Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)"

Transkript

1 Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september 2011, Versin 1.6 Studierdningen er delt p i generelle bestemmelser (kapitel 1-8), en uddannelsesspecifik del (kapitel 9) samt mdulbeskrivelserne fr uddannelsens fag. Den studerende bør rientere sig i alle tre dele fr at få det fulde verblik ver de regler, der gælder fr uddannelsen i sin helhed.

2 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Jbprfiler Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknlgi (bachelr) er en tværvidenskabelig uddannelse på bachelrniveau. Uddannelsens tværvidenskabelighed pnås ved kblingen mellem fagelementer fra Det Tekniske Fakultet g Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Civilingeniører i Velfærdsteknlgi (bachelr) vil kunne få ansættelse i ffentlige g private virksmheder i funktiner, sm relaterer til frmidling af teknlgi, maskiner g apparater, eller i sundheds - eller plejefunktiner, hvr interaktin mellem teknlgi g slutbruger spiller en rlle. Det er endvidere muligt, at bachelrerne kan varetage udviklings- g prjektstyringsfunktiner i frbindelse med mindre avancerede udviklingspgaver. På verbygningen civilingeniør i Velfærdsteknlgi (kandidat) er der mulighed fr at vælge mellem prfilerne autmatin/rbtteknlgi eller IT/sftwareteknlgi. 2 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

3 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Uddannelsens kmpetenceprfil Kmpetenceprfilen fr bachelruddannelsen i Velfærdsteknlgi er baseret på Den Danske Kvalifikatinsramme, g uddannelsen er tilrettelagt efter uddannelsesknceptet Den Syddanske Mdel fr Ingeniøruddannelser (DSMI). Udver tilvejebringelsen af et frskningsbaseret g teknisk-videnskabeligt grundlag, hvrpå bachelren i Velfærdsteknlgi er kvalificeret til selvstændigt at identificere, frstå g reflektere ver ingeniørfaglige pgaver, hviler knceptet på den studerendes tilegnelse af specifik viden m praktiske færdigheder i samt generelle kmpetencer inden fr prjektledelse. På vennævnte baggrund er bachelren kvalificeret til at indgå fagligt g tværfagligt i videnskabeligt udviklingsarbejde g anvende fagets metder g redskaber til at pstille løsningsmdeller inden fr mrådet. Efter endt uddannelse sm bachelr i Velfærdsteknlgi besidder dimittenderne en fr uddannelsen relevant g frskningsbaseret viden m brugerinteraktin, sundhedsvidenskab, teknlgi samt matematisk analyse g mdellering samt færdigheder i at integrere g bringe disse vidensmråder i kvalificeret anvendelse i krydsfeltet mellem det sundheds- g ingeniørfaglige mråde, hvr patienter/brugere interagerer med sundheds- g/eller plejesektren. En bachelr i Velfærdsteknlgi kan: frstå menneskets anatmi g fysilgi. frstå g reflektere ver frhld ved bevægeapparatet, der relaterer til interaktin med maskiner g teknlgi. frstå g reflektere ver aspekter af menneskelig adfærd, evner g mentalitet, sm relaterer til uddannelsens dmæne. frstå g anvende metder til brugerundersøgelser, prcesundersøgelser g idégenerering ud fra disse. frstå, anvende g integrere grundlæggende aspekter af mekanik, sensrer, signaler, signalbehandling, elektrnik, datapsamling g prgrammering, der relaterer til uddannelsens dmæne. frstå g anvende matematik, matematiske metder g cmputerbaserede matematiske værktøjer, til at beskrive, mdellere g beregne fænmener, sm relaterer til uddannelsens teknlgi g metder. frstå g reflektere ver videnskabsteri, den videnskabelige sammenhæng mellem uddannelsens fagsøjler g de grundlæggende vilkår fr frskning g udvikling indenfr uddannelsens dmæne. Herunder etiske - g samfundsmæssige hensyn samt myndighedskrav i relatin til uddannelsens metder g teknlgier. arbejde grupperienteret såvel selvstændigt sm med tværfaglige prjekter. dkumentere g præsentere prces g resultater af prjekter g undersøgelser, både mundtligt g skriftligt. 3 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

4 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Uddannelsens fagsøjler De kmpetencer, sm en bachelr i Velfærdsteknlgi erhverver, pbygges ved, at den studerende arbejder med emner fra fire fagsøjler. Prgressinen indenfr hvert af de fire faglige mråder leder hen imd de endelige kmpetencer. Fagsøjlerne er: 1. Brugerinteraktin 2. Sundhedsvidenskab 3. Teknlgi 4. Matematisk analyse g mdellering 1. Brugerinteraktin Mentale aspekter af brugerinteraktin 1. Situatinsbestemte rller g kultur i frhld til sundhed g teknlgi 2. Analyse af brugerbehv, præferencer, evner, situatin g frløb 3. Brugerdreven idéudvikling 4. Kgnitive evner g deres indflydelse på brugerinteraktin 5. Etik i frhld til velfærdsteknlgi Fysiske aspekter af brugerinteraktin 1. Bevægeapparatets egenskaber, begrænsninger g deres indflydelse på brugerinteraktin (ergnmi) 2. Brugerinteraktin i frhld til mekanisk design 3. Måling g aflæsning af parameter hs brugeren 4. Persnsikkerhed i frhld til interaktin med teknlgi 5. Videnskabsteri i frhld til velfærdsteknlgi 2. Sundhedsvidenskab Det menneskelige legemes grundlæggende anatmi g fysilgi Bevægeapparatets specifikke anatmi g fysilgi Årsager til g virkninger af kgnitive funktinsnedsættelser Sygdmslære 3. Teknlgi Opsamling, behandling g præsentatin af data 1. Sensrer, signaler g I/O 2. SCADA 3. Elektrnik til signalknditinering 4. Signalanalyse g signalbehandling Prgrammering 1. Prcedural prgrammering i frhld til matematikprgrammer 2. Grafisk prgrammering i frhld til SCADA-systemer 3. Grundlæggende bjektrienteret applikatinsprgrammering 4 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

5 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin 1.6 Mekanik 1. Beregning g mdellering i frhld til mekanisk fysik g bevægelse 2. Mekanik i frhld til det menneskelige legeme 3. Mekanisk design 4. Matematisk analyse g mdellering Grundlæggende matematisk analyse Matematik på cmputer Statistik Lineær algebra Tidsafhængige funktiner g transfrmatiner i relatin til signaler 5 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

6 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Uddannelsens struktur Semestertemaer Civilingeniør i Velfærdsteknlgi Temaer 6. semester Bachelrprjekt 5. semester Experts in teams 4. semester Bevægelse 3. semester Bevægelse 2. semester Brugerinteraktin 1. semester Når mennesker g teknlgi mødes 6 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

7 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Mdulernes Placering Bachelrdel Semester Struktur Valgfag Valgfag Reguleringsteknik VB-REG5 Arbejds- g trænings-fysilgi VB-ATF5 Praktiske bservatiner g færdigheder VB-POF6 Signalanalyse VB-SIG4 C++ Prgrammering VB-PRG6 Bachelrprjekt VB-BAP6 (15 ECTS) Experts in Teams F-EIT5 (10 ECTS) Bevægelse VB-BEV4 (20 ECTS) Praktiske øvelser VB-PRA3 (3 ECTS) Medicinsk fysilgi SU502 (10 ECTS) VB-KEM3 (2 ECTS) Bimekanik VB-BIO3 Mekatrnik BV-MEK4 (10 ECTS) Prgrammering VB-PRG5 Ingeniørfagets videnskabsteri VB-IFVT 2. Brugerinteraktin VB-VT2 (30 ECTS) 1. Når mennesker g teknlgi mødes VB-VT1 (30 ECTS) ECTS: Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

8 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Semesterbeskrivelse fr 1. semester SEMESTERTEMA Når mennesker g teknlgi mødes Temaet fr 1. semester er den grundlæggende viden g færdighed indenfr uddannelsens fagsøjler samt sammenhæng mellem dem - menneskers g maskiners fysik g matematikken til at beskrive den, menneskers situatinsbestemte interaktin med hinanden, g målepstillinger hvr en cmputer måler på mennesker. VÆRDIARGUMENTATION Det første semester er afgørende fr at give de nye studerende den bedst mulige start på uddannelsen, både fagligt, pædaggisk g scialt. Fr at frmidle den tværfaglige sammenhæng g tankegang til de studerende helt fra første dag lægges der vægt på, at alle fagsøjler er repræsenteret på højt kvalificeret niveau, g at der er en meget klar integratin mellem dem. Derfr tilrettelægges semestret med str vægt på inddragelse g aktivering af de studerende, ved at alle fagligheder tager udgangspunkt i de studerendes egen krp, situatin, arbejdskultur g færdigheder, ved at lade semesterprjektet handle m at eftervise centrale pinter fra hver enkelt fagsøjle, g ved at inddrage metder fra de andre. Den naturlige sammenhæng mellem funktinel anatmi g matematisk mdellering af fysiske fænmener g signaler understreges ved krdinering af undervisningens temaer, eksempler g øvelser med maksimalt verlap. Frståelsen af mennesket sm scialt kmmunikerende væsen inddrages ved at tage udgangspunkt i de studerende selv g deres egen situatin. Dels sm studerende g deres rller indbyrdes g i frhld til undervisere, institutinen g uddannelsen, dels sm frsøgspersner, frsøgsstillere g teknikere i frbindelse med øvelser g semesterprjekt, g dels sm prjektdeltagere med frskellige rller, i frbindelse med semesterprjektet. KOMPETENCEMÅL Efter 1. semester kan den studerende indenfr funktinel anatmi: beskrive de grundlæggende cellulære bikemiske byggesten beskrive den grundlæggende pbygning af cellemembranen beskrive cellens grundlæggende pbygning g funktin beskrive anatmiens discipliner g verrdnede begreber i anatmisk terminlgi frklare principperne bag muskler g leds pbygning, virkemåde g funktin beskrive de frsynende systemers pbygning g virkemåde, herunder nervesystemet beskrive det cardi-respiratriske systems pbygning beskrive pbygningen af det perifere mtriske g sensriske nervesystem beskrive bevægeapparatets anatmi frklare principper inden fr funktinel anatmi 8 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

9 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin 1.6 indenfr Fysik g matematik på cmputer: redegøre fr grundlæggende begreber inden fr den mekaniske fysik redegøre fr grundlæggende begreber inden fr kredsløbsteri redegøre fr grundlæggende begreber inden fr signalbehandling udvikle simple matematiske mdeller inden fr mekanisk fysik, kredsløbsteri g signalbehandling vise frståelse af den grundlæggende teri fr Furiertransfrmatinen vise frståelse af den grundlæggende teri fr Laplacetransfrmatinen vise frståelse af elementær vektrregning vise frståelse af den grundlæggende teri fr kmplekse tal anvende et cmputerbaseret, matematisk værktøj indenfr Rller, kultur g kmmunikatin: beskrive verrdnede frhld i pbygningen af det danske sundhedssystem pstille g evaluere egne læringsmål identificere g anvende gruppens g gruppemedlemmernes styrker demnstrere kendskab til udvalgte prjektstyringsværktøjer demnstrere frståelse af frskellige kmmunikatinsfrmer g virkemidler indenfr Signaler g datapsamling: demnstrere frståelse g respekt fr basale sikkerhedsmæssige aspekter ved måling på den menneskelige krp instrumentere en simpel bimekanisk målepstilling psamle, behandle g præsentere måledata ved hjælp af et prgrammerbart værktøj SEMESTERINDHOLD VB-VT1 Menneske, maskine g samarbejde (30 ECTS) Mdulet er bligatrisk g udgør førsteårsprøven. SAMMENHÆNG 1. semester undervises g evalueres sm et mdul. 9 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

10 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Semesterbeskrivelse 2. semester SEMESTERTEMA Brugerinteraktin Temaet fr 2. semester er interaktin med brugeren. Interaktin med brugeren under alle faser af udviklingsprcessen g brugerens interaktin med den aktuelle teknlgi. Semesteret tager udgangspunkt i den viden g erfaring m interaktin mellem mennesker g teknlgi, der er pnået på 1. semester, g sm giver den studerende de nødvendige metdemæssige rammer til at arbejde kvalificeret videre med disse aspekter. VÆRDIARGUMENTATION Det er essentielt, at de studerende, tidligt i deres frløb får værktøjer g viden, der gør dem i stand til at analysere, beskrive g reflektere ver menneskelig adfærd g interaktin med teknlgi g systemer. Vi lægger derfr vægt på at give de studerende et integreret tværfagligt frløb henver alle fagsøjlerne, der frmidler g indøver viden g metder fra hver fagsøjle, i en tværfaglig sammenhæng. Fkus er således på metder, viden g erkendelser, der sætter den studerende i stand til at frstå, beskrive g reflektere ver brugerens evner, behv, g præferencer i frhld til teknlgiske løsninger. Faglighederne på semesteret understøtter hinanden gdt, g fletter markant ind i hinanden, således at det bliver muligt at have en meget tæt integratin mellem faglighederne i semesterprjektet. Ved at placere et bredt felt af metdefag på 2. semester, kmmer de t første semestre sammen til at udspænde uddannelsens bredde g dybde, således at den studerende, der gennemfører de t første semestre har gde frudsætninger fr at gennemføre resten af uddannelsen. KOMPETENCEMÅL Efter 2. semester kan den studerende indenfr Psyklgi: anvende almindeligt frkmne termer indenfr den grundlæggende psyklgi. demnstrere viden m den grundlæggende psyklgis histrie, erkendelser g metder. beskrive eksempler på almindeligt frekmne funktinsnedsættelser. beskrive direkte g afledte virkninger af brugerens funktinsnedsættelse. reflektere ver funktinsnedsættelses betydning fr brugerinteraktin. indenfr Statistik redegøre fr udvalgte begreber g teknikker indenfr statistik. anvende statistiske metder til at planlægge frsøg, indsamle-, analysere-, lave inferens- g knkludere på data indenfr Brugercentreret udvikling 10 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

11 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin 1.6 gennemføre en brugeranalyse hs mennesker med funktinsnedsættelse demnstrere frståelse af, hvrdan brugere kan inddrages i en udviklingsprces. gennemføre registrering af brugersituatiner ved hjælp af statistik, elektrniske hjælpemidler g interviews. udføre knceptgenerering i samspil med brugere. evaluere løsningskncepter under inddragelse af brugere indenfr prgrammering SEMESTERINDHOLD demnstrere frståelse af det bjektrienterede prgrammeringsparadigme. designe g implementere grafiske brugergrænseflader såvel sm den bagved liggende funktinalitet. VB-VT2 Brugerinteraktin (30 ECTS) VB-VT2 er bligatrisk. SAMMENHÆNG 2. semester undervises g evalueres sm et mdul: VT2. Alle faglighederne på semesteret har markante sammenhænge, der understreges ved at krdinere undervisningens temaer, eksempler g øvelser, med maksimalt verlap. Psyklgi relaterer til brugercentreret udvikling. Statistik relaterer til brugerundersøgelser g prcesundersøgelser. De udviklede brugergrænseflader relaterer sig til brugerens selvfrståelse. Frståelse af de menneskelige elementer frstærkes, ved at inddrage den studerende selv i frsøg g undersøgelser i semesterprjektet. F.eks. kan den teretiske viden m funktinsnedsættelser suppleres med eksperimenter hvr den studerende undersøger egne evner under milde påvirkninger af f.eks. stress, søvnmangel, eller sanseberøvelse. Ved at pbygge sådanne eksperimenter vha. det datapsamlingssystem der er intrduceret på 1. semester, frtsættes den praktiske indøvelse af interaktiv datapsamling, statistisk databehandling g den tilhørende prgrammering. 11 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

12 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Semesterbeskrivelse 3. semester Se 9. 9 Semesterbeskrivelse 4. semester SEMESTERTEMA Bevægelse Temaet fr 3. semester g 4. semester er bevægelse. De studerende arbejder med menneskers g maskiners mekanik, matematisk mdellering af mekanikken, g sensrer der kan måle på mekanikken. VÆRDIARGUMENTATION Der er stre ligheder imellem menneskers g maskiners grundlæggende mekanik. Det er de samme matematiske metder, der bruges til at beskrive g mdellere menneskers g maskiners bevægelser, g der er stre ligheder g sammenfald mellem de sensrer, der bruges til at måle på menneskers g maskiners bevægelser. Det er derfr særdeles hensigtsmæssigt at behandle disse aspekter parallelt, fr at styrke den studerendes frståelse af både menneskers g maskiners mekaniske aspekter g mulighederne fr datapsamling, feedback g styring. KOMPETENCEMÅL Efter 4. semester kan den studerende udføre skriftlig afrapprtering af prjektresultater inden fr semestrenes dmæne. Efter 4. semester kan den studerende desuden indenfr bimekanik: beskrive de generelle bimekaniske g matematiske principper fr bevægelsesanalyser (lineær g angulær kinematik & lineær g angulær kinetik). beskrive den grundlæggende pbygning g bimekaniske egenskaber af følgende støttevæv: Kngler, ledbrusk, muskler, sener & ledbånd, perifere nerver, ægte led. beskrive ver- g underekstremiteternes funktinelle anatmi g bimekaniske (kinematiske g kinetiske) egenskaber fr følgende led: Skulder. Albue, Hånd g håndled, Hfte, Knæ, Ankel & fd beskrive rygsøjlens funktinelle anatmi g bimekaniske (kinematiske g kinetiske) egenskaber. 12 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

13 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin 1.6 beskrive hvilke belastninger krppen udsættes fr under frskellige arbejdsstillinger, samt benytte viden m hensigtsmæssig løfte-, bære-, skubbe- g trækketeknik samt brugen af relevante hjælpemidler i frskellige situatiner. beskrive de elementer i menneskekrppen, der indgår i bevægelser redegøre fr bevægeapparatets grænser i frhld til statisk g dynamisk belastning indenfr mekanisk design: demnstrere kendskab til grundlæggende maskinelementer, materialer g verflader anvende cmputerbaserede metder til specifikatin, mdellering g fremstilling af maskinelementer. demnstrere kendskab til principperne fr mekanisk persnsikkerhed, g relevante myndighedskrav indenfr Sensrer g aktuatrer: redegøre fr den verrdnede funktin g pbygning af sensrer til elektrnisk datapsamling redegøre fr funktinen af g give eksempler på anvendelsen af følgende Sensrtyper: Optiske, Resistive, Capacitive, Induktive, Elektrdynamiske, piezelektriske. redegøre fr almene principper i måling af følgende parametre i mekaniske g bimekansike systemer: Psitin g afstand Vinkel Stræk g bøjning Kraft Acceleratin Hastighed g vinkelhastighed redegøre fr relevante fejlkilder ved anvendelse af sensrer vurdere kmmercielt tilgængelige sensrer reflektere ver, g vælge imellem sensrtyper til en given pgave anvende udvalgte sensrer til måling af bevægelse g psitin beskrive g anvende lineære g rterende aktuatrer indenfr Kinematiske mdeller: redegøre fr anvendelsen af lineær algebra til at beskrive den indbyrdes psitin af bevægelige dele i maskiner g krppen, samt delenes indbyrdes bevægelse når de er kblet sammen med alment frekmmende ledtyper. anvende standardmdeller, baseret på lineær algebra, til at pstille mdeller fr bevægelsen af mekanismer pbygget af sekvientielt kblede led. 13 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

14 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin 1.6 anvende standardmdeller, baseret på lineær algebra, til at pstille mdeller fr bevægelsen af udvalgte mekanismer pbygget af parallelle led redegøre fr, g udføre, beregning af udvalgte mekanismers psitur, baseret på ledens psitiner (frward kinematics) redegøre fr, g udføre, beregning af leddenes psitiner i udvalgte mekanismer, baseret på mekanismens psitur. (reverse kinematics) indenfr prgrammering: Selvstændigt prgrammere relativt simple systemer på en pc eller arbejdsstatin g på baggrund af en specifikatin. indenfr medicinsk fysilgi: Frmulere kæder af argumenter vedrørende kmplekse funktinelle sammenhænge med præcis hensyntagen til den fysilgiske begrebsverdens definitiner g begrænsninger Redegøre fr det autnme nervesystem Redegøre fr nyre g urinvejssystemet Redegøre fr muskel/arbejdsfysilgi Redegøre fr det endkrine system Redegøre fr det kardivaskulære system Redegøre fr respiratinssystemet indenfr ingeniørfagets videnskabsteri: redegøre fr centrale videnskabsteretiske begreber g psitiner frtlke etiske prblemstillinger frklare basale kliniske regler, metder g beslutningsprcesser. gengive udvalgte histrier m katastrfal medicinering redegøre fr, hvrledes etiske prblemstillinger bør håndteres i frbindelse med ingeniørmæssigt g klinisk arbejde indenfr praktiske øvelser: tilrettelægge, gennemføre g dkumentere labratriearbejde anvende en række almindeligt frekmmende labratrieudstyr anvende sin teretiske viden fra semestret øvrige fagligheder i en praktisk sammenhæng 14 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

15 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin 1.6 SEMESTERINDHOLD 3. g 4. semester undervises g evalueres gennem 8 mduler: VB-PRG5 Prgrammering [5 ECTS] VB-IFVT Ingeniørfagets videnskabsteri [5 ECTS] VB-BIO3 Bimekanik [5 ECTS] VB-PRA3 Praktiske øvelser [3 ECTS ] VB-KEM3 Kemi, bikemi g grundlæggende fysilgi [2 ECTS] VB-MEK3 Mekatrnik [10 ECTS]. Mdulet indehlder faglighederne Mekanisk Design g Sensrer. SU502 Medicinsk fysilgi [10 ECTS] VB-BEV4 Bevægelse [20 ECTS]. Mdulet mfatter prjektet g den matematiske mdeldannelse i fagligheden: Kinematiske mdeller. SAMMENHÆNG Sammenhængen mellem faglighederne på disse semestre er så stærk at de reelt smelter sammen til et integreret kursus, med deltagelse af flere specialiserede faglærere. Semestrene planlægges af de implicerede faglærere, med str fkus på at udnytte fagenes verlap g sammenfald samt tilpasse ntatin g terminlgi etc. 3. g 4. semester undervises sm 7 fagligheder: Bimekanik Kinematiske mdeller Mekanisk design Sensrer g aktuatrer Fysilgi Prgrammering Ingeniørfagets videnskabsteri Semestertemaet bindes sammen af et gennemgående prjekt g ngle praktiske øvelser. De studerendes læring i fysilgi understøttes med et valgfrit hjælpemdul i: kemi, bikemi g grundlæggende fysilgi. 15 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

16 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Semesterbeskrivelse 5. semester SEMESTERTEMA Experts in teams VÆRDIARGUMENTATION Tværfagligt samarbejde er et centralt element i velfærdsteknlgiens kmpetenceprfil. Det at kunne arbejde i dybden med specielle dele af uddannelsens fagmråder er en anden central kmpetence. Begge disse kmpetencer udbygges gennem det tværfaglige samarbejde med studerende fra andre uddannelser. Herigennem tydeliggøres relevansen ad de frskellige fagligheder i uddannelsens bligatriske del. Samtidig med dette arbejde uddybes g styrkes uddannelsens kernekmpetencer med prgrammering g signalanalyse samt arbejds- g træningsfysilgi. KOMPETENCEMÅL Efter 5. semester kan den studerende: Beskrive, prblemfrmulere g udføre et tværfagligt prjektarbejde sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger. Tilegne sig kmpetencer beskrevet i de selvvalgte valgfrie kurser. Frklare de fysilgiske ændringer, der sker i krppen ved frskellige frmer fr belastning. Anvende teretisk viden indenfr signal behandling i praktiske anvendelser. Selvstændigt prgrammere relativt simple systemer på en pc eller arbejdsstatin g på baggrund af en specifikatin. SEMESTERINDHOLD VB-ATF5 VB-SIG4 VB-PRG6 F-EIT5 Arbejds- g træningsfysilgi Signalanalyse C++ prgrammering Experts in Teams (10 ECTS) Ovennævnte mduler er bligatriske. Derudver indgår der i 5. semester et valgfag svarende til 5 ECTS. 16 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

17 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Semesterbeskrivelse 6. semester SEMESTERTEMA Bachelrprjekt VÆRDIARGUMENTATION På uddannelsens 6. semester skal den studerende udarbejde sit bachelrprjekt. Bachelrprjektet skrives i samarbejde med en virksmhed eller en frskningsgruppe g skal give den studerende mulighed fr at demnstrere en selvstændig, eksperimentel eller teretisk behandling af en faglig prblemstilling i tilknytning til uddannelsens centrale emner. Ved siden af bachelrprjektet styrker den studerende sit kendskab til den danske sundhedssektr gennem kurset: VB-POF6, Praktiske bservatiner g færdigheder g sine signalbehandlingskmpetencer i kurset: VB-REG5, Cntrl Engineering and Signal Prcessing. Endvidere kan den studerende tilvælge et kursus efter sin egen interesse. KOMPETENCEMÅL Gennem arbejdet med bachelrprjektet udbygger den studerende sin viden g kritiske frståelse af ingeniørfagets terier g principper g styrker sine færdigheder i prfessinel g innvativ prblemløsning i frhld til en kmpleks ingeniørfaglig prblemstilling. Udarbejdelsen af bachelrprjektet styrker endvidere den studerendes kmpetence til at frvalte et kmplekst fagligt prjekt, herunder at fretage en kmpleks prblemanalyse, at verskue et bredt sæt af løsningsstrategier at frmulere g afgrænse et prblem at planlægge sin tid g sine ressurcer at frene teri g praksis i udarbejdelse af en løsning på et knkret prblem at frmidle den pnåede viden g resultater at frhlde sig kritisk g reflekterende til såvel arbejdsprcessen sm løsningen. 17 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

18 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin 1.6 SEMESTERINDHOLD VB-REG5 Reguleringsteknik VB-POF6 Praktiske bservatiner g færdigheder VB-BAP6 Bachelrprjekt (15 ECTS) Ovennævnte mduler er bligatriske. Derudver indgår der i 6. semester et valgfag svarende til 5 ECTS. SAMMENHÆNG Gennem udarbejdelse af et større prjekt får den studerende mulighed fr at pnå viden m g erfaring med prfessinel prblemløsning g kan anvende de metder g redskaber, der er indlært gennem studiet. Sm en del af perspektiveringen er det vigtigt gså at frhlde sig til de rammer sm den grundlæggende ingeniørvidenskabelige tilgang giver. 18 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

19 Studierdningens Kapitel 9, Civilingeniør i Velfærdsteknlgi bachelrdel, Studiestart september 2011, Versin Censrkrps g studienævn Uddannelsen hører under Studienævnet fr Uddannelserne ved det Tekniske Fakultet g Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censrkrps. Mduler, der udbydes af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hører under det sundhedsvidenskabelige censrkrps. 13 Ikrafttræden g ændringer 1. Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet d. 16. juni Gdkendt af Uddannelsesdirektøren på vegne af Dekanen fr Det Tekniske Fakultet d. 7. juli Optag september 2011 gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet samt Uddannelsesdirektøren på vegne af Dekanen fr Det Tekniske Fakultet d. 19. maj 2011 (Versin 1.0). 3. Ændringer gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet samt Uddannelsesdirektøren på vegne af Dekanen fr Det Tekniske Fakultet d.11. ktber 2011 (Versin 1.1). 4. Ændringer gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet samt Uddannelsesdirektøren på vegne af Dekanen fr Det Tekniske Fakultet d.13. april 2012 (Versin 1.2). 5. Ændringer gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet samt Uddannelsesdirektøren på vegne af Dekanen fr Det Tekniske Fakultet d. 9. ktber 2012 (Versin 1.3). 6. Ændringer gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet samt Uddannelsesdirektøren på vegne af Dekanen fr Det Tekniske Fakultet d. 20. januar 2013 (Versin 1.4). 7. Ændringer gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet samt Uddannelsesdirektøren på vegne af Dekanen fr Det Tekniske Fakultet d. 22. august 2013 (Versin 1.5). 8. Ændringer gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet samt Uddannelsesdirektøren på vegne af Dekanen fr Det Tekniske Fakultet d. 16. september 2014 (Versin 1.6). 19 Gdkendt af Studienævnet fr Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet den 16. juni 2010.

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Chemistry) Studierdning 2011, Versin 1.4 Gældende

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (Velfærdsteknologi) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Welfare Technology)

BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (Velfærdsteknologi) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Welfare Technology) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (Velfærdsteknologi) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Welfare Technology) Studieordning

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København ikraft innvatinspuljen Prjektansøgning SikkerhedsPlaster Deltagere/partnere: Egmnt Højsklen, Odder Delta, Them g København Active Institute, Århus Alexandra Instituttet, Århus ikraft, ReginMidtjylland

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 1 Ergterapi g ergterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Februar 2016 SUHP g JEBA / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 1 består

Læs mere

Materialer: o Eckhard Bick, Grammy i Klostermølleskoven o VISL-relaterede grammatikker o Forslag til pædagogisk tilrettelagt brug af VISL-sitet

Materialer: o Eckhard Bick, Grammy i Klostermølleskoven o VISL-relaterede grammatikker o Forslag til pædagogisk tilrettelagt brug af VISL-sitet Nyt m VISL-SEM-kurset mere detaljeret kursusindhld g lidt m materialer. 1. kursusgang, Odense: Intrduktin til systemet g kursusmateriale Krt m terminlgi g farver (materiale fra JMD) analyseredskaber/tegnsæt

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Fagcurriculum fysik APMS Slesvig - Gymnasium

Fagcurriculum fysik APMS Slesvig - Gymnasium Fagcurriculum fysik APMS Slesvig - Gymnasium Versin: 1, december 2016 I skleåret 2016/2017 udkm de nye Fachanfrderungen fra Bildungsministerium Slesvig-Hlsten. Se her: http://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=199

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bachelruddannelsen i Psyklgi 2011 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Fagstudieordning for Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau ordningen

Fagstudieordning for Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau ordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudierdning fr Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi på bachelrniveau 2011 - rdningen Gældende fra

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet Tjek-begreber Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Prgressin Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet De første tre parametre vurderes primært i relatin til elevens muligheder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil År 2010 Cmputerspil Nils Per Olsen g Martin Vighlt Cmputerspil 10-03-2010 Planlægning Først diskuterer vi hvilken målgruppe spillet skal henvende sig til. Derefter kikker vi på frskellige spil, fr at finde

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institutin Uddannelse Fag g niveau Lærer(e) Termin hvri undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive Tekniske

Læs mere

Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau fagstudieordningen

Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi på bachelrniveau 2016 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Formidling og formidlingsteori præsentationsformer og -teknikker kommunikationsanalyse.

Formidling og formidlingsteori præsentationsformer og -teknikker kommunikationsanalyse. Hvedtema 5 1 2. år uge 6 Fag: Fysik, Kemi, matematik, Teknlgi 2 (Kmmunikatin/IT A) 2 (Kemi A) 3, Mål g kernestf fr dette frløb Studiemrådet Faglige mål Varighed: 30 lekt. Metder vælge g anvende fagligt

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009)

Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009) Fagbeskrivelser Master i Kvalitet g Ledelse i Scial- g Sundhedssektren Syddansk Universitet (Opdateret august 2009) 1 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Undervisningsfrm

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed?

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed? Tilgængelighed I hvilken udstrækning g på hvilken måde understøtter udtryk, indhld g aktiviteter læremidlets tilgængelighed? a) Udtrykkets tilgængelighed b) Indhldets tilgængelighed c) Aktiviteternes tilgængelighed

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere