Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler."

Transkript

1 Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af Profiber til privat brug i følgende forsyningsområder: TRE-FOR Bredbånd, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv (herefter kaldet Profiber-leverandøren). Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på 1. Definitioner Ved Abonnementsbetaling forstås den betaling, som kunden løbende skal betale for de erhvervede tjenester i henhold til nærværende Tilslutnings- og abonnementsaftale. Ved Kunden forstås den privatperson eller de private personer i en privat husstand, som har indgået nærværende aftale Profiberleverandøren om tilslutning til Profiber-leverandørens Fibernet, kaldet Profiber. Ved Aktiveringsbetaling forstås den engangsbetaling, som Kunden skal betale for a) aktivering af en Passiv Tilslutning hos Profiber-leverandøren, eller b) når en ny kunde overtager tilslutningen fra en fraflyttet kunde, eller c) genaktivering efter at have været afbrudt. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører Profiberleverandøren, men derimod Kunden eller tredjemand, og som anvendes af Kunden i forbindelse med brug af Tjenesterne, herunder eksempelvis router, telefon, TV, computer, LAN-udstyr m.m. Ved Fibernet forstås Profiber-leverandørens til enhver tid værende datakommunikationsnetværk. Profiber-leverandørens Fibernet kaldes Profiber. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende Profiber-leverandøren, der udgør det yderste led i Fibernettet, fra hovednettets fordelercentral (POP-station) og frem til Fiber-boksen hos Kunden. Ved Tomrør forstås det plastikrør tilhørende Profiber-leverandøren, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etableringen af Fiberforbindelsen. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Ved Fiber-boks forstås den boks Fiberen tilsluttes tilhørende Profiber-leverandøren, der installeres hos Kunden, og som udgør grænsefladen mellem Profiber-leverandørens Fibernet og Kundens Eget Udstyr. Ved Fiber-tv forstås digital-tv (IPTV) incl. radio. Ved Indholdstjenester forstås de tjenester, som Profiberleverandøren eller en anden Tjenesteudbyder leverer til Kunderne via Profiber-leverandørens Profiber i henhold til særskilt aftale. Ved Installationsadresse forstås Kundens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Profiber etableret. Ved Internettjeneste forstås de internetydelser, som Profiberleverandøren leverer til Kunden via Fibernettet i henhold til denne Tilslutnings- og abonnementsaftale. Internettjeneste omfatter blandt andet internetadgang efter Kundens nærmere valg. Ved IP-adresser forstås såvel statiske som dynamiske IP-adresser, som Profiber-leverandøren stiller til rådighed for Kunden i henhold til denne Tilslutnings- og abonnementsaftale. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Ved Området forstås det geografiske område, som Profiberleverandørens Profiber dækker. Ved Oprettelsesbetaling forstås den engangsbetaling, som Kunden skal betale for oprettelse af en tjeneste hos Profiber-leverandøren, herunder for oprettelse af det valgte Internetabonnement. Ved Ordrebekræftelse forstås Profiber-leverandørens skriftlige accept af Kundens bestilling vedrørende adgang til Profiber-leverandørens Profiber. Ved Termineringspunkt forstås Fiberforbindelsens afslutningspunkt i Fiber-boksen på Kundens Installationsadresse. Ved Tilslutning forstås de tekniske foranstaltninger, hvorigennem Kunden opnår adgang til Profiber samt den løbende adgang til Profiber, hvorigennem Kunden kan modtage Indholdstjenester. Ved Tilslutningsabonnement forstås den løbende betaling, som Kunden i medfør af Tilslutnings- og abonnementsaftalen skal betale for at opnå adgang til Profiber-leverandørens Profiber. Ved Tilslutnings- og abonnementsaftalen forstås nærværende vilkår for tilslutning til Profiber-leverandørens Profiber og for levering af Internettjeneste, IP-adresser og service- og supportaftale fra Profiberleverandøren med eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer. Ved Tjenesteudbyder forstås Profiber-leverandøren eller en anden tjenesteudbyder, der har indgået aftale med Profiber-leverandøren om ret til levering af Indholdstjenester til Kunderne via Profiberleverandørens Profiber. Ved Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Profiber-leverandøren og stilles til rådighed for Kunden i henhold til nærværende vilkår. Udstyret omfatter typisk Fiberrør, Fiberforbindelse, fiber-boks, router og tv-boks med eventuelle tilhørende enheder. 2. Tilslutnings- og abonnementsaftalens omfang og indgåelse Det er en forudsætning for indgåelse af nærværende Tilslutnings- og abonnementsaftale, at Kundens installationsadresse er beliggende indenfor det Område, som er dækket af Profiber-leverandørens Fibernet, og at Profiber-leverandøren efter en konkret økonomisk og teknisk vurdering ønsker at tilslutte Kunden til Fibernettet. Profiberleverandøren forbeholder sig ret til ud fra saglige hensyn, at nægte at indgå aftale med Kunden om levering af Tilslutning og Internettjeneste. Oprettelse af konti og hosting af hjemmesider er ikke omfattet af denne aftale. Ved etablering af Tilslutningen, indhenter Profiber-leverandøren nødvendige gravetilladelser fra offentlige myndigheder og/eller private lodsejere. Hvis Profiber-leverandøren ikke opnår de nødvendige tilladelser, bortfalder Profiber-leverandørens forpligtelse til at etablere tilslutningen til Fibernettet og levere tjenesterne til den pågældende 1

2 Installationsadresse. Kunden kan ikke gøre krav gældende mod Profiber-leverandøren i den anledning. Når Kunden har bestilt en Fiberforbindelse iht. nærværende vilkår hos Profiber-leverandøren og modtaget en Ordrebekræftelse, er Tilslutnings- og abonnementsaftalen bindende. Det fremgår af ordrebekræftelsen, vilkårene omfatter herunder hvilke eventuelle øvrige tjenester, som Kunden har tegnet abonnement for, Ved efterfølgende bestilling af produkter som Internet, kabel-tv, fiber-tv eller leje/køb af udstyr vil Kunden udelukkende modtage en ordrebekræftelse på bestillingen, hvorefter aftalen er bindende. Følgende forhold er betingelser for etablering af Profiber og/eller den enkelte Tilslutning: Kundetilslutningen i et fastlagt projektområde må ikke udeblive i et omfang, der betyder, at etablering af Profiber i området ikke er økonomisk forsvarligt, eller at projektet i øvrigt bør udskydes eller omprioriteres Privat ejendomsret eller myndighedsforhold må ikke være til hinder for etablering af Tilslutningen Særlige bygnings-/konstruktionsmæssige forhold, må ikke (fx på grund af særlige jordbundsforhold eller geografiske/materialemæssige forhold) medføre en ikke ubetydelig fare for jordskred eller risiko for personskade eller skader på ejendom eller materiel. Såfremt betingelserne for etablering af Fibernet og/eller de enkelte tilslutninger ikke er opfyldt, har Profiber-leverandøren ret til at udskyde eller annullere Tilslutnings- og abonnementsaftalen uden, at Kunden har ret til kompensation herfor. Såfremt omkostningerne til etablering af Fibernettet frem til den enkelte Abonnent (på grund af afsides beliggende ejendom, krydsning af vandløb, øer eller Kundens forhold i øvrigt medfører særlige krav til Fibernettets fremføring eller placering) påfører Profiber-leverandøren ekstraordinære omkostninger, kan det stilles som en betingelse for Tilslutnings- og abonnementsaftalen, at Kunden selv afholder de ekstraordinære omkostninger til etableringen i tillæg til de sædvanlige installationsomkostninger i henhold til Profibers til enhver tid gældende prisblad. Ved ekstraordinære omkostninger forstås alle dokumenterede omkostninger til etablering af Fibernettet over kr. Kunden kan skriftligt fortryde Tilslutnings- og abonnementsaftalen i indtil 14 dage efter modtagelsen af Ordrebekræftelsen. Har Parterne aftalt, at Profiber-leverandøren påbegynder tilslutningen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten dog allerede ved Tilslutningen. Tilslutnings- og abonnementsaftalen samt rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed kan ikke af Kunden overdrages til tredjemand. Profiber-leverandøren kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand. Kunden hæfter for betaling for de ydelser, som leveres i henhold til Tilslutnings- og abonnementsaftalen, også i de tilfælde, hvor der er registeret en betaler eller bruger, som er forskellig fra Kunden. 3. Programudbud og ændringer Profiberleverandøren kan ændre programsammensætning, sprogpakker og antallet af TV- og radioprogrammer med forbehold for de begrænsninger, som følger af gældende lovgivning for Kabeltv og Fiber-tv. Programændringer skal så vidt muligt med en måneds varsel oplyses via ligesom de enkelte sprogpakker til enhver tid vil fremgå af hjemmesiden. Profiber-leverandøren er dog berettiget til, uden forudgående varsel at foretage ændringer, hvis det skyldes forhold, der ligger udenfor Profiber-leverandørens kontrol. 4. Kundens oplysningspligt og Profiber-leverandørens behandling af personoplysninger Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Profiber-leverandøren oplysning om navn, installationsadresse, telefonnummer og evt. adresse. Kun myndige personer kan indgå aftale med Profiber-leverandøren. Kunden skal efter Profiber-leverandørens anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Kunden skal endvidere oplyse eventuelle brugeradresser samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger skal fremsendes. Ved bestilling af tilslutning til Profiber skal Kunden oplyse overfor Profiber-leverandøren, om denne er ejer af ejendommen på Installationsadressen. Hvis Kunden ikke er ejer af Installationsadressen, kan profiberleverandøren forlange at Kunden forevise en skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af tilslutningen. Profiber-leverandøren kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Sker der ændringer i de angivne kundeoplysninger, skal disse snarest muligt meddeles til Profiber-leverandøren. Ved flytning til anden adresse er Kunden forpligtet til at meddele dette skriftligt til Profiber-leverandøren, senest 14 dage før flytning finder sted. Profiber-leverandøren skal forestå flytningen, såfremt Tilslutningen skal flyttes med, og der er mulighed herfor. Kunden vil blive opkrævet det til enhver tid gældende gebyr for flytning. Hvis Kunden ved den skriftlige meddelelse om flytning ikke fremsætter ønske om medflytning af Tilslutningen (hvor dette er muligt), betragtes meddelelsen som en opsigelse af Tilslutnings- og abonnementsaftalen og dermed Tilslutningen. En eventuel senere tilslutning på Kundens nye adresse vil således blive betragtet som etablering af et nyt kundeforhold. Kunden hæfter for forbrug efter en eventuel fraflytning, såfremt Profiber-leverandøren ikke har fået meddelelse om flytningen. Profiber-leverandøren behandler almindelige oplysninger om Kunden i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af denne Tilslutnings- og abonnementsaftale. Oplysningerne omfatter bl.a. navn, Installationsadresse, telefonnummer og andre kontaktdata samt specifikation af Udstyr hos Kunden, som Profiber-leverandøren har ejendomsret til. Ved bestilling af Fiberforbindelsen og den valgte Internettjeneste iht. nærværende vilkår giver Kunden samtykke til, at Profiber-leverandøren må videregive oplysninger om Kundens kontaktdata til et andet selskab i hver af de tre koncerner, som TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv er en del af samt til Tjenesteudbydere, der har ret til at levere indholdstjenester til Kunderne via Fibernettet til brug for disses markedsføring og afregning direkte overfor kunderne. 5. Leveringstidspunkt Tilslutningen til Profiber vil ved normal drift af Profiber sædvanligvis være gennemført 8-10 uger efter Tilslutnings- og abonnementsaftalens indgåelse. Det præcise leveringstidspunkt fastsættes af Profiberleverandøren ud fra en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. Tilslutningstidspunktet meddeles Kunden senest 3 hverdage før, dog med forbehold for forsinkelser, som ikke skyldes Profiberleverandørens forhold. Normal drift omfatter ikke første udrulning i et område og der må i disse situationer påregnes leveringstid på op til 9 måneder, grundet gravearbejdets omfang. Profiber-leverandøren forbeholder sig retten til at udskyde leveringstidspunktet, hvis det på grund af særlige omstændigheder, herunder manglende levering fra underleverandører eller uforudsete fysiske eller vejrlige forhold, herunder generelle forsinkelser i udrulningsprojektet ikke er muligt at gennemføre tilslutningen på det forventede tilslutningstidspunkt. Kunden kan ikke gøre krav gældende mod Profiber-leverandøren i den anledning. 2

3 Levering af Tilslutningen har fundet sted, når Fiberforbindelsen er etableret på Fiber-boksen, og forbindelsen er aktiveret. I alle tilfælde tages forbehold for vejrlig og Force Majeure. Ved bestilling og ændring af produkterne Internet og fiber-tv efter aktivering, kan der ved normal drift forventes levering indenfor 24 timer. Ved bestilling af kabel-tv efter aktivering af fiber-boks er den forventede leveringstid 8-10 uger ved normal drift 6. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om de til enhver tid gældende kvalitetskrav, herunder leveringstid og fejlretningstid kan fås ved henvendelse til kundecenteret på Alt udstyr, der er udleveret, lejet eller købt hos Profiberleverandøren er testet og godkendt til brug i Profiber-leverandørens net. Alle produkter er CE-mærket. Produkternes specifikationer afhænger af de fysiske forhold, der forefindes på installationsstedet/anvendelsesstedet. Profiber-leverandøren påtager sig intet ansvar for, at fysiske forhold hindrer den anvendelse, der er beskrevet vedrørende produkternes fysiske specifikationer. 7. Opdatering og udskiftning af teknisk udstyr Profiber-leverandøren er alene forpligtet til at udskifte det udleverede og lejede udstyr på grund af teknisk forældelse, hvorved forstås, at udstyret ikke understøtter de funktioner, som Kunden med rette kan forvente af den pågældende produkttype. Udstyret udskiftes ikke automatisk som følge af, at der måtte komme en nyere udgave af udstyret. Ønsker Kunden udskiftning af det udleverede eller lejede udstyr, er Profiber-leverandøren berettiget til at opkræve et passende gebyr herfor. 8. Tilslutning af Kunden til Profiber Tilslutning til Profiber tilrettelægges og varetages af Profiberleverandøren eller en eller flere af Profiber-leverandøren udpegede underleverandører. Tilslutning til Profiber omfatter den første fysiske tilslutning af Installationsadressen til Profiber-leverandørens Fibernet. Dette omfatter således fremføring af Fiberforbindelsen, herunder fiberrør og fiberkabler på Installationsadressen frem til og med fiber-boksen inde i Kundens ejendom. Tilslutning til Profiber omfatter desuden efterfølgende aktivering af en Passiv Tilslutning af en Installationsadresse ved aktivering af denne Installation. Tilslutning sker ved, at der nedgraves et Fiberrør på Kundens ejendom. Herefter skydes Fiberforbindelsen gennem Fiberrøret, trækkes gennem bygningens ydermur og forbindes med Fiberboksen på Termineringspunktet inde i Kundens bolig. Beslutning vedrørende såvel fremførselsvej for Fiberrør som placering af Termineringspunkt inde i Kundens bolig træffes af Profiberleverandøren. Hvis Kunden ønsker anden placering eller flytning af Termineringspunktet, kan dette alene ske mod afholdelse af de hermed forbundne omkostninger. Adgang til Kundens grund med henblik på at finde den bedste føringsvej for Fiberforbindelsen skal kunne ske uden forudgående aftale med Kunden. Dette gælder uanset om arbejdet foretages af en i forhold til en af Profiber-leverandøren udpeget underleverandør. Profiber-leverandøren fastlægger fremførelsesform og linjeføring, idet dette så vidt muligt foretages i offentlige vejarealer. Profiberleverandøren har ret til at forsyne andre med adgang til Fibernettet via Fiberforbindelsen over Kundens ejendom. Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for Profiberleverandøren til at etablere Fiber-boks og ledningsføring. Gives der ikke Profiber-leverandøren uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er Profiber-leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Fiberkablet må ikke berøres. Fiber-boksen må kun opsættes af autoriserede Profiber Installatører. Såfremt dette ikke efterleves, kan Profiber-leverandøren opkræve Kunden betaling for genetablering. Al indvendig kabelføring fra indføringen af Fiberforbindelsen gennem ydermuren og frem til Termineringspunktet forestås af Profiberleverandøren eller dennes underleverandør og bekostes af Kunden. Kunden sørger for al nødvendig fremførelse af elinstallationer og anden kabling til Termineringspunktet, og alle udgifter hertil påhviler Kunden. Eventuel reparation af bygninger, f.eks. maling, efter-pudsning og lignende, som følge af tilslutning, frakobling, flytning eller øvrigt arbejde, som Profiber-leverandøren skal udføre i henhold til nærværende Tilslutningsaftale, er ikke omfattet af aftalen, og skal udføres og bekostes af Kunden selv. Kunden skal sørge for nødvendig elforsyning til brug for Fiber-boksen. Eventuelle udgifter hertil påhviler Kunden. Profiber-leverandøren har ejendomsretten til Udstyret. Ved kontraktophør skal Udstyret returneres til Profiber-leverandøren i samme stand, som det var i ved leveringen til Kunden. Kunden er dog forpligtet til at lade selve Fiberforbindelsen, Fiberrør og Fiber-boksen forblive monteret efter kontraktens ophør. Ønsker kunden at fastmonteret udstyr skal nedtages, skal dette ske i henhold til punkt. 9 i nærværende aftale. Profiber-leverandøren har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr. Kunden er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Kundens Eget Udstyr ændres. De påkrævede ændringer til Eget Udstyr og omkostningerne hertil afholdes af Kunden selv. Profiber-leverandøren forbeholder sig ligeledes ret til midlertidigt at afbryde Tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opgraderinger og service. Såfremt en afbrydelse skønnes nødvendig, vil dette i videst muligt omfang ske om natten. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt på Sådan afbrydelse berettiger ikke Kunden til misligholdelsesbeføjelser. Hvis der på den pågældende Installationsadresse findes en Passiv Tilslutning, omfatter tilslutningen alene aktivering af denne Passive Tilslutning ved indgåelse af nærværende Tilslutnings- og abonnementsaftale med Profiber-leverandøren samt betaling af Aktiveringsbetaling. Den praktiske aktivering af tilslutningen samt Internettjeneste, herunder hvorvidt det er nødvendigt for Profiberleverandøren at få adgang til udstyret på Kundens ejendom, aftales nærmere mellem Parterne. 9. Kundens forpligtelser Profiber-leverandøren har den fulde ejendomsret til Udstyret. Kunden må derfor ikke disponere over udstyret - herunder sælge, pantsætte, udleje, udlåne - eller foretage indgreb i dette. Kunden hæfter for Udstyret og forpligter sig til at behandle og vedligeholde det på forsvarlig vis, også efter kontraktophør, jf også punkt 15. Udstyret må ikke uden Profiber-leverandørens accept fjernes fra Installationsadressen. Demontering og nedpakning af Udstyret må kun foretages af Profiber-leverandøren medmindre andet følger af Profiberleverandørens anvisninger. Kunden skal sikre, at forbindelsen til Profiber benyttes på en sådan måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i Profiber. En forstyrrelse kan eksempelvis opstå ved downeller upload af store datamængder, der væsentligt overstiger 3

4 tilsvarende kunders gennemsnit. Indtræder sådanne forstyrrelser skal Kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere ankommende og afgående trafikmængder eller tilkøbe yderligere forbindelser til Profiber-leverandørens Profiber. Eget Udstyr, der tilsluttes Profiber, skal være CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr. Kunden skal sikre, at Eget Udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til Profiber-leverandørens net, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis Kundens Eget Udstyr, der tilsluttes Profiber-leverandørens Udstyr, giver anledning til forstyrrelse i Profiber, er Kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. Kunden skal sikre, at anvendelse ikke medfører skade på lejet eller udleveret udstyr. Kunden har alene ret til at anvende Tilslutningen til erhvervelse af Internettjeneste fra Profiber-leverandøren samt eventuelle øvrige Indholdstjenester fra Profiber-leverandøren eller Tjenesteudbydere, som måtte have indgået aftale med Profiber-leverandøren. Tilslutningen må ikke anvendes til opnåelse af uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet, spredning af virus eller udøvelse af ulovlige eller strafbare forhold på Internettet, eller ved -telefoni, uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet. Kunden er selv ansvarlig for indholdet af den information, der overføres og for de varer og tjenesteydelser, som tilbydes via Internettjenesten. Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på Internettet, har Profiber-leverandøren intet ansvar for Kundens eller tredjemands indbyrdes mellemværende. Kunden må kun anvende Fiberforbindelsen i privat øjemed og må ikke lade andre end medlemmer af Kundens husstand eller husstandens gæster (i sædvanligt omfang) benytte Fiberforbindelsen. Kunden er ansvarlig over for Profiberleverandøren for enhver benyttelse af Fiberforbindelsen foretaget af andre. Kunden må under ingen omstændigheder foretage ændringer af, flytning af eller andre former for indgreb i Fiberforbindelsen og Udstyret, herunder særligt Fiber-boksen. Såfremt Kunden forårsager eller konstaterer skade på Fiberforbindelsen eller udstyret i øvrigt, skal Profiberleverandøren straks kontaktes for at udbedre skaden. Kunden må under ingen omstændigheder berøre eller forsøge at udbedre skaden, men skal lade Fiberforbindelsen mv. henligge uberørt. Det understeges, at det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. Enhver form for drift og vedligeholdelse, fejlafhjælpning mv. af Udstyret varetages af Profiber-leverandøren. Kunden er forpligtet til at give Profiber-leverandøren adgang til egne anlæg, installationer o. lign. med henblik på at varetage drift, vedligeholdelse, fejlafhjælpning mv. Kunden skal følge Profiber-leverandørens råd og instruktion om behandling og anvendelse af Udstyret. Fra tidspunktet for Udstyrets levering og indtil dette er tilbageleveret i Profiber-leverandørens varetægt, bærer Kunden risikoen for et eventuelt tab af eller skade på Udstyret. Foretager Kunden bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiber-boksen, skal flytningen foretages af Profiberleverandøren for Kundens regning. Hvis Kunden forsætligt eller uagtsomt forårsager beskadigelse af Fiberforbindelsen, genetablerer Profiber-leverandøren Fiberforbindelsen for Kundens regning. Kunden er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver beskadigelse af stikledning, Fiber-boks, router, fiber-boks mv., som ikke skyldes almindelig slitage. 10. Profiberleverandørens ydelser Profiber-leverandøren sørger for tilslutning af Kunden til Fibernettet samt den af Kunden valgte Internettjeneste, og forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernettet med tilhørende udstyr. Arbejdet tilrettelægges og varetages af Profiber-leverandøren eller en eller flere af Profiber-leverandøren udpegede underleverandører. 11. Driftssikkerhed og Fejlafhjælpning Profiber-leverandøren foretager afhjælpning af fejl eller driftsforstyrrelser, der måtte opstå i Tilslutningen. Fejl eller driftsforstyrrelser skal anmeldes til Profiber-leverandøren. Fejlafhjælpning vil blive påbegyndt inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Fejltilkald, som kan henføres til fejl eller mangler ved Kundens eget udstyr, Kundens installation eller til Kundens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, forbeholder Profiber-leverandøren sig ret til at fakturere til gældende takster. Profiber-leverandøren forbeholder sig ret til at foretage tests på Kundens udstyr af relevante grænseflader til Profiber-leverandørens internetserver. Profiber-leverandøren forbeholder sig endvidere ret til at blokere for afsendere af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam (uanset kommerciel kommunikation) herunder aktivere spamfilter o.lign. Kunden skal sikre, at Profiber-leverandøren med henblik på fejlsøgning, fejlretning og service snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på Installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i Kundens anlæg og installationer på Installationsadressen. Profiber-leverandøren påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at Kunden har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Profiberleverandøren, at Kunden har foretaget indgreb i installationen, eller at signalet er afbrudt på grund af fejl eller ombygning i Profiber. Grænsen for Profiber-leverandørens fejlretningsansvar går ved Fiberforbindelsens afslutning i termineringspunktet. Hvis fejlen stammer fra Kundens TV, radio, digitalmodtager eller andet tilkoblet udstyr, dvs. fra efter firberforbindelsens afslutning, er Profiberleverandøren således ikke ansvarlig. Profiber-leverandøren vil i forbindelse med et eventuelt servicebesøg, som følge af fejl efter termineringstidspunktet, opkræve et beløb, der svarer til gebyret for denne service. Ved afbrydelse af enkeltkanaler ydes der ikke reduktion på abonnementet. Såfremt den samlede tv- og radioforsyning har været afbrudt i mere end 72 timer regnet fra fejlmeldingstidspunktet, foretages en forholdsmæssig reduktion efter henvendelse fra Kunden. Der ydes ikke reduktion, hvis afbrydelsen skyldes forhold udenfor Profiberleverandørens kontrol og/eller ansvarsområde. Profiber-leverandøren har ret til at foretage nødvendige ændringer, logninger (samt opbevaring af registreringer) mv. af Internettjenesten for at sikre tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav eller krav i henhold til gældende lovgivning. Hvis ændringerne mv. af Profiber-leverandøren skønnes at have væsentlig betydning for Kundens brug af Internettjenesten informeres Kunden herom. 12. Pris og betaling Den løbende betaling for den valgte Internettjeneste samt betaling for Service- og support følger Profiber-leverandørens til enhver tid gældende priser. Priserne kan ses på Prisændringer til ugunst for Kunden varsles med minimum 45 dage. 4

5 Prisen for Tilslutningsbetaling/Aktiveringsbetalingen samt Oprettelsesbetaling fastsættes i henhold til Profiber-leverandørens gældende priser på tidspunktet for bestilling af Tilslutnings- og Abonnementsaftale, og fremgår af Ordrebekræftelsen uanset tidspunktet for den faktiske Tilslutning/Aktivering af Fiberforbindelsen og/eller den valgte tjeneste. Herudover kan Profiber-leverandøren opkræve specifik betaling og gebyrer for tillægsydelser, engangsydelser, f.eks. fejlretning som følge af kundens forhold, installation af ekstraudstyr, flytning af Mediekonverter mv. Moms og andre offentlige afgifter samt afgifter til rettighedsorganisationer, herunder COPY-DAN og KODA følger egne reguleringsnormer, således at ændringer i form af stigninger eller fald i disse afgifter mv. medfører tilsvarende ændringer i abonnementet. Øvrige afgifter og gebyrer reguleres løbende af Profiberleverandøren. Aktiveringsbetaling samt Oprettelsesbetaling opkræves sammen med første opkrævning af Abonnementsbetalingen. Abonnementsbetaling opkræves løbende til betaling inden den i fakturaen anførte betalingsfrist. Såfremt Kunden ikke tilmelder sig Betalingsservice, har Profiberleverandøren ret til at opkræve et faktureringsgebyr. Ved forsinket betaling er Profiber-leverandøren berettiget til at opkræve rykkergebyr samt morarenter efter lovgivningens regler herom. Herudover har Profiber-leverandøren ret til at afbryde forbindelsen, indtil fuld betaling er erlagt, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af Tilslutningen og Internettjenesten. 13. Kundens misligholdelse Uanset bestemmelsen i punkt 15 nedenfor er Profiber-leverandøren - i tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser efter nærværende aftale samt af andre aftaler mellem Kunden og Profiber-leverandøren - berettiget til helt eller delvist at lukke Tilslutningen og Internettjenesten uden varsel, idet der dog snarest skal gives meddelelse om lukningen og grunden hertil. En lukning kan være enten midlertidig eller permanent. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: 1. Opkrævning af tilslutningsbidrag mv. samt løbende Abonnementsbetaling eller Aktiveringsbetaling eller betaling/gebyrer i øvrigt ikke betales efter Profiberleverandørens rykkerbrev herom 2. Kunden efterlever ikke påbud fra Profiber-leverandøren om at træffe foranstaltninger med henblik på at bringe misbrug af Profiber til ophør eller afhjælpe andre forstyrrelser mv. af trafikken i Profiber. 3. Kunden foretager væsentlige indgreb i Profiber-leverandørens Udstyr eller efterlever ikke påbud fra Profiber-leverandøren om at ophøre med at foretage mindre væsentlige indgreb heri. 4. Kunden har tilsluttet Eget Udstyr, der ikke er CE-mærket eller godkendt af Profiber-leverandøren eller beregnet til tilslutning til Profiber-leverandørens Profiber, og efterlever ikke påbud fra Profiber-leverandøren om at frakoble udstyret. 5. Kunden efterlever ikke påbud fra Profiber-leverandøren om at afbryde tilslutning af udstyr, der på grund af fejl eller lignende i udstyret giver anledning til forstyrrelser i Profiberleverandørens Profiber. 6. Profiber-leverandøren afskæres fra at få adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer med henblik på vedligeholdelse og fejlretning. 7. Kunden foretager videresalg af Tilslutningen eller giver uberettiget tredjemand adgang til brug af Tilslutningen. 8. Overdragelse, deling og/eller videresalg af Internettjenesten til andre end Kunden uden Profiber-leverandørens udtrykkelige samtykke. 9. Anvendelse af Tilslutningen eller Internettjenesten til opnåelse af uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller netværk i øvrigt, spredning af virus eller udøvelse af ulovlige eller strafbare forhold på Internettet eller IP-telefoni, uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet. Herunder blandt andet overtrædelse af straffelovens bestemmelser om racistiske, nedgørende eller krænkende budskaber, krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love, krænkelse af persondataloven og alle former for distribution af uanmodet markedsføring i strid med markedsføringsloven. 10. Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på Internettet 11. Forstyrrelse af Profibers funktion. 12. Gentagne overtrædelser af andre vilkår i nærværende aftale end nævnt i nr ovenfor. Hverken midlertidig eller permanent lukning af Tilslutningen som følge af forhold nævnt i nærværende bestemmelse medfører ikke afslag i Tilslutnings-abonnementet for den pågældende periode. Profiber-leverandøren er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af Tilslutningen og produkter. Genåbning vil ske i løbet af 2 arbejdsdage efter registrering af indbetalingen. En Abonnent, der væsentligt har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, og hvis forbindelse er blevet lukket, kan ikke på ny indgå aftale med Profiber-leverandøren om Tilslutning- og Abonnement til den pågældende tjeneste, før gælden er betalt. Profiber-leverandøren er berettiget til at afvise en kunde, som tidligere væsentligt har misligholdt sine forpligtelser for Tilslutning og Abonnement til Profiber-leverandøren. Profiber-leverandøren er berettiget til at kræve depositum eller anden form for sikkerhed for fremtidige betalinger, hvis det skønnes, at der er risiko for, at Kunden kommer i restance eller at betalingskrav bliver uerholdelige. Profiberleverandøren er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af Tilslutningen og Internettjenesten. Kunden hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Tilslutningen eller Internettjenesten. I tilfælde af tredjemands misbrug af Kundens tilslutning eller Internettjeneste, påhviler det Kunden at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Kunden straks underrette Profiber-leverandøren herom. Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Kunden eller nogen, som Kunden har ansvaret for, herunder for beskadigelse af Profiber-leverandørens Udstyr. 14. Profiber-leverandørens misligholdelse Profiber-leverandøren foretager afhjælpning af fejl eller driftsforstyrrelser efter reglerne i pkt. 11. Hvis der, som følge af Profiber-leverandørens forhold, sker afbrydelse på Kundens Tilslutning eller Internettjenesten eller aftalte leveringstider for Internettjenesten ikke overholdes, således at der ikke kan opnås adgang til Profiber i minimum 3 sammenhængende døgn, foretager Profiber-leverandøren efter skriftlig anmodning fra Kunden et forholdsmæssigt afslag i Internetabonnementet. Beløbet fratrækkes ved den efterfølgende opkrævning. Det er dog et krav, at Kunden har foretaget fejlmelding til Profiber-leverandøren om den manglende adgang eller overholdelse af leveringstider straks Kunden konstaterer den manglende forbindelse. Foretager Kunden fejlmelding af produkter, som viser sig ikke at være fejlbehæftede, er Profiber-leverandøren berettiget til at kræve et gebyr for fejlsøgning. 5

6 Profiber-leverandøren er ikke forpligtet til at give forholdsmæssigt afslag, såfremt den manglende levering eller afbrydelse skyldes Force Majeure. Profiber-leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom, med følgende begrænsninger: 1. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelse eller ændring af Profiberleverandørens Profiber i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Profiber-leverandøren ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. 2. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med Kundens brug af Tilslutningen eller Internettjenesten. 3. Medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, er Profiber-leverandøren ikke ansvarlig for indirekte skade eller tab, herunder tabt avance, produktionstab, datatab, tab som følge af, at adgangen til Profiber ikke kan benyttes som forudsat eller tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand. 4. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer. 5. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig i tilfælde af Force Majeure, dvs. forhold udenfor Profiber-leverandørens kontrol, f.eks. ildebrand, lynnedslag, oversvømmelser, krig, strejke og lockout, herunder blandt Profiber-leverandørens medarbejdere. 15. Opsigelse Opsigelse af Tilslutnings- og abonnementsaftalen og Tilslutningen, herunder Fiberpakker og Fiberprodukter, kan af Kunden ske med 1 måneds varsel. Opsigelse kan dog tidligst foretages 6 måneder efter levering af Tilslutningen og skal ske skriftligt eller elektronisk via Mit Profiber på Opsigelse fra Kundens side indebærer ikke automatisk opsigelse af Kundens eventuelle aftaler vedrørende Indholdstjenester. Det er derfor væsentligt, at Kunden ved opsigelsen også opsiger sådanne aftaler, da sådanne tjenester ved opsigelse af Tilslutningen ikke længere kan benyttes via Profiber. Det er Kundens eget ansvar at opsige eventuelle aftaler vedrørende Indholdstjenester. Ved aftalens ophør er Kunden forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer Profiber-leverandøren, ligesom Kunden er forpligtet til at opfylde Profiber-leverandørens instrukser vedrørende demontering og nedtagning af Udstyr. Ved aftalens ophør skal Udstyret returneres til Profiberleverandøren i samme stand, som det var i ved leveringen til Kunden. Kunden er dog forpligtet til at lade selve Fiberforbindelsen, Tomrør og Fiber-boksen forblive monteret efter kontraktens ophør. Profiber-leverandøren kan opsige Tilslutnings- og abonnementsaftalen og dermed Tilslutningen, eksempelvis i tilfælde af ophør af udbud af bestemte abonnementstyper og/eller Indholdstjenester, med 1 måneds varsel til udgangen af en betalingsperiode. Opsigelse kan ske såvel skriftligt som elektronisk. Det er ikke muligt at foretage flytning af Tilslutnings- og abonnementsaftalen til en anden Installationsadresse. Hvis Kunden ønsker at foretage sådan flytning, skal der ske opsigelse af nærværende aftale, og indgåelse af ny Tilslutnings- og Abonnementsaftale på den nye Installationsadresse. Ved en af parternes opsigelse opgør Profiber-leverandøren parternes mellemværende og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat at dette overstiger 25 kr. 16. Produktansvar 1. Medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, er Profiber-leverandøren ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tabt avance, produktionstab, datatab, tab som af, at adgangen til Profiber ikke kan benyttes som forudsat eller tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand. 2. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for indholdet af datakommunikationen, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Kunden modtager eller afgiver via Internettet, IP-telefoni eller andre netværk, hvortil Profiber kan tilsluttes. Profiber-leverandøren er heller ikke ansvarlig for tab i tilfælde af immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet eller andre offentligt tilgængelige netværk, hvortil Profiber kan tilsluttes. 3. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet, IP-telefoni eller andre netværk, hvortil Profiber kan tilsluttes. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos Profiberleverandøren eller Force Majeure, herunder strejke og lockout. 4. Profiber-leverandøren er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til Kundens data og systemer. 17. Ændring af kundevilkår Profiber-leverandøren forbeholder sig ret til at ændre nærværende kundevilkår, tekniske specifikationer og de funktioner, som tilslutningen giver Kunden mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel Mindre ændringer af tekniske specifikationer kan til enhver tid meddeles Kunden på Profiber-leverandørens hjemmeside Ændringer af begunstigende karakter overfor Kunden, f.eks. prisreduktioner eller ændringer som følge af pålæg fra offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller lignende kan gennemføres uden forudgående varsel. Kunden har mulighed for at foretage op- eller nedgradering af Internettjenesten. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Profiber-leverandøren. Betaling for den ændrede Internettjeneste sker fra tidspunktet for leveringen af den ændrede tjeneste. 18. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem Kunden og Profiber-leverandøren om forhold, der udspringer af Tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan Kunden klage til Profiber-leverandøren. Kundens klage skal sendes til: TREFOR Bredbånd, Kokbjerg 30, 6000 Kolding; NRGi Fibernet, Bjerrevej 139, 8700 Horsens eller Østjysk Energi Erhverv, Knudsminde 10, 8300 Odder. Profiber-leverandøren træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter indgivelse. Profiber-leverandørens afgørelse kan indbringes for IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø, tlf Hvis IT- og Telestyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil IT- og Telestyrelsen i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan endvidere indbringes for domstolene. TRE-FOR Bredbånd værneting er ved byretten i Kolding, NRGi Fibernets værneting er ved byretten i Horsens og Østjysk Energi Erhvervs værneting er ved byretten i Århus. 6

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere