REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A"

Transkript

1 .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands Brygge 18, 2300 København S med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg ifølge turnus er bestyrelsesmedlem Rikke Saini, Anette Laursen og Casper Fries, som alle modtager genvalg. Derudover skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for 1 år på grund af Thomas D. Westis bortgang. Bestyrelsen foreslår suppleant Leif Beyer. Ligeledes skal der vælges 2 suppleanter. Valg af repræsentanter til Bryggenet. 7. Valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt.,\DVOKATF!R!'vlAET HLPfoE"i.l) A/S :-":IELS MØDERET FOR HOJESTERET ~J r: \; D(}\'lSA D;vll N ISTRAT10N E ~ MORTE \J I- IOV!-:: YHll~'1-1P!..-\W.Di.--..,\lØDERET FOR LANDSRET VIE'vIO;;EVEj 62, 2610 RØDOVRE H.C. VOt\: KAP{)ELGAt-\RD HCK(f!.HPLA ~V.DK fly, '\1<,3527 &0 20 FAX '\1<, I CLEFONISK HE'\VENDEI'sE 'vlelle\'! KL,l 0,00-12,00 W\VIV,HPL4IV,DI(

2 Ad pkt.l: De forsamlede valgte administrator advokat Niels Hupfeld til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede, at 90 andelshavere var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Ad pkt. 2: Bestyrelsesformand Asser Jensen havde i år aflagt skriftlig beretning for det forgangne år, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Pågældende beretning er vedhæftet nærværende referat. Bestyrelsesformand Asser Jensen ledsagede beretningen med følgende bemærkninger på selve generalforsamlingen: Indledningsvis præsenterede bestyrelsesformand Asser Jensen den samlede bestyrelse herunder blev redegjort for, hvilke ansvarsområder de pågældende bestyrelsesmedlemmer var ansvarlig for. Endvidere præsenterede bestyrelsesformanden byggeudvalget, som har deltaget i møder med repræsentanter fra bestyrelsen i henseende til fremlæggelse af forslag om renovering af facader og vinduer, som skal behandles på dagens generalforsamling under pkt. 5. Endvidere gjorde bestyrelsesformanden opmærksom på, at vaskeriet snart skal udskiftes. Der er rigtig mange reparationer på vaskemaskinerne nu, og de bør udskiftes. I den henseende vil man formentlig gå over til at nyt system. Vaskeriet har i det forgangne år haft en udgift til strøm på ca. kr og en udgift til vand på ca. kr Bestyrelsesformanden henstillede, at beboerne overholder vasketiderne, idet der fortsat klages over at folk vasker ind over andres tider. Der har i årets løb været mange klager over cykelkælderen. Cykler er blevet stjålet og der har været udøvet hærværk på cykler. Som følge heraf har bestyrelsen drøftet opsætning af overvågningskameraer i cykelkælderen. Bestyrelsen vil arbejde videre hermed og eventuelt fremlægge forslag herom på en kommende generalforsamling. Bestyrelsesformanden oplyste, at den megen regn i sommer har medført meget vand i kældrene. Andelsboligforeningen har indkøbt en ny dyb pumpe, så vandet hurtigere kan fjernes i fremtiden. 2

3 Dernæst blev oplyst om, at der nu er julelys i gården og den 15. november 2014 kommer der juletræ. Bestyrelsen har iværksat renovering af opgangen i Egilsgade 37 og bestyrelsesformanden tilkendegav, at arbejderne er blevet lovet færdige i god tid inden jul. Herefter mangler alene renovering af 3 hovedopgange, og bestyrelsen vil prioritere dette i det kommende år. Når disse er lavet vil bestyrelsen indlede arbejder med henblik på renovering af køkkentrapperne. Dernæst redegjorde bestyrelsesformanden for at de obligatoriske el tjek ved salg af andelsboliger fungerer godt. Bestyrelsen overvejer p.t. om man også skal gøre vvstjek obligatorisk ved overdragelse af andelsboliger i foreningen. Såfremt bestyrelsen kommer frem hertil, vil det blive stillet som forslag på en kommende generalforsamling til vedtagelse. En andelshaver spurgte til, hvem der betalte for el tjekkene, og dertil svarede bestyrelsesformanden, at det gjorde sælger. En andelshaver spurgte til, hvad man gjorde, når der i gennem længere tid havde stået ting på bagtrappen. Bestyrelsesformanden henviste til, at man skulle henvende sig til viceværterne, som vil sørge for at fjerne tingene fra bagtrappen og midlertidigt opbevare dem i en kort periode, hvis nogen henvender sig og melder det savnet. Bestyrelsesformanden oplyste i samme forbindelse, at man kan risikere at få en stor bøde, hvis brandtilsynet kommer og ser at der står ting på bagtrapperne. Det er derfor vigtigt at holde det ryddet og ikke henstille noget derpå. Afslutningsvis takkede bestyrelsesformanden administrator og bestyrelsen og suppleanter incl. byggeudvalget for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. Da ingen havde spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, blev denne taget til efterretning af de forsamlede. Ad pkt. 3: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik årsregnskab herunder resultatopgørelse og balance samt forslag til andelskrone. Revisor Anders Holmgaard Christiansen tilkendegav, at det var en rigtigt flot årsregnskab med et fornuftigt overskud på driften, ligesom egenkapitalen er steget kraftigt primært som følge af en stigning i valuarens værdiansættelse af andelsboligforeningen ejendom. 3

4 En andelshaver forespurgte tit hvorvidt swapaftalen, der udløber ultimo 2015 følger et underliggende lån med en kortere løbetid. Hertil kan administrator oplyse, at den pågældende swapaftale udløber 31. december 2015, men lånet har herefter en restløbetid på yderligere 15 år. Lånet som der løbende afdrages på, vil med fordel kunne omlægges til et fastforrentet lån ultimo 2015, såfremt det nuværende renteniveau består ved udgangen af På forespørgsel fra en andelshaver tilkendegav administrator, at administrator har haft held til at forlænge afdragsfriheden på lån i andelsboligforeninger af tilsvarende størrelse, hvor man ønskede dette. I nogle foreninger har administrator haft held til at omlægge gamle lån uden afdrag til nye lån med afdrag uden nævneværdig ændring i de årlige ydelser som følge at at renteniveauet er faldet meget i de sidste 5 år og dermed i forhold til tidspunktet, hvor de nuværende lån blev optaget. Revisor Anders Holmgaard Christiansen redegjorde endvidere for, at den negative værdi af den swapaftale, der udløber ved udgangen af 2015 vil ophøre ved swapaftalens udløbstidspunkt hvilket alt andet lige vil forbedre foreningens statusposter i henhold til nærværende regnskab med la mio. kr. Den anden renteswap udløber med udgangen af Denne renteswap har p.t. en negativ værdi på over 20 mio. kr. Når renten igen begynder at stige vil dens negative værdi aftage, ligesom dens negative værdi vil aftage i takt med, at udløbstidspunktet kommer nærmere. En andelshaver forespurgte til, hvorvidt salg af andelslejligheder indgår i driftsresultatet. Hertil svarende revisor Anders Holmgaard Christiansen, at det gør det ikke. I henhold til årsregnskabsloven må salg af andelslejligheder ikke indtægtsføres over driften, men skal alene indgå i balancen. Administrator redegjorde for, at andelsboligforeningen siden dens stiftelse løbende har solgt andelsboliger, som blev frigjort fra deres lejemåt hvorved indtægterne herfra er tilgået foreningen. Derved er det store banklån, som blev etableret i forbindelse med stiftelse af foreningens køb af ejendommen i 2001, blevet indfriet, og som følge heraf er der i dag oparbejdet en positiv likviditet på 4-5 mio. kr. I henhold til den nuværende andelskrone og de nuværende antal lejeboliger repræsenterer disse en fremtidig værdi for andelsboligforeningen på ca. 24 mio. kr. Dette er et beløb som vil tilgå andelsboligforeningen i takt med at de sidste udlejede lejligheder bliver frigjort fra deres lejemål og lejlighederne bliver solgt som andelsboliger. Dernæst drøftedes bestyrelsens forslag til uændret andelskrone på kr pr. m 2 Revisor Anders Holmgaard Christiansen redegjorde for, at andelsboligforeningens positive driftsresultat sammenholdt med valuarens opskrivning af værdien af ejendommen reelt gav mulighed for fastsættelse af en maksimal andelskrone på kr pr. m 2 Administrator, advokat Niels Hupfeld gjorde opmærksom på, at besty- 4

5 relsen havde ønsket at være tilbageholdende med en forhøjelse af andelskronen under henvisning til forestående vedligeholdelsesopgaver på ejendommen som facaderenovering hhv. vinduesudskiftning, som i fald forslagene under pkt. 5 bliver vedtaget vil forudsætte låneoptagelse, om ikke nødvendigvis medfører en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen. Som følge heraf ønsker bestyrelsen først at lade andelskronen forhøje efter byggesagen er afsluttet. Der udspandt sig herefter en længere debat om, hvorvidt man skulle forhøje andelskronen eller lade den stå på sit nuværende niveau. Der blev tilkendegivet ønske om afstemning om flere forskellige størrelser andelskrone, og udover bestyrelsens forslag i henhold til årsregnskabet, foreslog en andelshaver den maksimale andelskrone til kr pr. m 2, en foreslog at andelskronen blev forhøjet til kr pr. m 2 og en anden foreslog den forhøjet til kr pr. m 2 Efter afnoldelse af afstemning konstaterede dirigenten, at der var tæt løb mellem en andelskrone på kr pr. m 2 og kr pr. m 2, men der var flertal for at fastsætte andelskronen til kr pr. m 2, hvilket herefter er gældende fremadrettet. Herefter blev årsregnskabet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad pkt. 4: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik budget for det igangværende år. Indledningsvis blev budgettet korrigeret derhen, at den 1 % stigning i boligafgiften, der var budgetteret med udgik og boligafgiften fortsætter uændret. Efter enkelte yderligere bemærkninger blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5: I henhold til aftale med forslagsslagsstiller vedrørende forslag 4, andelshaver Steen Larsen, behandledes forslag 4 først. Forslag 4: Forslagsstiller foreslår, at vedtægternes nuværende 33, stk. 2, ændres til: 5

6 "Stk 2. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedr. fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste årlige generalforsamling, jfr.. Forslaget anføres som note til regnskabet. Såfremt værdiansættelsesprincippet 'Valuaransættelse som udlejningsejendom' anvendes, redegøres nærmere for det fremlagte forslag til 'kalkuleringsrente' suppleret med angivelse af minimum 3 stk. referenceejendomme. I andelsboligforeningens årsregnskab kan foretage hensættelse til fremtidig vedligeholdelse." Forslagsstiller fik lejlighed til at motivere sit forslag. Der udspandt sig herefter en kort debat om det hensigtsmæssige i at indføje pågældende i andelsboligforeningens vedtægter. Revisor Anders Holmgaard Christiansen redegjorde for, hvilke kontrolforanstaltninger revisor benyttede i henseende til indkomne valuarvurderinger, at der heri både indgik den rente, som valuaren lagde til grund for kapitaliseringsfaktoren, men også den m 2 -pris, der kunne beregnes på baggrund af valuarens vurdering af ejendommen. Efter en del yderligere bemærkninger og kommentarer blev forslaget sat til afstemning og vedtaget med mere end 2/3 flertal. Dirigenten redegjorde for, at forslaget alene var foreløbigt vedtaget. Dette eftersom der var tale om forslag om vedtægtsændring, der kræver kvalificeret flertat hvormed forstås, at 2/3 af foreningens andelshavere skal være tilstede og 2/3 af de disse skal stemme for forslaget. Eftersom mindre end 2/3 af foreningens medlemmer var tilstede, men forslaget opnåede 2/3 flertat kan forslaget genfremsættes på en kommende generalforsamling til endelig vedtagelse, såfremt det på ny opnår 2/3 flertal uanset antal fremmødte. Forslag 1 og 2: Bestyrelsen havde efterkommet sidste års generalforsamlings ønske om at indhente oplæg til vindues- og facaderenovering fra en anden byggeteknisk rådgiver. Byggeudvalget og bestyrelsen var dog blevet enige om, at det er Gaihede A/S, der vil kunne løfte opgaven, hvorfor bestyrelsen har anmodet Gaihede A/S om at gå videre med opgaven. Bestyrelsen stillede forslag om hhv. reparation af andelsboligforeningens vinduer alternativt udskiftning af samme til hhv. træ/alu vinduer eller træ/træ vinduer. 6

7 Endvidere stillede bestyrelsen forslag om gennemførelse af fuldstændig facaderenovering alternativt partiel facaderenovering. I den henseende foretog andelsboligforeningens byggetekniske rådgiver Gaihede A/S v/birgitte Maltesen og Jesper Krogh indledningsvis en gennemgang af andelsboligforeningens ejendom, herunder en kort redegørelse for ejendommens arkitektur og historik. Med de forslag, der er lagt frem i henseende til vinduesudskiftning og facaderenovering har byggeteknisk rådgiver søgt at værne om den oprindelige udformning af foreningens ejendom, men også ønsket at tilpasse samme til moderne tider. Birgitte Maltesen redegjorde for, at der i henseende til vinduerne består tre valgmuligheder, hhv. renovering af de eksisterende vinduer alternativt to muligheder for udskiftning af vinduerne med nye vinduer med hhv. træ/alu vinduer og træ/træ vinduer. I tilfælde af vedtagelse af projekterne vil der endvidere blive foretaget renovering af hoveddøre mod gade hhv. gård. Byggeteknisk rådgiver redegjorde for forskellene mellem de pågældende vinduer hhv. forskellen på de to former for facaderenovering, hvor der ved den komplette facaderenovering er tale om en 100 % renovering af facaden, vil der ved den partielle facaderenovering alene være tale om udbedring af ca. 30 % af facadestykkerne. Jesper Krogh redegjorde for økonomien i henseende til gennemførelse af renovering af vinduerne i forhold til udskiftning af vinduerne til de to respektive muligheder. Træ/alu vinduet havde den fordet at de ikke skulle vedligeholdes udvendigt i vinduets levetid. I modsætning hertil skal træ/træ vinduet og de nuværende vinduer løbende vedligeholdes. Det vil sige malerbehandling ca. hvert 7. år. Jesper Krogh redegjorde endvidere for, at de nye vinduer, man har valgt i henseende til forslag 1 B og 1 C begge opfylder byggetekniske krav, som vil blive stillet med virkning fra Dermed skal forstås, at de er optimale i henseende til varmetab for de respektive lejligheder, ligesom de er optimale i henhold til støjisolering. En andelshaver anførte, at flere af andelshaverne boende på 5. sal havde udtrykt ønske om at slippe for at skulle betale til vinduesudskiftning i det omfang, der var lagt op tit når henses til at de allerede havde fået etableret nye vinduer i forbindelse med tagrenovering i 2004/05. 7

8 Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde for, at dette ville forudsætte en ændring af vedtægterne og det vil derfor kræve 2/3 flertal blandt andelshaverne, formentlig over to generalforsamlinger, eftersom der aldrig er 2/3 af andelshaverne tilstede på generalforsamlingerne. Dirigenten redegjorde for, at det næppe var sandsynligt at flertallet af andelshavere, som jo bor under 5. sal, ville tiltræde en ændret fordeling af udgifterne i deres disfavør. Endvidere blev det drøftet, hvem der reelt havde betalt for de nye vinduer, der var opsat i de nye lejligheder på 5. sal. Administrator kunne oplyse, at de andelshavere, som i 2005/06 købte 5. sal, ikke betalte en mer-pris pr. m 2 herfor, selvom 5. sal faktisk blev udstyret med nye vinduer, altandør, tagvinduer, ny trappe imellem etagerne og en ny altan. Den gang fulgte man samme princip som nærværende forslag, at alle betaler i henhold til deres andelsværdi for de fællesarbejder, der skal laves, uanset de bor højt eller lavt i ejendommen. Administrator kan endvidere oplyse, at alle andelshavere steg kr. 5,50 pr. m 2 ved byggesagens gennemførelse i 2005/06, hvor der blev etableret nyt tag på hele ejendommen og 5. sal blev indrettet til beboelse. Dernæst redegjorde administrator, advokat Niels Hupfeld for økonomien ved gennemførelse af vinduesreparation hhv. udskiftning af vinduer til træ/alu og træ/træ, det vil sige forslag 1 A, forslag 1 B og forslag 1 C. Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde i den forbindelse for, hvorledes en vedtagelse af et af forslagene skulle finansieres, herunder hvilke typer realkreditlån, der var regnet med i den henseende. I tillæg hertil blev redegjort for, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for den enkelte andelshaver, hvilket fremgik af forslagene i form af månedlige stigninger i boligafgiften. Endelig redegjorde administrator, advokat Niels Hupfeld for, at i fald et af forslagene blev vedtaget, vil bestyrelsen i samarbejde med administrator søge lånene hjemtaget allerede i foråret 2015 for at sikre optimal udnyttelse af det lave renteniveau. Dette får som konsekvens, at boligafgiftsstigningerne træder i kraft inden byggesagerne fysisk går i gang og derfor også inden at byggesagerne er færdiggjorte. Efter en del yderligere bemærkninger og kommentarer konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at der var markant flertal for at foretrække forslag 1 B om udskiftning af vinduer til træ/alu vinduer 8

9 Dernæst blev forslag 1 B om udskiftning af nuværende vinduer til træ/alu vinduer sat til afstemning og dirigenten konstaterede, at der var markant flertal for gennemførelse heraf. Dernæst gennemgik dirigenten advokat Niels Hupfeld forslag 2, komplet facaderenovering og 2 A partiel facaderenovering og de økonomiske konsekvenser heraf, herunder finansiering og hvilke realkreditlån de pågældende arbejder i givet fald vil blive finansieret med, og de økonomiske konsekvenser heraf for den enkelte andelshaver. Også for disse projekter vil lånet blive søgt hjemtaget allerede i foråret 2015 på baggrund af samme hensyn og med samme konsekvens som foran under forslag 1. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at der var markant flertal for at vælge en komplet facaderenovering blandt de forsamlede. Herefter blev forslag om komplet facaderenovering sat til afstemning og vedtaget med overvældende flertal. Forslag 3: Bestyrelsen stillede forslag om at andelshaverne må etablere altan til deres lejligheder for egen regning (principbeslutning). Såfremt forslaget opnåede flertal på generalforsamlingen vil der blive nedsat et altanudvalg blandt andelshaverne, hvor tillige repræsentanter for medlemmer af bestyrelsen vil deltage. Altanudvalget vil herefter kunne indgive ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til opsætning af altaner. Foreningens byggetekniske rådgiver, Gaihede A/S, vil bistå altanudvalget hermed. Når Københavns Kommune har behandlet ansøgningen og forhåbentlig imødekommet samme, vil altanudvalget blive gjort bekendt med kommunens kravspecifikation til pågældende altaner hhv. være bekendt med mulighederne for hvor og hvorledes altanerne kan opsættes. Herefter bør indkaldes til en ny generalforsamling, hvor der træffes beslutning om, hvilke altaner, der må opsættes, herunder materialevalg, farve, typer m.v. samt hvor de må opsættes. 9

10 Dirigenten redegjorde for forslaget, herunder at der er alene var tale om en principbeslutning, som skal danne grundlag for en hurtig indgivelse af ansøgning om tilladelse til opsætning af altaner for Københavns Kommune. Dette som konsekvens af, at behandlingstid en for en sådan ansøgning er på mellem 1-7 måneder. Det er ønsket at give mulighed for opsætning af altaner i forbindelse med gennemførelse af udskiftning af vinduer og renovering af facader. Så snart der foreligger en tilladelse fra Københavns Kommune og andelsboligforeningen derfor kender mulighederne i henseende til altaner, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af de nærmere specifikationer vedrørende pågældende altaner, herunder materialevalg, farve, typer m.v. samt oplysning om, hvor man må opsætte pågældende altaner. Der udspandt sig en længere debat vedrørende altaner, herunder kravspecifikationer og hvor man må opsætte, hvorefter forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med overvældende flertal. Som konsekvens heraf har andelsboligforeningen nu besluttet at der må opsættes altaner. Det blev besluttet at nedsætte et altanudvalg, som består af følgende: Frank Høgholm Pedersen Ditte Hau Pia Lorenzen Sanne Arvin Martin Jensen Natalie Dufor Altanudvalget vil arbejde med henblik på forslag til en kommende ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse i henseende til farve, type m.v. på altaner. Ad pkt. 6: Rikke Saini, Anette Laursen og Casper Fries blev alle genvalgt uden modkandidater og Leif Beyer blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen uden modkandidater. Som suppleanter blev genvalgt Karl Hakun Larnhauge og Anna Christina Jørgensen blev nyvalgt. Begge for 1 år. 10

11 Bestyrelsen ser herefter således ud: Asser Jensen, formand Rikke Saini Anette Laursen Carsten Moltke Hansen Witold Hubisz Casper F ries Leif Beyer Karl Hakun Lamhauge, suppleant Anna Christina Jørgensen, suppleant 1 år 2 år 2 år 1 år 1 år 2 år 1 år 1 år 1 år Som repræsentanter til Bryggenettet blev valgt Witold Hubisz, Britta Pedersen og Sanne Arvin. Ad pkt. 7: Administrator advokat Niels Hupfeld og statsautoriseret revisor Anders Holmgaard Christiansen blev genvalgt. Ad pkt. 8: En andelshaver udtrykte ros til viceværter/gårdmænd og tilkendegav, at det var et fortrinligt arbejde de udførte, og bad bestyrelsen om at give dette videre. Andelshaver og nyvalgt repræsentant til Bryggenet Sanne Arvin tilkendegav, at hun ville oprette en facebookgruppe til fremme af det sociale samvær mellem andelshavere og børn i ejendommen. De som havde lyst til at deltage i denne facebookgruppe kunne skrive sig på en liste, som blev lagt ved udgangen fra lokalet, hvori generalforsamlingen blev afholdt. Da der ikke var yderligere til generalforsamlingen hævede dirigenten generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden. 11

12 Som bestyrelse:/ ~,u7l~~ Asser J ens;?' ~~la~ Ri ke Saini " Casper Fries ~ Carsten Moltke Hansen O { i\ :A..D t\.jclccv ~~ Anette Laursen Andelsboligforeningen henviser til, at diverse information om ejendommen samt materiale m.v. kan hentes på foreningens hjemmeside: 12

13 Årsberetning ved formand Asser Jensen vedr. generalforsamlingen den 10. november. VICEVÆRTERNE Danny er ansat på fuld tid som varmemester. Axim er ansat til at vaske trapperne. Brian er nu fastansat på deltid som gårdmand, han møder hver dag kl Alle tre er et godt team, pligtopfyldende og hjælpsomme. Alle er altid velkomne på kontoret, men folk skal opføre sig ordentlig, og der skal tales ordentlig til hinanden. Kontoret har åbent hverdage kl SKRALD Vi har fået tre container til elektronik, plastik og metal affald. Husk at bruge containerne. Vi henstiller til at man i genbrugs rummet stiller tingene pænt og ikke smider det hulter til bulter. Har I affald til træ og murværk så tal med viceværterne om en speciel container til disse ting. Husk at komme pap i pap containeren. BESKÆRING AF TRÆER De store træer i gården er blevet beskåret i foråret, så de stod flotte i sommer. Der er fyldt spagnum under Rodorendendum. Vi har fældet et træ i gården grundet sygdom, og der vil blive plantet et nyt træ. HUSDYR Man må kun have en hund eller en kat per lejlighed. Det er ikke tilladt med husdyr i gården. Der er flere personer, der har fået en henstilling fra viceværterne om, at der ikke må være husdyr i gården, og de bliver meget sure og taler ikke særligt pænt, det er ikke i orden. KLAGER Vi har modtaget en del klager og en enkelt trussel i forbindelse med høj musik og TV. Vi modtager gerne klager, men der skal være navn på både afsender og den man klager over ellers tages det ikke seriøst. Anonyme klager tages ikke alvorlige. FASTELAVN Traditionen tro har vi afholdt fastelavn igen i år. Der var 67 børn og 57 voksne. Der blev serveret kakao, boller, og godteposer til børnene. Der var gaver til kattedronning og kattekonge.

14 FALDSTAMMER Vi har løbende repareret en del fald stammer. Vi har monteret rottestop (gravide damer) i Njalsgade 38 og Leifsgade 1-3, da der blev konstateret kradse lyde i toilet rørene. DÆKSLER Vi har skiftet 14 brønddæksler i gården, grundet at de var knækket eller løse. Denne beslutning blevet taget grundet børnene i gården. VASKERI Vaskeriet er blevet ældre og derfor flere reparationer, derfor har vi bedt Miele om et tilbud på 2 stk. 7 kilos og 4 stk. 6 kilos nye vaskemaskiner og 3 nye tørretumbler til gas, da dette er billigere end strøm. Vi henviser stadig til at man overholder sine vaske tider og henter dette sit. ENERGI Vi har skiftet ventiler i Boiler rum for en bedre udnyttelse af varmen. Vi har energi mærke D, dette vil blive forbedret med nye vinduer. POSTKASSER Vi må henstille til, at man ikke smider sine reklamer i opgangen, men tager dem med og smider ud. Der er mange, der lægger dem oven på post kasserne eller smider dem på gulvet. Vi har påtalt dette for en del beboer. Dette er også et godt materiale til pyromanerne. HJEMMESIDE Hjemmesiden kører godt. Kodeord er SKYBRUD Igen i år har vi haft skybrud, og det gik værst ud over Artellerivej og Leifsgade. Vi har en vandstøvsuger, men da der kun var indtag måtte vi tømme beholderen hele tiden, så vi har nu købt en ny med indtag og udtag med slange. HOVEDTRAPPERNE De er lavet i Njalsgade 43 og Egilsgade 59, og der er påbegyndt i Egilsgade 37. Køkkentrapperne er blevet forsømt, men vi speeder op med trinene.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere