REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A"

Transkript

1 .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands Brygge 18, 2300 København S med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg ifølge turnus er bestyrelsesmedlem Rikke Saini, Anette Laursen og Casper Fries, som alle modtager genvalg. Derudover skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for 1 år på grund af Thomas D. Westis bortgang. Bestyrelsen foreslår suppleant Leif Beyer. Ligeledes skal der vælges 2 suppleanter. Valg af repræsentanter til Bryggenet. 7. Valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt.,\DVOKATF!R!'vlAET HLPfoE"i.l) A/S :-":IELS MØDERET FOR HOJESTERET ~J r: \; D(}\'lSA D;vll N ISTRAT10N E ~ MORTE \J I- IOV!-:: YHll~'1-1P!..-\W.Di.--..,\lØDERET FOR LANDSRET VIE'vIO;;EVEj 62, 2610 RØDOVRE H.C. VOt\: KAP{)ELGAt-\RD HCK(f!.HPLA ~V.DK fly, '\1<,3527 &0 20 FAX '\1<, I CLEFONISK HE'\VENDEI'sE 'vlelle\'! KL,l 0,00-12,00 W\VIV,HPL4IV,DI(

2 Ad pkt.l: De forsamlede valgte administrator advokat Niels Hupfeld til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede, at 90 andelshavere var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Ad pkt. 2: Bestyrelsesformand Asser Jensen havde i år aflagt skriftlig beretning for det forgangne år, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Pågældende beretning er vedhæftet nærværende referat. Bestyrelsesformand Asser Jensen ledsagede beretningen med følgende bemærkninger på selve generalforsamlingen: Indledningsvis præsenterede bestyrelsesformand Asser Jensen den samlede bestyrelse herunder blev redegjort for, hvilke ansvarsområder de pågældende bestyrelsesmedlemmer var ansvarlig for. Endvidere præsenterede bestyrelsesformanden byggeudvalget, som har deltaget i møder med repræsentanter fra bestyrelsen i henseende til fremlæggelse af forslag om renovering af facader og vinduer, som skal behandles på dagens generalforsamling under pkt. 5. Endvidere gjorde bestyrelsesformanden opmærksom på, at vaskeriet snart skal udskiftes. Der er rigtig mange reparationer på vaskemaskinerne nu, og de bør udskiftes. I den henseende vil man formentlig gå over til at nyt system. Vaskeriet har i det forgangne år haft en udgift til strøm på ca. kr og en udgift til vand på ca. kr Bestyrelsesformanden henstillede, at beboerne overholder vasketiderne, idet der fortsat klages over at folk vasker ind over andres tider. Der har i årets løb været mange klager over cykelkælderen. Cykler er blevet stjålet og der har været udøvet hærværk på cykler. Som følge heraf har bestyrelsen drøftet opsætning af overvågningskameraer i cykelkælderen. Bestyrelsen vil arbejde videre hermed og eventuelt fremlægge forslag herom på en kommende generalforsamling. Bestyrelsesformanden oplyste, at den megen regn i sommer har medført meget vand i kældrene. Andelsboligforeningen har indkøbt en ny dyb pumpe, så vandet hurtigere kan fjernes i fremtiden. 2

3 Dernæst blev oplyst om, at der nu er julelys i gården og den 15. november 2014 kommer der juletræ. Bestyrelsen har iværksat renovering af opgangen i Egilsgade 37 og bestyrelsesformanden tilkendegav, at arbejderne er blevet lovet færdige i god tid inden jul. Herefter mangler alene renovering af 3 hovedopgange, og bestyrelsen vil prioritere dette i det kommende år. Når disse er lavet vil bestyrelsen indlede arbejder med henblik på renovering af køkkentrapperne. Dernæst redegjorde bestyrelsesformanden for at de obligatoriske el tjek ved salg af andelsboliger fungerer godt. Bestyrelsen overvejer p.t. om man også skal gøre vvstjek obligatorisk ved overdragelse af andelsboliger i foreningen. Såfremt bestyrelsen kommer frem hertil, vil det blive stillet som forslag på en kommende generalforsamling til vedtagelse. En andelshaver spurgte til, hvem der betalte for el tjekkene, og dertil svarede bestyrelsesformanden, at det gjorde sælger. En andelshaver spurgte til, hvad man gjorde, når der i gennem længere tid havde stået ting på bagtrappen. Bestyrelsesformanden henviste til, at man skulle henvende sig til viceværterne, som vil sørge for at fjerne tingene fra bagtrappen og midlertidigt opbevare dem i en kort periode, hvis nogen henvender sig og melder det savnet. Bestyrelsesformanden oplyste i samme forbindelse, at man kan risikere at få en stor bøde, hvis brandtilsynet kommer og ser at der står ting på bagtrapperne. Det er derfor vigtigt at holde det ryddet og ikke henstille noget derpå. Afslutningsvis takkede bestyrelsesformanden administrator og bestyrelsen og suppleanter incl. byggeudvalget for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. Da ingen havde spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, blev denne taget til efterretning af de forsamlede. Ad pkt. 3: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik årsregnskab herunder resultatopgørelse og balance samt forslag til andelskrone. Revisor Anders Holmgaard Christiansen tilkendegav, at det var en rigtigt flot årsregnskab med et fornuftigt overskud på driften, ligesom egenkapitalen er steget kraftigt primært som følge af en stigning i valuarens værdiansættelse af andelsboligforeningen ejendom. 3

4 En andelshaver forespurgte tit hvorvidt swapaftalen, der udløber ultimo 2015 følger et underliggende lån med en kortere løbetid. Hertil kan administrator oplyse, at den pågældende swapaftale udløber 31. december 2015, men lånet har herefter en restløbetid på yderligere 15 år. Lånet som der løbende afdrages på, vil med fordel kunne omlægges til et fastforrentet lån ultimo 2015, såfremt det nuværende renteniveau består ved udgangen af På forespørgsel fra en andelshaver tilkendegav administrator, at administrator har haft held til at forlænge afdragsfriheden på lån i andelsboligforeninger af tilsvarende størrelse, hvor man ønskede dette. I nogle foreninger har administrator haft held til at omlægge gamle lån uden afdrag til nye lån med afdrag uden nævneværdig ændring i de årlige ydelser som følge at at renteniveauet er faldet meget i de sidste 5 år og dermed i forhold til tidspunktet, hvor de nuværende lån blev optaget. Revisor Anders Holmgaard Christiansen redegjorde endvidere for, at den negative værdi af den swapaftale, der udløber ved udgangen af 2015 vil ophøre ved swapaftalens udløbstidspunkt hvilket alt andet lige vil forbedre foreningens statusposter i henhold til nærværende regnskab med la mio. kr. Den anden renteswap udløber med udgangen af Denne renteswap har p.t. en negativ værdi på over 20 mio. kr. Når renten igen begynder at stige vil dens negative værdi aftage, ligesom dens negative værdi vil aftage i takt med, at udløbstidspunktet kommer nærmere. En andelshaver forespurgte til, hvorvidt salg af andelslejligheder indgår i driftsresultatet. Hertil svarende revisor Anders Holmgaard Christiansen, at det gør det ikke. I henhold til årsregnskabsloven må salg af andelslejligheder ikke indtægtsføres over driften, men skal alene indgå i balancen. Administrator redegjorde for, at andelsboligforeningen siden dens stiftelse løbende har solgt andelsboliger, som blev frigjort fra deres lejemåt hvorved indtægterne herfra er tilgået foreningen. Derved er det store banklån, som blev etableret i forbindelse med stiftelse af foreningens køb af ejendommen i 2001, blevet indfriet, og som følge heraf er der i dag oparbejdet en positiv likviditet på 4-5 mio. kr. I henhold til den nuværende andelskrone og de nuværende antal lejeboliger repræsenterer disse en fremtidig værdi for andelsboligforeningen på ca. 24 mio. kr. Dette er et beløb som vil tilgå andelsboligforeningen i takt med at de sidste udlejede lejligheder bliver frigjort fra deres lejemål og lejlighederne bliver solgt som andelsboliger. Dernæst drøftedes bestyrelsens forslag til uændret andelskrone på kr pr. m 2 Revisor Anders Holmgaard Christiansen redegjorde for, at andelsboligforeningens positive driftsresultat sammenholdt med valuarens opskrivning af værdien af ejendommen reelt gav mulighed for fastsættelse af en maksimal andelskrone på kr pr. m 2 Administrator, advokat Niels Hupfeld gjorde opmærksom på, at besty- 4

5 relsen havde ønsket at være tilbageholdende med en forhøjelse af andelskronen under henvisning til forestående vedligeholdelsesopgaver på ejendommen som facaderenovering hhv. vinduesudskiftning, som i fald forslagene under pkt. 5 bliver vedtaget vil forudsætte låneoptagelse, om ikke nødvendigvis medfører en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen. Som følge heraf ønsker bestyrelsen først at lade andelskronen forhøje efter byggesagen er afsluttet. Der udspandt sig herefter en længere debat om, hvorvidt man skulle forhøje andelskronen eller lade den stå på sit nuværende niveau. Der blev tilkendegivet ønske om afstemning om flere forskellige størrelser andelskrone, og udover bestyrelsens forslag i henhold til årsregnskabet, foreslog en andelshaver den maksimale andelskrone til kr pr. m 2, en foreslog at andelskronen blev forhøjet til kr pr. m 2 og en anden foreslog den forhøjet til kr pr. m 2 Efter afnoldelse af afstemning konstaterede dirigenten, at der var tæt løb mellem en andelskrone på kr pr. m 2 og kr pr. m 2, men der var flertal for at fastsætte andelskronen til kr pr. m 2, hvilket herefter er gældende fremadrettet. Herefter blev årsregnskabet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad pkt. 4: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik budget for det igangværende år. Indledningsvis blev budgettet korrigeret derhen, at den 1 % stigning i boligafgiften, der var budgetteret med udgik og boligafgiften fortsætter uændret. Efter enkelte yderligere bemærkninger blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5: I henhold til aftale med forslagsslagsstiller vedrørende forslag 4, andelshaver Steen Larsen, behandledes forslag 4 først. Forslag 4: Forslagsstiller foreslår, at vedtægternes nuværende 33, stk. 2, ændres til: 5

6 "Stk 2. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedr. fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste årlige generalforsamling, jfr.. Forslaget anføres som note til regnskabet. Såfremt værdiansættelsesprincippet 'Valuaransættelse som udlejningsejendom' anvendes, redegøres nærmere for det fremlagte forslag til 'kalkuleringsrente' suppleret med angivelse af minimum 3 stk. referenceejendomme. I andelsboligforeningens årsregnskab kan foretage hensættelse til fremtidig vedligeholdelse." Forslagsstiller fik lejlighed til at motivere sit forslag. Der udspandt sig herefter en kort debat om det hensigtsmæssige i at indføje pågældende i andelsboligforeningens vedtægter. Revisor Anders Holmgaard Christiansen redegjorde for, hvilke kontrolforanstaltninger revisor benyttede i henseende til indkomne valuarvurderinger, at der heri både indgik den rente, som valuaren lagde til grund for kapitaliseringsfaktoren, men også den m 2 -pris, der kunne beregnes på baggrund af valuarens vurdering af ejendommen. Efter en del yderligere bemærkninger og kommentarer blev forslaget sat til afstemning og vedtaget med mere end 2/3 flertal. Dirigenten redegjorde for, at forslaget alene var foreløbigt vedtaget. Dette eftersom der var tale om forslag om vedtægtsændring, der kræver kvalificeret flertat hvormed forstås, at 2/3 af foreningens andelshavere skal være tilstede og 2/3 af de disse skal stemme for forslaget. Eftersom mindre end 2/3 af foreningens medlemmer var tilstede, men forslaget opnåede 2/3 flertat kan forslaget genfremsættes på en kommende generalforsamling til endelig vedtagelse, såfremt det på ny opnår 2/3 flertal uanset antal fremmødte. Forslag 1 og 2: Bestyrelsen havde efterkommet sidste års generalforsamlings ønske om at indhente oplæg til vindues- og facaderenovering fra en anden byggeteknisk rådgiver. Byggeudvalget og bestyrelsen var dog blevet enige om, at det er Gaihede A/S, der vil kunne løfte opgaven, hvorfor bestyrelsen har anmodet Gaihede A/S om at gå videre med opgaven. Bestyrelsen stillede forslag om hhv. reparation af andelsboligforeningens vinduer alternativt udskiftning af samme til hhv. træ/alu vinduer eller træ/træ vinduer. 6

7 Endvidere stillede bestyrelsen forslag om gennemførelse af fuldstændig facaderenovering alternativt partiel facaderenovering. I den henseende foretog andelsboligforeningens byggetekniske rådgiver Gaihede A/S v/birgitte Maltesen og Jesper Krogh indledningsvis en gennemgang af andelsboligforeningens ejendom, herunder en kort redegørelse for ejendommens arkitektur og historik. Med de forslag, der er lagt frem i henseende til vinduesudskiftning og facaderenovering har byggeteknisk rådgiver søgt at værne om den oprindelige udformning af foreningens ejendom, men også ønsket at tilpasse samme til moderne tider. Birgitte Maltesen redegjorde for, at der i henseende til vinduerne består tre valgmuligheder, hhv. renovering af de eksisterende vinduer alternativt to muligheder for udskiftning af vinduerne med nye vinduer med hhv. træ/alu vinduer og træ/træ vinduer. I tilfælde af vedtagelse af projekterne vil der endvidere blive foretaget renovering af hoveddøre mod gade hhv. gård. Byggeteknisk rådgiver redegjorde for forskellene mellem de pågældende vinduer hhv. forskellen på de to former for facaderenovering, hvor der ved den komplette facaderenovering er tale om en 100 % renovering af facaden, vil der ved den partielle facaderenovering alene være tale om udbedring af ca. 30 % af facadestykkerne. Jesper Krogh redegjorde for økonomien i henseende til gennemførelse af renovering af vinduerne i forhold til udskiftning af vinduerne til de to respektive muligheder. Træ/alu vinduet havde den fordet at de ikke skulle vedligeholdes udvendigt i vinduets levetid. I modsætning hertil skal træ/træ vinduet og de nuværende vinduer løbende vedligeholdes. Det vil sige malerbehandling ca. hvert 7. år. Jesper Krogh redegjorde endvidere for, at de nye vinduer, man har valgt i henseende til forslag 1 B og 1 C begge opfylder byggetekniske krav, som vil blive stillet med virkning fra Dermed skal forstås, at de er optimale i henseende til varmetab for de respektive lejligheder, ligesom de er optimale i henhold til støjisolering. En andelshaver anførte, at flere af andelshaverne boende på 5. sal havde udtrykt ønske om at slippe for at skulle betale til vinduesudskiftning i det omfang, der var lagt op tit når henses til at de allerede havde fået etableret nye vinduer i forbindelse med tagrenovering i 2004/05. 7

8 Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde for, at dette ville forudsætte en ændring af vedtægterne og det vil derfor kræve 2/3 flertal blandt andelshaverne, formentlig over to generalforsamlinger, eftersom der aldrig er 2/3 af andelshaverne tilstede på generalforsamlingerne. Dirigenten redegjorde for, at det næppe var sandsynligt at flertallet af andelshavere, som jo bor under 5. sal, ville tiltræde en ændret fordeling af udgifterne i deres disfavør. Endvidere blev det drøftet, hvem der reelt havde betalt for de nye vinduer, der var opsat i de nye lejligheder på 5. sal. Administrator kunne oplyse, at de andelshavere, som i 2005/06 købte 5. sal, ikke betalte en mer-pris pr. m 2 herfor, selvom 5. sal faktisk blev udstyret med nye vinduer, altandør, tagvinduer, ny trappe imellem etagerne og en ny altan. Den gang fulgte man samme princip som nærværende forslag, at alle betaler i henhold til deres andelsværdi for de fællesarbejder, der skal laves, uanset de bor højt eller lavt i ejendommen. Administrator kan endvidere oplyse, at alle andelshavere steg kr. 5,50 pr. m 2 ved byggesagens gennemførelse i 2005/06, hvor der blev etableret nyt tag på hele ejendommen og 5. sal blev indrettet til beboelse. Dernæst redegjorde administrator, advokat Niels Hupfeld for økonomien ved gennemførelse af vinduesreparation hhv. udskiftning af vinduer til træ/alu og træ/træ, det vil sige forslag 1 A, forslag 1 B og forslag 1 C. Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde i den forbindelse for, hvorledes en vedtagelse af et af forslagene skulle finansieres, herunder hvilke typer realkreditlån, der var regnet med i den henseende. I tillæg hertil blev redegjort for, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for den enkelte andelshaver, hvilket fremgik af forslagene i form af månedlige stigninger i boligafgiften. Endelig redegjorde administrator, advokat Niels Hupfeld for, at i fald et af forslagene blev vedtaget, vil bestyrelsen i samarbejde med administrator søge lånene hjemtaget allerede i foråret 2015 for at sikre optimal udnyttelse af det lave renteniveau. Dette får som konsekvens, at boligafgiftsstigningerne træder i kraft inden byggesagerne fysisk går i gang og derfor også inden at byggesagerne er færdiggjorte. Efter en del yderligere bemærkninger og kommentarer konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at der var markant flertal for at foretrække forslag 1 B om udskiftning af vinduer til træ/alu vinduer 8

9 Dernæst blev forslag 1 B om udskiftning af nuværende vinduer til træ/alu vinduer sat til afstemning og dirigenten konstaterede, at der var markant flertal for gennemførelse heraf. Dernæst gennemgik dirigenten advokat Niels Hupfeld forslag 2, komplet facaderenovering og 2 A partiel facaderenovering og de økonomiske konsekvenser heraf, herunder finansiering og hvilke realkreditlån de pågældende arbejder i givet fald vil blive finansieret med, og de økonomiske konsekvenser heraf for den enkelte andelshaver. Også for disse projekter vil lånet blive søgt hjemtaget allerede i foråret 2015 på baggrund af samme hensyn og med samme konsekvens som foran under forslag 1. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at der var markant flertal for at vælge en komplet facaderenovering blandt de forsamlede. Herefter blev forslag om komplet facaderenovering sat til afstemning og vedtaget med overvældende flertal. Forslag 3: Bestyrelsen stillede forslag om at andelshaverne må etablere altan til deres lejligheder for egen regning (principbeslutning). Såfremt forslaget opnåede flertal på generalforsamlingen vil der blive nedsat et altanudvalg blandt andelshaverne, hvor tillige repræsentanter for medlemmer af bestyrelsen vil deltage. Altanudvalget vil herefter kunne indgive ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til opsætning af altaner. Foreningens byggetekniske rådgiver, Gaihede A/S, vil bistå altanudvalget hermed. Når Københavns Kommune har behandlet ansøgningen og forhåbentlig imødekommet samme, vil altanudvalget blive gjort bekendt med kommunens kravspecifikation til pågældende altaner hhv. være bekendt med mulighederne for hvor og hvorledes altanerne kan opsættes. Herefter bør indkaldes til en ny generalforsamling, hvor der træffes beslutning om, hvilke altaner, der må opsættes, herunder materialevalg, farve, typer m.v. samt hvor de må opsættes. 9

10 Dirigenten redegjorde for forslaget, herunder at der er alene var tale om en principbeslutning, som skal danne grundlag for en hurtig indgivelse af ansøgning om tilladelse til opsætning af altaner for Københavns Kommune. Dette som konsekvens af, at behandlingstid en for en sådan ansøgning er på mellem 1-7 måneder. Det er ønsket at give mulighed for opsætning af altaner i forbindelse med gennemførelse af udskiftning af vinduer og renovering af facader. Så snart der foreligger en tilladelse fra Københavns Kommune og andelsboligforeningen derfor kender mulighederne i henseende til altaner, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af de nærmere specifikationer vedrørende pågældende altaner, herunder materialevalg, farve, typer m.v. samt oplysning om, hvor man må opsætte pågældende altaner. Der udspandt sig en længere debat vedrørende altaner, herunder kravspecifikationer og hvor man må opsætte, hvorefter forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med overvældende flertal. Som konsekvens heraf har andelsboligforeningen nu besluttet at der må opsættes altaner. Det blev besluttet at nedsætte et altanudvalg, som består af følgende: Frank Høgholm Pedersen Ditte Hau Pia Lorenzen Sanne Arvin Martin Jensen Natalie Dufor Altanudvalget vil arbejde med henblik på forslag til en kommende ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse i henseende til farve, type m.v. på altaner. Ad pkt. 6: Rikke Saini, Anette Laursen og Casper Fries blev alle genvalgt uden modkandidater og Leif Beyer blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen uden modkandidater. Som suppleanter blev genvalgt Karl Hakun Larnhauge og Anna Christina Jørgensen blev nyvalgt. Begge for 1 år. 10

11 Bestyrelsen ser herefter således ud: Asser Jensen, formand Rikke Saini Anette Laursen Carsten Moltke Hansen Witold Hubisz Casper F ries Leif Beyer Karl Hakun Lamhauge, suppleant Anna Christina Jørgensen, suppleant 1 år 2 år 2 år 1 år 1 år 2 år 1 år 1 år 1 år Som repræsentanter til Bryggenettet blev valgt Witold Hubisz, Britta Pedersen og Sanne Arvin. Ad pkt. 7: Administrator advokat Niels Hupfeld og statsautoriseret revisor Anders Holmgaard Christiansen blev genvalgt. Ad pkt. 8: En andelshaver udtrykte ros til viceværter/gårdmænd og tilkendegav, at det var et fortrinligt arbejde de udførte, og bad bestyrelsen om at give dette videre. Andelshaver og nyvalgt repræsentant til Bryggenet Sanne Arvin tilkendegav, at hun ville oprette en facebookgruppe til fremme af det sociale samvær mellem andelshavere og børn i ejendommen. De som havde lyst til at deltage i denne facebookgruppe kunne skrive sig på en liste, som blev lagt ved udgangen fra lokalet, hvori generalforsamlingen blev afholdt. Da der ikke var yderligere til generalforsamlingen hævede dirigenten generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden. 11

12 Som bestyrelse:/ ~,u7l~~ Asser J ens;?' ~~la~ Ri ke Saini " Casper Fries ~ Carsten Moltke Hansen O { i\ :A..D t\.jclccv ~~ Anette Laursen Andelsboligforeningen henviser til, at diverse information om ejendommen samt materiale m.v. kan hentes på foreningens hjemmeside: 12

13 Årsberetning ved formand Asser Jensen vedr. generalforsamlingen den 10. november. VICEVÆRTERNE Danny er ansat på fuld tid som varmemester. Axim er ansat til at vaske trapperne. Brian er nu fastansat på deltid som gårdmand, han møder hver dag kl Alle tre er et godt team, pligtopfyldende og hjælpsomme. Alle er altid velkomne på kontoret, men folk skal opføre sig ordentlig, og der skal tales ordentlig til hinanden. Kontoret har åbent hverdage kl SKRALD Vi har fået tre container til elektronik, plastik og metal affald. Husk at bruge containerne. Vi henstiller til at man i genbrugs rummet stiller tingene pænt og ikke smider det hulter til bulter. Har I affald til træ og murværk så tal med viceværterne om en speciel container til disse ting. Husk at komme pap i pap containeren. BESKÆRING AF TRÆER De store træer i gården er blevet beskåret i foråret, så de stod flotte i sommer. Der er fyldt spagnum under Rodorendendum. Vi har fældet et træ i gården grundet sygdom, og der vil blive plantet et nyt træ. HUSDYR Man må kun have en hund eller en kat per lejlighed. Det er ikke tilladt med husdyr i gården. Der er flere personer, der har fået en henstilling fra viceværterne om, at der ikke må være husdyr i gården, og de bliver meget sure og taler ikke særligt pænt, det er ikke i orden. KLAGER Vi har modtaget en del klager og en enkelt trussel i forbindelse med høj musik og TV. Vi modtager gerne klager, men der skal være navn på både afsender og den man klager over ellers tages det ikke seriøst. Anonyme klager tages ikke alvorlige. FASTELAVN Traditionen tro har vi afholdt fastelavn igen i år. Der var 67 børn og 57 voksne. Der blev serveret kakao, boller, og godteposer til børnene. Der var gaver til kattedronning og kattekonge.

14 FALDSTAMMER Vi har løbende repareret en del fald stammer. Vi har monteret rottestop (gravide damer) i Njalsgade 38 og Leifsgade 1-3, da der blev konstateret kradse lyde i toilet rørene. DÆKSLER Vi har skiftet 14 brønddæksler i gården, grundet at de var knækket eller løse. Denne beslutning blevet taget grundet børnene i gården. VASKERI Vaskeriet er blevet ældre og derfor flere reparationer, derfor har vi bedt Miele om et tilbud på 2 stk. 7 kilos og 4 stk. 6 kilos nye vaskemaskiner og 3 nye tørretumbler til gas, da dette er billigere end strøm. Vi henviser stadig til at man overholder sine vaske tider og henter dette sit. ENERGI Vi har skiftet ventiler i Boiler rum for en bedre udnyttelse af varmen. Vi har energi mærke D, dette vil blive forbedret med nye vinduer. POSTKASSER Vi må henstille til, at man ikke smider sine reklamer i opgangen, men tager dem med og smider ud. Der er mange, der lægger dem oven på post kasserne eller smider dem på gulvet. Vi har påtalt dette for en del beboer. Dette er også et godt materiale til pyromanerne. HJEMMESIDE Hjemmesiden kører godt. Kodeord er SKYBRUD Igen i år har vi haft skybrud, og det gik værst ud over Artellerivej og Leifsgade. Vi har en vandstøvsuger, men da der kun var indtag måtte vi tømme beholderen hele tiden, så vi har nu købt en ny med indtag og udtag med slange. HOVEDTRAPPERNE De er lavet i Njalsgade 43 og Egilsgade 59, og der er påbegyndt i Egilsgade 37. Køkkentrapperne er blevet forsømt, men vi speeder op med trinene.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2015, den 21. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S, med følgende dagsorden.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup mandag, den 27. april 2015 kl. 18.00 Den 27. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup. Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling A/B TELEMARKEN - REFERAT AF Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdt: 31.03.08 Sted: Referent: Menighedshuset, Sundby Kirke Erik Christensen D a h l e r u p s g a d e 1-3 1 6 0 3 K ø b e n

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2015, den 7. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i Til andelshaverne i AB Paludan Müllers Vej 9 Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere