Skattekommissionens rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattekommissionens rapport"

Transkript

1 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattekommissionens rapport Skattekommissionens rapport er nu offentliggjort. Samlet lægges der op til en omlægning af skatten på 35 mia. DKK Det har været magtpåliggende for Skattekommissionen, at skatteomlægningen skulle være så socialt afbalanceret som muligt. Den offentlige debat mellem skatteordførerne har allerede vist en udpræget imødekommenhed over for centrale elementer i rapporten. Det må derfor forventes, at der kan opnås politisk enighed om den endelige skatteform inden for kort tid, således at en vedtagelse kan ske i maj 2009 med virkning for 2010 og senere. Vi har i det følgende gengivet hovedpunkterne i rapporten: indledningsvis omtales de foreslåede skattelettelser, derefter omtales finansieringsdelen. Vi vil efterfølgende udsende mere uddybende nyhedsbreve, i takt med at vi kender det detaljerede indhold i forslagene. Lavere skat på arbejde Nedenfor er en oversigt over de centrale elementer i skattesænkningen: 1. Mellemskatten på 6% afskaffes 2. Grænsen for topskat sættes op med DKK til DKK efter AM-bidrag 3. Topskatten sænkes med 1½% fra 15 til 13,5% 4. Skatteloftet sænkes til 50 % (ekskl. kirkeskat) 5. Bundskatten sænkes med 1½%. Bundskat og sundhedsbidrag slås sammen 6. Beskæftigelsesfradraget sættes op til 7%, dog maksimalt DKK 7. Øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere 8. Personfradraget sættes op med DKK for personer, der er fyldt 18 år 9. Ny grøn check på 700 DKK til personer, der er fyldt 18 år 10. Bundfradrag i topskattegrundlaget på DKK for positiv nettokapitalindkomst 11. Skat af aktieindkomst nedsættes til hhv. 25 og 40%. Ad 1-6: Nedsættelse af indkomstskatten Bundskatten nedsættes med 1,5%-point, og beskæftigelsesfradraget øges til DKK (7% af lønindkomst). Mellemskatten på 6% bortfalder helt. Der er herefter kun 2 trin i personbeskatningen. Grænsen for betaling af topskat øges med DKK til DKK efter AM-bidrag ( DKK før AMbidrag). Samtidig nedsættes procenten fra 15,0 til 13,5. I oversigtsform kan det vises således: AM-bidrag Kommunale skatter Bundskat og sundhedsbidrag Mellemskat Topskat Nu Forslag 8% af personlig indkomst - fradrages ved opgørelse af skattepligtig indkomst Uændret ca. 25,5% 13,26% af skattepligtig indkomst ud over personfradrag 6% af indkomst over DKK 15% af indkomst over DKK 11,76% af skattepligtig indkomst udover personfradrag Bortfalder 13,5% af indkomst over DKK Afskaffelse af mellemskatten og sænkning af topskatten beslaglægger ca. 1/3 af de samlede midler til skattesænkninger, mens de øvrige isoleret set meget små reguleringer i alt bidrager med 23 mia. DKK. Dette skyldes naturligvis, at der er langt flere, der betaler bundskat, har personfradrag, og at beskæftigelsesfradraget allerede er maksimeret (ved en indkomst på DKK). Februar Cand.jur. Oyvind Hansen,

2 Kort fortalt reduceres marginalskatteprocenten fra ca. 63 til ca. 55 en reduktion på 9%-point. Det bemærkes i den forbindelse, at familier, der har indrettet sig således, at den ene part har den primære familieindkomst, ikke får ret meget ud af afskaffelsen af mellemskatten. Dette skyldes de gældende regler om overførsel af uudnyttet fradrag mellem ægtefæller. Som det fremgår foreslås en nedsættelse af marginalskatterne med 9%-point. Derfor vil skatteloftet som en naturlig følge heraf kunne fastsættes til 50% efter AMbidrag. Kirkeskat og AM-bidrag berøres fortsat ikke af skatteloftet. I oversigtsform kan skattesatserne vises således: Lønindkomst: - Bund - Top Nu 44% 63% Forslag 42% 55% Skatteværdi af ligningsmæssige fradrag og negativ kapitalindkomst 33% 25% Skatteværdi af positiv kapitalindkomst: - Bund - Mellem - Top 39% 60% 60% 37% 37% 51% Fradragsværdien af negativ kapitalindkomst reduceres med 8%-point som følge af disse ændringer. Dog har Skattekommissionen foreslået, at nedsættelse af rentefradrag sker fra 2012 til I tillæg til ovenstående har Skattekommissionen anført, at der skal foretages en analyse af fordele og ulemper ved at indføre et socialt skatteloft (samspilsproblemer ved sammensatte marginalskatter for lavindkomstgrupper). Ad 7: Tilskud til friplads Enlige forsørgere skal have tilskud til friplads til børneinstitutioner for at skabe incitament til at få denne gruppe ud på arbejdsmarkedet. Ad 8-9: Forhøjelse af personfradraget og grøn check Personfradraget forhøjes med DKK, og alle borgere over 18 år vil nu kunne se frem til at få en årlig grøn check på 700 DKK. Formålet med denne del af lempelserne er givetvis at pensionister og andre lavindkomstgrupper skal have kompensation for de grønne afgifter. Ad 10-11: Kapitalindkomstbeskatning Kapitalindkomstbeskatningen nedsættes med samme procentpointer som skatten på arbejde, jf. foran. Positiv kapitalindkomst under DKK (for ægtefæller DKK) indgår ikke i grundlaget for beregning af topskatten. Endelig nedsættes beskatningen af aktieindkomst til hhv. 25% og 40%. Vi er således vendt tilbage til et tostrenget system. Overgangsreglen vedr. 43% bortfalder derfor i praksis. Med disse lempelser - sammen med forslaget om reduktionen af rentefradraget - jf. nedenfor om finansieringsdelen - sendes et klart signal om at spare op i stedet for at gældssætte sig. Finansiering (skat) Det har været magtpåliggende for Skattekommissionen, at skatteomlægningen er fuldt finansieret. I og med at forslaget er beregnet at have en positiv effekt på min. 7 mia. DKK, er der således et politik råderum for de videre politiske forhandlinger. Vi har delt finansieringsafsnittet op i skatteydernes og erhvervslivets finansiering på skatteområdet. Efterfølgende omtales finansiering på moms- og afgiftsområdet særskilt. Skatteydernes finansiering (skat) Nedenfor en oversigt over finansieringselementerne efterfulgt af en kort omtale af udvalgte elementer. 1. Skatteværdien af rentefradraget reduceres med 8 pct.-point. Det anbefales, at ændringer på dette område først indfases fra Ligningsmæssige fradrag udgår af grundlaget for sundhedsbidraget 3. Fjernelse af skattefordel ved medarbejderobligationer, aktieordninger m.v. 4. En multimediebeskatning på arbejdsgiverbetalt bredbånd, fri telefon m.v. 5. Ingen skattefrihed for arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring 6. Arbejdsmarkedsbidrag på alle personalegoder 7. Indberetningspligt for køb og salg af aktier og for personalegoder 8. En udligningsskat på 9% for større private pensionsudbetalinger udover DKK (folkepensionens grundbeløb ikke medregnet) 9. Loft over indbetaling på ratepension på DKK pr. år 10. Fire års SU til studerende på lang videregående uddannelse (herefter mulighed for statsgaranteret lån) 11. Øvrige forslag til reguleringer. Ad 1-2: Nedsættelse af fradragsværdi En af hovedkilderne er, at såvel ligningsmæssige fradrag som rentefradraget udgår af grundlaget for sundhedsbidraget. 2

3 Dette reducerer fradragsværdien fra ca. 33% til ca. 25%. Bemærk her, at beskæftigelsesfradraget også er et ligningsmæssigt fradrag og dermed også påvirkes. Der er lagt vægt på, at en nedsættelse af rentefradraget skal indfases så skånsomt som muligt. Således er der lagt op til en reduktion med 2% om året i årene 2012 til Ad 3-7: Personalegoder Der skal ske en skærpelse på disse områder: - Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring: skal være skattepligtig som anden løn - Medarbejderobligationer og medarbejderaktier (7Aordninger) og 7H-ordninger skal beskattes som anden løn, dog fastholdes 28-beskatning af optioner m.v. I praksis svarer det til at ophæve ordningerne, som vi kender dem i dag. De allerede etablerede ordninger berøres ikke. Det er vores vurdering, at forslaget om fjernelse af 7Hordningen og afskaffelse af skattefrihed for sundhedsordninger udgår under de politiske forhandlinger, idet disse regler netop skulle sikre, at der skabes interesse for medarbejdere i at investere i eget selskab og øget fokus på sundhed på arbejdspladsen. I øvrigt bemærkes, at selskaber efter gældende regler ikke har fradrag for udgifter til 7H-aktier, hvorfor denne fradragsret i givet fald skal indføres igen. Endelig skal alle personalegoder gøres indberetningspligtige, og alle personalegoder skal være AM-bidragspligtige. I stedet for beskatning af fri telefon foreslås indført en objektiv beskatning af et multimediabidrag. Beskatningsgrundlaget foreslås til 5000 DKK. Det må formodes, at der fortsat vil være fradrag for faktiske egenbetalinger. Ad 8-9: Pensioner Der foreslås et loft over indbetalinger på ratepensionsordninger med DKK. Øvrige fradragsregler berøres ikke, dvs. kapitalpension og livrenter m.fl. Der indføres en udligningsskat på pensionsudbetalinger på 9% af alle rateudbetalinger over DKK. Dermed har man sørget for, at dem, der har fået fradrag i de høje skatter med en skatteværdi på 59%, også kommer til at betale dette i skat som pensionister, hvis de sammenlagt har indkomst over den nuværende topskattegrænse. Denne skat vil dog også ramme fremtidige pensionister, som ikke har fået den høje fradragsværdi af pensionsindbetalinger. Det må formodes, at denne del af forslaget modificeres. Ad 10: Kun SU i 4 år Endelig konstaterede kommissionen, at studerende også skal betale for skattereformen, ved at det ene års SU erstattes af et lån, således at man sammenlagt kun kunne få 4 års SU. Vi formoder at denne del er politisk uacceptabel, og derfor udgår under de politiske forhandlinger. Ad 11: Øvrige reguleringer I det omfang arbejdsgiven ikke dækker medarbejderens udgifter til rejse- og ophold, kan medarbejderen beregne et såkaldt differencefradrag. Satsen er 650 DKK pr. dag (reduceret med eventuel modtagen godtgørelse). Det foreslås at begrænse medarbejderens fradrag til DKK om året. Reglerne om dækning af udgifter ved udlæg og udbetaling af skattefri godtgørelse ændres således ikke. Den nuværende afgift ved ophævelse af pensionsordninger (60%) fastholdes. Dette sker, uanset at marginalskatten nedsættes til 50%. Det er derfor en yderligere sanktion ved ophævelse af pensionsordninger i utide. Aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsopsparing øges med 5 år, dvs. at fristen for udbetaling skal være 15 år efter efterlønsalderen nås. Ved sumudbetaling af pensionsordning til efterladte er der en afgift på 40%. Denne foreslås forhøjet til 50% svarende til marginalskatten. For selvstændigt erhvervsdrivende berøres adgangen til at foretage indskud på pensionsordninger ikke. Fra 2004 kunne denne gruppe foretage indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger med op til 30% af årets overskud. Loftet på DKK for indbetalinger til ratepensioner, jf. punkt 9, kommer derfor først til at gælde for denne gruppe fra Der foreslås indført et loft over alderspensionisters adgang til at indfryse ejendomsskatten. Der er ikke fastsat et konkret loft, men det er forudsat, at der kan ske en reduktion med en tredjedel. Erhvervslivets finansiering (skat) Der er foreslået følgende finansieringsbidrag fra erhvervslivet: 1. Fradrag for advokat- og revisoromkostninger 2. Øget beskatning af genvundne afskrivninger 3. Indeksering af tonnagebeskatningen 4. AM-bidrag af DIS-indkomst 5. Harmonisering af beskatning af udbytter og avancer m.v. 6. Beskatning af fast ejendom 7. Omkostningsgodtgørelse 8. Øget kulbrintebeskatning 9. Fastfrysning af erhvervsstøtte og mere brugerbetaling 10. Øvrige reguleringer. Ad 1: Advokat- og revisoromkostninger De gældende regler om fradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med etablering, herunder køb af aktier, foreslås ophævet. Kommissionen anfører, at bestemmelsen strider mod det grundlæggende princip om, at der ikke er fradrag for 3

4 etableringsudgifter. Vi er ikke enige heri, idet reglen netop er indført af en borgerlig regering med det formål at øge lysten til etablering og reduktion af skattesager. Vi formoder, at denne del udgår under de politiske forhandlinger. Ad 2: Genvundne afskrivninger Reglen om, at kun 90% af genvundne afskrivninger medregnes til den personlige indkomst, foreslås afskaffet. Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at opretholde denne lempeligere beskatning ved salg. Ad 3: Tonnageskat Det foreslås, at tonnageskatten indekseres med 1,8% om året, i stedet for som nu at være et fast kronebeløb. Det faste kronebeløb medfører, at beskatningen gradvis udhules. Ad 4: DIS-indkomst pålægges AM-bidrag Det foreslås, at DIS-indkomst fremover skal pålægges AM-bidrag på linje med al anden indkomst. Ad 5: Harmonisering af selskabers beskatning af udbytter og avancer Der foreslås en ensartet beskatning af selskabers afkast på aktier og obligationer, således at selskabernes valg mellem finansielle aktiver ikke påvirkes af skatten: - Hvis aktiebesiddelsen er under 10%, beskattes aktieindkomst det vil sige alle udbytter og aktieavancer fuldt ud uanset ejertid. I dag beskattes kun 66% af udbyttet, mens aktieavancer er skattefri efter 3 år - Der indføres et generelt lagerprincip for selskabers porteføljeaktier, obligationer m.v. - Hvis aktiebesiddelsen er over 10%, er der skattefrihed for såvel udbytter som aktieavancer efter 1 års ejertid. Det er glædeligt, at der endelig ændres ved 3-års reglen for selskabers m.v. skattefrihed ved aktiesalg. Det er dog uheldigt, at der foreslås indført en lagerbeskatning af porteføljeinvesteringer (små aktiebesiddelser under 10%), og vi formoder, at de administrative ulemper m.v. ved denne del af forslaget bevirker, at det udgår. Eksempelvis vil det være omkostningskrævende at opgøre de årlige urealiserede kursreguleringer, idet der skal ske en værdiansættelse af unoterede aktier m.v., hvor der ikke kendes en aktuel markedsværdi, ligesom der vil være en række udfordringer ved aktiers overgang fra/til porteføljeaktier (under 10%). Den nært forestående vedtagelse af ændret beskatning af eksempelvis investeringsselskaber (L23) medfører, at kredsen af lagerbeskattede aktieinvesteringer udvides. Desværre har regeringen ikke fundet, at denne vedtagelse kunne afvente skattereformens. Ad 6: Beskatning af fast ejendom Andelsboligforeninger foreslås beskattet løbende, i takt med at foreningen sælger udlejede lejligheder til en andelshaver. I dag sker salget først ved salget af den sidst udlejede lejlighed. Der kan ikke længere ske genanbringelse i udlejet landbrugsjord, ligesom der kun kan ske genanbringelse i andre ejendomme inden for EU/EØS. Skattefriheden for ekspropriationserstatninger foreslås afskaffet. Ad 7: Omkostningsgodtgørelse afskaffes for selskaber Selskabers og fondes adgang til omkostningsgodtgørelse afskaffes. Denne del af forslaget har en række uheldige virkninger, og er i strid med formålet med reglernes indførelse. Vi formoder derfor, at det udgår. Ad 8: Kulbrinteskat Kulbrintebeskatning for koncessioner uden for eneretsbevillingen. Der foreslås en tvungen overgang til de nye regler for kulbrintebeskatning for de olie og gasfelter, der beskattes efter gamle regler. Ad 9: Erhvervsstøtteordninger Kommissionen anbefaler en systematisk gennemgang af erhvervsstøtteordningerne for at sikre, at afkastet står mål med støttens størrelse. Det foreslås, at udgifterne til erhvervsstøtte fastfryses på det nuværende nominelle niveau frem til Mere ensartet brug af brugerbetaling. Den offentlige service, der er rettet mod virksomhederne, finansieres i nogle tilfælde af virksomhederne selv og i andre tilfælde af det offentlige. Kommissionen anbefaler, at der i højest muligt omfang etableres en sammenhæng mellem virksomhedernes betaling af gebyret og aktiviteten i den enkelte styrelse. Det vil samtidig kunne skabe en mere effektiv anvendelse af ressourcerne på de erhvervsrettede områder. Ad 10: Øvrige reguleringer Der foreslås en række ændringer for selskaber. I 2007 blev der indført regler for begrænsning af selskabers rentefradrag (store selskaber/koncerner med nettorenteudgifter over 20 mio. DKK årligt). Det foreslås, at ikke sambeskattede aktieinvesteringer helt udgår af beregningen. Den særlige sambeskatningsregel for fonde, jf. selskabsskattelovens 4, stk. 3, foreslås fjernet. Herved vil selskaber, hvor en fond ejer ca. 67% aktierne i datterselskabet, ikke længere kunne overføre den skattepligtige indkomst til fonden. Kapitalfonde investerer ofte via et kommanditselskab eller tilsvarende. Det foreslås, at sådanne kapitalfondspartnere skal beskattes af deres merafkast af aktieavancer i form af arbejdsindkomst. Gennemførelse af denne del er ikke nærmere beskrevet. 4

5 Finansiering i øvrigt (moms m.v.) I det følgende omtales Skattekommissionens forslag til stramninger på moms- og afgiftsområdet. Der er principielt tre områder med ændringer: A; Afskaffelse af momsfritagelser B: Grønne afgifter og C: Forhøjelse af lønsumsafgift. Disse dele af forslaget har i høj grad adfærdsregulerende formål og tilsigter således at sikre en grøn profil af forslaget. A: Afskaffelse af momsfritagelser Skattekommissionen foreslår afskaffelse af følgende momsfritagelser: 1. Salg af nye ejendomme og byggegrunde 2. Ejendomsadministration 3. Rejsebureauvirksomhed m.m. 4. Persontransport 5. Nulsats for aviser. Ad 1: Salg af nye ejendomme og byggegrunde Det foreslås, at momsfritagelsen for nye ejendomme og byggegrunde afskaffes. Det betyder eksempelvis, at byggevirksomheder fremover skal betale moms, når de opfører og sælger nye beboelsesejendomme og byggegrunde. Det må forventes, at forslaget vil betyde dyrere ejendomspriser, der også vil reducere efterspørgslen på nye huse. Ad 2: Ejendomsadministration Momsfritagelse for ejendomsadministration ophæves. Ejendomsadministration omfatter bl.a. regnskabsførelse over en ejendoms indtægter og udgifter, løbende udlejning og opkrævning af husleje. Ændringerne vil bringe de danske regler i bedre overensstemmelse med det bagvedliggende EU s momssystemdirektiv. Forslaget vil forventeligt medføre forøgede udgifter for boligudlejningssektoren og for administration af ejerlejlighedsforeninger m.v. Ad 3: Rejsebureauvirksomhed m.m. Skattekommissionen foreslår, at rejsebureauer fremover skal betale moms ved salg af rejser. Ændringen vil bringe de danske regler i overensstemmelse med reglerne i de fleste andre EU-lande, hvor rejsebureauer betaler moms af salg af rejser. Der lægges op til, at de danske rejsearrangører i lighed med rejsearrangører i de fleste andre EU-lande fremover skal betale moms efter en særordning, hvor momsen beregnes ved margenbeskatning, således at der skal betales moms af rejsebureauets fortjeneste ved salg af rejsen. Ændringen vil betyde, at det bliver dyrere for private at købe rejser. Ad 4: Persontransport Momsfritagelsen for persontransport foreslås afskaffet. Det betyder, at der fremover skal betales moms af transport med fly, tog busser m.v. Som kompensation herfor ønskes indført en mere direkte støtte til den kollektive transport. Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt de privates udgifter til offentlig trafik forøges herved, idet der ikke er taget stilling til, hvordan kompensationsordningen skal udmøntes. Ad 5: Nulmomssats for aviser Efter de gældende regler er der en nulmomssats for aviser. Det vil sige, at avisudgiverne ikke betaler moms på salget af aviser, men kan fratrække momsen af udgifterne på indkøbene. Nulmomssatsen gælder kun for trykte aviser, men ikke for netaviser eller online nyheder. Afskaffelsen vil betyde en fordyrelse af aviserne, men samtidig opnås en konkurrencemæssig ligestilling for trykte aviser i forhold til netaviser og online nyheder. Vi formoder, at denne del af forslaget er politisk uacceptabel og derfor vil udgå. B: Grønne afgifter Efter skattekommissionens forslag skal skattelettelserne finansieres ved hjælp af ca. 8 mia. kr., der kommer fra omlægninger af de grønne afgifter og salg af CO2- kvoter. Skattekommissionens forslag i hovedtræk : 1. Højere energiafgifter 2. Godtgørelse af energiafgifter for momsregistrerede virksomheder nedsættes 3. Afgifter på udledning af kvælstof, metan og spildevand 4. Afgifterne på chokolade, is, sodavand og tobak indekseres. 5. Omlægning af bilafgifterne 6. Reduktion i bundfradraget i CO2-afgiften. Ad 1: Højere energiafgifter Energiafgifterne på brændsler forhøjes med 15%, mens afgiften på elektricitet øges med 5%. Efter de gældende regler er elektricitet hårdere beskattet end andre energiprodukter, hvilket er baggrunden for, at elafgifterne forhøjes mindre en de øvrige energiafgifter. Biobrændstof, der benyttes til fyringsformål, er i dag afgiftsfrit. Det foreslås at indføre en afgift på biobrændsler, der anvendes til opvarmningsformål. 5

6 Ad 2: Godtgørelse af energiafgifter for momsregistrerede virksomheder nedsættes Erhvervslivet skal fremover betale energiafgifter. I dag godtgøres hovedparten af momsregistrerede virksomheders energiafgifter, forudsat energien ikke anvendes til rumopvarmning og varmt vand. Kommissionen lægger op til, at erhvervslivet fremover skal betale 15 kr. i afgift pr. GJ, men der er ikke givet konkrete anvisninger på, hvordan afgiften skal betales. Ad 3: Afgifter på udledning af kvælstof, metan og spildevand Landbruget skal betale kvælstofafgift, på grund af at kvælstoffet forurener søer og åer, hvilket giver negative miljøkonsekvenser. Samtidig indføres en afgift på udledning af metan fra landbruget. Det skyldes, at landbrugets dyr er en væsentlig kilde til de samlede udledninger af klimagasser. En ko udleder således ca. 4 tons CO2 om året til sammenligning udleder en gennemsnitsbil ca. 2,7 tons CO2 om året. Der lægges op til, at afgiften beregnes som en afgift pr. dyr. Endelig forhøjes spildevandsafgiften med 50% med det formål at forbedre det danske vandmiljø. Ad 4: Afgifterne på chokolade, is, sodavand og tobak indekseres Afgifterne på chokolade, is sodavand og tobak indekseres med 1,8% årligt, for derved at følge den almindelige prisudvikling. Ad 5: Omlægning af bilafgifterne Vægt- og ejerafgifterne har ikke væres pristalsreguleret siden Det foreslås, at afgiftssatserne reguleres med 1,8 % årligt i perioden Denne afgiftsstigning skal anvendes til en omlægning af registreringsafgiften. Der indføres en ny grøn ejerafgift for nye varebiler i lighed med, hvad der i dag gælder for personbiler, og en højere vægtafgift for ældre varebiler. Ejerafgiften bliver i gennemsnit kr. pr. bil højere end den nuværende vægtafgift. Der indføres et miljøtillæg for de lønmodtagere, der får fri bil stillet til rådighed af arbejdsgiver. Tillægget indføres for at tilskynde til at vælge en mere brændstoføkonomisk bil. Ad 6: Reduktion i bundfradraget i CO2-afgiften Kvoteomfattede virksomheder får i dag tildelt en stor del CO2-kvoter gratis. For at opnå tilsvarende får energitunge ikke-kvoteomfattede virksomheder i dag et bundfradrag i deres betaling af CO2-afgifter. EU-kommissionen har foreslået en nedtrapning af gratiskvoter i perioden Det foreslås, at bundfradraget for ikke-kvoteomfattede virksomheder nedtrappes, i takt med at CO2-kvoterne ikke længere tildeles gratis. De energitunge virksomheder kommer herved til at finansiere en del af skatteomlægningen. C: Forhøjelse af lønsumsafgift inden for finanssektoren Den finansielle sektor betaler i dag 9,13% i lønsumsafgift af den udbetalte lønsum. Afgiftssatsen foreslås forhøjet til 10,5%. Forhøjelsen foreslås dog først indført, når den finansielle krise er overstået. Ikrafttræden Kommissionen har ikke lagt sig fast på nogen tidsramme for så vidt angår nedsættelse af skatterne. Tværtimod lægges det op til politikerne, hvorvidt finansiering og skattenedsættelse skal følges ad, eller om der er plads til midlertidigt ufinansierede skattelettelser. Dog har skattekommissionen foreslået, at nedsættelse af rentefradrag sker fra 2012 til 2015, hvorved der vil kunne være en underfinansiering i starten. Som nævnt kan denne overgangsperiode blive et politisk centralt punkt, der kan blive ændret væsentligt. Vi forventer, at skattereformen skal have virkning fra Afslutning Vi vil løbende udarbejde redegørelser for forslagets virkning for personer, selskaber, erhvervsvirksomheder, brancher m.v. Der vil givetvis opstå en række forhold, som er uhensigtsmæssige eller direkte utilsigtede, når de politiske forhandlinger går i gang, og Skatteministeriet skal fremlægge konkrete lovforslag på de områder, hvor der opnås politisk enighed. Nærværende gennemgang er derfor kun til foreløbig orientering. Eventuelle spørgsmål kan rettes til skatteafdelingen. Der kan henvises til for yderligere oplysninger på Skattekommissionens arbejde m.v. Registreringsafgiften for hyrevogne foreslås ændret således, at den reducerede registreringsafgiftssats forhøjes fra 20% til 70%. Dette vil mindske tilskyndelsen til at købe store, dyre og miljøbelastende biler til hyrevognskørsel. 6

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

Lavere skat på arbejde - Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde - Skattekommissionens forslag til skattereform 07-1300 - liba - 03.02.2009 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lavere skat på arbejde - Skattekommissionens forslag til skattereform Skattekommissionen har fremlagt et omfattende

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) 1 I lov om indkomstskat for personer

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love 2008/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-311-0027 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Marts 2009 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Marts 2009

Læs mere

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009 Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen V/ Jesper Demming, Kjeld Bergenfelt og Søren Thorvaldsen Keller 9. Juni 2009 Personer 2 Lavere skat på arbejde og omlægning

Læs mere

Mens vi venter på Skattekommissionen. Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv

Mens vi venter på Skattekommissionen. Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv JANUAR 2009 BAG OM NYHEDERNE Mens vi venter på Skattekommissionen Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Den skattepolitiske debat har været ganske fastlåst i snart et årti. Men efterhånden som

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE 5. august 2008 FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE En lettelse af skat på arbejde skal have en afbalanceret fordelingsprofil og være fuldt finansieret. I denne analyse peges der på konkrete forslag

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedr. lovforslagene på Skatteministeriets område til udmøntning af skatteaftalen (Forårspakke 2.0) Hermed Ældre Sagens

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

Skattereformen. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve. årerne 2010-2013.

Skattereformen. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve. årerne 2010-2013. Side 1 Skattereformen Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vore klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab.

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009 i hovedtræk 2. marts 2009 Momsfritagelsen for levering af fast ejendom ophæves. Dette sker i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler og betyder, at der i fremtiden skal betales moms af byggegrunde

Læs mere

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 26. MARTS 2009 RHJ/JN/LF Finansforbundet har den 20. marts 2009 modtaget pakken af lovforslag som led i

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

Lavere skat siden 2001

Lavere skat siden 2001 Oversigt 1. Lavere skat siden 21 2. To balancer i reformen 3. Hovedelementer 4. Markant bidrag til vækst 5. Skattereformen bidrager til finansiering af den fremtidige velfærd 6. Højere pensionstillæg 7.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ:

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ: FORÅRSPAKKE 2.0 Juni 2009 Det konstruktive alternativ: Kreston danmark Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 262 Offentligt J.nr. 2009-211-0009 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere