Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr b

2 Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3 KONKLUSION OG ANBEFALINGER...5 OVERORDNET VURDERING...7 ALT I ALT VURDERING CENTRALE FORHOLD...8 SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN...10 ANSØGNINGSFRISTER...10 SAGSBEHANDLINGSTIDERNE FOR ANSØGNINGER...12 SAGSBEHANDLINGSTIDER...13 UDBETALINGER...14 KLARHED OG OVERSKUELIGHED...15 KLARHED I TILSKUDSMULIGHEDERNES OPDELING, KRITERIER, VEJLEDNING OG PROCES...15 KLARHED I KRAV OG BEGRUNDELSER...16 KONTAKT OG HJEMMESIDE...17 KONTAKT TIL KUNSTSTYRELSEN...17 HJEMMESIDE TILFREDSHED OG INDTASTNING AF ANSØGNING...17 GODE RÅD TIL KUNSTRÅDET...18

3 Side 3 Formål og metode Baggrund og formål Kunstrådet har i juli 2003 overtaget ansvaret for den støtte til kunst, som hidtil har været omfattet af billedkunstloven, litteraturloven, musikloven og teaterloven. Disse fire love udgjorde et lovkompleks, som er blevet udviklet gennem de sidste 40 år. Kunstrådet skal sikre, at lovgivningen og støttepraksis følger med udviklingen på disse områder. Derfor har Kunstrådet iværksat en revurdering af kunststøtten. Kunstrådet har udarbejdet en handlingsplan for , hvor en række hovedmål er opstillet. Et af disse er en gennemgang af de forskellige støtteordninger for at vurdere i hvilket omfang, der kan ske forenklinger og effektiviseringer af den administrative byrde. Derudover ønsker Kunstrådet at vurdere mulighederne for en forbedring af servicen for ansøgere og modtagere af støtten. Rådet ønsker overfor kunstnerne og kunstinstitutioner støtte på en måde som er : Kvalificeret Enkel og gennemskuelig Hurtig Fleksibel Kunstrådet ønsker i den forbindelse at gennemføre en årlig undersøgelse af, hvordan tilskudsansøgerne oplever tilskudsforvaltningen for at få deres vurdering af bl.a. sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Målsætningen med denne undersøgelse er således at supplere vurderingen af muligheder for forenklinger og effektiviseringer i forvaltningen med information om tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen i bred forstand. Derfor er Vilstrup for andet år i træk blevet bedt om at gennemføre en undersøgelse af ansøgernes holdning til Kunstrådet og eventuelle ønsker om forbedringer. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i november 2004 og dette års undersøgelse ligger i forlængelse heraf. Metode Vilstrup har gennemført 203 telefoninterviews via Vilstrups CATI system (Computer Aided Telephone Interviewing). Spørgeskemaet er udarbejdet af Vilstrup i samarbejde med Kunststyrelsen, og er på nær enkelte ændringer det samme skema, som blev brugt ved sidste års undersøgelse. Ved at bruge det samme skema er det muligt at sammenligne de to undersøgelsers resultater og vurdere, om der er sket en udvikling.

4 Side 4 Et sample med kontaktinformation til ansøgere er udleveret til Vilstrup fra Kunstrådet. Respondenterne er tilfældigt udvalgt fra denne liste. Interviewene er dog blevet fordelt i de fire målgrupper, som modtager støtte fra Kunstrådet: Billedkunst (25% af interviewene) Litteratur (25% af interviewene) Musik (25% af interviewene) Teater (25% af interviewene) Ansøgerne kan have indgivet mere end en ansøgning i løbet af en årrække. Størstedelen af de interviewede har modtaget støtte på mindst en ansøgning. I alt har 84% modtaget støtte/tilsagn om støtte. Dog har en lidt større andel fået støtte/tilsagn om støtte inden for litteratur, nemlig 92%. Interviewene er gennemført i perioden 24. november 1. december Gennemførselsstatistik Bruttostikprøve 456 Teknisk bortfald 10 Ukvalificerede 26 Ikke ringet op/kvote lukket 0 Nettostikprøve % Nægtere 5 1,2% Ikke truffet % Gennemførte %

5 Side 5 Konklusion og anbefalinger Overordnet tilfredshed Alt taget i betragtning har ca. 60% af ansøgerne et godt eller meget godt indtryk af Kunstrådet. Den overordnede tilfredshed har dermed ikke ændret sig siden sidste års måling. Sagsgangene omkring ansøgning og udbetaling opleves også som tilfredsstillende af en tilsvarende stor andel. Tilfredsheden med sagsgangene er størst inden for litteratur (73%) og lidt lavere inden for musik og teater (53-54%). Ansøgerne nævner som årsag til deres positive indtryk, at Kunstrådet er kompetent til at foretage kvalificerede afgørelser, eller at der ydes en god service eller en god kommunikation. Kontakten og kommunikationen til sagsbehandlerne er også generelt god, idet 60% oplever at sagsbehandlerne altid er lette at komme i kontakt med, og 65% mener, at de altid får fyldestgørende svar når de henvender sig til sagsbehandlerne. Kun en mindre andel på 12% af ansøgerne har alt taget i betragtning et dårligt indtryk af Kunstrådet. Det skyldes at de mener, at Kunstrådet støtter for smalt, at der er for meget administration idet systemet virker bureaukratisk, nepotistisk og lukket. Kvalificeret service og forvaltning Der er blevet spurgt til flere specifikke forhold angående Kunstrådets service og forvaltning af støtten. Generelt er omkring halvdelen af ansøgerne tilfredse med disse forskellige forhold. Det drejer sig om, at Kunstrådet er kompetente i deres afgørelser, yder en høj grad af service, og støtter nytænkende projekter. Der er ikke sket signifikante ændringer siden sidste år. Der er dog stadig potentiale for forbedringer af Kunstrådets forvaltning af kunststøtten. Godt 1/3 af ansøgerne er uenige i at Kunstrådet og dets udvalg er åbent og udadvendt. Ca. 1/3 mener ikke, at Kunstrådet og dets udvalg forvalter støtten på en enkel og gennemskuelig måde. Hurtighed og fleksibilitet i ansøgningsprocessen Tilfredsheden med ansøgningsfristerne i Kunstrådet og udvalg under Kunstrådet er dalet siden undersøgelsen i 2004 fra 68% til 53%. Den overvejende årsag til utilfredsheden er, at ansøgerne ønsker flere, kortere, eller løbende frister. Der er især mange inden for teater, som er utilfredse med ansøgningsfristerne. Det skyldes tilsyneladende, at det især for de små teatre eller for mindre projekter er uhensigtsmæssigt at have få ansøgningsfrister. De kan dårligt planlægge under så lang en procedure. Ca. halvdelen af ansøgerne er tilfredse med sagsbehandlingstiderne. Der er dog ¼ som er direkte utilfredse hermed, fordi der går for lang tid, inden de får svar.

6 Side 6 Langt de fleste vil være tilfredse med, at der indføres et loft over sagsbehandlingstiden på 3-4 måneder. Nogle ønsker dog en endnu kortere sagsbehandlingstid. Det er især for små institutioner og mindre projekter, at sagsbehandlingstiden volder problemer. Det gør det svært at planlægge og booke folk, det skaber stor usikkerhed, og der er muligvis projekter som ikke kan afholdes, eller som bliver afholdt inden der kommer svar. Enkel og gennemskuelig forvaltning af støtten Enkelhed og gennemskuelighed hos Kunstrådet drejer sig for det første om enkelthed og klarhed i puljernes opbygning og for det andet om klarhed i kriterierne for og udvalgets holdninger til at give støtte. Knap halvdelen af ansøgerne mener, at Kunstrådet og dets udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde. Det efterlader ca. halvdelen af ansøgerne, med en uklar opfattelse af tilskudsordningernes opbygning og kriterierne for støtte. De har potentielt brug for bedre vejledning eller oplysning. Vejledningerne om tilskudsmuligheder tilgodeser oplysningsbehovet hos 58% af ansøgerne. 38% mener, at de kun delvist eller slet ikke får den vejledning, de har brug for. Et af de forhold der møder lavest tilfredshed er stadig begrundelser for afslag. I år er andelen af utilfredse steget fra 63% til 88%. Utilfredsheden er størst blandt de, der har fået afslag. Kun 1/3 oplever udvalgets begrundelser på tilskud/afslag som klare. Hjemmesiden kan muligvis også forbedres. Lige som sidste år mener ca. 50%, af dem der benytter Kunstrådets hjemmesider (mindst en gang hvert halve år), at de er tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. 45% mener de er enten delvist tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Der er en positiv indstilling over for at benytte en ny service på hjemmesiden. Ca. 2/3 af ansøgerne mener, at de helt sikkert ville indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmesider, hvis en sådan service blev udviklet.

7 Side 7 Overordnet vurdering Alt i alt vurdering 2004 Hvordan er dit indtryk af Kunstrådet og dets udvalg alt taget i betragtning? (base 211) Meget dårligt/ dårligt; 15% Hverken/ eller; 33% Meget godt/ godt; 52% 2005 Hvordan er dit indtryk af Kunstrådet og dets udvalg alt taget i betragtning? (base 203) Meget dårligt/ dårligt; 12% Hverken/ eller; 28% Meget godt/ godt; 59% Størstedelen af ansøgerne har alt taget i betragtning et positivt eller neutralt indtryk af Kunstrådet og dets udvalg. Dette resultat er ikke signifikant forskellig fra sidste år. Kun 12% af ansøgerne har, alt taget i betragtning, et meget dårligt eller dårligt indtryk heraf. I et åbent spørgsmål har respondenterne fået lov til at begrunde dette overordnede indtryk. De positive vurderinger drejer sig blandt andet om kompetence, service og kommunikation. Kompetence: 9% mener, at udvalgene bedømmer ansøgningerne fornuftigt, giver en alsidig støtte og vurderer sagerne kompetent og sagligt. Det er lidt færre end sidste år hvor andelen var 16%. De er meget alsidige i deres måde at dele penge ud på. De dækker bredt. Det virker som seriøse projekter, der får penge. Det er både erfarne og nye kunstnere, der tilgodeses.

8 Side 8 De har en fagligt funderet baggrund Mere professionelt end førhen. Jeg fik nøje information, som var let forståelig. God service: 12% nævner, at de har fået en god service eller en god behandling. Det er lidt færre end sidste år, hvor tallet var 20%. De synes bl.a. det fungerer godt, eller at der er en kort behandlingstid. God kommunikation: 10% bemærker, at de har haft en god og hurtig kommunikation med Kunstrådet og dets udvalg, idet de f.eks. har oplevet dem som lyttende og hjælpsomme, eller de synes at proceduren er gennemskuelig. Jeg fik besked med det samme. Venligt brev. Hurtig besked. Jeg fik fortalt at jeg havde lavet en fejl, i stedet for at de bare smed min ansøgning i skraldespanden, det er da positivt. Rådet får kun få negative kommentarer i dette åbne spørgsmål. Det drejer sig hovedsageligt om, at der støttes for smalt og at der er for meget administration. Rådet får dog i år færre negative kommentarer angående uoverskuelighed og uigennemsigtighed i strukturen. For smalt: 8% synes, at støtten gives til et for smalt eller elitært udvalg af kunstnere. Det nævnes også at bedømmelserne er subjektive, sker som vennetjenester, eller at afslagsbegrundelsen var dårlig. Begrundelserne på afslag er dårlige Jeg synes, der er mere og mere tendens til, at de går ind og støtter det sikre Der er en meget høj procent, der får afslag indenfor mit felt. (eksperimenterende musik) Administration: 9% synes, der er for meget administration. Det drejer sig f.eks. om, at organisationen virker bureaukratisk, nepotistisk og lukket, samt at sagsbehandlingen er langsom. De er meget uigennemtrængelige. Det virker meget bureaukratisk, Det er svært at forstå, hvad man skal gøre når man er ny i branchen, og ikke kender nogle der sidder derinde. Ny struktur: Kun 3% tilkendegiver, at processerne er blevet mere indviklede og at konstruktionen er en forringelse. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor andelen var 12%. 8 centrale forhold Der er også spurgt direkte til ansøgernes indtryk af otte forskellige forhold angående Kunstrådets og udvalgenes arbejde. Ansøgerne har især et positivt indtryk af rådets og udvalgenes kompetence, service, alsidighed, kvalitet og støtte af nytænkende projekter. Omvendt er færrest enige i, at kunststøtten forvaltes enkelt og gennemskueligt.

9 Side 9 Der er ikke sket signifikante ændringer i disse vurderinger af Kunstrådet og dets udvalg siden sidste år. De er listet nedenfor i prioriteret rækkefølge i forhold til antal tilfredse/enige. 1) Kompetente afgørelser Godt halvdelen (53% ) er enige i, at Kunstrådet og dets udvalg er kompetente og saglige i deres afgørelser. Kun 14% er uenige heri. 2) Høj grad af service i kontakten med brugerne Ligeledes er godt halvdelen (53%) enige i, at Kunstrådet og dets udvalg leverer en høj grad af service i kontakten med brugerne. 20% mener dog ikke, at det er tilfældet. 3) Nytænkende projekter En tilsvarende andel (48%) er enige i, at Kunstrådet og dets udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere. 4) Kvalitet i afgørelsen Knap halvdelen (46%) er enige i, at Der er høj kvalitet i de afgørelser Kunstrådet og dets udvalg træffer. Kun 17% er uenige heri, og resten er neutrale/ved ikke 5) Hurtig og effektiv forvaltning Knap halvdelen (45%) er enige i, at Kunstrådets og dets udvalgs forvaltning af kunststøtten er hurtig og effektiv. Dog er en forholdsvis stor andel på 32% helt uenig eller overvejende uenig i, at dette er tilfældet. 6) Alsidig fordeling af støtte 44% er enige i, at Kunstrådet og dets udvalgs fordeling af midler er bred og alsidig. 25% er uenige heri. 7) Åben og udadvendt Godt 1/3 (39%) mener, at Kunstrådet og dets udvalg er åbne og udadvendte. Lidt færre (27%) er uenige heri. 8) Enkel og gennemskuelig forvaltning Ca. 1/3 (34%) er enige i, at Kunstrådet og dets udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde. En lige så stor andel er uenige heri. (Spørgsmålene angående: 1) kompetente afgørelser, 2) service i kontakten 3) nytænkende projekter 6) alsidig fordeling af støtte, er kun stillet i år.)

10 Side 10 Sagsbehandlingsprocessen Ansøgningsfrister 2004 I hvilken grad er du tilfreds med ansøgningsfristerne i Kunstrådet og udvalg under Kunstrådet? (211) Utilfreds; 10% Ved ikke; 1% Delvis tilfreds; 21% Tilfreds; 68% 2005 I hvilken grad "er du tilfreds med ansøgningsfristerne i Kunstrådet og udvalg under Kunstrådet"? (203) Utilfreds; 12% Ved ikke; 4% Delvis tilfreds; 32% Tilfreds; 53% Størstedelen af ansøgerne er positivt indstillede overfor ansøgningsfristerne. Tilfredsheden er dog dalet siden sidste år, idet færre er tilfredse og flere kun er delvist tilfredse. Sidste år var 68% tilfredse, mens andelen i år er faldet til 53%. Der er dog ikke flere i år, som er direkte utilfredse med ansøgningsfristerne. Tilfredsheden med ansøgningsfristerne er størst indenfor litteratur (65% tilfredse). Og lavest inden for teater (35% tilfredse). De, der er delvist utilfredse eller utilfredse, er blevet spurgt hvorfor. Den helt overvejende begrundelse er, at ansøgerne ønsker flere, kortere, løbende eller bedre timede ansøgningsfrister (31%) Derudover mener mange, at der er for lang ventetid på svar/udbetaling (20%).

11 Side 11 De burde have løbende ansøgningsfrister. En gang hver 2-3. måned i stedet for en gang om året. Det kan man godt finde ud af på det internationale samarbejde. Der kunne sagtens laves flere ansøgninger om året Det ville være fint med flere ansøgningsfrister, så vi kan budgettere. Flere ansøgningsfrister i løbet af et år ville gøre det nemmere at planlægge. Det ville være rart med flydende ansøgningsfrister. Der går tit for lang tid inden man får svar, så kan man ikke nå at skaffe de nødvendige penge, fordi man som regel ikke får nok. Når man endelig får svar på en ansøgning, så er der kun et halvt år tilbage til at få formidlet kontakten til at få søsat sit projekt. Man skal aflevere sin ansøgning i juni, og får så svar i december, og forestillingen er 1,5 år senere. Det er absurd. For små teatre er det svært, når de får så sent besked. Det giver en frygtelig usikkerhed. De ligger uheldigt i forhold til den planlægning, som foregår på teatrene. Man kan ikke gå ud og skrive kontrakter med folk, når man ikke ved, om man får penge. Man ender med (hvis man får støtte) ikke at lave de projekter man egentlig havde tænkt sig, da der er folk, der er smuttet.

12 Side 12 Sagsbehandlingstiderne for ansøgninger 2004 I hvilken grad "er du tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger"? (211) Ved ikke; 2% Utilfreds; 26% Tilfreds; 43% Delvis tilfreds; 29% 2005 I hvilken grad "er du tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger"? (203) Utilfreds; 26% Ved ikke; 1% Tilfreds; 51% Delvis tilfreds; 23% Svarmønsteret for sagsbehandlingstider adskiller sig ikke signifikant fra sidste år. Ca. ¼ af ansøgerne er utilfredse med sagsbehandlingstiden. Igen i år ønsker ansøgerne en hurtigere procedure. Den helt overvejende grund til at være utilfreds er, at svartiden er for lang, og de ønsker en hurtigere/løbende afgørelse, bl.a. fordi de har brug for pengene tidligere. 3-4 måneder er for lang tid. Det burde være 1½ måned Der går 8 måneder. Det er for lang tid Det er godt at det bliver behandlet grundigt, men samtidig er 3-4 måneder længe at vente.

13 Side 13 For kunstprojekter med kort produktionstid burde det kun være en måned eller to. Der går for lang tid. Vi kan ikke planlægge, fordi sæsonen løber ad året Situationen er, at man kommer ud i, at arrangementet løber af stablen inden man får svar Små institutioner arbejder mere dynamisk end de statslige, for dem skal det gå hurtigere. Men Kunstrådet er en af de styrelser, der arbejder hurtigere, men det er ikke nok. Det kan være lang tid at gå og vente. Det er vores livsgrundlag der bliver afgjort, om der er job næste år. Sagsbehandlingstider Loft på sagsbehandlingstid Kunststyrelsen overvejer at indføre et loft på sagsbehandlingstiden på 3-4 måneder Hvor tilfreds vil du være med, at der indføres et loft på sagsbehandlingstiden på 3-4 måneder fra ansøgningsfristens udløb til afgørelsen meddeles ansøgeren? (203) Delvis tilfreds; 11% Ved ikke; 3% Utilfreds; 14% Tilfreds; 72% Langt de fleste ansøgere vil være tilfredse med en sådan ordning.

14 Side 14 Udbetalinger 2004 I hvilken grad "er du tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger"? (base: har fået støtte/ tilsagn) Ved ikke; 6% Utilfreds; 10% Delvis tilfreds; 12% Tilfreds; 72% 2005 I hvilken grad "er du tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger"? (base: har fået støtte/ tilsagn) Delvis tilfreds; 9% Ved ikke; 8% Utilfreds; 5% Tilfreds; 78% Ca. ¾ af de ansøgerne, der har fået støtte eller tilsagn herom, er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetaling. Dette adskiller sig ikke signifikant fra sidste år.

15 Side 15 Klarhed og overskuelighed (Basis: 203) Er opdelingen i de forskellige tilskudsordninger klar og tydelig? Oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare? Er vejledningerne om tilskudsmuligehder klare og forståelige? Oplever du sagsgangene omkr. ansøgning og evt. udbetaling som tilfredsstillende? Er kravene til regskabsaflæggelse og afrapportering velbegrundede og forståelige? Oplever du begrundelser for Kunstrådets og udvalgenes afgørelser som klare? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ja, helt Ja, delvist Nej Ved ikke Klarhed i tilskudsmulighedernes opdeling, kriterier, vejledning og proces. Tilskudsordningernes opdeling Der er interesse for at få større enkelhed og klarhed angående tilskudsordningernes opdeling. Knap halvdelen af ansøgerne (42%) mener, at der er en helt klar og entydig opdeling i de forskellige tilskudsordninger. Det efterlader dog den resterende halvdel af ansøgerne med et uklart indtryk af opdelingen. 27% mener opdelingen er delvist klar, og 23% svarer Nej til spørgsmålet om, hvorvidt opdelingen er klar. Svarmønstret adskiller sig ikke signifikant fra sidste år. Kriterierne for at opnå støtte Klare? Der er delte meninger om, hvorvidt kriterierne for at opnå støtte er klare. Ca. halvdelen af ansøgerne mener, de er helt klare (48%). Men den anden halvdel er mere negative overfor kriteriernes klarhed. ¼ mener, de er delvist klare, og ¼ mener ikke, de er klare. Dette svarmønstrer adskiller sig ikke signifikant fra sidste år. Der er formentlig risiko for, at uklarhed omkring kriterierne for at opnå støtte kan bevirke, at ansøgerne ikke skriver optimale ansøgninger, der besvarer hvorledes deres projekt opfylder kriterierne. Således kan der være dygtige berettigede, der ikke får støtte eller at administrationen bebyrdes unødvendigt med ansøgninger for projekter, der ikke kvalificerer til at få støtte.

16 Side 16 Vejledninger om tilskudsmuligheder og kriterier Klarhed om ordningernes opbygning og kriterierne for at opnå støtte kan evt. tilvejebringes gennem gode vejledninger herom. Lidt over halvdelen af ansøgerne mener vejledningerne er gode, idet 58% svarer, at vejledningerne om tilskudsmuligheder er helt klare og forståelige. De resterende har omvendt nogen besvær med vejledningerne. 26% af ansøgerne oplever vejledningerne som delvist klare, og 12% svarer Nej, de er ikke klare og forståelige. Dette svarmønster adskiller sig ikke signifikant fra resultaterne fra sidste år. Sagsgangene omkring ansøgning og udbetaling Ca. 2/3 af ansøgerne (62%) oplever sagsgangene omkring ansøgning og eventuelt udbetaling som helt tilfredsstillende. Det var også tilfældet sidste år. Den største tilfredshed findes indenfor litteratur, hvor 73% er helt tilfredse. Den er lavest inden for musik og teater, hvor 53%-54% er helt tilfredse. Klarhed i krav og begrundelser Krav til regnskabsaflæggelse og afrapportering - Velbegrundede og forståelige? Ansøgerne er blevet spurgt, hvordan de oplever de krav, der stilles til regnskabsaflæggelse og afrapportering for støtte. Lige som sidste år mener størstedelen på 75%, at kravene er helt velbegrundede og forståelige. Kun 5% svarer Nej hertil. Begrundelser for afslag klare? Kunstrådets og udvalgenes begrundelser for afslag er et af de forhold, der volder størst uklarhed. Kun ca. 1/3 (32%) oplever udvalgets begrundelse på tilskud/afslag som helt klare. 15% oplever dem som delvist klare. I år svarer 42% Nej til, at begrundelserne for tilskud/afslag er klare. Heller ikke her er der sket signifikante ændringer siden sidste år. Lige som sidste år er det især blandt de, der har fået afslag, at begrundelserne opleves som uklare. Andelen af utilfredse i denne gruppe er steget fra 63% til 88% af de ikke-støttede, som svarer Nej til, at begrundelserne er klare. Sammenligner man med dem, der har fået støtte/tilsagn om støtte er andelen af utilfredse halvt så stor. 34% af dem, der har fået støtte/tilsagn om støtte svarer Nej hertil.

17 Side 17 Kontakt og hjemmeside Kontakt til Kunststyrelsen Kontakten til sagsbehandlerne er generelt god. 60% af ansøgerne oplever, at sagsbehandlerne altid er lette at komme i kontakt med. Det er lidt færre end sidste år, hvor andelen var 71%. Det falder sammen med, at flere i år svarer Ved ikke - muligvis fordi de simpelthen ikke har været i kontakt med sagsbehandlerne. Det er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en større utilfredshed med sagsbehandlernes tilgængelighed. Kun 6% svarer i år Nej til, at sagsbehandlerne er lette at komme i kontakt med. Kommunikationen mellem ansøgere og sagsbehandler fungerer også generelt godt. 65% er enige i, at de altid får fyldestgørende svar, når de henvender sig til sagsbehandlerne. Kun 5% svarer Nej hertil. Hjemmeside tilfredshed og indtastning af ansøgning Brug af og tilfredshed med hjemmesiderne 2/3 af ansøgerne bruger Kunststyrelsens eller Kunstrådets hjemmesider mindst én gang i kvartalet. 11% bruger aldrig hjemmesiderne. Brugsfrekvensen af hjemmesiderne har ikke ændret sig signifikant siden sidste år. Tilfredsheden med hjemmesiden er målt blandt de, der benytter den mindst én gang hvert halve år. 52% mener, Kunststyrelsens og Kunstrådets hjemmesider er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. Der er dog potentiale for forbedringer af hjemmesiderne. 30% finder hjemmesiderne delvist tilfredsstillende, og 15% er utilfredse. Dette svarmønster adskiller sig ikke fra sidste år. Ny service 61% af alle respondenterne mener, at de helt sikkert vil indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside, hvis en sådan service udvikles. 22% vil dog ikke benytte en sådan service. Interessen er størst blandt ansøgere inden for musik, hvoraf 74% vil indsende/indtaste ansøgningen direkte via hjemmesiden.

18 Side 18 Gode råd til Kunstrådet Ansøgerne er blevet bedt om at komme med et godt råd eller en kommentar til Kunstrådet, hvilket 53% har gjort. Ønskerne og kommentarerne spreder sig over flere emner med ret små svarandele for hvert emne. Men emnerne stemmer overens med de ting, som nogle ansøgere tidligere har nævnt, at de er utilfredse med. Bredere støtte Det område, som får størst opmærksomhed i kommentarerne, er ønsket om bredere støttemuligheder. 15% af ansøgerne kommenterer, at støtten skulle kunne gives til et bredere udvalg af ansøgninger eller mere eksperimenterende projekter og nye kunstnere. Det ønskes, at de er mere opmærksomme på underskoven, og at Kunstrådet har et opdateret genre-kendskab. Afslag begrundes 7% nævner, at de ønsker bedre svar på afslag. Det ville være rart, hvis Kunstrådet kunne give nogle mere uddybende svar i forbindelse med et afslag, noget man kunne bruge til at komme videre. Oplysning om frister/tilskud/råd og gennemsigtighed 7% af respondenterne nævner, at de ønsker bedre oplysning om enten ansøgningsfrister, tilskudsmuligheder og kriterier. Der kunne være et sted hvor man kunne henvende sig og få en pejling på om ens projekt har en chance for godkendelse. Støtteordningerne kunne godt være mere fleksible, der er meget strenge krav. Desuden nævner 9%, at de ønsker større gennemsigtighed i processen, enten ift. udvalgsmedlemmernes profil, eller kriterier for f.eks. hvad nyskabende teater er i dag. Hurtig proces 9% nævner igen til slut, at ansøgningsproceduren burde være kortere med flere ansøgningsfriste eller kortere sagsbehandlingstider. Hjemmesiden 7% har forskellige former for kommentarer til hjemmesiden. De ønsker bedre oversigt over personer og afdelinger i Kunstrådet, og mere specifik information og større brugervenlighed. Hvis man kunne sende bilag med via hjemmesiden, så ville jeg gøre det. Bliv ved med at gøre det I gør. Kunstrådet, Kunststyrelsen og Kunststøtten er en del af den brede del af velfærdssamfundet, de er meget vigtige. I love you all!

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen November 2004 Job nr. 12674 Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013

Brugerundersøgelse 2013 Brugerundersøgelse 2013 Om brugertilfredsundersøgelse 2013 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 3. september 2013 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09

KVALITETSRAPPORT 2008/09 KVALITETSRAPPORT 2008/09 Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Standardevaluering 2008/09... 3 spørgeskemaundersøgelse blandt alle studerende... 3 Undervisningen på professorskolerne/afdeling...

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fiskeridirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 17 4.1. Hovedparten af respondenterne er erhvervsfiskere...

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fødevarestyrelsen KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er virksomheder... 18

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Houvej 55, DK-9550 Mariager Dato: 18 h -12-2013 Klage vedrørende

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE FødevareErhverv KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 16 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 16 4.2.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE Før du ansøger: Yoga kan være mange ting. Der er mange stilarter og endnu flere måder at undervise yoga. Hvis du overvejer at uddanne

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere