Stiftelsesmaterialet samt udkast til vedtægter var udarbejdet i samråd med initiativgruppen, der var nedsat blandt ejendommens beboere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftelsesmaterialet samt udkast til vedtægter var udarbejdet i samråd med initiativgruppen, der var nedsat blandt ejendommens beboere."

Transkript

1 Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Henrik Bræmer Dir Mob Sekretær Rita Ørum Dir J.nr december 2012 R E F E R A T fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Assurandørernes Gaard, Bag Søndermarken 13-23, 2000 Frederiksberg År 2012, tirsdag den 20. november kl , og fortsættende tirsdag den 11. december 2012 kl , afholdtes stiftende generalforsamling blandt beboelseslejerne i ejendommen "Assurandørernes Gaard", Bag Søndermarken 13-23, 2000 Frederiksberg. Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallen, Spinderiet, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby. Forud for den stiftende generalforsamling havde der tirsdag den 6. november 2012, ligeledes i Prøvehallen, været afholdt beboermøde. Ved beboermødet den 6. november 2012, og efterfølgende, havde samtlige beboere fået udleveret skriftligt stiftelsesmateriale, herunder forslag til finansieringsplan og budget for andelsboligforeningen, udkast til vedtægter for andelsboligforeningen, samt 20.pkt skema, der redegjorde nærmere for ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand. Sidstnævnte skema var udarbejdet af det rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma Peter Jahn & Partnere A/S (PJP). Nævnte materiale var ved beboermødet blevet gennemgået af advokat Henrik Bræmer, idet dog gennemgang af de byggetekniske forhold, var forestået af ingeniør Claus Dam fra PJP. Stiftelsesmaterialet samt udkast til vedtægter var udarbejdet i samråd med initiativgruppen, der var nedsat blandt ejendommens beboere. Ifølge indkaldelsen havde den stiftende generalforsamling afholdt den 20. november 2012 følgende 1. Valg af dirigent og referent. Dagsorden: 2. Orientering om andelsboligforening. Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 besvarelse af spørgsmål fra beboerne gennemgang af ejendommens stand gennemgang af budget gennemgang af vedtægter (Henrik Bræmer) (Claus Dam) (Henrik Bræmer) (Henrik Bræmer) Side 2 3. Stiftelse af andelsboligforening (Henrik Bræmer) 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af administrator og revisor. 6. Eventuelt. Ad dagsordenens pkt. 1 Henrik Bræmer blev valgt som dirigent og referent. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. 2. Generelt. Indledningsvis redegjorde Henrik Bræmer kort for andelsboligforeningens forhold, og besvarede generelle spørgsmål til det udleverede stiftelsesmateriale, herunder i forbindelse med finansieringen, salg af ledige lejligheder m.m. Ejendommens stand. Ingeniør Claus Dam fra PJP redegjorde for ejendommens stand, som han grundlæggende fandt god. I forbindelse med andelsboligforeningens eventuelle overtagelse af ejendommen vurderer Claus Dam, at der skal afholdes udgifter for ca Dette beløb skal primært anvendes til eftergang af taget, ventilering af tørrerum, altaner, vinduer, afløb, reparation af defekte badeværelsesgulve, efterisolering af installation og udskiftning af stigstrenge. Udgiften er medtaget i andelsboligforeningen finansieringsplan med , hvilket inkluderer afledte omkostninger. Ved beboermødet den 6. november 2012 havde flere lejere påpeget, at der i deres respektive lejemål var fugtproblemer. Inden den stiftende generalforsamling havde Claus Dam besigtigede de berørte lejemål, og han oplyste, at fugtproblemerne kunne afhjælpes, og at udgiften hertil kunne indeholdes i det beløb, som er afsat til nu og her arbejder på ejendommen i forbindelse med stiftelsen. Inden for de kommende 2-5 år skal andelsboligforeningen forvente, at der skal afholdes yderligere ekstra ordinære udgifter for ca , bl.a. til renovering af tag, vinduer, udvendige døre, reparation af defekte badeværelsesgulve, varmeanlæg, afløb, kloak, vandinstallationer og ventilation. Denne

3 forudsete udgift er ikke medtaget i andelsboligforeningens finansieringsplan. Derfor må andelshavere påregne alt andet lige til den tid at skulle stige ca. 90 om måneden for andele på 40 m 2. Beregningen er baseret på et lån i kreditforening med en ydelse på ca. 6 %. Side 3 I andelsboligforeningens første år vurderer Peter Jahn & Partnere A/S, at der årligt i foreningens budget - bør afsættes inkl. hensættelser til Grundejernes Investeringsfond til udvendig vedligeholdelse. I budgetterne i de respektive stiftelsesmodeller se senere - er der afsat pr. år til udvendig vedligeholdelse, hvilket vurderes som forsvarligt. I den forbindelse henviste ingeniøren til sit budget, der var udarbejdet den 2. november 2012 og som fremgik af side i stiftelsesmaterialet. Gennemgang af og beslutning om - budget og finansieringsplan, "Moderniserings"Tillæg, andelsværdi m.m. Ved beboermødet den 6. november 2012 var der i finansieringsplanen og budgettet i det runddelte stiftelsesmateriale forudsat, at lån optaget i realkreditinstitut var baseret på 50 % fastrentelån med afdrag og løbetid 30 år og 50 % lån med afdragsfrihed og rentetilpasning efter 10 år (såkaldt f 10 lån). Med en forudsætning om 70 % tilslutning efter areal, og indskud på pr. m 2 var konsekvensen, at boligafgiften blev 893 pr. m 2 p.a. Konsekvenserne var anskueliggjort i en stiftelsesmodel, inkl. beboerskema, der fremgik af stiftelsesmaterialet. I stiftelsesmaterialet var der endvidere indsat et beboerskema, som viste konsekvensen, alt andet lige, hvis ydelsen på F 10 lånet ved refinansieringen i 2022 var steget til ca. 6 % - svarende til ydelsen på fastrentelånet, som optages nu. Henrik Bræmer redegjorde for håndteringen af den uens leje. I vurderingen af hvilken finansieringsplan og hvilket budget andelsboligforeningen er bedst stillet med, kunne det konstateres, at den nuværende leje for beboelseslejemål varierer mellem pr. m 2 p.a. Da det bør tilstræbes, at de lejere der går med i andelsboligforening stiger ens pr. m2 altså at boligafgiften er ens pr. m 2 - har det været nødvendigt at vurdere, hvordan problemet med den uens leje løses. I den sammenhæng er oplægget til løsning, at lade forskellen mellem "Teoretisk basisleje" ( 850 pr. m 2 p.a.) som tilnærmelsesvist er den laveste leje pr. m 2 i ejendommen - og en evt. højere leje., være et tillæg, som skal betales ved siden af boligafgiften, der jo er ens for alle andelshavere pr. m 2. Oplægget var at tillægget var gældende i 10 år, hvorefter det faldt bort. Til den tid vil foreningen således mangle indtægten fra tillæggene i driften, og alt andet lige vil der således være behov for, at boligafgiften stiger for alle andelshavere. Generalforsamlingen vedtog herefter at lægge finasieringsplanen og budgettet, inkl. "Moderniserings"Tillæg, som anført i stiftelsesmaterialet, til grund for stiftelsen.

4 Henrik Bræmer oplyste om pro rata hæftelse, og henviste til beskrivelsen herom i stiftelsesmaterialet. Det blev oplyst, at en indmeldelsesprocent på ca. 70 vil medføre, at eksempelvis - en andel på 45 m 2 hæfter for ca , og en andel på 78 m 2 vil hæfte for ca (Se i øvrigt side 9, afsnit 2 i nærværende referat). Side 4 For så vidt angik andelsværdierne (= indskuddet + tilvæksten) henviste dirigenten til det anførte herom i stiftelsesmaterialet. Den stiftende generalforsamling besluttede, at andelsværdien skulle være den højest opnåelige, jf. Andelsboligloven. Gennemgang og vedtagelse af vedtægter. Herefter gennemgik Henrik Bræmer udkastet til vedtægter, som var vedhæftet stiftelsesmaterialet. I forhold til det udkast blev følgende præciseret/besluttet: Ad 10. I afsnit 2., 4. linje, udgik "/udskiftning". Ad 14. Efter 1. afsnit indsættes følgende: "Hvis det lovgivningsmæssigt og byggeteknisk er muligt, er en andelshaver berettiget til købe en andel, der horisontalt eller vertikalt, støder op til andelshaverens egen andel, under forudsætning af, at de to andele sammenlægges uden ugrundet ophold." Udkastets afsnit 2. udgår og erstattes af følgende: "Bortset fra salg af andel efter stk. 2, skal bestyrelsen godkende den nye andelshaver. Ved alle salg betales et ekspeditionsgebyr, jf. 4, stk. 2." Ad 14 A. I bestemmelsen (konsekvens)rettes hhv. " maj 2011" og "1. juni 2011" til hhv. "december 2012" og "1. januar 2013". Efter afsnit 3. indsættes følgende: "Hvis det lovgivningsmæssigt og byggeteknisk er muligt, er køber af en andel efter stk. 2 og 3 i 14 A, berettiget til at bibeholde sin egen andel under forudsætning af, at de to andele sammenlægges uden ugrundet ophold." Ad 29. I afsnit 1. erstattes "2-4" med "2-6".

5 Efter gennemgang besluttede generalforsamlingen at lægge vedtægterne i den reviderede form til grund som juridisk fundament for stiftelsen. Side 5 Samtidig besluttede generalforsamlingen at stifte andelsboligforeningen på det økonomiske grundlag, som beskrevet ovenfor, og med bemyndigelse til den senere valgte bestyrelse om at optage bedst mulige lån, dog inden for rammen af den vedtagne låneprofil. I relation til antallet af indmeldte blev det besluttet, at betragte andelsboligforeningen som endeligt stiftet, hvis Lejelovens minimumskrav for indmeldte var overholdt, tilslutningen efter areal blev 70 %, idet en lavere tilslutningsprocent dog blev accepteret, hvis budgettet balancerede, indskuddet på pr. m 2 blev fastholdt, og boligafgiften ikke blev højere end 893 pr. m 2 p.a. Endelig blev det besluttet, at andelsværdien fastsættes højest muligt i henhold til Andelsboligloven. Ad dagsordenens punkt 4. Ved den stiftende generalforsamling den 20. november 2012, og i dagene efter, indmeldte 48 lejere sig i andelsboligforeningen. Det svarede til ca. 63 % efter areal, inkl. de to tomgangslejemål. Selv om tilslutningsprocenten var mindre end 70, betød den efterfølgende viden om de reelle tilbud på lån i realkredit og bank, hvor ydelserne i oplægget til stiftelsen var anslåede, at foreningen ville opnå en driftsmæssig forbedring i forhold til oplægget i forme af et overskud på godt med en tilslutningsprocent på 63 % - hvor boligafgift på 893 pr. m 2 p.a., og indskuddet på pr. m 2 forblev uændret i forhold til oplægget. Trods den således bedre økonomi i forhold til oplægget, med (kun) 63 % indmeldte efter areal, besluttede den valgte bestyrelse (se senere) og advokat Henrik Bræmer at indkalde medlemmerne til fortsat stiftende generalforsamling af to årsager. Dels da indmeldelsesprocent, trods alt, var noget mindre end 70, og dels da den offentlige vurdering var blevet reduceret fra 100 mio. til 55 mio. Afgørelsen fra det offentlige om reduktionen var truffet efter stiftelsen, og var baseret på den klage over vurderingen, som den hidtidige ejer havde indgivet i efteråret. Oplysning om klagen fremgik af tilbudsmaterialet. Reduktionen betød, at der ikke ville være nogen andelsværdi, hvis den offentlige vurdering blev anvendt som værdi for ejendommen. Derfor blev der indhentet en valuarvurdering, som angav en værdi for ejendommen på 68,8 mio. (se vedhæftede valuarvurdering). På den baggrund blev der den 3. december 2012 ved runddelt brev indkaldt til fortsat stiftende generalforsamling, tirsdag den 11. december 2012, med det formål, at medlemmerne skulle bekræfte deres indmeldelse på baggrund af ajourført finansieringsplan, budget og andelsværdiberegning. Materiale herom, inkl. kopi af valuarvurderingen, blev runddelt i weekenden 8/9. december ooo ---

6 Ved den fortsat stiftende generalforsamling den 11. december 2012 drøftede de fremmødte det nye oplæg. Side 6 En andelshaver udtrykte kritik af advokat Henrik Bræmers håndtering af andelsværdiberegningen. Han fandt, at advokaten burde have taget større forbehold for/præciseret klarere, at klagen over den offentlige værdi, kunne indebære en reduktion, som sket, bl.a. da et af kriterierne for værdiansættelsen er beroende på kendskab til salgspris. Henrik Bræmer noterede kritikken, som han dog ikke var enig i. Efter drøftelse besluttede de repræsenterede på den fortsat stiftende generalforsamling, at lægge de ændrede konditioner mindre indmeldelsesprocent og ændret andelsværdi i forhold til oplægget vedtaget den 20. november 2012, og en lidt større pro rata hæftelse til grund for stiftelsen, hvis boligafgiften forblev uændret 893 pr. m 2 p.a., og indskuddet forblev uændret pr. m 2. En lidt lavere tilslutningsprocent end 63 % blev samtidig accepteret, hvis budgettet balancerede, inkl. en konsolideringspost på anslået Endvidere blev det besluttet, at lægge den højst opnåelige andelsværdi til grund ved stiftelsen, som jf. ovenfor indtil andet bestemmes, se straks nedenfor - er baseret på en valuarvurdering af ejendommen. I den forbindelse blev samtidig besluttet, at andelsboligforeningen, i det omfang den bliver ejer af ejendommen, anker den netop trufne afgørelse om reduktion af den offentlige ejendomsvurdering, og medfører ankeafgørelsen en forhøjelse af ejendommens offentlige vurdering, så den bliver højere end valuarvurderingen, skal den offentlige vurdering straks lægges til grund ved andelsværdiberegningen. Den endelige offentlige vurdering forventes at forelægge i løbet af foråret ooo--- Stiftelsesprotokollen, hvor medlemmerne bekræftede deres indmeldelse på ovennævnte reviderede vilkår, blev herefter lagt frem, og på den fortsat stiftende generalforsamling, og dagen efter, (gen) indskrev følgende lejemål sig i andelsboligforeningen: Bag Søndermarken 13: st. tv. Christian Fin Pedersen 2. tv. Claus Leth Jeppesen 3. th. Esben Gordon Johansen 3. tv. Peter Heimann Olsen 4. th. Andreas Vestergaard Bag Søndermarken 15: 2. tv. Rikke Hornbæk Mikuta 3. th. Oliver Arnfeldt Skov 3. tv. Malene Christensen og Lars Jacob Toftum 4. th. Steen Houmøller Jensen og Janni Liv Hansen 4. tv. Peter Smidt

7 Bag Søndermarken 17: Side 7 st. th. Zebina Reuter og Mick Schultz Feddersen 1. tv. Ricardo A. Miranda 1. th. Louise Iversen og Edward Danholt 1. tv. Helle Løjmand 2. th. Christina May 2. mf. Magnus Zøylner 3. th. Jens Andersen 3. mf. Julie Vindahl Petersen 3. tv. Sandra Bjørn Nielsen 4. mf. Bianca Victoria Larsen 4. tv. Marlene Skov Bag Søndermarken 19: st. th. Bo Larsen 1. mf. Ole F. Rasmussen 1. tv. Ida Godske-Hansen 2. th. Josephine Weyen Nord 3. th. Carsten Olesen 3. mf. Søren Bügel 3. tv. Jonas Martinsson 4. th. Christina Kjær Lange Bag Søndermarken 21: st. th. Preben Ruager og Vibeke Lorenscheit Ruager 1. th. Camilla Sofie Printz 1. th. Catrine Fog og Mikkel Schultz Poulsen 2. tv. Hans Jørgen Holbek og Sussie Bruno Janum 3. th. Johnny Wedel 3. tv. Sandra Terkelsen Bag Søndermarken 23: st. th. Jan Ellegaard Hansen st. mf. Christian Mark L. Mortensen 1. mf. Kathrine Johansen 1. tv. Tim Daniel Jessen 2. th. Morten Melander Petersen 2. mf. Peter Bianchi Jensen 2. tv. Leif Vestergaard 3. mf. Marie Kastbjerg 3. tv. Mette Just 4. th. Hanne Henckel og Jan Buntzen ---ooo---

8 Ejendommen har 80 beboelseslejemål. Heraf er 2 lejemål p.t. opsagt og ikke(gen)udlejet. På stiftelsestidspunktet er der således 78 aktive beboelseslejemål, og i følge Lejeloven skal mindst halvdelen af de (aktive) lejemål indmelde sig i andelsboligforeningen hvilket vil sige 39. Da 45 beboelseslejemål er indmeldt, da arealet af indmeldte andelshavere, inkl. tomgangslejemålene, som sælges som andele, er knap 60 %, og da den fortsat stiftende generalforsamlingen accepterede en lidt mindre indmeldelsesprocent efter areal end 63 %, blot det ikke ændrede på boligafgift og indskud samtidig med at finansieringsplan og budget ikke blev ændret i negativ retning i forhold til fremlagte oplæg på den fortsatte stiftende generalforsamling, er andelsboligforeningen stiftet. Side 8 FINANSIERINGSPLAN EFTER STIFTELSEN Kapitalbehov Købspris Renoveringsarbejder, inklusiv afledte omkostninger Følgeomkostn. (inkl. kassebeholdning på ) Kapitalbehov, i alt Kapitalfremskaffelse Kreditforening, Fastrente med afdrag, 30 års løbetid Kreditforening, Fastrente med afdrag, 30 års løbetid Kreditforening, F Bank, lån med afdrag over 20 år, variabel rente Bank, kassekredit, variabel rente Kontant indskud (2.616 m 2 á 1.500), ca Kapitalfremskaffelse, i alt BUDGET ÅR 1. EFTER STIFTELSEN Udbetalinger Ydelse, Kreditforening, Fastrente med afdrag, anslået Ydelse, Kreditforening, Fastrente med afdrag, anslået Ydelse, Kreditforening, F 10, anslået Ydelse, Bank - Lån m. afd. over 20 år., var. rente, anslået Ydelse, Bank Kassekredit, variabel rente, anslået Ejendomsskatter, inkl. Renovation Ejendomsforsikring, anslået El, vand og gas, anslået Udvendig vedligeholdelse, anslået Vicevært, varmemester, trappevask, anslået Serviceabonnementer, anslået Rådighedsbeløb, bestyrelsen, mødeudgifter, m.v Revision og årsregnskab, anslået Valuarvurdering Administration og bogholderi, anslået Konsolidering (driftsmæssigt overskud) Udbetalinger, i alt Indbetalinger Leje, restlejere Boligafgift (2.616 m 2 x 893 pr. m 2 p.a.) "Moderniserings"Tillæg Leje, Erhverv Indbetalinger, i alt

9 Efter stiftelsen har bestyrelsen valgt Nykredit/Nykredit Bank A/S som financier. Ydelserne i ovennævnte budget er baseret på tilbud, og kan afvige lidt afhængig af kursen på lånene, når de hjemtages. Side 9 Nykredit har som krav for ydelsen af sine lån præciseret, at vedtægternes bestemmelse om hæftelse ikke kan ændres uden samtykke fra Nykredit Bank A/S. Foreningen bør derfor ved først kommende lejlighed foretage en tilføjelse til vedtægterne herom. Bilagt referatet følger (opdateret) skema. Skemaet viser, hvad de respektive andele (betegnet A) skal betale i boligafgift, i eventuelt "Moderniserings"Tillæg, hvad de har stående på saldo, størrelsen af bruttoindskuddet og nettoindskud (bruttoindskud - saldobeløb), og den anslåede andelsværdi (indskud + tilvækst). Den faktiske indmeldelsesprocent betyder, at hver enkelt m 2 andel hæfter pro rata for ca for bankgælden ( 9,775 mio./2.616 m 2 ). Det betyder eksempelvis at en andel på 45 m 2 hæfter pro rata for ca , og en andel på 78 m 2 for ca Beboere, som ikke har indmeldt sig i andelsboligforeningen, skal betale deres leje som hidtil. Ad dagsordenens pkt. 5. Generalforsamlingen valgt bestyrelse: Formand: Adresse: På valg: Hans Jørgen Holbek 21, 2. tv Bestyrelsesmedlemmer: Jan Buntzen, næstformand 23, 4. th Malene Christensen 15, 3. tv Preben Ruager, sekretær 21, st. th Peter Smidt 15, 4. tv Jan Ellegaard Hansen, 23 st. th Edward Danholt 17, 1. th Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i samråd med Horten Advokataktieselskab at vælge, hvilke lån, der skal optages i kreditforeninger og bank, så længe dette ikke i sig selv medfører en stigning i boligafgiften, og risikoprofilen på lånene er som besluttet på den stiftende generalforsamling. Generalforsamlingen bemyndigede desuden bestyrelsen til at underskrive nødvendige lånedokumenter, så som kreditforeningslån og lån i pengeinstitut, ligesom bestyrelsen bemyndiges til at underskrive skøde m.m. Der henvises til vedtægternes 37. Ad dagsordenens pkt. 6.

10 Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i samråd med Henrik Bræmer, at vælge administrator og revisor. Side 10 Ad dagsordenens pkt. 7. Andelshaverne betaler boligafgift og evt. "Moderniserings"Tillæg med virkning fra 1. februar Det betyder, at alle andelshaverne i lighed med lejerne betaler husleje som hidtil for januar Senest i midten af januar 2013 vil alle beboere få nærmere besked om hvortil betaling skal ske pr. 1. februar Med hensyn til betaling af indskud oplyste Henrik Bræmer, at opkrævning heraf kan forventes at blive udsendt fra advokatfirmaet i begyndelsen af januar 2013 til betaling ca. 15. januar Når indskud er indbetalt med fradrag af saldi på positive konti, vil andelshaverne få tilsendt andelsbevis. Henrik Bræmer oplyste, at åbningsbalance forventes at foreligge 6-8 måneder efter den endelige stiftelse af andelsboligforeningen, men dette afhænger i det hele af tinglysningsforløbet og om hvorvidt det lykkes at indsamle de til brug for refusionsopgørelsen nødvendige oplysninger uden problemer. Generalforsamlingen hævet. Hellerup, den 12. december Henrik Bræmer, dirigent og referent. Tiltrådt af bestyrelsen:

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

ADVOKATER REFERAT. fra. stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III

ADVOKATER REFERAT. fra. stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III NIELSEN 4.THOMSEN REFERAT fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III Ar 2004, den 14. april blev der afholdt stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud.

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud. ANDELSHAVERE: 2300 København S 15. juni 2012 J.nr. 32716 HQ/cbd Marina Andersen Henning Biil Regitze Elmsted Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgård Mads Schierbeck Jeppe B. Stefansen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere