Dimittendundersøgelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2008"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter Svarprocent fordelt på dimittendår Svarprocent fordelt på uddannelsesramme Studietiden Tilfredshed...7 Deltagelse i aktiviteter Har du deltaget i følgende aktivitet? Vurdering af vigtighed i forhold til videre karriere blandt deltagere i aktiviteten Hvordan mener du, at uddannelserne på DTU bedre kan ruste de studerende til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet?...10 Tilegnelse af kompetencer Kompetencer - er Kompetencer - er Overgang fra studium til job Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelse om, hvilket arbejde dit studium skulle føre til? Jobsøgningsperiode Antal søgte jobs for dimittender, der er kommet i beskæftigelse Beskæftigelse DTU Dimittendundersøgelse 2008

3 4. Første job Sammenhæng mellem uddannelse og første job Hvad vurderer du var afgørende i forhold til, at du fik jobbet? Hvad er/var vigtigt i forhold til jobbet? Hvilke arbejdsopgaver varetog du i dit første job? Havde du ledelsesansvar, da du startede i dit første job? I hvor høj grad var du tilfreds med jobbet? Nuværende job Nuværende beskæftigelse Hvor mange job søgte du? Hvorfor skiftede du til dit nuværende job? Ledelsesansvar i nuværende job I hvor høj grad er du tilfreds med dit nuværende job? DTU Dimittendundersøgelse 2008

4 1. Dimittendundersøgelse DTU har i efteråret 2008 indsamlet oplysninger fra 1946 dimittender fra årene ved hjælp af et internetbaseret spørgeskema. Formålet med dimittendundersøgelsen er at opnå et indblik i dimittendernes personlige erfaringer fra arbejdsmarkedet, herunder jobsøgning og overgang fra DTU til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er en udbygning af den indledende dimittendundersøgelse, Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) gennemførte i foråret 2007 i samarbejde med Danmarks Statistik. Den indledende undersøgelse var baseret på registerkørsel af den arbejdsmarkedsmæssige status for ingeniører, der er dimitteret fra DTU i perioden fra 1. januar 1997 til 30. juni Undersøgelsen omhandlede således alene de oplysninger, Danmarks Statistik indsamler om arbejdsmarkedstilknytning, branchetilknytning og indkomst, mens nærværende spørgeskemaundersøgelse fokuserer på dimittendernes erfaringer og oplevelser. Dimittendundersøgelsens sigte er at udvikle og kvalitetssikre nuværende og fremtidige uddannelser samt at styrke vejledningen af studerende i forbindelse med jobsøgning og karrierevalg. Hovedemnerne for undersøgelsen Undersøgelsen har følgende tre hovedtemaer: Oplevelse af studietiden Overgang fra studium til job Jobsituation og sammenhængen mellem studieforløb og jobmarked Opsætning og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført af AUS i et samarbejde mellem Udvikling, LearningLab DTU og Karrierecenteret. Endvidere har DTU Alumni bidraget til undersøgelsen ved at stille adresseoplysninger på alumnerne til rådighed. 4 DTU Dimittendundersøgelse 2008

5 Undersøgelsens målgruppe er alle dimittender fra DTU, der har færdiggjort deres kandidat- eller diplomingeniøruddannelse i perioden Perio den er valgt, fordi den dækker over relativt store udsving i konjunkturer og ledighed, hvilket kan tænkes at have stor betydning for de færdiguddannedes oplevelse af studium og overgangen fra studium til job. dimittender, der efter dimissionen er blevet færdige med overbygningsuddannelsen på DTU, er medtaget som civilingeniører. dimittender, der har taget overbygningen på et andet universitet eller som har påbegyndt en kandidatuddannelse, der endnu ikke var afsluttet ved udgangen af er i undersøgelsen blevet spurgt til deres diplomingeniøruddannelse på DTU. Dimittenderne er blevet inviteret til at deltage pr. brev eller i de tilfælde, hvor en -adresse har været oplyst. Selve indberetningen er foretaget elektronisk via internettet, uanset om invitation fandt sted pr. brev eller . Dimittender, der ikke har svaret, er blevet rykket to gange. Alle rykkere er sendt pr. brev. Indsamling af data er gennemført af Uni-C. Alle besvarelser er indhentet i perioden ultimo august til primo november Udarbejdelse af spørgeskema Spørgsmålene er udarbejdet i et samarbejde mellem AUS og LearningLab DTU på baggrund af tidligere dimittendundersøgelser fra andre universiteter samt en testundersøgelse, hvor 50 tilfældigt udvalgte dimittender er blevet inviteret til at besvare og kommentere skemaet. Det endelige spørgeskema består af nogle indledende spørgsmål efterfulgt af spørgsmål til dimittendens første beskæftigelse efter dimission. Herefter kommer yderligere spørgsmål til nuværende beskæftigelse, hvis denne afviger fra første beskæftigelse. Undersøgelsens sidste del omhandler studietiden. Et af spørgsmålene vedrører de kompetencer, de studerende har opnået på studiet. Da kompetencemålene er forskellige for civil- og diplomingeniører, er studerende fra de to uddannelser blevet stillet to forskellige sæt af spørgsmål på dette område. Baggrundsoplysninger om dimittenderne er indhentet via STADS. 5 DTU Dimittendundersøgelse 2008

6 I en del af undersøgelsens spørgsmål bliver dimittenderne bedt om at vurdere, hvor enige de er i et givent udsagn, eller hvor vigtigt de finder udsagnet. I denne type spørgsmål er svaret givet på en skala fra 1-5, hvor 1 repræsenterer den laveste grad af enighed/vigtighed og 5 den højeste grad af enighed/ vigtighed. Svarprocenter 3637 dimittender er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Af dem har 1946 besvaret skemaet, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 53,5%. Tabel 1.1 Svarprocent fordelt på dimittendår Dimittendår Svarprocent 55,42% 53,63% 55,20% 50,15% Som det fremgår af tabel 1.1, er der en relativ jævn spredning af besvarelsesprocenterne henover de fire dimittendår, om end dimittender fra 2007 er en anelse underrepræsenteret. Tilsvarende er der lidt flere civilingeniører end diplomingeniører, der har valgt at deltage i undersøgelsen, jf. tabel 1.2. I de tilfælde, hvor uddannelsesramme antages at have betydning for svarene, vil resultatet vises særskilt for hhv. civil- og diplomingeniører. Tabel 1.2 Svarprocent fordelt på uddannelsesramme Uddannelsesramme er er Svarprocent 54,84% 50,24% Afslutningsvis skal det nævnes, at der ikke er foretaget en frafaldsanalyse, dvs. en analyse af, hvordan den population af dimittender, der ikke har svaret, ser ud i forhold til den population, der har svaret. Med den ligelige spredning over de fire år og mellem civil- og diplomingeniører er det ikke blevet vurderet som værende nødvendigt. 6 DTU Dimittendundersøgelse 2008

7 2. Studietiden Spørgsmål til studietiden omhandler dels deltagelse i forskellige aktiviteter, dels udbyttet af undervisning og oplevelsen af at studere på DTU. Ser man på den overordnede tilfredshed med DTU, er der et klart flertal, der mener, at uddannelsen generelt har rustet dem godt til arbejdsmarkedet, mens kun relativt få mener, at det ikke er tilfældet. Tilfredsheden er størst i relation til det faglige niveau på DTU, mens det sociale miljø og de fysiske rammer vurderes noget mindre positivt (tabel 2.1). Tabel 2.1 Tilfredshed I hvor høj grad har uddannelsen generelt rustet dig godt til arbejdsmarkedet? Hvor tilfreds har du generelt været med det faglige niveau på DTU? Hvor tilfreds har du generelt været med det sociale miljø på DTU? Hvor tilfreds har du generelt været med de fysiske rammer (undervisningsfaciliteter m.m.)? Slet ikke/ I ringe omfang I mellem grad I høj grad/ I meget høj grad 5,1% 25,2% 69,7% 2,0% 12,1% 85,9% 22,8% 31,7% 45,5% 23,1% 36,8% 40,1% 7 DTU Dimittendundersøgelse 2008

8 Deltagelse i aktiviteter Tabel 2.2 viser de studerendes deltagelse i en række aktiviteter. Tabel 2.2 Har du deltaget i følgende aktivitet? Fået rådgivning eller deltaget i jobsøgningsworkshop i Karrierecenteret på DTU Været aktiv i studenterpolitik Fået rådgivning i Studievejledningen Været aktiv i sociale studenterklubber, studierelaterede aktiviteter o.lign. på DTU Været på studieophold i udlandet Været i praktik Deltaget i tværfaglige projekter på studiet Haft studierelevant arbejde Medlemskab af DTU Alumni Skrevet opgave/lavet projekt i samarbejde med en virksomhed DSE messe - som besøgende % Som det fremgår af tabellen, er besøg på DSE-messe og opgaveskrivning i samarbejde med virksomhed de aktiviteter, der har den højeste deltagelse, mens relativt få har benyttet sig af vejledning i Karrierecenteret eller været studenterpolitisk aktive. Den relativt beskedne brug af Karrierecenteret skal imidlertid ses i lyset af, at det først blev etableret i maj 2007, og derfor først er kommet til efter, at hovedparten af de adspurgte dimittender har forladt DTU. 8 DTU Dimittendundersøgelse 2008

9 Den største forskel mellem diplom- og civilingeniører findes ikke overraskende i andelen, der har været i praktik samt været på udenlandsophold. De respondenter, der har deltaget i den enkelte aktivitet, er blevet bedt om at vurdere aktivitetens vigtighed i forhold til den efterfølgende karriere (tabel 2.3). Tabel 2.3 Vurdering af vigtighed i forhold til videre karriere blandt deltagere i aktiviteten Fået rådgivning eller deltaget i jobsøgningsworkshop i Karrierecenteret på DTU Været aktiv i studenterpolitik Fået rådgivning i Studievejledningen Været aktiv i sociale studenterklubber, studierelaterede aktiviteter o.lign. på DTU Været på studieophold i udlandet Været i praktik Deltaget i tværfaglige projekter på studiet Haft studierelevant arbejde Medlemskab af DTU Alumni Skrevet opgave/lavet projekt i samarbejde med en virksomhed DSE messe - som besøgende 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 1 = ikke vigtigt 5 = meget vigtigt 9 DTU Dimittendundersøgelse 2008

10 Studierelevant arbejde, praktik, udenlandsophold, projektsamarbejde med virksomheder og tværfaglige projekter tillægges størst betydning, mens sociale/politiske aktiviteter samt vejledning tillægges mindre betydning. Mens spørgsmålet om, hvor vigtig aktiviteten har været for den videre karriere, kun er stillet til deltagere i de enkelte aktiviteter, er samtlige dimittender blevet spurgt til, hvordan uddannelsen bedre kunne have rustet dem til arbejdsmarkedet. Besvarelserne fremgår af tabel 2.4. Tabel 2.4 Hvordan mener du, at uddannelserne på DTU bedre kan ruste de studerende til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Mere teori i uddannelsen Andet Bedre studievejledning Flere virksomhedsrepræsentationer på DTU Flere metode/redskabsfag Bedre karrierevejledning En højere tværfaglighed i uddannelsen Flere valgfrie kurser, der retter sig direkte mod virksomhedernes behov Mere viden om virksomhedernes behov Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet Mere praktik i uddannelsen Øget inddragelse af virksomhedsrelaterede projekter i studiet. Flere konkrete cases i undervisningen % DTU Dimittendundersøgelse 2008

11 Også her er det de virksomhedsrettede/praktiskorienterede elementer, flest peger på. Tendensen er ens for civil- og diplomingeniører, om end de virksomhedsrettede/praktiskorienterede elementer tillægges større vægt blandt diplomingeniører end blandt civilingeniører. Blandt de uddybende bemærkninger lægges der ligeledes vægt på praktik og inddragelse af virksomheders behov, ligesom flere nævner økonomi som et fag, der med fordel kunne fylde mere. Også undervisernes engagement, undervisningsevner og praktiske erfaring nævnes som vigtige i forhold til at ruste studerende til arbejdsmarkedet. Tilegnelse af kompetencer I undersøgelsen er der spurgt til dimittendernes erhvervelse af en række kompetencer. Da læringsmålene er forskellige for civil- og diplomingeniører, er der stillet to forskellige sæt af spørgsmål. 11 DTU Dimittendundersøgelse 2008

12 Besvarelserne for civilingeniører fremgår af tabel 2.5, mens besvarelserne for diplomingeniører fremgår af tabel 2.6. Tabel 2.5 Kompetencer - er er Kompetence: Er kompetencen relevant i forhold til arbejdsmarkedet? ja nej Slet ikke/i meget ringe grad Føler du, at du har tilegnet dig kompetencen? I nogen grad En hel del/i meget høj grad At samarbejde 97,8% 2,2% 6,1% 23,4% 70,5% At arbejde projektorienteret 96,4% 3,6% 8,2% 24,6% 67,2% At anvende min faglige viden til at udvikle nye ideer At overskue og afgrænse en kompleks, åben problemstilling At overskue og tilegne mig ny teknologisk viden inden for mit fagområde 95,7% 4,3% 7,6% 32,8% 59,6% 95,7% 4,3% 7,9% 30,4% 61,7% 95,0% 5,0% 6,6% 21,3% 72,1% Effektivt at formidle faglig viden 94,1% 5,9% 13,9% 34,0% 52,1% At udvikle relevante modeller, systemer og processer til løsning af teknologiske problemer 91,3% 8,7% 12,5% 31,9% 55,6% At lede projekter 87,7% 12,3% 43,3% 31,7% 25,0% At kombinere teknologisk viden med viden om økonomi, ledelse, organisation og projektarbejde At forstå samspillet mellem de forskellige komponenter, der indgår i en teknologisk sammenhæng 85,3% 14,7% 43,8% 31,9% 24,3% 82,8% 17,2% 27,7% 39,9% 32,4% At arbejde eksperimentelt 71,6% 28,4% 26,4% 30,4% 43,2% At anvende og vurdere teknologiske løsninger ud fra principper om etik og bæredygtighed 64,3% 35,7% 54,7% 30,1% 15,2% 12 DTU Dimittendundersøgelse 2008

13 Tabel 2.6 Kompetencer - er er Kompetence: Systematisk tænkning og tilegnelse af ny viden Er kompetencen relevant i forhold til arbejdsmarkedet? ja nej Slet ikke/i meget ringe grad Føler du, at du har tilegnet dig kompetencen? I nogen grad En hel del/i meget høj grad 98,8% 1,2% 2,0% 17,8% 80,2% At arbejde selvstændigt 96,8% 3,2% 5,6% 29,7% 64,7% At arbejde i grupper 96,1% 3,9% 3,2% 24,6% 72,2% At foretage relevant og kritisk informa tionssøgning At forstå den indbyrdes sammenhæng mellem teori og praktiske, teknologiske løsninger At planlægge og organisere større opgaver At forstå forskellige faser i et udviklingsprojekt At bruge it og programmering til konkrete, anvendelsesorienterede formål At forstå og anvende relevante procedurer og standarder i industrien At benytte viden om matematiske og fysiske værktøjer til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer At beherske et teknisk fagsprog på dansk At beskrive væsentlige drifts- eller udviklingsorienterede opgaver og vilkår for virksomheder inden for fagområdet 94,1% 5,9% 8,6% 33,5% 57,9% 92,3% 7,7% 14,6% 33,5% 51,9% 92,3% 7,7% 24,3% 34,4% 41,3% 90,3% 9,7% 19,7% 34,6% 45,7% 86,0% 14,0% 19,8% 27,2% 53,0% 83,2% 16,8% 40,2% 32,7% 27,1% 77,8% 22,2% 18,5% 36,7% 44,8% 71,2% 28,8% 18,0% 38,1% 43,9% 63,2% 36,8% 43,0% 35,7% 21,3% 13 DTU Dimittendundersøgelse 2008

14 For civilingeniører bliver 10 af de 12 opstillede kompetencemål vurderet som relevante af over 80% af respondenterne, mens det tilsvarende tal for diplomingeniører er 75%. Alle kompetencerne vurderes som værende relevante af et flertal, og samlet set giver svarene et billede af, at de opstillede kompetencemål i høj grad lever op til de krav, der stilles til de studerende, når de forlader DTU. For begge uddannelser er der en klar tendens til, at de kompetencer, der i højeste grad vurderes at være relevante, også er dem, dimittenderne føler, de i højeste grad har tilegnet sig. For civilingeniørerne gælder det, at de to kompetencer At lede projekter og At kombinere teknologisk viden med viden om økonomi, ledelse, organisation og projektarbejde begge vurderes som vigtige, men i ringere grad end de øvrige kompetencer med samme vigtighed vurderes at være opnået. Også kompetencerne At forstå samspillet mellem de forskellige komponenter, der indgår i en teknologisk sammenhæng, At arbejde eksperimentelt og At anvende og vurdere teknologiske løsninger ud fra principper om etik og bæredygtighed har en relativ stor andel angivet, at de ikke har tilegnet sig. Specielt sidstnævnte kompetence vurderes ikke at være opnået af mange dimittender (54,7%). Denne kompetence tillægges imidlertid også den mindste betydning. Blandt diplomingeniører gælder det, at kompetencerne At forstå og anvende relevante procedurer og standarder i industrien og At beskrive væsentlige drifts- eller udviklingsorienterede opgaver og vilkår for virksomheder inden for fagområdet i højere grad end de øvrige kompetencer vurderes ikke at være opnået. Selvom kompetencemålene fremstår som relevante, og dimittenderne i overvejende grad føler, at de har tilegnet sig dem, er der for både civil- og diplomingeniørstudiet visse kompetencer, der med fordel kan styrkes i uddannelsen. 14 DTU Dimittendundersøgelse 2008

15 3. Overgang fra studium til job Overgangen fra studium til job omhandler spørgsmål om hhv. karriereovervejelser, jobsøgningsperiode og intensitet samt ansættelsestype. Graden af karriereovervejelser er ikke overraskende stigende i løbet af studietiden, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelse om, hvilket arbejde dit studium skulle føre til? Slet ikke I meget høj grad Før studiestart Undervejs i studiet Omkring/ efter dimissionen % Hvor kun ca. 10% i meget høj grad har gjort sig karriereovervejelser inden studiestart, er tallet lidt over 50% ved dimissionen. 15 DTU Dimittendundersøgelse 2008

16 Overvejelser omkring karriereforløb afviger kun i begrænset omfang mellem civil- og diplomingeniører, når først studiet er i gang. Inden studiestart er der imidlertid en klar tendens til, at diplomingeniører i højere grad end civilingeniører har gjort sig tanker om, hvilket arbejde studiet skal føre til. 37% af dimittenderne fra diplomingeniørstudiet har således i høj eller meget høj grad har gjort sig tanker om, hvad studiet skulle føre til, mod 27,5% af civilingeniørdimittenderne. Til trods for, at overvejelser om videre karriere sker relativt sent i studiet for manges vedkomne, er de færdige dimittender kommet relativt hurtigt i beskæftigelse, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2 Jobsøgningsperiode 7-12 måneder 5,7% 1-2 år 2,8% Over 2 år 1,0% Jeg er ikke kommet i beskæftigelse 1,4% 4-6 måneder 12,3% Jeg kom i beskæftigelse, før jeg var færdig med uddannelsen 37,8% 0-3 måneder 39,0% 16 DTU Dimittendundersøgelse 2008

17 Ca. 90% af dimittenderne er i beskæftigelse, inden der er gået seks måneder stigende til knap 95% efter 12 måneder, mens kun 1,4% angiver, at de ikke er kommet i beskæftigelse. Selvom det ikke er direkte sammenligneligt, kan tallet ses i relation til de officielle beskæftigelsestal for dimittender fra UBST (civilingeniører). Her angives andelen af dimittender fra DTU, der er i beskæftigelse 4-19 måneder efter dimission, til 92% i Af de dimittender, der er kommet i beskæftigelse, angiver en lille andel i et senere spørgsmål, at de ikke længere er i beskæftigelse. Medtages denne gruppe sammen med dem, der aldrig er kommet i beskæftigelse, bliver ledigheden blandt deltagerne i undersøgelsen 2,7%. Til sammenligning er den generelle ledighed blandt alle forsikrede ingeniører hos IAK i efteråret 2008 på ca. 1,5%. I dette tal indgår imidlertid både nyuddannede og erfarne ingeniører. Graden af beskæftigelse og hastigheden med hvilken dimittenderne får job virker, set i relation til de mere officielle ledighedstal, ikke urealistisk. Det kan dog ikke udelukkes, at andelen, der har været lang tid om at finde job/ der ikke er kommet i beskæftigelse, er lidt underrepræsenteret i undersøgelsen set i forhold til gruppen af dimittender som helhed. 17 DTU Dimittendundersøgelse 2008

18 Udover en høj grad af beskæftigelse er dimittender kendetegnet ved at have søgt få jobs, inden de fik ansættelse (tabel 3.3). Tabel 3.3 Antal søgte jobs for dimittender, der er kommet i beskæftigelse Jeg kom i job uden at skrive en egentlig ansøgning Over 30 % Som det fremgår af tabellen, kom over 30% i job helt uden at skrive en ansøgning, og kun ca. 10% skrev mere end 15 ansøgninger, inden de kom i job Til sammenligning har ca. 60% af de dimittender, der ikke er kommet i beskæftigelse, søgt flere end 20 jobs. 18 DTU Dimittendundersøgelse 2008

19 Tabel 3.4 viser, hvilken type af beskæftigelse dimittenderne ender i: Tabel 3.4 Beskæftigelse Ph.d. studerende 13% Anden uddannelse (ikke ph,d.) 6% Selvstændig 2% Lønmodtager (herunder deltidsansættelse) 79% Langt størstedelen af de dimittender, der er kommet i beskæftigelse, blev ansat som lønmodtagere i deres første job. En meget lille andel (2%) starter som selvstændige, mens 6% læser videre, og 13% tager en ph.d. Andelen af lønmodtagere er stort set ens for civil- og diplomingeniører. Ses der på videreuddannelse, dækker gruppen Anden uddannelse primært diplomingeniører, mens gruppen Ph.d.-studerende udgøres af civilingeniører. I dimittendundersøgelsen er en ansættelse som ph.d.er blevet betragtet som et job, mens anden uddannelse er blevet betragtet som uddannelse. 19 DTU Dimittendundersøgelse 2008

20 20 DTU Dimittendundersøgelse 2008

21 4. Første job Langt hovedparten af dimittenderne fra DTU får deres første job i den private sektor (76%). Andelen er højest for diplomingeniører (89,8%), der til gengæld ikke så ofte bliver ansat i staten (7,7%). For civilingeniører er fordelingen 71,4% ansat i den private sektor, og 23,9% der bliver ansat i staten. Den relativt høje andel af civilingeniører, der får ansættelse i staten, skal ses i lyset af, at de fleste ph.d.ere er statsansatte. Over 90% af dimittenderne fik deres første job på Sjælland heraf knap 80% i Storkøbenhavn - og over 60% blev ansat i en stor virksomhed med over 200 ansatte (se bilag 1). Størsteparten af dimittenderne får ansættelse inden for et område, som de mener, falder inden for det traditionelle ansættelsesområde for deres uddannelse (tabel 4.1). Knapt 14% mener imidlertid, at deres første ansættelse lå uden for deres uddannelses traditionelle beskæftigelsesområde. Tabel 4.1 Sammenhæng mellem uddannelse og første job Jobbet ligger/lå i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt Jobbet ligger/lå inden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområde Jobbet ligger/lå uden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområde 34,4% 26,0% 32,6% 51,6% 61,1% 53,6% 14,0% 12,9% 13,8% 21 DTU Dimittendundersøgelse 2008

22 Dimittenderne er i undersøgelsen blevet spurgt til, hvad de vurderer har været vigtigt i forhold til, at de fik deres første job. Besvarelserne fremgår af tabel 4.2: Tabel 4.2 Hvad vurderer du var afgørende i forhold til, at du fik jobbet? Videreuddannelse Andet Var villig til at flytte efter jobbet Udenlandsophold Praktikophold/projektsamarbejde med virksomhed Et godt netværk Tidligere job (herunder studiejob) Karakterer Afgangsprojekt De rette generelle kvalifikationer Studieretning De rette faglige kvalifikationer De rette personlige kvalifikationer % DTU Dimittendundersøgelse 2008

23 Når dimittenderne spørges til, hvad de mener var afgørende for, at de fik jobbet, er det de personlige og faglige kvalifikationer, der vurderes at vægte mest, mens videreuddannelse, mobilitet og udenlandsophold vurderes at have mindre betydning. Den lave grad af betydning, der tillægges videreuddannelse, skal ses i lyset af, at langt de fleste er kommet hurtigt i job, og andelen, der har nået at videreuddanne sig efter dimissionen, må derfor antages at være meget lille. Dimittenderne er endvidere blevet spurgt til, hvilke parametre der har været vigtige for dem i deres første job: Tabel 4.3 Hvad er/var vigtigt i forhold til jobbet? Ingen rejseaktivitet Andet Høj rejseaktivitet Prestige Indflydelse på beslutningsprocesserne Godt psykisk arbejdsmiljø Ledelsen værdsætter min arbejdsindsats God personalepolitik Afstand til min bopæl Gode karriere-/ avancementsmuligheder Løn Branche Indflydelse på eget job Fleksibel arbejdstid Gode kollegaer Personlige udfordringer De faglige udfordringer % DTU Dimittendundersøgelse 2008

24 De faglige og personlige udfordringer er også de væsentligste parametre, når det gælder motivationen i forhold til jobbet, mens rejseaktivitet, prestige og indflydelse på beslutningsprocesserne er af mindre betydning. Ingeniører fra DTU varetager i deres første job en lang række forskellige arbejdsopgaver. Tabel 4.4 viser, hvilke arbejdsopgaver dimittenderne har angivet, at de varetog i deres første job: Tabel 4.4 Hvilke arbejdsopgaver varetog du i dit første job? HR/personale Salg/marketing/reklame Andet Forskning Information Ledelse/organisation Service (herunder kundeservice) Administration (herunder regnskab og sekretariatsfunktioner) Undervisning Konsulentarbejde Produktion Produktudvikling/innovation Rådgivning Analyse Projektledelse It-funktioner Planlægning Dokumentation Fagspecifikke opgaver ift. uddannelsen (fx it, bygningskonstruktion m.m.) % DTU Dimittendundersøgelse 2008

25 De hyppigst nævnte opgaver er fagspecifikke opgaver, dokumentation og planlægning, mens områder, der falder uden for de mere traditionelle ingeniørområder såsom HR og salg, kun i meget ringe omfang indgår blandt arbejdsopgaverne. Et andet parameter, når der ses på jobindhold, er det ansvar, der følger med jobbet. I tabel 4.5 fremgår det, i hvilket omfang dimittenderne havde ledelsesansvar i deres første job: Tabel 4.5 Havde du ledelsesansvar, da du startede i dit første job? Projektansvar Personaleansvar Budgetansvar Havde ikke ledelsesansvar % DTU Dimittendundersøgelse 2008

26 Selvom hovedparten af dimittenderne angiver, at de ikke havde ledelsesansvar i deres første job, fik hele 28,3% af dimittenderne projektansvar allerede i deres første ansættelse. Generelt er dimittenderne jf. tabel 4.6 tilfredse med deres første job: Tabel 4.6 I hvor høj grad var du tilfreds med jobbet? 1 Slet ikke I meget høj grad % En mindre gruppe angiver imidlertid, at de ikke eller kun i meget ringe grad - har været tilfredse med deres første job. 26 DTU Dimittendundersøgelse 2008

27 5. Nuværende job 42% af de dimittender, der er kommet i job efter endt uddannelse, har siden hen skiftet til en anden beskæftigelse. Af denne gruppe har hovedparten fået nyt job (85%). Tabel 5.1 Nuværende beskæftigelse Er ikke i job/under uddannelse 3,4% Selvstændig 2,0% Ph.d.-studerende 8,4% Anden uddannelse 1,3% Nyt job 85.0% 27 DTU Dimittendundersøgelse 2008

28 Dimittender, der har skiftet til et nyt job, gør det generelt uden at skrive ret mange ansøgninger (tabel 5.2). Tabel 5.2 Hvor mange job søgte du? Jeg fik jobbet uden en egentlig ansøgning Over 30 % Kun lidt over 5% har skrevet mere end 15 ansøgninger (mod 10% ved første job), og næsten 87% er kommet i nyt job efter at have skrevet mindre end seks ansøgninger. 28 DTU Dimittendundersøgelse 2008

29 Dimittenderne er i undersøgelsen blevet spurgt til, hvorfor de valgte at skifte beskæftigelse (tabel 5.3): Tabel 5.3 Hvorfor skiftede du til dit nuværende job? For at få mindre ansvar For at få mindre rejseaktivitet For at få kortere arbejdstid For at få mere fleksibel arbejdstid Jeg blev opsagt på tidligere job For at få mere rejseaktivitet Ønske om mere prestige Blev færdig med videre-/efteruddannelse For at få kortere afstand til min bopæl Andet Ønskede bedre psykisk arbejdsmiljø Ønskede en arbejdsplads med en anden personalepolitik Ønske om mere indflydelse på beslutningsprocesserne Ønske om brancheskift Ønske om mere indflydelse på eget job Det er mere relevant i forhold til min uddannelse Ønskede en anden ledelse For at få mere ansvar Det var en god karriere-/ avancementsmulighed For at få bedre løn For at få nye personlige udfordringer For at få nye faglige udfordringer % DTU Dimittendundersøgelse 2008

30 Som det fremgår af tabel 5.3, er de primære motivationsfaktorer for at få nyt job de faglige og personlige udfordringer. Løn, avancementsmuligheder og øget ansvar spiller også ind, mens arbejdstid og rejseaktivitet er af mindre betydning. Ønsket om øgede faglige og personlige udfordringer kan til dels tænkes at udmønte sig i øget ledelsesansvar. Ligesom ved første job er dimittender, der har skiftet beskæftigelse, blevet spurgt til deres ledelsesansvar i det nuværende job. Resultatet fremgår af tabel 5.4: Tabel 5.4 Ledelsesansvar i nuværende job Projektansvar Personaleansvar Budgetansvar Har ikke ledelsesansvar % Ses der på det faktiske ledelsesansvar i dimittendernes nuværende job er det tydeligt, at andelen med både budget-, projekt- og personaleansvar er steget betydeligt i forhold til det første job. I forhold til første job svarede knap 70%, at de ikke havde ledelsesansvar blandt dem, der har skiftet til et nyt job, er andelen uden ledelsesansvar faldet til under 50%. Særligt projektansvar er udbredt blandt dimittenderne. 30 DTU Dimittendundersøgelse 2008

31 Dimittender, der har skiftet job, er også blevet spurgt til tilfredsheden med deres nuværende job (tabel 5.5). Tabel 5.5 I hvor høj grad er du tilfreds med dit nuværende job? Slet ikke I meget høj grad % I relation til overordnet tilfredshed med jobbet er jobtilfredsheden markant højere i nuværende end i første job. 31 DTU Dimittendundersøgelse 2008

32 32 DTU Dimittendundersøgelse 2008

33 Bilag Baggrundsoplysninger 1. job: Hvor mange ansatte, er der i virksomheden? 1-9 5,90% 4,60% 5,60% ,20% 19,80% 14,60% ,70% 19,60% 15,00% ,40% 9,90% 11,10% Flere end ,70% 44,00% 50,80% Ved ikke 3,10% 2,10% 2,90% Hvor ligger virksomheden? Storkøbenhavn 79,80% 74,50% 78,60% Sjælland 11,20% 17,50% 12,60% Lolland-Falster 0,10% 0,30% 0,20% Fyn 0,70% 1,30% 0,80% Sønderjylland 1,00% 2,00% 1,20% Vestjylland 0,60% 0,80% 0,60% Midtjylland 1,00% 0,50% 0,90% Østjylland (inkl. Århus) 1,80% 0,30% 1,50% Nordjylland 0,50% 0,50% 0,50% Bornholm 0,10% 0,00% 0,10% Udlandet 3,20% 2,30% 3,00% 33 DTU Dimittendundersøgelse 2008

34 Hvad var din startårsløn? ,66% 23,67% 26,77% ,24% 66,92% 63,27% ,58% 6,62% 7,37% ,72% 0,25% 0,62% Over ,07% 0,25% 0,11% Ønsker ikke at oplyse 1,73% 2,29% 1,86% 34 DTU Dimittendundersøgelse 2008

35 Branche Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Fast ejendom Kultur, forlystelser og sport Ekstraterritoriale organisationer og organer Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Råstofindvinding Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Transport og godshåndtering Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand El-, gas- og fjernvarmeforsyning Undervisning Andre serviceydelser Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Bygge- og anlægsvirksomhed Information og kommunikation Fremstillingsvirksomhed (herunder fremstilling inden for kemisk/biotekområde) % DTU Dimittendundersøgelse 2008

36 I hvilken sektor er/var din første ansættelse? Region 1% Kommune 2% Interesseorganisation 1% Stat 20% Privat 76% 36 DTU Dimittendundersøgelse 2008

37 Hvilken type af ansættelsesforhold blev du ansat i? Vikariat 4% Ansat med løntilskud 2% Projektansat 17% Fastansat 77% 37 DTU Dimittendundersøgelse 2008

38 Baggrundsoplysninger om nuværende job: Hvilken type ansættelsesforhold blev du ansat i? Fastansat 84,6% 93,7% 86,7% Projektansat 12,6% 3,4% 10,5% Vikariat 2,3% 2,9% 2,4% Ansat med løntilskud 0,5% 0,0% 0,4% 38 DTU Dimittendundersøgelse 2008

39 Hvilken branche er du ansat i? Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0,2% 0,6% 0,3% Råstofindvinding 1,7% 1,6% 1,7% Fremstillingsvirksomhed (herunder fremstilling inden for kemisk/biotekområde) 27,6% 23,7% 26,7% El-, gas- og fjernvarmeforsyning 3,4% 0,6% 2,7% Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 4,3% 1,2% 3,6% Bygge- og anlægsvirksomhed 10,0% 26,0% 13,8% Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler 0,5% 0,6% 0,5% Transport og godshåndtering 2,5% 0,6% 2,1% Information og kommunikation 17,9% 25,4% 19,7% Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 3,0% 2,3% 2,9% 11,5% 5,2% 10,0% 1,1% 2,3% 1,4% Offentlig forvaltning, forsvar og socialsikring 3,2% 2,9% 3,1% Undervisning 4,1% 1,2% 3,4% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2,2% 1,2% 1,9% Kultur, forlystelser og sport 0,7% 0,0% 0,5% Andre serviceydelser 5,9% 4,6% 5,6% Ekstraterritoriale organisationer og organer 0,2% 0,0% 0,1% 39 DTU Dimittendundersøgelse 2008

40 I hvilken sektor er du ansat? Privat 78,9% 87,9% 81,1% Stat 16,7% 8,7% 14,8% Region 1,1% 1,7% 1,2% Kommune 2,6% 1,7% 2,4% Interesseorganisation 0,7% 0,0% 0,5% Hvilken jobfunktion er du ansat i? Fagspecifikke opgaver ift. uddannelsen (fx it, bygningskonstruktion m.m.) 46,0% 60,1% 49,3% Planlægning 34,6% 39,9% 35,8% Analyse 37,8% 28,9% 35,7% Projektledelse 32,3% 35,3% 33,0% Dokumentation 27,9% 42,8% 31,4% Rådgivning 27,4% 28,3% 27,6% Konsulentarbejde 26,5% 23,1% 25,7% It-funktioner 19,5% 32,4% 22,5% Produktudvikling/innovation 22,1% 22,0% 22,1% Forskning 24,3% 4,6% 19,7% Undervisning 17,2% 7,5% 15,0% Produktion 11,8% 16,8% 12,9% Ledelse/organisation 12,8% 12,7% 12,8% Administration (herunder regnskab og sekretariatsfunktioner) 6,7% 8,7% 7,1% Information 5,4% 8,7% 6,2% Service (herunder kundeservice) 4,2% 12,7% 6,2% Salg/marketing/reklame 4,0% 6,4% 4,6% Andet 1,8% 5,2% 2,6% HR/personale 2,1% 1,2% 1,9% 40 DTU Dimittendundersøgelse 2008

41 Hvordan hænger din uddannelse sammen med dit nuværende job? Jobbet ligger inden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområde Jobbet ligger uden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområde 85,4% 87,8% 86,0% 14,6% 12,2% 14,0% Hvad er din årsløn? (Inklusive pension m.m.) ,8% 5,2% 6,3% ,1% 31,6% 24,4% ,3% 44,8% 47,5% ,5% 10,9% 15,2% Over ,0% 4,6% 4,2% Ønsker ikke at oplyse 2,3% 2,9% 2,4% 41 DTU Dimittendundersøgelse 2008

42 Hvor ligger virksomheden? Storkøbenhavn 76,8% 73,2% 76,0% Sjælland 11,2% 14,5% 12,0% Lolland-Falster 0,7% 0,0% 0,5% Fyn 0,7% 2,3% 1,1% Sønderjylland 1,1% 2,3% 1,3% Vestjylland 0,2% 0,6% 0,3% Midtjylland 1,6% 1,2% 1,5% Østjylland (inkl. Århus) 2,1% 1,2% 1,9% Nordjylland 0,7% 1,2% 0,8% Bornholm 0,2% 0,6% 0,3% Udlandet 4,7% 2,9% 4,3% Hvor mange ansatte er der i virksomheden? 1-9 3,3% 6,3% 4,0% ,0% 12,1% 12,8% ,9% 24,1% 14,0% ,4% 11,5% 11,4% Flere end ,8% 45,4% 55,6% Ved ikke 2,6% 0,6% 2,2% 42 DTU Dimittendundersøgelse 2008

43 43 DTU Dimittendundersøgelse 2008

44 DTU Anker Engelunds Vej 1 Bygning Kgs. Lyngby TLF:

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Uddannelses- og kompetencebehov

Uddannelses- og kompetencebehov Uddannelses- og kompetencebehov Virksomhedspanelundersøgelse Viden & Strategi Januar 2016 Indledning Denne virksomhedspanelundersøgelse er foretaget, fordi kommunen i samarbejde med Innovest, Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 1 INDLEDNING...4 1.1 Undersøgelsens organisering og forløb...5 1.2 Rapportens

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere