Stiftelsesmaterialet samt udkast til vedtægter var udarbejdet i samråd med initiativgruppen, der var nedsat blandt ejendommens beboere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftelsesmaterialet samt udkast til vedtægter var udarbejdet i samråd med initiativgruppen, der var nedsat blandt ejendommens beboere."

Transkript

1 Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Henrik Bræmer Dir Mob Sekretær Rita Ørum Dir J.nr december 2012 R E F E R A T fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Assurandørernes Gaard, Bag Søndermarken 13-23, 2000 Frederiksberg År 2012, tirsdag den 20. november kl , og fortsættende tirsdag den 11. december 2012 kl , afholdtes stiftende generalforsamling blandt beboelseslejerne i ejendommen "Assurandørernes Gaard", Bag Søndermarken 13-23, 2000 Frederiksberg. Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallen, Spinderiet, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby. Forud for den stiftende generalforsamling havde der tirsdag den 6. november 2012, ligeledes i Prøvehallen, været afholdt beboermøde. Ved beboermødet den 6. november 2012, og efterfølgende, havde samtlige beboere fået udleveret skriftligt stiftelsesmateriale, herunder forslag til finansieringsplan og budget for andelsboligforeningen, udkast til vedtægter for andelsboligforeningen, samt 20.pkt skema, der redegjorde nærmere for ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand. Sidstnævnte skema var udarbejdet af det rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma Peter Jahn & Partnere A/S (PJP). Nævnte materiale var ved beboermødet blevet gennemgået af advokat Henrik Bræmer, idet dog gennemgang af de byggetekniske forhold, var forestået af ingeniør Claus Dam fra PJP. Stiftelsesmaterialet samt udkast til vedtægter var udarbejdet i samråd med initiativgruppen, der var nedsat blandt ejendommens beboere. Ifølge indkaldelsen havde den stiftende generalforsamling afholdt den 20. november 2012 følgende 1. Valg af dirigent og referent. Dagsorden: 2. Orientering om andelsboligforening. Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 besvarelse af spørgsmål fra beboerne gennemgang af ejendommens stand gennemgang af budget gennemgang af vedtægter (Henrik Bræmer) (Claus Dam) (Henrik Bræmer) (Henrik Bræmer) Side 2 3. Stiftelse af andelsboligforening (Henrik Bræmer) 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af administrator og revisor. 6. Eventuelt. Ad dagsordenens pkt. 1 Henrik Bræmer blev valgt som dirigent og referent. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. 2. Generelt. Indledningsvis redegjorde Henrik Bræmer kort for andelsboligforeningens forhold, og besvarede generelle spørgsmål til det udleverede stiftelsesmateriale, herunder i forbindelse med finansieringen, salg af ledige lejligheder m.m. Ejendommens stand. Ingeniør Claus Dam fra PJP redegjorde for ejendommens stand, som han grundlæggende fandt god. I forbindelse med andelsboligforeningens eventuelle overtagelse af ejendommen vurderer Claus Dam, at der skal afholdes udgifter for ca Dette beløb skal primært anvendes til eftergang af taget, ventilering af tørrerum, altaner, vinduer, afløb, reparation af defekte badeværelsesgulve, efterisolering af installation og udskiftning af stigstrenge. Udgiften er medtaget i andelsboligforeningen finansieringsplan med , hvilket inkluderer afledte omkostninger. Ved beboermødet den 6. november 2012 havde flere lejere påpeget, at der i deres respektive lejemål var fugtproblemer. Inden den stiftende generalforsamling havde Claus Dam besigtigede de berørte lejemål, og han oplyste, at fugtproblemerne kunne afhjælpes, og at udgiften hertil kunne indeholdes i det beløb, som er afsat til nu og her arbejder på ejendommen i forbindelse med stiftelsen. Inden for de kommende 2-5 år skal andelsboligforeningen forvente, at der skal afholdes yderligere ekstra ordinære udgifter for ca , bl.a. til renovering af tag, vinduer, udvendige døre, reparation af defekte badeværelsesgulve, varmeanlæg, afløb, kloak, vandinstallationer og ventilation. Denne

3 forudsete udgift er ikke medtaget i andelsboligforeningens finansieringsplan. Derfor må andelshavere påregne alt andet lige til den tid at skulle stige ca. 90 om måneden for andele på 40 m 2. Beregningen er baseret på et lån i kreditforening med en ydelse på ca. 6 %. Side 3 I andelsboligforeningens første år vurderer Peter Jahn & Partnere A/S, at der årligt i foreningens budget - bør afsættes inkl. hensættelser til Grundejernes Investeringsfond til udvendig vedligeholdelse. I budgetterne i de respektive stiftelsesmodeller se senere - er der afsat pr. år til udvendig vedligeholdelse, hvilket vurderes som forsvarligt. I den forbindelse henviste ingeniøren til sit budget, der var udarbejdet den 2. november 2012 og som fremgik af side i stiftelsesmaterialet. Gennemgang af og beslutning om - budget og finansieringsplan, "Moderniserings"Tillæg, andelsværdi m.m. Ved beboermødet den 6. november 2012 var der i finansieringsplanen og budgettet i det runddelte stiftelsesmateriale forudsat, at lån optaget i realkreditinstitut var baseret på 50 % fastrentelån med afdrag og løbetid 30 år og 50 % lån med afdragsfrihed og rentetilpasning efter 10 år (såkaldt f 10 lån). Med en forudsætning om 70 % tilslutning efter areal, og indskud på pr. m 2 var konsekvensen, at boligafgiften blev 893 pr. m 2 p.a. Konsekvenserne var anskueliggjort i en stiftelsesmodel, inkl. beboerskema, der fremgik af stiftelsesmaterialet. I stiftelsesmaterialet var der endvidere indsat et beboerskema, som viste konsekvensen, alt andet lige, hvis ydelsen på F 10 lånet ved refinansieringen i 2022 var steget til ca. 6 % - svarende til ydelsen på fastrentelånet, som optages nu. Henrik Bræmer redegjorde for håndteringen af den uens leje. I vurderingen af hvilken finansieringsplan og hvilket budget andelsboligforeningen er bedst stillet med, kunne det konstateres, at den nuværende leje for beboelseslejemål varierer mellem pr. m 2 p.a. Da det bør tilstræbes, at de lejere der går med i andelsboligforening stiger ens pr. m2 altså at boligafgiften er ens pr. m 2 - har det været nødvendigt at vurdere, hvordan problemet med den uens leje løses. I den sammenhæng er oplægget til løsning, at lade forskellen mellem "Teoretisk basisleje" ( 850 pr. m 2 p.a.) som tilnærmelsesvist er den laveste leje pr. m 2 i ejendommen - og en evt. højere leje., være et tillæg, som skal betales ved siden af boligafgiften, der jo er ens for alle andelshavere pr. m 2. Oplægget var at tillægget var gældende i 10 år, hvorefter det faldt bort. Til den tid vil foreningen således mangle indtægten fra tillæggene i driften, og alt andet lige vil der således være behov for, at boligafgiften stiger for alle andelshavere. Generalforsamlingen vedtog herefter at lægge finasieringsplanen og budgettet, inkl. "Moderniserings"Tillæg, som anført i stiftelsesmaterialet, til grund for stiftelsen.

4 Henrik Bræmer oplyste om pro rata hæftelse, og henviste til beskrivelsen herom i stiftelsesmaterialet. Det blev oplyst, at en indmeldelsesprocent på ca. 70 vil medføre, at eksempelvis - en andel på 45 m 2 hæfter for ca , og en andel på 78 m 2 vil hæfte for ca (Se i øvrigt side 9, afsnit 2 i nærværende referat). Side 4 For så vidt angik andelsværdierne (= indskuddet + tilvæksten) henviste dirigenten til det anførte herom i stiftelsesmaterialet. Den stiftende generalforsamling besluttede, at andelsværdien skulle være den højest opnåelige, jf. Andelsboligloven. Gennemgang og vedtagelse af vedtægter. Herefter gennemgik Henrik Bræmer udkastet til vedtægter, som var vedhæftet stiftelsesmaterialet. I forhold til det udkast blev følgende præciseret/besluttet: Ad 10. I afsnit 2., 4. linje, udgik "/udskiftning". Ad 14. Efter 1. afsnit indsættes følgende: "Hvis det lovgivningsmæssigt og byggeteknisk er muligt, er en andelshaver berettiget til købe en andel, der horisontalt eller vertikalt, støder op til andelshaverens egen andel, under forudsætning af, at de to andele sammenlægges uden ugrundet ophold." Udkastets afsnit 2. udgår og erstattes af følgende: "Bortset fra salg af andel efter stk. 2, skal bestyrelsen godkende den nye andelshaver. Ved alle salg betales et ekspeditionsgebyr, jf. 4, stk. 2." Ad 14 A. I bestemmelsen (konsekvens)rettes hhv. " maj 2011" og "1. juni 2011" til hhv. "december 2012" og "1. januar 2013". Efter afsnit 3. indsættes følgende: "Hvis det lovgivningsmæssigt og byggeteknisk er muligt, er køber af en andel efter stk. 2 og 3 i 14 A, berettiget til at bibeholde sin egen andel under forudsætning af, at de to andele sammenlægges uden ugrundet ophold." Ad 29. I afsnit 1. erstattes "2-4" med "2-6".

5 Efter gennemgang besluttede generalforsamlingen at lægge vedtægterne i den reviderede form til grund som juridisk fundament for stiftelsen. Side 5 Samtidig besluttede generalforsamlingen at stifte andelsboligforeningen på det økonomiske grundlag, som beskrevet ovenfor, og med bemyndigelse til den senere valgte bestyrelse om at optage bedst mulige lån, dog inden for rammen af den vedtagne låneprofil. I relation til antallet af indmeldte blev det besluttet, at betragte andelsboligforeningen som endeligt stiftet, hvis Lejelovens minimumskrav for indmeldte var overholdt, tilslutningen efter areal blev 70 %, idet en lavere tilslutningsprocent dog blev accepteret, hvis budgettet balancerede, indskuddet på pr. m 2 blev fastholdt, og boligafgiften ikke blev højere end 893 pr. m 2 p.a. Endelig blev det besluttet, at andelsværdien fastsættes højest muligt i henhold til Andelsboligloven. Ad dagsordenens punkt 4. Ved den stiftende generalforsamling den 20. november 2012, og i dagene efter, indmeldte 48 lejere sig i andelsboligforeningen. Det svarede til ca. 63 % efter areal, inkl. de to tomgangslejemål. Selv om tilslutningsprocenten var mindre end 70, betød den efterfølgende viden om de reelle tilbud på lån i realkredit og bank, hvor ydelserne i oplægget til stiftelsen var anslåede, at foreningen ville opnå en driftsmæssig forbedring i forhold til oplægget i forme af et overskud på godt med en tilslutningsprocent på 63 % - hvor boligafgift på 893 pr. m 2 p.a., og indskuddet på pr. m 2 forblev uændret i forhold til oplægget. Trods den således bedre økonomi i forhold til oplægget, med (kun) 63 % indmeldte efter areal, besluttede den valgte bestyrelse (se senere) og advokat Henrik Bræmer at indkalde medlemmerne til fortsat stiftende generalforsamling af to årsager. Dels da indmeldelsesprocent, trods alt, var noget mindre end 70, og dels da den offentlige vurdering var blevet reduceret fra 100 mio. til 55 mio. Afgørelsen fra det offentlige om reduktionen var truffet efter stiftelsen, og var baseret på den klage over vurderingen, som den hidtidige ejer havde indgivet i efteråret. Oplysning om klagen fremgik af tilbudsmaterialet. Reduktionen betød, at der ikke ville være nogen andelsværdi, hvis den offentlige vurdering blev anvendt som værdi for ejendommen. Derfor blev der indhentet en valuarvurdering, som angav en værdi for ejendommen på 68,8 mio. (se vedhæftede valuarvurdering). På den baggrund blev der den 3. december 2012 ved runddelt brev indkaldt til fortsat stiftende generalforsamling, tirsdag den 11. december 2012, med det formål, at medlemmerne skulle bekræfte deres indmeldelse på baggrund af ajourført finansieringsplan, budget og andelsværdiberegning. Materiale herom, inkl. kopi af valuarvurderingen, blev runddelt i weekenden 8/9. december ooo ---

6 Ved den fortsat stiftende generalforsamling den 11. december 2012 drøftede de fremmødte det nye oplæg. Side 6 En andelshaver udtrykte kritik af advokat Henrik Bræmers håndtering af andelsværdiberegningen. Han fandt, at advokaten burde have taget større forbehold for/præciseret klarere, at klagen over den offentlige værdi, kunne indebære en reduktion, som sket, bl.a. da et af kriterierne for værdiansættelsen er beroende på kendskab til salgspris. Henrik Bræmer noterede kritikken, som han dog ikke var enig i. Efter drøftelse besluttede de repræsenterede på den fortsat stiftende generalforsamling, at lægge de ændrede konditioner mindre indmeldelsesprocent og ændret andelsværdi i forhold til oplægget vedtaget den 20. november 2012, og en lidt større pro rata hæftelse til grund for stiftelsen, hvis boligafgiften forblev uændret 893 pr. m 2 p.a., og indskuddet forblev uændret pr. m 2. En lidt lavere tilslutningsprocent end 63 % blev samtidig accepteret, hvis budgettet balancerede, inkl. en konsolideringspost på anslået Endvidere blev det besluttet, at lægge den højst opnåelige andelsværdi til grund ved stiftelsen, som jf. ovenfor indtil andet bestemmes, se straks nedenfor - er baseret på en valuarvurdering af ejendommen. I den forbindelse blev samtidig besluttet, at andelsboligforeningen, i det omfang den bliver ejer af ejendommen, anker den netop trufne afgørelse om reduktion af den offentlige ejendomsvurdering, og medfører ankeafgørelsen en forhøjelse af ejendommens offentlige vurdering, så den bliver højere end valuarvurderingen, skal den offentlige vurdering straks lægges til grund ved andelsværdiberegningen. Den endelige offentlige vurdering forventes at forelægge i løbet af foråret ooo--- Stiftelsesprotokollen, hvor medlemmerne bekræftede deres indmeldelse på ovennævnte reviderede vilkår, blev herefter lagt frem, og på den fortsat stiftende generalforsamling, og dagen efter, (gen) indskrev følgende lejemål sig i andelsboligforeningen: Bag Søndermarken 13: st. tv. Christian Fin Pedersen 2. tv. Claus Leth Jeppesen 3. th. Esben Gordon Johansen 3. tv. Peter Heimann Olsen 4. th. Andreas Vestergaard Bag Søndermarken 15: 2. tv. Rikke Hornbæk Mikuta 3. th. Oliver Arnfeldt Skov 3. tv. Malene Christensen og Lars Jacob Toftum 4. th. Steen Houmøller Jensen og Janni Liv Hansen 4. tv. Peter Smidt

7 Bag Søndermarken 17: Side 7 st. th. Zebina Reuter og Mick Schultz Feddersen 1. tv. Ricardo A. Miranda 1. th. Louise Iversen og Edward Danholt 1. tv. Helle Løjmand 2. th. Christina May 2. mf. Magnus Zøylner 3. th. Jens Andersen 3. mf. Julie Vindahl Petersen 3. tv. Sandra Bjørn Nielsen 4. mf. Bianca Victoria Larsen 4. tv. Marlene Skov Bag Søndermarken 19: st. th. Bo Larsen 1. mf. Ole F. Rasmussen 1. tv. Ida Godske-Hansen 2. th. Josephine Weyen Nord 3. th. Carsten Olesen 3. mf. Søren Bügel 3. tv. Jonas Martinsson 4. th. Christina Kjær Lange Bag Søndermarken 21: st. th. Preben Ruager og Vibeke Lorenscheit Ruager 1. th. Camilla Sofie Printz 1. th. Catrine Fog og Mikkel Schultz Poulsen 2. tv. Hans Jørgen Holbek og Sussie Bruno Janum 3. th. Johnny Wedel 3. tv. Sandra Terkelsen Bag Søndermarken 23: st. th. Jan Ellegaard Hansen st. mf. Christian Mark L. Mortensen 1. mf. Kathrine Johansen 1. tv. Tim Daniel Jessen 2. th. Morten Melander Petersen 2. mf. Peter Bianchi Jensen 2. tv. Leif Vestergaard 3. mf. Marie Kastbjerg 3. tv. Mette Just 4. th. Hanne Henckel og Jan Buntzen ---ooo---

8 Ejendommen har 80 beboelseslejemål. Heraf er 2 lejemål p.t. opsagt og ikke(gen)udlejet. På stiftelsestidspunktet er der således 78 aktive beboelseslejemål, og i følge Lejeloven skal mindst halvdelen af de (aktive) lejemål indmelde sig i andelsboligforeningen hvilket vil sige 39. Da 45 beboelseslejemål er indmeldt, da arealet af indmeldte andelshavere, inkl. tomgangslejemålene, som sælges som andele, er knap 60 %, og da den fortsat stiftende generalforsamlingen accepterede en lidt mindre indmeldelsesprocent efter areal end 63 %, blot det ikke ændrede på boligafgift og indskud samtidig med at finansieringsplan og budget ikke blev ændret i negativ retning i forhold til fremlagte oplæg på den fortsatte stiftende generalforsamling, er andelsboligforeningen stiftet. Side 8 FINANSIERINGSPLAN EFTER STIFTELSEN Kapitalbehov Købspris Renoveringsarbejder, inklusiv afledte omkostninger Følgeomkostn. (inkl. kassebeholdning på ) Kapitalbehov, i alt Kapitalfremskaffelse Kreditforening, Fastrente med afdrag, 30 års løbetid Kreditforening, Fastrente med afdrag, 30 års løbetid Kreditforening, F Bank, lån med afdrag over 20 år, variabel rente Bank, kassekredit, variabel rente Kontant indskud (2.616 m 2 á 1.500), ca Kapitalfremskaffelse, i alt BUDGET ÅR 1. EFTER STIFTELSEN Udbetalinger Ydelse, Kreditforening, Fastrente med afdrag, anslået Ydelse, Kreditforening, Fastrente med afdrag, anslået Ydelse, Kreditforening, F 10, anslået Ydelse, Bank - Lån m. afd. over 20 år., var. rente, anslået Ydelse, Bank Kassekredit, variabel rente, anslået Ejendomsskatter, inkl. Renovation Ejendomsforsikring, anslået El, vand og gas, anslået Udvendig vedligeholdelse, anslået Vicevært, varmemester, trappevask, anslået Serviceabonnementer, anslået Rådighedsbeløb, bestyrelsen, mødeudgifter, m.v Revision og årsregnskab, anslået Valuarvurdering Administration og bogholderi, anslået Konsolidering (driftsmæssigt overskud) Udbetalinger, i alt Indbetalinger Leje, restlejere Boligafgift (2.616 m 2 x 893 pr. m 2 p.a.) "Moderniserings"Tillæg Leje, Erhverv Indbetalinger, i alt

9 Efter stiftelsen har bestyrelsen valgt Nykredit/Nykredit Bank A/S som financier. Ydelserne i ovennævnte budget er baseret på tilbud, og kan afvige lidt afhængig af kursen på lånene, når de hjemtages. Side 9 Nykredit har som krav for ydelsen af sine lån præciseret, at vedtægternes bestemmelse om hæftelse ikke kan ændres uden samtykke fra Nykredit Bank A/S. Foreningen bør derfor ved først kommende lejlighed foretage en tilføjelse til vedtægterne herom. Bilagt referatet følger (opdateret) skema. Skemaet viser, hvad de respektive andele (betegnet A) skal betale i boligafgift, i eventuelt "Moderniserings"Tillæg, hvad de har stående på saldo, størrelsen af bruttoindskuddet og nettoindskud (bruttoindskud - saldobeløb), og den anslåede andelsværdi (indskud + tilvækst). Den faktiske indmeldelsesprocent betyder, at hver enkelt m 2 andel hæfter pro rata for ca for bankgælden ( 9,775 mio./2.616 m 2 ). Det betyder eksempelvis at en andel på 45 m 2 hæfter pro rata for ca , og en andel på 78 m 2 for ca Beboere, som ikke har indmeldt sig i andelsboligforeningen, skal betale deres leje som hidtil. Ad dagsordenens pkt. 5. Generalforsamlingen valgt bestyrelse: Formand: Adresse: På valg: Hans Jørgen Holbek 21, 2. tv Bestyrelsesmedlemmer: Jan Buntzen, næstformand 23, 4. th Malene Christensen 15, 3. tv Preben Ruager, sekretær 21, st. th Peter Smidt 15, 4. tv Jan Ellegaard Hansen, 23 st. th Edward Danholt 17, 1. th Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i samråd med Horten Advokataktieselskab at vælge, hvilke lån, der skal optages i kreditforeninger og bank, så længe dette ikke i sig selv medfører en stigning i boligafgiften, og risikoprofilen på lånene er som besluttet på den stiftende generalforsamling. Generalforsamlingen bemyndigede desuden bestyrelsen til at underskrive nødvendige lånedokumenter, så som kreditforeningslån og lån i pengeinstitut, ligesom bestyrelsen bemyndiges til at underskrive skøde m.m. Der henvises til vedtægternes 37. Ad dagsordenens pkt. 6.

10 Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i samråd med Henrik Bræmer, at vælge administrator og revisor. Side 10 Ad dagsordenens pkt. 7. Andelshaverne betaler boligafgift og evt. "Moderniserings"Tillæg med virkning fra 1. februar Det betyder, at alle andelshaverne i lighed med lejerne betaler husleje som hidtil for januar Senest i midten af januar 2013 vil alle beboere få nærmere besked om hvortil betaling skal ske pr. 1. februar Med hensyn til betaling af indskud oplyste Henrik Bræmer, at opkrævning heraf kan forventes at blive udsendt fra advokatfirmaet i begyndelsen af januar 2013 til betaling ca. 15. januar Når indskud er indbetalt med fradrag af saldi på positive konti, vil andelshaverne få tilsendt andelsbevis. Henrik Bræmer oplyste, at åbningsbalance forventes at foreligge 6-8 måneder efter den endelige stiftelse af andelsboligforeningen, men dette afhænger i det hele af tinglysningsforløbet og om hvorvidt det lykkes at indsamle de til brug for refusionsopgørelsen nødvendige oplysninger uden problemer. Generalforsamlingen hævet. Hellerup, den 12. december Henrik Bræmer, dirigent og referent. Tiltrådt af bestyrelsen:

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012.

ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012. CVR ne sen vs $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012. Torsdag den 24. maj 2012 kl. 18.30 afholdtes på skolen på Islands Brygge, Art herivej 57, 2300 København S generalforsamling

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl.

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl. VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl. CLAU Ad. Nørregade 7A,. Postbox2206 1018 København K Telefon33 12 37 36 1 som sat Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyøvej

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15. FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på

Læs mere