Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg"

Transkript

1 Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side 4 5. Organisatoriske forhold, side 5 6. Beboertrivsel/tilfredshed, side 5 7. Observationsperiode, side 6 8. Den generelle faglige indsats, side 7 - herunder magtanvendelsesområdet 9. Medicinhåndtering, side 8 - herunder utilsigtede hændelser 10. Beboernes økonomi, herunder indkøbsordning, side Tema: Måltidet, side Dokumentation, side Medarbejderforhold, side 11 - herunder den faglige udvikling 14. Tilbudsportalen, side De fysiske rammer, side 13 - herunder sundheds og sikkerhedsmæssige forhold 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk af tilbuddet Tilsynsenhed i Job & velfærd, Viborg kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbudene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af tilsynet på Kildehaven er tilfredsstillende Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Kildehaven er et velfungerende plejecenter. Beboerne giver udtryk for, at få den pædagogiske -pleje og omsorgsmæssige indsats de har behov for, både i forhold til personlig pleje og praktisk bistand samt udtrykker tilfredshed med de aktivitetstilbud Kildehaven kan tilbyde. Medarbejderne beskriver arbejdsmiljøet på stedet som værende på et tilfredsstillende niveau. Der er fortsat udfordringer på området, men det er tilsynets indtryk, at der er sket forbedringer siden sidste års tilsyn. Medarbejdernes fokus er rettet mod fremtiden og understøttes af gode kollegiale forhold. I tilsynets samlede oplevelse, er den udvikling, der synes at være i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø vægtet. Desuden er forventningerne til de fremadrettet initiativer, der er på vej, i forhold til at under- 1

2 støtte udvikling af gode standarder i opgaveløsningen samt en grundlæggende faglig kvalitet på plejecenteret indgået. I forhold til videreudvikling ser tilsynet følgende opmærksomhedspunkter/har følgende påbud og fremkommer derfor med følgende kommentar og anbefalinger: Tilsynet anbefaler at oplysningerne på Tilbudsportalen gennemgås, så det sikres, at de samlede oplysninger er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om Tilbudsportalen. Tilsynet anbefaler et skærpet fokus på kommunikationen, så beboernes oplevelser med uheldig omgangstone undgås. Tilsynet anbefaler at man understøtter, at der fra beboernes side, er klarhed over klageadgang og instrukser for at blive hørt, i tilfælde af utilfredshed med forholdene på plejecenteret. Tilsynet anbefaler at måden hvorpå beboerkassen administreres i Tulipanhaven, tages op til revision. Der henvises til kommunens principper for økonomistyring: Kassevirksomhed-finansiel-politik Tilsynet anbefaler et skærpet fokus på beboernes samlede måltidsoplevelse, herunder i særlig grad funktionen måltidsvært. I den sammenhæng henvises til, at der kan hentes inspiration i Hvidbogen fra januar 2015 SMAG - Skønne Måltider til Alle Gamle fra Københavns Universitet og Madkulturen. Tilsynet foreslår at der udarbejdes et introduktionsprogram eller tjekliste med henblik på at sikre en ensartet introduktionen af nye medarbejdere. I forhold til dokumentationsområdet fremkommer følgende anbefalinger: - at kladdeversioner gøres permanente jf. de sundhedsfaglige vejledninger for dokumentationsområdet hvor fremgår, at dokumenter forbindelse med udarbejdelsen, kan oprettes som kladde, men inden en uge skal gøres permanente. - at døgnrytmeplaner revideres minimum en gang årlig eller ved markante ændringer. - at ikke aktuelle handleplaner gøres passive. - at det konsekvent dokumenteres, at man overholder Sundhedslovens krav om, at der forud for lægekontakt med henblik på pleje og behandling, foreligger et samtykke. 2. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Centerleder Yves Cohen Medarbejderrepræsentanter: Tilsynet samtalte løbende med flere medarbejdere under tilsynet, herunder ved deltagelse i formiddagspausen i et af teamene. Beboere: Tilsynet samtalte under tilsynsbesøget med flere tilfældige beboere, herunder repræsentanter fra både demensafsnittet og det almene afsnit. Beboernes identitet er tilsynet bekendt. Pårørende: Ingen pårørende deltog under tilsynet. Beboerne er tilfældigt udvalgt. Medarbejderne er udvalgt efter hvem, der var på arbejde og havde muli g- hed for at gå fra. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved tilsynsførende Marianne Villekold. Program for uanmeldt tilsyn d. 3. september 2015: Kl Ankomst og planlægning af tilsynet 2

3 Kl Interview med centerleder Kl Observationsperiode i demensafsnittet, herunder samtale/samvær med beboere Kl Interview med medarbejdere i demensafsnittet Kl Observationsperiode i det almene afsnit, herunder samtale/samvær med beboere Kl Interview med medarbejdere i det almene afsnit Kl Observationsperiode under middagsmåltidet i det almene afsnit Kl Afrunding af tilsynet med centerleder 3. Indledning Det uanmeldte tilsyn blev gennemført d. 3. september 2015 i tidsrummet fra kl Tilsynet indledes med, at plejecentrets ledelse blev orienteret om formålet med besøget og hvordan det skal foregå. Ved tilsynsbesøget blev der foretaget dialogbaserede interview med ledelsen, medarbejdere og et udvalgt antal beboere i forhold til tilbuddets størrelse. Dokumentationen blev gennemgået hos de beboere tilsynet samtalte med. Dialogen blev kombineret med observationsperioder med henblik på indsamling af data, som er nødvendige for, at målet med tilsynet kan opnås. Tilsynsrapporten er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Rapporten har været i høring ved tilbuddet til gennemlæsning og kommentering og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Viborg kommune ønsker at offentliggøre tilsynsrapporten på Kommunens hjemmeside samt på Tilbudsportalen. Overordnet beskrivelse af plejecentret, herunder den fysiske beliggenhed er beliggende i den østlige del af Viborg by. Området, hvor plejecenteret er beliggende, er en blanding af parcelhuse og blokbyggeri. Kildehavens pleje - og demensboliger er et etplansbyggeri fra år 2001, der er omgivet af en stor have med stisystemer. Kildehaven ligger for enden af lukket vej. Kildehaven rummer 40 almene plejeboliger, seks plejeboliger til ægtepar og 14 demensboliger. Boligerne til ægtepar ligger i umiddelbar tilknytning til plejecentret. Alle plejeboliger er indrettet med stue, soveværelse, køkken og bad. Boligerne til ægtepar, er indrettet med et ekstra værelse. Alle lejlighederne har desuden udgang til egen lille terrasse. Demensboligerne er et-rumsboliger med toilet, bad og et lille køkken. Til demensafsnittet er der en fælles lukket have. Plejecentret er opdelt i to almene plejegrupper Rosenhaven og Tulipanhaven med henholdsvis 26 og 20 beboere. Derudover er der demensafsnittene Kildebo og Lærkebo med tilsammen 14 boliger, hvoraf de to udgøres af midlertidige pladser. De enkelte afsnit er indrettet med møbler, så beboerne har mulighed for, at opholde sig i eget afsnit og dermed have socialt samvær med medbeboere fra eget afsnit. Demensafsnittet har en kat og en besøgshund, der kommer ugentlig i afsnittet. Udenfor er der et fuglebur. Tilsynet blev ved sidste års tilsyn præsenteret for ombygningsplaner for det almene afsnit, herunder frembringelse af køkken og serveringsfaciliteter i de to beboerafsnit Rosenhaven og Tulipanhaven, 3

4 men ved det seneste budgetforlig, er der ikke bevilliget penge til denne ombygning før i 2020, hvorfor ombygningen er sat i bero. I centerdelen af Kildehaven, er der fællesfaciliteter, hvor aktiviteter for områdets ældre og Kildehavens beboere finder sted. I centerdelen er der desuden en pejse - og tv stue, som kan benyttes til socialt samvær af beboerne på tværs af afsnittene. Derudover forefindes der træningsfaciliteter og aktuelt to dagscentre for personer med demenssygdom. De to dagcentre skal dog i den nærmeste fremtid flytte til anden adresse i området. I centerdelen er der desuden fælleslokaler for områdets hjemmepleje samt kontor og mødefaciliteter. På tilsynstidspunktet var der en ledig bolig i ægtepar-boligerne. Det er leder oplevelse, at netop disse boliger kan være svære at udleje bl.a. grundet deres placering uden for selve centeret. Det juridiske grundlag udgøres af Lov om almene boliger 5 stk.2 og 105 stk Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg samt opfølgning på disse Tilsynet fik kort efter sidste års tilsyn, fremsendt en handleplan udarbejdet på baggrund af de fremkomne opmærksomhedspunkter. Tilsynet bemærker at der er arbejdet med flere af anbefalingerne fra sidste år og tilsynet får ved dette års tilsyn desuden fremvist en liste over formaliseringspunkter, som leder har udarbejdet og kan i den sammenhæng konstatere, at flere af de opmærksomhedspunkter, som tilsynet er fremkommet med ved dette års tilsyn, figurerer på listen. o Tilsynet anbefaler at tilbuddet efter den seneste opdatering / version af portalen, gennemgår oplysningerne på Tilbudsportalen. Tilsynet kan konstatere, at Tilbudsportalen fortsat udgør et opmærksomhedspunkt. o Tilsynet anbefaler at Databasen for håndbøger udgør et indsatsområde i forhold til, at medarbejderne anvender platformen som et fagligt redskab. Det er tilsynets indtryk, at kendskabet til Databasen er bedret siden sidste års tilsyn. o Tilsynet anbefaler at man forholder sig til de ernæringsmæssige konsekvenser, der kan være forbunden med, at beboernes måltider indtages inden for forholdsvis kort tid, herunder om en ændring i tilrettelæggelsen af indsatserne, kunne indgå som en mulig løsning. Medarbejderne oplyser at det fortsat kan forekomme, at morgen og middagsmåltiderne for nogle beboere, indtages med kort mellemrum, men ikke i samme grad som ved sidste års tilsyn. o Tilsynet anbefaler at der i forhold til de afdækkede forhold omkring arbejdsmiljøet, tages kontakt til Arbejdsmiljøkonsulent i Sundhed & Omsorg Mikael Rolle eller HR afdelingen med henblik på den fremadrettede indsats dette set både i forhold til indsatsen hos beboerne, men også i forhold til medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet. Der har været og er fortsat iværksat flere tiltag i bestræbelserne på, at bedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. o Tilsynet påbyder at de Sundhedsfaglige vejledninger for dokumentationsområdet overholdes og efterleves herunder: - at kladdeversioner gøres permanente efter en uge. - at handleplaner benyttes som et fælles arbejdsredskab hvor i alle oplysninger i forbindelse med et nærmere defineret indsatsområde / problem samles i forhold til, at fastholde kont inuiteten, sikre kvaliteten i problemløsningen og give et samlet overblik over problemområdet. 4

5 - at døgnrytmeplaner revideres ved ændringer og minimum én gang årligt. Tilsynet kan ved dette års gennemgang af dokumentationsområdet konstatere, at dette fortsat udgør et opmærksomhedspunkt. o Tilsynet påbyder at samtlige utilsigtede hændelser indberettes til DPSD. Tilsynet får oplyst, at der løbende sker indberetninger af utilsigtede hændelser. Uddybende oplysninger som rapportens konklusion er baseret på: 5. Organisatoriske forhold Ledelsen udgøres af en Centerleder og en Strategisk leder for samtlige plejecentre i Viborg Kommune. Der er siden sidste års tilsyn kommet ny centerleder i det, den daværende fratrådte pr. 1. november 2014 og der efterfølgende, var konstitueret en leder indtil 1. april 2015, hvor nuværende centerleder tiltrådte. Nuværende centerleder har ledelseserfaring fra tidligere plejecentre og har desuden en coachuddannelse og uddannelse som proceskonsulent. Der er to teamkoordinatorer i Kildehaven, fordelt på en teamkoordinator for det almene afsnit og en for demensafsnittet. Teamkoordinatoren i det almene afsnit varetager primært koordinatoropgaver og indgår kun i de plejemæssige opgaver hos beboerne ved spidsbelastninger. Teamkoordinatoren i demensafsnittet har hidtil haft to ugentlige dage til koordinatoropgaver og derudover indgået i de pleje- og omsorgsmæssige opgaver hos beboerne, men det er planen, at vedkommende i den nærmeste fremtid, ligeledes skal overgå til primært, at varetage koordinatoropgaver. Teamkoordinatoren i demensafsnittet varetager desuden opgaven som fagkoordinator på demensområdet og det er hensigten med ændringen, at hendes viden på demensområdet, skal styrke demensindsatsen på hele Kildehaven. Medarbejderne i Kildehaven er opdelt i tre overordnede teams. Et team for hvert af de to afsnit i de almene plejeboliger Rosenhaven og Tulipanhaven og et team i demensafsnittet, der består af Kildebo og Lærkebo. Aften og nattevagterne har derudover deres eget team. Medarbejderne har en primær tilknytning til et team, men hjælper hinanden på tværs. Der er ansat husassistenter, der varetager rengøring af beboernes lejligheder i det almene afsnit. Formålet har været, at aflaste plejepersonalet fra dele af de praktiske opgaver hos beboerne. Centersygeplejerskefunktionen varetages af to sygeplejersker, der har delt afsnittene mellem sig, så den ene sygeplejerske primært har afsnittet Rosenhaven og den anden primært afsnittet Tulipanhaven samt demensafsnittet. 6. Beboertrivsel/tilfredshed Tilsynet samtalte med beboere fra både demensafsnittet og fra det almene plejeafsnit. Konkret samtalte tilsynet med en beboer fra demensafsnittet og fire beboere fra det almene afsnit. Begge steder blev beboerne informeret om tilsynets formål, samt rammerne for afrapportering herunder, at denne foregår anonymt. Begge steder gav beboerne samstemmende udtryk for en overordnet tilfredshed med forholdene på plejecentret. 5

6 Beboerne havde generelt oplevelsen af, at blive behandlet med respekt og udtrykte tilfredshed med omgangstonen på stedet. Beboerne i det almene afsnit havde dog oplevelsen af, at der kunne være forskel på medarbejderne. De fleste medarbejdere var søde, venlige og omsorgsfulde, men nogle beboere kunne fortælle om oplevelser, hvor de ikke følte, at de var blevet talt ordentlig til. En af beboerne fremkom i øvrig med følgende udsagn: Nogle medarbejdere er mere omsorgsfulde end andre. Beboerne fortalte at de i særlig grad nød, når tilgangen til dem havde et humoristisk islæt. Beboerne fortalte at de havde indflydelse på deres egen hverdag og på tilrettelæggelsen af denne. Nogle beboere havde f.eks. valgt, at inddrage deres morgenmad i egen bolig og andre i fællesskab med andre og disse ønsker var blevet imødekommet. Beboerne fortalte at der var overensstemmelse mellem deres behov for hjælp og de leverede ydelser. De havde dermed oplevelsen af, at få den nødvendige og aftalte hjælp i forhold til personlig pleje og praktisk bistand. Flere beboere fremhævede desuden de aktivitetstilbud, plejecenteret kunne tilbyde. I særlig grad, fremhæves af beboerne i det almene afsnit, busturene i stedets egen bus, som have været gode oplevelser. Beboeren i demensafsnittet nød ophold i gårdhaven, hvor der var mulighed for at nyde solen. Samtlige beboere udtrykte tilfredshed med maden, om end en beboer ikke altid mente, at kødet var tilstrækkelig tilberedt. Ligeledes var der blandt beboerne tilfredshed med egen bolig og med fællesfaciliteterne. Der var ikke fuld klarhed over klageadgang i forhold til, hvordan den enkelte beboer skulle forholde sig ved eventuel utilfredshed over forholdene på plejecenteret. 7. Observationsperiode Under tilsynet i Kildehaven, havde den tilsynsførende observationsperioder i både demensafsnittet og det almene afsnit, herunder under middagsmåltidet i et af de almene afsnit. Tilsynet havde dermed mulighed for, at observere tilgangen til beboerne og den generelle omgangstone i den pædagogiske, pleje og omsorgsmæssige indsats. I det almene afsnit var tre beboere samlet omkring spisebordet og hyggede sig med samtale og løste kryds & tværs. En medarbejder kom forbi og knyttede en humoristisk bemærkning, hvilket beboerne nød og efterfølgende over for tilsynet fremhævede, som noget de satte pris på og som bidrog til den gode stemning. I demensafsnittet var enkelte beboer i færd med, at indtage deres morgenmad og der herskede en rolig og hyggelig atmosfære. Medarbejderne havde øje for den enkelte beboers individuelle ønsker og behov og tilgangen til beboerne var anerkendende og omsorgsfuld. Under observationsperioden ved middagsmåltidet, var afsnittets beboere samlet i centerdelen, i et område af cafeen. Menuen bestod af smørebrød og ostemadder. 6

7 Beboerne var placeret ved to borde og der var flere medarbejdere tilstede. Medarbejderne var behjælpelige med, at få maden serveret til den enkelte beboer, hvorfor fadene med maden ikke blev sendt rundt. Der var portionsanretninger til enkelte af beboerne. Måltiden begyndte inden alle beboere var ankommet og da den sidste beboer ankom, var der ikke mere smørrebrød tilbage og en medarbejder måtte at finde dette andet sted. Tilsynet bemærkede desuden, at medarbejderne i den første halvdel af måltidet ikke satte sig ved bordet, men i stedet stod på afstand og observerede. Ingen af medarbejderne indtog noget mad på trods af, at tilsynet har kendskab til, at der er bevilliget pædagogiske måltider. Da medarbejderne efterfølgende satte sig ved bordet, var deres bidrag til at understøtte samtaler meget sparsom. 8. Den generelle faglige indsats På Kildehavens hjemmeside fremgår det, at man ønsker tilbyde et samarbejde, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker. Der foregår fortsat ingen visitering fra myndighedens side og beboerne har dermed ingen myndighedsafgørelse på den leverede indsats. Samtlige beboere har fået fremsendt en orienteringsskrivelse fra my n- dighedsafdelingen med oplysninger om, hvordan ydelsestildelingen foregår samt orientering om klagemuligheder. Tilsynet får oplyst, at der siden sidste års tilsyn, er indkommet klager. Hvor nogle klager, kan tilskrives en manglende forventningsafstemning vedrører andre konkrete klager over den oplevede service. Det er centerleder der modtager og håndterer klagerne. Indsatsen hos nye beboere, afgøres bl.a. på baggrund af den indsats, beboeren modtog forud for indfly t- ningen til Kildehaven, herunder en faglig vurdering med udgangspunkt i Viborg Kommunes kvalitet sstandard. I forbindelse med indflytning, afholdes der en indflytningssamtale, hvor centerleder ønsker at prioritere deltagelse. Herudover er der deltagelse af centersygeplejerske og kontaktperson. Indsatserne hos beboerne tilrettes løbende i forhold til det aktuelle funktionsniveau og fremgår af en døgnrytmeplan, som er gældende som dokumentation, for de ydelser beboeren modt ager. På Kildehaven arbejdes der ud fra kontaktpersonsprincippet. Beboerne får ved indflytningen to kontaktpersoner i det hver beboer, er tildelt både en social og sundhedsassistent samt en social og sundhedshjælper. Kontaktpersonerne har en række fastlagte opgaver hos beboeren og er de personer, der i et samarbejde, er helhedsansvarlig for den pleje og omsorg beboeren modtager. I dagligdagen tilrettelægges indsatsen hos beboerne bl.a. på baggrund af udarbejdede planer / oversigt over de faste ydelser som bad og praktiske opgaver. Planerne benyttes som fordelingsredskab af de fremmødte de enkelte dage og indgår desuden som et redskab til, at sikre en vis systematik og struktur i opgaveløsningen samt som dokumentation for levering af ydelserne. I tilrettelæggelsen og fordelingen indgår desuden kontaktpersonsprincippet. 7

8 I den pleje og omsorgsmæssige praksis hos beboerne, er det er tilsynets indtryk, at der værnes om beboernes selvbestemmelse og medindflydelse i det beboernes ønsker og behov i hverdagen respekteres og anerkendes. Leder oplyser at han ønsker, at opstarte Beboer pårørendemøder i de enkelte afsnit med henblik på, at styrke samarbejdet med de pårørende samt understøtte forventningsafstemningen. Det første møde forventes afholdt til november Der er fleksibilitet i opgaveløsningen og desuden en opmærksomhed på, at inddrage beboernes ressourcer i dagligdagen i bestræbelserne på, at opretholde og / eller forberede beboernes færdigheder og livsvilkår. Ressourcefokusset er skærpet i øjeblikket da, der i Viborg Kommune er iværksat et projekt med fokus på hverdagsrehabilitering, navngivet Målrettet træning/rehabilitering for beboere på plejecentre, hvor der er fokus på beboernes mestring og inddragelse af deres ressourcer i indsatsen. Der er dermed et mere systematisk fokus på den enkelte beboers rehabiliteringspotentiale. Kildehaven har siden foråret indgået i projektet da de enkelte afsnit løbende er blevet præsenteret herfor. I forhold til aktivitetsmulighederne for beboerne, er der fokus på, at skabe indholdsrige og meningsfulde aktiviteter. Der er fastlagte aktiviteter som f.eks. banko, sang & musik og aktivitetsviften understøttes af frivillige kræfter. Kildehaven har deres egen bus til rådighed til aktiviteter ud af huset. Viborg Kommune er blevet bevilget en andel af finansministeriets pulje til løft på ældreområdet (Ældrepuljen) i forhold til styrkelse af aktivitets- og omsorgsniveauet på plejecentrene i ydertimerne. Det er op til det enkelte plejecenter, at ansætte medarbejdere i forhold til hvilke opgaver, man ønsker og anser som værende relevante for det pågældende sted. Der er tale om ansættelse af faglært pers onale med enten en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. I Kildehaven varetages disse særlige aktivitets og omsorgstimer af to medarbejdere, hvor den ene medarbejder har en uddannelsesmæssig baggrund som både social og sundhedshjælper og køkkenassistent og den anden en uddannelse som både pædagog og social og sundhedsassistent. Arbejdstiden for de pågældende medarbejdere er meget fleksibel. Stillingerne er foreløbig tidsbegrænsede indtil udgangen af Leder oplyser at der er et meget aktivt og engageret Bruger pårørenderåd i Kildehaven. Der er fast mødeaktivitet med rådet, der i øvrig løbende inddrages i relevante sammenhænge. Tilbuddets pædagogiske indsats bidrager til, at magtanvendelser så vidt muligt undgås og tilsynet får in d- tryk af, at der i den sammenhæng, er fokus på kreativitet og socialpædagogiske tiltag i bestræbelserne på, at undgå magtanvendelse. Reglerne om magtanvendelse, herunder registrering og indberetning, samt udarbejdelse af handleplaner overholdes. Tilsynet kan konstatere, at der ikke er indberettet og registeret nogen magtanvendelse fra Kildehaven siden sidste års tilsyn. Under tilsynet drøftes de manglende indberetninger sammenholdt med målgruppen af beboere med en demensdiagnose, herunder en italesættelse af, at magtanvendelse kan være en nødvendighed i omsorgen hos beboere med en demenssygdom. 9. Medicinhåndtering, herunder utilsigtede hændelser 8

9 Medicinhåndteringen på tilbuddet foregår både via dosispakket medicin fra apoteket og medicin doseret i doseringsæsker af personalet eller i en kombination af de to muligheder. Der forefindes generelle instrukser og procedurer for medicinhåndtering. De lovmæssige retningslinjer for medicinhåndtering og medicinadministration, herunder dosispakket medicin følges. Gennemgang af hvorvidt medicinæsker og bokse er relevant mærket og om medicinskemaet er udfyldt efter gældende retningslinjer, er ikke indgået i dette tilsyn. Sundhedsstyrelsens Embedslægetilsyn a f- spejler dette. Kildehaven har senest i april 2015 modtaget embedslægetilsyn. Tilsynet får oplyst, at utilsigtede hændelser indrapporteres til DPSD (Dansk Patient Sikkerheds Database) efter gældende retningslinjer. 10. Beboernes økonomi Medarbejderne har som udgangspunkt ingen administration med beboernes økonomi. Denne varetages via banken, værge eller af pårørende. Medarbejdernes omgang med beboernes økonomi kan omhandle støtte til håndtering af lommepenge. Beboerne i Tulipanhaven indbetaler kr. 100 fire gange årligt Hyggekasse / beboerkasse, som afsnittet selv administrerer. Aktuelt er der en medarbejder, der administrerer kassen. Der er ikke lignende ordninger i de øvrige afsnit. Helt lavpraktisk foregår det ved, at beboerne, i rede penge, betaler kr. 100 til medarbejderne. I den sammenhæng henvises der til retningslinjer for håndtering af beboermidler idet, det kunne være mere hensigtsmæssigt, om betalingen foregår som indtægter på en konto. Der er politisk godkendt et frikommuneforsøg, der giver beboerne mulighed for at benytte sig af en række tilkøbsydelser. Forvaltningen har modtaget godkendelse af taksterne fra ministeriets side og beboerne har fået udleveret pjece med informationsmateriale om muligheden. Leder oplyser at have haft en enkelt henvendelse fra en pårørende, men at vedkommende ikke har fulgt yderligere op. Frikommuneforsøget er som udgangspunkt muligt i en periode fra medio marts til udgangen af 2015, men der pågår aktuelt politiske drøftelser på om perioden skal forlænges. Indkøbsordning Tilsynet får oplyst, at det cirka er halvdelen af beboerne, der benytter sig af den kommunale indkøbsordning med Osuma. Enkelte beboer har valgt at fortsætte med den tidligere leverandør på trods af brugerbetaling. Tilsynet får oplyst, at der er flere udfordringer forbunden med den nuværende leverandør set i forhold til den leverandør, kommunen tidligere havde indgået kontrakt med. I demensafsnittet fungerer ordning uden de store problemer, men her har man valgt, at varebestillingen foregår telefonisk for at sikre leverancen. 9

10 I det almene afsnit, hvor man følger den vanlig procedure med elektronisk bestilling, sker det jævnligt, at der er fejl i leveringen eller at varerne udebliver. Desuden opleves selve bestillingen langt mere tidskrævende end tidligere. For at mindske ressourceforbruget, har man forsøgt at udarbejde nogle interne procedurer, herunder udarbejdelse af favoritlister over de mest hyppige og anvendte varenumre. 11. Tema: Måltidet Et godt måltid er et af de aspekter, som kan øge livskvaliteten for beboerne på et plejecenter. Måltidet hører for mange til, blandt dagens vigtigste begivenheder og det er på mange måder afgørende, at bespisningen foregår i hyggelige omgivelser. Der er mange forhold, der har betydning for, at beboerne får en god måltidsoplevelse. I forhold til den ernæringsmæssige indsats, leveres maden i Kildehaven fra Madservice Viborg. Den varme mad serveres til aften og medarbejderne fungerer som måltidsværter ved måltiderne. I Kildehaven anerkender man, at der ikke er gjort særlige initiativer eller overvejelser for at understøtte måltidsoplevelsen for beboerne. Centerleder oplyser, at der er indledt samarbejde med Madservice, men at der ikke er fremkommet eller iværksat nogle konkrete initiativer endnu. I Hvidbogen fra januar 2015 SMAG - Skønne Måltider til Alle Gamle fra Københavns Universitet og Madkulturen, kortlægges en viden om ældremad. I bogen afdækkes hvilke elementer, der har betydning for den samlede måltidsoplevelse for beboere på et plejecenter og tilsynet anbefaler, at tilbuddet kan hente inspiration herfra. 12. Dokumentation Tilsynet har gennemgået dokumentationen i det elektroniske system Rambøll Care hos fire beboere. Hos ingen af de beboere, hvor tilsynet gennemgik dokumentationen, foreligger en myndighedsafgørelse på den indsats der leveres. Samtlige beboere har som alternativ løsning som tidligere nævnt fået fremsendt en orienteringsskrivelse vedr. ydelsestildeling og klagemuligheder Der foreligger en opdateret døgnrytmeplan hos tre af de fire beboere. I et tilfælde er døgnrytmeplanen sidst opdateret i marts 2014, hvilket er ud over den periode, der fremgår af retningslinjerne for dokumentationsområdet. Døgnrytmeplanen er en individuel plejeplan med informationer om den samlede pleje - omsorgsindsats gældende for hele døgnet. Den skal tage udgangspunkt i beboerens ressourcer, behov, vaner og ønsker. Det vurderes at der kan gives en kvalificeret pleje ud fra døgnrytmeplanerne da beboernes behov for pleje og omsorg er velbeskrevet og den daglige tilrettelæggelse af plejeopgaverne fremgår. Det vurderes desuden, at der sammenhæng mellem plejeopgaver og det aktuelle behov hos beboerne. I to tilfælde foreligger døgnrytmeplanerne som kladdeversion ud over den periode, der fremgår af de sundhedsfaglige vejledninger for dokumentationsområdet. Der foreligger en opdateret Sundhedsfaglig status på beboerne. En sundhedsfaglig status på beboerne, indeholder en aktuel sundhedsbeskrivelse af beboernes aktuelle fysiske psykiske sociale samt sundhedstilstand. Problem - / indsatsområderne er udarbejdet ud fra sundhedsstyrelsens sygeplejefaglige optegnelser. 10

11 I to tilfælde foreligger den sundhedsfaglige status som kladdeversion ud over den periode, der fremgår af de sundhedsfaglige vejledninger for dokumentationsområdet. Medarbejderne er introduceret til og anvender handleplaner i dokumentationen. Handleplaner skal indeholde en beskrivelse af en aktuel problemstilling, mål for indsatsen, herunder forventet resultat, planlagt indsats for at nå målet, samt evaluering af den udførte indsats. Handleplaner skal løbende evalueres og tilrettes, og når problemet anses for løst, skal handleplanen gøres inaktiv. Handleplaner oprettes når der er grundlag for et fremadrettet øget faglig fokus af et specifikt indsatsområde/problemområde. Der er handleplaner for flere relevante indsatsområder. Det ses at handleplanerne bruges fremadrettet da de indeholder mål, handlinger og evalueringer. Flertallet af de eksisterende handleplaner vurderes værende aktuelle, men der ses handleplaner, hvor der ikke er foretaget notater gennem et år, hvorfor det bør overvejes om disse skal gøre passive. Samtykke: Plejecenteret har en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv er i stand til, at varetage deres helbredsmæssige interesser. Dette fremgår af den sundhedsfaglige status, om det er beboeren selv eller en pårørende / værge, der giver informeret samtykke til behandling. Det blev oplyst, at der altid blev indhentet informeret samtykke til behandling. Der er ved tilsynet observeret, at samtykkereglerne anvendes og dokumenteres, men informationen er ikke rutinemæssigt og konsekvent dokumenteret da den enkelte beboers og / eller de pårørendes / værgens tilkendegivelse ikke fremgik systematisk. 13. Medarbejder og medarbejderforhold Der har gennem det sidste års tid, været en højere personalegennemstrømning på Kildehaven end vanligt. Antallet af faste medarbejdere, der varetager de pleje og omsorgsmæssige opgaver hos beboerne, udgøres af cirka 45 faste personer. Dertil kommer et antal faste timeafløsere og vikarer. I forhold til den faglige sammensætning, udgøres denne fortsat af medarbejdere med en uddannelsesmæssig baggrund som social og sundhedsassistent, social og sundhedshjælpere samt sygehjælpere. Desuden er der ansat to husassistenter. Der er sket en stigning i antallet af medarbejdere, der har en uddannelsesmæssig baggrund som social og sundhedsassistent og dette er begrundet i den sygeplejefaglige kompleksitet, der ses hos beboerne. Det er leders vurdering, at den nuværende faglige medarbejdersammensætning, tilgodeser behovet hos beboerne men, at der fremadrettet primært vil være fokus på ansættelse af social og sundhedsassistenter. Antallet af fremmødte udgøres i dagvagt oftest, for de to almene afsnits vedkommende, af fire faste personer i Tulipanhaven, fem personer i Rosenhaven samt husassistenten, der går på tværs af de to plejeafsnit. Hertil kommer eventuelle elever, studerende og praktikanter m.m. I demensafsnittet fremmøder typisk fire faste medarbejdere samt en husassistent. I aftenvagten møder fem personer i de almene afsnit, hvor en har reduceret arbejdstid. I demensafsnittet fremmøder tre personer, hvor en person ligeledes har reduceret arbejdstid. Nattevagten udgøres af to personer i hele Kildehaven, hvor den ene har base i demensafsnittet. Leder oplyser at han kan være bekymret for antallet af fremmødte i nattevagten grundet plejecenteret fysiske størrelse og indretning samt antallet af beboere i tilfælde af, at der skulle opstå en akut situation. 11

12 Tjenestetidsplaner er udarbejdet således, at der altid er en social og sundhedsassistent i dag aften og weekendvagterne. Medarbejderne er blevet varslet ændringer i tjenestetidsplanerne således, at man skal overgå til blandede vagter. Ved sidste års tilsyn, beskrev medarbejderne et arbejdsmiljø præget af ubalance mellem de tilstedeværende ressourcer og arbejdsopgaver i en grad, så det fik konsekvenser i indsatsen hos beboerne. Der blev efterfølgende iværksat flere tiltag i bestræbelserne på, at bedre forholdene, herunder er der sket afskedigelse af nogle medarbejdere, begrundet i samarbejdsvanskeligheder. Medarbejderne fortæller at det har været en hård periode og enkelte medarbejdere er stadig påvirket af det skete, men det er den generelle oplevelse, at arbejdsmiljø er i bedring og at der er fokus på den fremadrettede indsats. De ovenstående oplevelser, er primært gældende for det almene afsnit. Medarbejderne i demensafsnittet har ikke i samme grad været påvirket og beskriver et meget velfungerende arbejdsmiljø, hvor særligt det kollegiale sammenhold, fremhæves som en afgørende faktor. Ønsket om en mere synlig ledelse i talesættes, men der er samtidig forståelse for, at den ledelsesmæssige prioritering i øjeblikket ligger i det almene plejeafsnit. Leder er fremkommet med en række områder, hvor der skal ske en drøftelse af nuværende praksis, herunder at få beskrevet og systematiseret disse. De udpegede områder spænder bredt og der er indsatsområder, der er rettet mod både beboer og medarbejderrelaterede. Tilsynet spørger ind til, om der i den sammenhæng, har været overvejelser i forhold til at inddrage ekstern bistand, men leder oplyser, at han selv ønsker, at stå for denne proces begrundet i sine faglige kompetencer og erfaring på området. Leder oplyser at der til oktober vil blive gennemført en anerkendende APV som led i arbejdet med arbejdsmiljøet. Tilsynet får i øvrigt oplyst, at der er et tilfredsstillende kort-tidsygefravær. Det er medarbejdernes oplevelse, at de får tilstrækkelig med formidling af information og beslutninger fra ledelsen. De modtager løbende orientering i form af mail og desuden foregår denne på teammøder. Faglig udvikling Det er tilsynets oplevelse, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder og at der er fokus på opdatering heraf. Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe samt i forhold til de metoder tilbuddet anvender. Ud over tilbuddets aktuelle kompetenceniveau, er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt. Nyt personale i Kildehaven (inkl. afløsere og vikarer) oplæres og introduceres i forhold til plejen og dokumentationsdelen. Nye kollegaer indgår i en introduktionsperiode, men der er ikke i den forbindelse, udarbejdet et introduktionsprogram eller lignende. 12

13 Medarbejderne oplever, at der er rammer og muligheder for intern vidensdeling og erfaringsudveksling. Der er fastlagte møder til dette formål i form af månedlige teammøder. Teammøderne har både et beboer og medarbejderrelateret indhold. Derudover afholdes der sygeplejerske / assistent møder samt ugentlige handleplansmøder. Personalemøder afholdes efter behov. Viborg Kommune (forvaltningen Sundhed og Omsorg) har samlet relevante retningslinjer, instrukser og vejledninger i en elektronisk database Databasen for Håndbøger. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne har kendskab til databasen men tilsynet får oplyst, at anvendelse af databasen ofte er et prioriteringsspørgsmål. I forhold til rammer og mulighed for faglig udvikling, herunder kursus og efteruddannelse, er det medarbejdernes oplevelse at disse er tilfredsstillende. I forbindelse med at nuværende centerleder tiltrådte, blev alle medarbejdere i det almene plejeafsnit inviteret til en mini-mus samtale. Medarbejderne er demensafsnittet har ikke fået samme tilbud og her får tilsynet oplyst, at det for flere medarbejderes vedkommende, er flere år siden de sidst, er inviteret til en medarbejderudviklingssamtale. Viborg Kommune indgår aktuelt sammen med fire andre kommuner i et forbedringsprojekt i den primære sundhedssektor kaldet I sikre hænder. Projektet løber fra medio 2013 til Overordnet handler I sikre hænder om at ændre de vante arbejdsgange og rutiner. Ved at have et s y- stematisk fokus på at udvikle og afprøve forskellige arbejdsgange er målet med projektet, at nedbringe antallet af tryksår, fald, fejlmedicineringer og infektioner i de fem kommuner. Det er intensionen at alle kommunens plejecentre skal indgå i projektet. 14. Tilbudsportalen er at finde på Tilbudsportalen. Flere oplysninger om tilbuddet er ikke blevet opdateret, og svarer derfor ikke til de faktiske forhold i tilbuddet, hvilket ikke er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om Tilbudsportalen. Desuden fremstår enkelte oplysninger om tilbuddet er mangelfulde i forhold til fuldt ud, at efterleve bekendtgørelsen om Tilbudsportalen. De mangelfulde oplysninger omhandler tilbuddets faglige tilgange og metoder. 15. Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om beboernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Det er desuden væsentligt, at de fysiske rammer inde som ude tilgodeser beboernes behov, interesser og rettigheder. Forholdene skal bidrage til at sikre beboernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde et socialt netværk. Det er tilsynets indtryk, at de fysiske rammer på Kildehaven understøtter beboernes udvikling og trivsel og at beboerne trives her. 13

14 Etablering af køkken og serveringsfaciliteter i de enkelte afsnit, vil kunne bedre beboernes mulighed for at indgå og deltage i aktiviteter omkring måltidet da disse i dag er begrænset af de fysiske rammer. Der er adgang til udendørsfaciliteter (have og terrasser) og disse vurderes værende handicapvenlige. Der er indkøbsmuligheder i nærmiljøet og adgang til offentlige transportmidler. Der er i de fælles indendørsarealer for beboerne fælles opholds arealer, som giver mulighed for at samles til aktiviteter, spisning m.m. Der er i de fysiske rammer taget hensyn til beboere med særlige behov, herunder gangbesværede og beboere med demenssygdomme. De fysiske rammer vurderes generelt at være egnede i forhold til målgruppen. I fællesarealer for medarbejderne forefindes rum, hvor der er mulighed for at afholde møder. Der er mulighed for håndhygiejne, tilgængelighed af flydende sæbe, engangshåndklæder, håndsprit m.m. Rengøringsstandard af fællesarealerne vurderes at være tilfredsstillende, herunder de hygiejne - og oprydningsmæssige forhold. I forhold til fødevarehåndtering/levnedsmiddelkontrol er Kildehaven registreret hos Fødevareregionen og har ved seneste tilsyn i maj 2015 fået tildelt en Elite smiley. I forhold til de sikkerhedsmæssige forhold forefindes der røgalarmer og der er udarbejdet evakuerings og beredskabsplan. 14

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Pensionistgården Tjele Møllevej 10, Vammen 8830 Tjele

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Pensionistgården Tjele Møllevej 10, Vammen 8830 Tjele Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Overlundgården Tværvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Overlundgården Tværvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Birkegården Anlægsgade 2 7850 Stoholm

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Birkegården Anlægsgade 2 7850 Stoholm Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Toftegården Nygade 2 9632 Møldrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Toftegården Nygade 2 9632 Møldrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecentrene Klosterhaven og Klostertoften Klosterhaven 1 / Søndermarksvej 18 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecentrene Klosterhaven og Klostertoften Klosterhaven 1 / Søndermarksvej 18 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentrene 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecentrene Klosterhaven og Klostertoften Klosterhaven 1 / Søndermarksvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecentrene Klosterhaven og Klostertoften Klosterhaven 1 / Søndermarksvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentrene 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildedalscenteret Ejstrupvej Skals

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildedalscenteret Ejstrupvej Skals Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klosterhaven Klosterhaven Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klosterhaven Klosterhaven Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Pensionistgården Tjele Møllevej 10, Vammen 8830 Tjele

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Pensionistgården Tjele Møllevej 10, Vammen 8830 Tjele Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 1 3. Indledning, side 2 herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Liselund Liseborg Hegn Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Liselund Liseborg Hegn Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klostertoften Søndermarksvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klostertoften Søndermarksvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Klejtrup Friplejehjem Afdeling Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Klejtrup Friplejehjem Afdeling Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af botilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Blåbærhaven Skårupvej 46 Klejtrup 9500 Hobro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Blåbærhaven Skårupvej 46 Klejtrup 9500 Hobro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 3 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Klejtrup Friplejehjem Sandtræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Klejtrup Friplejehjem Sandtræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion, side 1 - herunder den samlede vurderingsterminologi (Smily) 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger fra sidste

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej 26 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej 26 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjem Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjem Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Det psykiatriske plejecenter Møllehuset Møllegade Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Det psykiatriske plejecenter Møllehuset Møllegade Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Klejtrup Friplejehjem Afdeling Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Klejtrup Friplejehjem Afdeling Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 Herunder Tema omkring IT sikkerhed 2. Formalia, side 3 3. Baggrundsinformation, side 3 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 3 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Klejtrup Friplejehjem Afdeling Blåbærhaven Skårupvej 46 Klejtrup 9500 Hobro

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Klejtrup Friplejehjem Afdeling Blåbærhaven Skårupvej 46 Klejtrup 9500 Hobro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011

Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Plejecenter: Skovvænget, Skovvej 47A, Bjerringbro. Dato / Tidspunkt: 3. januar 2012 i tidsrummet fra kl. 9.45 13.50. Tilsynet er udført af den fælles tilsynsenhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011

Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Plejecenter: Toftegården, Nygade 2, Møldrup Dato / Tidspunkt: 6. december 2011 i tidsrummet fra kl. 9.30 12.30. Tilsynet er udført af den fælles tilsynsenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Lavard Centret.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere