Projektet er bevilget af Beskæftigelsesministeriet i 2008 og gennemført af AC i 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet er bevilget af Beskæftigelsesministeriet i 2008 og gennemført af AC i 2009."

Transkript

1 AC - Sekretariatet Den 12. april 2010 JM Evaluering af Brobygningsprojektet Brobygningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem organisationerne i dansk erhvervsliv; DI, DE, Dansk Byggeri og AC samt Beskæftigelsesministeriet. Projektets overordnede formål er, at afprøve effekten af at tilbyde private virksomheder finansiering af kortere opkvalificeringsforløb i forbindelse med ordinær ansættelse af akademikere. Projektet er bevilget af Beskæftigelsesministeriet i 2008 og gennemført af AC i Brobygningsprojektet har bl.a. vist: Mange virksomheder foretrækker Plug&Play- medarbejdere, det vil sige medarbejdere, som kan fungere i jobbet fra første dag uden større introduktionsomkostninger Kompetenceklippekortet er interessant for nogle virksomheder, som kan se værdien i at ansætte akademikere og få tilskud til deres jobnære kompetenceudvikling i direkte forlængelse ansættelsen Målrettet kursus i forretningsforståelse forbedrer ledige akademikeres jobmuligheder betydeligt I det følgende er der en detaljeret beskrivelse og evaluering af projektet illustreret med en række cases.

2 1. Projektets formål og mål samt metode 1. halvår 2009 Brobygningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem organisationerne i dansk erhvervsliv; DI, DE, Dansk Byggeri og AC samt Beskæftigelsesministeriet. Projektet er bevilget af Beskæftigelsesministeriet i 2008 og gennemført af AC i Projektets målgrupper var: Virksomheder, der oplever mangel på relevante ansøgere, og som er villige til at overveje værdien af tilførsel af nyskabende og innovative kompetencer og ønsker at gå i dialog med projektets konsulenter. Virksomhederne blev opsøgt via phonerkampagne, hvor målet var at booke aftaler med relevante virksomheder. Jobsøgende akademikere, som er villige til at inddrage opgaveområder og brancher med stor efterspørgsel i deres jobsøgning. De jobsøgende Akademikere blev opfordret til at oprette profil på Akademikerbasen, der er projektets kommunikationsplatform. 1.1 Formål, mål og metode Projektets overordnede formål er, at afprøve effekten af at tilbyde private virksomheder finansiering af kortere opkvalificeringsforløb i forbindelse med ordinær ansættelse af akademikere. Endvidere skal projektet anskueliggøre de private virksomheders holdning til tilskudsordningerne ansættelse med løntilskud og Videnpilot i forhold til muligheden for at få en korterevarende opkvalificeringsforløb finansieret, når der er tale om en ordinær ansættelse med et kvalifikationsgap. Målet var derfor at komme i dialog med et bredt spektrum af private virksomheder med et forventet aktuelt eller nært forestående rekrutteringsbehov. I dialogen præsenterede konsulenterne både muligheden for støtteordninger og finansiering af opkvalificeringsforløb i forbindelse med en rekruttering blandt projektets jobsøgende akademikere. Projektet tilbød virksomhederne rekruttering via målrettet match blandt projektets jobsøgende kandidater fra de akademiske A-kasser, der har tilmeldt sig profildatabasen Akademikerbasen. Det målrettede match indebærer en minimal indsats og tidsforbrug fra virksomhedernes side. Den personaleansvarlige får i tæt samarbejde med konsulenten præsenteret et mindre antal relevante kandidater, der i forvejen er screenede efter aftalte kriterier, og den endelige udvælgelse af den nye medarbejder er derfor meget enkel for virksomheden, der alene skal koncentrere sig om den personlige samtale med kandidaterne. Ved at tilbyde denne matchform fjerner minimeres virksomhedernes skepsis overfor tidsforbruget ved at deltage i projektet. Geografisk har projektet fokuseret på private virksomheder i Hovedstadsområdet og i Århus, da koncentrationen af AC ere, uddannelsesinstitutioner med virksomhedsnetværk samt virksomheder i de efterspørgende brancher er størst i disse dele af landet. 1.2 Kontakt til virksomheder via phonerkampagne Projektet har kontaktet virksomhederne via en phonerkampagne udført af Markman Customer Management i Aalborg, hvor telekonsulenterne har kontaktet de segmenter og brancher, der med rimelighed kunne forventes at have en efterspørgsel på akademiske medarbejdere i den aktuelle konjunktursituation. Virksomhederne blev udvalgt på baggrund af kriterierne: Mere end 30 medarbejdere indenfor brancher, der løser opgaver indenfor økonomi, regnskab/revision, medico, energi, miljø, kon- 2

3 sulentydelser, event-catering, engros (specielt: drikkevarer, fødevarer, sukker, korn og foderstoffer, nydelsesmidler (røg, spiritus),bøger og transport. Virksomheder med færre end 30 medarbejdere er blevet kontaktet i en tidligere kampagne i Erfaringer fra phonerkampagnen Markman Customer Management har i marts, april og maj måned 2009 gennemført en telemarketing kampagne på vegne af AC. Målet med aktiviteten har været at booke møder med virksomheder i region Hovedstaden samt Århus-egnen i relation til Brobygningsprojektet. Aftalen er bygget op omkring 200 planlagte mødeaftaler. Projektet blev startet op i marts måned og udringningen er afsluttet ultimo maj måned. Markman har haft mulighed for at udsende virksomhedsbrochuren omkring projektet til de virksomheder, der har ytret ønske om dette. Behovet for skriftligt materiale har dog ikke været særlig stort. Der er sendt materiale ud til 59 virksomheder undervejs. Emnegrundlag AC og Markman har i samarbejde udvalgt emnerne til kampagnen. Vi har indledningsvis haft sparring omkring relevante brancher og har erfaringsudvekslet omkring segmenter og potentielle målgrupper. Undervejs i udringningen har Markman identificeret rette kontaktperson i de enkelte virksomheder. Møderne er hovedsageligt aftalt med direktører og eller HR/personale ansvarlige i de respektive virksomheder. Der er alt i alt bearbejdet 2395 udvalgte virksomheder, og der er indgået 208 mødeaftaler. Figuren viser hvorledes emnerne er afsluttet. Emnegrundlag 22% 9% 0% 69% dialog-interesseret i møde tlf.lead ikke interesseret i møde anden afslutning Anden afslutning dækker over 4 forgæves kontaktforsøg, afvist på grund af firmapolitik, no-name policy, ønsker ikke at indgå i en dialog med os, går på telefonsvarer, og/eller viderestilling og endelig henviser til anden afdeling, adresse uden for kontaktområde. 3

4 Respons fra virksomhederne Generelt har Markmans konsulenter oplevet, at virksomhederne har været positive overfor at høre mere om Brobygningsprojektet. Der har været nogle seriøse og gode dialoger undervejs i den telefoniske proces. Ikke overraskende har Markmans konsulenter naturligvis godt kunnet mærke, at den økonomiske situation på nuværende tidspunkt har presset mange virksomheder. Virksomhederne er generelt meget bevidste om, hvilke tiltag man gør sig. Mange har således givet udtryk for, at projektet ikke er relevant på kontakttidspunktet, men at de meget gerne vil høre nærmere, hvis der på et senere tidspunkt kom et tilsvarende projekt og tilbud. De væsentligste årsager til, at virksomhederne ikke har fundet det interessant at høre mere om projektet skal findes i følgende årsager: At de lige har været igennem en fyringsrunde At man har ansættelsesstop At man ikke har nogen konkrete job åbninger på nuværende tidspunkt At man har gearet ned både personalemæssigt og produktionsmæssigt At der er for stor usikkerhed omkring hvad fremtiden bringer flere har stået overfor en decideret lukning af virksomheden 2. Projektets resultater og erfaringer 1. halvår 2009 Der er ingen tvivl om, at de økonomiske konjunkturer har været en afgørende faktor for projektets resultater i det første halvår af Projektet har mødt en privat sektor der er præget af usikkerhed pga. den økonomiske krise. Usikkerheden er en vigtig faktor, når det skal vurderes, om man ønsker at deltage i et projekt, der inkluderer en ny medarbejder og nye rekrutteringskanaler. Men heldigvis har projektet også mødt en generel optimisme omkring varigheden af krisen og tro på fremtiden. Den begrænsede efterspørgsel på nye medarbejdere har dog haft en negativ effekt på muligheden for at undersøge virksomhedernes bedømmelse af tilbud om finansiering af korterevarende opkvalificeringsforløb i forbindelse med en ordinær ansættelse af en ny medarbejder fra projektet. Pga. en manglende efterspørgsel på nye medarbejdere har det været vanskeligt at opnå nok data omkring virksomhedernes konkrete vurdering af korterevarende opkvalificering af nye medarbejdere til at drage entydige konklusioner om præferencer og motivation i en beslutningsproces. Dog har projektet via de realiserede match cases og den dialog, der har fundet sted kunnet identificere tendenser på de private virksomheders efterspørgsel på akademiske medarbejdere i relation til deres aktuelle kompetencer og mulighed for opkvalificering. Dialogen med virksomhederne Virksomhederne har været klart afventende mht. rekruttering af nye medarbejdere. Men mange virksomheder har alligevel ønsket at indgå i dialog med projektets konsulenter med henblik på at modtage information og rådgivning omkring mulighederne for i fremtiden at ansætte en akademisk medarbejder med tilskud til enten løn eller opkvalificering. Projektets konsulenter har derfor afholdt personlige møder med 208 virksomheder i 1. halvår af Virksomhederne er blevet præsenteret for mulighederne for tilskud i forbindelse med ansættelse af en akademisk medarbejder. Der har været rettet specielt fokus på projektets mulighed for at finansiere målrettede korte op- 4

5 kvalificeringsforløb men også mod de eksisterende støtteordninger såsom løntilskud og Videnpilot. I de fleste tilfælde har virksomhederne endvidere modtaget rådgivning omkring jobfunktioner, som kan varetages af en akademisk medarbejder med en såkaldt skæv baggrund i forhold til de uddannelsesretninger, virksomheden tidligere har rekrutteret blandt. Konsulenterne har endvidere rådgivet virksomhederne omkring skabelse af nye jobfunktioner enten forankret i et udviklingsbehov eller behov for strukturering af en virksomhed i vækst. De fleste stillinger som projektet har haft til match er opstået som effekt af denne jobskabende rådgivning. Det håndholdte match Det har haft en positiv effekt at projektets konsulenter har tilbudt såkaldt håndholdt match som ydelse til virksomheden. Håndholdt match er karakteriseret ved, at konsulenten i intensiv dialog med virksomheden søger efter den helt rigtige profil til det aktuelle job og efterfølgende står til rådighed med overblik over f.eks. støtteordninger og regler. Konsulenten har til opgave at udsøge og opsøge relevante ansøgere til stillingen og screene ansøgerne efter de kvalifikationer der er afgørende for at kunne varetage opgaverne. Efter screeningsprocessen præsenteres virksomheden for de kandidater der vil udgøre den helt rigtige profil for virksomheden. Matcharbejdet slutter dog ikke altid med præsentationen af kandidaterne idet der ofte ligger en afgørende opgave i at rydde de barriere af vejen der måtte opstå i den efterfølgende dialog mellem virksomhed og ansøgere. Det kan f.eks. være barrierer i form af de administrative opgaver omkring ansøgning om støtteordninger eller barrierer der fremkommer i dialogen mellem virksomhed og kandidat pga. mangelfuld kendskab til en ny branche eller en ny faglig uddannelsesbaggrund. Ofte er der også en vigtig opgave i at fastholde virksomheden på deres aktuelle behov for en ny akademisk medarbejder. Endelig er der et generelt behov for konsulenthjælp til udarbejdelse af målrettet jobsøgningsmateriale hos de nyuddannede kandidater. Konkrete jobåbninger i begrænset omfang På trods af den positive interesse fra virksomhederne har det vist sig at være vanskeligt at få virksomhederne til at deltage i projektet med konkret efterspørgsel på nye akademiske medarbejdere. Årsagen har været en direkte konsekvens af finanskrisen og ofte en nyligt overstået nedskæringsrunde pga. manglende ordretilgang eller forventning om det. I andre virksomheder har der været et generelt ansættelsesstop og det har derfor ikke været muligt at rekruttere på trods af, at der kunne mærkes et behov for flere medarbejdere ikke mindst til udviklingsopgaver. 47 virksomhedskontakter har resulteret i en eller flere konkrete jobåbninger til match blandt kandidaterne i projektets kandidat-database. I 33% af de tilfælde har det været nødvendigt for virksomheden efterfølgende at trække stillingen tilbage pga. modstand i organisationens endelige beslutningsproces begrundet i konjunktursituationen. I 18 cases har det været muligt at rekruttere den rette medarbejder til virksomhederne, heraf 5 med brug af opkvalificeringsklip. I 11 cases har besøget fra projektet mundet ud i realisering af en stilling, hvor projektet ikke har kunnet matche efterspørgslen via kandidaterne i projektet. I de tilfælde har virksomhederne selv efterfølgende rekrutteret til den skabte stilling. 7 stillinger er blevet midlertidigt udsat til besættelse 2010 mens 9 match endnu ikke er lukkede. Projektet har i alt formidlet 106 screenede kandidater til 55 matchordre. 43 af de formidlede kandidater er kommet til personligt samtale hos arbejdsgiveren og 18 kandidater er blevet ansat. 5

6 Projektet har således haft en matchprocent nær de 50 % - dvs. 45 % af de formidlede er kommet til samtale og 41 % af de kandidater der er kommet til samtale er efterfølgende blevet ansat hos arbejdsgiveren. Jobordre til match Udskudt eller aflyst Ansat Ansat med opkv Aktive match Ikke match Optimisme om fremtidigt rekrutteringsbehov På trods af den aktuelle afventende position har over 50 % af de besøgte virksomheder bedt projektet om at vende tilbage i 2.halvår af 2009 pga. positive forventninger til deres kommende rekrutteringsbehov. Der har derfor i første halvdel af 2009, været en generel optimisme omkring konjunkturudviklingen og varighed af krisesituationen. I de virksomheder, der lige havde gennemgået en personalemæssig nedskæring, var der en klar forventning om, at der i efteråret 2009 ville være behov for nye medarbejdere igen. I tilfælde af en kommende efterspørgsel var disse virksomheder derfor meget interesserede i at gøre brug af projektet som rekrutteringskanal. Interessen for opkvalificeringsklip Konsulenterne har - trods den manglende jobordre i de fleste besøg - spurgt ind til interessen for at kunne modtage hel eller delvis finansiering af et korterevarende uddannelsesforløb til en akademisk medarbejder. Der har tegnet sig et meget broget billede af svarene. Der er intet, der indikerer, at en bestemt type, størrelse eller branche er mere interesseret i muligheden for finansiering end andre. Mange af de mindre virksomheder kan godt isoleret set se en fordel i en finansieringsmulighed, men vil pga. tidsaspektet hellere ansætte en medarbejder, der kan yde optimalt med det samme (en såkaldt Plug & Play medarbejder). Mange af de større virksomheder har interne introduktionsprogrammer og ser det specifikke introduktionsforløb som en naturlig og nødvendig målrettet opkvalificering og implementering af nye medarbejdere. De har derfor ikke kunne se en relevans i et eksternt finansieret opkvalificeringsforløb. Fælles for de fleste besøgte virksomheder er, at de ofte mener, at et eksternt kursus ikke kan dække opkvalificeringsbehovet pga. den generelle karakter. De ønsker også typisk, at opkvalificeringen primært skal finde sted inhouse, så den første tid i organisationen også bliver en indslusning i virksomhedens kultur. I nogle tilfælde har virksomhederne været mere åbne overfor opkvalificering hvis de ikke skulle ansætte kandidaten under opkvalificeringsprocessen men først efter endt opkvalificering. CASE: 6

7 Brobygningsprojektet fik efter besøg hos ÅF Henneberg der bl.a. arbejder med lysdesign, en matchordre på en IT konsulent. Kravene til den nye medarbejder var en indsigt i specifikke IT systemer og programmeringsopgaver. Brobygningsprojektet kontakter en nyuddannet cand.scient i IT fra Aalborg, der kan fremvise erfaring indenfor support og programmering fra tidligere studiejob men dog intet kendskab til de specifikke systemer der benyttes i virksomheden. Kandidaten indkaldes dog alligevel til samtale pga. det personlige match og efter en samtale i virksomhedens jyske afdeling inviteres kandidaten til 2. samtale i København, hvor jobbet er placeret. Umiddelbart vil virksomheden helst ansætte kandidaten i en løntilskudsstilling da han jo ikke kan fremvise erfaring indenfor de specifikke IT systemer og derfor kan forventes at skulle oplæres i. Men kandidaten ønsker at ansættes på ordinære vilkår da han også skal finde ny bolig i København og skal satse en flytning på jobbet. For at nå en mulig løsning går konsulenten i dialog med begge parter omkring muligheden for at satse på en koncentreret målrettet opkvalificeringsperiode i starten af ansættelsen, hvor virksomheden kan få finansieret udgifterne via Brobygningsprojektet. Den løsning er begge parter åben overfor men da IT systemet er virksomhedens eget udviklede system findes der ikke et eksternt kursus der kan opfylde kravene om læring. Det besluttes derfor, at virksomheden udarbejder et internt opkvalificeringsprogram for kandidaten og får finansieret de timer en medarbejder bruger på at tilrettelægge og udfører oplæringen af kandidaten. Kandidaten er ansat på ordinære vilkår pr Det økonomiske aspekt i virksomhedernes adfærd er også meget broget. Det kunne med rimelighed forventes, at det primært er attraktivt for de mindre virksomheder at modtage finansiel støtte til opkvalificering af en ny medarbejder, og at de derfor ville være mere positive overfor muligheden end de større virksomheder. Dette har ikke entydigt været tilfældet. De virksomheder, der har ment, at det kunne udgøre en fordel for deres virksomhed at modtage støtte til opkvalificering, har været af forskellig karakter. Det er derfor projektets opfattelse, at det er meget personafhængigt om den personaleansvarlige kan se fordele ved at ansætte en akademiker med kvalifikationsgap og modtage støtte til opkvalificering som en start på ansættelsen. Kort beslutningsproces betyder mere åbenhed for opkvalificering ifm. ansættelse De små og mellemstore virksomheder er dog kendetegnet ved en hurtigere beslutningsproces, idet de korte kommunikations- og beslutningsveje gør det muligt for kontaktpersonen at tage en hurtig beslutning om deltagelse i projektet og dermed ofte afvige fra virksomhedens hidtidige rekrutteringsprocedurer. Case: En kandidat er kommet i dialog med arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard A/S som efterspørger en IT ansvarlig meget gerne med arkitekt baggrund - men også med en viden omkring serverfunktionen på den IT platform som firmaet bruger i deres opgaveløsning. Kandidaten kan ikke modsvare kravet om opdateret viden på IT området og kan derfor i første omgang ikke matche stillingen fagligt. Via dialog med Brobygningsprojektet omkring muligheden for opkvalificering i forlængelse af match, foreslås Hvidt & Mølgaard A/S, at Brobygningsprojektet finansierer opkvalificeringsforløbet med særlig fokus på området servere. Kandidaten og virksomheden indgår på det grundlag aftale om ansættelse som IT ansvarlig på ordinære vilkår pr. medio april CASE: 7

8 Brobygningsprojektet bliver kontaktet af en kandidat der er gået i stå med forhandlingerne med en filial af et Schweizisk firma vedr. en konsulentstilling, der primært består i at repræsentere virksomheden i Danmark og forhandle aftaler om opgaver på plads. Forhandlingerne omkring ansættelsen har vist sig at være vanskeliggjort af at virksomheden ikke mener, at kandidaten behersker det engelske sprog på det krævede niveau. Efter muligheden for finansieret opkvalificering af kandidaten i form af sprogkursus i business engelsk på højt niveau, præsenteres for virksomheden, bliver arbejdsgiveren dog meget åben overfor at genoptage forhandlingerne med kandidaten. Der underskrives aftale om ansættelse og kandidaten påbegynder sit nye job med et intensivt kursusforløb. Denne opfattelse understøttes også af de cases, hvor der er blevet benyttet opkvalificeringsklip. Ofte bliver det udslagsgivende, at kontaktpersonen er åben overfor nye typer af medarbejdere og samtidig har mulighed for at tage en beslutning om at gøre brug af utraditionelle fremgangsmåder i rekrutteringsprocessen såsom opkvalificering som start på en ordinær ansættelse. CASE: Elverdal er et mindre firma, som forhandler æstetiske og motorisk rigtige legepladser. Det er et relativt nystartet firma der har eksisteret 2 år. Brobyg møder dem på det tidspunkt, hvor ejerne ønsker at udbygge virksomheden markant, så de kan følge med den efterspørgsel på deres produkter, som der tilsyneladende er. Da fokus er på æstetik og motorik, har Elverdal erfaret, at det er vigtigt, at fagligheden er i top, så derfor ønsker de at ansætte arkitekter. Netop på dette tidspunkt har krisen i byggebranchen virkelig udmøntet sig, så der er mange jobsøgende arkitekter, hvilket jo er en fordel for Elverdal. Undervejs i matchprocessen skal det dog vise sig, at mange arkitekter har svært ved at se sig selv i rollen som sælger, hvilket betyder, at Brobyg i screeningsprocessen har god dialog omkring opgaverne som konsulent/sælger med arkitekter om denne del af jobbet. Efter et længere forløb har Brobyg fundet 2 relevante kandidater, som begge starter i efteråret 2009 i firmaet. Det er altafgørende for ansættelsen at begge kandidater gennemgår et målrettet opkvalificeringsforløb med fokus på sikkerhed som legepladsinspektører som supplement til deres faglighed som arkitekter. Virksomheden åbner på denne vis op for en gruppe de ellers ikke ville have ansat i den type stilling og kandidaterne føler sig rigtigt godt klædt på til at varetage opgaverne som konsulenter/sælgere. Dimittender en speciel gruppe I dialogen med virksomhederne har der tegnet sig et ønske om at dimittendgruppen er bedre forberedt på at indgå i en organisation med forretningssigte. Ofte kan det være en barriere for ansættelse, at en kandidat ikke har haft et studierelevant erhvervsarbejde, der kan måles med et ordinært arbejde, når det første job søges. Der er en skepsis overfor dimittendernes evne til at fokusere på sine arbejdsopgaver under hensyntagen til økonomiske mål, leverancer og kundesigte der stilles tvivl om dimittendens workability. Ofte har det vist sig at have en positiv effekt, at den enkelte dimittend har et eller flere områder, hvor vedkommende kan tilbyde at bidrage med det samme og så accepteres det, at der er andre områder, hvor der skal finde oplæring sted. Men det kan ofte være vanskeligt for en dimittend at leve op til forventningen om at kunne bidrage med det samme og dimittender kommer derfor ofte til kort når der er erfarne profiler i konkurrence om stillingen. Lønniveauet er dog en betydelig parameter når arbejdsgiveren opridser den ønskede profil overfor konsulenterne. Ofte er der dog en forventning om at ansøgeren både skal besidde specialistkompetencer og samtidig acceptere en dimittendløn. I disse tilfælde har der været frugtbart for matchprocessen, at konsulenterne har på- 8

9 peget det urealistiske i denne disposition og arbejdsgiveren har indset at det er nødvendigt at slække på kompetenceforventningerne til dimittendgruppen. I dialogen omkring lønniveauet har det i visse tilfælde været en løsning at inddrage muligheden for privat ansættelse med løntilskud og Videnpilotordningen. Via disse ordninger kan arbejdsgiveren ydes kompensation for den periode hvor dimittenden skal oplæres og dimittenden får en realistisk startløn. Det er konsulenternes klare erfaring at jo bredere en vifte af tilskudsordninger der kan tilpasses den enkelte virksomheds motivationsfaktorer, desto større er chancen for at finde en løsning på en barriere for ansættelse af en ellers kvalificeret kandidat. En overraskende erfaring er også at det ikke altid er det konkrete beløbs størrelse der er afgørende men langt mere et fleksibelt design der er vigtigt for virksomheden, når der skal træffes beslutning om ansættelse med tilskudsordning. CASE: Brobygningsprojektet besøgte i foråret 2009 konsulentvirksomheden, Kalus, som viste sig at have behov for en højtuddannet medarbejder, som kunne videreudvikle virksomhedens marked. Desværre havde virksomheden ikke økonomi til at ansætte ordinært og Brobygningsprojektet fortalte således Kalus om muligheden for at ansætte en akademiker som Videnpilot. Virksomheden arbejdede selv videre med idéen og søgte midler til oprettelse af en videnpilot stilling og kontaktede Brobygningsprojektet i efteråret for at bede om hjælp til at finde kvalificerede kandidater til en stilling, som nærmere bestemt skulle hjælpe virksomheden med markedsudvikling af internetbaseret coaching. Brobygningsprojektet valgte at fremsende 3 fagligt meget forskellige kandidater, herunder en senior og en nyuddannet, som alle havde et særligt drive og engagement i forhold til at arbejde med udvikling af salg. Kalus indkaldte alle 3 kandidater til samtale og valgte at ansætte en nyuddannet sociolog med gode sælgerkompetencer og stort engagement i projektarbejde og ikke mindst erfaring indenfor det direkte salg og den direkte kommunikation med brugergrupper. Kandidatens akademiske grad indenfor sociologien og studierelevant erhvervserfaring i flere brancher med fokus på service gjorde kandidaten spændende til stillingen, idet denne både kunne byde ind med de håndgribelige løsninger ifht. kontakten til kundegrupper og samtidig kunne tænke indsatsen ind i de projektrammer, som virksomheden arbejder under. CASE: Brobygningsprojektet er på besøg hos DYRUP i foråret. Umiddelbart er der ingen ledige stillinger. Tværtimod har det været nødvendigt at nedskære og det er derfor ikke umiddelbart relevant for virksomheden at deltage i projektet. Det bliver dog hurtigt klart gennem dialogen, at der er nok af opgaver i virksomhedens administration specielt er web- og intranetområdet modent til en målrettet indsats. Virksomheden er ikke umiddelbart interesseret i at ansætte en kandidat der først skal oplæres via opkvalificering ude af huset. Det er vigtigt for HR chefen, at den nyansatte er i huset fra dag 1 og læres op af kolleger. Derfor bringer Brobygningsprojektet muligheden for at få en kandidat med løntilskud på banen. Videnpilot kan ikke lade sig gøre pga. antallet af medarbejdere og øvrige ansatte akademikere. Muligheden for løntilskud er udslagsgivende for, at den personaleansvarlige giver Brobygningsprojektet opgaven at finde et match til den nu ledige stilling. Opgaven starter en lang proces, hvor der er rigtig god respons fra yderst relevante kandidater på Akademikerbasen. Kandidaterne screenes via personlige samtaler med Brobygningsprojektet da det er afgørende for virksomheden, at kandidaten kan modsvare ønskerne om den rette motivation og ikke mindst det rette personlige match ind i det eksisterende team. Flere kvalificerede kandidater sendes videre til samtale hos virksomheden efterhånden som der opnås match i screeningen. Virksomheden når at tilbyde ansættelse til 9

10 3 kandidater over 6 uger men da de 2 første kandidater får tilbudt ordinær ansættelse i andre virksomheder undervejs, er det den 3. kandidat der tager imod stillingen som webredaktør. Kandidaten er nyuddannet cand.merc. i HRM og har erfaring fra administrative stillinger i Tyrkiet og derudover administrativ erfaring fra flere studiejob i Danmark herunder kendskab til administration af hjemmesider. Kandidaten vil meget gerne oplæres i webredaktør-funktionen da det ofte er den kompetence, hun mangler når hun søger stillinger indenfor krydsfeltet mellem kommunikation og HR. Hun er derfor glad for at kunne opnå de kompetencer i en løntilskudsansættelse hos DYRUP A/S der klart forventer at ansætte kandidaten ordinært efter endt tilskudsperiode. 3. Projektets formål og mål samt metode 2. halvår 2009 For at imødekomme den store efterspørgsel efter, at projektet vender tilbage til virksomhederne i efteråret 2009, blev projektet forlænget med 4 måneder med ny slutdato Konsulenterne genoptager dialogen med virksomhederne med sigte på at undersøge relevansen af opkvalificering, ved en konkret efterspørgsel på nye medarbejdere. Samtidig blev det besluttet at imødekomme virksomhedernes udtryk for skepsis overfor dimittendernes workability ved at etablere et korterevarende opkvalificeringsforløb med fokus på forretningsforståelse og organisation. Kandidaterne klædes på indenfor virksomhedsøkonomi og organisationsteori samt jobsøgningsmetodik. Det er sigtet med opkvalificeringskurset i Forretningsforståelse at undersøge om kandidaternes relevans for en virksomhed bliver styrket ved at gennemgå et forløb, hvor de dels opkvalificeres fagligt og dels får konsulentstøtte og coaching i jobsøgningsprocessen inden de tilbydes ansættelse i en konkret stilling. Virksomhedskontakten genoptages I efteråret 2009 blev de virksomheder, der var besøgt i foråret 2009 og havde udtrykt ønske om at genoptage dialogen, kontaktet af projektet. Generelt har virksomhederne ikke haft den forventede efterspørgsel på nye medarbejdere i efteråret Det har vist sig, at krisen har bidt sig bedre fast end de havde forventet og derfor hersker der en mindre optimistisk forventning til rekrutteringsbehov end først antaget. Der har derfor i mange tilfælde ikke været ønske fra de genopsøgte virksomheder om at genoptage dialogen med projektet. I de tilfælde, hvor virksomhederne har haft et rekrutteringsbehov i løbet af efteråret, har de bedt projektet om at assistere i rekrutteringsprocessen med kandidater fra projektet. Projektet har ydet rådgivning og vejledning omkring opkvalificering og de øvrige tilskudsordninger samt ydet håndholdt matchservice. Der er indgået interessante og nyskabende match i de tilfælde, hvor virksomheden havde et rekrutteringsbehov og var åbne overfor at se nye muligheder i andre profiltyper end vanligt. Case: I april 2009 besøgte Brobyg advokatfirmaet Philip & Partnere; et større advokatfirma med 35 ansatte. Aktuelt var de i gang med at udvide på deres vidensområde, hvilket betød, at de snart skulle finde en ny medarbejder til en stilling som vidensmedarbejder. Firmaet havde tidligere løst opgaven ved at have en biblioteksstuderende ansat som studentermedhjælper, men behovet var nu blevet større, så de ville opnormere stillingen til en fast fuldtidsstilling. Vi drøftede indhold af stillingen indgående og efterfølgende fandt konsulenten ved en søgning 35 kandidater. 10

11 Brobyg kontaktede virksomheden igen for at få et stillingsopslag, som de i mellemtiden skulle udarbejde men fik desværre den besked, at de pga. omstruktureringer og den begyndende krise lige ville vente og se tiden an. I efteråret 2009 vendte de dog tilbage og Brobyg er i færd med at løse opgaven. Opkvalificeringsforløb etableres Det generelle ønske om dimittender med større indsigt i forretningsforståelse og organisation har resulteret i, at projektet i 2. halvår etablerede et opkvalificeringsforløb i Forretningsforståelse og Organisation for 17 udvalgte kandidater fra projektet. I tæt samarbejde med Niels Brock, CBS udviklede projektet et kort og målrettet opkvalificeringsforløb der retter fokus på virksomhedsøkonomi og organisationsforståelse. (se kursusbeskrivelse). Forløbet består af 3 moduler; Erhvervsøkonomi, Organisation, og Kommunikation og ledelse. Desuden modtager deltagerne sparring på jobsøgning og virksomhedskontakt undervejs i kursusforløbet. Forløbet munder ud i tilbud om deltagelse i et netværk med en fast tilknyttet konsulent. Målet er at få deltagerne i beskæftigelse efter endt opkvalificeringsforløb. I netværket bliver deltagerne tilbudt individuelt coachingforløb, fælles sparring på jobsøgning samt deltagelse i en målrettet Jobforce indsats, hvor deltagerne i fællesskab opsøger primært Gazellevirksomheder med henblik på at få deltagerne i dialog med virksomheder i vækst. Vækstvirksomheder har erfaringsmæssigt et behov for akademiske kompetencer, når de når en vis størrelse, der kræver strukturering og planlægning i den videre udvikling. Undervejs i hele forløbet er matchkonsulenterne endvidere specielt opmærksomme på at bringe deltagerne i dialog med projektets virksomheder, når der er mulighed for match. CASE: Virksomheden Frey Gruppen forhandler en række produkter og har fået internationalt agentur på bl.a. idea paint (whiteboard som maling). Virksomheden leverer markedsførende Writeboard- og Interiror Design-løsninger som sælges til Nordeuropa og Benelux. Herudover sælges vægmontage og malerløsninger til hjemmemarkedet. Virksomheden er en mindre virksomhed med 4 ansatte, lokaliseret lidt udenfor Køge. Den internationale udvikling fordrer nye tiltag og nye kompetencer og virksomheden ser ansættelse af en videnpilot som første skridt i denne retning og beder derfor Brobygningsprojektet om hjælp til at finde en kvalificeret kandidat, som har mod på at opbygge arbejdsgange for kundehåndtering og således have interesse og faglig forståelse for procedurer af administrativ karakter. Som en del af Brobygningsprojektet har 17 kandidater deltaget i et 6 ugers kursusforløb vedr. forretningsforståelse, hvor kandidaterne har fået grundlæggende viden om virksomhedens økonomiske fundament. Herunder virksomhedens retlige stilling, det økonomiske system, regnskabets opbygning, investering, finansiering, økonomistyring og lønsomhedsanalyser. På dette hold var bl.a. en kandidat i arabisk med flere års studiearbejde i Berlingske Bladservice, som umiddelbart havde en oplagt profil samt stor interesse for løsningen af opgaverne. Kandidaten blev indkaldt til personlig samtale og fik tilbudt stillingen uden behov for yderligere opkvalificering. Rekruttering til kurset Udvælgelseskriterierne for deltagere til Kursus i Forretningsforståelse er: 11

12 Tilmeldt Brobygningsprojektet på Akademikerbasen.dk Nydimittend; dvs. 0 6 måneders ledighed Bosat i Hovedstadsområdet Aldersgrupperne: <30 år og år Da kurset har et højt fagligt niveau og et koncentreret forløb, bliver det ydermere vægtet, at deltagerne er parate til at prioritere deltagelsen i den aktuelle periode. Evaluering og erfaringer Figur: deltagernes tilfredshed med udvalgte faktorer Kursusevaluering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ved ikke ikke tilfreds mindre tilfreds tilfreds meget tilfreds Ifølge deltagerevalueringen har deltagerne været tilfredse eller meget tilfredse med kursets placering i deres ledighedsforløb, helhedsvurdering af kursets indhold, undervisningsmateriale, de øvrige praktiske og fysiske forhold samt underviseren. Ligeledes er holdet overordnet tilfredse eller meget tilfredse med både egen indsats og sværhedsgraden. Tempoet er holdet som helhed mindre tilfredse med og dette uddybes med, at tempoet generelt var sat for hurtigt og der var ønske om en længere kursusperiode med tid til fordybelse og refleksion. Generelt var der også en højere forventning til virksomhedskontakten end de blev præsenteret for under selve kursusforløbet. Virksomhedspræsentationer Under projektets 2. halvår blev der rettet fokus på at skabe rammer for en direkte dialog mellem virksomheder og kandidater, der var tilmeldt projektet via virksomhedspræsentationer. Virksomhederne, der har besøgt projektet har leveret en 2 timers præsentation af deres virksomhed og branche i relation til Akademikergruppen. På præsentationerne blev der ydermere lagt stor vægt på gode råd i forhold til jobsøgningsmetodik fra de personaleansvarlige. 12

13 Der har været tale om en meget bred vifte af virksomheder, idet der er lagt vægt på at deltagerne også opnåede indsigt i relevansen i at søge ansættelse hos de brancher og virksomhedstyper, de normalt ikke opsøger. Konklusioner på kursusforløbet Fagligheden: Deltagerne har vurderet forløbet som et godt forløb med høj faglighed. Den høje faglige udfordring vægtes meget højt af deltagerne som en vigtig faktor i et optimalt forløb. Dog med ønske om et knap så højt tempo og et længere forløb så fagligheden kan nå at rodfæste sig. Timingen: Det vurderes positivt at starte på forløbet tidligt i ledighedsperioden. Jobsøgningen/coachforløb: Holdet har udtrykt stor nytte af at have modtaget sparring/ coachstøtte gennem hele kursusforløbet. Holdet har også givet udtryk for stort udbytte af den gensidige støtte og sparring med hinanden både undervejs i kursusforløbet og i det efterfølgende netværksforløb. Sparring på CV: Holdet har haft brug for sparring på CV -udfordringerne med at få udarbejdet et effektivt og målrettet CV som ikke bare giver mening for kandidaten, men også for de potentielle arbejdsgivere. Mange af CV erne har været karakteriseret ved at have en meget snæver og uklar profil. Via sparring både med konsulent og med hinanden har holdet fået udarbejdet meget velfungerende CV er. Sparring vedr. uopfordret jobsøgning: Holdet har haft et stort behov for sparring i forbindelse med de forhindringer de oplever, når der skal tages kontakt til en arbejdsgiver, som ikke selv har annonceret efter en kandidat. Hvordan sælger man "sig selv" i telefonen, hvordan får man tilpasset sin profil, så den bliver spændende at læse for en mulig arbejdsgiver, og hvordan får man gjort det til en naturlig del af jobsøgningsprocessen at tage uopfordret kontakt til virksomhederne. Sparring vedr. jobansøgninger: Holdet har haft stor glæde af at få sparring på konkrete ansøgninger, således at de målrettet og konkret er blevet i stand til at formulere deres bidrag til en kommende arbejdsgiver. Ansøgningerne har typisk fremstået ukonkrete og fyldt med informationer, som ikke er relevante for det pågældende job kandidaterne søger. Beskæftigelseseffekt Indtil dags dato er 11 ud af de 17 deltagere i arbejde eller virksomhedspraktik med gode muligheder for en tættere tilknytning til arbejdsgiveren. Derudover er 2 deltagere i seriøs dialog med 2 arbejdsgivere, der rekrutterer gennem projektet.1 af deltagerne har fået tilbud om ansættelse som Videnpilot, mens det ikke er afklaret endnu, om der bliver tale om ansættelse for den anden deltager i Endelig har 1 deltager opstartet sit eget firma med konsulentydelser. Netværket Netværket har været fokuseret på at kontakte primært virksomheder på Gazellelisten dvs. virksomheder, der i 2008 har præsteret en så høj vækstrate, at det kvalificerede dem til at få benævnelsen Gazelle virksomhed. Da der er en forventning om at der ved en kraftig vækst opstår behov for akademiske kompetencer, vurderer netværket sammen med den tilknyttede konsulent at kontakte dette segment systematisk. Netværket har i fællesskab etableret opsøgende telefonisk kontakt til virksomheder med det formål at skaffe deltagerne i dialog omkring ansættelse. Det har efter 6 ugers arbejde i Netværket med faste møder og en tovholder lykkedes at skabe positive kontakter med mødeaftale til 15 virksomheder. Netværket har besluttet at fortsætte det opsøgende arbejde ind i

14 4. Sammenfatning og konklusioner Projektperioden har været præget af den økonomiske krise og den dermed meget begrænsede efterspørgsel på nye medarbejdere hos mange virksomheder. På trods af den afmattede efterspørgsel på nye akademiske medarbejdere har Brobygningsprojektet igennem hele perioden haft en positiv dialog omkring rekruttering af akademiske kompetencer med et bredt udsnit af private virksomheder i Hovedstadsområdet og i Århusområdet. Dialogen har vist, at det er meget personbårent hvorvidt en virksomhed overvejer at benytte sig af de tilbud om tilskud der allerede er i beskæftigelsessystemet og det nye tilbud om opkvalificering der ligger i Brobygningsprojektet. Hvis den personaleansvarlige selv er åben overfor støttemulighederne og muligheden for at tænke alternative kompetencer ind i virksomheden, er der gode muligheder for at realisere ansættelser af AC ere også på områder hvor virksomheden ikke tidligere har haft AC ere ansat. Kvalificeret rådgivning omkring AC eres kompetencer oversat til konkrete opgaveløsningsområder er også en effektfuld faktor i rekruttering af AC ere i virksomheder der typisk ikke har tradition for at beskæftige denne faggruppe, men som kan have værdi af en akademisk medarbejder. Målrettet opkvalificering har vist sig at have en god jobeffekt overfor kandidater der er truet af marginalisering, hvor helt eller delvist brancheskift kan være vejen mod beskæftigelse. Men der er også en klar jobeffekt at finde i gruppen af dimittender der skal finde fodfæste på det akademiske arbejdsmarked også på trods af relevant studiearbejde. Det er dog afgørende for virksomhedens holdning, at der kan afses tid og økonomi i den første del af ansættelsesperioden til opkvalificeringen. Ofte har virksomhederne meldt tilbage, at de ikke finder det er attraktivt at skulle opstarte en ansættelse med at betale for den tid, den nyansatte skal bruge på et eksternt kursusforløb upåagtet at selve opkvalificeringen blev finansieret af Projektet. De større virksomheder har som hovedregel haft deres egne interne opkvalificerings-/introduktionssystemer som ikke kunne eller skulle afviges da introduktionen også i høj grad tæller som implementeringsprogram for nye medarbejdere. De virksomheder der trods den aktuelle konjunktursituation har efterspurgt match med nye medarbejdere gennem projektet kendetegnes typisk ved at imødegå krisen ved at etablere nye forretningsområder. Men nytænkning har ikke altid vist sig at være tilstrækkeligt. En anden afgørende faktor har været at kontaktpersonen har været åben overfor at afprøve en alternativ rekrutteringskanal og også har haft muligheden for at tage beslutningen om at tænke nyt og åbent omkring rekruttering af en ny medarbejder. Det har typisk vist sig at være en realistisk mulighed for de personaleansvarlige / ejere / ledere der sidder i SMV ere med en kort beslutningsproces og enkle kommunikationsveje. I få tilfælde har Brobygningsprojektet mødt positiv indstilling hos de større virksomheder men lige så ofte er matchordren blevet kaldt tilbage pga. nedskæringer og ansættelsesstop der ikke kunne fraviges på trods af den personaleansvarliges engagement i projektet. En anden meget interessant branche har været IT branchen, der er kendetegnet ved at have deres interne IT systemer hvor der ikke kan købes eksterne opkvalificeringsforløb der kan øge de jobsøgendes kandidaters kompetencer og dermed ansættelsesmuligheder. Det har vist sig at opkvalificering kan etableres internt og dermed bane vej for dimittender der kan have vanskeligt ved at konkurrere med erfarne ansøgere. Generelt har dimittender været en gruppe der skal ofres god opmærksomhed mod da mange virksomheder vægter en såkaldt plug & Play medarbejder højt dvs. en medarbejder der kan bidrage fra dag ét med et minimum af oplæring. Finansie- 14

15 ring af forløbet er ikke attraktivt pga. tidsaspektet. Også dimittenders workability har været et gennemgående tema. Virksomhederne har ofte ikke tiden til at afvente, at en dimittend kan agere i en kompliceret virksomhedsstruktur med kundesigte og ringe tid til fordybelse. Det er med baggrund i dette at projektet har udviklet opkvalificeringsforløbet i Forretningsforståelse og Organisation. Deltagerne har udtrykt tilfredshed med dette kompetenceudviklingsforløb. Den primære del af deltagerne føler sig klædt bedre på til at søge beskæftigelse og mener at de står stærkere i jobsøgningsprocessen. Beskæftigelseseffekten er knap 65 pct. 3 måneder efter afsluttet kursusforløb. Samlet set har Brobygningsprojektet haft en stor udfordring pga. en mat efterspørgsel efter projektets deltagere. Men vi har trods denne udfordring fået et klart billede af tendenserne på private virksomheders motivation og præferencer, når de skal ansætte en akademisk medarbejder. På denne baggrund har vi kunne se specielle behov for støtte til at få fodfæste på det akademiske jobmarked for dimittender og hårdt marginaliseringstruede faggrupper i den aktuelle konjunktursituation. 15

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Velkommen til Akademikerkampagnens Uddannelsesdag

Velkommen til Akademikerkampagnens Uddannelsesdag Velkommen til Akademikerkampagnens Uddannelsesdag Program Kl. 10:00: Velkomst og forventningsafstemning Kl. 10:15: Akademiske kompetencer i SMV er Pause 11:15-12:00: De gode fortællinger - matchet mellem

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af cand.merc.- og cand.oecon.studerende fra Aarhus

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige

De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige -Samskabelse af virksomhedspraktik og varig beskæftigelse for mennesker med progredierende bevægelseshandicap En håndholdt indsats i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram December 2012 Nyfleks forsøgsprogram Tema: Hvordan skabes fleksjob? Indhold INDLEDNING 3 1. HVEM ER DE LEDIGE? 4 2. HVAD ER VIRKSOMHEDERNES ØNSKER OG BEHOV? 5 3. HVAD ER BARRIERERNE FOR FLEKSJOB? 6 4.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere