Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder"

Transkript

1 Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012

2 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou Telf.: I planlægningsfasen bistås Vordingborg Forsyning A/S af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ akademiingeniør Viktor Jensen Nærværende masterplan er udarbejdet af PlanEnergi Nordjylland v/ Projektleder Jakob Worm PlanEnergi Nordjylland Jyllandsgade Skørping Telefon: Telefax:

3 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet Indledning Fjernvarme til de fire nye områder Resultater Økonomi for de nye forbrugere Samfundsmæssige virkninger De efterfølgende undersøgelser og initiativer Metode Fjernvarme i de nye områder Områdernes størrelser og varmebehov Tilslutningens betydning Nettabets betydning Masnedøværket og andre forsyningsanlæg Biomasse-kraftvarmeanlæg MKV Alternativ flisfyret varmecentral Driftsdata for forsyningsanlæggene Elprisens betydning Muligheder på regulerkraftmarkedet Budgetter Anlægsbudgetter Driftsbudgetter Samfundsøkonomi og miljø Energibesparelser ved konverteringerne Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Ejendommene i de 4 områder Bilag 3: Varmegrundlag og varmetab Bilag 4: Kort over områderne og transmissionsledningerne Bilag 5: Beregning af energibesparelser Bilag 6: Udskrifter fra energypro Bilag 7: Samfundsøkonomi

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Denne masterplan for Vordingborg Forsyning er udarbejdet med henblik på en øget fjernvarmeforsyning i Vordingborg-området. Formålet er at belyse forskellige alternativer i forhold til hvilke byområder der kan forsynes og hvordan de nuværende varmeforsyningsanlæg kan anvendes. Baggrunden er, at Vordingborg Forsyning har købt Masnedø Kraftvarmeværk pr. 1. januar Værket har i en lang årrække leveret varme til fjernvarmeforsyningen af Vordingborg. Den nuværende varmeforsyning har et sommerforbrug på 4 MW og en max. belastning på 29 MW. Varmeforsyningen leveres hovedsagelig via transmissionsledningen under sundet fra Masnedø. Masnedøværket består af et halm/flis-fyret kraftvarmeværk samt en fliskedel. I Vordingborg er der to varmecentraler med kedler, dels olieforsynet (gasolie) og dels forsynet med naturgas. I udkanten af forsyningsområdet ligger Iselingen (Vordingborg Øst), og udenfor Vordingborgs forsyningsområder ligger 3 byområder, hvor der er en blanding af individuel naturgas, oliefyr og elopvarmning. Der er Nyråd, Neder Vindinge / Kastrup og Ørslev. For de 4 områder tilsammen er godt halvdelen af varmebehovet dækket med naturgas, og resten er fordel mellem olieopvarmning og elvarme. Der er nogle variationer i fordelingen mellem naturgas, olie og elvarme. Neder Vindinge / Kastrup er interessant bl.a. fordi 28 % af husstandene stadig er olieopvarmede. I Iselingen er udfordringen at halvdelen af husene er elopvarmede og skal have radiatorer eller gulvvarme for at kunne udnytte fjernvarmen. Der er dog gode muligheder for at få udbredt fjernvarmen til gavn for borgerne og miljøet. 4

5 Opvarmningsnmiddel Iselingen / Vordingborg Øst Neder Vindinge- Kastrup Ørslev Nyråd Alle 4 områder El 48% 12% 25% 12% 19% Olie (samt petroleum og flaskegas) 15% 28% 23% 20% 23% Fast brændsel (kul, koks,brænde m.m.) 0% 1% 1% 2% 1% Naturgas 37% 58% 50% 65% 56% Andet og uoplyst 0% 1% 0% 2% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 1. Opgørelse over hvordan varmebehovene i de 4 områder er dækket i dag. Med overtagelsen af Masnedøværket har Vordingborg Forsyning nu mulighed for at optimere driften til gavn for varmeforsyningen. Der er i dag en pæn overkapacitet på forsyningsanlæggene, og der er plads til at udvide varmegrundlaget. Disse optimeringer suppleres med en vurdering af etablering af en ny krydsning af sundet med endnu en transmissionsledning. Ud over behovet for scenarieberegninger med udvidelse af forsyningsområderne og en optimal drift af anlæggene sættes tiltagene ind i en plan med forslag til udbygningstakt. Desuden behandles Masnedøværkets drift og elmarkedet. Masterplanen indeholder endvidere en opgørelse af energisparepotentialet ved udvidelse af forsyningsområdet og konvertering af individuel olie- og naturgasfyring til fjernvarme. Dette energisparepotentiale kan bidrage til opfyldelsen af Vordingborg Forsynings energispareforpligtelse. Nye transmissionsledninger til fjernvarme giver desuden muligheder for at sænke fjernvarmetemperaturerne og dermed varmetabene fra fjernvarmerørene. Masterplanen er udarbejdet i dialog med Vordingborg Forsyning A/S, Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og PlanEnergi. DFP er projektleder. 1.2 Fjernvarme til de fire nye områder I denne rapport tages udgangspunkt i de nuværende forsyningsområder med fjernvarme. Der regnes på et optimalt samspil mellem varme/el produktion på Masnedøværket og de øvrige spids- og reservelastcentraler med etablering af en ny krydsning af sundet. Vordingborg Forsyning har et ønske om at stræbe imod en CO 2 -neutral varmeforsyning. Derfor er de følgende alternativer (3, 4 og 5) regnet igennem hvor naturgas- eller olie-kedlerne på de to by-centraler er erstattet af en flisfyret spidslast forsyning. Ud fra denne situation undersøges følgende fjernvarme-alternativer: 0) Nuværende forsyning af Vordingborg; referencen 1) Etablering af ny sundledning som forudsætning for tilslutning af de nye områder 2) Forsyning af Iselingen Spidslastcentraler ændres fra naturgas forsyning med flis. 3) Forsyning af Iselingen og Neder Vindinge-Kastrup 4) Forsyning af Iselingen, Neder Vindinge-Kastrup og Ørslev 5) Forsyning af Iselingen, Neder Vindinge-Kastrup, Ørslev og Nyråd 5

6 Disse alternativer vurderes selskabsøkonomisk for Vordingborg Forsyning. Desuden sammenlignes økonomien for en standardforbruger med fortsat individuel forsyning med naturgas. Rækkefølgen for tilslutning af områderne er aftalt med Vordingborg Forsyning, men der er ikke aftalt en tidsplan for udførelse. 1.3 Resultater Alt. Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 + Neder Værdier i tabel i Kr./år Vordingborg Ny transmissionsledning Kastrup + ny Vindinge / + Iselingen reference fliskedel + Ørslev + Nyråd Forbedring af resultat Forbedring pr. solgt MWh Tabel 2. Selskabsøkonomiske resultater ved de 5 alternativer for Vordingborg Forsyning A/S. Det ses i tabellen at ved den fulde udbygning med alle fire områder giver et positivt resultat for Vordingborg Forsyning på 5,4 mio.kr pr. år. Det ses desuden at de opstillede alternativer har positiv selskabsøkonomi, bortset fra de første to trin: alternativ 1 og 2; (ny transmissionsledning og forsyning af Iselingen). Det er dog forstærkningen af transmissionsnettet der er forudsætningen for forsyning af de nye områder. Den er nødvendigt for at have effekt nok til alle de nye områder. Det maksimale effektbehov stiger gennem beregningerne fra 30 MW i referenceberegningen til 41 MW i alternativ 5. Desuden er den nuværende ledning 37 år gammel, og den nye ledning giver den nødvendige tryghed for leverance til alle forbrugerne. Et forbedret transmissionsnet vil også kunne forsyne de nuværende byområder med lavere temperaturer, og det vil kunne reducere nettabene i gadenet og stikledninger. Med fremtidig optimering af afkølingsforholdene i byen vil der kunne realiseres en besparelse. En investering på op til 1 mio.kr. i kampagnetiltag i det nuværende forsyningsområde vil være en drifts og selskabsøkonomisk fordel for Vordingborg Forsyning. Et sådant initiativ forudsættes at kunne give en besparelse på 2% af det nuværende varmetab fra fjernvarmerørene. Dette er dog ikke indregnet i økonomien i tabellen overfor. Et væsentligste resultat er, at tilslutning af de nye områder vil være en gevinst også de nuværende varmeforbruger. Det kan derfor overvejes om der skal gives fordelagtige tilslutningsbetingelser til nye forbrugere i en afgrænset tilmeldingsperiode. 6

7 1.4 Økonomi for de nye forbrugere I tabel 3 vises, at der er en økonomisk gevinst for de nuværende forbrugere af naturgas i at tilslutte sig fjernvarmen. Hvis forbrugere med et ældre gasfyr står overfor at skulle skifte fyr, vil fjernvarme være interessant. Som alternativ er regnet på et jordvarmeanlæg. Men også her er der bedre forbrugerøkonomi i fjernvarmen. Fjernvarme er også interessant for forbrugere med elvarme (se tabel 4). I elopvarmede huse skal der dog investeres i et vandbåret fordelingssystem (gulvvarme /radiatorer), men som det ses i tabellen vil en merinvestering på kr. ( kr.) give en fornuftig økonomi for forbrugeren. Nyt jordvarmeanlæg Ny fjernvarme 100% årsvirkningsgrad 280% årsvirkningsgrad Køb af energi 18 MWh á kr kwh á kr 1, kr./år M3 afregning 519 m3 á kr 1, kr./år Drift og vedligehold kr./år Fast rumbidrag 130 m2 á kr 13, kr./år Abonementsbidrag 1 á kr kr./år Investering, husinstallation % kr./år Tilslutning / Investering % % kr./år Årlig udgift i. moms kr./år Nuværende ældre naturgasfyr Nuværende nyere naturgasfyr 85% årsvirkningsgrad 98% årsvirkningsgrad Køb af energi m3 Ngas á kr.8, m3 Ngas á kr.8, kr./år Drift og vedligehold kr./år Abonementsbidrag 1 á kr á kr kr./år Årlig udgift i. moms kr./år Nuværende ældre oliefyr Nuværende nyere oliefyr 75% årsvirkningsgrad 90% årsvirkningsgrad Køb af energi l olie á kr. 11, l olie á kr. 11, kr./år Drift og vedligehold kr./år Årlig udgift i. moms kr./år Tabel 3. Forbrugerøkonomi for de nye forbrugere. Der forudsættes samme betingelser som for de nuværende forbrugere i Vordingborg, både med hensyn til tilslutning og afregning. Der er sammenlignet med nuværende naturgasforsyning med hhv. et ældre og et nyere oliefyr, et ældre og et nyere naturgasfyr, samt som alternativ et nyt jordvarmeanlæg. Alle beløb er inkl. moms. Bemærk at beløbene er afrundede. Ny fjernvarme + centralvarme Nuværende elopvarmning 100% årsvirkningsgrad 100% årsvirkningsgrad Køb af energi 18 MWh á kr kwh á kr 1, kr./år M3 afregning 519 m3 á kr 1, Drift og vedligehold kr./år Fast rumbidrag 130 m2 á kr 13, kr./år Abonementsbidrag 1 á kr kr./år Investering, husinstallation % kr./år Tilslutning / Investering % kr./år Årlig udgift i. moms kr./år Tabel 4. Forbrugerøkonomi for de nye forbrugere i elopvarmede huse. 7

8 1.5 Samfundsmæssige virkninger Miljømæssigt er udvidelsen er fordel. Der vil ske en reduktion af CO 2 -udledningen med ton/år. Desuden kan lokale miljø skånes for røg fra de individuelle fyringsanlæg. Beskæftigelsesmæssigt er betydningen også markant i anlægsfasen. Der skal investeres omkring 179 mio.kr i etablering af fjernvarmeledninger, vekslerstationer mv. Det skønnes at kunne give en lokal beskæftigelse på 200 mandeår. VVS arbejderne i de individuelle ejendomme er også betydelige og her forventes at ejerne skal investere omkring 87 mio.kr. Det skønnes at give en lokal beskæftigelses effekt på 100 mandeår. Ved denne type udvidelse af et fjernvarmeområde kræve lovgivningen at samfundsøkonomien gennemregnes for projektet. Den fulde udbygning (alternativ 5) giver et samfundsøkonomisk overskud på 4,2 mio.kr over 20 år med en kalkulationsrente på 4%. Det svarer til en intern forrentning på 4,2%. Det er lidt mindre end de 5% man tidligere har forventet at energiprojekter skulle leve op til. Imidlertid har Regeringen varslet en nedsættelse af kalkulationsrenten. Derfor vurderes projektet at være positivt for samfundet også når man tager de beskæftigelses effekter med. 1.6 De efterfølgende undersøgelser og initiativer Sideløbende med denne rapport er der indsendt projektforslag til Vordingborg Kommune. Dels på etablering af en ny transmissionsledning og krydsning af sundet fra Masnedø samt et projektforslag med etablering af fjernvarme i Iselingen. Disse forslag gennemgår den nødvendige myndighedsbehandling ifølge Varmeforsyningsloven. Efterfølgende skal der også indsendes projektforslag for de kommende udvidelser i de 3 andre områder. Vordingborg Forsyning skal tilrettelægge en informations- og salgskampagne overfor de kommende forbrugerne. Det er pt. indstillingen, at de nye forbrugere skal med på samme betingelser som de nuværende, men man kunne godt lancere kampagnetilbud. Ud over Masnedøværket og de to nuværende bycentraler er der også andre muligheder for forsyning af varme til fjernvarmenettet. Ved Ørslev ligger fabrikken DMG, som har egen gasmotor k/v-anlæg og et konstant varmeforbrug på MWh jævnt fordelt over hele året. Et muligt scenarie kunne være, at Vordingborg Forsyning overtager kraftvarmeanlægget og forsyner DMG med fjernvarme. Motoranlægget kan så indgå i den samlede drift. Et andet scenarie er at DMG levere spids- og reservelast til nettet fra en ny flisfyret varmecentral. Et andet muligt initiativ er et biogasprojekt, som er i støbeskeen nordnordvest for Vordingborg. Her kunne Vordingborg Forsyning tilbyde at modtage biogassen til enten 8

9 et nyt kraftvarme-satellitanlæg, eller måske kunne biogassen anvendes på det nuværende motoranlæg hos DMG, der derved ville komme til at køre i grundlast. På Masnedøværket er der mulighed for at by-passe henholdsvis turbinen og fjernvarmeveksleren. Det undersøges om det giver mulighed for at optimere driften. Med forstærkning af transmissionsnettet bliver der mulighed for at levere fjernvarme med lavere temperaturer. Der kan derfor blive væsentlige fordele ved at forberede bynettet for brugerinstallationer på lavere fjernvarmetemperaturer ved at forbedre afkølingsmulighederne hos forbrugerne mv. 9

10 2 Metode For de nye områder har Vordingborg Kommune venligst bidraget med BBR-data for de enkelte ejendomme. På kortniveau er der sket en udvælgelse således at de ejendomme, der ligger langt fra et muligt fjernvarmenet, er sorteret fra. For de mulige ejendomme er der beregnet et varmebehov. Det er gjort med nøgletal og ud fra BBR- dataenes angivelser af alder, anvendelse og arealer af de pågældende bygninger. Erfaringsmæssigt er denne metode udmærket for almindelige boliger. Men der kan være usikkerhed vedrørende institutioner, erhverv og andre større forbrugere. Derfor er der indhentet forbrugsdata fra Vordingborg Kommunes egne institutioner i området. Desuden er der indhentet forbrugsdata fra en række ejere af større ejendomme i områderne. Der er i bilag4 forslag til linjeføring, længder og dimensioner på transmissionsledningerne. Ledningstabet i distributionssystemet sættes til maksimalt 15 % når der anvendes twinrør serie 2. Ved transmissions-ledningerne anvendes også twinrør, bortset fra den største dimention (DN300) der pt kun findes som enkeltrør. Det er forudsat at den nuværende sundkrydsning ikke anvendes mere og derfor at der fratrukket et varmetab på 56 W/m. Da ledningens præcise tilstand ikke er kendt er der tale om en vurdering. Varmegrundlaget for den nuværende forsyning af Vordingborg (Alt. 0) stammer fra månedlige driftsdata fra 2010, som er korrigeret i forhold til graddøgn. Erfaringsmæssigt opgiver Vordingborg Forsyning varmetabet i fjernvarmenettet til 20% af varmeproduktionen. Den del af varmesalget (nettovarmebehov; NVB) som går til opvarmning af brugsvand sættes til 17% (af NVB). Behovet for rumopvarmning er fordelt over året i forhold til udetemperaturen. Nettabet er fordelt over året i forhold til jordtemperaturen. Med disse data kan der opstilles varmebehov og ledningstab for forsyning af de nye områder. Data for forsyningsanlæggene er indhentet fra Vordingborg Forsyning. Specielt har der været en dialog med Masnedøværket (Driftsleder Erik Debel Jensen) om angivelse af anlægs- og driftsdata for kraftvarmeværket og fliskedlen der. De alternativer der er oplistet i afsnit 1.2 beregnes i simuleringsprogrammet energypro, som beregner forsyningsværkernes optimale drift time for time gennem et år. Først opstilles en model af den nuværende situation (referencen). I de følgende alternativer lægges områderne til nettet et efter et. Den nye sundledning indgår i alle de følgende beregninger. Alle alternativerne referer derfor til alternativ 0 i forhold til forbedring af resultat. EnergyPRO-modellerne bygger på en række forudsætninger, hvoraf en del er oplistet i bilag 1. Hovedresultaterne fra energypro er hhv. den årlige energiomsætning og det årlige driftsresultat. I produktionsomkostningerne er kun medtaget de nødvendige udgifter til brændsel og afgifter samt bortkørsel af slagger. Det forudsættes at de øvrige driftsudgifter ikke påvirkes af det forøgede driftstimetal. Beregning af selskabsøkonomi og beregning af økonomi for en standard-forbruger udføres i regneark. Almindelig administration og drift er kun medtaget i det omfang det henhører til den ekstra administration af nye forbrugere og drift af nyt ledningsnet, desuden er indtægter fra salg af varme samt faste afgifter medtaget. 10

11 3 Fjernvarme i de nye områder 3.1 Områdernes størrelser og varmebehov De deltagende ejendomme er som udgangspunkt 80% af samtlige ejendomme i de nye områder. Opvarmningsnmiddel Antal ejendomme Ejendomme i % Netto varmebehov i MWh/år Netto varmebehov i % 1 Elektricitet % % 2 Gasværksgas. 1 0% 31 0% 3 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) % % 4 Fast brændsel (kul, koks,brænde m.m.). 33 1% 601 1% 7 Naturgas % % 9 Andet. 9 0% 145 0% Uoplyst 6 0% 184 0% I alt % % Tabel 5. Samlet optælling for de 4 nye områder.(se deltailjeret oversigt i bilag 2) Det kan bemærkelses at kun halvdelen af ejendommene er forsynet med naturgas. Der ud over forsynes den anden halvdel med olie eller er elopvarmede. Når der ses på varmebehovet har de ejendomme med naturgas et større forbrug. Der er forholdsvis mange elopvarmede ejendomme. Her er der den særlige udfordring at der skal indlægges centralvarme og det er et noget større indgreb i huset end blot at skifte fra olie eller naturgas til fjernvarme. Fjernvarme Vordingborg reference Ny sundkryds og transmissionsledning + Iselingen Alle 4 områder + Neder Vindinge / Kastrup + Ørslev + Nyråd Vordingborg, nuværende MWh Iselingen MWh Ndr. Vinding, Kastrup MWh Ørslev (-DMG) MWh Nyråd MWh Netto varmebehov MWh Varmetab i fjernvarmenet MWh Varmeproduktion på værker MWh Tabel 6. Levering af varme til det nuværende forsyningsområde samt de 4 nye områder. 3.2 Tilslutningens betydning Ved det første nye område (Iselingen) er der undersøgt hvordan tilslutningen påvirker selskabsøkonomien. Det er dyrt at lægge fjernvarme ud i et nyt område og der vil 11

12 naturligt være en grænse for hvor få ejendomme der kan tilsluttes for at det kan løbe rundt for Vordingborg Forsyning A/S. I nedenstående figur er vist forbedringen af økonomien ved forsyning af Iselingen. Det er udregnet for forskellige % tilslutning. Alt. 2a Alt. 2 Alt. 2b Alt. 2c Alt. 2d Alt. 2e Alt. 2f Alt. 2g Tilslutning 100% 80% 60% 30% 25% 20% 15% 10% Antal ejendomme stk. Selskabsøkonomi Forbedring af resultat Tus.kr./år Forbedring pr. solgt MWh kr./mwh Tabel 7. Tilslutnings betydning for økonomien for Vordingborg Forsyning. Bemærk at referencen her er alternativ 1. Det ses i tabellen at der skal være mindst 20% tilslutning for at det løber rundt. Det svarer til mindst 40 af de 199 mulige ejendomme. Det er meget realistisk at få 20% tilslutning, og det viser at projektets økonomi er meget robust. Det skal dog anbefales at målet for tilslutninger er 80% indenfor en kort årrække. Det er forudsat at der lægges fjernvarme i hele området, men kun stik ind til de ejendomme der tilmelder sig. Desuden er der ikke regnet med specielle udgifter til markedsføring eller rabatter i en tilmeldingsperiode. Disse forhold bør overvejes når projektet efter myndighedsgodkendelse skal planlægges i detailjer. I figuren nedenfor er vist hvordan økonomien er sammensat. Figur 1. Indtægterne er søjlerne over 0, med varmesalget som den største andel, samt kubikmeterbidrag og rum- og abonnementsbetaling. Udgifterne består dels af ekstra produktionsomkostninger på forsyningsanlægene (Masnedø), og en smule ekstra driftsudgifter til pumper, administration mv. De ekstra kapitalomkostninger er en væsentlig post, især ved de lave tilslutninger. Grunden til at kapitalomkostningerne stiger ved lavere tilslutning skyldes at investeringerne er 12

13 fratrukket værdien af energibesparelsen (læs mere i afsnit 5.3). Jo færre huse, der tilsluttes des færre energibesparelser realiseres, ved at konvertere fra for eksempel olie til fjernvarme. 3.3 Nettabets betydning Der er tab af varme i alle fjernvarmesystemer og dét tab er alt overvejende fra fjernvarmerørene i jorden. I Vordingborg er dette tab 20% af den samlede varmeproduktion fra Masnedø og de to bycentraler. Fjernvarmenettet i det nuværende Vordingborg by er adskilt fra transmissionsnettet med varmevekslere. I bynettet har der gennem de sidste år været gjort en indsats for at forbedre afkølingsforholdene hos forbrugerne. Blandt andet har indførelsen af kubikmeter(m 3 ) tariffen betydet større fokus hos forbrugerne på at få så meget varme ud af hver m 3 som muligt, og det har forbedret afkølingen af vandet og dermed returtemperaturen i fjernvarmenettet. Denne udvikling er vigtig, både fordi lavere temperaturer i fjernvarmerørene betyder mindre varmetab til jorden rørene ligger i, og fordi driften på Masnedø har fordel ved at få en lav returtemperatur, som giver bedre udnyttelse af kraftvarmeværket. Det ses blandt andet ved at den nye transmissionsledning giver mulighed for lavere temperaturer i transmissionsnettet og dermed en højere elydelse på kraftvarmeværket. I bynettet er temperaturerne om vinteren; 80 o frem og 45 o retur. Om sommeren er de 69 o frem og 52 o retur. Hvis fremløbstemperaturerne for eksempel kan sænkes 2 o og returen 1 o vil det betyde 2% reduktion af nettabet. I tabellen nedenfor er den situation stillet op og det er her vurderet at der kan investeres 1 mio.kr. for at opnå den besparelse i nettabet på 2%. Alt. Alt. 1 Alt. 1a Værdier i tabel i Kr./år Produktionsomkostninger PO Kapital-omkostninger KO Ny transmissionsledning Reduktion i nettab Drifts-resultat DR Samlet omkostning PO + KO - DR Forbedring af resultat Forbedring pr. solgt MWh 1 Tabel 8. Resultat for selskabsøkonomien ved en indsats på 1 mio.kr. for reduceret nettabet med 2%. Resultatet viser at med en investering på op til 1 mio.kr. vil det være en fordel for Vordingborg Forsyning at arbejde for at reducere nettabet med 2%. Der ud over 13

14 kommer fordele ved forbedret ydelse på Masnedø, som ikke er regnet ind i ovenstående. Der er forudsat at investeringen på 1 mio.kr., enten kan gå til egentlige tilskud til forbrugerne eller anden form for kampagneudgifter, som kan forbedre afkølingsforholdene hos forbrugerne. Værdien af energibesparelsen giver også et pænt bidrag (hhv og kr. i alternativ 1 og 1a) til investeringerne. (se mere om det emne i afsnit 5.3) 14

15 4 Masnedøværket og andre forsyningsanlæg Foto af Masnedøværket. Historisk har der været kraftværk på grunden siden Det nuværende biomassefyrede anlæg er fra I 2006 tilføres mulighed for havvandskøling af turbinen. I 2011 idriftsættes fliskedlen. De nævnte dele af Masnedøværket overtages i 2012 af Vordingborg Forsyning. Gasturbineanlægget i forgrunden af billedet ejes fortsat af DONG Energy og indgår ikke i beregningerne i masterplanen. 4.1 Biomasse-kraftvarmeanlæg MKV 77 Anlægget består af en kedel, der både kan fyres med halm og flis. Der produceres damp på kedlen som ledes til en modtryksturbine med udtag for fjernvarme. Desuden er der havvandskøling af turbinen således at elproduktion er mulig på tidspunkter uden fjernvarmeaftag, men denne mulighed benyttes dog ikke pt.. Denne mulighed er heller ikke medtaget i beregningerne i denne rapport. Ligeledes er muligheden for bypass af turbiner heller ikke medtaget i beregningerne. Den nominelle elydelse er 9,2 MW, fjernvarmeydelse: 22 MJ/s og den indfyrede effekt: 35 MJ/s. I praktisk drift reduceres elydelsen med ca. 10%, som går til egetforbrug. Desuden går der lidt ekstra brændsel i forbindelse med opstart og nedlukning af anlægget. Til beregningerne er valgt følgende ydelser på anlægget så beregningerne kommer til at afspejle den virkelige drift bedst muligt. 15

16 MKV77 basis Ved fremløbstemeratur på 97 gr.c Ved fremløbstemeratur på 85 gr.c Max Min. Max Min. Lastpunkter a 4 6 Indfyret effekt 31,7 24,5 16,9 MW 31,7 24,5 16,9 MW Gennemsnitlig varmeydelse 20,1 15,9 11,0 MW 20,1 15,9 11,0 MW Gennemsnitlig elydelse (netto) 8,5 6,2 4,0 MW 8,9 6,2 4,0 MW Varmvirkningsgrad 63,4% 64,6% 65,1% 63,4% 64,6% 65,1% Elvirkningsgrad 26,7% 25,1% 23,6% 28,0% 25,1% 23,6% Samlet virkningsgrad 90,1% 89,7% 88,7% 91,4% 89,7% 88,7% Tabel 9. Ydelser på Masnedøanlæg MKV 77. Der er taget udgangspunkt i leverandørens lastpunkter for drift af anlægget samt den aktuelle drift. Lastpunkt 6 bruges dog meget sjældent. Selve kedlens virkningsgrad er vurderet til 95%. Bemærk at virkningsgraderne i tabellen er ved drift. Årsvirkningsgraderne er lidt lavere pga. opstart og nedlukning af anlæg. I 2010 var årsvirkningsgraderne for el: 21,2% og for varme: 60,9%. I tabellen fremgår det, at der er en forbedring af elydelsen fra 8,5 til 8,9 MW når der ikke kræves så høj en fremløbstemperatur som tilfældet er i dag. Ved en ny sundkrydsning og forbedret transmissionssystem bliver det muligt at kunne sænke temperaturerne. I alternativerne regnes der således med effekterne ved en fremløbstemperatur fra Masnedø på 85 gr.c. Kedlen fyres med både halm (81 %, af energiindhold) og træflis (19 %, af energiindhold). Kedlen kan dog også køre med 100% halm, men den mulighed anvendes ikke i beregningerne. Ved fyring med halm føres halmen frem til indfyringssystemet via 2 halmlinjer. Ved kedlens front er placeret 2 lodrette snegle, som opriver halmen. 2 stokersnegle presser halmen ind i fyrrummet på en vandkølet vibrationsrist. Ved fyring med flis bringes flisen fra silo frem til skaktene mellem halmopriverene og stokersneglene. Herved blandes flisen med halmen og indfyres sammen med denne. Primærluften tilføres gennem små huller i risten. Sekundærluften tilføres dels ved indfyringsåbningerne og dels højere oppe. Kedlens trykpart har et driftstryk på 91 bar. Driftstemperaturen er 521 gr.c. Det nominelle dampflow er på 13,4 kg/s. Dampturbinen er en ABB modtryksturbine med en max. elydelse på kw. I tilknytning til anlægget er etableret en akkumuleringsbeholder til fjernvarmevand. Beholderen har en højde på 33 m og en diameter på 14,6 m. Bruttovolumen er på m 3. Beholderen er trykløs og forsynet med en dampgenerator i toppen. Ud over kraftvarmeværket er der på Masnedø en traditionel fliskedel (MKV 87) til produktion af fjernvarme, dog uden kondensering af røggasser. Ydelsen er på 6 MJ/s og virkningsgraden vurderes til 90%. 4.2 Alternativ flisfyret varmecentral Som alternativ til de naturgas- og olie fyrede kedler på centralerne på Nyvej og Bødkervænget er der regnet med en ny spidslast forsyning baseret på flis. En sådan forsyning kan etableres i forbindelse med industrivirksomhed for eksempel på Masnedø 16

17 eller ved DMG i Ørslev. Ydelsen der kan reserveres til fjernvarme er sat til 20 MJ/s og virkningsgraden 90%. I alternativerne er kedlen regnet som en del af forsyningsvirksomhederne, men man kunne også forestille sig den opstillet af 3. part hvor varme købes af Vordingborg Forsyning til 250 kr./mwh. Bemærk at kedlen således ikke er med i anlægsbudgettet i næste afsnit, da den finansieres gennem driftsudgifterne (eller varmekøbet). 4.3 Driftsdata for forsyningsanlæggene En af effekterne ved at udvide fjernvarmeområderne er at udnytte Masnedøværket bedre. I den følgende tabel er dette illustreret og der er også brændselsforbruget er også angivet. Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 5b + Neder + Nyråd med Vordingborg Ny transmissionsledning Kastrup + ny Vindinge / + Iselingen + Ørslev + Nyråd naturgas reference spidslast Alternativ fliskedel Varmedækning Masnedø kraftvarme 94% 93% 93% 89% 84% 79% 79% Masnedø fliskedel 6% 6% 7% 10% 13% 15% 15% Naturgaskedler 0,4% 0,5% 0,5% 7% Alternativ fliskedel 1% 4% 7% Driftstimer Masnedø kraftvarme Masnedø fliskedel Naturgaskedler Alternativ fliskedel Brændselsforbrug Halm i ton Flis i ton Naurgas i m Tabel 10. Driftsdata for forsyningsanlæggene i de opstillede alternativer. Der er desuden et beskedent olieforbrug på de to bycentraler, som ikke er medtaget. Tabellen viser at Masnedøværket får flere driftstimer efterhånden som fjernvarmeområdet udvides. Samtidig falder varmedækninger fra Masnedøværket fra de 94% i dag til 79% med de 4 nye områder. Det vil sige at Masnedøværket bliver udnyttet bedre, men kan have svært ved at følge med. Derfor får de andre kedler flere driftstimer og større betydning for økonomien. Alternativ 5b er medtaget for at vise hvad der sker hvis der ikke bliver etableret en alternativ flisfyret varmeforsyning. Det vil i det tilfælde være de to naturgasfyrede bycentraler der skal klare en del af forsyningen. Det resulterer dels i et øget CO 2 -udslip på grund af naturgassen, samt øgede udgifter. Forbedringen af selskabsøkonomien vil falde fra 5,4 mio.kr./år i alternativ 5 til 2,4 mio.kr./år i alternativ 5b. 4.4 Elprisens betydning En vigtig del af indtægtsgrundlaget for drift af Masnedøværket er salg af el. I den nuværende situation (alt.0) er der et elsalg på 24,4 mio.kr og driftsudgifter på 29,3 17

18 mio.kr. I den fuldt udbyggede situation (alt. 5) vil der være et elsalg på 29,4 mio.kr. og driftsudgifter på 39,8 mio.kr. (se beregningerne i bilag 6). Indtægterne fra salget af el dækker således størstedelen af de løbende driftsudgifter til køb af brændsel, afgifter mv. Elsalget består dels af et tilskud på 150 kr/mwh, som tilgodeser at MKV77 producerer el på biomasse (halm og flis). Den største del af elindtægterne kommer dog fra det direkte salg af el på spotmarkedet. Dette marked styres af en fælles-nordisk børs, som sørger for prissætning af el for hver time. Der er således variationer i elprisen på døgnniveau hvor el typisk er dyrest indenfor normal arbejdstid samt hen under aften hvor der laves mad (kogespidsen). Der er også variationer hen over året hvor priserne blandt andet er påvirkede af kraftvarmeværkernes bundne elproduktion når de skal levere varme til byernes fjernvarme. Desuden påvirkes elpriserne også af vandkraft fra Norge og Sverige hvor vandstanden i de opdæmmede elve har betydning. I de senere år har vindkraften også fået en væsentlig indflydelse på elpriserne, da priserne på el dykker når det blæser og stiger når det er vindstille. Der ud over har en række andre faktorer indflydelse på elpriserne; brud på kabler til udlandet, havarier på kraftværker, drift på atomkraftværkerne i Sverige og Tyskland og meget andet. Spotpriserne fastlægges for et døgn og de bliver meldt ud dagen før driftsdøgnet. Det er således et temmelig bevægeligt elmarked hvor MKV77 også skal byde ind med sine prisbud og sælge den producerede el. Figur z. Udvikling i el-spot priser. Kurverne til venstre er de gennemsnitlige el priser for årene 2001 til Kurverne til højre er de gennemsnitlige elpriser pr. måned. Kilde: og Energinet. Figuren viser at der generelt er sket en stigning i elpriserne fra 2001 til Men der er hele tiden variationer fra år til år og som det ses var der også store variationer i Senest har man set at elpriserne er faldet og der er derfor lavet en særlig be- 18

19 regning (alt.5a) for driften med de mest aktuelle elpriser (perioden 27/ til 26/6 2012). Elpriser, spotmarkedet År 2010 År 2011 År Almindelig gennemsnit kr./mwh Drifts gennemsnit kr./mwh Tabel 11. Gennemsnitlige elpriser for de sidste år. Drifts gennemsnittet er gennemsnitsprisen for den solgte el i beregningerne (alt.5; priserne fra 2011 og 5a; priserne fra ). For at se hvor følsom driften er i forhold til elprisernes variationer er der altså gennemført en beregning for et driftsår hvor de nyeste elpriser er brugt i stedet for priserne for Resultaterne er indsat i samme type skema som tabel 1. Alt. Alt. 0 Alt. 5 Alt. 5a Værdier i tabel i Kr./år Vordingborg reference + Nyråd Nyeste elspot priser Produktionsomkostninger: PO Kapital-omkostninger: KO Driftsresultat: DR Samlet omkostning: PO + KO - DR Forbedring af resultat Forbedring pr. solgt MWh Tabel 12. Selskabsøkonomien ved drift med de nyeste el-spotpriser. Det ses i tabellen at økonomien er følsom overfor elpriserne. Størstedelen af det overskud der vil være med den fulde udbygning, kan således forsvinde med manglende elindtægter. I alt. 5a er salg af el 25,8 mio.kr. pr. år og i alternativ 5 på 29,4 mio.kr./år. Der mangler således elindtægter på 3,2 mio.kr. og for produktionsomkostningerne er forskellen 3,6 mio.kr. Det dog vigtigt at bemærke at økonomien stadig er positiv i det fuldt udbyggede scenarie, og at man med dette varmegrundlag vil have en mere robust økonomi i forhold til elpriserne end man har i dag. I forhold til elprisernes udvikling i fremtiden kan man kun spå. Støtten på de 150 kr/mwh vil givetvis bestå, da elproduktion på biomasse er en forudsætning for at Danmark kan nå de langsigtede mål om at blive fossil-fri. Udviklingen på elspotmarkedet vil givetvis svinge, som det er set de foregående år, men der vil være nogle langsigtede tendenser i prisudviklingen på el. For højere elpriser taler følgende; Når det økonomiske opsving sætter ind igen, vil efterspørgslen på el stige. Etablering af flere udlandsforbindelser blandt til Tyskland vil udligne priserne - givetvis til et højere niveau. 19

20 Afvikling af atomkraften og generel fornyelse af kraftværkskapaciteten i Europa kræver store investeringer. Prioritering af CO 2 -neutral elproduktion samt eventuel opstramning af CO 2 - kvote-systemet. For lavere elpriser taler; Hvis den økonomiske afmatning fortsætter eller forværres, kan efterspørgslen på el falde. Mere vindmølle-el presser prisen nedad, men skaber også større fluktuationer. Effektiviseringer i el-sektoren og større konkurrence. Priserne på de brændsler der i Danmark og vore nabolande bliver brugt til elproduktion (halm, træ, naturgas, og kul) kan stige eller falde og det vil selvfølgelig også have indflydelse på elpriserne. 4.5 Muligheder på regulerkraftmarkedet På el-området er det statens selskab Energinet, der har ansvaret for at der til stadighed er ballance i elsystemet. Derfor bliver de såkaldte regulerkraftydelser udbudt hvor der indenfor få minutter og sekunder skal kunne reguleres op og ned for kapasiteten. Det har traditionelt været de store kraftværker, der har sørget for dette, men med liberaliseringen af elmarkedet har mindre kraftvarmeværker også fået mulighed for at byde ind på disse ydelser. I Vest-danmark er der blandt andet blevet etableret en række anlæg med elkedler, som hurtigt kan regulere forbruget. Dette har ind til for nylig været en fin forretning for investorerne og det har derfor været naturligt at overveje at etablere et sådant anlæg på Masnedø. Imidlertid har regulerkraftmarkedet udviklet sig, og der er ikke pt. økonomi i investering i en elkedel. Det anbefales derfor ikke at gøre mere ved dette for nuværende. Elmarkedet er dog ret bevægeligt, så situationen kan godt være anderledes om få år og så kan man overveje en investering igen. Dette har ingen indflydelse på overvejelserne omkring de øvrige varme-forsyningsanlæg, da varme-leveringen fra en elkedel ikke er afgørende ved planlægningen af varmeforsyningen. 20

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Energi i Knudby-Borup

Energi i Knudby-Borup Energi i Knudby-Borup Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Energi i Gullev. Rapport

Energi i Gullev. Rapport Energi i Gullev Rapport Den 1. maj 2015. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Projektet er gennemført i regi af LAG-Viborg

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk

Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk Notat Projekt: Dato: 5. marts 2015 Brædstrup Fjernvarme Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk Linn Laurberg Jensen PlanEnergi, Værksgruppen E: llj@planenergi.dk T: +45 9682 0450

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere