Dagsorden til HSU. Deltagere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til HSU. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling Hanne Reinhold Dinesen TR for HK Tværgående Uddannelsesudvikling og Center for Undervisningsmidler Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Jørgen Markussen TR for 3F Finn Ravnkilde Marlet TR for Danske Fysioterapeuter uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Helle Guldborg K. Nielsen, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Lene Iversholt TR for AC KomU og F&U Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Jørgen Hansen - Vicedirektør Poul Skov Dahl - Vicedirektør Søren Pedersen Vicedirektør Ulla Mulbjerg - Vicedirektør Afbud: Ingen Til stede: Ved pkt : Økonomichef Lars Valentin Lund Ved pkt : Forsknings- og udviklingsdirektør Jørgen Thorslund Ordstyrer: HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen HR og Kommunikation side 1/11

2 side 2/10

3 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Dagsorden for mødet skal godkendes, og punkter under "Eventuelt" skal annonceres af de tilstedeværende. Indstilling Det indstilles, at HSU godkender dagsordenen. 2. Opfølgning fra sidste møde (kl ) 1. Lokale kvalitetsdrøftelser UCL har de seneste år haft voksende fokus på kvalitetsmåling, såvel i de uddannelsesmæssige ydelser som i vores støtte- og administrative systemer. Vores opmærksomhed på kvalitet afspejler et voksende uddannelsespolitisk fokus på kvalitet, som bl.a. kommer til udtryk i en række uddannelsesreformer, revision af professionshøjskoleloven, ny akkrediteringslovgivning og regeringens kvalitetsudvalg. Derfor har også HSU i UCL drøftet kvalitet ved flere lejligheder. HSU ønsker med iværksættelse af lokale kvalitetsdrøftelser i alle afdelinger i novemberdecember 2015 at rette fokus mod de kvalitetsvurderinger, der ikke indfanges af de nuværende kvalitetssystemer, nemlig kvalitetskulturen i form af medarbejdernes og afdelingernes opfattelse af kvaliteten i deres kerneopgaver. KomU tilbyder at facilitere de lokale kvalitetsdrøftelser (kontaktperson Kim Koldby). Bilag 2.1.1: Kvalitetsdrøftelser Bilag 2.1.2: Skema A Bilag 2.1.3: Skema B 2. UCLs kvalitetssystem Kvalitetshåndbogen er blevet justeret, og udsendt i uge 34. Formidling på mit.ucl.dk og udarbejdelse af pixi udgave er igangsat. 3. Ophavs- og videreudnyttelsesret Møderække i forhandlingsgruppen er aftalt. Punktet behandles i HSU den 16. november Seniorpolitik Se punkt Ledelsesgrundlag Se punkt Underviserpris Opslag er tilgængelig på mit.ucl.dk, og komite er udpeget. side 3/10

4 6. Stresspolitik Se punkt Orientering om evaluering af APV-proces i HAU Se punkt 16. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orientering om opfølgningerne til orientering. 3. Temadrøftelse: Budgetprincipper (kl ) Direktionen har udarbejdet budgetprincipper for udarbejdelse af budget Principperne er i alt væsentlighed en videreførelse af principperne for budget 2015 Grundprincippet i budgetmodellen for 2016 er at alle indtægter tilfalder UCL s bestyrelse, og forvaltes af direktionen. Budgettet vil blive udarbejdet i seks hovedområder, der svarer til de fire vicedirektørområder, Forskning og Udvikling, samt Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. Der er ved udarbejdelse af budgetmodellen lagt vægt på, at det er direktionen, der tildeler ressourcer til hvert af de seks hovedområder. Ansvar for budgetudarbejdelse forbliver hos vicedirektørerne. Der er ligeledes lagt vægt på, at der i budgetmodellen skal kunne indarbejdes strategiske beslutninger og fastsættes krav om gevinstrealisering. Som en konsekvens af Folketingsvalget i juni 2015, er medlemmerne af Finansudvalget blevet enige om at udskyde offentliggørelsen af finansloven til slutningen af september I det omfang det vil være muligt, vil der på mødet blive givet en kort orientering om forventningerne til den kommende finanslov. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen om budgetmodel for 2016 til efterretning. Bilag 3.1 Budgetprincipper Budgetopfølgning 1. halvår 2015 (kl ) Budgetopfølgningen for 1. halvår 2015 udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Det er 4,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Budgetopfølgningen er foreløbig, da processen med udarbejdelse af budgetopfølgning for 1. halvår er ikke afsluttet. Økonomiafdelingen er i gang med at bearbejde budgetopfølgningen. Kvalificeringen består bl.a. i afholdelse af møde med de budgetansvarlige og finde forklaringer på afvigelser i forholdet mellem budget- og regnskabstal. På mødet vil der blive givet en uddybende redegørelse om budgetopfølgningen for 1. halvår Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen om budgetopfølgning for 1. halvår 2015 til efterretning. side 4/10

5 Bilag 4.1 Halvårsregnskab 1. halvår 2015 Bilag 4.2 Dispositionsbegrænsning 5. Lønpolitik (kl ) Ændring af budgetmodellen betyder, at lønpolitikken også skal ændres. Rent formelt opsiges lønpolitikken derfor hermed - med 3 måneders varsel jf. aftalens punkt 5.6. Den nuværende politik er fra 2007, og den nye politik bør i højere grad være i harmoni med Ledelsesgrundlag, værdier, strategier (ikke mindst kompetencestrategi) og øvrige politikker. I forbindelse med nye budgetprincipper er det planen, at områdernes lønpuljer forhøjes med det beløb, som der tidligere har været beregnet i forhold til lønsum. Det gøres i 2016 og vil fremover være indeholdt i budgettet. Uddelingsprocessen sker derfor i fremtiden lokalt. HR og Kommunikation får til opgave, at udarbejde udkast til ny lønpolitik, som medarbejdersiden inviteres til at kommentere. To repræsentanter fra medarbejdersiden inviteres til møde. Indstilling Det indstilles, at HSU tager proces for tilblivelse af ny lønpolitik til efterretning. Bilag 5.1 Nugældende lønpolitik (godkendt af HSU den 10. april 2007) 6. Status Niels Bohrs Alle (kl ) Mundtlig orientering ved vicedirektør Ulla Mulbjerg. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orientering om status på Niels Bohrs Alle til efterretning. 7. Kommunikationstjekket (kl ) I maj og juni gennemførte HR og Kommunikation et kommunikationstjek på de Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser. I efteråret gennemføres et kommunikationstjek af Sundhedsuddannelserne. Omfanget afklares i løbet af september måned. Kommunikationstjekket peger på udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til bl.a. kommunikationsplatforme og LMS (Fronter), rettidig og relevant information, kommunikation mellem koordinator/vejleder og studerende og synlighed om studerendes ind- side 5/10

6 flydelse på studiet. På mødet gives et oplæg til drøftelsen af HR og Kommunikation. Oplægget vil belyse følgende perspektiver: 1) Præsentation af initiativer og ramme for opfølgning 2) Til drøftelse: Input til det videre arbejde med opfølgning på kommunikationstjekket HSU s rolle i opfølgningsarbejdet Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning og drøfter de to ovenstående punkter. Bilag 7.1 Resume af Kommunikationstjekket PAUSE, KL Udviklingskontrakt -afrapportering- drøftelse af udvalgte områder (kl ) (udsat fra sidste møde) Afrapporteringen på udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår som en integreret del af årsrapporten for 2014, der blev fremlagt på mødet i HSU i marts måned I overensstemmelse med årshjulet for arbejdet i HSU gennemføres der i juni (udsat til september) måned en drøftelse af afrapporteringen på udviklingskontrakten med fokus på særlige områder. Udviklingskontrakten for 2014 indeholder i alt 29 mål, hvoraf 23 mål er opfyldt, 5 mål vurderes delvist opfyldt, og 1 mål vurderes som værende ikke opfyldt. Målopfyldelsen for 2014 betragtes alt i alt som et tilfredsstillende resultat. Det ikke opfyldte mål for 2014 omhandler andelen af studerende, der fuldføreruddannelsen. Det er et krav, at målrapporteringen suppleres med uddybende analyser af ikkeopfyldte mål. Således forefindes i to en analyse af målopfyldelsen for både fuldførelse og frafald på uddannelserne, inklusiv initiativer, der er blevet/vil blive iværksat for at imødegå en opfyldelse af målene fremover. Til trods for dette vigtige udestående ift. fuldførelse vurderes, at målopfyldelsen for hele kontraktperioden som helhed at være tilfredsstillende. I den forbindelse kan især fremhæves de markante forbedringer, der er sket i målperioden i forhold til følgende mål, som alle har haft særligt strategisk fokus: Frafald, især på lærer- og pædagoguddannelsen Registreringer i UC Viden Udgående mobilitet, der har oplevet en stigning på 80% i forhold til 2012-niveauet side 6/10

7 Forsknings- og Udvikling (FoU), idet målet for omsætning ifm. FoU-projekter er mere end indfriet, ligesom omfanget af ekstern finansiering af FoU-aktiviteter er næsten fordoblet i forhold til målsætningen for 2014 Styrket udviklings- og evidensbasering, idet tilvæksten af ph.d. ere og ph.d.- studerende har været større end forventet. Den samlede afrapportering af udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet er vedlagt foruden den førnævnte uddybende analyse vedrørende frafald og fuldførelse. Forsknings- og Udviklingsdirektør Jørgen Thorslund vil på mødet gennemgå afrapportringen. Indstilling Det indstilles, at HSU drøfter afrapporteringen for udviklingskontrakten herunder analyse af mål vedr. frafald og fuldførelse. Bilag 8.1 Afrapportering af udviklingskontrakten Bilag 8.2 Analyse af ikke-opfyldte mål vedr. fuldførelse samt delvist opfyldte mål vedr. frafald 9. Ledelsesgrundlaget (kl ) UCL har siden august 2013 baseret uddannelsesledelsen på Ledelsesgrundlaget for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere. Dette grundlag blev besluttet i april 2013 efter systematisk dialog med medarbejderrepræsentanter. Implementeringen af Ledelsesgrundlaget skulle ske forbundet med studieaktivitetsmodellen og et nyt Fagsystem(NAV), der bl.a. skulle indeholde et system for uddannelsesfaglige medarbejderes tidsregistrering. Juni 2015 har projektledelsen (Jørgen Thorslund) for Fagsystemet gjort status og konkluderet, at systemet næsten er færdigudviklet med bl.a. tilhørende driftsorganisering og planlægningsværktøj. Både uddannelsesfaglige medarbejdere og uddannelseschefer oplever imidlertid store udfordringer med at anvende systemet. Projektledelsen vurderer at problemerne skyldes manglende implementering af Ledelsesgrundlaget. Ledelsesgrundlagets fire grundlæggende principper: Styrke attraktivitet, øge fleksibilitet, styrke gennemsigtighed samt effektivisering, er fortsat velegnede og opleves legitime. I praksis sker tilrettelæggelsen af opgaver imidlertid uden den tilsigtede differentiering - der sker fortsat en specifik tildeling af tid på hver enkelt (mindre) arbejdsopgave. Hermed fastholdes den tidligere norm og akkordbaserede tidsstyring. Dette medfører at Fagsystemet suppleres med listeføring og korrektionslister for arbejdsgang mellem leder, medarbejder og studieadministration, som skaber mange arbejdsgange og mange fejlkilder. Dette skaber stor frustration for såvel ledere som uddannelsesfaglige medarbejdere og studieadministration. Ledelsesgrundlaget har i sine bilagseksempler formuleringer, der kan tolkes som anbefaling af at en række opgaver skal udmeldes med specifik tidsramme. Det har ikke været tilsigtet side 7/10

8 og har været medvirkende til forvirring om praksis i forhold til principper, således arbejdstilrettelæggelsen reelt er fastholdt i et norm- og akkordparadigme. Strategisk Ledelse sætter nu fornyet fokus på at gennemføre Ledelsesgrundlagets fire grundlæggende principper i tilrettelæggelsen af opgaverne, hvor tidsrammer for opgaver kun fastlægges på aggregeret niveau. Eneste undtagelser er hvor eksterne el. interne styringskrav kræver en specifik tidsdokumentation. (Fx EU-projekter). Medarbejdernes forpligtelse til at registrere deres faktiske tidsanvendelse fastholdes på et ugentligt niveau. Derved kan de løbende sikre at deres personlige opgavetilrettelæggelse holder sig inden for gennemsnittet på 37 t/uge. Sideløbende sker en forenkling af tidsregistrering, hvor Privat Smart-klik fjernes og medarbejderens tidsregistrering sker direkte i Smart-Klik. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 9.1 Ledelsesgrundlag uddrag 10. Optag (kl ) Hovedtal fra Optag 2015, herunder de overordnede søgetal, findes bilagt. Talmaterialet er kort blevet drøftet på mødet i Strategisk Ledelse 24. august 2015, hvor der generelt blev udtrykt tilfredshed med resultatet. Frem mod behandlingen på bestyrelsesseminaret 22. september 2014 vil tallene blive yderligere nuanceret, ligesom udviklingen på læreruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen og de netbaserede uddannelser undersøges nærmere. Indstilling Det indstilles, at HSU tager talmaterialet til efterretning og drøfter optaget for Bilag 10.1 Optag Seniorpolitik (kl ) I forlængelse af drøftelse af seniorpolitikken på HSU-møde den 15. juni 2015, er følgende justeret i seniorpolitikken: Afsnittet omkring frivillige fratrædelser er taget ud. TRs rolle er defineret. Beløbsrammen fastholdes, og indgår bl.a. i den årlige evaluering af politikken. Jf. medarbejdersidens tilbagemelding konkretiseres kriterier for tildeling af seniorordning ikke yderligere. Indstilling side 8/10

9 Det indstilles, at HSU godkender seniorpolitikken. Bilag 11.1 Seniorpolitik Bilag 11.2 Seniorordninger 12. Centralisering af studievejledningen (kl ) Studievejledning samles UCL har siden efteråret 2014 foretaget en analyse af de pædagogisk/administrative opgaver. Formålet med analysen er at identificere effektiviseringsmuligheder i opgaveløsning via standarder, centralisering og/eller overdragelse af opgaveløsning til TAP personale. Studievejledningsfunktionen har været del af analysen og anbefaling er, at Studievejledningen fremadrettet samles i én funktion med fælles kvalitetsstandarder på tværs af uddannelserne. Tidsplan: 1. Beslutning ift. kommende UCL Studievejledning maj Projektplan vedr. studievejledning blev godkendt på vicedirektørmøde den 26. maj Kommunikationsplan ift. Proces juni Beskrivelse af studievejlederfunktion og kompetence-/opgaveprofil sept Dimensionering af medarbejderressourcer sept.-okt Behandling i uddannelsernes LSU er okt Oplæg vedr. organisationsændring i studievejledning behandles i grunduddannelsernes LSU er. 6. Opsigelse af nuværende funktioner januar 2016 Nuværende funktioner opsiges iht. gældende opsigelsesvarsler 7. Rekrutteringsproces februar 2016 Der rekrutteres internt iht. kompetence- og opgaveprofil. 8. Seminar maj Implementering af ny organisering august Hvis de lokale drøftelser i LSU rejser generelle problemstillinger, som kræver en drøftelse i HSU, så vil sagen blive taget op efterfølgende. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 13. Retningslinjer for ansættelse af studentermedhjælpere (kl ) Som aftalt på HSU-mødet 15. juni 2015, er der udarbejdet retningslinjer for ansættelse af studentermedhjælpere. Indstilling Det indstilles, at HSU drøfter retningslinjer for ansættelse af studentermedhjælpere. side 9/10

10 Bilag 13.1 Retningslinjer for ansættelse af studentermedhjælpere 14. Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Nye medlemmer af arbejdsmiljøudvalget Lars Breinholt og Lone Hougaard er trådt ud af Hovedarbejdsmiljøudvalget. I stedet er Marianne Gellert og Annette Falk indtrådt i udvalget. Ny dato for møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Mødet i arbejdsmiljøudvalget den 2. september 2015 er udsat til den 21. september Temadag Der afholdes en temadag for arbejdsmiljøorganisationen den 8. oktober 2015, og temaet er trivsel og arbejdsglæde med fokus på konflikthåndtering i praksis. 15. Nye/reviderede politikker/retningslinjer/hjemmelgrundlag (skriftlig orientering) Stresspolitik for UCL er justeret med de bemærkninger, der fremkom på HSU-mødet den 15. juni Stresspolitikken er tilgængelig på mit.ucl.dk. Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage Finansministeriet og centralorganisationerne har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalt en ekstra uges øremærket lønret. Faderen/medmoderen har således fremover ret til løn i 7 af de 32 ugers forældreorlov, og tilsvarende gælder den ene adoptant. Ved en ændring af barselsloven lov nr. 652 af 12. juni 2013) fik medmoderen samme ret til fravær og dagpenge i forbindelse med barsel som faderen. Et barns medmor kan være moderens partner, registrerede partner eller ægtefælle af samme køn. 16. Korte punkter (kl ) 1. Orientering om evaluering af APV-proces i HAU (opfølgning fra HSU-møde den 15. juni 2015): De lokale arbejdsmiljøudvalg og sammenlagte udvalg har evalueret APV-metoden, og tilbagemeldingerne var overvejende positive. Hovedarbejdsmiljøudvalget har derfor indstillet til Strategisk Ledelse, at man anvender metoden ved næste APV dog med mindre justeringer i metoden og med fokus på at reducere ressourceforbruget. 2. Rygepolitik mundtlig orientering v./erik Knudsen 3. mødefrekvens og -længde side 10/10

11 HSU-mødernes mødelængde og frekvens overvejes indtil 31. december 2015 for at finde den rette fordeling. Formandskabet vil drøfte sagen primo Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 17. Eventuelt (kl ) Næste møde: Den 16. november 2015 (Blangstedgårdsvej) Foreløbige punkter til næste møde: Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra sidste møde Temadrøftelse Budget 2016 Ophavs- og videreudnyttelsesret i UCL Job på særlige vilkår (oversigt) Revision af IT-politik Rygepolitik Vurdering af sammensætning af HSU (jf. HSU-møde, marts 2014) Nyt fra HAU Nye/reviderede politikker/retningslinjer /hjemmelgrundlag Korte punkter: Eventuelt side 11/10

12 Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 17-aug-2015 Udarbejdet af JPNT Journalnummer Dokumentnavn Bilag 2,1.1 Dokumentnummer 1. Lokale kvalitetsdrøftelser Baggrund UC Lillebælt har de seneste år haft voksende fokus på kvalitetsmåling, såvel i de uddannelsesmæssige ydelser som i vores støtte- og administrative systemer. Vores opmærksomhed på kvalitet afspejler et voksende uddannelsespolitisk fokus på kvalitet, som bl.a. kommer til udtryk i en række uddannelsesreformer, revision af professionshøjskoleloven, ny akkrediteringslovgivning og regeringens, aftagekvalitetsudvalg. Derfor har også Hovedsamarbejdsudvalget i UCL drøftet kvalitet ved flere lejligheder. UCL er i slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015 blevet udfordret af afslaget på ansøgning om institutionsakkreditering og en efterfølgende mediestorm på Fyn, hvor særligt en artikelserie i Fyens Stiftstidende mente at kunne påvise kvalitetsproblemer, ikke blot i kvalitetssikringssystemet, men i selve uddannelserne. Dette har medført en revision af kvalitetssikringssystemet og et tværgående uddannelsescheck i foråret UCL har en forpligtelse til at levere ydelser og produkter af høj kvalitet og benytter derfor i dag en række formaliserede og fælles målesystemer, fx til at måle brugeres eller aftageres kvalitetsopfattelse af UCL s leverancer og ydelser (bl.a. aftagertilfredshedsmålinger, dimittendundersøgelser, Stud_Puls m.m.), til at monitorere og styre økonomi (bl.a. NAV og SmartKlik) og til at måle medarbejdernes vurdering af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø (bl.a. APV). HSU ønsker med iværksættelse af lokale kvalitetsdrøftelser i alle afdelinger november - december 2015 at rette fokus mod de kvalitetsvurderinger, der ikke indfanges af de nuværende kvalitetssystemer, nemlig kvalitetskulturen i form af medarbejdernes og afdelingernes opfattelse af kvaliteten i deres kerneopgaver. 1.2 Kvalitet er konkret for den enkelte At drøfte hvad god kvalitet er, bliver let en abstrakt størrelse, hvis det ikke kobles til en konkret funktion eller opgave. Hvad der opleves som god kvalitet må holdes sammen med, hvem man konkret spørger, dvs. hvilke kernopgaver de adspurgte arbejder med, og hvem de leverer ydelser til. Derfor vil god kvalitet have forskellig konkret betydning afhængigt af, hvor i UCL man befinder sig som medarbejder, og hvilke kerneopgaver man har og hvem man opfatter som sine kernebrugere / kernekunder. UCL s overordnede kvalitetspejlemærker kan derfor ikke forudsættes at have det samme indhold for en den enkelte TAP-medarbejder eller uddannelsesfaglige medarbejders kvali- side 1/3

13 tetsvurdering, som de gør for fx afdelingsleder eller direktionen. På det lokale afdelingsniveau og for den enkelte medarbejder er tegnene på god kvalitet ofte nogle andre og mere hverdagsprægede. I nogle sammenhænge kan der endog opleves modstrid mellem, hvad der vurderes som tegn på god kvalitet på forskellige niveauer. Ovenstående udfordring er ikke ualmindelig i organisationer af UCL s størrelse, kompleksitet og geografiske spredning, hvor den enkeltes kendskab til arbejdsgange, orienteringer og best practise i andre afdelinger ofte er begrænset. Men det kan være både menneskeligt, strukturelt og økonomisk omkostningsfuldt, hvis man institutionelt og lokalt ikke har blik for de ulemper og styrker de lokale forskelle kan medføre. Den medarbejderoplevede kvalitet i egne ydelser er kun i begrænset udstrækning indeholdt i de nuværende kvalitetsmonitoreringssystemer. Derfor er en afdækning af de lokale kvalitetsopfattelser i UCL gennem lokale drøftelser væsentlig til at komplementere de formaliserede systemer. 1.3 Afdelingsvise drøftelser i november-december 2015 mål og proces Mål og ansvar HSU iværksætter, at der gennemføres lokale drøftelser om tegn på god arbejdskvalitet i august-september Disse drøftelser gennemføres i udgangspunktet på afdelingsniveau med en forventet varighed på ca. 2 timer. Målet er at tydeliggøre de lokale kvalitetsoplevelser, lære af dem og bruge dem på afdelingsniveau, på områdeniveau og på institutionsniveau - således at der kan skabes mulighed for en differentieret kvalitetskultur, der understøtter UCL s opgavevaretagelse. Den lokale leder er ansvarlig for gennemførelsen af drøftelserne i afdelingen. Gennemførelsen understøttes med en fælles procesramme og tilbud om bistand af proceskonsulent fra KomU. (Kontaktperson Kim Koldby.) 1. I LSU foretages i foråret 2016 opsamling på tværs af afdelinger og der afklares hvilke resultater, der efterfølgende skal følges op henholdsvis på lokalt niveau, på områdeniveau og i HSU. LSU opsamling og opfølgning sammenfattes i vedlagte skema A. Indhold og proces Den lokale drøftelse i november december skal fokusere på nedenstående spørgetemaer og sammenfattes i vedlagte skema B., der understøtter tværgående opsamling om resultaterne til efterfølgende behandling i HSU. Kortlægning af afdelingens oplevede brugerlandkort : Hvem er I som medarbejdere og afdeling optaget af i det daglige arbejde? Hvem ser I som jeres vigtigste interessenter? Hvem oplever I som primære, sekundære og tertiære brugere af jeres ydelser? 1. Afdelingen dækker selv omkostninger til KomU. Kontakt til KomU bedes iværksat senest 15/9 af hensyn til planlægning side 2/3

14 Tegn på god kvalitet: Hvad ser I som tegn på god kvalitet i jeres afdeling? (Her skal skelnes mellem på den ene side kvalitet i rammer og vilkår og på den anden side kvalitet i de ydelser afdelingen leverer.) Hvornår oplever I som medarbejdere, at I har leveret et godt arbejde til jeres brugere? Hvad er tegn på dårlig kvalitet? Hvad er dårlig kvalitet for jer i afdelingen, og hvornår oplever I, at I har leveret et stykke arbejde af for ringe kvalitet? Forholdet mellem tegn på god kvalitet og UCL s målesystemer: Hvordan oplever afdelingens medarbejdere at UCL s fælles kvalitetsmålesystemer afdækker for dem væsentlige dele af deres arbejdsmæssige hverdag? Er de tydelige- hvornår? Betydningsfulde - hvornår? Opleves de som understøttende hvornår? Opleves de som konfliktende hvornår? Som introduktion til afdelingsdrøftelsen vises en kort video, hvor HSU s formandskab begrunder den fælles rammesætning af kvalitetsdrøftelsen. HSU Arbejdsgruppen Jesper Zimmer Wrang, Finn Ravnkilde Marlet, Ulla Refstrup Mulbjerg og Jørgen Thorslund Bilag: SKEMA A. LSU opsamling på tværs af lokale kvalitetsdrøftelser SKEMA B. Lokale kvalitetsdrøftelser november december 2015 side 3/3

15 SKEMA A. LSU opsamling på tværs af lokale kvalitetsdrøftelser forår 2016 Mønstre på tværs af afdelingernes oplevede brugerlandkort : Hvem er medarbejdere og afdeling optaget af i det daglige arbejde? Hvem ses som vigtigste interessenter? Hvem opleves som primære, sekundære og tertiære brugere af ydelser? Tegn på god kvalitet: Hvad ses som tegn på god kvalitet i på tværs af afdelinger? (Her skal skelnes mellem på den ene side kvalitet i rammer og vilkår og på den anden side kvalitet i de ydelser afdelingen leverer.) Hvornår oplever medarbejdere, at have leveret et godt arbejde til brugerne? Hvad er tegn på dårlig kvalitet? Hvad er dårlig kvalitet for i afdelingerne? Hvornår opleves, at have leveret et stykke arbejde af for ringe kvalitet?

16 Forholdet mellem tegn på god kvalitet og UCL s målesystemer: Hvordan oplever medarbejdere at UCL s fælles kvalitetsmålesystemer afdækker for dem væsentlige dele af deres arbejdsmæssige hverdag? Er de tydelige- hvornår? Betydningsfulde - hvornår? Opleves de som understøttende hvornår? Opleves de som konfliktende hvornår? Opfølgning: LSU bedes foretage en opsamling af de lokale drøftelser på området, der kan udmøntes i opfølgning el videre drøftelse som sendes til a) Behandling lokalt b) Videre behandling i LSU c) Videre behandling i HSU

17 SKEMA B. Lokale kvalitetsdrøftelser november december 2015 Kortlægning af afdelingens oplevede brugerlandkort : Hvem er I som medarbejdere og afdeling optaget af i det daglige arbejde? Hvem ser I som jeres vigtigste interessenter? Hvem oplever I som primære, sekundære og tertiære brugere af jeres ydelser? Tegn på god kvalitet: Hvad ser I som tegn på god kvalitet i jeres afdeling? (Her skal skelnes mellem på den ene side kvalitet i rammer og vilkår og på den anden side kvalitet i de ydelser afdelingen leverer.) Hvornår oplever I som medarbejdere, at I har leveret et godt arbejde til jeres brugere? Hvad er tegn på dårlig kvalitet? Hvad er dårlig kvalitet for jer i afdelingen? Hvornår oplever I, at I har leveret et stykke arbejde af for ringe kvalitet?

18 Forholdet mellem tegn på god kvalitet og UCL s målesystemer: Hvordan oplever afdelingens medarbejdere at UCL s fælles kvalitetsmålesystemer afdækker for dem væsentlige dele af deres arbejdsmæssige hverdag? Er de tydelige- hvornår? Betydningsfulde - hvornår? Opleves de som understøttende hvornår? Opleves de som konfliktende hvornår?

19 Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato Udarbejdet af Journalnummer Dokumentnavn Budgetprincipper Dokumentnummer 1. Præambel UCL s budget udarbejdes for en 4 årig periode. Der udarbejdes et selvstændigt budget for hvert af de 4 år. Budgetprincipper udarbejdes af UCL s direktion og godkendes af UCL s bestyrelse. Grundlæggende budgetprincipper: Samtlige UCL s indtægter tilfalder bestyrelsen og forvaltes af direktionen. Det er direktionen, som beslutter tildeling af midler til hvert hovedområde. Herunder tildeling af midler til Tværgående Uddannelsesudvikling og Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. Grunduddannelserne og KomU tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer, som områderne tilvejebringer. Hertil kommer en andel af midler fra bevillingen til Udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Forskning & Udvikling tildeles en andel af midlerne til Udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Hertil kommer den eksternt finansierede projektvirksomhed, som området varetager. Tildelingen af ressourcer til Grunduddannelserne og KomU følger princippet fra budget 2015, hvor fastsættelse af bidrag til Fælles ledelse, administration og bygningsdrift fastsættes i forhold til uddannelsernes omsætning. I budget 2016 anvendes omsætningen i budget 2015 som udgangspunkt ved fastsættelse af bidraget. Der udarbejdes budgetter for hvert af de 6 hovedområder i UCL. Budgetlægningen i de enkelte hovedområder udarbejdes med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder. Såfremt et hovedområde kan skabe besparelser som følge af omlægninger og effektivisering, eller skabe større indtægter end budgetteret, kan hovedområdet disponere over de ekstra ressourcer. Hvis indtægter bliver mindre end budgetteret, er det hovedområdets ansvar at tilpasset omkostningerne til indkomst niveauet. Bestyrelsen og direktionen kan fastsætte strategiske indsatsområder, som de 6 hovedområder skal opfylde. side 1/4

20 2. Budgetprincipper Budgetprincipperne er i al væsentlighed en videreførelse af budgetforudsætningerne fra budget 2015 og er den overordnede ramme for allokering af UCLs indtægter til institutionens hovedområder. Budgetprincipperne skal sikre en gennemsigtig og strategisk forankret anvendelse af institutionens ressourcer. UCL s indtægter tilvejebringes via aktivitetsbestemte taxameterindtægter, særlige tilskud, deltagerbetaling, andet salg og via eksterne projektindtægter. Alle indtægter tilfalder i princippet UCLs bestyrelse og forvaltes af direktionen, som fastsætter rammer for allokering af midlerne til hovedområder jf. organisationsmodellen. Budgetmodellen indebærer derfor i overensstemmelse med UCLs organisation budgetlægning i hovedområder med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder. Hovedområder: Området for Sundhedsuddannelserne Området for Pædagogisk Samfundsfaglige uddannelser Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Forskning & Udvikling Tværgående Uddannelsesudvikling Ledelse, administration og bygningsdrift De seks hovedområder i UCL har forskellige opgaveprofiler I konsekvens heraf er der forskellige betingelser knyttet til hvert hovedområde. 3. Ressourcefordeling Det er direktionen, som beslutter niveauet for tildeling af midler til hvert hovedområde. Grunduddannelserne samt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer til drift af områdernes aktiviteter samt en andel af de øremærkede midler til styrket udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Tildeling af ressourcer til Grunduddannelserne og Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler følger princippet fra 2015, hvor fastsættelse af bidrag til finansiering af Fælles Ledelse, Administration og Bygningsdrift foregik på baggrund af områdernes omsætning. I budget 2016 anvendes omsætningen i budet 2015 som udgangspunkt ved fastsættelse af bidraget. I forhold til budget 2016 er der således udelukkende korrigeret for ændringer i størrelsesforholdet mellem de tre områder. side 2/4

21 I løbet af efteråret gennemføres en drøftelse mellem direktion og de involverede vicedirektører om fremtidige indikatorer, der kan indgå i grundlaget for budget 2017 F&U tildeles en andel af de øremærkede midler til styrket udvikling og evidensbasering af uddannelserne samt forvalter områdets eksternt finansierede projektmidler. Ledelse, administration og bygningsdrift tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. Tværgående uddannelsesudvikling tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. 4. Dispositionsret Hovedområderne for Grunduddannelser, Kompetanceudvikling og Undervisningsmidler og Tværgående Uddannelsesudvikling er organiseret med en vicedirektør. F&U med en chef og Fælles ledelse, administration og bygningsdrift med stabschefer under direktionen. Vicedirektører/ F & U chef har budgetansvar for eget område og kan inden for nærmere fastlagte rammer disponere over de allokerede ressourcer. Direktionen og strategisk ledelse vil kunne udmønte væsentlige strategiske beslutninger i budgettet ved at fastsætte betingelser for budgettering i hovedområderne. Hvis der inden for et hovedområde kan gennemføres omlægninger, effektiviseringer eller skabes eksterne indtægter, ud over de budgetterede, kan de ekstra ressourcer anvendes inden for hovedområdet. Kan der derimod ikke skabes ressourcer nok i forhold til det budgetterede, har hovedområdet selv ansvaret for gennem økonomisering at tilvejebringe den nødvendige finansiering. 5. Hovedområdernes ressourcer og ressourceanvendelse. Grunduddannelser Ressourcegrundlaget er primært aktivitetsbestemt via STÅ produktionen, salg af ydelser, eventuelle deltagerbetalinger og eksterne projekter. Hertil kommer strategiske tildelte midler til eksempelvis anvendt forskning og eventuelt internt salg af arbejdstimer. Grunduddannelserne er organiseret i uddannelsesafdelinger, ledet af uddannelseschefer. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ressourcerundlaget er primært aktivitetsbestemt via STÅ produktion, tilskud til funktionen som Center for Undervisningsmidler, deltagerbetaling, salg af ydelser og eksterne projekter. Hertil kommer strategisk tildelte midler til eksempelvis anvendt forskning og side 3/4

22 internt salg af arbejdstimer. Området er organiseret i Videreuddannelsen, Center for undervisningsmidler, Ledelsesakademiet samt Administrationen. Forskning og udvikling Ressourcegrundlaget er primært en andel af de øremærkede midler fra tilskud til udvikling og evidensbasering af uddannelserne samt eksternt finansierede projektmidler. Området er organiseret i to centre, Center for Anvendt Skoleforskning og Center for Anvendt Velfærdsforskning. Tværgående uddannelsesudvikling Ressourcegrundlaget er en ramme fastsat af direktionen efter drøftelse i strategisk ledelse. Området indeholder udviklingsområder, kvalitetsenhed samt bibliotekerne i UCL. Ledelse, administration og bygningsdrift. Ressourcegrundlaget er en ramme fastsat af direktionen. Dispositionsretten uddelegeres efter drøftelser mellem direktionen og stabe til stabscheferne. Området er opdelt i syv stabe ledet af hver sin chef. 6. Strategiske fordelinger De ressourcer som ikke tilgår Grunduddannelser, F&U og Kom U disponeres efter beslutning fra direktionen. Midlerne anvendes til fællesfaciliteter og til strategiske indsatser. Ledelse, administration og bygningsdrift Tværgående uddannelsesudvikling Forskningsreserven Strategiske indsatsområder Ledelse, administration og bygningsdrift varetager fællesfunktioner som direktion, Sekretariat, Økonomi og Personale, HR og Kommunikation, Bygningsdrift, Studieadministration og IT. Tværgående uddannelsesudvikling varetager tværgående uddannelsesudvikling og biblioteksfunktion. Forskningsreserven er en andel af de øremærkede midler fra tilskud til udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Strategiske indsatsområder er direktionens besluttede indsatsområder og kan i denne budgetperiode opdeles i følgende indsatsområder. MOVE Direktions- og Omstillingspulje Tilskud til international forretningsudvikling Tilskud til partnerskaber side 4/4

23 Notat Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat til halvårsregnskabet pr. 30.juni 2015 Dokumentnummer: 1. Notat til halvårsregnskabet pr. 30. juni Halvårsregnskabet pr. 30. juni I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af regnskabet og budgettet for perioden 1. januar til 30. juni Alle tal er i mio. kr. Det samlede resultat for perioden viser et overskud på 5,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 9,6 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. mindre end budget. Ovenstående resultat og budgetteret overskud er før opsparing til campusløsning. Opsparingskrav i mio. kr.: Campusløsning 7,9 = 1/2 delen af budgetteret opsparing for 2015 Den samlede negative budgetafvigelse på 4,1 mio. kr. fordeler sig således på hovedområderne: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 4,6 12,6-8,0 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler -0,8 3,5-4,3 Forskning og Udvikling 2,0-2,2 4,2 Ledelse, Administration og bygningsdrift -0,3-4,3 4,0 Samlet budgetafvigelse 5,5 9,6-4,1 Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 er vedlagt som bilag 2 I bilag 3 er Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 specificeret på de enkelte budgetområder. Side 1

24 2. Kommentarer til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 Halvårsregnskabet udviser et samlet overskud for UCL på 5,5 mio. kr. Omsætningen ligger 19,7 mio. kr. under det budgetterede, hvoraf 11,2 mio. kr. er færre taxameterindtægter, og 8,5 mio.kr. er færre øvrige indtægter. Den mindre omsætning opvejes i væsentlig grad af færre løn- og driftsomkostninger. Der kan være interne fordelinger og omposteringer mellem de enkelte hovedområder og uddannelser, der ikke er registeret i halvårsregnskabet pr. 30. juni I brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet af 20. maj 2015 orienteres om en generel dispositionsbegrænsning på ca. 1 % på samtlige tilskud til UCL. Begrundelsen for begrænsningen er en mindre løn og prisstigning end det, der er indregnet i Finansloven Den økonomiske konsekvens for UCL er en modregning i de ydede tilskud på 4,4 mio. kr. i I halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 er indregnet en reduktion på 2,2 mio. kr. Det forventes at UCL kan hente ca. 2,0 mio. kr. for hele året via lavere lønstigninger i forhold til det budgetterede. I bilag 4 ses hvordan modregningen fordeler sig i UCL. Der er fra Ministeriet udmeldt, at der skal være balance imellem udgående og indgående udvekslingsstuderende. Konsekvensen af en eventuel ubalance er en reduktion i tidligere modtagne taxameterindtægter. Reduktionen i taxametertilskuddene kan ikke på nuværende tidspunkt opgøres med sikkerhed, og er derfor ikke indregnet i halvårsregnskabet. Det estimeres på nuværende tidspunkt, at ubalancen vil have en negativ påvirkning for årsresultatet 2016 på imellem 1,0 og 3,5 mio. kr. Der vil blive taget initiativer som sikre, at der fremadrettet skabes balance på området. 2.1 Grunduddannelser Grunduddannelserne viser et positivt driftsresultat på 4,6 mio. kr. hvilket er 8,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultat Budget Afvigelse Pædagogisk og Samfundsfaglige Uddannelser 2,6 7,7-5,1 Sundhedsuddannelser 1,5 4,9-3,4 Tværgående Uddannelsesudvikling 0,5 0,0 0,5 Grunduddannelser i alt 4,6 12,6-8,0 2.2 Pædagogisk og samfundsfaglige uddannelser De pædagogiske og samfundsfaglige uddannelsers resultat viser et overskud på 2,6 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Generelt har området færre STÅ indtægter end budgetterede med 6,3 mio.kr, mindre internt salg af timer end budgetteret med 1,8 mio.kr., heraf er 0,8 mio. kr. et reelt mindre salg til EVU og videnscentrene, mens 1,0 mio.kr. er manglende afregning af Uddannelsesrettet forskning og konkrete projekter, som forventes afregnet i 2.halvår. Derudover er der større personaleomkostninger end budgetteret med 0,6 mio.kr. Ovenstående punkter opvejes til dels af lavere driftsomkostninger samt flere øvrige indtægter end budgetteret med 3,5 mio.kr. 2

25 Læreruddannelsen Læreruddannelsen udviser et underskud på 5,7 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. dårligere end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes, at taxameterindtægter er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret, dels på grund af færre STÅ, dels 1 % i dispositionsbegrænsning svarende til 0,3 mio. kr. Internt salg er 1,5 mio.kr. mindre end budgetteret, primært et mindre salg af timer til F&U og EVU, mens personaleomkostninger og driftsomkostninger er 1,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen udviser et overskud på 4,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. dårligere end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes, at taxameterindtægter er 1,7 mio. kr. mindre end budgetteret, dels på grund af færre STÅ, dels 1 % i dispositionsbegrænsning svarende til 0,3 mio.kr. Internt salg er 0,9 mio.kr. bedre end budgetteret, primært et mer salg af timer til F&U og læreruddannelsen. Personaleomkostninger er 0,9 mio.kr. dårligere end budgetteret begrundet i langtidssygdom, mens øvrige indtægter og driftsomkostninger er 1,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen har et underskud på 1,7 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. dårligere end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes, at taxameterindtægter er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret, dels på grund af et betragteligt antal studerende, der ikke er blevet godkendt ved eksamen, det forventes at en stor del af disse vil blive godkendt ved næste indberetning, dels 1 % i dispositionsbegrænsning svarende til 0,2 mio. kr. Øvrige resultatposter svarer til budgetteret. Uddannelsen i Vejle er blevet tilført et tilskud til opstart af ny uddannelse på 0,5 mio. kr. i 1. halvår, svarende til det budgetterede. Intern timekøb hos Socialrådgiveruddannelen i Vejle er ikke realiseret i regnskabet, hvor for uddannelserne bør ses samlet. PB i Offentlig administration Uddannelsen PB i Offentlig administration har et resultat på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes færre STÅ indtægter på 0,6 mio. kr. mens der er et mindre forbrug på driftsomkostninger på 0,2 mio. kr. 2.3 Sundhedsuddannelser Området for Sundhedsuddannelser har i 1. halvår 2015 et resultat på 1,5 mio. kr. hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er færre STÅ indtægter på ca. 3,5 mio. kr., flere øvrige indtægter på ca. 0,8 mio. kr. og flere personaleomkostninger på ca. 1,1 mio. kr. De større personaleomkostninger tilskrives primært afholdte udgifter til feriepenge m.m. til medarbejdere, der er gået på pension/opsagt, samt et større beløb til udbetalt over/merarbejde end der blev hensat i 2014 regnskabet. Der er færre driftsomkostninger på ca. 1,5 mio. kr. Området mangler at få tilført midler fra F&U vedr. Uddannelsesrettet forskning svarende til 1,1 mio. kr. Generelt giver perioderegnskabet anledning til at regnskaberne følges tæt, samt at der praktiseres stram økonomistyring. Dette gælder primært Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Fysioterapeutuddannelsen og Bioanalytikeruddannelsen, som har de største negative afvigelser. 3

26 Sygeplejerskeuddannelsen Samlet har sygeplejerskeuddannelserne et underskud på 1,6 mio.kr., hvilket er 1,8 mio. kr. større end budgetteret. Det skyldes en stor negativ afvigelse ift. budgetteret STÅ indtægter og flere personaleomkostninger i Vejle. Uddannelserne i Odense og Svendborg følger det budgetterede niveau. Det forventes at STÅ indtægter i Vejle delvist indhentes i 2. halvår 2015 ved at de studerende består reeksamen. Alligevel er der igangsat et analysearbejde med henblik på at udrede mulige årsagssammenhænge. De øgede personaleomkostninger i Vejle kan delvist forklares som en periodeforskydning. Bioanalytikeruddannelsen Regnskabet viser et overskud på 0,6 mio.kr. hvilket et 0,5 mio.kr. mindre end budgetteret, som primært skyldes færre STÅ indtægter. Der er iværksat et analysearbejde med henblik på at udrede mulige årsagssammenhænge. Fysioterapeutuddannelsen Resultatet viser et underskud på 0,6 mio. kr. i mod et budgetteretoverskud på 0,3 mio. kr. hvilket er 0,9 mio. kr. dårligere. Afvigelsen skyldes STÅ indtægter der er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatet giver anledning til at regnskabet følges tæt, samt at der praktiseres stram økonomistyring. Radiografuddannelsen Halvårsregnskabet viser et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Afvigelsen skyldes mindre besparelser på personaleomkostninger end budgetteret svarende til 0,5 mio. kr. Denne afvigelse modsvares delvist af et større salg af konsulentarbejde på 0,2 mio. kr. Ergoterapeutuddannelsen Uddannelsen udviser et resultat, der er 0,1 mio. kr. større end budgetteret. STÅ indtægter er 0,4 mio. kr. dårligere end budgetteret, hvorimod øvrige indtægter er 0,5 mio.kr. bedre end budgetteret. Sundhedsuddannelsernes Fællesområde Området viser et forbrug der er 0,4 mio. kr. større end budgetteret, hvilket skyldes manglende salg af timer til F&U og Tværgående uddannelsesudvikling. 2.4 Tværgående Uddannelsesudvikling Området viser et overskud på 0,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er budgetteret med en indtægt fra Likvidationsprovenu fra Seminarium for Kunst og Håndværk i Kerteminde på. 1,0 mio. kr. fordelt jævnt i Denne indtægt er realiseret med 0,3 mio. kr. i 1. halvår 2015 vedrørende aktiviteter, som falder under retningslinjerne for brug af provenuet. Ovenstående samt indtægter vedrørende Erasmus og EU-projektet STARS giver indtægter lig budgetteret. Området mangler at få tilført midler fra F&U vedr. Uddannelsesrettet forskning svarende til 0,2 mio. kr., idet der ikke er registreret timer i NAV. Ligeledes mangler der både køb og salg af interne timer på forskellige aktiviter, hvilket netto er 0,2 mio. kr. dårligere end budget. Dette opvejes af besparelser på personaleomkostninger med 0,3 mio. kr., således at Tværgående Uddannelsesudvikling samlet er 0,1 mio.kr. dårligere end budget. Derudover viser bibliotekerne et overskud som er 0,6 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket begrundes i besparelser i personaleomkostninger og driftsomkostninger, som dog forventes udlignet i løbet af året. 4

27 2.5 Forskning og udvikling Forskning og Udvikling (F&U) viser et overskud på 2,0 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet afspejler at flere Forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke er igangsat eller dokumenteret. Midler til Forskning og Udvikling fra ministeriet udgør 29,7 mio. kr. i 2015, hvoraf der hvert kvartal indtægtsføres ¼ af midlerne. Videnscentre De 3 videnscentre, der finansieres dels af Forsknings og evidensmidler og dels af eksternt finansierede projekter udviser en positiv budgetafvigelse på 0,2 mio. kr. På baggrund af omstruktureringen på området er indtægter fra eksternt finansierede projekter væsentlig mindre end budgetteret. Konsekvensen heraf er et mindre køb hos grunduddannelserne og færre personaleomkostninger. Det forventes dog, at der i 2. halvår 2015 vil ske en væsentlig stigning i eksternt finansierede projekter. Strategiske Forsknings og udviklingsmidler Direktionens strategiske forsknings- og udviklingsmidler herunder Ph.d. satsning, partnerskaber med kommuner og regioner, Uddannelsesrettet F&U, samt forskningsreserve, udviser en positiv budgetafvigelse på 4,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes at midler til Uddannelsesrettet F&U og Forskningsreserven ikke er kommet i spil eller blevet registreret i 1. halvår Kompetenceudvikling og undervisningsmidler (KomU) Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler udviser et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Undervisningsmidler (CFU) Resultatet for CFU er 2,3 mio. kr. dårligere end budgettet. Resultatet er primært en konsekvens af periodeforskydning af indtægter i budgettet, hvilket forventes indhentet i 2. halvår Kompetenceudvikling (EVU) Samlet viser Kompetenceudvikling et overskud på 1,6 mio. kr. hvilket er 1,9 mio. kr. mindre end budgetteret Ledelsesakademiet har et resultat som er 0,2 mio. kr. dårligere end budgettet. Videreuddannelsens resultat er 1,8 mio. kr. dårligere end budgettet. Det skyldes, at der har været en faldende aktivitet på pædagogisk diplom uddannelse og færre rotationsprojekter i kommunerne. 2.7 Ledelse, administration og bygningsdrift. Hovedområdet Ledelse, Administrationen og bygningsdrift har en positiv budgetafvigelse pr. 30. juni 2015 på 3,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Økonomi og Personale Økonomi og Personale udviser et underskud på 8,5 mio. kr., hvilket er 2,1 mio.kr. dårligere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært en negativ afvigelse på finansielle indtægter på 2,5 mio. kr. Denne afvigelse opstår som følge af en negativ urealiseret kursregulering på 3,1 mio. kr. i 2. kvartal

28 Fælles studieadministration Fælles studieadministration udviser et underskud på 10,5 mio. kr., hvilket er 0,7 mio.kr. bedre end budgetteret. Afvigelses skyldes primært en positiv afvigelse på personaleomkostninger og driftsomkostninger. De primære årsager til afvigelserne er, at der er modtaget flere lønrefusioner end budgetteret samt besparelse på IT, som dog kan skyldes periodeforskydning. Fælles administration Fælles administration udviser et resultat på 60,8 mio. kr., hvilket er 0,6 mio.kr. bedre end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært en positiv afvigelse i taxameterindtægterne på 1,0 mio. kr. Konsekvenserne af reduktion i taxameterindtægter som følge af Indkøbsfase 9 samt Dispositionsbegrænsning, som ikke er budgetteret, er indarbejdet under Fælles administration. Total set betyder det en reduktion i indtægterne på 0,4 mio. kr. Bygningsdrift Den samlede bygningsdrift udviser et underskud på 13,0 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Den positive afvigelse skyldes primært besparelser på driftsomkostningerne samt en besparelse. Fælles Puljer Fælles puljer udviser et underskud på 3,6 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. bedre end budgetteret. Fra Fælles Puljer disponeres interne midler til MOVE og Direktionspuljen. Forbruget fra MOVE-puljen er 1,1 mio.kr. mindre end budgetteret og forbruget fra Direktionspuljen er ligeledes 1,1 mio.kr. mindre end budgetteret i 1. halvår Der henstår i direktionspuljen pr. 30. juni ,8 mio. kr., som ikke er disponeret. IT IT udviser et underskud på 11,5 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. dårligere end budgetteret. Der er afskrivninger på 0,4 mio. kr. ud over det budgetterede. Afskrivningerne vedrører primært Campus Vejle. Der er en overskridelse på personaleomkostninger, hvilket skyldes to personer, som er overført til IT fra CFU pr. januar I forbindelse med regnskabet for 3. kvartal 2015 vil IT blive kompenseret for overflytningen. HR og Kommunikation HR og Kommunikation udviser et underskud på 6,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. bedre end budgetteret. Den positive afvigelse skyldes til dels et tilskud til opkvalificeringsudgifter, men den primære årsag til den positive afvigelse er en besparelse på driftsomkostningerne på 0,8 mio. kr. 6

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen

Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 30. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.251) Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1

Læs mere

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe s Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

1. Budgetvejledning (Budget )

1. Budgetvejledning (Budget ) Notat Afdeling/enhed Økonomi-afdelingen og Personale, Vejle Oprettelsesdato 9-august-2016 Udarbejdet af Jemo Journalnummer Dokumentnavn Budgetvejledning Dokumentnummer 1. Budgetvejledning (Budget 2017-2020)

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter:

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 16. september 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Klasselokale 06 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

LSU-LAU i F&U Referat

LSU-LAU i F&U Referat LSU-LAU i F&U Referat Mødedato 1. december Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:00 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Referat LSU/LAU møde Referent Tina Danielsen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker.

Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker. Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker. 3.2.1 Det sammenlagte lokale udvalg for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Referat til HSU Mødedato Mandag den 6. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5240 Odense SØ Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1.1. Baggrund På grundlag af aftale med HSU fra juni 2013 er der udformet et spørgeskema til en undersøgelse, der skal gennemføres blandt alle uddannelsesfaglige

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Teknisk chef Christian Jansson. V. pkt. 2 Jesper Mogensen V. pkt. 3 og 4 Økonomichef Lars V. Lund. Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.

Teknisk chef Christian Jansson. V. pkt. 2 Jesper Mogensen V. pkt. 3 og 4 Økonomichef Lars V. Lund. Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref. Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 25. september 2014 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestree Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Søren Samuelsen Udviklingsdirektør Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 142.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Ledelsen KomU. 1. Dagsorden Til godkendelse

Ledelsen KomU. 1. Dagsorden Til godkendelse Ledelsen KomU Mødedato: D. 19. august 2015 Starttidspunkt: kl. 9.00 Sluttidspunkt: kl. 13.00 Mødested: Asylgade Mødelokale: Pouls kontor Journalnummer: 7000-14093-2015 Deltagere: Poul Skov Dahl, Kirsten

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL Referat Mødedato 24. oktober 2013 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Dokumentnavn 2013-10-24 dagsorden Uddannelsesudvalget Dokumentnummer Arbejdsområde Uddannelsesudvalget

Læs mere

1. Opsamling på forberedelse til første panelbesøg i institutionsakkrediteringen

1. Opsamling på forberedelse til første panelbesøg i institutionsakkrediteringen UCL Kvalitetsgruppe Mødedato 12. september 2017 Starttidspunkt 09:00 Sluttidspunkt 10:30 Afdeling/enhed Tværgående Uddannelsesudvikling Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent ULRM Dagsorden

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

A = Frasca B= Innova onc= Udvikling

A = Frasca B= Innova onc= Udvikling A = Frasca B= Innova onc= Udvikling Status (Alle) (Alle) Værdier Rækkenavne Sum af UCL Tilskud Sum af UCL Medfinansiering?? 1.404.664 F&U Center for Anvendt Skoleforskning 29.877.173 3.238.593 Center for

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 13 november 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 1430 Afdeling/enhed Forskning og innovation Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Koncept for stud_puls 2016

Koncept for stud_puls 2016 Notat Afdeling/enhed Tværgående uddannelsesudvikling Oprettelsesdato 19-jul-2015 Udarbejdet af ULRM Journalnummer Dokumentnavn Koncept stud puls 2016 Dokumentnummer Koncept for stud_puls 2016 (udkast vers2.)

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Fællesmøde med uddannelsesudvalg

Fællesmøde med uddannelsesudvalg UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fællesmøde med uddannelsesudvalg 11. November 2015 UNIVERSITY COLLEGE PROGRAM for fællesmøde for uddannelsesudvalg Kl. 12.00 12.10 Kl. 12.10 13.10 Velkomst v. rektor Erik Knudsen

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt Til medlemmer af: Uddannelsesudvalget v/radiografuddannelsen University College Lillebælt Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Torsdag den 13. marts kl.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand)

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 6. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5240 Odense SØ Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt Kl. 12.30 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødested Videokonferencer: Vejle: 3.202 på Vestre Engvej Odense: D1.02 på Blangstedgårdsvej

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler Mødereferat HAU Mødedato: Fredag den 2. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, Odense Journalnummer: - Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Fællesudvalget LSU/LAU Området for Sundhedsuddannelser

Fællesudvalget LSU/LAU Området for Sundhedsuddannelser REFERAT Fællesudvalget LSU/LAU Området for Sundhedsuddannelser 24. august 2016 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: kl. 11.00 Sluttidspunkt: kl. 15.00 Mødeleder: SOPE Referent: HKHA

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl Referat fra FOKUS-rådsmøde d. 17.09.2012 Mødedato 17. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 215069.Referat - FOKUS-rådsmøde

Læs mere

BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles

BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles 30-11-2015 BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles Formål Timer Beløb Projektnummer Modpart/bemærkninger 2017 2018 2019 Omsætning 6100 Andre indtæger 120.000 1966200113 Ekstern finansiering Forskningscenter

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen LUKKET PUNKT Forventning til årsresultatet for LUKKET PUNKT... 3

1. Godkendelse af dagsordenen LUKKET PUNKT Forventning til årsresultatet for LUKKET PUNKT... 3 Dagsorden til bestyrelsesmødet 17. december 2015 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødet afholdes i mødelokale Ny konference Journalnummer

Læs mere

Programrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Programrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser. s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere:

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Medlemmer: Herudover til stede: Soldalen 8, 7100 Vejle Klasselokale 5 (1.

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere