leverandøren i samme stand, som det var i ved leveringen til Kunden. Kunden er dog forpligtet til at lade selve Fiberforbindelsen, Fiberrør og Fiber-boksen forblive monteret efter kontraktens ophør. Ønsker kunden at fastmonteret udstyr skal nedtages, skal dette ske i henhold til punkt. 9 i nærværende aftale. Profiber-leverandøren har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr. Kunden er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Kundens Eget Udstyr ændres. De påkrævede ændringer til Eget Udstyr og omkostningerne hertil afholdes af Kunden selv. Profiber-leverandøren forbeholder sig ligeledes ret til midlertidigt at afbryde Tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opgraderinger og service. Såfremt en afbrydelse skønnes nødvendig, vil dette i videst muligt omfang ske om natten. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt på Sådan afbrydelse berettiger ikke Kunden til misligholdelsesbeføjelser. Hvis der på den pågældende Installationsadresse findes en Passiv Tilslutning, omfatter tilslutningen alene aktivering af denne Passive Tilslutning ved indgåelse af nærværende Tilslutnings- og abonnementsaftale med Profiber-leverandøren samt betaling af Aktiveringsbetaling. Den praktiske aktivering af tilslutningen samt Internettjeneste, herunder hvorvidt det er nødvendigt for Profiberleverandøren at få adgang til udstyret på Kundens ejendom, aftales nærmere mellem Parterne. 9. Kundens forpligtelser Profiber-leverandøren har den fulde ejendomsret til Udstyret. Kunden må derfor ikke disponere over udstyret - herunder sælge, pantsætte, udleje, udlåne - eller foretage indgreb i dette. Kunden hæfter for Udstyret og forpligter sig til at behandle og vedligeholde det på forsvarlig vis, også efter kontraktophør, jf også punkt 15. Udstyret må ikke uden Profiber-leverandørens accept fjernes fra Installationsadressen. Demontering og nedpakning af Udstyret må kun foretages af Profiber-leverandøren medmindre andet følger af Profiberleverandørens anvisninger. Kunden skal sikre, at forbindelsen til Profiber benyttes på en sådan måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i Profiber. En forstyrrelse kan eksempelvis opstå ved downeller upload af store datamængder, der væsentligt overstiger 3

4 tilsvarende kunders gennemsnit. Indtræder sådanne forstyrrelser skal Kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere ankommende og afgående trafikmængder eller tilkøbe yderligere forbindelser til Profiber-leverandørens Profiber. Eget Udstyr, der tilsluttes Profiber, skal være CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr. Kunden skal sikre, at Eget Udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til Profiber-leverandørens net, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis Kundens Eget Udstyr, der tilsluttes Profiber-leverandørens Udstyr, giver anledning til forstyrrelse i Profiber, er Kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. Kunden skal sikre, at anvendelse ikke medfører skade på lejet eller udleveret udstyr. Kunden har alene ret til at anvende Tilslutningen til erhvervelse af Internettjeneste fra Profiber-leverandøren samt eventuelle øvrige Indholdstjenester fra Profiber-leverandøren eller Tjenesteudbydere, som måtte have indgået aftale med Profiber-leverandøren. Tilslutningen må ikke anvendes til opnåelse af uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet, spredning af virus eller udøvelse af ulovlige eller strafbare forhold på Internettet, eller ved -telefoni, uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet. Kunden er selv ansvarlig for indholdet af den information, der overføres og for de varer og tjenesteydelser, som tilbydes via Internettjenesten. Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på Internettet, har Profiber-leverandøren intet ansvar for Kundens eller tredjemands indbyrdes mellemværende. Kunden må kun anvende Fiberforbindelsen i privat øjemed og må ikke lade andre end medlemmer af Kundens husstand eller husstandens gæster (i sædvanligt omfang) benytte Fiberforbindelsen. Kunden er ansvarlig over for Profiberleverandøren for enhver benyttelse af Fiberforbindelsen foretaget af andre. Kunden må under ingen omstændigheder foretage ændringer af, flytning af eller andre former for indgreb i Fiberforbindelsen og Udstyret, herunder særligt Fiber-boksen. Såfremt Kunden forårsager eller konstaterer skade på Fiberforbindelsen eller udstyret i øvrigt, skal Profiberleverandøren straks kontaktes for at udbedre skaden. Kunden må under ingen omstændigheder berøre eller forsøge at udbedre skaden, men skal lade Fiberforbindelsen mv. henligge uberørt. Det understeges, at det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. Enhver form for drift og vedligeholdelse, fejlafhjælpning mv. af Udstyret varetages af Profiber-leverandøren. Kunden er forpligtet til at give Profiber-leverandøren adgang til egne anlæg, installationer o. lign. med henblik på at varetage drift, vedligeholdelse, fejlafhjælpning mv. Kunden skal følge Profiber-leverandørens råd og instruktion om behandling og anvendelse af Udstyret. Fra tidspunktet for Udstyrets levering og indtil dette er tilbageleveret i Profiber-leverandørens varetægt, bærer Kunden risikoen for et eventuelt tab af eller skade på Udstyret. Foretager Kunden bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiber-boksen, skal flytningen foretages af Profiberleverandøren for Kundens regning. Hvis Kunden forsætligt eller uagtsomt forårsager beskadigelse af Fiberforbindelsen, genetablerer Profiber-leverandøren Fiberforbindelsen for Kundens regning. Kunden er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver beskadigelse af stikledning, Fiber-boks, router, fiber-boks mv., som ikke skyldes almindelig slitage. 10. Profiberleverandørens ydelser Profiber-leverandøren sørger for tilslutning af Kunden til Fibernettet samt den af Kunden valgte Internettjeneste, og forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernettet med tilhørende udstyr. Arbejdet tilrettelægges og varetages af Profiber-leverandøren eller en eller flere af Profiber-leverandøren udpegede underleverandører. 11. Driftssikkerhed og Fejlafhjælpning Profiber-leverandøren foretager afhjælpning af fejl eller driftsforstyrrelser, der måtte opstå i Tilslutningen. Fejl eller driftsforstyrrelser skal anmeldes til Profiber-leverandøren. Fejlafhjælpning vil blive påbegyndt inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Fejltilkald, som kan henføres til fejl eller mangler ved Kundens eget udstyr, Kundens installation eller til Kundens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, forbeholder Profiber-leverandøren sig ret til at fakturere til gældende takster. Profiber-leverandøren forbeholder sig ret til at foretage tests på Kundens udstyr af relevante grænseflader til Profiber-leverandørens internetserver. Profiber-leverandøren forbeholder sig endvidere ret til at blokere for afsendere af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam (uanset kommerciel kommunikation) herunder aktivere spamfilter o.lign. Kunden skal sikre, at Profiber-leverandøren med henblik på fejlsøgning, fejlretning og service snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på Installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i Kundens anlæg og installationer på Installationsadressen. Profiber-leverandøren påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at Kunden har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Profiberleverandøren, at Kunden har foretaget indgreb i installationen, eller at signalet er afbrudt på grund af fejl eller ombygning i Profiber. Grænsen for Profiber-leverandørens fejlretningsansvar går ved Fiberforbindelsens afslutning i termineringspunktet. Hvis fejlen stammer fra Kundens TV, radio, digitalmodtager eller andet tilkoblet udstyr, dvs. fra efter firberforbindelsens afslutning, er Profiberleverandøren således ikke ansvarlig. Profiber-leverandøren vil i forbindelse med et eventuelt servicebesøg, som følge af fejl efter termineringstidspunktet, opkræve et beløb, der svarer til gebyret for denne service. Ved afbrydelse af enkeltkanaler ydes der ikke reduktion på abonnementet. Såfremt den samlede tv- og radioforsyning har været afbrudt i mere end 72 timer regnet fra fejlmeldingstidspunktet, foretages en forholdsmæssig reduktion efter henvendelse fra Kunden. Der ydes ikke reduktion, hvis afbrydelsen skyldes forhold udenfor Profiberleverandørens kontrol og/eller ansvarsområde. Profiber-leverandøren har ret til at foretage nødvendige ændringer, logninger (samt opbevaring af registreringer) mv. af Internettjenesten for at sikre tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav eller krav i henhold til gældende lovgivning. Hvis ændringerne mv. af Profiber-leverandøren skønnes at have væsentlig betydning for Kundens brug af Internettjenesten informeres Kunden herom. 12. Pris og betaling Den løbende betaling for den valgte Internettjeneste samt betaling for Service- og support følger Profiber-leverandørens til enhver tid gældende priser. Priserne kan ses på Prisændringer til ugunst for Kunden varsles med minimum 45 dage. 4

5 Prisen for Tilslutningsbetaling/Aktiveringsbetalingen samt Oprettelsesbetaling fastsættes i henhold til Profiber-leverandørens gældende priser på tidspunktet for bestilling af Tilslutnings- og Abonnementsaftale, og fremgår af Ordrebekræftelsen uanset tidspunktet for den faktiske Tilslutning/Aktivering af Fiberforbindelsen og/eller den valgte tjeneste. Herudover kan Profiber-leverandøren opkræve specifik betaling og gebyrer for tillægsydelser, engangsydelser, f.eks. fejlretning som følge af kundens forhold, installation af ekstraudstyr, flytning af Mediekonverter mv. Moms og andre offentlige afgifter samt afgifter til rettighedsorganisationer, herunder COPY-DAN og KODA følger egne reguleringsnormer, således at ændringer i form af stigninger eller fald i disse afgifter mv. medfører tilsvarende ændringer i abonnementet. Øvrige afgifter og gebyrer reguleres løbende af Profiberleverandøren. Aktiveringsbetaling samt Oprettelsesbetaling opkræves sammen med første opkrævning af Abonnementsbetalingen. Abonnementsbetaling opkræves løbende til betaling inden den i fakturaen anførte betalingsfrist. Såfremt Kunden ikke tilmelder sig Betalingsservice, har Profiberleverandøren ret til at opkræve et faktureringsgebyr. Ved forsinket betaling er Profiber-leverandøren berettiget til at opkræve rykkergebyr samt morarenter efter lovgivningens regler herom. Herudover har Profiber-leverandøren ret til at afbryde forbindelsen, indtil fuld betaling er erlagt, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af Tilslutningen og Internettjenesten. 13. Kundens misligholdelse Uanset bestemmelsen i punkt 15 nedenfor er Profiber-leverandøren - i tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser efter nærværende aftale samt af andre aftaler mellem Kunden og Profiber-leverandøren - berettiget til helt eller delvist at lukke Tilslutningen og Internettjenesten uden varsel, idet der dog snarest skal gives meddelelse om lukningen og grunden hertil. En lukning kan være enten midlertidig eller permanent. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: 1. Opkrævning af tilslutningsbidrag mv. samt løbende Abonnementsbetaling eller Aktiveringsbetaling eller betaling/gebyrer i øvrigt ikke betales efter Profiberleverandørens rykkerbrev herom 2. Kunden efterlever ikke påbud fra Profiber-leverandøren om at træffe foranstaltninger med henblik på at bringe misbrug af Profiber til ophør eller afhjælpe andre forstyrrelser mv. af trafikken i Profiber. 3. Kunden foretager væsentlige indgreb i Profiber-leverandørens Udstyr eller efterlever ikke påbud fra Profiber-leverandøren om at ophøre med at foretage mindre væsentlige indgreb heri. 4. Kunden har tilsluttet Eget Udstyr, der ikke er CE-mærket eller godkendt af Profiber-leverandøren eller beregnet til tilslutning til Profiber-leverandørens Profiber, og efterlever ikke påbud fra Profiber-leverandøren om at frakoble udstyret. 5. Kunden efterlever ikke påbud fra Profiber-leverandøren om at afbryde tilslutning af udstyr, der på grund af fejl eller lignende i udstyret giver anledning til forstyrrelser i Profiberleverandørens Profiber. 6. Profiber-leverandøren afskæres fra at få adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer med henblik på vedligeholdelse og fejlretning. 7. Kunden foretager videresalg af Tilslutningen eller giver uberettiget tredjemand adgang til brug af Tilslutningen. 8. Overdragelse, deling og/eller videresalg af Internettjenesten til andre end Kunden uden Profiber-leverandørens udtrykkelige samtykke. 9. Anvendelse af Tilslutningen eller Internettjenesten til opnåelse af uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller netværk i øvrigt, spredning af virus eller udøvelse af ulovlige eller strafbare forhold på Internettet eller IP-telefoni, uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet. Herunder blandt andet overtrædelse af straffelovens bestemmelser om racistiske, nedgørende eller krænkende budskaber, krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love, krænkelse af persondataloven og alle former for distribution af uanmodet markedsføring i strid med markedsføringsloven. 10. Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på Internettet 11. Forstyrrelse af Profibers funktion. 12. Gentagne overtrædelser af andre vilkår i nærværende aftale end nævnt i nr ovenfor. Hverken midlertidig eller permanent lukning af Tilslutningen som følge af forhold nævnt i nærværende bestemmelse medfører ikke afslag i Tilslutnings-abonnementet for den pågældende periode. Profiber-leverandøren er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af Tilslutningen og produkter. Genåbning vil ske i løbet af 2 arbejdsdage efter registrering af indbetalingen. En Abonnent, der væsentligt har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, og hvis forbindelse er blevet lukket, kan ikke på ny indgå aftale med Profiber-leverandøren om Tilslutning- og Abonnement til den pågældende tjeneste, før gælden er betalt. Profiber-leverandøren er berettiget til at afvise en kunde, som tidligere væsentligt har misligholdt sine forpligtelser for Tilslutning og Abonnement til Profiber-leverandøren. Profiber-leverandøren er berettiget til at kræve depositum eller anden form for sikkerhed for fremtidige betalinger, hvis det skønnes, at der er risiko for, at Kunden kommer i restance eller at betalingskrav bliver uerholdelige. Profiberleverandøren er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af Tilslutningen og Internettjenesten. Kunden hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Tilslutningen eller Internettjenesten. I tilfælde af tredjemands misbrug af Kundens tilslutning eller Internettjeneste, påhviler det Kunden at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Kunden straks underrette Profiber-leverandøren herom. Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Kunden eller nogen, som Kunden har ansvaret for, herunder for beskadigelse af Profiber-leverandørens Udstyr. 14. Profiber-leverandørens misligholdelse Profiber-leverandøren foretager afhjælpning af fejl eller driftsforstyrrelser efter reglerne i pkt. 11. Hvis der, som følge af Profiber-leverandørens forhold, sker afbrydelse på Kundens Tilslutning eller Internettjenesten eller aftalte leveringstider for Internettjenesten ikke overholdes, således at der ikke kan opnås adgang til Profiber i minimum 3 sammenhængende døgn, foretager Profiber-leverandøren efter skriftlig anmodning fra Kunden et forholdsmæssigt afslag i Internetabonnementet. Beløbet fratrækkes ved den efterfølgende opkrævning. Det er dog et krav, at Kunden har foretaget fejlmelding til Profiber-leverandøren om den manglende adgang eller overholdelse af leveringstider straks Kunden konstaterer den manglende forbindelse. Foretager Kunden fejlmelding af produkter, som viser sig ikke at være fejlbehæftede, er Profiber-leverandøren berettiget til at kræve et gebyr for fejlsøgning. 5

6 Profiber-leverandøren er ikke forpligtet til at give forholdsmæssigt afslag, såfremt den manglende levering eller afbrydelse skyldes Force Majeure. Profiber-leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom, med følgende begrænsninger: 1. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelse eller ændring af Profiberleverandørens Profiber i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Profiber-leverandøren ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. 2. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med Kundens brug af Tilslutningen eller Internettjenesten. 3. Medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, er Profiber-leverandøren ikke ansvarlig for indirekte skade eller tab, herunder tabt avance, produktionstab, datatab, tab som følge af, at adgangen til Profiber ikke kan benyttes som forudsat eller tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand. 4. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer. 5. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig i tilfælde af Force Majeure, dvs. forhold udenfor Profiber-leverandørens kontrol, f.eks. ildebrand, lynnedslag, oversvømmelser, krig, strejke og lockout, herunder blandt Profiber-leverandørens medarbejdere. 15. Opsigelse Opsigelse af Tilslutnings- og abonnementsaftalen og Tilslutningen, herunder Fiberpakker og Fiberprodukter, kan af Kunden ske med 1 måneds varsel. Opsigelse kan dog tidligst foretages 6 måneder efter levering af Tilslutningen og skal ske skriftligt eller elektronisk via Mit Profiber på Opsigelse fra Kundens side indebærer ikke automatisk opsigelse af Kundens eventuelle aftaler vedrørende Indholdstjenester. Det er derfor væsentligt, at Kunden ved opsigelsen også opsiger sådanne aftaler, da sådanne tjenester ved opsigelse af Tilslutningen ikke længere kan benyttes via Profiber. Det er Kundens eget ansvar at opsige eventuelle aftaler vedrørende Indholdstjenester. Ved aftalens ophør er Kunden forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer Profiber-leverandøren, ligesom Kunden er forpligtet til at opfylde Profiber-leverandørens instrukser vedrørende demontering og nedtagning af Udstyr. Ved aftalens ophør skal Udstyret returneres til Profiberleverandøren i samme stand, som det var i ved leveringen til Kunden. Kunden er dog forpligtet til at lade selve Fiberforbindelsen, Tomrør og Fiber-boksen forblive monteret efter kontraktens ophør. Profiber-leverandøren kan opsige Tilslutnings- og abonnementsaftalen og dermed Tilslutningen, eksempelvis i tilfælde af ophør af udbud af bestemte abonnementstyper og/eller Indholdstjenester, med 1 måneds varsel til udgangen af en betalingsperiode. Opsigelse kan ske såvel skriftligt som elektronisk. Det er ikke muligt at foretage flytning af Tilslutnings- og abonnementsaftalen til en anden Installationsadresse. Hvis Kunden ønsker at foretage sådan flytning, skal der ske opsigelse af nærværende aftale, og indgåelse af ny Tilslutnings- og Abonnementsaftale på den nye Installationsadresse. Ved en af parternes opsigelse opgør Profiber-leverandøren parternes mellemværende og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat at dette overstiger 25 kr. 16. Produktansvar 1. Medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, er Profiber-leverandøren ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tabt avance, produktionstab, datatab, tab som af, at adgangen til Profiber ikke kan benyttes som forudsat eller tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand. 2. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for indholdet af datakommunikationen, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Kunden modtager eller afgiver via Internettet, IP-telefoni eller andre netværk, hvortil Profiber kan tilsluttes. Profiber-leverandøren er heller ikke ansvarlig for tab i tilfælde af immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet eller andre offentligt tilgængelige netværk, hvortil Profiber kan tilsluttes. 3. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet, IP-telefoni eller andre netværk, hvortil Profiber kan tilsluttes. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos Profiberleverandøren eller Force Majeure, herunder strejke og lockout. 4. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til Kundens data og systemer. 17. Ændring af kundevilkår Profiber-leverandøren forbeholder sig ret til at ændre nærværende kundevilkår, tekniske specifikationer og de funktioner, som tilslutningen giver Kunden mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel Mindre ændringer af tekniske specifikationer kan til enhver tid meddeles Kunden på Profiber-leverandørens hjemmeside Ændringer af begunstigende karakter overfor Kunden, f.eks. prisreduktioner eller ændringer som følge af pålæg fra offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller lignende kan gennemføres uden forudgående varsel. Kunden har mulighed for at foretage op- eller nedgradering af Internettjenesten. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Profiber-leverandøren. Betaling for den ændrede Internettjeneste sker fra tidspunktet for leveringen af den ændrede tjeneste. 18. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem Kunden og Profiber-leverandøren om forhold, der udspringer af Tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan Kunden klage til Profiber-leverandøren. Kundens klage skal sendes til: TREFOR Bredbånd, Kokbjerg 30, 6000 Kolding; NRGi Fibernet, Bjerrevej 139, 8700 Horsens eller Østjysk Energi Erhverv, Knudsminde 10, 8300 Odder. Profiber-leverandøren træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter indgivelse. Profiber-leverandørens afgørelse kan indbringes for IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø, tlf Hvis IT- og Telestyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil IT- og Telestyrelsen i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan endvidere indbringes for domstolene. TRE-FOR Bredbånd værneting er ved byretten i Kolding, NRGi Fibernets værneting er ved byretten i Horsens og Østjysk Energi Erhvervs værneting er ved byretten i Århus. 6

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om tilslutning til privat brug i EWII Bredbånd A/S ( EWII )s forsyningsområde.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET (Gældende fra 1. september 2016) INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere