FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY"

Transkript

1 MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 07 UDGIVELSESDATO 13. januar 2015 UDARBEJDET KUM KONTROLLERET TMM GODKENDT TMM

4

5 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 5 INDHOLD 1 Indledning Indstilling 9 2 Projektansvarlige 10 3 Forhold til varmeplanlægningen 11 4 Forhold til anden lovgivning 13 5 Fastlæggelse af forsyningsområder Forsyningsområde Nettovarmebehov Samlet øget varmebehov Tekniske anlæg 18 6 Tidsplan 19 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m Forhandlinger med berørte parter 21 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Indledning Brugerøkonomiske eksempler Anvendte forudsætninger Brøndby Fjernvarmes tariffer Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Energimæssig vurdering 31

6 6 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 10.2 Miljømæssig vurdering Samfundsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk vurdering Tilslutningspligt Styringsmidler Tidsplan Fortegnelse over ejendomme Retsvirkninger af tilslutningspligten Eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt Dispensation 39 BILAG Bilag 1 Oversigtskort over ledningsnet i Vesterled Bilag 2 Tilslutningstariffer fra Brøndby Fjernvarme Bilag 3 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 4 Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 5 Fortegnelse over ejendomme berørt af tilslutningspligt

7 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 7 1 Indledning Med baggrund i målsætningen om at udfase de fossile brændsler i Danmark og Brøndby Kommunes nyligt vedtagne Varme og Energiplan indeholdende målsætning om øget udbredelse af fjernvarme og reduktion af CO 2 er dette projektforslag udarbejdet. Projektforslaget er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) og Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 (Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til boliger, institutioner, erhverv mm. i Brøndby Kommune i Vesterled-området, jf. nedenstående oversigtskort (område 5a og 5b), hvor områdeafgrænsningen er vist med gul.

8 8 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Figur 1.1 Oversigtskort Vesterled (område 5a og 5b). Brøndby Fjernvarme leverer allerede fjernvarme til områderne omkring Vesterled. Projektforslaget omfatter ligeledes pålæg om tilslutningspligt efter maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse og tilslutningspligt for nybyggeri i ovenstående område. Revision 1 vedrørte mindre opdateringer af de brugerøkonomiske beregninger med tilhørende justering af selskabs- og samfundsøkonomi. Endvidere blev tidsplan justeret, som følge af den ændrede tidsplan for myndighedsbehandlingen. Revision 2, som er indeholdt i denne udgave af projektforslaget vedrører opdatering med de nyeste samfundsøkonomiske brændselspriser udsendt af Energistyrelsen i december Der er tillagt ekstra omkostninger til uforudsete udgifter, og der er der sket mindre justeringer i de brugerøkonomiske eksempler i form af indregning af lavere naturgaspriser og lavere fjernvarmetakst vedr. serviceabonnement på drift og vedligehold af fjernvarmeinstallationer.

9 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Indstilling Det indstilles til Brøndby Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning af boliger, institutioner, erhverv mv. med tilhørende tilslutningspligt for nybyggeri samt pålæg om tilslutningspligt efter maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse og tilslutningspligt for nybyggeri i ovenstående område. Tilslutningspligt tinglyses på de enkelte ejendomme.

10 10 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Kirkebjerg Alle 92A 2605 Brøndby Kontaktperson: Franz Hansen Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan Brøndby Fjernvarmes rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Kontaktperson: Theodor Møller Moos Tlf.: eller (direkte).

11 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 11 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af boliger, institutioner, erhverv m.m. af et område ved Vesterled i Brøndby, et område, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med nedenstående 6 og 8 fra projektbekendtgørelsen: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk " 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens størrelse på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensation beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverance til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december 2020."

12 12 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY De samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit 10.3, viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. er endvidere indstillet på at betale kompensation til HMN efter de i Projektbekendtgørelsen fastsatte retningslinjer. Samlet set vurderes betingelserne i 6 og 8 i Projektbekendtgørelsen at være opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler. Tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse og nybyggeri er omfattet af reglerne i Varmeforsyningslovens og i Tilslutningsbekendtgørelsen (BEK 690 af 21/06/2011).

13 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 13 4 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Projektforslaget er i overensstemmelse med Varme og Energiplan for Brøndby Kommune, oktober Etablering af et fjernvarmeledningsnet i Vesterled vurderes ikke at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b og er dermed ikke VVM screeningspligtigt.

14 14 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 5.1 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning (vist med gul) fremgår af nedenstående kortskitse. Brøndby Fjernvarme leverer allerede fjernvarme til områderne omkring Vesterled. Figur 5.1 Oversigtskort afgrænsning af forsyningsområde og opdeling på delområder 5a og 5b

15 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Nettovarmebehov Nettovarmebehov ud fra BBR Nettovarmebehovet i området er antaget på baggrund af BBR-oplysninger om erhvervs- og boligarealer, opvarmningsform og varmeinstallationstyper samt antagelse om enhedsforbrug i kwh/m 2 for en række bygningstyper (se Tabel 5.1). Nettovarmebehovene er efterfølgende justeret, således at de stemmer overens med data for naturgasforbrug i et normalår for hver vej oplyst af HMN. Tabel 5.1 Varmebehov fordelt på bygningstype og bygningsperiode Bygningsa nve nde lse Varmebehov Før 1979 Efter 1979 [kwh/m ] [kwh/m ] Stuehus til landbrugsejendom Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Række-, kæde- eller dobbelthus Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) Kollegium Døgninstitution (pleje-, alderdoms-, børne-, eller ungdomshjem) Anden bygning til helårsbeboelse Avls- og driftsbygning (til landbrug, skovbrug, gartneri m.v.) Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) El-, gas-, vand -, varmeværk, forbrændingsanstalt eller lignende Anden bygning til landbrug, industri eller lign Transport- eller garageanlæg (fragtmandshal,lufthavnsbygning o.l.) Kontor, handel, lager, offentlig administration Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Anden bygning til handel, transport eller lignende Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende) Hospital, sygehjem, fødeklinik eller lignende Daginstitution (børnehave, vuggestue eller lignende) Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel og lign Sommerhus Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Kolonihavehus Anden bygning til fritidsformål Garage 1-2 køretøjer 0 0 Carport 0 0 Udhus 0 0

16 16 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Tabel 5.2 Vesterleds samlede varmebehov i MWh ud fra BBR-udtræk Områdets samlede nettovarmebehov er på baggrund af bygningstyper og areal fra BBR-data samt varmebehov fra Tabel 5.1 opgjort til ca GJ ( MWh). Tabel 5.3 Antal ejendomme i stk. i Vesterled samt opvarmningsform ud fra BBR-udtræk Ovenstående varmebehov er efterfølgende reduceret til kun at omfatte bygninger, der er naturgasopvarmede og olieopvarmede. Dette svarer til et varmebehov på ca GJ ( MWh). Varmebehovet for naturgasopvarmede bygninger er efterfølgende kontrolleret og revideret ved hjælp af indhentning af oplysninger hos gasselskabet omkring målte naturgasforbrug. På basis af de indhentede oplysninger fra naturgasselskabet er det samlede varmebehov for naturgas- og olieopvarmede bygninger ændret fra de beregnede MWh/år (~ GJ/år) til MWh/år (~ GJ/år). Evt. supplerende opvarmningsbehov dækket via brændeovne er ikke kendt, og er i øvrigt forudsat uændret ved overgang til fjernvarmeforsyning. Omfanget af brændeforbrug og lignende indgår derfor ikke i beregningerne i dette projektforslag. I projektforslaget er der forudsat en starttilslutning på 20 % det første år voksende til ca. 90 % af de nuværende olie - og naturgasopvarmede boliger over 9 år.

17 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 17 Området Vesterled kan fjernvarmeforsynes via Brøndby Fjernvarmes eksisterende ledningsanlæg i henholdsvis Park Allé, Banemarksvej, Knudslundvej og Kirkebjerg Allé. Som beskrevet i afsnit 6 Tidsplan vil Brøndby Fjernvarme umiddelbart efter projektets godkendelse etablere hovedledninger i Vesterled, hvorefter de enkelte delområder/veje tilsluttes. Hvor det er muligt vil delområder/veje med høj tilslutningsprocent blive tilsluttet før delområder/veje med lav tilslutningsprocent. Tilbud om finansiering af fjernvarmetilslutning via fjernvarmeprisen er gældende i perioden frem til umiddelbart før gadeledning etableres i den pågældende vej. Såfremt tilmelding sker så sent, at stikledning ikke kan etableres samtidig med gadeledning, vil tilslutning ske i henhold til det til enhver tid gældende takstblad. Bemærk at godkendelsen af projektforslaget bevirker en forsyningspligt fra Brøndby Fjernvarme, hvilket betyder at brugere med nedbrudte gas-/oliekedler vil få tilbudt interim løsning gennem Brøndby Fjernvarme, såfremt Brøndby Fjernvarme ikke allerede har etableret gadeledningen. Omkostningerne til etablering af en interim-løsning betales af Brøndby Fjernvarme. Omkostninger til løbende forbrug af energi (gas/olie) betales af forbrugeren i henhold de normale forsyningstariffer fra gas/-olieleverandør. Eventuelle yderligere driftsomkostninger betales af Brøndby Fjernvarme. I Bilag 2 er vist en mere detaljeret opgørelse af den forventede tilslutningstakt. 5.3 Samlet øget varmebehov Tabel 5.3 Oversigt over øget varmebehov Vesterled Antal tilsluttede ejendomme Tilvækst i MWh Naturgasfyrede ejendomme Oliefyrede ejendomme Nyt nettab I alt øget fjernvarmebehov Effektmæssigt svarer de ca MWh (52 TJ) til en forøgelse på ca. 5,5 MW (5,5 MJ/s) Nuværende varmebehov Bruttovarmebehovet i Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde udgjorde for 2012/13's vedkommende ca TJ (ca MWh). Heraf udgjorde nettabet ca. 158 TJ ( MWh).

18 18 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Tilvæksten fra Vesterled udgør ca. 4,6 % af det samlede varmebehov i Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde. Vesterled vil blive forsynet fra Brøndby Vester Varmecentral, der har en kapacitet på: Eksisterende vekslereffekt (fra VEKS) Kedelkapacitet I alt 60 MW 31 MW 91 MW Effektbehovet fra Brøndby Vester Varmecentral udgør 57 MW ved Brøndby Fjernvarmes fulde udbygning af det nuværende forsyningsområde. Tilvæksten i effektbehovet fra Vesterled udgør ca. 5,5 MW og kan dækkes fra den nuværende kapacitet på Brøndby Vester Central. Samlet set ændres der ikke på den samlede forsyningssikkerhed i Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde. Brøndby Fjernvarme får varmen leveret fra VEKS-systemet. Det samlede varmebehov i VEKS-systemet udgør ca TJ, og tilvæksten fra Vesterled i Brøndby udgør således kun en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKSsystemet på ca. 0,6 %. Set i forhold til dette store fjernvarmesystem er tilvæksten fra Vesterled i Brøndby forsvindende. 5.4 Tekniske anlæg Fjernvarmeforsyningen frem til Vesterled i Brøndby sker fra Brøndby Vester Varmecentral, hvor Brøndby Fjernvarmes eksisterende ledningsnet i Banemarksvej (via Kirkebjerg Parkvej), Park Allé, Knudslundvej og Kirkebjerg Allé benyttes. Der etableres de nødvendige hoved-, gade- og stikledninger i området. Herudover skal der ikke foretages nogen investeringer i det øvrige fjernvarmesystem indenfor inden for Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde. VEKS har i mail af 10. november 2014 tilkendegivet at spids- og reservelastkapacitet til forsyning af Vesterled-området kan dækkes via forsyning fra Priorparken. Der er derfor heller ikke behov for yderligere investeringer i VEKS-systemet. Det nye fjernvarmenet fremgår af Bilag 1.

19 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 19 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt primo Umiddelbart efter at projektet er godkendt af Brøndby Kommune, går Brøndby Fjernvarme i gang med at projektere og udbyde fjernvarmearbejderne, og når entreprenøren er valgt, at etablere hovedledninger i Vesterled - dog vil gravearbejdet ikke blive påbegyndt/udført i vinterperioden. Når der er vand og varme på hovedledningen, kan de enkelte delområder, dvs. veje, etableres og tilsluttes plug and play. Såfremt det vil være muligt vil delområder/veje med højst tilslutningsprocent blive udført før veje med lav tilslutningsprocent. Alle delområder/veje påregnes at blive fjernvarmeforsynet inden for en periode på ca. 3 år. Tilbud om finansiering af fjernvarmetilslutning via fjernvarmeprisen er gældende i perioden frem til umiddelbart før gadeledning etableres i den pågældende vej. Såfremt tilmelding sker så sent, at stikledning ikke kan etableres samtidig med gadeledning, vil tilslutning ske i henhold til det til enhver tid gældende takstblad. Forbrugerne i de enkelte veje/delområder i Vesterled-området vil løbende blive orienteret om udløb af ovenstående tidsfrist. Bemærk at godkendelsen af projektforslaget med den tilhørende tilslutningspligt bevirker en forsyningspligt fra Brøndby Fjernvarme, hvilket betyder at brugere med nedbrudte gas-/oliekedler vil få tilbudt interim løsning gennem Brøndby Fjernvarme, såfremt Brøndby Fjernvarme ikke allerede har etableret gadeledningen. Omkostninger til løbende forbrug af energi (gas/olie) betales af forbrugeren i henhold de normale forsyningstariffer fra gas/-olieleverandør. Eventuelle yderligere driftsomkostninger betales af Brøndby Fjernvarme.

20 20 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Ledningsnettet fremføres fortrinsvist i offentlig vej. På nuværende tidspunkt forventes der ikke at være behov for arealafståelser eller servitutpålæg. Brøndby Kommune vil endvidere foranledige at pålagt tilslutningspligt sker ved tinglyst deklaration på ejendommen. Denne tinglysning kan foretages uden ejers samtykke og med prioritet forud for al pantegæld i ejendommen.

21 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 21 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med naturgasselskabet HMN, især med henblik på at få fastlagt det samlede naturgasforbrug i området. Som anført i kapitel 3 påregnes der betalt kompensation til HMN i overensstemmelse med reglerne i Projektbekendtgørelsen ved denne ændring af områdeafgrænsningen. Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter.

22 22 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne 9.1 Indledning Til brug for forbrugernes vurdering af de brugerøkonomiske konsekvenser ved tilslutning til fjernvarme henvises der også til det af Brøndby Fjernvarme a.m.b.a. udarbejdede informationsmateriale. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. er et brugerejet non-profit selskab, der er omfattet af "hvile-i-sig-selv" princippet. Brøndby Fjernvarme etablerer hoved- og gadeledninger samt stik frem til skel. For de brugere, der underskriver fjernvarmeleveringsaftalen inden Brøndby Fjernvarme har etableret gadeledningen, finansierer og etablerer Brøndby Fjernvarme tilslutningsafgift, stikledning og fjernvarmeunit (inkl. tilslutning til fjernvarmen samt nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kedelanlæg) gennem et tillæg til varmeprisen ("finansieringstillæg"). Finansieringstillægget reguleres årligt, således at Vesterled som gennemsnit garanteres en besparelse ved fjernvarmen på ca. 10 % i forhold til opvarmning med naturgas og ved uændret varmebehov. Et fald i gasprisen vil betyde en lavere fjernvarmepris gennem et lavere finansieringstillæg (længere tilbagebetalingstid) og omvendt vil en stigende gaspris betyde en højere fjernvarmepris gennem et højere finansieringstillæg (kortere tilbagebetalingstid). Reguleringen af finansieringstillægget sker via reglerne i Varmeforsyningsloven om over- hhv. underdækning. Tarifsystem baseret på prisgaranti som ovenfor anført er anvendt andre steder i hovedstadsområdet og er et generelt godkendt princip. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. udarbejder selvstændigt regnskab for Vesterled, og finansieringstillægget bortfalder når investeringerne er tilbagebetalt. Såfremt tilmelding sker så sent, at stikledning ikke kan etableres samtidig med gadeledning, vil forbrugerne skulle betale tilslutningsafgift og stikledning iht. Brøndby Fjernvarmes takstblad ligesom brugeren selv finansierer fjernvarmeunit (inkl.

23 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 23 tilslutning til fjernvarmen samt nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kedelanlæg). Alle de i dette kapitel 9 anførte priser er inklusive moms. 9.2 Brugerøkonomiske eksempler Dette afsnit indeholder i tabel 9.1 brugerøkonomiske eksempler for en forbruger med en husstørrelse på 130 m 2 og et årligt forbrug på 18,1 MWh pr år. Dette svarer til den standardforbruger, der indgår i de fjernvarmeprisstatistikker, der udsendes med jævne mellemrum. På basis af oplysninger fra HMN om de konkrete naturgasforbrug i Vesterledområdet er der suppleret med følgende eksempler: Tabel 9.2 Lille hus på 100 m 2 med et relativ lavt naturgasforbrug på 900 m 3 /år, svarende til et årligt fjernvarmebehov på 8,9 MWh. Tabel 9.3 Gennemsnitlig husstørrelse i Vesterled på 122 m 2 og et årligt naturgasforbrug på m 3, svarende til et årligt fjernvarmebehov på 15,8 MWh. Tabel 9.4 Større hus på 145 m 2 med et relativt højt naturgasforbrug på m 3 /år, svarende til et årligt fjernvarmebehov på 22,8 MWh. Ved omregning til fjernvarmeforbrug i ovennævnte eksempler er der taget udgangspunkt i 8 år gamle naturgaskedler med en årsvirkningsgrad på 90%. I tabellerne sammenlignes brugerøkonomien for udskiftning af eksisterende gasfyr til nyt med en årsvirkningsgrad på 95 %, fortsat gasfyring på 8-10 år gammelt gasfyr med en årsvirkningsgrad på 90 %, fortsat gasfyring på ældre gasfyr med en årsvirkningsgrad på 85 % udskiftning af oliefyr til nyt gasfyr med en årsvirkningsgrad på 95 % fjernvarmeforsyning. Forudsætninger for de efterfølgende brugerøkonomiske eksempler er anført i afsnit 9.3. Uddrag af Brøndby Fjernvarmes gældende takster er anført i afsnit 9.4. Et mere detaljeret takstblad beskrivende gældende takster for tilslutning er medtaget i bilag 2.

24 24 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Tabel 9.1 Brugerøkonomiske eksempler standardhus 130 m2 og forbrug på 18,1 MWh/år (alle priser er inklusive moms) Naturgasfyring ny kedel Kr./år Driftsudgifter Gasforbrug (18,1 MWh - 95%) i m Variabel gaspris kr/m3 7, Abonnement 120 Serviceaftale (eksklusive reservedele) kr./år Driftsudgifter naturgas i alt Finansiering Investering ny kedel (3%, 20 år) Samlet naturgaspris inklusive finansiering Naturgasfyring eksisterende ældre kedel - uden restgæld Kr./år Driftsudgifter Gasforbrug (18,1 MWh - 85%) i m Variabel gaspris kr/m3 7, Abonnement 120 Serviceaftale (eksklusive reservedele) Driftsudgifter naturgas i alt Udskiftning af oliefyr med nyt gasfyr Kr./år Driftsudgifter Gasforbrug (18,1 MWh - 95%) i m Variabel gaspris kr/m3 7, Abonnement 120 Serviceaftale - eksklusive reservedele Driftsudgifter naturgas i alt Finansiering Investering ny kedel (3%, 20 år og inklusive nyt gasstik) Samlet naturgaspris inklusive finansiering Udskiftning til fjernvarme Kr./år Driftsudgifter Variabel afgift kr/mwh 362, Variabel afgift m3-forbrug 3, Fast afgift ( opvarmet rumvolumen m2 af 2,4 m) 11, Målerleje 394 Vedligehold fj-unit - serviceaftale 2- årige besøg - eksklusive reservedele 625 Driftsudgifter fjernvarme i alt Finansiering Hurtig tilslutning og via finansieringstillæg til fjernvarmeprisen Finansieringstillæg (kr./mwh) Samlet fjernvarmepris inklusive finansieringstillæg Sen tilslutning og med egenfinansiering og takster i henhold til takstblad Tilslutningsafgift - (Grundafgift-faseafbryder-anboring, indføringsrør) Tilslutningsafgift 75 kr/m3 opmålt rumfang Stikledningsbidrag (15 m i gennemsnit, inklusive hulboring og ventil) Ny fjernvarmeunit inklusive nedtagning af gasfyr Frakobling af gasstik Investering i alt (3%, 20 år) Samlet fjernvarmepris ved egenfinansiering jf. takstblad

25 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 25

26 26 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

27 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 27

28 28 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Generelt bemærkes det at fjernvarmeforsyning målt på driftsudgifter alene er konkurrencedygtig over for nye og gamle gasfyr. Fjernvarmeforsyning er i de fleste tilfælde også konkurrencedygtig overfor øvrige opvarmningsformer, når omkostningerne til tilslutning til fjernvarmen finansieres via Brøndby Fjernvarme finansieringstillæg. Ved mindre huse og lavt forbrug samt ved gennemsnitshuset vil fortsat anvendelse af ældre gasfyr være billigere end fjernvarme. Ved senere tilslutning til fjernvarme dvs. efter at gadeledning, er etableret er fjernvarme kun konkurrencedygtig over for udskiftning af oliefyr til naturgas ved større huse og/eller ved højt forbrug. Hvor forbrugere tilslutter sig fjernvarmesystemet, førend eksisterende naturgasinstallation er betalt, kan det ikke udelukkes at fjernvarme er dyrere end fortsat naturgasfyring. I det omfang overgang til fjernvarme medfører øget komfort hos forbrugerne herunder også evt. nedsættelse af opvarmning via brændeovne kan det ikke udelukkes, at omkostninger til opvarmning ved fjernvarme vil være dyrere end nuværende opvarmningsform. Det bemærkes endvidere at stigende naturgaspriser vil forbedre fjernvarmens konkurrencedygtighed. Som supplement til ovenstående brugerøkonomiske eksempler er der udarbejdet supplerende følsomheder for kombinationer af husstørrelser, lavt forbrug, gennemsnitligt forbrug og højt forbrug jf. nedenstående tabel. Ved omregning til fjernvarmeforbrug i disse følsomhedsanalyser er der taget udgangspunkt i 8 år gamle naturgaskedler med en årsvirkningsgrad på 90%. De viste supplerende følsomhedsanalyser er alle baseret på finansiering via Brøndby Fjernvarme. Tabel 9.2 Oversigt over procentuelle besparelser ved overgang til fjernvarme for kombinationer af husstørrelser og naturgasforbrug (med finansieringstillæg via Brøndby Fjernvarme). Årlig besparelse ved fjernvarme i ft. naturgas (inkl. investeringer) Forbrug Lavt Gennemsnitligt Højt 900 m³ N-gas m³ N-gas m³ N-gas 8,9 MWh fjv. 15,8 MWh fjv. 22,8 MWh fjv. Boligstørrelse Lille hus 13,1% 13,5% 13,7% Gennemsnitlig 122 m² 7,9% 10,0% 11,1% Stort hus 145 m² 2,3% 6,3% 8,3%

29 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 29 Det fremgår af tabellen at besparelsen ved fjernvarme er afhængig af forbruget. Jo højere forbrug jo højere besparelse. Det bør endvidere bemærkes, at et meget lavt forbrug i forhold til husstørrelsen kan indikere, at der suppleres med anden form for opvarmning. Et forbrug på 900 m 3 naturgas i et hus på 145 m 2 svarer til et energiforbrug, der er lavere end forbruget i nyere lavenergiboliger. 9.3 Anvendte forudsætninger De i dette afsnit anførte forudsætninger indgår i stort omfang ligeledes i de efterfølgende beskrevne samfundsøkonomiske beregninger. Såfremt projektforslaget ikke gennemføres, forudsættes det, at naturgasforsyningen/gasolieforsyning fortsætter uændret. For naturgasforbrugernes og olieforbrugerens vedkommende forudsættes de eksisterende kedler udskiftet i løbet af projektperioden. For oliekundernes vedkommende forudsættes det at der konverteres til naturgas. Der regnes med en levetid på gaskedler på 20 år. Generelt er det forudsat at de nuværende installationer udskiftes som et gennemsnit mellem løbende udskiftning over 20 år og udskiftning på det tidspunkt, hvor der konverteres til fjernvarme. Baggrund herfor er at det vurderes at størsteparten af gaskedlerne i området forventes udskiftet i løbet af en noget kortere årrække end den 20-årige beregningsperiode. Til gengæld er det ikke sikkert, at konvertering til fjernvarme altid sker samtidig med at en gaskedel burde udskiftes, hvilket kan opleves som en fordyrelse for den enkelte forbruger. Årsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 92,5 %. Der påregnes en stigning på 0,25 % point om året i årsvirkningsgrad til maksimalt 95 % som følge af den anvendte udskiftningstakt for eksisterende kedler. Ved anvendelse af de 95% som årsvirkningsgrad indgår der en vurdering af, at ikke alle vil skifte til gaskedler med kondenserende drift. Ligeledes opnås virkning af kondensering ved lavest mulig returtemperatur fra radiatorer og varmtvandsanlæg. Det vurderes at mange eksisterende installationer ikke vil kunne drage fuld nytte af kondensering hverken over hele året eller gennem den anvendte levetid på 20 år. De brugerøkonomiske beregninger er baseret på Brøndby Fjernvarmes nuværende takster jf. afsnit 9.4 og bilag 2. Der er medtaget eksempler med finansiering via Brøndby Fjernvarmes finansieringstillæg og egen finansiering af alle tilslutningsomkostningerne via optagelse af lån (3%, 20 år).

30 30 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Naturgasprisen i de brugerøkonomiske eksempler er baseret på vurdering af gaspriser (valgt som gennemsnit af billigste og dyreste variable pris baseret på dagspriser spot) fundet på Gasprisguiden primo januar Det er valgt at tage udgangspunkt i en gaspris på 7,77 kr./nm 3 også under hensyntagen til en forventning om stigende gaspriser. For almindelige forbrugere regnes der med en gennemsnitspris på nye gaskedler på ca kr. Prisen for den tilsvarende fjernvarmeunit, inkl. tilslutning til fjernvarmen samt nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kedelanlæg er på kr. Denne pris anvendes ved de brugerøkonomiske eksempler, hvor forbrugeren betaler tilslutningsgebyr mv. efter Brøndby Fjernvarmes normale takster. Priserne på gaskedler og fjernvarmeunits er bl.a. baseret på priser anført i det af Energistyrelsen udsendte Teknologikatalog fra oktober D&V for gas- og oliekedler hos de mindre forbrugere anslås til ca kr. om året jf. tilbud om serviceordninger fra DONG Energy (eksklusive reservedele). D&V for fjernvarmeunits (eksklusive reservedele) hos mindre forbrugere sættes til 625 kr./år (jf. Brøndby Fjernvarmes takstblad i det der nu regnes med servicebesøg hvert andet år). 9.4 Brøndby Fjernvarmes tariffer Nedenfor er anført uddrag af Brøndby Fjernvarmes gældende tariffer: Priser for 2014/2015 ( ): Varmeforbrug og cirkulerende vand afregnes med kr. 362,33 pr. MWh og kr. 3,51 pr. m³ cirkulerende vand. Fastafgift: afregnes med kr. 11,15 pr. m³ opmålt rumfang. Målerafgift: for små målere kr. 393,75 pr. år. Betalingsfrister: Forfaldsdag er den 1. i måneden. Juni og december er betalingsfri. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 10. i måneden. Se øvrige priser på Brøndby Fjernvarmes internetside: I bilag 2 er anført et detaljeret prisblad vedrørende tilslutningstaksterne med tilhørende detaljeret beregning af omkostningerne ved tilslutning efter gældende tilslutningstakter.

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 BRØNDBY

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Fjernvarme i industrikvarteret Ragnesminde, Brøndby

Fjernvarme i industrikvarteret Ragnesminde, Brøndby Fjernvarme i industrikvarteret Ragnesminde, Brøndby Projektforslag December 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fjernvarme i industrikvarteret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Redegørelse for projektet... 4 Ansvarlig... 4 Forhold til varmeplanlægningen...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere