FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY"

Transkript

1 MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 07 UDGIVELSESDATO 13. januar 2015 UDARBEJDET KUM KONTROLLERET TMM GODKENDT TMM

4

5 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 5 INDHOLD 1 Indledning Indstilling 9 2 Projektansvarlige 10 3 Forhold til varmeplanlægningen 11 4 Forhold til anden lovgivning 13 5 Fastlæggelse af forsyningsområder Forsyningsområde Nettovarmebehov Samlet øget varmebehov Tekniske anlæg 18 6 Tidsplan 19 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m Forhandlinger med berørte parter 21 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Indledning Brugerøkonomiske eksempler Anvendte forudsætninger Brøndby Fjernvarmes tariffer Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Energimæssig vurdering 31

6 6 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 10.2 Miljømæssig vurdering Samfundsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk vurdering Tilslutningspligt Styringsmidler Tidsplan Fortegnelse over ejendomme Retsvirkninger af tilslutningspligten Eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt Dispensation 39 BILAG Bilag 1 Oversigtskort over ledningsnet i Vesterled Bilag 2 Tilslutningstariffer fra Brøndby Fjernvarme Bilag 3 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 4 Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 5 Fortegnelse over ejendomme berørt af tilslutningspligt

7 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 7 1 Indledning Med baggrund i målsætningen om at udfase de fossile brændsler i Danmark og Brøndby Kommunes nyligt vedtagne Varme og Energiplan indeholdende målsætning om øget udbredelse af fjernvarme og reduktion af CO 2 er dette projektforslag udarbejdet. Projektforslaget er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) og Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 (Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til boliger, institutioner, erhverv mm. i Brøndby Kommune i Vesterled-området, jf. nedenstående oversigtskort (område 5a og 5b), hvor områdeafgrænsningen er vist med gul.

8 8 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Figur 1.1 Oversigtskort Vesterled (område 5a og 5b). Brøndby Fjernvarme leverer allerede fjernvarme til områderne omkring Vesterled. Projektforslaget omfatter ligeledes pålæg om tilslutningspligt efter maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse og tilslutningspligt for nybyggeri i ovenstående område. Revision 1 vedrørte mindre opdateringer af de brugerøkonomiske beregninger med tilhørende justering af selskabs- og samfundsøkonomi. Endvidere blev tidsplan justeret, som følge af den ændrede tidsplan for myndighedsbehandlingen. Revision 2, som er indeholdt i denne udgave af projektforslaget vedrører opdatering med de nyeste samfundsøkonomiske brændselspriser udsendt af Energistyrelsen i december Der er tillagt ekstra omkostninger til uforudsete udgifter, og der er der sket mindre justeringer i de brugerøkonomiske eksempler i form af indregning af lavere naturgaspriser og lavere fjernvarmetakst vedr. serviceabonnement på drift og vedligehold af fjernvarmeinstallationer.

9 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Indstilling Det indstilles til Brøndby Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning af boliger, institutioner, erhverv mv. med tilhørende tilslutningspligt for nybyggeri samt pålæg om tilslutningspligt efter maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse og tilslutningspligt for nybyggeri i ovenstående område. Tilslutningspligt tinglyses på de enkelte ejendomme.

10 10 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Kirkebjerg Alle 92A 2605 Brøndby Kontaktperson: Franz Hansen Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan Brøndby Fjernvarmes rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Kontaktperson: Theodor Møller Moos Tlf.: eller (direkte).

11 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 11 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af boliger, institutioner, erhverv m.m. af et område ved Vesterled i Brøndby, et område, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med nedenstående 6 og 8 fra projektbekendtgørelsen: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk " 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens størrelse på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensation beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverance til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december 2020."

12 12 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY De samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit 10.3, viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. er endvidere indstillet på at betale kompensation til HMN efter de i Projektbekendtgørelsen fastsatte retningslinjer. Samlet set vurderes betingelserne i 6 og 8 i Projektbekendtgørelsen at være opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler. Tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse og nybyggeri er omfattet af reglerne i Varmeforsyningslovens og i Tilslutningsbekendtgørelsen (BEK 690 af 21/06/2011).

13 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 13 4 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Projektforslaget er i overensstemmelse med Varme og Energiplan for Brøndby Kommune, oktober Etablering af et fjernvarmeledningsnet i Vesterled vurderes ikke at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b og er dermed ikke VVM screeningspligtigt.

14 14 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 5.1 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning (vist med gul) fremgår af nedenstående kortskitse. Brøndby Fjernvarme leverer allerede fjernvarme til områderne omkring Vesterled. Figur 5.1 Oversigtskort afgrænsning af forsyningsområde og opdeling på delområder 5a og 5b

15 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Nettovarmebehov Nettovarmebehov ud fra BBR Nettovarmebehovet i området er antaget på baggrund af BBR-oplysninger om erhvervs- og boligarealer, opvarmningsform og varmeinstallationstyper samt antagelse om enhedsforbrug i kwh/m 2 for en række bygningstyper (se Tabel 5.1). Nettovarmebehovene er efterfølgende justeret, således at de stemmer overens med data for naturgasforbrug i et normalår for hver vej oplyst af HMN. Tabel 5.1 Varmebehov fordelt på bygningstype og bygningsperiode Bygningsa nve nde lse Varmebehov Før 1979 Efter 1979 [kwh/m ] [kwh/m ] Stuehus til landbrugsejendom Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Række-, kæde- eller dobbelthus Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) Kollegium Døgninstitution (pleje-, alderdoms-, børne-, eller ungdomshjem) Anden bygning til helårsbeboelse Avls- og driftsbygning (til landbrug, skovbrug, gartneri m.v.) Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) El-, gas-, vand -, varmeværk, forbrændingsanstalt eller lignende Anden bygning til landbrug, industri eller lign Transport- eller garageanlæg (fragtmandshal,lufthavnsbygning o.l.) Kontor, handel, lager, offentlig administration Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Anden bygning til handel, transport eller lignende Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende) Hospital, sygehjem, fødeklinik eller lignende Daginstitution (børnehave, vuggestue eller lignende) Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel og lign Sommerhus Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Kolonihavehus Anden bygning til fritidsformål Garage 1-2 køretøjer 0 0 Carport 0 0 Udhus 0 0

16 16 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Tabel 5.2 Vesterleds samlede varmebehov i MWh ud fra BBR-udtræk Områdets samlede nettovarmebehov er på baggrund af bygningstyper og areal fra BBR-data samt varmebehov fra Tabel 5.1 opgjort til ca GJ ( MWh). Tabel 5.3 Antal ejendomme i stk. i Vesterled samt opvarmningsform ud fra BBR-udtræk Ovenstående varmebehov er efterfølgende reduceret til kun at omfatte bygninger, der er naturgasopvarmede og olieopvarmede. Dette svarer til et varmebehov på ca GJ ( MWh). Varmebehovet for naturgasopvarmede bygninger er efterfølgende kontrolleret og revideret ved hjælp af indhentning af oplysninger hos gasselskabet omkring målte naturgasforbrug. På basis af de indhentede oplysninger fra naturgasselskabet er det samlede varmebehov for naturgas- og olieopvarmede bygninger ændret fra de beregnede MWh/år (~ GJ/år) til MWh/år (~ GJ/år). Evt. supplerende opvarmningsbehov dækket via brændeovne er ikke kendt, og er i øvrigt forudsat uændret ved overgang til fjernvarmeforsyning. Omfanget af brændeforbrug og lignende indgår derfor ikke i beregningerne i dette projektforslag. I projektforslaget er der forudsat en starttilslutning på 20 % det første år voksende til ca. 90 % af de nuværende olie - og naturgasopvarmede boliger over 9 år.

17 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 17 Området Vesterled kan fjernvarmeforsynes via Brøndby Fjernvarmes eksisterende ledningsanlæg i henholdsvis Park Allé, Banemarksvej, Knudslundvej og Kirkebjerg Allé. Som beskrevet i afsnit 6 Tidsplan vil Brøndby Fjernvarme umiddelbart efter projektets godkendelse etablere hovedledninger i Vesterled, hvorefter de enkelte delområder/veje tilsluttes. Hvor det er muligt vil delområder/veje med høj tilslutningsprocent blive tilsluttet før delområder/veje med lav tilslutningsprocent. Tilbud om finansiering af fjernvarmetilslutning via fjernvarmeprisen er gældende i perioden frem til umiddelbart før gadeledning etableres i den pågældende vej. Såfremt tilmelding sker så sent, at stikledning ikke kan etableres samtidig med gadeledning, vil tilslutning ske i henhold til det til enhver tid gældende takstblad. Bemærk at godkendelsen af projektforslaget bevirker en forsyningspligt fra Brøndby Fjernvarme, hvilket betyder at brugere med nedbrudte gas-/oliekedler vil få tilbudt interim løsning gennem Brøndby Fjernvarme, såfremt Brøndby Fjernvarme ikke allerede har etableret gadeledningen. Omkostningerne til etablering af en interim-løsning betales af Brøndby Fjernvarme. Omkostninger til løbende forbrug af energi (gas/olie) betales af forbrugeren i henhold de normale forsyningstariffer fra gas/-olieleverandør. Eventuelle yderligere driftsomkostninger betales af Brøndby Fjernvarme. I Bilag 2 er vist en mere detaljeret opgørelse af den forventede tilslutningstakt. 5.3 Samlet øget varmebehov Tabel 5.3 Oversigt over øget varmebehov Vesterled Antal tilsluttede ejendomme Tilvækst i MWh Naturgasfyrede ejendomme Oliefyrede ejendomme Nyt nettab I alt øget fjernvarmebehov Effektmæssigt svarer de ca MWh (52 TJ) til en forøgelse på ca. 5,5 MW (5,5 MJ/s) Nuværende varmebehov Bruttovarmebehovet i Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde udgjorde for 2012/13's vedkommende ca TJ (ca MWh). Heraf udgjorde nettabet ca. 158 TJ ( MWh).

18 18 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Tilvæksten fra Vesterled udgør ca. 4,6 % af det samlede varmebehov i Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde. Vesterled vil blive forsynet fra Brøndby Vester Varmecentral, der har en kapacitet på: Eksisterende vekslereffekt (fra VEKS) Kedelkapacitet I alt 60 MW 31 MW 91 MW Effektbehovet fra Brøndby Vester Varmecentral udgør 57 MW ved Brøndby Fjernvarmes fulde udbygning af det nuværende forsyningsområde. Tilvæksten i effektbehovet fra Vesterled udgør ca. 5,5 MW og kan dækkes fra den nuværende kapacitet på Brøndby Vester Central. Samlet set ændres der ikke på den samlede forsyningssikkerhed i Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde. Brøndby Fjernvarme får varmen leveret fra VEKS-systemet. Det samlede varmebehov i VEKS-systemet udgør ca TJ, og tilvæksten fra Vesterled i Brøndby udgør således kun en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKSsystemet på ca. 0,6 %. Set i forhold til dette store fjernvarmesystem er tilvæksten fra Vesterled i Brøndby forsvindende. 5.4 Tekniske anlæg Fjernvarmeforsyningen frem til Vesterled i Brøndby sker fra Brøndby Vester Varmecentral, hvor Brøndby Fjernvarmes eksisterende ledningsnet i Banemarksvej (via Kirkebjerg Parkvej), Park Allé, Knudslundvej og Kirkebjerg Allé benyttes. Der etableres de nødvendige hoved-, gade- og stikledninger i området. Herudover skal der ikke foretages nogen investeringer i det øvrige fjernvarmesystem indenfor inden for Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde. VEKS har i mail af 10. november 2014 tilkendegivet at spids- og reservelastkapacitet til forsyning af Vesterled-området kan dækkes via forsyning fra Priorparken. Der er derfor heller ikke behov for yderligere investeringer i VEKS-systemet. Det nye fjernvarmenet fremgår af Bilag 1.

19 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 19 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt primo Umiddelbart efter at projektet er godkendt af Brøndby Kommune, går Brøndby Fjernvarme i gang med at projektere og udbyde fjernvarmearbejderne, og når entreprenøren er valgt, at etablere hovedledninger i Vesterled - dog vil gravearbejdet ikke blive påbegyndt/udført i vinterperioden. Når der er vand og varme på hovedledningen, kan de enkelte delområder, dvs. veje, etableres og tilsluttes plug and play. Såfremt det vil være muligt vil delområder/veje med højst tilslutningsprocent blive udført før veje med lav tilslutningsprocent. Alle delområder/veje påregnes at blive fjernvarmeforsynet inden for en periode på ca. 3 år. Tilbud om finansiering af fjernvarmetilslutning via fjernvarmeprisen er gældende i perioden frem til umiddelbart før gadeledning etableres i den pågældende vej. Såfremt tilmelding sker så sent, at stikledning ikke kan etableres samtidig med gadeledning, vil tilslutning ske i henhold til det til enhver tid gældende takstblad. Forbrugerne i de enkelte veje/delområder i Vesterled-området vil løbende blive orienteret om udløb af ovenstående tidsfrist. Bemærk at godkendelsen af projektforslaget med den tilhørende tilslutningspligt bevirker en forsyningspligt fra Brøndby Fjernvarme, hvilket betyder at brugere med nedbrudte gas-/oliekedler vil få tilbudt interim løsning gennem Brøndby Fjernvarme, såfremt Brøndby Fjernvarme ikke allerede har etableret gadeledningen. Omkostninger til løbende forbrug af energi (gas/olie) betales af forbrugeren i henhold de normale forsyningstariffer fra gas/-olieleverandør. Eventuelle yderligere driftsomkostninger betales af Brøndby Fjernvarme.

20 20 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Ledningsnettet fremføres fortrinsvist i offentlig vej. På nuværende tidspunkt forventes der ikke at være behov for arealafståelser eller servitutpålæg. Brøndby Kommune vil endvidere foranledige at pålagt tilslutningspligt sker ved tinglyst deklaration på ejendommen. Denne tinglysning kan foretages uden ejers samtykke og med prioritet forud for al pantegæld i ejendommen.

21 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 21 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med naturgasselskabet HMN, især med henblik på at få fastlagt det samlede naturgasforbrug i området. Som anført i kapitel 3 påregnes der betalt kompensation til HMN i overensstemmelse med reglerne i Projektbekendtgørelsen ved denne ændring af områdeafgrænsningen. Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter.

22 22 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne 9.1 Indledning Til brug for forbrugernes vurdering af de brugerøkonomiske konsekvenser ved tilslutning til fjernvarme henvises der også til det af Brøndby Fjernvarme a.m.b.a. udarbejdede informationsmateriale. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. er et brugerejet non-profit selskab, der er omfattet af "hvile-i-sig-selv" princippet. Brøndby Fjernvarme etablerer hoved- og gadeledninger samt stik frem til skel. For de brugere, der underskriver fjernvarmeleveringsaftalen inden Brøndby Fjernvarme har etableret gadeledningen, finansierer og etablerer Brøndby Fjernvarme tilslutningsafgift, stikledning og fjernvarmeunit (inkl. tilslutning til fjernvarmen samt nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kedelanlæg) gennem et tillæg til varmeprisen ("finansieringstillæg"). Finansieringstillægget reguleres årligt, således at Vesterled som gennemsnit garanteres en besparelse ved fjernvarmen på ca. 10 % i forhold til opvarmning med naturgas og ved uændret varmebehov. Et fald i gasprisen vil betyde en lavere fjernvarmepris gennem et lavere finansieringstillæg (længere tilbagebetalingstid) og omvendt vil en stigende gaspris betyde en højere fjernvarmepris gennem et højere finansieringstillæg (kortere tilbagebetalingstid). Reguleringen af finansieringstillægget sker via reglerne i Varmeforsyningsloven om over- hhv. underdækning. Tarifsystem baseret på prisgaranti som ovenfor anført er anvendt andre steder i hovedstadsområdet og er et generelt godkendt princip. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. udarbejder selvstændigt regnskab for Vesterled, og finansieringstillægget bortfalder når investeringerne er tilbagebetalt. Såfremt tilmelding sker så sent, at stikledning ikke kan etableres samtidig med gadeledning, vil forbrugerne skulle betale tilslutningsafgift og stikledning iht. Brøndby Fjernvarmes takstblad ligesom brugeren selv finansierer fjernvarmeunit (inkl.

23 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 23 tilslutning til fjernvarmen samt nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kedelanlæg). Alle de i dette kapitel 9 anførte priser er inklusive moms. 9.2 Brugerøkonomiske eksempler Dette afsnit indeholder i tabel 9.1 brugerøkonomiske eksempler for en forbruger med en husstørrelse på 130 m 2 og et årligt forbrug på 18,1 MWh pr år. Dette svarer til den standardforbruger, der indgår i de fjernvarmeprisstatistikker, der udsendes med jævne mellemrum. På basis af oplysninger fra HMN om de konkrete naturgasforbrug i Vesterledområdet er der suppleret med følgende eksempler: Tabel 9.2 Lille hus på 100 m 2 med et relativ lavt naturgasforbrug på 900 m 3 /år, svarende til et årligt fjernvarmebehov på 8,9 MWh. Tabel 9.3 Gennemsnitlig husstørrelse i Vesterled på 122 m 2 og et årligt naturgasforbrug på m 3, svarende til et årligt fjernvarmebehov på 15,8 MWh. Tabel 9.4 Større hus på 145 m 2 med et relativt højt naturgasforbrug på m 3 /år, svarende til et årligt fjernvarmebehov på 22,8 MWh. Ved omregning til fjernvarmeforbrug i ovennævnte eksempler er der taget udgangspunkt i 8 år gamle naturgaskedler med en årsvirkningsgrad på 90%. I tabellerne sammenlignes brugerøkonomien for udskiftning af eksisterende gasfyr til nyt med en årsvirkningsgrad på 95 %, fortsat gasfyring på 8-10 år gammelt gasfyr med en årsvirkningsgrad på 90 %, fortsat gasfyring på ældre gasfyr med en årsvirkningsgrad på 85 % udskiftning af oliefyr til nyt gasfyr med en årsvirkningsgrad på 95 % fjernvarmeforsyning. Forudsætninger for de efterfølgende brugerøkonomiske eksempler er anført i afsnit 9.3. Uddrag af Brøndby Fjernvarmes gældende takster er anført i afsnit 9.4. Et mere detaljeret takstblad beskrivende gældende takster for tilslutning er medtaget i bilag 2.

24 24 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Tabel 9.1 Brugerøkonomiske eksempler standardhus 130 m2 og forbrug på 18,1 MWh/år (alle priser er inklusive moms) Naturgasfyring ny kedel Kr./år Driftsudgifter Gasforbrug (18,1 MWh - 95%) i m Variabel gaspris kr/m3 7, Abonnement 120 Serviceaftale (eksklusive reservedele) kr./år Driftsudgifter naturgas i alt Finansiering Investering ny kedel (3%, 20 år) Samlet naturgaspris inklusive finansiering Naturgasfyring eksisterende ældre kedel - uden restgæld Kr./år Driftsudgifter Gasforbrug (18,1 MWh - 85%) i m Variabel gaspris kr/m3 7, Abonnement 120 Serviceaftale (eksklusive reservedele) Driftsudgifter naturgas i alt Udskiftning af oliefyr med nyt gasfyr Kr./år Driftsudgifter Gasforbrug (18,1 MWh - 95%) i m Variabel gaspris kr/m3 7, Abonnement 120 Serviceaftale - eksklusive reservedele Driftsudgifter naturgas i alt Finansiering Investering ny kedel (3%, 20 år og inklusive nyt gasstik) Samlet naturgaspris inklusive finansiering Udskiftning til fjernvarme Kr./år Driftsudgifter Variabel afgift kr/mwh 362, Variabel afgift m3-forbrug 3, Fast afgift ( opvarmet rumvolumen m2 af 2,4 m) 11, Målerleje 394 Vedligehold fj-unit - serviceaftale 2- årige besøg - eksklusive reservedele 625 Driftsudgifter fjernvarme i alt Finansiering Hurtig tilslutning og via finansieringstillæg til fjernvarmeprisen Finansieringstillæg (kr./mwh) Samlet fjernvarmepris inklusive finansieringstillæg Sen tilslutning og med egenfinansiering og takster i henhold til takstblad Tilslutningsafgift - (Grundafgift-faseafbryder-anboring, indføringsrør) Tilslutningsafgift 75 kr/m3 opmålt rumfang Stikledningsbidrag (15 m i gennemsnit, inklusive hulboring og ventil) Ny fjernvarmeunit inklusive nedtagning af gasfyr Frakobling af gasstik Investering i alt (3%, 20 år) Samlet fjernvarmepris ved egenfinansiering jf. takstblad

25 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 25

26 26 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

27 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 27

28 28 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Generelt bemærkes det at fjernvarmeforsyning målt på driftsudgifter alene er konkurrencedygtig over for nye og gamle gasfyr. Fjernvarmeforsyning er i de fleste tilfælde også konkurrencedygtig overfor øvrige opvarmningsformer, når omkostningerne til tilslutning til fjernvarmen finansieres via Brøndby Fjernvarme finansieringstillæg. Ved mindre huse og lavt forbrug samt ved gennemsnitshuset vil fortsat anvendelse af ældre gasfyr være billigere end fjernvarme. Ved senere tilslutning til fjernvarme dvs. efter at gadeledning, er etableret er fjernvarme kun konkurrencedygtig over for udskiftning af oliefyr til naturgas ved større huse og/eller ved højt forbrug. Hvor forbrugere tilslutter sig fjernvarmesystemet, førend eksisterende naturgasinstallation er betalt, kan det ikke udelukkes at fjernvarme er dyrere end fortsat naturgasfyring. I det omfang overgang til fjernvarme medfører øget komfort hos forbrugerne herunder også evt. nedsættelse af opvarmning via brændeovne kan det ikke udelukkes, at omkostninger til opvarmning ved fjernvarme vil være dyrere end nuværende opvarmningsform. Det bemærkes endvidere at stigende naturgaspriser vil forbedre fjernvarmens konkurrencedygtighed. Som supplement til ovenstående brugerøkonomiske eksempler er der udarbejdet supplerende følsomheder for kombinationer af husstørrelser, lavt forbrug, gennemsnitligt forbrug og højt forbrug jf. nedenstående tabel. Ved omregning til fjernvarmeforbrug i disse følsomhedsanalyser er der taget udgangspunkt i 8 år gamle naturgaskedler med en årsvirkningsgrad på 90%. De viste supplerende følsomhedsanalyser er alle baseret på finansiering via Brøndby Fjernvarme. Tabel 9.2 Oversigt over procentuelle besparelser ved overgang til fjernvarme for kombinationer af husstørrelser og naturgasforbrug (med finansieringstillæg via Brøndby Fjernvarme). Årlig besparelse ved fjernvarme i ft. naturgas (inkl. investeringer) Forbrug Lavt Gennemsnitligt Højt 900 m³ N-gas m³ N-gas m³ N-gas 8,9 MWh fjv. 15,8 MWh fjv. 22,8 MWh fjv. Boligstørrelse Lille hus 13,1% 13,5% 13,7% Gennemsnitlig 122 m² 7,9% 10,0% 11,1% Stort hus 145 m² 2,3% 6,3% 8,3%

29 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY 29 Det fremgår af tabellen at besparelsen ved fjernvarme er afhængig af forbruget. Jo højere forbrug jo højere besparelse. Det bør endvidere bemærkes, at et meget lavt forbrug i forhold til husstørrelsen kan indikere, at der suppleres med anden form for opvarmning. Et forbrug på 900 m 3 naturgas i et hus på 145 m 2 svarer til et energiforbrug, der er lavere end forbruget i nyere lavenergiboliger. 9.3 Anvendte forudsætninger De i dette afsnit anførte forudsætninger indgår i stort omfang ligeledes i de efterfølgende beskrevne samfundsøkonomiske beregninger. Såfremt projektforslaget ikke gennemføres, forudsættes det, at naturgasforsyningen/gasolieforsyning fortsætter uændret. For naturgasforbrugernes og olieforbrugerens vedkommende forudsættes de eksisterende kedler udskiftet i løbet af projektperioden. For oliekundernes vedkommende forudsættes det at der konverteres til naturgas. Der regnes med en levetid på gaskedler på 20 år. Generelt er det forudsat at de nuværende installationer udskiftes som et gennemsnit mellem løbende udskiftning over 20 år og udskiftning på det tidspunkt, hvor der konverteres til fjernvarme. Baggrund herfor er at det vurderes at størsteparten af gaskedlerne i området forventes udskiftet i løbet af en noget kortere årrække end den 20-årige beregningsperiode. Til gengæld er det ikke sikkert, at konvertering til fjernvarme altid sker samtidig med at en gaskedel burde udskiftes, hvilket kan opleves som en fordyrelse for den enkelte forbruger. Årsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 92,5 %. Der påregnes en stigning på 0,25 % point om året i årsvirkningsgrad til maksimalt 95 % som følge af den anvendte udskiftningstakt for eksisterende kedler. Ved anvendelse af de 95% som årsvirkningsgrad indgår der en vurdering af, at ikke alle vil skifte til gaskedler med kondenserende drift. Ligeledes opnås virkning af kondensering ved lavest mulig returtemperatur fra radiatorer og varmtvandsanlæg. Det vurderes at mange eksisterende installationer ikke vil kunne drage fuld nytte af kondensering hverken over hele året eller gennem den anvendte levetid på 20 år. De brugerøkonomiske beregninger er baseret på Brøndby Fjernvarmes nuværende takster jf. afsnit 9.4 og bilag 2. Der er medtaget eksempler med finansiering via Brøndby Fjernvarmes finansieringstillæg og egen finansiering af alle tilslutningsomkostningerne via optagelse af lån (3%, 20 år).

30 30 FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY Naturgasprisen i de brugerøkonomiske eksempler er baseret på vurdering af gaspriser (valgt som gennemsnit af billigste og dyreste variable pris baseret på dagspriser spot) fundet på Gasprisguiden primo januar Det er valgt at tage udgangspunkt i en gaspris på 7,77 kr./nm 3 også under hensyntagen til en forventning om stigende gaspriser. For almindelige forbrugere regnes der med en gennemsnitspris på nye gaskedler på ca kr. Prisen for den tilsvarende fjernvarmeunit, inkl. tilslutning til fjernvarmen samt nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kedelanlæg er på kr. Denne pris anvendes ved de brugerøkonomiske eksempler, hvor forbrugeren betaler tilslutningsgebyr mv. efter Brøndby Fjernvarmes normale takster. Priserne på gaskedler og fjernvarmeunits er bl.a. baseret på priser anført i det af Energistyrelsen udsendte Teknologikatalog fra oktober D&V for gas- og oliekedler hos de mindre forbrugere anslås til ca kr. om året jf. tilbud om serviceordninger fra DONG Energy (eksklusive reservedele). D&V for fjernvarmeunits (eksklusive reservedele) hos mindre forbrugere sættes til 625 kr./år (jf. Brøndby Fjernvarmes takstblad i det der nu regnes med servicebesøg hvert andet år). 9.4 Brøndby Fjernvarmes tariffer Nedenfor er anført uddrag af Brøndby Fjernvarmes gældende tariffer: Priser for 2014/2015 ( ): Varmeforbrug og cirkulerende vand afregnes med kr. 362,33 pr. MWh og kr. 3,51 pr. m³ cirkulerende vand. Fastafgift: afregnes med kr. 11,15 pr. m³ opmålt rumfang. Målerafgift: for små målere kr. 393,75 pr. år. Betalingsfrister: Forfaldsdag er den 1. i måneden. Juni og december er betalingsfri. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 10. i måneden. Se øvrige priser på Brøndby Fjernvarmes internetside: I bilag 2 er anført et detaljeret prisblad vedrørende tilslutningstaksterne med tilhørende detaljeret beregning af omkostningerne ved tilslutning efter gældende tilslutningstakter.

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 1 ad 1.1 Indstilling - gennemføre myndighedsbehandling 2 ad 3, side 6 3 ad 3, side 7 4 ad 3, side 7 5 ad 3,

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME

ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME NOVEMBER 2012 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM Berner A/S Aalborg Kommune,

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere