10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser Version: 1.0 Status: Tiltrådt af styregruppen Oprettet: 11. december 2011 Rettet: 20. december af 51 - EBST-REF:

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Første renskrift efter WS 1 PH-S&D Udsendt inden WS 2 MLI-EBST & PH-S&D Bearbejdning efter WS 2 MLI-EBST & PH-S&D Klargøring til Spor 2 intern kvalitetssikring MLI-EBST & PH-S&D Klargøring til kommentering blandt workshopdeltagerne MLI-EBST & PH-S&D Klargøring efter kommentarrunde MLI-EBST. PH-S&D & KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering PH-S&D Tiltrådt af styregruppen som grundlag for videre arb MLI Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG DANNELSE AF VEJNAVNE OG ADRESSER... 6 PROCES 1.1 FASTSÆTTELSE AF NYT VEJNAVN... 7 NUVÆRENDE PROCES... 7 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 1.2 FASTSÆTTELSE AF NY ADGANGSADRESSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

3 PROCES 1.3 ÆNDRING AF EKSISTERENDE VEJNAVN NUVÆRENDE PROCES PROCES 1.4 INDBERETNING AF FEJL VEDR. VEJNAVN/ADRESSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 1.5 ÆNDRING AF AFSTEMNINGSOMRÅDE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 51 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendoms- og bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under sidstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til dannelse af vejnavne og adresser inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger ift. AP1 Dannelse af vejnavne og adresser udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 26. september til 31. oktober. I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt mandag den 26.september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afklaring af de nuværende processer inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, KMS, FOT, CPR-kontoret, Frederikshavn Kommune, Haderslev Kommune og Københavns Kommune samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt tirsdag den 4. oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afklaring af To-Be processer og gevinster mv. Deltagere: Som 1. workshop Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand & Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne er grupperet i 4 arbejdspakker. De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende system-understøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. - 4 af 51 - EBST-REF:

5 Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: 1.1. Fastsættelse af nyt vejnavn 1.2. Fastsættelse af ny adgangsadresse 1.3. Ændring af eksisterende vejnavn 1.4. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse 1.5. Ændring af afstemningsområde Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig situation inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 1.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger ift. AP1 Dannelse af vejnavne og adresser. - 5 af 51 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig dannelse af vejnavne og adresser De fremtidige processer i denne arbejdspakke bygger på følgende principper: Adresser anvendes i mange offentlige og private forretningsprocesser som en fælles reference, der gør det muligt at identificere og stedfæste en oplysning og knytte den til informationer fra andre kilder. BBRs adressedata er allerede udpeget som autoritative data, men det skal sikres at de dannes tidligt og digitalt ved kilden hvilket ofte er i forbindelse med processer som behandles i initiativ 10.2a Registrering af grunddata på én gang og ét sted: effektivt og lean. Forretningsobjekter og geoobjekter registreres om muligt på samme tid og jf. Referencearkitekturen for Stedbestemt information vedr. specifikation, historik, registreringstidspunkt, virkningstid, status, metadata mm. Geoobjekterne benyttes til at effektivisere og automatisere jf. Referencearkitekturen for Stedbestemt information BBR bliver autoritativt register for vejnavne således at systemansvar følger myndighedsansvar. Derfor skal BBR adresser ikke længere systemmæssigt vente på CPR-vej. CPR-vej fortsætter udelukkende som en overgangsløsning indtil CPR og anvenderne af CPR-vejudtræk ikke har behovet længere Grunddata skal være udstyret med UUID, status, metadata og historik Standardiserede udtræk og fordeling foregår via Datafordeleren således at adressedata er tilgængelige for brugerne i næsten realtid (bedre time to market ) Adressemyndigheden er uændret, men der stilles bedre digitale værktøjer til rådighed for at kunne realisere ovenstående principper - 6 af 51 - EBST-REF:

7 Proces 1.1 Fastsættelse af nyt vejnavn Nuværende proces Figur 1. Fastsættelse af nyt vejnavn nuværende proces. Frekvens: Hyppigheden er nye vejnavne årligt afhængig af konjunkturerne. Der kan være mange grunde til at behovet for et nyt vejnavn opstår. Der kan fx være tale om en udstykningsplan fra grundejer, en lokalplan fra kommunen selv, et lokalt behov fra kommunen selv, en bygherre, en grundejer, virksomhed eller et ønske fra en gruppe borgere om et nyt vejnavn. Trafikprojekter, herunder trafiksaneringer og nyanlæg samt havneprojekter kan også give anledning til nye adresser og vejnavne. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve sagsregistreringen, den politiske behandling, høring og klagegangen. De er belyst fx i processen i Arbejdsgangsbanken. Sådanne aktiviteter er derfor ikke repræsenteret særligt detaljeret i denne analyse. Den tidsmæssige placering af den politiske behandling ift. registreringerne er endvidere forskellige fra kommune til kommune. Der er fokus på en effektiv dannelse af grunddata for vejnavne - 7 af 51 - EBST-REF:

8 Adressemyndigheden (Kommunen) får materiale der giver anledning til fastsættelse af et nyt vejnavn Oplys sag om nyt vejnavn Kommunen oplyser sagen og afsøger nærliggende vejnavne (svært ud fra vejkoder). Kun eksisterende vejnavne kan fanges, men ikke projekterede vejnavne ifm. andre projekter. Vejnavne-info benyttes. Lokale kilder undersøges også. Bekendtgørelsens bestemmelser fx om vejnavnets entydighed inden for postnummeret og 10-km radius kontrolleres. Der tages kontakt til nabokommuner for at checke vejnavnet ift. deres eksisterende vejnavne og evt. kommende. I hovedstadsområdet benyttes tillige en reservationsliste og en afstandsregel som går ud over bekendtgørelsens 10 km regel. Delprocessen kan inkludere at vælge et vejnavn (eller en række forslag) hvis det indkommende materiale ikke allerede fastlægger det. I så fald undersøges også mulige vejnavne ud fra hvad der anvendes i området, eksisterende vejnavne (typisk på en trukket vejkodeliste) eller lokaliteter som fx gårde. I processen benyttes efter behov opslag i en række alternative og ikke-autoritative kilder så som Google, Krak, Eniro og i officielle kilder som Arealinfo, OIS adresseinfo, CPR-vej, KMS hjemmeside etc Check vejnavne inkl. kommende Nabokommunen besvarer forespørgsel fra anden kommune om eksisterende og kommende vejnavne. I Hovedstadsområdet er som noget særligt et samarbejde, der ligeledes gør det muligt at undersøge i reservationer af vejnavne fx Jesper Kleins Vej på Frederiksberg Lav forslag til nyt vejnavn Baseret på oplysningen af sagen foreslår kommunen et vejnavn før den egentlige registrering, som er i fokus i denne analyse Reservér vejnavn I Hovedstadsområdet (Hovedstadsområdets vejnavnesamarbejde) er det muligt for kommunen at reservere vejnavne i samarbejde med nabokommuner. Københavns kommune fungerer som sekretariat for samarbejdet og holder styr på reservationerne Træk vejkode og registrér vejnavn (Evt.) Kommunen finder en ledig vejkode i CPR-vej og registrerer vejnavnet. CPR-vej kan ikke i dag markere vejnavne, som ikke er gældende med statuskode, fremdateret gyldighedsdato e.l. Systemmæssigt er vejnavnet gældende fra og med registreringstidspunktet. Hvis vejnavnet ikke er fastsat endnu kan det evt. registreres som sådan i selve vejnavnefeltet Foreløbigt vejnavn A i Østbyen. Det er forskelligt fra kommune til kommune hvornår en vejkode skal være på plads, men nye ejendomme og adresser kan ikke registreres i ESR og BBR før vejkoden findes. Vejkoden er også en forudsætning for at kunne foretage person- og virksomhedsregistrering i CPR hhv. CVR), som i dag validerer mod CPR-vej. Trækkes vejkoden ikke her gøres det i delproces Effektuér beslutning om vejnavn Udarbejd info-materiale med kort Kommunen udarbejder informationsmateriale fx til høring, politisk behandling og klager. Der udarbejdes også materiale til den digitale opslagstavle og til andre parter som kommunen har aftale med om at få informationen fx forsyningsselskaber. Materialet består af det bedste forefindende materiale fx klip fra lokalplanen, andet projektmateriale eller der fremstilles til lejligheden kortmateriale og beskrivende tekst. Kommunerne udtrykte på workshoppen at det ville vært rart at det fremadrettet bliver gjort én gang og registreret ét sted. - 8 af 51 - EBST-REF:

9 Eksempler på mail og dokumenter kan ses på Registrér foreløbige vejmidter Kommunens Kort/FOT ansvarlige kan allerede tidligt i processen registrere de planlagte vejmidter som foreløbige i FOT eller i GIS Effektuér beslutning om vejnavn Kommunen effektuerer beslutningen jf. resultatet af politisk behandling, og evt. høring og/eller klage. Hvis vejnavnet endnu ikke er registreret endeligt i CPR-vej gøres dette. Hvis vejnavnet har været i partshøring anbefaler EBST at vejnavnet først gøres gældende og registreres når en evt. klagefrist er udløbet Udsend/publicér info-materiale Kommunen udsender det udarbejdede informationsmateriale til den digitale opslagstavle, som administreres af KMS for EBST. Fra den digitale opslagstavle kan fx 112 hente informationen. Endvidere sendes/publiceres materialet til andre parter som kommunen har aftale med om at få informationen fx forsyningsselskaber. Der sendes også information til bygherren samt internt i kommunen. Der er forskellig praksis for hvordan det gøres og hvilke kommunikationsformer der benyttes fx hjemmeside, mail, links til hjemmeside, pdf etc Tilret vejmidter og tilknyt vejnavn Kommunens Kort/FOT ansvarlige opdaterer de planlagte vejmidter eller tegner nye i FOT eller i GIS. Vejnavnet tilknyttes vha. vejkode. Vejmidterne registreres mere og mere præcist i takt med fysisk anlæggelse og opmåling. Efterfølgende gøres vejmidterne mere præcise i den periodiske ajourføring fx i FOT regi Informér om nye vejnavne KMS driver på vegne af EBST den fælles digitale opslagstavle, som benyttes i vid udstrækning, men de fleste kommuner informerer herudover parterne direkte (jf ). Info-materialet modtages fra kommunen på mail og publiceres derefter på opslagstavlen. Eksempel kan ses her Registrér vejdistrikter vha. husnummerintervaller Kommunen registrerer post, sogn, valgdistrikt (begrebet Afstemningsområde) og evt. andre kommunale, frivillige distrikter vha. af lige og ulige husnummerintervaller. Det kan gøres enten vha. små intervaller eller med et maksimalt lige og ulige interval fx Cirkulæret om ajourføring af CPRs vejregister giver begge muligheder. Der er i kommunerne forskellige praksis, og ejerskabet og brugen af de enkelte distrikter hører til andre afdelinger i kommunen end i Teknisk Forvaltning. I nogen kommuner er der supplerende kort, der viser distrikterne. Oplysninger om vejdistrikt for postnummer er krævet for at oprette adgangsadresser i BBR. Oplysninger om postnummer, sogn og valgdistrikt er nødvendig for at CPR kan foretage folkeregistrering Annullér ikke anvendt vejnavn Der er forskellig praksis for at tilbagetrække vejnavne, der alligevel ikke bliver brugt. Kommunen gør i givet fald vejnavnet historisk. Visse kommuner har en praksis med at genbruge vejkoder, dvs. benytte dem til et andet nyt vejnavn hvis det første ikke blev til noget. Selve vejnavnet kan selvfølgelig på et andet sted på et senere tidspunkt foreslås igen, og vil da skulle registreres jf. denne proces. - 9 af 51 - EBST-REF:

10 Fremtidig proces Figur 2. Fastsættelse af nyt vejnavn fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

11 Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Check vejnavne inkl. kommende Denne delproces bliver fremover digitalt understøttet i Reservér vejnavne Denne delproces bliver fremover digitalt understøttet i Udsend/publicér info-materiale Denne delproces bliver fremover digitalt understøttet generelt af infrastrukturen i form af Datafordeleren for Adresser Informér om nye vejnavne Denne delproces bliver fremover digitalt understøttet generelt af infrastrukturen i form af Datafordeleren for Adresser Registrér vejdistrikter vha. husnummerintervaller Denne delproces erstattes af Evt. Justér distrikter vha. geoobjekter Ændres: Oplys sag om nyt vejnavn Registrer vejnavn og virkeområde Registrér foreløbige vejmidter Tilret vejmidter og tilknyt vejnavn Tilføjes: Evt. Justér distrikter vha. geoobjekter Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Oplys sag om nyt vejnavn Kommunen oplyser sagen og afsøger nærliggende vejnavne. Resultatet af delprocessen er som sådan uændret, men da vejnavne i alle kommuner fremover registreres tidligt og med geografi kan oplysningen i princippet foregå ved blot at afsøge grunddata ved brug af et effektivt værktøj som vi kalder BBRkommune-klient (Navngiven vej), fx som et nyt faneblad i BBR-klienten. Se nærmere beskrivelse i dokumentationen i infrastrukturarbejdspakke AP 5. Det forudsætter også at eksisterende vejnavne etableres på samme digitale form (i BBR), se Grunddataforbedringer i samme dokument. Bekendtgørelsens bestemmelser fx om 10-km radius kan nu checkes digitalt. I delprocessen vælges et vejnavn (eller en række) hvis det indkommende materiale ikke allerede fastlægger det. I så fald undersøges også mulige vejnavne ud fra hvad der anvendes i området. Det kan også gøres digitalt. Der benyttes forsat lokale kilder som inspiration til nye navne pba. lokalhistoriske forhold eller lokaliteter som fx gårde og andre stednavne. Delprocessen kan drage nytte af at det indkommende materiale oftere også er på digital form Registrér vejnavn og virkeområde Kommunen registrerer først og fremmest vejnavnet (begrebet Navngiven Vej) som grunddata med relevante data som statuskode, gyldighedsdato etc. Hvis vejnavnet ikke er endeligt fastsat eller besluttet endnu kan det registreres med et foreløbigt navn, sådan at der kan tildeles adresser (i proces 1.2). Så længe CPR-vej fungerer systemmæssigt skal der automatisk trækkes en vejkode, men brugeren vil ikke skulle gøre det, og vedligeholdet af husnummerintervaller vil foregå helt automatisk og skjult. Som noget nyt skal vejnavnets virkeområde registreres som grunddata som et geoobjekt. Denne indtegning på et - 11 af 51 - EBST-REF:

12 kort har hidtil foregået ifm. udarbejdelse af info-materiale i 1.1.6, men virkeområdet gøres nu til autoritative geodata, der skal fødes tidligst muligt og være tilgængelige for fx nabokommunerne og alle øvrige brugere gennem infrastrukturen (Datafordeleren) Registrér foreløbige vejmidter De planlagte vejmidter kan allerede ifm. adressemyndighedens sagsgang registreres som foreløbige i FOT. Det skal kunne ske i en og samme arbejdsgang ved integration fra BBR-klienten til FOT-services Tilret vejmidter og tilknyt vejnavn Opdateringen af de planlagte vejmidter (eller nye) i FOT kan gøres i samme arbejdsgang hvor vejnavnet effektueres ved integration fra BBR-klienten til FOT-services. Vejmidterne kan stadig registreres mere og mere præcist i takt med fysisk anlæggelse og opmåling. Efterfølgende gøres vejmidterne fortsat mere præcise i den periodiske ajourføring fx i FOT regi Justér landinddelinger og distrikter (Evt.) Denne delproces skal udføres af den myndighed der har ansvaret for de pågældende objekter eller af en bemyndiget aktør. Hvis andre myndigheder skal involveres kan det ske gennem en fejlmeldefunktionalitet. Selve delprocessen består i at justere og kvalitetschecke ændringer til landinddelinger og/eller kommunale distrikter som opdages ifm. oprettelsen af et nyt vejnavn, fx justering af en postnummergrænse, oprettelse af et nyt befolkningsdistrikt eller justering af et afstemningsområde af 51 - EBST-REF:

13 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Fastsættelse af nyt vejnavn nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: CPR-klienten til adressemyndighedens opdatering af CPR-vej er det primære dedikerede fagsystem DIVA benyttes af KMS på vegne af EBST til at sætte nye og ændrede vejnavne på den Fælles digitale opslagstavle Fælles digitale opslagstavle hvor alle anvendere kan hente oplysninger om nye og ændrede vejnavne drives af KMS på vegne af EBST FOT-2007-klientenFOT-klienten og/eller anden opdatering af FOT-2007 systemet. GIS for de kommuner der ikke benytter FOT-2007, og til andre opgaver De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope af 51 - EBST-REF:

14 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 4. Fastsættelse af nyt vejnavn fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: BBR Kommune-klient(Navngiven Vej) Datafordeler for Adresser Nyt adresse-info.dk websted Ny klient til redigering af statiske landinddelinger (Evt.) Ny Klient til redigering af dynamiske landinddelinger Ny Klient til redigering af kommunale distrikter - 14 af 51 - EBST-REF:

15 Proces 1.2 Fastsættelse af ny adgangsadresse Nuværende proces Figur 5. Fastsættelse af ny adgangsadresse nuværende proces. Frekvens: Hyppigheden er ca /årligt afhængig af konjunkturerne Denne analyse har ikke til opgave at ændre processerne i forbindelse med sagsregistreringen, evt. partshøring mv. Sådanne aktiviteter er derfor ikke repræsenteret særligt detaljeret i denne analyse. Fokus er på effektiv dannelse af grunddata for adresser. Kommunen (Adressemyndigheden) får materiale der giver anledning til fastsættelse af en ny adresse. Der kan fx være tale om en udstykning, en byggesag, registrering af ejendom på lejet grund, frasalg af (del af en) matrikel, plansag mv. Der kan også være tale om at en eksisterende ejendom eller bygning skal have tildelt en ny adresse, derfor vil processen ofte startes af en proces i initiativ 10.2a. Derfor skal der koordineres vedr. detaljerede processer, krav og infrastruktur i det videre arbejde i initiativerne, således at - 15 af 51 - EBST-REF:

16 fleksible og effektive arbejdsgange kan sikres med tilhørende systemunderstøttelse Oplys sag om ny adresse Kommunen oplyser sagen inklusiv partshøring Træf afgørelse om ny adresse Kommunen træffer afgørelse om den nye adresse Registrer ejendom (beskrevet i 10.2a, hvor To-Be løsningen også beskrives) Hvis vurderingsejendommen ikke findes skal den i dag først oprettes i ESR og tildeles et ejendomsnummer, da BBR kræver at adressen registreres med relation til et kendt ejendomsnummer fra ESR. Processen kan derefter fortsætte efter 8-12 minutters forsinkelse. Dog har en adresse ikke altid relation til ejendomsnummer/matrikelnummer fx på et umatrikuleret areal Opdater vejdistrikt Processen forudsætter at vejnavn og vejkode er registeret (jf. proces 1.1). Hvis vejdistriktet ikke stemmer i CPR-vej retter kommunen det før processen kan fortsætte. Det sker hvis det nye husnummer ligger uden for det eksisterende husnummerinterval. I dag er der derefter en dags forsinkelse før ændringen slår igennem i BBR(Adr) Registrer adresse I BBR (Adr) oprettes adressen, der altid skal være knyttet til et ejendomsnummer og et matrikelnummer. Dog har en adresse ikke altid relation til ejendomsnummer/matrikelnummer fx på et umatrikuleret areal BBR kræver at postnummeret findes, dvs. at vejdistriktet i CPR er oprettet og har korrekt husnummerinterval. Der valideres ikke på sogn og valgdistrikt mv. I BBR sættes der i de fleste tilfælde et foreløbigt adressepunkt på baseret på matrikelnummerets midtpunkt Udarbejd info-materiale med kort Kommunen udarbejder informationsmateriale fx til høring, politisk behandling og klager. Der udarbejdes også materiale til de parter som kommunen har en aftale med om at få informationen, fx forsyningsselskaber. Denne praksis er lokal. Materialet består evt. af klip fra lokalplanen, andet projektmateriale eller til lejligheden fremstillet kort materiale og beskrivende tekst. I Frederikshavn er der interne abonnenter. Oplysningerne benyttes også internt i kommunen. Ca. 200 i Aarhus, 40 i Haderslev, 5 i København Udsend/publicér info-materiale Kommunen udsender det udarbejdede informationsmateriale til parterne som kommunen har aftale med jf Der sendes også materiale til bygherren samt internt i kommunen. Fra BBR og ESR replikeres til OIS med typisk 2-3 dages forsinkelse. Derfor er kommunen i dag nødsaget til manuelt at informere fx køber, sælger, ejendomsmægler, der ikke kan vente til en adresseændring er tilgængelig i OIS. Set udefra er det uforståeligt, da adressen jo er gældende så snart den er i BBR. Søgningen i OIS er heller ikke optimal. Der kan søges på vejnavne, men ikke på adresser Placér adressepunkt På et senere tidspunkt opdaterer typisk en anden afdeling end Teknisk forvaltning i kommunen det foreløbige adressepunkt. Dette sker ikke i BBR-klienten, men i en ekstern kortbaseret applikation som - 16 af 51 - EBST-REF:

17 kommunen har anskaffet og som kommunikerer online med BBR. Kommunerne har udtrykt at Det ville være rart at kunne gøre i en arbejdsgang fremadrettet. Som vist i diagrammet, kan adressepunktet evt. gøres præcist i flere omgange Giv adresse status endelig I nogle kommuner registreres adressen i BBR først foreløbigt (statuskode 3), for senere at gøre registreringen endelig (statuskode 1) Evt. justér andre distrikter vha. husnummerintervaller I de få tilfælde hvor den nye adresse giver anledning til at justere andre distrikter, fx skoledistrikt o.l. gøres dette i CPR-vej ved hjælp af vejdistrikter/husnummerintervaller. Dette kan især være tilfældet for større samlede udstykninger Slet adresse I visse tilfælde er der behov for at slette en adresse. Kommunen sletter adressen i BBR ved at give den en status af udgået (statuskode 2). Adressen skal i så fald slettes i kommunens andre adressedatabaser. Der skal evt. sendes information internt i kommunen og til øvrige parter jf. proceduren i for nye adresser. Adressen kan i dag slettes i BBR selvom den danner grundlag for folkeregistrering. Fremtidig proces Figur 6. Fastsættelse af ny adgangsadresse fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

18 Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Registrér ejendom. Denne delproces forsvinder ikke fra 10.2a, men fastsættelse af nye adresser bliver en forretningsservice ift. processerne i 10.2a som forbereder sagens data digitalt og tidligere end i dag Opdatér vejdistrikt Denne binding forsvinder Udarbejd info-materiale med kort Da sagen typisk kommer fra 10.2b er det ikke nødvendigt at udarbejde materiale til sagens parter; andre anvendere kan lytte på Datafordeleren (push) eller selv slå status op (pull) Udsend/publicér info-materiale Præcisér adressepunkt. Denne delproces integreres i jf. principperne om fremtidige processer Ændres: Oplys sag om ny adresse Tilføjes: Registrér adresse og adressepunkt knyttet til vejnet Justér andre distrikter vha. geoobjekter (Evt.) Slet adresse (Evt.) Bemærk at i forbindelse med harmonisering og stigende krav om korrekthed og komplethed ved brug af autoritative adresser fx til person- og virksomhedsregistreringen vil denne proces få større hyppighed. Det kan delvis afhjælpes af en mere effektiv fejlmelde-proces (se proces 1.4) Oplys sag om ny adresse Kommunen oplyser sagen inklusiv partshøring. Resultatet af delprocessen er som sådan uændret, men da adresser i alle kommuner fremover registreres tidligt og med geografi kan oplysningen i princippet foregå ved blot at afsøge grunddata ved brug af et effektivt værktøj her kaldet BBR-Kommune-klient (Adr+) hvor plusset især står for forbedrede geografiske muligheder under det eksisterende Adresse-faneblad. Se nærmere beskrivelse i dokumentationen i infrastrukturarbejdspakke AP 5.. Det forudsætter også at eksisterende adresser etableres på samme digitale form (i BBR), som listet under Grunddataforbedringer i samme dokument Registrer adresse og adressepunkt knyttet til vejnet I BBR (Adr+) oprettes adressen som hidtil, men nu med stærkt forbedrede geografiske muligheder. Til eksempel, når adressepunktet er sat (kommer i fremtiden typisk med som inddata) kan matrikelnummerreferencen afledes heraf. Dog har en adresse ikke altid relation til matrikelnummer fx på et umatrikuleret areal På samme måde kan fx postnummer, supplerende bynavn, sogn, afstemningsområde, kommune afledes af 51 - EBST-REF:

19 Som noget nyt skal adressepunktet kobles til den vejmidte hvor der er adgang/tilkørsel fra. I langt de fleste tilfælde kan BBR(Adr+)-værktøjet foreslå den aktuelle vejmidte automatisk. Når alle data er registreret kan adressen gemmes med den til sagen passende status. Den øgede brug af geografi gør det også muligt at kvalitetssikre den nye adresse med adressepunkt ift. eksisterende adresser med adressepunkter. Skal andre adresser omnummereres ifm. den nye adresse, sker det også i denne delproces Evt. justér andre distrikter vha. geoobjekter Denne delproces skal udføres af den myndighed der har ansvaret for de pågældende objekter eller af en bemyndiget aktør. Hvis andre myndigheder skal involveres kan det fremover ske gennem en struktureret og effektiv fejlmeldefunktionalitet. I de få tilfælde hvor den nye adresse giver anledning til at justere andre distrikter, fx skoledistrikt o.l. kan det gøres geografisk hvis samme medarbejder har rettighed til det ellers kan den pågældende inddeling eller kommunalt distrikt fejlmeldes til den rette afdeling/myndighed. Sådanne ændringer sker typisk kun ifm. større udstykninger, hvor distrikter og landinddelinger måske allerede er ændret proaktivt. Men med den geografiske tilgangsvinkel i værktøjerne kommer der automatisk en ekstra grunddatakontrol allerede i Slet adresse I visse tilfælde er der behov for at slette en adresse. Kommunen sletter adressen i BBR ved at give den en status af udgået (i dag statuskode 2). Andre anvendere af en sådan foreløbig eller udgået adresse kan lytte på datafordeleren. Dog foreslås det at der fremover checkes systemmæssigt mod CVR og CPR at adressen ikke (længere) er i aktiv brug af 51 - EBST-REF:

20 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 7. Fastsættelse af ny adgangsadresse nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: BBR-kommuneklient (Adr) er det primære dedikerede fagsystem, som i dag ikke understøtter en geografisk fremgangsmåde. Der er integration til Matriklen for at finde midtpunktet i matrikelfladen som et første bud på et adressepunkt. CPR-klienten benyttes kun hvis den nye adresse kræver en opdatering af CPR-vej først og/eller til efterfølgende justering af andre vejdistrikter Rap-X, Adresse Link og flere lignende applikationer benyttes til at registrere adressepunkter i BBR og fra/til GIS-løsninger. ESR kan i dag given en ekstra forsinkelse, da ejendommen først skal oprettes i ESR før der kan knyttes en adresse til den i BBR De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. OIS er vist udelukkende for at adressere den 2-3 forsinkelse der kan være for offentligheden ser en ny adresse via OIS - 20 af 51 - EBST-REF:

21 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 8. Fastsættelse af ny adgangsadresse fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Forbedret BBR Kommune-klient(Adr+) Datafordeler for Adresser Nyt adresse-info.dk websted Ny klient til redigering af statiske landinddelinger (Evt.) Ny Klient til redigering af dynamiske landinddelinger Ny Klient til redigering af kommunale distrikter - 21 af 51 - EBST-REF:

22 Proces 1.3 Ændring af eksisterende vejnavn Nuværende proces Figur 9. Ændring af eksisterende vejnavn nuværende proces. Frekvens: Hyppigheden er anslået til 500/årligt I arbejdet med arbejdspakken blev det klart at denne proces og de ønskede forbedringer kommer til at ligne dem for proces 1.1, således at den afsatte tid blev brugt på at belyse de andre processer. Derfor er der i denne analyse kun skitseret den nuværende proces. Der henvises til proces 1.1 vedr. beskrivelse af (lignende) delprocesser, forandringerne samt systemunderstøttelse nu og fremadrettet. På samme måde vedrørende gevinster og forudsætning i Gevinst- og forudsætnings-dokumentet hørende til denne arbejdspakke af 51 - EBST-REF:

23 Proces 1.4 Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse Nuværende proces Figur 10. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse nuværende proces. Frekvens: I dag som eksempel ca. 25 fejlmeldinger årligt i Københavns kommune. I dag er en væsentlig kilde til fejl den ½ årlige samkøring af CPR og BBR, som dokumenteret i arbejdspakke AP3 I forbindelse med implementeringen af initiativet, jf. To-Be for AP2-AP4, må der forventes en betydelig pukkel af fejlmeldinger. Initiativets øgede fokus på adressen som grunddata, kommunen som adressemyndighed og den lettere adgang til at indberette fejl, må forventes at give et permanent højere niveau i antallet af fejlindberetninger jf. de beskrevne procesmønstre og eksempler i AP af 51 - EBST-REF:

24 En primær bruger som fx en nabo, posten, en ejer, en virksomhed henvender sig til kommunen. Henvendelserne kommer i dag på mange måder fx telefonisk, på , per brev og ved personlig henvendelse. Et konkret eksempel kan være skift fra en adgangsadresse med to enhedsadresser til to adgangsadresser. Endvidere har kommunerne en praksis med at sammenkøre CPR og BBR for at finde uoverensstemmelser (denne delproces forventes beskrevet sammen med AP3). Det er i givet fald en vigtig kilde til at opdage adressekvalitetsfejl i dag. Når initiativet er gennemført vil CVR og BBR benytte autoritative adresser fra BBR. Imidlertid vil det sætte mere pres på denne proces, da person- og virksomheds-registreringen fordrer valide BBR-adresser at knytte personer, virksomheder og P-enheder til Oplys sag om fejl i vejnavn/adresse Kommunen oplyser sagen ved at slå op i BBR for at finde ejeren, i GIS og typisk benyttes krak.dk til at finde telefonnumre. Der mangler en . Note der går ud over dette initiativ: En Nem-service ville være ønskelig, men der er en problematik omkring fortrolighed ift. og telefonnumre og hvad en borger ønsker de bliver brugt til Træf afgørelse om fejl Kommunen træffer afgørelse om der reelt er tale om en fejl, der skal rettes eller om henvendelsen skal afvises. Der er også den mulighed at adressen faktisk mangler, hvorefter proces 1.2 aktiveres Ret vejnavn (Evt.) Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører vejnavnet Ret adgangsadresse (Evt.) Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører adgangsadressen Ret enhedsadresse (Evt.) Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører enhedsadressen Ret distrikter med husnummerintervaller (Evt.) Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører distriktsinddelingen som den er registreret i CPR-vej Ret adressepunkt (Evt.) Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører den tilknyttede geometri Udsend/publicér info-materiale Hvis fejlen betinger det udsender kommunen informationsmateriale som i proces 1.1 og 1.2. Igen er forsinkelsen gennem OIS på typisk 2-3 dage problematisk af 51 - EBST-REF:

25 Fremtidig proces Figur 11. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse fremtidig proces. Udgår: Udsend/publicér info-materiale pga. Datafordeleren og forbedret adresse-info.dk websted Ændres: Oplys sag om fejl i vejnavn/adresse Ret distrikter med geoobjekter (Evt.) Ret adressepunkt knyttet til vejnet (Evt.) Tilføjes: - Det er illustreret at brugerne nu får en standardiseret måde at indmelde fejl og mangler på. Det gælder især de betroede brugere, men i princippet alle Oplys sag om fejl i vejnavn/adresse Kommunen oplyser sagen ved primært at slå op i BBR. Selve den adressetekniske oplysning af sagen kan forbedres med BBR-kommune-klienten(Adr+) der inkorporerer geografi. Endelig kan delprocessen forbedres ved at fejl meldes gennem en fejlmeldeklient, der giver en mere præcis og digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen (fx et korrekt beliggende adressepunkt). Ved at have en standardiseret elektronisk fejlmelding kan der også skelnes mellem almene/primære og professionelle/betroede brugere fx andre afdelinger ved kommunen selv, Post Danmark, landinspektører, forsyningsselskaber og måske virksomhederne selv. Forslag til geodata opdateringer kan leveres med metadata om fx opmåling etc af 51 - EBST-REF:

26 Hvis der skal ændres på adressebetegnelsen (og ejeren ikke i forvejen er fuldt orienteret) skal ejeren og i visse tilfælde også lejere og brugere kontaktes og vedkommendes kontaktoplysninger skal fremfindes. Initiativ 10.2a arbejder på en fælles autoritativ Ejerfortegnelse med brug af autoritative kontaktoplysninger fra CVR/CPR. Note der går ud over dette initiativ: En Nem-service ville være ønskelig, men der er en problematik omkring fortrolighed ift. og telefonnumre og hvad en borger ønsker de bliver brugt til Evt. Ret distrikter med geoobjekter Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører distriktsinddelingen. Det kan nu gøres effektivt og geografisk med den deraf følgende konsistens- og kvalitetskontrol. Denne delproces skal udføres af den myndighed der har ansvaret for de pågældende objekter eller af en bemyndiget aktør. Hvis andre myndigheder skal involveres kan det fremover ske gennem en struktureret og effektiv fejlmeldefunktionalitet. Så de autoritative data rettes én gang og ét sted Evt. Ret adressepunkt knyttet til vejnet Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører den tilknyttede geometri inklusiv tilknytningen til vejnettet. Dette kan gøres mere effektivt ud fra den standardiserede indmeldte fejl og geodata-funktionaliteten i den forbedrede BBR-kommune klient (Adr+) - 26 af 51 - EBST-REF:

27 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 12. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse BBR-kommune-klient (Adr) til oplysning og selve adresserettelsen BBR-kommune-klient(Ejer) til at finde parterne/ejeren CPR-klienten til opdatering af CPR-vej vejnavn og vejdistrikter Rap-X, Adresse Link og flere lignende applikationer benyttes til at opdatere adressepunkter i BBR og fra/til GIS-løsninger. De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. OIS er vist udelukkende for at adressere den 2-3 forsinkelse der kan være for offentligheden ser en ny adresse via OIS - 27 af 51 - EBST-REF:

28 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 13. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: BBR- fejlmeldeklient til adresser for betroede brugere og evt. for alle BBR Kommune-klient(Navngiven Vej) til rettelser vedr. vejnavnet Forbedret BBR Kommune-klient(Adr+) til oplysning og selve adresserettelserne inkl. geodata. Hvordan ejeren skal findes fremover skal afklares med 10.2a hvor der arbejdes med en Ejerfortegnelse. Datafordeler for Adresser Nyt adresse-info.dk websted Ny klient til redigering af statiske landinddelinger (Evt.) Ny Klient til redigering af dynamiske landinddelinger Ny Klient til redigering af kommunale distrikter - 28 af 51 - EBST-REF:

29 Proces 1.5 Ændring af afstemningsområde Nuværende proces Figur 14. Ændring af afstemningsområde nuværende proces. Frekvens: Ændring af afstemningsområder sker typisk forud for valg afhængig af de lokale forhold og omstændigheder. Processen er repræsentativ for tilsvarende ændringer i især de dynamiske landinddelinger og kommunedistrikter. EBST har fået foretaget en analyse af brugen og ændringer af sådanne distrikter for så vidt de er registreret som vejdistrikter med husnummerintervaller i CPR-vej i dag. Til business casen er tallene for hver type distrikt/landinddeling interessante. Opstillingskredsene er fastlagt i loven, men kan justeres. Kommunen bestemmer afstemningsområderne lokalt inden for opstillingskredsene. I dag registreres afstemningsområderne som valgdistrikter/vejdistrikter i CPR-vej, som så er integreret til KMD s valgsystem - 29 af 51 - EBST-REF:

30 I denne analyse fokuseres på effektiv dannelse og brug af grunddata for fx afstemningsområder, men ikke på hvad der skal ske opgavemæssigt inden for det enkelte afstemningsområde, fx at administrere antal valgborde i et fagsystem. Københavns Kommune: Det har taget rigtig lang tid at omlægge valgdistrikter [i CPR vej] fx tog det 1 person 2 uger at ændre valgdistrikter i CPR-vej. Guldborgsund kommune har oplyst at det tog to dage for to personer bare at foretage selve den manuelle inddatering i CPR vej på basis af lister der på forhånd var genererert ved hjælp af kommunens GIS. Det kunne gøres effektivt hvis det skete automatisk på basis af et tema i kortverdenen. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve den politiske behandling, høring og klagegangen. Sådanne aktiviteter er derfor ikke repræsenteret særligt detaljeret i denne analyse. Den tidsmæssige placering af den politiske behandling ift. registreringerne er endvidere forskellige fra kommune til kommune. Processen starter ved at kommunen eller andre formulerer et lokalt ønske om ændring af afstemningsområder Oplys sag om ændring Kommunen oplyser sagen vha. GIS og andre kilder og udtræk Fremstil sag om ændring og analysér Kommunen fremstiller sagen og benytter tilgængelige værktøjer til analyse og simulering. Imidlertid kan analyserne ikke foretages med en moderne GIS støtte og koblet til de relevante oplysninger om husstande, beboere etc. Der er svært at lave scenarier/alternativer og konsekvensanalyser Evt. et distrikter vha. husnummerintervaller (Evt.) Når ændringerne er besluttet skal kommunen registrere dem vha. husnummerintervaller i CPR-vej. Det er et tidskrævende arbejde som har flere fejlmuligheder når et større antal veje skal have husnummerintervallerne ændret konsistent. Det samme vil være gældende for andre inddelinger og distrikter registreret vha. husnummerintervaller fx postnumre, supplerende bynavne, sogne og alle de kommunale distrikter (se begrebsmodellen) Ret distrikter geografisk (Evt.) Da CPR-vej ikke har en geografisk repræsentation dobbeltregistreres de besluttede ændringer også geografisk i GIS af 51 - EBST-REF:

31 Fremtidig proces Figur 15. Ændring af afstemningsområde fremtidig proces. Udgår: Ret distrikter geografisk (Evt.) Udgår da overgår til at benytte geoobjekter. Ændres: Fremstil sag om ændring og analysér Tilføjes: Ret Landinddelinger hhv. distrikter vha. geoobjekter (Evt.) Fremstil sag om ændring og analysér Kommunen (hhv. den myndighed der har ansvaret for de pågældende distrikter/landinddelinger eller af en bemyndiget aktør) fremstiller sagen og benytter den foreslåede Klient til analyse og simulering. Selve opgaven i delprocessen ændres ikke som sådan, men pga. den langt bedre IT-understøttelse ud fra autoritative geoobjekter kan delprocessen forbedres Ret Landinddelinger hhv. distrikter vha. geoobjekter (Evt.) Når ændringerne er besluttet skal kommunen (hhv. den myndighed der har ansvaret for de pågældende distrikter/landinddelinger eller af en bemyndiget aktør) registrere dem vha. geoobjekter med metadata. Ved brug af velspecificerede geoobjekter kan opdatering konsistenscheckes også ift. andre landinddelinger af 51 - EBST-REF:

32 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 16. Ændring af afstemningsområde nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse Afhængig af typen af inddeling/distrikt benyttes følgende: P-Data Ejendoms- &Miljø-databasen (E&M) CPR-udtræk (simulering) CPR-klient til den faktiske opdatering af vejdistrikter De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope af 51 - EBST-REF:

33 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 17. Ændring af afstemningsområde fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Afhængig af typen af inddeling/distrikt skal følgende benyttes til både analyse og opdatering Ny klient til redigering af statiske landinddelinger (Evt.) Ny klient til redigering af dynamiske landinddelinger evt. med integration til diverse kilder til simulering/konsekvensanalyse fx CPR, CVR, Ejerfortegnelse (fra 10.2a) via Datafordeler for Adresser. Ny klient til redigering af kommunale distrikter med integration til diverse kilder til simulering/konsekvensanalyse De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope af 51 - EBST-REF:

34 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Fastsættelse af nyt vejnavn nuværende proces af 51 - EBST-REF:

35 - 35 af 51 - EBST-REF:

36 Figur 2. Fastsættelse af nyt vejnavn fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

37 Figur 3. Fastsættelse af nyt vejnavn nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

38 Figur 4. Fastsættelse af nyt vejnavn fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

39 Figur 5. Fastsættelse af ny adgangsadresse nuværende proces af 51 - EBST-REF:

40 Figur 6. Fastsættelse af ny adgangsadresse fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

41 Figur 7. Fastsættelse af ny adgangsadresse nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

42 Figur 8. Fastsættelse af ny adgangsadresse fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

43 Figur 9. Ændring af eksisterende vejnavn nuværende proces af 51 - EBST-REF:

44 Figur 10. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse nuværende proces af 51 - EBST-REF:

45 Figur 11. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

46 Figur 12. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

47 Figur 13. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

48 Figur 14. Ændring af afstemningsområde nuværende proces af 51 - EBST-REF:

49 Figur 15. Ændring af afstemningsområde fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

50 Figur 16. Ændring af afstemningsområde nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

51 Figur 17. Ændring af afstemningsområde fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING KOMMUNAL INTEGRATION OG FAGLIGT INDBLIK Integration og aktører GENERELT OM SYSTEMET NOTUS eflyt er en moderne og yderst fleksibel flytteløsning, baseret på en kombination

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat Bilag B til notat om samfundsgevinster ved geokodning af bygninger i Bygnings- og Boligregisteret, BBR EBST Interessentanalyse og gevinster - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning Notat Januar

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere