Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013"

Transkript

1 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke

2 Indholdsfortegnelse Årsrapport RESUMÉ FORMÅL LOVGIVNING ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING FORSIKRINGSLØSNINGER TAKSTFINANSIERET OMRÅDE FORSIKRINGER ARBEJDSSKADER Arbejdsulykker pludselige skader inden for 5 dage Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Arbejdsulykker fordelt på legemsdel Arbejdsulykker fordelt på skadens art AES erhvervssygdomme sker over tid Brilleskader Borgere i aktivering FORSIKRINGSSKADER PÅ TING AKTIVITETER FORSIKRINGSENHEDEN PROJEKTER Udbud af forsikringer Brandparat Udbud af serviceaftaler endelige aftaler Nabohjælp Sikkerhedsmesse Administration af arbejdsskader SIKRING ERFARINGSUDVEKSLING, UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER RISIKOSTYRING - FØLGEGRUPPEN RISIKOSTYRINGSAKTIVITETER VAGTORDNING SAMARBEJDE STEVNS/FAXE KOMMUNER DEN SAMLEDE ØKONOMI ARBEJDSULYKKER SELVFORSIKRING CONTRA FORSIKRING? KOMMENDE AKTIVITETER Side 2 af 25

3 0. Resumé Årsrapport 2013 Denne rapport er en status over det forgangne år inden for forsikrings- sikrings- og risikostyringsområdet. Der er udarbejdet opgørelser over skadesforløbet på arbejdsskader og tingskader (bygning/løsøre/biler/ansvar). I 2013 har der været i alt 173 arbejdsulykker. Den samlede udgift i indeværende år har været på ca. kr. 3,9 mio. Kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet er i alt kr På side 6 i rapporten er dette nærmere beskrevet. På tingsskadeområdet har der været i alt 180 skader med en samlet udgift på kr På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb. De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet. Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at ville være medvirkende til færre ulykker på området og en nødvendighed, da kommunen fremadrettet skal betale en ekstra afgift til staten på 12%. Denne afgift beregnes på alle udbetalte erstatninger vedrørende erhvervsevnetab og mén. Via denne afgift er det Regeringens ønske at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet. Afgiften pålægges de enkelte institutioner via AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom). Den overordnede økonomi ses i nedenstående diagram: Kilde: Side 3 af 25

4 1. Formål Årsrapport 2013 Formålet med denne rapport er at give et overblik over kommunens forsikringer og skadesforløb. Endvidere er formålet at give direktionen, økonomiudvalget og byrådet en generel orientering om risikostyringen i kommunen, jfr. de godkendte politikker, hvoraf det fremgår, at der årligt skal udarbejdes en rapport over området. 2. Lovgivning Det fremgår af Styrelsesvedtægtens kapitel 4, 11, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos økonomiudvalget. 3. Administration og rådgivning Administrationen af kommunens forsikringer sker efter den vedtagne forsikringspolitik, hvor formålet er at sikre, at der administreres efter ensartede retningslinjer ved samtlige institutioner. rådgiver institutionerne om forsikringsforhold i form af nyhedsbreve, temadage, kurser og institutionsbesøg med henblik på en forebyggende indsats til minimering af risiko og nedbringelse af skader. Herudover er der indgået administrationsaftaler med mæglerfirmaet Willis på nedenstående områder med henblik på rådgivning af: 1) arbejdsskadeområdet 2) ansvarsskadeområdet 3) forsikringsområdet over selvrisikoen (dvs. sagsbehandler stort set alle sager selv) 4. Forsikringsløsninger Faxe kommunes forsikringer var senest i udbud i Aftaleperioden for de enkelte forsikringsselskaber er valgt fra den 1. januar 2014 til 31. december 2016 med ret til forlængelse i yderligere 2 år. Forsikringsprogrammet er etableret med nedenstående forsikringer: Bygningsbrand Gjensidige Løsøre Gjensidige Motorkøretøjer Topdanmark Entreprise Gjensidige Arbejdsskade, katastrofedækning - Protector Rejse AIG Kollektive ulykker AIG Kriminalitet AIG Lystfartøjer -Gjensidige Erhvervs- og produktansvar selvforsikret med enkelt undtagelser: o Kommunalt ledelsesansvar (bestyrelsesansvar) Gjensidige Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskoskader på biler. Side 4 af 25

5 Generelt er der høje selvrisikoer for kommunen, men den enkelte institution har kun en selvrisiko på kr. Undtaget herfra er dog arbejdsskadeområdet, ansvarsskadeområdet, rejseforsikringsområdet samt kriminalitetsforsikringen, hvor der ikke er nogen selvrisiko. Selvrisikoen anvendes til at forøge det forebyggende arbejde med at mindske skader. 5. Takstfinansieret område Der er etableret eget forsikringsprogram for udlejningsejendomme. Dette område er fuldt forsikret uden selvrisiko. Udlejningsejendomme er placeret hos Gjensidige. 6. Forsikringer For at kunne udarbejde en kvalificeret bedømmelse af skadeforløbet som grundlag for denne rapport, skelnes der mellem arbejdsskader og tingskader. Det skyldes at forløbet på en arbejdsskade først kan bedømmes endeligt efter 5-10 år. 6.1 Arbejdsskader Arbejdsskader er delt i 2 områder, nemlig arbejdsulykker, der er pludselige skader sket inden for 5 dage og erhvervssygdomme, der sker over tid Arbejdsulykker pludselige skader inden for 5 dage På arbejdsskadeområdet (ulykker) er kommunen selvforsikret og har dermed påtaget sig forpligtigelserne til at udbetale erstatninger til de ansatte i henhold til Lov om arbejdsskadesikring. Der er dog tegnet en katastrofedækning der dækker, hvis mere end to personer ved samme begivenhed kommer til skade, der vil kunne udløse mén-, erhvervsevnetabs- eller dødsfaldsdækning. Arbejdsulykker udbetales over en meget lang årrække. Hvor kommunen tidligere har betalt en forsikringspræmie, som repræsenterer kommunens samlede udgift for et skade år, så medfører selvforsikring et anderledes krav til dokumentation af kommunens reelle skadeomkostninger. Efter loven skal kommunen hensætte midler i regnskabet, så der er dækning for alle fremtidige udbetalinger på skader, der er sket i den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Der er foretaget en aktuaropgørelse af kommunens forpligtigelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsulykker, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet. For ultimo 2013 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. Afskrivningsprofilen fremgår af skema nedenfor. Sammenlignet med 2012 er det en stigning på kr. Forklaring på stigningen begrundes i: Side 5 af 25

6 1. Generelt har vores rådgiver Willis i løbet af 2013 indbygget en mere aggressiv hensættelsesmodel. Modellen bygger på den erfaring de har lavet siden den sidste større revision af deres hensættelsesmodel. 2. Generelt er en af de store forskelle, at de anfører hensættelser tidligere på sagerne end før den seneste revision. For 2013 året rammer dette således mere markant end det må forventes de kommende år. Det forventes, at opjusteringen for 2013 vil falde i løbet af 2014 og finde et mere naturligt leje. 3. Kommunen har 9 sager med løbende ydelser, hvor der de næste mange år sker udbetaling. Af disse 9 sager er kommunen blevet ramt af 3 nye sager, alle i alderen under 50 år; et par oven i købet som 40-årige. Dette rammer også den fremtidige simulering, idet det antages at væksten i sager vil fortsætte i nogen grad. Det vil sige beløb, som er beregnet frem til pensionsalderen. Beregningen af hensættelserne tager udgangspunkt i de samlede erstatningsudbetalinger. Primohensættelse (1. januar 2013) kr Ændringer i rentereserve kr Ændringer i RBNS kr Ændring i IBNR kr Afgiftshensættelser kr Ultimo hensættelse 31.december 2013 kr Forklaring på: Rentereserve: Denne beskriver hensættelser på de arbejdsulykker, hvor der er tilkendt en erhvervsevne tabs erstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret. RBNS: RBNS er et udtryk for den reserve der er på åbne skader som vi har fået kendskab til, men som endnu ikke er behandlet færdig. INBR: Dette er hensættelse til skader, der er indtrådte men endnu ikke er anmeldte. Afgiftshensættelser: Statsafgift på 12% til dækning af hensættelsen på åbentstående skader vedr. mén- og erhvervstab. Kommunens rådgiver Willis har udarbejdet et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår. Resultatet ses i tabellen nedenfor: Budgetår Forpligtigelse ultimo året 1 Skadesudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK+DSA * Årlig likviditets påvirkning * ASK = Arbejdsskadestyrelsen DSA = Den Sociale Ankestyrelse Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditetspåvirkning. Generelt bliver 80% af alle anmeldte skader anerkendte som arbejdsulykker og de resterende 20% bliver afvist. I øjeblikket har kommunen 9 sager med løbende udbetalinger på erhvervsevnetab, det vil sige månedlige ydelser til personer, der er kommet til skade i tjenesten og hvor erhvervsevnetabet har været over 15%. Side 6 af 25 1 Samtlige arbejdsulykker kapitaliseret til en samlet opgørelse 2 =Skadesudgifter i budgetåret, Administration Willis og administration AKS + DSA

7 I 2013 er der én sag, hvor personen har fået kapitaliseret sin udbetaling på i alt kr.. Det vil sige beløb, som er beregnet frem til pensionsalderen og sker som en engangsudbetaling. Dette er muligt, når erhvervsevnetabet er under 50%, men over 15%. Endvidere er der afgjort sager om mén erstatning, som er blevet udbetalt. Endelig er der løbende behandlingsudgifter til de skadelidte indtil sagerne er endelig afgjort hos Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier Ulykker fordelt på årsagskategorier: Vold fysisk og psykisk Personforflytning og håndtering Gribe/afværge ved fald Håndtering af værktøj/ting/maskiner og øvrig teknik Uheld med udsættelse for smitterisiko Fysisk uheld, herunder eget fald-/snublen Andet Årsagskategorier i alt Kilde: De hyppigste skader i kommunen sker som følge af fysisk uheld, herunder eget fald/snublen. Herefter kommer fysisk og psykisk vold, personforflytning og personhåndtering, uheld med udsættelse for smitterisiko samt håndtering af værktøj/ting/maskiner og gribe/afværge ved fald. Ved anmeldelse af skaderne er der desværre mange, der ikke har fået kategoriseret årsag, så derfor er der under Andet 50 skader, som rettelig burde være fordelt på de øvrige kategorier. En væsentlig forebyggende indsats mod arbejdsulykker er, at det sikres, at der generelt gives den nødvendige instruktion i arbejdets udførelse. Succeskriterier for alle arbejdsulykker må være, at de enkelte ulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper ved en undersøgelse af årsager og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger. vil derfor anbefale, at der på de enkelte institutioner skabes et overblik over, hvilke arbejdsopgaver der kræver instruktion. Hvilke personer der skal have og har fået instruktion og hvordan og af hvem instruktionen gives. Ulykker fordelt på fagområder: Center for børn & Familie Center for Undervisning Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Sundhed & Pleje Teknik & Miljø Center for Ejendomme Center for Kultur,Frivillighed & Borgersevice Center for Økonomi & HR Center for IT & Digitalisering Arbejdsulykker i alt Kilde: Det har ikke været muligt at uddybe de enkelte ulykker på fagområder på grund af strukturændringer i Derfor kan tallene ikke helt sammenlignes på alle områder fra tidligere år. Side 7 af 25

8 Arbejdsulykker fordelt på fravær Årsrapport 2013 Arbejdsulykker fordelt på fravær: Under 1 dag dage dage dage dage Mindst 21 dage men mindre end 1 måned Mindst 1 måned men mindre end 3 måneder Mindst 3 måneder men mindre end 6 måneder Over 6 måneder Uoplyst fravær I alt Kilde: Det meste fravær er under 1 dag eller op til 1-3 dage. 15 personer har været fraværende mellem 4-13 dage Der er i alt 12 personer, der har været uarbejdsdygtige i mere end 14 dage på grund af en skade på jobbet. Al erfaring siger, at en hurtig og effektiv indsats er afgørende, hvis skadens omfang skal begrænses. Indsatsen er medvirkende til, at skadelidte vender hurtigere tilbage på jobbet til fordel for såvel medarbejder som for kommunen. I Faxe Kommune scannes alle potentielle storskader inkl. de skader, der har et sygefravær over 14 dage uanset årsag. Den enkelte medarbejder sikres et optimalt forløb i en svær situation og det betyder endvidere, at de skadelidte kommer meget hurtigere gennem systemet. På bundlinjen vil det være medvirkende til nedbringelse af sygefraværet samt mindre udgifter til vikarer, refusion på syge- /dagpenge-områder bliver mindre og færre udgifter på arbejdsskadeområdet. I 2013 er alle kommunens 173 skader blevet scannet for potentielle storskader. I skrivende stund har der været en udgift på kr til denne udredning Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Jobtype Antal Ikke Angivet 3 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet 1 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner 5 Fysioterapeutarbejde 1 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner 1 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau 1 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, klasse) 32 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau 2 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler 3 Pædagogisk arbejde, førskolebørn 1 Andet pædagogisk arbejde 17 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede 1 Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv. 5 Side 8 af 25

9 Jobtype Antal Årsrapport 2013 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge 3 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) 1 Systemadministration 1 Socialrådgivningsarbejde 1 Tandklinikassistentarbejde 1 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau 1 Almindeligt kontorarbejde 2 Ejendomsinspektørarbejde 3 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds 1 Dagplejearbejde 4 Pædagogisk medhjælp 14 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere 2 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter 14 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler 13 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere 26 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter 3 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 1 Buschauffører, national rutefart 1 Rengøring af kontorer og beboelsesområder 2 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde 3 Andet manuelt arbejde 3 Kilde: Inden for området jobtype sker der flest skader med social- og sundhedspersonale efterfulgt af undervisning på grundskoleniveau samt pædagogisk arbejde. Her er det vigtigt igen at pointere, at der skal gives instruktion og vejledning over for de ansatte, så skaderne på disse områder kan minimeres. Det anbefales arbejdsmiljøgrupperne at få analyseret og udarbejdet en handlingsplan til, hvordan fremtidige ulykker kan undgås Arbejdsulykker fordelt på legemsdel Legemsdel Antal Ikke Angivet 2 Ansigtsområdet 10 Øje (øjne) 4 Øre (ører) 2 Tænder 3 Skader på flere dele af hovedet 1 Andre, ikke overfor nævnte dele af hovedet 5 Hals, herunder hvirvelsøjle og halshvirvler 2 Ryg, herunder hvirvelsøjle og ryghvirvler 11 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af ryggen 12 Brystkasse og ribben, herunder led og skulderblade 1 Bækken- og bugområdet, herunder organer 1 Skader på flere dele af kroppen 1 Skulder og skulderled 16 Arm, herunder albue 18 Side 9 af 25

10 Legemsdel Antal Hånd 6 Finger (fingre) 16 Håndled 3 Skader på flere dele af overkroppens lemmer 5 Hofte og hofteled 4 Ben, herunder knæ 17 Ankel 3 Fod 3 Tå (tæer) 2 Skader på flere dele af underkroppens lemmer 1 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af underkroppens lemmer 1 Hele legemet (systemisk påvirkning) 4 Skader på flere dele af legemet, inkl. chok, psykisk traume 11 (stress, trusler, mobning, psykisk) Skader på flere dele af legemet 6 Hoved, hjerne samt hjernenerver og -kar 2 Kilde: De fleste skader inden for legemsdele er rygskader. Skader på arme, fingre, ben, skulder og skulderled, ansigt og skader på flere dele af legemet. Også her skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet. Mange skader sker for nyansatte inden for det første år Arbejdsulykker fordelt på skadens art Skadeart Antal Overfladiske skader 13 Åbne sår 9 Andre former for sår og overfladiske skader 15 Lukkede brud 4 Åbne brud 1 Luksation og subluksation - dvs. ledskred 6 Forstuvninger og forstrækninger 55 Andre former for luksation, forstuvninger og forstrækninger 6 Hjernerystelse og intrakranielle skader 3 Indre skader 1 Andre former for hjernerystelse og indre skader 1 Forbrænding og skoldning (termisk) 2 Skader, der skyldes tryk (barotraume) 1 Skader, der skyldes lave temperaturer 1 Chok som følge af aggression og trusler 15 Traumatisk chok 4 Flere skader 4 Andre oplyste skader, som ikke er anført her 31 Ukendt 1 Kilde: Langt de fleste skader sker ved forstuvninger og forstrækninger, sår og overfladiske skader, chok som følge af aggression og trusler og overfladiske skader. Side 10 af 25

11 Gennem årene har det vist sig, at det er på de samme områder ulykkerne sker og endnu engang skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet AES erhvervssygdomme sker over tid AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) betaler erstatninger til personer, der har fået anerkendt en erhvervssygdom, der skyldes arbejdsforhold på arbejdspladsen. AES dækker også andre udgifter, f.eks. lægeregninger m.v. i forbindelse med sagsbehandlingen. Disse skader anmeldes direkte af lægen eller tandlægen og ses ikke af, da det er et mellemværende direkte mellem skadelidte og lægen/tandlægen/arbejdsskadestyrelsen. Alle kommuner, forsikrede såvel som selvforsikrede, er bidragspligtige til AES. Faxe Kommune har haft en udgift på erhvervssygdomme til AES på i alt kr Ud af dette beløb vedrører kr statens afgift på 12% af udbetalinger på mén og erhvervsevnetab med henblik på minimering af arbejdsskader. Denne afgift skal ses i lyset af Regeringens ønske om, at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet. Beløbet betales af de enkelte institutioner. Antal anmeldte erhvervssygdomme i 2013: Hoveddiagnosegruppe Andre lidelser, Sygdomme i bevægapparatet, Vibrationslidelser, Symptomer, gener, uklar diagnose samt hudlidelser Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring v/atp s aktuar Brilleskader Brilleskader anmeldes direkte til via specielle skemaer. Selvom det betragtes som en arbejdsskade har valgt at holde disse skader uden for, da de ellers ville være medvirkende til en højere skadesstatistik på arbejdsulykker generelt. Der har i 2013 været 7 brilleskader med en samlet udgift på i alt kr Det kan oplyses, at udgiften til brilleglas erstattes fuldt ud, hvorimod stel kun erstattes med den takst, som anvendes af Arbejdsskadestyrelsen, som i 2013 har været kr Hvis brillerne er helt nye under 1 år erstattes stel også fuldt ud Borgere i aktivering Det fremgår af lab-lovens (Lov om Aktiv Beskæftigelse) 113, at kommunen har et hæftelsesansvar overfor personerne under kapitel 10 og 11. Det er borgere under disse kapitler, hvor kommunen kan blive gjort erstatningsansvarlig. I 2013 er der i erstatninger på dette område udbetalt ca kr. 6.2 Forsikringsskader på ting I 2013 har der været i alt 180 tingskader (bygning/løsøre/biler/ansvar) med en samlet udgift på kr Fordelingen af skadestyper i 2013 for Faxe Kommune ses af diagram: Side 11 af 25

12 Kilde: På auto området har der været i alt 55 skader. Skaderne er hovedsagelig inden for Center for Sundhed & Pleje samt Center for Ejendomme. Med henblik på at nedbringe antallet af skader inden for dette område må det anbefales, at alle kørende indenfor området deltager i køretekniske kurser. Kurserne kan arrangeres et sted i Faxe Kommune, hvor eks. øvelse i bakkeskader vil kunne trænes ved hjælp af professionel underviser. Herudover vil der ved en ekstraordinær indsats blive sat fokus på området, der alt andet lige vil være medvirkende til et fald på skaderne. Det er også vigtigt, at alle skader løbende meldes ind, så bilerne fremstår præsentable uden buler. Orden og ryddelighed og bulefri biler passes der mere på. Så fokus på området er en nødvendighed, hvis skaderne skal nedbringes. De kørende medarbejdere bør gøres opmærksom på, at det ikke har konsekvenser at anmelde skaderne, tværtimod har alle et ansvar for, at bilerne fremstår ordentlige og ryddelige. Langt de fleste bygning/løsøre skader skyldes stormskader og indbrud. Derudover har der været enkelte vandskader og rørskader. Stormen Allan har i skrivende stund beløbet sig til kr De fleste ansvarsskader er krav fra borgere i forbindelse med huller i vejen og fald på fortov og skader på indbo i private hjem. Der har været i alt 7 brilleskader i hele kommunen. Efter hver brilleskade udleveres der brillesnore ligesom de gamle briller på forlangende skal sendes til. Hærværksskader skyldes smadret udendørsbelysning, ruder og hærværk mod bygninger. Specielt Nordskovskolen har været hårdt ramt i Dette er løst ved opsætning af videoovervågning. Det samlede antal skader fordelt på centrene ser ud, som angivet nedenfor. Side 12 af 25

13 Kilde: Som det ses af diagrammet er det Center for Ejendomme, der har de fleste skader efterfulgt af Center for Sundhed & Pleje, Center for Undervisning, Center for Børn & Familie, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt Center for Beskæftigelse & Omsorg. Der er endvidere sket enkeltskader under Center for Økonomi & HR og Center for Udvikling. De enkelte områder vil blive beskrevet nærmere nedenfor, hvor skaderne er fordelt ud på skadestyper. På Centrene for nedenstående områder har der ikke været nogen skader og de vil derfor ikke blive nærmere omtalt. IT & Digitalisering Teknik & Miljø Center for Ejendomme Ansvarsskader borgere Faxe Brandvæsen Park & Vej Rengøring & Kantine Teknisk Service Busenheden I alt Side 13 af 25 Kilde:

14 På hele området har der været i alt 22 autoskader, som er en markant stigning i forhold til året før med kun 7 skader. De fleste skader er sket ved bakkeskader, lige ud kørsel og ved udgravningsarbejder. På bygning/løsøre området har der været 4 skader, som hovedsagelig skyldes stormskader på administrationsbygningerne. Kommunen er blevet gjort erstatningsansvarlig over for 17 borgere. De fleste sager skyldes niveauforskelle i fortov og huller i vejen og er afvist. Hærværksskaden skyldes et ødelagt bord/bænk. Center for Sundhed & Pleje Sundhed Ældrepleje I alt Kilde: Der er en lille stigning på 3 skader på autoskader inden for ældreplejens område i forhold til året før. Her er de fleste skader typisk bakkeskader, svingning og lige ud kørsel. På bygning/løsøre har de 15 skader hovedsageligt været i forbindelse med stormvejr og enkelte har været i forbindelse med indbrud. På ansvarsområdet skyldes skaderne ting, som er blevet ødelagt, eks. forkert tøjvask. 1 medarbejder har haft brilleskade. Hærværksskaden er smadret udendørs belysning. Sundhed har ikke haft nogen skader i Center for Undervisning Undervisning Ungdomsskole 4 2 Midtskolen 1 11 Vestskolen Østskolen 6 11 I alt Side 14 af 25

15 Kilde: Der har været ikke været uheld med biler inden for området. På bygning/løsøre har der været i alt 24 skader, som hovedsageligt har været i forbindelse med stormvejr og enkelte har været i forbindelse med indbrud og rørskader. Der har kun været en enkelt ansvarsskade, der skyldes et barns tilskadekomst i forbindelse med idræt. Glasskaden er sket på Karise Skole og blevet betalt af en særskilt pulje under. 2 medarbejdere har haft brilleskader i Langt de fleste hærværksskader er sket i forbindelse med hærværk på bygning og ødelagte ruder. Nordskovskolen har været hårdt ramt i sommeren Der er nu blevet etableret videoovervågning, der har minimeret hærværksskaderne. Center for Børn & Familie Dagtilbud Rådgivning I alt Kilde: Side 15 af 25 Der har været 2 uheld med biler.

16 På bygning/løsøre har der været 10 skader. Skaderne er sket i forbindelse med storm, indbrud, vandskade og lynnedslag. 3 medarbejdere har haft brilleskader i Hærværksskaderne er typisk smadrede ruder og et enkelt sted med hærværk på legeplads. Rådgivning har ikke haft nogen skader i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kultur & Fritid Borgerservice I alt Kilde: På Kultur, Frivillighed & Borgerservice har der været 9 bygning/løsøre skader, der skyldes stormskader, indbrud og en enkelt vandskade. Borgerservice har ikke haft nogen skader i Center for Beskæftigelse & Omsorg Arbejdsmarked Omsorg I alt Kilde: Side 16 af 25

17 Center for Beskæftigelse & Omsorg har haft 3 skader inden for auto. Årsrapport 2013 På bygning/løsøre har der været 4 skader. Skaderne er sket i forbindelse med storm og en enkelt glasskade. 1 medarbejder har haft brilleskade. Center for Økonomi & HR Center for Økonomi & HR Sagen vedrører indbrud i privat hjem, hvor der er blevet stjålet en arbejdstelefon, som er erstattet. Der foreligger politirapport. Center for Udvikling Center for Udvikling Sagen vedrører indbrud i privat hjem, hvor der er blevet stjålet en arbejds I-Pad, som er erstattet. Der foreligger politirapport. 7. Aktiviteter 7.1 Projekter Udbud af forsikringer Forinden udbud med kommunens forsikringsportefølje blev der holdt en ½ temadag i kommunen for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere til et besøg om, hvordan der arbejdes med risikostyring inden for forsikringsområdet. Da der har været meget fokus på åbne biblioteker blev mødet afholdt på Haslev bibliotek, så selskaberne kunne se, hvordan det fungerer i dagligdagen. Programmet for dagen var en generel orientering om risikostyring samt udviklingen siden 2007 på konkrete tiltag i kommunen. Den ½ temadag gav et godt indblik i hele området og tilbuddene på de indkomne forsikringer afspejlede, at kommunen nu er kommet i superligaen. Kommunen er blevet belønnet for de planlagte skadeforbyggende tiltag, så efter markedssituationen har Faxe Kommune opnået et flot udbudsresultat. Det er et krav fra selskaberne, at der fortsat arbejdes med sikringsaktiviteter de kommende år, så kommunen fortsat kan forblive i superligaen Brandparat Brandparat er Trygfondens brandskole. Projektet er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Trygfonden. De har i samarbejde udviklet et kursus i håndtering af brand og brandbekæmpelse rettet mod medarbejdere på skoler, daginstitutioner, plejehjem og forvaltninger (centre). Kurset er et e-læringskursus som halvdelen af landets kommuner allerede har taget til sig. Kurset finansieres af TrygFonden, og det har været gratis for kommunens medarbejdere at blive klædt på til at håndtere en brand, hvis uheldet en dag er ude. Til at inspirere medarbejdere og institutioner til at deltage i projektet har der været en gulerod i form af en gevinst til at tage e-læringskurset over nettet. De heldige vindere blev: Side 17 af 25

18 Boligerne Kildebakken, hvor flest medarbejdere havde udfyldt. Gevinsten var en gratis brandøvelse. Gitte Pia Rasmussen, Karise Børnehus, blev udtrukket blandt alle udfyldte test og vandt en I-pad. Christian Bartel, Tandhjulet og Mette Støvring Ahm, Lindevejscentret vandt blandt alle udfyldte test en sikkerhedspakke bestående af en 6 kg. pulverslukker og 2 røgalarmer Udbud af serviceaftaler endelige aftaler Stevns & Faxe Kommuner har indgået en aftale om et fælles udbud på serviceaftaler for sikringsanlæg og udstyr i begge kommuner. Det overordnede formål med gennemførelse af udbuddet er At udnytte muligheden for stordriftsfordele via rammeaftaler på serviceydelserne At sikre en høj kvalitetsmæssig og ensartet serviceportefølje At opnå besparelser på de årlige driftsomkostninger At sikre, at den fremtidige sikring i de kommunale bygninger i begge kommuner overholder kommunernes sikringspolitik. De endelige aftaler med nye leverandører er nu faldet på plads og er indgået med nedenstående leverandører: Delaftale 1 (AIA, ADK og TVO): ACTAS Servicering af Automatiske indbrudsalarmer, Adgangskontrol og Videoovervågning Delaftale 2 (ABA, ABDL og varsling): G4S Servicering af Automatisk brand alarmering, Automatiske brandalarmeringsdøre og varsling Delaftale 3 (Kontrolcentralydelser): G4S døgnbemandet servicecenter, der overvåger alle kommunens sikringssystemer Delaftale 4 (Brandslukningsmateriale): LOTEK Servicering af brandslukningsmateriale Nabohjælp Indbrud i privat beboelse er et af de områder, som Politiet prioriterer allerhøjest. I Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi arbejdes der hårdt på at få nedbragt antallet af indbrud og sideløbende opklare flere af dem, som er sket. Faxe Kommune har indgået i det nye projekt omkring nabohjælpskampagnen, som Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med TrygFonden gik i luften med den 27/ I den forbindelse har kommunen inviteret alle kommunens grundejerforeningsformænd og Politiet til møder på Rådhuset med henblik på en dialog om, hvordan borgeren selv kan være med til at minimere indbrud ved fælles nabohjælp. Området Vængerne i Haslev har været særskilt indkaldt og har efter møde med Politiet tilmeldt sig nabohjælpen via nettet. Det giver tryghed i dagligdagen og i feriesituationer, at der kigges efter om alt er i orden. Faxe Kommune fik på årskonferencen med Gjensidige tildelt Risikostyringspris 2013 for sit samarbejde med Politiet omkring nabohjælp. Side 18 af 25

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere