Rapport for Beboerundersøgelse i Randers Nordby 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for Beboerundersøgelse i Randers Nordby 2009"

Transkript

1 Rapport for Beboerundersøgelse i Randers Nordby 2009

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé... 4 Beboerundersøgelsens gennemførelse... 6 Beboerundersøgelsens gennemførelse... 6 Beboerundersøgelsens resultater... 9 Beboerundersøgelsens repræsentativitet Beboernes tilfredshed set på baggrund af syv temaer Beboernes tilfredshed med boligområdet Beboernes oplevelse af naboskabet i boligområdet Kontakter udenfor boligområdet Beboernes oplevelse af trygheden i boligområdet Det fysiske miljø i boligområdet Ressourcer i boligområdet Accept af forskellighed Fokusgruppeinterview Tilfredsheden med at bo i området Naboskabet Aktiviteter Information Hvad efterspørger beboerne i området? Konklusion... 26

3 Indledning I sensommeren og efteråret 2009 blev der i Randers Nordby gennemført en beboerundersøgelse. Området Randers Nordby omfatter beboerne i Jennumparken samt beboere i de almene boligorganisationers afdelinger på Glarbjergvej, Infanterivej, Brigadevej, Falkevej og Nørrebrogade. Beboerundersøgelsen blev gennemført og koordineret af Bysekretariatet, og indgik som en del af den samlede helhedsplan for Randers Nordby. Undersøgelsen havde tre formål: 1. At give et billede af beboernes syn på boligområdet. 2. At fungere som en måling af beboernes tilfredshed og engagement i området før de forskellige aktiviteter beskrevet i helhedsplanen blev igangsat, og herigennem få afdækket den boligsociale kapital i området. 3. At bibringe viden om, hvad beboerne selv synes om deres boligområde, og hvad de oplever, vil gøre deres boligområde mere attraktivt. Bysekretariatet vil gennem belysningen af disse formål kunne få viden om konkrete indsatsområder, der kan bruges i den videre planlægning og gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med Helhedsplanen for Randers Nordby. Målet med denne rapport er at formidle undersøgelsens resultater. Rapporten er udarbejdet således, at den indledes med et resumé. Resuméet kan læses uafhængigt af resten af rapporten, og vil give et billede af beboerundersøgelsens hovedpunkter. Resten af rapporten er udarbejdet i to hovedoverskrifter; 1. Gennemførelse af beboerundersøgelsen og 2. Beboerundersøgelsens resultater. Undersøgelsens resultater vil holdes op mod KÅS-tabeller for området fra 1. januar KÅStabellerne vil i rapporten løbende anvendes som sammenligningsgrundlag i forhold til beboersammensætning. 1 KÅS-tabeller er fastlagte statistikker, udarbejdet af Danmarks Statistik angående beboersammensætning, indkomstgrundlag og husstandstyper i et bestemt område. 3

4 Resumé I sensommeren og efteråret 2009 gennemførte Bysekretariatet i Randers, som en del af Helhedsplanen for området, en beboerundersøgelse i Randers Nordby. I maj 2010 blev der endvidere, som supplement til spørgeskemaundersøgelsen, afholdt fokusgruppeinterview. Beboerundersøgelsen havde til formål at afdække beboernes tilfredshed med at bo i området før Helhedsplanens aktiviteter blev igangsat, og ikke mindst afdække beboernes egne holdninger til, hvordan deres boligområde kan blive et bedre sted at bo. Spørgeskemaerne blev husstandsomdelt ved personlig kontakt. Der var omkring 2500 mulige respondenter, og Bysekretariatet modtog 325 korrekt udfyldte spørgeskemaer, hvilket giver en svarprocent på 13 %. Fokusgruppeinterview blev gennemført med en lille gruppe beboere, der af forskellige grunde ikke havde udfyldt spørgeskemaer i efteråret, og havde til formål at løfte undersøgelsen kvalitativt. Spørgsmålene i undersøgelsen var forskellige alt efter hvilken aldersgruppe, de henvendte sig til: Børn 6-11 år og år, unge år eller voksne 19 år og over. Spørgsmålene var endvidere tematiseret under 7 overskrifter: 1. Beboernes tilfredshed med boligområdet 2. Naboskabet i området 3. Kontakter udenfor området 4. Trygheden i området 5. Det fysiske miljø i området 6. Ressourcer i området 7. Accept af forskellighed Undersøgelsens resultater giver et billede af at den generelle tilfredshed med at bo i området er stor. Således svarer 75 % af respondenterne, at de er glade eller meget glade for at bo i området. Tilfredsheden gør sig særligt gældende for de voksne respondenter, hvor 87 % giver udtryk for at de er glade eller meget glade for at bo i området. Naboskabet opleves ligeledes af flertallet som værende godt, især børnene har et positivt syn på naboskabet, da hhv. 57 og 78 % af børnene mener at naboskabet er godt. 4

5 I forhold til temaet Kontakter udenfor området er billedet mere broget. De årige giver til kende, at de har et godt netværk udenfor området, mens omkring halvdelen af respondenterne i de tre andre grupper giver udtryk for at have et begrænset netværk udenfor området. Respondenterne oplever tryghed i nogen eller høj grad. Dog skiller børnene i alderen 6-11 år sig ud, da 35 % oplever utryghed i området 2. Temaet Det fysiske miljø omfatter spørgsmål angående både indendørs og udendørs arealer og faciliteter. Besvarelserne viser at en stor del af beboerne, eller 54 %, oplever at der er plads til forbedringer i det fysiske miljø, 16 % af de voksne over 19 år mener endvidere, at det fysiske miljø er dårligt. Det er således i høj grad indenfor dette tema, at respondenterne har uddybet deres svar. Ressourcer i området er et af de syv temaer i undersøgelsen og besvarelser af spørgsmål angående deltagelse i arrangementer og lyst til at deltage i og arrangere aktiviteter viser, at 83 % af respondenterne har ressourcer eller nogle ressourcer. Det sidste tema Accept af forskellighed har udelukkende involveret de to ældste grupper, dvs. unge i alderen år og voksne over 19 år. Resultaterne viser, at der er en høj grad af accept over for mennesker, der er anderledes end en selv. Således viser 59 % høj grad af accept af forskellighed og 37 % nogen grad af accept. Opsummering Overordnet set efterlader gennemlæsning af undersøgelsens resultater et indtryk af, at beboerne overvejende er positive overfor deres boligområde, og at de er tilfredse med at bo i området. Det samme indtryk efterlader fokusgruppens kommentarer. Der er dog inspiration til forbedringer af både fysisk og psykisk miljø at hente i respondenternes uddybende svar som bliver gennemgået i rapportens sidste afsnit. 2 Disse resultater harmonerer dog med tal fra lignende undersøgelser i andre boligområder, der viser at gennemsnitligt 38 % af børn i denne alder oplever utryghed i deres område. 5

6 Beboerundersøgelsens gennemførelse Beboerundersøgelsen blev som skrevet i indledningen gennemført i sensommeren og efteråret Undersøgelsen blev gennemført som spørgeskemaundersøgelse, og redskabet Naboskabet blev anvendt. 3 Spørgeskemaet Naboskabet kan anvendes til alle beboere over 6 år. Skemaerne er specifikt tilrettet forskellige aldersgrupper og fås i 4 aldersinddelinger: 6-11 år, år, år og år. Dertil fås skemaet for voksne i 6 forskellige sprog. I undersøgelsen for Randers Nordby er alle 4 aldersgrupperinger inviteret til at deltage, og der har udover den danske version af skemaet været anvendt 4 andre sprog (tyrkisk, somali, bosnisk/serbo-kroatisk og arabisk). Spørgeskemaet er blevet omdelt via dør-til-dør metoden. For at opnå kontakt til så mange beboere som muligt, er alle husstande i boligområdet blevet kontaktet to gange. Da boligområdet består af cirka 1400 boligenheder, er der blevet banket på 2800 gange. Beboerne er blevet tilbudt muligheden for at få afhentet skemaerne eller er blevet opfordret til at aflevere skemaerne centrale steder i boligområdet. Som incitament for beboernes deltagelse i undersøgelsen har der været udlovet præmier 4. Omdelingen af skemaer er sket med udgangspunkt i 19 ruter. Omdeling og indsamling er blevet udført af den boligsociale medarbejder, den akademiske medarbejder, en idrætsforening og en skoleklasse. Beboernes respons på henvendelsen har været overvejende positiv. En stikprøve 5 viser følgende: 56 % af de opsøgte husstande har ønsket at deltage. 14 % af de opsøgte husstande ønsker ikke at deltage. 27 % af de opsøgte husstande har ikke kunnet træffes. 3 % af de opsøgte husstande er ikke relevante i forhold til deltagelse, da lejemålet enten har været ubeboet, huset en virksomhed eller lignende. 3 Naboskabet er udviklet af KAB og NRO, og administreres i dag af Landsbyggefonden. Se mere på 4 Voksne har haft mulighed for at deltage i lodtrækningen om gavekort til et supermarked. De tre børne- og ungdomsgrupper har haft mulighed for at deltage i lodtrækningen om biografbilletter. 5 Dette er beboernes tilbagemelding på en af de 19 ruter der er gået i forbindelse med omdelingen og indsamlingen af spørgeskemaet. 6

7 Ifølge KÅS-tabeller for området for 1.januar 2009, er der ca mulige respondenter i alderen 6 år og opefter 6. Bysekretariatet har i alt modtaget 325 korrekt udfyldte spørgeskemaer. De fordeler sig på følgende måde: Spørgeskema antal 6-11 år år år 7 Voksne 245 Det giver en svarprocent på 13 %. Svarprocenten havde vi gerne set være noget højere, og det har givet anledning til overvejelser i forhold til, hvordan vi kan gøre det bedre næste gang, vi vil gennemføre en tilsvarende undersøgelse. Ganske kort opridset bør følgende forbedringer overvejes: Omdelingen af skemaer bør udføres af en til to centrale personer ansat i Helhedsplanens regi. I Randers Nordby har der været indgået aftale med en lokal motionsklub samt en folkeskoleklasse. Det er vores erfaring, at det omfattende arbejde med omdelingen og indsamlingen af skemaer har krævet flere ressourcer end vores samarbejdspartnere havde forventet, hvorved omdelingen og indsamlingen er blevet ufuldstændig. Det har bl.a. været nødvendigt efterfølgende at færdiggøre omdelingen af skemaer på anden vis. Et samarbejde med ejendomsfunktionærerne bør overvejes. Muligvis vil de medvirke ved at modtage udfyldte spørgeskemaer. Det gør det nemmere for beboerne at aflevere deres spørgeskema. Dertil betyder ejendomsfunktionærernes funktion og tilstedeværelse i området, at der muligvis er flere beboere der får afleveret deres skema. Undersøgelsen bør gennemføres indenfor en meget afgrænset periode gerne en uge. Af de opsøgte husstande har det ikke været muligt at træffe ca. en fjerdedel. Der bør derfor overvejes alternative måder at få kontakt til beboerne. Det kunne være at følge dør-til-dør metoden op med en skrivelse sendt med post. Udover udlevering af fysisk spørgeskema bør det være muligt at udlevere koder til besvarelse af spørgeskemaet på nettet. Det vil have flere fordele. Dels gør det det nemmere for de 6 Dette antal er anslået, da inddelingen i KÅS-tabellerne skiller ved 7 år. Andelen af beboere i alderen 7 år og opefter udgjorde 1. januar personer. 7

8 beboere der har internetadgang at deltage. Det er endvidere tidsbesparende for Bysekretariatet, da der ikke vil være en efterfølgende indtastning af beboernes svar. Sidst men ikke mindst vil der være færre skemaer, der ikke er udfyldt korrekt, da det på nettet ikke er muligt at springe spørgsmål over. Det bør overvejes om det er muligt at finde et alternativ til det anvendte spørgeskema, der er meget omfattende. Frem for at hver enkelt beboer i husstanden skal udfylde et spørgeskema, bør det overvejes, om der er mulighed for et skema pr. husstand, der opsummere på de samme temaer som i Naboskabet. Disse forskellige overvejelser vedrørende forbedringer vil tages i betragtning i forbindelse med den næste spørgeskemaundersøgelse som Bysekretariatet skal gennemføre. Det vil allerede blive relevant i foråret 2010, hvor Bysekretariatet skal forestå beboerundersøgelser i en række andre almene boligområder i Randers kommune. Som et supplement til spørgeskemaundersøgelsen blev der i foråret 2010 afholdt fokusgruppeinterview med en lille gruppe beboere. Fokusgruppeinterviewet havde til hensigt at højne undersøgelsens repræsentative kvalitet. I den fokusgruppe der blev samlet var det kendetegnende, at de ikke havde deltaget i spørgeskemaunderundersøgelsen. Der var forskellige begrundelser for den manglende deltagelse i undersøgelsen, som ordblindhed og at husstanden ikke havde modtaget spørgeskemaer. De af deltagerne i gruppen, der havde set spørgeskemaet, mente, at det havde været for langt og uoverskueligt. Dette kun bekræfter Bysekretariatet i nødvendigheden i at finde alternativer når næste beboerundersøgelsen skal gennemføres. 8

9 Beboerundersøgelsens resultater Af de 325 besvarelser som Bysekretariatet har modtaget, er der fremkommet en række resultater. I denne rapport vil resultaterne præsenteres med udgangspunkt i tre overskrifter: undersøgelsens repræsentativitet beboernes tilfredshed med boligområdet målt på syv temaer beboernes ønsker om aktiviteter i området I afsnittet om undersøgelsens repræsentativitet vil fordelingen af respondenter holdes op mod KÅS-tabeller for området for at afdække om besvarelserne demografisk set afspejler beboerne i området. Herunder vil der også være fokus på svagheder i undersøgelsens repræsentativitet. I afsnittet om beboernes tilfredshed med området vil der tages udgangspunkt i spørgeskemaets inddeling i syv temaer: o Tilfredshed med boligområdet o Naboskab i området o Kontakter udenfor boligområdet o Trygheden i boligområdet o Det fysiske miljø i boligområdet o Ressourcer i boligområdet o Accept af forskellighed Undersøgelsens resultater vil i dette afsnit primært præsenteres skematisk med baggrund i beboernes besvarelser. I det sidste afsnit vedrørende beboernes ønsker til aktiviteter i området vil der tages udgangspunkt i de kommentarer, som beboerne har skrevet i spørgeskemaerne. 9

10 Beboerundersøgelsens repræsentativitet Undersøgelsens repræsentativitet kan vurderes på mange måder. Her er der taget udgangspunkt i fem parametre: husstandstyper børn fordelt efter forsørgere kønsfordeling etnisk baggrund andel af pensionister/førtidspensionister Tabel 1: husstandstyper 7 Ifølge KÅS-tabeller Undersøgelsen Enlige med/uden børn 56 % 42 % Par med/uden børn 36 % 51 % Øvrige husstande 7 % 6 % Som det fremgår af tabel 1 er der en overrepræsentativitet af husstande med par med/uden børn. Tabel 2: Børn fordelt efter antal forsørgere 8 Ifølge KÅS -tabeller Undersøgelsen husstande med enlige forsørgere 44 % 48 % husstande med to forsørgere 56 % 52 % 7 Undersøgelsens resultater afspejler her de voksnes besvarelser. 8 Tabel afspejler børns tilbagemelding på, om de bor med den ene eller begge deres forældre. 10

11 Besvarelserne viser, at resultaterne tilnærmelsesvist er repræsentative for disse typer af husstande, da der kun er få procents difference mellem KÅS-tabellerne og de indkomne besvarelser. Tabel 3: Kønsfordeling hos respondenter Undersøgelsen mand/dreng 36,4 % pige/kvinde 63,6 % Som ovenstående tabel 3 med al tydelighed viser, er piger og kvinder overrepræsenteret i undersøgelsen. Besvarelserne viser en svaghed i undersøgelsens repræsentativitet i forhold til beboere med anden etnisk baggrund, da denne beboergruppe er underrepræsenteret i undersøgelsen. Blandt de voksne deltagere har 13 % af deltagerne en anden etnisk baggrund. Ifølge KÅS-tabeller udgør beboere med anden etnisk baggrund i boligområdet sammenlagt 33 %. Vi kan ligeledes se en overrepræsentativitet af beboere på pension/førtidspension. Ifølge KÅStabeller udgør disse beboere 33,7 % af beboerne i boligområdet, mens de i undersøgelsen udgør 48 % af deltagerne. I aldersgruppen år indkom der blot syv besvarelser af skemaet, hvilket gør at denne aldersgruppe ikke direkte er repræsenteret i undersøgelsens resultater. Besvarelserne fra denne aldersgruppe er dog nærlæst, og der, hvor der har vist sig generelle tendenser i besvarelserne, bliver de omtalt i den følgende gennemgang af undersøgelsens resultater. Med de forskellige svagheder i beboerundersøgelses repræsentativitet in mente, kan resultaterne dog stadig give et fingerpeg om beboernes tilfredshed med boligområdet, og de ønsker der er i forhold til at gøre boligområdet til et endnu bedre sted at bo. Der er ikke belæg for at antage, at undersøgelsens resultater vil være faldet afgørende anderledes ud, såfremt respondenterne havde fordelt sig repræsentativt i forhold til KÅS-tabellerne på ovenstående parametre. 11

12 Beboernes tilfredshed set på baggrund af syv temaer Den boligsociale kapital i Randers Nordby kan måles på beboernes tilfredshed på syv temaer/områder. I spørgeskemaredskabet Naboskabet omfatter de syv temaer følgende: 1. Beboernes tilfredshed med boligområdet 2. Beboernes oplevelse af naboskabet i beboerområdet 3. Beboernes kontakter udenfor boligområdet 4. Beboernes oplevelse af trygheden i boligområdet 5. Beboernes vurdering af det fysiske miljø i boligområdet 6. Ressourcerne i boligområdet 7. Accepten af forskellighed i boligområdet I dette afsnit vil beboernes vurdering af de enkelte temaer præsenteres. Gennemgangen af beboernes besvarelser vil uddybes undervejs med henblik på belysning af de mest iøjnefaldende resultater i undersøgelsen. Beboernes tilfredshed med boligområdet I det udleverede spørgeskema er beboerne blevet bedt om at svare på en lang række spørgsmål, der samlet set har skullet belyse deres tilfredshed med boligområdet. Blandt andet er beboerne blevet bedt om at svare på, hvor glade de er for at bo i boligområdet. Besvarelserne fremgår af tabel 4. Tabel 4: Hvor glad er du for at bo i dit boligområde 6-11-årige årige årige 9 19 år og derover Meget glad 59 % 33 % 0 43 % Glad 27 % 50 % 43 % 44 % Hverken eller Ikke en mulig besvarelse 8 % 28,5 % 4 % Kun lidt glad 11 % 6 % 28,5 % 7 % Slet ikke glad 3 % 3 % 0 1 % 9 I denne aldersgruppe indkom der blot 7 korrekt udfyldte spørgeskemaer. 12

13 Som det fremgår i tabel 4 er de 6-11-årige de mest tilfredse beboere. Her udtrykker hele 59 %, at de er meget glade for at bo i boligområdet. De mindst tilfredse beboere er de årige og de årige. Den lavere grad af tilfredshed med at bo i boligområdet, der kommer til udtryk hos disse aldersgrupper afspejler sig ligeledes i besvarelserne på spørgsmål, om de hhv. kunne tænke sig at bo i boligområdet, når de bliver voksne og om de kunne tænke sig at blive boende i området i mange år. Besvarelserne på disse spørgsmål fremgår af de efterfølgende tabeller 5 og 6. Tabel 5: Kunne du tænke dig at bo her, når du bliver voksen årige Helt bestemt 11 % Det tror jeg 44 % Det tror jeg ikke 39 % Bestemt ikke 6 % Tabel 6: Kunne du tænke dig at blive boende her i mange år årige Ja 14 % Nej 43 % Ved ikke 43 % Beboernes oplevelse af naboskabet i boligområdet De forskellige aldersgrupper i undersøgelsen er blevet bedt om at svare på en lang række spørgsmål der på forskellig vis belyser beboernes oplevelse af naboskabet i boligområdet. Spørgsmålene er formuleret forskelligt for aldersgrupperne. Beboernes besvarelser kan opsummeres i efterfølgende graf (tabel 7). 13

14 Tabel 7: Beboernes oplevelse af naboskab i boligområdet Naboskab i boligområdet 100% 90% 80% 38 70% 57 60% 78 Godt Naboskab 50% Noget naboskab 40% 30% 20% Dårligt naboskab 10% 0% år år 19+ Af grafen kan man udlede, at der blandt respondenterne er en generel oplevelse af et godt naboskab. Det gør sig særligt gældende for de børn og unge der har deltaget i undersøgelsen, hvor hhv. 57 % og 78 % af de der har besvaret spørgeskemaet giver udtryk for, at der er et godt naboskab. Dykker man ned i besvarelserne, er baggrunden for de 6-11-åriges positive besvarelse, at 95 % har en eller flere gode venner i boligområdet. Der er dog også tal der stikker i en negativ retning. Blandt de 6-11-årige, er der 11 % som oplever, at der er meget drilleri, og 39 % der oplever noget drilleri. Hos de årige skyldes den overvejende positive oplevelse af naboskab i boligområdet, at 78 % har mange og 11 % nogen stykker venner i boligområdet. Dog afspejler besvarelserne også, at hele 17 % oplever det som svært eller meget svært at få nye venner. Dertil giver hhv. 11 % og 3 % af de årige udtryk for, at de oplever, at børn og voksne hhv. kun i mindre grad eller slet ikke har det godt sammen i boligområdet. 14

15 I de voksne besvarelser er det iøjnefaldende, at der blandt respondenterne med anden etnisk baggrund end dansk er 43 % der oplever sproglige problemer i forhold til kontakten til de øvrige beboere. Tabel 8: Har du svært ved at have kontakt med de øvrige beboere i 19 år og derover boligområdet på grund af sproget Ja, meget svært 23 % Ja, svært 20 % Ja, lidt svært 17 % Nej, slet ikke 40 % Blandt de voksne respondenter påvirkes oplevelsen af naboskab ligeledes af, hvordan de oplever, at beboere med forskellig etnisk baggrund har det sammen. I nedenstående tabel fremgår det, at hele 25 % oplever, at det kun er i mindre grad eller slet ikke er et boligområde, hvor beboere af forskellig etnicitet har det godt sammen. Tabel 9: Synes du dit boligområde er et sted, hvor beboere med anden etnisk 19 år og derover baggrund har det godt sammen? Ja, i høj grad 13 % Ja, i nogen grad 62 % Nej, kun i mindre grad 18 % Nej, slet ikke 7 % Kontakter udenfor boligområdet I undersøgelsen er der blevet spurgt til beboernes kontakter og engagement udenfor boligområdet. Der er blandt blevet spurgt til fritidsaktiviteter, venskaber udenfor boligområdet og deltagelse i foreningsliv. I grafen i tabel 10 er der foretaget en opsummering på de spørgsmål beboerne har svaret på. 15

16 Tabel 10: I besvarelserne kommer det til udtryk, at der blandt de voksne respondenter er mange med et begrænset netværk udenfor boligområdet. Blandt andet svarer 14 %, at de ikke har haft besøg af nogen udenfor boligområdet de sidste 12 måneder udover evt. egen familie. Det resultat understøttes af, at 8 % af respondenterne i aldersgruppen giver udtryk for, at de intet netværk har udenfor boligområdet. Blandt de øvrige aldersgrupper er det primært deltagelsen i fritidsaktiviteter, der giver et manglende eller begrænset netværk. Her svarer 51 % af de 6-11-årige og 50 % af de årige, at de ikke deltager i en fritidsaktivitet efter skoletid. De årige giver i deres besvarelser udtryk for at have et godt netværk med mange venner udenfor området. Dette kan hænge sammen med at fem ud af syv er i gang med en ungdomsuddannelse, mens to har fast arbejde. Seks ud af syv har et fritidsjob, men til gengæld er kun to af respondenterne medlemmer af en forening eller klub udenfor området. Beboernes oplevelse af trygheden i boligområdet I undersøgelsen er beboerne blevet bedt om at svare på en række spørgsmål, der vedrører deres oplevelse af trygheden i boligområdet. Blandt andet er der stillet spørgsmål til deres oplevelse af 16

17 kriminaliteten i området, og om de er trygge ved at færdes i området. Beboernes besvarelser er sammenfattet i nedenstående graf (tabel 11). Tabel 11: Beboernes oplevelse af tryghed i boligområdet 100% 90% 80% 70% % Høj grad af tryghed 50% 40% Nogen tryghed Utryghed 30% 20% 10% 0% år år 19+ Grafen afspejler, at der opleves nogen utryghed i boligområdet. Det falder særligt i øjnene, at 35 % af de 6-11-årige oplever utryghed. Det understøttes af, at 40 % af de 6-11-årige har oplevet at få noget stjålet. Ser man beboernes oplevelse af tryghed på tværs af aldersgrupper, springer det i øjnene er, at der er færre voksne beboere i boligområdet der oplever en høj grad af tryghed i forhold til børn og unges oplevelse 10. Det fysiske miljø i boligområdet I undersøgelsen er beboerne blevet bedt om at vurdere fælles arealer i boligområdet. Vurderingen omfatter både indendørs og udendørs arealer. Herunder er beboerne blevet spurgt til deres 10 De unge på år giver, i lighed med børnene på 6-11 år og år, i deres besvarelser udtryk for at de i høj grad føler sig i trygge i området. 17

18 oplevelse af muligheder for at bruge fællesarealer, og om de bruger dem. I nedenstående graf (tabel 12) er beboernes besvarelser sammenfattet. Tabel 12: Beboernes vurdering af det fysiske miljø i boligområdet 100% 90% 80% % 60% Et godt fysisk miljø 50% Plads til forbedringer af det fysiske miljø 40% 30% Et dårligt fysisk miljø 20% 10% 0% år år 19+ Hos de 6-11-årige giver 22 % udtryk for, at der ikke er en god legeplads, hvor de bor. Og 56 % giver udtryk for, at der er få eller ingen indendørs faciliteter. Blandt de årige giver 81 % udtryk for, at der er få eller ingen indendørs steder, man kan gå hen, og det samme gør sig gældende for samtlige respondenter i alderen år. Besvarelserne fra beboere over 19 år viser ligeledes, at 36 % vurderer de indendørs muligheder for at være dårlige eller meget dårlige. Dog viser besvarelserne også, at 48 % kun sjældent eller aldrig bruger de fællesfaciliteter, der eksisterer. Ressourcer i boligområdet Temaet ressourcer i området, har haft til formål at afdække de ressourcer, der er hos beboerne i området. Det kan være spørgsmål, om den enkelte beboer oplever at have overskud eller energi til 18

19 at deltage i fællesarrangementer og tilbud. Eller om der er beboere, der kunne være interesseret i at tage aktivt del i at arrangere noget for de øvrige beboere eller blot medvirke som deltager. Tabel 13: Ressourcer i boligområdet 100% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% Ressourcer Nogen ressourcer Ingen ressourcer 20% 10% 0% år år 19+ Af tabellen fremgår det, at 42 % af de voksne over 19 år har ressourcer til at yde en indsats i boligområdet, 50 % har nogen ressourcer, mens 8 % oplever ikke at have ressourcer. Dog bør der tages det forbehold, at respondenter i beboerundersøgelser ofte er personer der engagerer sig. De afspejler nødvendigvis ikke det tavse flertal. De årige giver i deres besvarelser udtryk for færre ressourcer i forhold til at yde en indsats i deres boligområde. Til spørgsmålet om de ville være med til at arrangere en fælles aktivitet, hvis de blev spurgt, svarer fem ud af syv: Nej, det tror jeg ikke. Og fire ud af syv har i mindre grad lyst til at deltage aktivt i de ting, der sker i området. Denne aldersgruppes lave svarfrekvens i undersøgelsen understøtter denne tendens. Accept af forskellighed Evnen til accept af forskellighed og tolerance overfor forskelle er det sidste tema i beboerundersøgelsen. Dette tema er væsentligt, da det siger noget om potentielle konflikter, og dermed noget om, hvad der kan påvirke trivslen i boligområdet. 19

20 Spørgsmål vedrørende accept af forskellighed, har udelukkende været rettet mod de unge på år og de voksne respondenter over 19 år. I nedenstående tabel kan man se de voksne beboeres besvarelser på en række spørgsmål, der har skullet belyse dette tema. Tabel 14: Synes du det er i orden, at der i dit boligområde bor beboere med. Ja helt sikkert i orden I nogen grad i orden I mindre grad i orden Nej, slet ikke i orden Med en anden politisk 83 % 12 % 3% 2% overbevisning end din egen Med kriminel fortid 22 % 39 % 23 % 16 % Som er gamle 87 % 9 % 4 % 1 % Med anden nationalitet end dig selv 68 % 24 % 5 % 2 % Som er alkoholikere 21 % 39 % 23 % 17 % Med mange børn 56 % 29 % 10 % 5 % Som er narkomaner 9 % 22 % 30 % 39 % Med anden religion end dig selv 70 % 19 % 7 % 4 % Som er psykisk syg 27 % 31 % 26 % 17 % Besvarelserne er sammenfattet i nedenstående figur. Accept af forskellighed 4% 59% 37% Ingen accept af forskellighed Nogen grad af accept af forskellighed Høj grad af accept af forskellighed 20

21 Besvarelserne hos de årige adskiller sig ikke væsentligt fra de voksnes besvarelser. Sammenligner man resultaterne af beboerundersøgelsen for Randers Nordby med naboskabsundersøgelser gennemført i andre boligområder rundt i landet er der kun et meget lille udsving, hvorved besvarelserne synes at afspejle generelle tendenser og holdninger. 21

22 Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterviewet var bygget op omkring fire temaer: 1. Tilfredsheden med at bo i området, derunder de fysiske rammer og tryghed 2. Naboskabet: Forholdet mellem unge og ældre, mellem etniske grupper osv. 3. Aktiviteter 4. Information: Hjemmeside, Nordbyposten, foldere, opslag osv. Tilfredsheden med at bo i området Der blev generelt givet udtryk for stor tilfredshed med at bo i området blandt deltagerne: Nordbyen er som at komme hjem. En enkelt af deltagerne fortalte dog, at hendes familie ikke ville bo i Nordbyen, hvis de havde råd til at bo et andet sted. Et stort sammenhold blev nævnt som det, der adskiller Nordbyen fra andre områder i byen. De fleste er trygge ved selv at færdes i området, også efter mørkets frembrud, og lader trygt deres børn færdes alene i området. De fysiske rammer er der tilfredshed med. Naboskabet Forholdet mellem beboerne opleves generelt som værende godt: Det er dejligt med de blandede kulturer, og andre kunne lære noget af os. Deltagerne oplever dog, at de forskellige etniske grupperinger holder sig for sig selv. De mener ikke, at det er på baggrund af racisme eller intolerance, men at det nærmest er automatisk. Deltagerne giver udtryk for ønsker om selv at få mere viden om kulturforskelle, for det ville gøre dem mere åbne over for dem, der er anderledes end de selv. De mange ressourcesvage familier i området nævnes også som en udfordring. Aktiviteter De aktiviteter, der er iværksat i kraft af Helhedsplanen, opleves generelt positivt: Der er noget for enhver smag, i hvert fald for de voksne. Der er dog en kritik af, at aktiviteterne primært foregår i dagtimerne og henvender sig dermed til arbejdsledige, pensionister og andre hjemmegående. Der 22

23 efterlyses også flere aktiviteter henvendt til mænd og drenge, især teenagedrenge. Der påpeges også, at der ingen tilbud er til de mindste skolebørn. Information Deltagerne i fokusgruppen oplever adgangen til information om de forskellige aktiviteter og begivenheder som værende god. Nordbyposten er blevet mere indbydende: Man kan ikke lade være med at kigge i den. Hjemmesiden bliver ikke brugt særlig meget, for den opleves uoverskuelig. Opslag i opgangene bliver set og læst. Deltagerne i gruppen fortæller at de ofte får information igennem de forskellige profiler på facebook. 23

24 Hvad efterspørger beboerne i området? I beboernes kommentarer og uddybende svar kan man finde bud på, hvad beboerne oplever, kunne gøre boligområdet mere attraktivt. Gennemgangen af besvarelserne vil her inddeles efter aldersgrupper. De 6-11-årige: Det som de 6 til 11-årige primært efterspørger, er bedre udendørsfaciliteter, som legepladser. Det har en tredjedel af de børn der har deltaget i undersøgelsen efterspurgt. Ligeledes er der flere der har efterspurgt flere aktiviteter for børn. Det drejer sig bl.a. om børnediskotek og dans. De årige: De årige efterspørger også nogle flere udendørsfaciliteter, som tennisbane og basketballbane. Men der er også en del der efterspørger indendørsfaciliteter. Bl.a. skriver en af de unge: et sted til de unge, så hvis der ikke er nogen hjemme ved sig selv, så kan man tage hen et sted, så man ikke skal sidde udenfor. Andre efterspørger mere specifikke aktiviteter og faciliteter såsom et fitness/træningscenter, en computercafé og lektiehjælp. På spørgsmålet om de har ideer til hvad der kan gøre boligområdet mere trygt er der nogle der foreslår bedre gadebelysning. De årige: Denne aldersgruppe har været svær at nå i undersøgelsen, og der indkom kun syv korrekt udfyldte spørgeskemaer for denne gruppe. De få deltagende har udeladt at skrive kommentarer i deres besvarelser. Kun en enkelt kommentar blev det til og i den efterspørges bedre knallertparkering pga. problemer med tyverier. Over 19 år: Mange af undersøgelsens deltagere er kommet med bud på, hvordan de oplever at boligområdet kunne gøres mere attraktivt. I forhold til de udendørs arealer er der flere ting der går igen. Mange efterspørger: 24

25 Flere borde og bænke. Bedre legepladser. Muligheder for at grille gerne et overdækket område. Det som går igen er bedre faciliteter, hvor det er muligt at mødes med andre beboere. Af indendørs faciliteter og aktiviteter, er der også mange bud på, hvad der kunne gøre faciliteterne bedre. Kort opsummeret ser beboernes forslag, således ud: Flere aktiviteter for børn og unge. Steder hvor kan man mødes til en kop kaffe og drøfte interesser eller hygge sig med egne hobbyer. Fælleshuse/beboerhuse som man kan leje. Fitness-/træningsrum. Beboerne er ligeledes blevet spurgt til, om de har forslag der kan gøre boligområdet mere trygt at færdes i. De bud der er kommet, kan opsummeres i 2 forslag: Mere gadebelysning. Flere aktiviteter for børn/mere opsyn. Mange af de voksne beboere giver desuden udtryk for utryghed i kommunikationen med naboer med anden etnisk baggrund end deres egen. Af besvarelserne kan man udlede at der er behov for tiltag, der kan bygge bro over den kulturelle kløft mellem de forskellige etniske grupperinger, så forståelse og accept af forskellighed øges. Fokusgruppen: I forhold til de fysiske rammer efterlyser deltagere i fokusgruppen bedre belysning i selve området, og på de gangstier, der forbinder området både indbyrdes og udadtil. I fokusgruppen blev der givet udtryk for ønsker om at vide mere om kulturforskelle for selv at kunne være med til at ophæve den kløft, der er mellem forskellige etniske grupperinger. 25

26 Konklusion Som skrevet i indledningen har beboerundersøgelsen haft tre formål. Det har 1: været at give et billede af beboernes tilfredshed med boligområdet. 2: At fungere som en måling af beboernes engagement i området før helhedsplanen er blevet iværksat. Og 3: bibringe viden om, hvad beboerne oplever, vil gøre deres boligområde mere attraktivt. I forhold til formål 1, så giver undersøgelsens resultater overordnet set et billede af et boligområde med tilfredse beboere. Som den forudgående gennemgang af undersøgelsens uddybende svar, er der dog rum for forbedringer. Disse gælder både det fysiske miljø i form af bl.a. flere mødesteder, både indendørs og udendørs, men i høj grad også det psykiske miljø, selve naboskabet. Der er behov for aktiviteter, der kan bygge bro mellem forskellige grupperinger i området. Her bør fokus være på at byge bro mellem forskellige beboere af forskellig etnisk herkomst og kulturer, men også mellem unge og ældre. Beboerundersøgelsen har ligeledes givet indblik i, at der i området er ressourcer. Både i forhold til at deltage i arrangementer og at give en hånd med. Udfordringen for helhedsplanens medarbejdere bliver nu at få mobiliseret disse ressourcer, og at få udnyttet det potentiale de ressourcer udgør. Her bør blandt andet beboernes egne forslag om flere aktiviteter for børn og unge tænkes ind. Hvad angår en belysning af, hvad beboerne oplever, vil gøre deres boligområde mere attraktivt, viser undersøgelsens resultater, at der fra beboernes side er fokus på de fysiske omgivelser. Mange efterspørger bedre lokalefaciliteter og udendørsfaciliteter. Bysekretariatet vil i forhold til dette gå ind i og afdække, om de behov der kommer til udtryk her, er et udtryk for manglende kendskab til områdets eksisterende faciliteter og tilbud. Eksempelvis er muligheden for at komme i en pc cafe allerede et eksisterende tilbud, og et tilbud det påtænkes at udvide. De resultater, som beboerundersøgelsen er fremkommet med, vil fremadrettet anvendes i forhold til implementeringen af de forskellige tiltag i helhedsplanen for Randers Nordby, og i den henseende ikke mindst at arbejde for at gøre Nordbyen til et endnu bedre sted at bo. 26

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013 Delrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning.s. 1 2. Om undersøgelsen og metoder.s. 1 3. Repræsentativitet.s. 2 4. De syv temaer...s. 5 4.1 Tilfredshed.s. 5

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Afsluttet december 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Afsluttet april 2013 Valgte undersøgelser: Brændgårdsparken 2013 Hovedrapport Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen Brændgårdsparken

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE IBOLIGSOCIA- LE PROJEKTER IKØBENHAVNS KOMMUNE April 2006 Åboulevarden

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S AAB Vejle Side 1 1. INDLEDNING NIRAS Konsulenterne har for Boligforeningen AAB - Vejle gennemført en trivselsundersøgelse blandt beboerne i Finlandsparken. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse:

Undervisningsmiljøundersøgelse: Undervisningsmiljøundersøgelse: Undervisningsmiljøundersøgelsen er foretaget i efteråret 2006 og omfatter afdelingen i Ølstykke, Smørum og Stenløse I alt har 147 elever i Egedal Ungdomsskole deltaget i

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Naboskabsundersøgelse

Naboskabsundersøgelse 1 Naboskabsundersøgelse af Administrator David Nielsen-Ourø Indholdsfortegnelse: 1. Rapport (a) Generelt (b) Svarprocenter (c) Opsummering og kort analyse af svarene (d) Videre analyse - deludtræk, fritekstbesvarelserne

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker blandt andet fordi der over de næste år

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart Effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Kort & klart Om evalueringen Evalueringens fire dele Evalueringen har fire fokusområder, som søger at besvare følgende spørgsmål: Landsbyggefonden

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Måling af Trivsel foretaget på borgere på Plejecenter Othello.

Måling af Trivsel foretaget på borgere på Plejecenter Othello. Måling af Trivsel foretaget på borgere på Plejecenter Othello. Der er i henhold til Projekt: Trygt udemiljø til demente den 3. december 2012 foretaget spørgeskema målinger på 7 udvalgte borgere på Plejecenter

Læs mere