Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer"

Transkript

1 Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer Indledning Virksomhedsoverdragelse Ved en VO kan K overtage nærmere bestemte aktiver og passiver (aktivitetsoverdragelse) eller hele selskabet med alle de aktiver og passiver, som selskabet har på overdragelsestidspunktet (aktieoverdragelse). Men uanset hvordan overdragelsen gennemføres, vil den egentlige genstand for overdragelsen være virksomhedens aktiver. Disse er i hovedtræk: fast ejd, IPR-rettigheder, driftsmidler, debitorer, varelager, personale, ordrebeholdning, løbende kontraktsforhold. Regelgrundlag Fælles for alle aktiver og rettigheder er, at der for hvert aktiv eller rettigheder må skabes en klarhed over en række forhold: Indsigt i lovgivningen, som regulerer aktivet. Skattemæssige konsekvenser knyttet til aktivet Værdiansættelsen Muligheden for overtagelse af eller indtræden i aktivet. Aktieoverdragelse: Aftaleloven og købeloven finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, må anses for indeholdt i aftalen eller følger af handelsbrug eller anden sædvane ( 1). (KBL 19 forudsætningsvis udbytte følger med mindre andet er aftalt). Omsætningsbegrænsninger: Særligt relevant at tjekke vedtægter, SL 65 & 66 -(forkøbsrettigheder og samtykkekrav) og aktionæroverenskomster (ejeraftaler). Aktivitetsoverdragelse: Aftaleloven finder under samme betingelser anvendelse på denne overdragelse. Tilsvarende finder købeloven anvendelse, for så vidt angår størsteparten af de aktiver, som overdrages, jf. købelovens 1a, hvoraf fremgår, at loven gælder for alle køb, bortset fra køb af fast ejendom. (KBL 20 fordringer). Købeloven Købeloven omfatter såvel køb af løsøre som køb af immaterielle aktiver, f.eks. goodwill, varemærker mv. Fast ejendom KBL finder ikke direkte anvendelse Dog i det omfang den er udtryk for alm. obligationsretlige principper. Anvendelse af købelovens regler giver betydelige aftalemæssige udfordringer, særligt i relation til mangelsbegrebet, mangelsbeføjelserne og købelovens undersøgelses- og reklamationsregler. Afgrænsning Køb må afgrænses i forhold til leje, leasing, licens og andre brugskontrakter samt i forhold til aftaler om tjenesteydelser, f.eks. udførelse af et fysisk stykke arbejde. Aftaler med flere momenter Afgrænsningsproblemer opstår navnlig, når en aftale omfatter flere af de forskellige momenter (køb Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 1

2 omfattet af købeloven, fast ejendom, brugs-rettigheder og tjenesteydelser). Afgørende aftalens væsentligste element Princippet om kontraktens enhed. hele aftalen behandles under samme regelsæt. (har størst interesse, hvor retsforholdet i givet fald falder ind under præceptiv lovgivning, men har også betydning i relation til reklamationsregler/forældelsesregler.). U H Hotel Kongens Ege Leasingaftaler vedrørende ejendomme til hoteldrift faldt uden for erhvervslejereguleringsloven. Hoteldriften var det væsentligste element. Selskabet S leasede af finansieringsselskabet F ejendomme med driftsinventar og materiel og drev dem som hoteller. Desuden leasede S af en hotelvirksomhed H et hotel med driftsinventar og materiel, der ligeledes blev drevet af S. S anlagde sager ved boligretterne mod F og H med påstand om nedsættelse af leasingafgifterne i medfør af erhvervslejereguleringslovens 5 og om tilbagebetaling af for meget betalt leasingafgift. I modsætning til landsretten fandt Højesteret efter en helhedsvurdering, at leasingaftalerne med hensyn til rettigheder og forpligtelser adskilte sig så væsentligt fra sædvanlige aftaler om erhvervslejemål, at aftalerne faldt uden for erhvervslejereguleringsloven. Et selskab A, der havde opkøbt F, og H blev derfor frifundet. HRT H (enhedsbetragtning i relation til mangler og forholdsmæssigt afslag) Kun ét regelsæt finder anvendelse på overdragelsen. CISG Loven har et andet anvendelsesområde end købeloven, jf. konventionens artikel 2. Finder ikke anvendelse på aktier. Købeloven ikke gælder for køb, der er omfattet af den internationale købelov, jf. købelovens 1a, stk. 4 CISG finder anvendelse på grænseoverskridende Aktivitetsoverdragelser. I henhold til CISG, finder CISG anvendelse, når hovedbestanddelen/hovedparten af transaktionen er goods. Praksis: finder ikke anvendelse, da man normalt aftaler sig udenom. Kreditaftaleloven finder anvendelse på køb af løsøre på kredit. Den internationale købelovs og kreditaftalelovens anvendelsesområde er snævrere end købelovens anvendelsesområde. Fast ejendom Udlændinges erhvervelse af fast ejendom: HR: Der kræves tilladelse fra Justitsministeren for at udlændinge kan erhverve fast ejendom i DK. U: EU-statsborger som er lønmodtager i en anden stat, er fritaget for kravet om tilladelse for erhvervelse af fast ejendom. Selskaber erhvervelse af fast ejendom Selskabers erhvervelse er reguleret i lov om sommerhuse og campering mv. EU-selskaber kan erhverve fast ejendom, men skal afgive erklæring om at købet sker til handel, industri, mv., og ikke til f.eks. sommerhus. Fast ejendom Forkøbsret / tilbudspligt Love, U's aftaler med T eller L (lejekontrakter) kan indeholde regler om forkøbsret/tilbudspligt. Gyldige mod enhver uden tinglysning Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 2

3 Rettigheder efter lejeloven eller aftalen er gyldige mod enhver uden tinglysning jf. LL 7 / EL 6 / TL 1 TL 5 god tro. Tilbudspligt udlejers: Angår blandede ejendomme med mindst 13 beboelseslejligheder, herunder altså ejendomme, som også anvendes erhvervsmæssigt. Tilbudspligten gælder i henhold til LL 102 ved hel eller delvis overdragelse ved salg, gave, fusion eller mageskifte samt ved overdragelse af aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, når erhververen opnår den bestemmende indflydelse(majoritet) i selskabet. Bestemmelsen finder ikke anvendelse ved overdragelse af majoritet i et holdingselskab U H Lejelovens 102, stk. 1, 2. pkt., er udtryk for en egentlig tilbudspligt og ikke blot en forkøbsret, og bestemmelsen indebærer således et væsentlig indgreb i sædvanlige ejerbeføjelser. Bestemmelsens anvendelsesområde kan på denne baggrund ikke udstrækkes ud over, hvad der efter ordlyd og motiver med sikkerhed kan lægges til grund. Bestemmelsen er derfor ikke anvendelig i tilfælde, hvor der ikke er sket overdragelse af aktier eller anparter i det selskab, der ejer ejendommen, men alene af aktier eller anparter i dette selskabs moderselskab. Måske heller ikke ved spaltning og skattefri virksomhedsomdannelse bemærk dog, at spaltningsregler først er indført efter, at tilbudspligtsreglerne er vedtaget. U Ø I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse skulle et nystiftet ApS overtage 11 ejendomme fra stifteren. Skødet indeholdt erklæring om, at der ikke var tilbudspligt i henhold til lejeloven. Skødet blev afvist fra tinglysning under henvisning til tinglysningsbekendtgørelses 31. Under kære af denne afgørelse udtalte landsretten, at spørgsmålet om, hvorvidt overførslen af ejendommene udløste tilbudspligt efter lejeloven, var behæftet med en sådan usikkerhed, at det ikke kunne afgøres som led i en tinglysningsekspedition. Da beboernes rettigheder efter lejelovens kapitel XVI ikke ville blive ekstingveret ved en tinglysning af skødet, og da erklæringen i skødet var dækkende for overdragelsens karakter, fandtes skødet af burde antages til tinglysning Avancebeskatning af fortjeneste og genvundne afskrivninger Ved overdragelse af fast ejd, skal man først og fremmest se på, hvem det er der overdrager ejendommen. Dette har stor skattemæssig betydning, da eksempelvis næringsdrivende indkomstbeskattes af avancen efter SEL 5, mens ikke-næringsdrivende avancebeskattes efter EBL. Dernæst er det relevant at se på, hvor længe S har ejet bygningen, pga. muligheden for ejertidsnedslag. Til denne regel er der tre perioder, der er vigtige. Ejertid på under tre år, hvilket ikke giver ret til ejertidsnedslag. Ejertid på over tre, men under otte år (ejd erhvervet før 1/1 99), hvilket giver ret til en fem pct. reducering af avancen pr. år Ved ejertid på over otte år (ejd erhvervet før 1/1 99) reduceres avancen med tredive pct.. Ved ejd erhvervet d.1/1-99 er der ikke mulighed for ejertidsnedslag. Pga. Pinsepakken, er ejertidsnedslaget blevet ophævet, og vil frem til 2008 bliver aftrappet for alle ejd. de optjente reduceringer af avancerne, vil herefter ikke være tilgængelige længere. Mht. beskatningen af genvundne afskrivninger, så er fortjenesten herpå skattepligtig, jf. AFL 21. Fortjenesten ved salg af afskrivningsberettigede bygninger udgør forskellen mellem slagsprisen og bygningens nedskrevne værdi. Følgelig er tab for afskrevne bygninger også fradragsberettiget. Husk dog, at de genvundne afskrivninger, der herved beskattes, aldrig vil kunne overstige de faktiske afskrivninger. Denne yderligere avance, skal beskattes efter EBL. Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 3

4 Miljøansvar Risikoafdækning Valg af overdragelsesform Due diligence Overdragelsesaftalen (særlige indeståelser garantier deponering af købesum) Tegne forsikring (ikke så udbredt endnu) - her lader man et forsikringsselskab dække sig af Earn Out (værdiregulering, da køber betaler efter hvor meget han tjener) Ledelseserklæringer Er blevet et absolut hovedtema i VO-sammenhæng. Dette skyldes at de omkostninger, der er knyttet til en virksomhed med forureningsproblemer kan være så store, at der slet ikke vil være økonomi i overdragelsen. For køber er det derfor væsentligt at sikre sig, at de miljømæssige forhold er i orden eller om muligt bringes i orden inden overtagelse. Om virksomhedens miljømæssige stilling skal stilles som et aktiv eller et passiv. Et aktiv for de virksomheder, der holder sig helt ajour med udviklingen (BAT = Best available technology), og dermed besidder den seneste teknologi, kombineret med en fornuftig beliggenhed i forhold til dens produktion (ex. ikke tæt på boligområde). I denne situation vil risikoen for pludselig at stå med en større forurening være væsentligt mindre, og derfor vil det kunne forsvares at sælger kræver mere for ejendommen. Forældet teknologi, ikke har foretaget fremadsigtede miljøinvesteringer, har en uheldig beliggenhed, og måske tilmed har verserende miljøsager risikere at købesummen vil blive reduceret under forhandlingerne, da miljø i denne virksomhed er et stort passiv. I en DD proces indgår de miljømæssige forhold afhængig af virksomhedens karakter med betydelig vægt. For S hensigtsmæssigt at få udført en uvildig miljøvurdering af virksomheden der kan afdække de miljømæssige forhold, som aktuelt eller i fremtiden kan give anledning til problemer og kan danne grundlag for en forhandling med sælger om, hvorledes udgifterne skal afholdes. Afdækning af miljømæssige risici et væsentligt punkt i forberedelsen af transaktionen væsentlige uafdækkede miljøforhold, som opdages under transaktionen kan ødelægge denne. Såfremt hverken S eller K ønsker at kortlægge Targetvirksomhedens miljømæssige forhold Der bør tages forbehold for dette i overtagelsesaftalen, evt. ved forsikringsdækning. Grunden hertil kan f.eks. være MBL 21's krav om underretningspligt til myndighederne hvis man finder forurening. Typiske DD fokusområder Targets evne til compliance (= samarbejde med myndighederne) Belastningen fra den faktiske produktion Niveauet af miljøinvesteringer Godkendelser (kap. 5 særligt forurenede, kap 4 spildevand) Planer (lokale, aktuelle, potentielle, særlige følsomme naboer) Miljøsager og registreringer Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 4

5 Risiko for ansvar Naboer, støj lugt, støv og affald Olietanke Successor liabilities (MBL 83a, JFL 45) Har target tidligere ejet eller lejet fast ejendom jordforurening Risiko for produktskade Targets forsikringsdækning Efterfølgende vil K sikre sig at S bringer evt forhold i orden før overdragelse. Visse ejendomme kan ikke længere bruges, da de er omfattet af affaldsdepotloven => forhindre bebyggelse af det pågældende areal. ( den døde hånd => ejendommen er usælgelig) Miljølovgivningen Over de seneste 30 år er der kommet flere og flere miljølove, der skulle give myndighederne mulighed for at pålægge forurenere ansvar og tvinge dem til at rense op efter forurening. Den første var Affaldsdepotloven, der arbejdede med culpaansvar nu er den mest af alt basis for offentligt finansieret oprensning, da der næppe er mulighed for pålæggelse af ansvar. Omfatter forurening sket før ¼-76. Den næste var Miljøbeskyttelsesloven, der også brugte culpaansvar. Omfatter forurening sket efter 1/ Den næstnyeste er Miljøerstatningsloven, der pålæggere forurenere obj. ansvar for forurening sket efter 1/7-94. Sidst men ikke mindst er der Jordforureningsloven fra 1/1-00. Denne kombineres med MBL, således at den får delvis tilbagevirkende kraft, idet den omfatter forurening sket efter 1/1-92, mens MBL omfatter alt før. En vigtig detalje ved JFL er at evt påbud bliver tinglyst på ejd, og selvom nogle mener at man ikke er påkrævet at kende tingbogen, så vil dette jo komme frem ved selv den mindst grundige DD. Alternativet til at overtage en ejd der er fuldstændig forurenet er at overtage alt andet end ejd og derpå flytte virksomheden til nye lokaler. Miljøbeskyttelsesloven (MBL) Formål: At værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag og at bevare dyre og planteliv, jf. 1. Anvendelsesområde: Lovens finder anvendelse på al form for virksomhed, hvor der er risiko for forurening, fx via frembringelse af affald, forurening af luft og vand m.v., jf. 2. ( 3 foreskriver at der ved lovens anvendelse skal ligges vægt på BAT- princippet hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.) De myndigheder, der er tildelt kompetence iht. MBL, er Miljøministeren (ofte delegeret til Miljøstyrelsen), amtsrådene, Kommunalbestyrelserne og Miljøklagenævnet. MBL's virkemidler består af afgivelse af påbud, nedlæggelse af forbud og meddelelse af eller krav om tilladelser for udøvelsen af visse aktiviteter. Vigtigt ifbm en VO: Lovens kap. 5 godkendelser om forurenende virksomhed og dels det offentliges hjemmel til at påbyde oprydningsforanstaltninger efter konstaterede forureninger. MBL 35a pålægger nogle listevirksomheder pligtmæssigt at udarbejde et grønt regnskab, der skal indsendes til E&S sammen med selskabets ordinære årsrapport. Hvis VO vedrører en listevirksomhed, kan nærmere oplysninger om virksomhedens miljøforhold søges i det grønne regnskab. Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 5

6 Miljøgodkendelser MBL opdeler virksomhederne efter typer. Listevirksomheder MBL kap. 5 regulerer de særlige forurenende virksomheder - betegnes listevirksomheder, da de er opregnet på bilag til loven. (i alt ca virksomheder i DK heraf er de 4000 særligt forurenende!) Listevirksomhederne skal have godkendelse ved etablering af en ny virksomhed og ved ændringer eller udvidelser af virksomheden, som medfører forøget forurening. Godkendelse skal bla. forholde sig til røg, støj, støv, affald, kemikalieaffald, spildevand mv. Visse listevirksomheder kan få lempeligere krav til miljøgodkendelsen, jf. MBL 35, stk.2. MBL kap. 5 i forhold til VO ejerskiftevirkninger: Udg.pkt: Ejerskifte medfører IKKE, at der skal ansøges om godkendelse på ny Meddelte tilladelser følger virksomheden og derfor ikke er knyttet op på en bestemt fysisk eller juridisk person (uanset aktie eller substansoverdragelse: AO = ejerskiftevirkninger dvs. tilladelse medfølger / SO = + ejerskiftevirkninger dvs. tilladelse medfølger, hvis den ikke er knyttet til personen bag virksomheden). Modif1: Substansoverdragelse + tilladelsen knytter sig til personen bag virksomheden => tilladelsen følger ikke med ved en VO, pga. ejerskiftevirkninger ved SO. Modif2: Delvis overdragelse => krav om ny miljøgodkendelse for den overdragne og den tilbageværende virksomhed da ændring af virksomhedens aktivitet og omfang. Modif3: Lokation hvis virksomheden flyttes til et andet område Indhold: => kræver ny tilladelse, da denne knytter sig til lokation, man ser på miljømæssige påvirkninger af omgivelserne/sårbarhed. Miljøgodkendelser skal forholde sig til røg, støj, støv, kemikalieaffald og spildevand ofte store omkostninger forbundet med at opnå miljøgodkendelser pga. sagkyndig bistand, omkostninger til indretning af virksomhed m.v. Tidsmæssig udstrækning af miljøgodkendelser UP: Mod1: Gælder i 8 år Forudsat at vilkårene overholdes og forudsætningerne ikke ændres (dvs. nye forhold KAN medføre ændringer). Myndighederne har kun begrænset adgang til at gribe ind med forbud eller påbud. Tilladelsen bortfalder ikke efter de 8 år, men herefter kan tilladelsen kræves genforhandlet. Ifbm en VO bør køber udregne, hvornår en godkendelse udløber, da det er omkostningsfuldt at få en ny. Vilkårene overholdes IKKE og forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt => så kan myndighederne gribe ind efter MBL 41a fx en reel udvidelse af den købte virksomhed. NB!! Ved fornyelse kan myndighederne stille væsentlige skrappere vilkår end tidligere, jf. MBL 41b. Mod2: Tilbagekaldelse - MBL 41d, stk. 1, jf. 40a: Risiko for bortfald af godkendelse eller krav om sikkerhedsstillelse, hvis ejerkredsen eller ledelsen består af eller kommer til at bestå af: Personer, som er frakendt retten til at drive forurenende virksomhed, Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 6

7 Personer, som indenfor de sidste 10 år har fået miljøbøder på kr. eller mere, eller Selskaber eller personer der har en forfalden gæld til det offentlige på kr. eller mere. Der er tale om objektive kriterier for mulighed for tilbagekaldelse fra myndighedens side af, hvilket skal kombineres med almindelige forvaltningsretlige regler, navnlig proportionalitetsprincippet gælder giv tid til at berigtige forhold. Anmeldelsespligtige IKKE-listevirksomheder Hvis optaget på en særlig liste => virksomheden skal anmeldes til kommunalbestyrelsen INDEN etablering og inden efterfølgende ændringer eller udvidelser på en måde, der kan indebære en forøget forurening. Tilsynet undergives kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen har mulighed for at gribe ind hvis de bliver opmærksomme på særlige forhold. VÆSENTLIGT: Skal ikke godkendes efter MBL kap. 5, som listevirksomheder. MBL's ansvarsregler MBL's regler om ansvar finder anvendelse på forureninger forårsaget eller konstateret INDEN 1. jan. 2001, hvorfor bestemmelserne stadigvæk er relevante (EFTER 1. januar 2001 gælder JFL). Udg.pkt: Forurenerens ansvar er begrænset til dansk rets almindelige ansvarsregler, dvs. et culpaansvar Herunder betingelserne om ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng, påregnelighed hos SKV, SKL skal have lidt et økonomisk tab, og der må ikke foreligge forældelse eller passivitet fra SKL's side. At der er tale om et culpaansvar og ikke et objektivt ansvar ses ud fra den 1. Cheminovadom: LR fastslog, at ansvarsgrundlaget er culpa og ikke et objektivt ansvar. Der var tale om et depot, der med myndighedernes tilladelse var fyldt med kemikalieaffald i en vis periode og som også havde været brugt af staten selv. Der forelå IKKE culpa, da deponeringen var sket med miljømyndighedernes tilladelse. SPM: Har myndighederne kompetence til at påbyde en godtroende køber af et forurenet område at foretage oprydning? Modif.: Nej - Se U H Rockwool-dommen Sano A/S overdrager en grund til Rockwool i I 1987 vil Rockwool opføre en administrativ bygning laver en udgravning og konstaterer en forurening underretter kommunen + Miljøstyrelsen herom. Rockwool bliver påbudt at rydde op dette koster kr. Rockwool rydder op, men tager et erstatningsforbehold overfor kommunen. HRD: Forureningen er sket FØR Rockwools ejertid og Rockwool havde ikke og burde ikke have haft kendskab til forureningen, desuden foretager R indberetning efter udgravningen derfor % culpa og derfor % ansvarsgrundlag. R havde derfor afholdt de kr. uberettiget. NB! Dommen medførte at R fik en ren og jomfruelig jord Kommunen betalte de kr. dvs. R fik en fordel fik jo en renere jord. Dommen medførte at virksomhedskøbere prøver at holde sig i bevidst uvidenhed for at få kommunen til at betale dommen viser også at dansk rets almindelige erstatningsregler gælder. Den første dom, hvor HR tager stilling til, om myndighederne kan påbyde en oprydning over for den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom, uanset om forureningen er opstået i en tidligere ejers ejertid i sagen sagde HRD nej. Hvis myndighederne kan bevise at jordejeren har haft en diffus anelse om forureningen Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 7

8 skal der ikke meget til før domstolene statuere ansvar. (Fra 1/ = objektivt ansvar, hvis forurening starter fra 1/7-94 og frem, jf. MEL) Udover ansvarsgrundlag skal der foreligge årsagssammenhæng påregnelighed økonomisk tab hos skadelidte der må ikke være indtrådt forældelse (se cheminova 2) Det følger af MBL 3 at der ved lovens administration skal lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den mindst forurenende teknologi. Der må således se på hvilken teknologi som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig for den enkelte virksomhedstype (BAT princip) MBL 83 a. stk. 4 hjemler ansvarssuccession for erhverver af aktiviteten efter samme betingelser som JFL 45. Forældelse af ansvar Forældelse er reguleret ved de enkelte miljølove samt af forældelsesloven. 30 år efter skadevoldende handling, jf. FL 3, stk. 3, nr. 1. Omfatter ikke myndigheders ret til at udstede påbud. 2. Cheminovadom: Fastslår, at miljøansvar forældes efter DL (20 år), hvorfor Cheminova blev frifundet til trods for, at selskabet rent faktisk var fundet ansvarlig for en sket forurening af en grund. Det fastslås i dommen at forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor forureningen har fundet sted, hvis kun forurening 1 gang og ellers fra forureningstilstanden er ophørt, når der er tale om forureningen har bestået i lang tid. Opsættende virkning En klage over et påbud eller forbud har som udgangspunkt opsættende virkning, medmindre klageinstansen træffer anden afgørelse herom. Ansvarssuccession: (Egentlig påbudssuccession): Udg.pkt: Modif.: Det følger af JordForeningsLoven 45, stk. 1 og 2 (MBL 83a, stk. 4 og 5), at påbud til en virksomhed i drift om undersøgelser og om oprydning også er bindende for den senere erhverver af virksomheden, såfremt: Påbuddet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efterkommet uanset at efterkommelsen er blevet indskærpet, og forholdet er blevet politianmeldt, Erhvrveren på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide at påbud var meddelt eller forvarslet og Erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efterkomme påbud. Påbud tinglyses på ejendommen - 46 Denne tinglysning er obligatorisk, og det kan derfor være svært at hævde, at man som køber ikke vidste eller burde vide at påbud var meddelt. Ikke afklaret, hvornår der er tale om forsættelse af den eksisterende virksomhed - væsentlige ændringer af produktionen vil muligvis medføre, at der IKKE længere er tale om videreførelse af den eksisterende virksomhed. Endvidere hvis virksomheden fysisk flyttes fra de forurenede lokaliteter, men uden af Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 8

9 virksomhedens aktivitet som sådan ændres. SPM: Er der tale om ansvarssuccession?? Nej, der er tale om indtræden i påbud og IKKE i ansvaret som sådan, selvom det måske medfører, at man kommer til at betale (evt. føre regres mod forurener/springende regres.) Derfor er der nærmere tale om PÅBUDSSUCCESSION!! Lov om erstatning for miljøskader (MEL) i krafttræden 1/7-1994: Loven omfatter ALENE ansvar for forureningsskader, der indtræder EFTER lovens ikrafttræden den 1/ Objektivt erstatningsansvar for forurening forårsaget af visse nærmere angivne typer virksomheder og aktiviteter (svarer til angivelsen af listevirksomheder i MBL). (Det er det objektive ansvar der er væsentlig at nævne til eksamen) Det objektive ansvar påhviler indehaveren af selve den forurenende virksomhed. Ansatte er ALENE underlagt et almindeligt ansvar iht. dansk ret (culpa). For SKV'ere (virksomheder), der IKKE er omfattet af loven gælder dansk rets almindelige ansvarsregler, herunder; MBL og JFL (FØR 1/ = MBL og EFTER 1/ = JFL). Anvendelsesområdet er endvidere begrænset til bestemte skadesårsager dvs. den forurening der er forårsaget af de særlige risikofyldte og forurenende aktiviteter, som er baggrunden for, at virksomheden er omfattet af loven. Hvis forureningen skyldes anden aktivitet end den, der har medført at V. er omfattet af lovens, skal forureningsskader bedømmes efter dansk rets almindelige regler eller JFL, jf. lovens 3. MEL's anvendelse vil nok med tiden blive meget begrænset, da jordforureninger forårsaget efter 1. januar 2001 er omfattet af JFL. Forældelsesreglen Erstatningsansvar forældes efter 3 år Dog indskærpet til 30 år, jf. FL 3, stk. 3, nr. 1 I forbindelse med lovens vedtagelse blev det overvejet, om der skulle gennemføres en obligatorisk miljøansvarsforsikring, hvilket dog på grund af betydelige forsikringspræmier ikke blev medtaget i den vedtagne lov. Dette ændrer dog ikke ved, at virksomheder må overveje, hvorvidt de på frivillighedsbasis skal tegne en miljøansvarsforsikring. Affaldsdepotloven Afløste med virkning 1 september 1990 kemikalieaffaldsdepotloven. Loven er nu ophævet og afløst af JFL med virkning fra 1/ Loven omfatter gamle forureninger, dvs. forureninger indtruffet INDEN 1/ efterfølgende forureninger er omfattet af MBL. Konstatering af gammel forurening => man skulle foretage tinglysning på ejendommen dvs. hindrer nybygning/tilbygning på ejendommen. En forudsætning for registrering af en ejendom som affaldsdepot i henhold til affaldsdepotloven er at den på ejendommen konstaterede forurening er sket før den 1 april 1976 for kemikalieaffald Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 9

10 før den 1 november 1972 for olieaffald før d. 1 oktober 1974 for lossepladser uden olie og kemikalieaffald og hvis drift er ophørt Amterne skal foretage fuldstændig kortlægning og registrering af gamle affaldsdepoter og herefter udarbejde oprensningsforanstaltninger for sådanne ejendomme. Registrering af en ejendom som affaldsdepot må alene ske såfremt en forudgående teknisk undersøgelse i form af opgravning, boringer, analyser mv. har tilvejebragt en høj grad af sikkerhed for, at de pågældende ejendomme rent faktisk er forurenet i en sådan grad, at lovens betingelser for registrering er opfyldt. Finansiering af oprensning og afværgeforanstaltninger Udgangspunkt af det offentlige Forældelse i erkendelse af, at der sjældent kan findes en ansvarlig forurener. Dog med mulighed for regres hvis en ansvarlig forurener eksisterer. Ansvarlige forureners erstatningsansvar forældes på 30 år fra det tidspunkt hvor forureningen har fundet sted/er ophørt jf. FL 3, stk.3. Det betyder at det næppe længere er muligt at gøre et erstatningsansvar gældende efter ADL. Et areal der er registreret som affaldsdepot, må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, medmindre depotet frigives til det pågældende formål. Efter MBL 21 skal ejere og brugere af fast ejendom straks underrette myndighederne, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund. U V Gram-sagen Vedrører gamle affaldsdepoter omfattet af affaldsdepotloven. Gram har i perioden fra 1963 til 1974 deponeret affaldsprodukter i en nedlagt grusgrav. I midten af 1980 erne konstateres en betydelig forurening, og der bliver herefter anlagt sag mod virksomheden med påstand om, at den skulle godtgøre Miljøstyrelsen afholdte oprensningsomkostninger (12 mio. kr.). VLD: Deponering er sket med myndighedernes fulde viden på daværende tidspunkt dvs. kunne være grebet ind deponeringen var i øvrigt sket i overensstemmelse med, hvad der på deponeringstidspunktet var sædvanligt i så henseende derfor % culpa intet at bebrejde Gram frifindes. Nedgravede olietanke Nedgravede olietanke skal som altovervejende hovedregel enten opgraves, afblændes eller katodisk beskyttes hhv. 30/40/50 år efter nedgravningen. For større nedgravede olietanke, dvs. for tanke med et rumindhold på mere end 6000 liter skal brugeren føre kontrol med at tanken er tæt. Forureninger fra nedgravede olietanke forekommer i praksis ofte. Jordforureningsloven (JFL) Ikrafttræden 1/ afløser Affaldsdepotloven Loven viderefører i væsentlig omfang affaldsdepotlovens regler, men nu under titlen kortlægning af forurenede grunde mv. For forureninger indtrådt efter 1. januar 2001 gælder, jf. JFL 41: Miljømyndigheden kan meddele forureneren påbud om at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 10

11 Kan meddeles uanset hvordan forureningen er sket, Hovedprincippet det kan dog ikke meddeles hvor forureningen er opstået pga. brand eller hærværk, som ikke skyldes forurenerens uforsvarlige adfærd eller en adfærd hvorefter forureneren er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning. Forureneren er påbudsadressat på et objektivt grundlag. Man kan dermed tvinges til at rydde op på tredjemands grund. Kortlægning af jordforureninger Med JFL er der indført et nyt kortlægningssystem, hvor der tages udgangspunkt i den kortlægning af affaldsdepoter, som allerede er foretaget af amterne. Kortlægningen skal ske i 2 faser: (prioriterer det offentliges oprydningsindsats) Vidensniveau 1 = der sker alene indhentelse af oplysninger om, hvilke forureningskilder der er eller har været på den omhandlende lokalitet dvs. man har en formodning om forurening, Vidensniveau 2 = der foretages videregående tekniske undersøgelser på stedet man kender til forureningen. Der er adgang for jordejerne til indsigt i det offentliges oplysninger om jordens forureningstilstand. Konsekvens: Hvis der står vidensniveau 1 eller 2 på en ejd. så pålægger det begrænsninger for køber kan ikke udvide bygninger på grund m.v. Ansvarsgrundlaget Objektivt ansvar som giver en ubetinget handle- og betalingsforpligtelse ( 40 og 41) Som forurener anses ( 41, stk. 3): Den, der i erhvervsmæssig eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller dele heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller anden adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning. Ansvaret omfatter Modif: både handle- og betalingspligt for forureninger, uanset om der er tegnet forsikring eller ej. Myndighederne fortager selv de fornødne handlinger på forurenerens regning, såfremt et påbud ikke efterkommes. JFL 41, stk. 2 forurening som følge af hærværk, brand m.v. culpabedømmelse af forurening se om man ex har indrettet visse beholdere forsvarligt m.v. Diverse påbud Påbud: Tinglyses på ejendommen 2 former for påbud: Forældelse Påbud, der vedrører undersøgelse af en forurening og påbud, der vedrører oprydning af det forurenende areal. Påbud kan ikke meddeles, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophøret af den produktionsmetode eller anvendelsen af det anlæg, der forårsagede eller kunne forårsage Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 11

12 forureningen. Påbudsretten forældes ikke efter forældelsesloven. Flere forurenere: ( 43) meddeles påbud til dem alle. Påbudet til den enkelte forurener fastsættes under hensyn til den andel af den samlede forurening, som miljømyndigheden vurderer stammer fra den pågældende. Hvis det ikke er muligt at vurdere flere forureneres respektive andele af forureningen Tålepåbud: miljømyndigheden i påbuddene skal lægge til grund, at ligelige andele af forureningen, herunder den forurening der ikke med vished kan henføres til en eller flere forurenere, henføres til disse forurenere. Påbud kan meddeles uanset om forureneren har rådighed over den forurenede ejendom. Hvis ikke rådighed kan miljømyndigheden meddele påbud til den der har rådighed over ejendommen om at tåle at undersøgelser, oprydning eller andre foranstaltninger gennemføres ved forurenerens foranstaltning. Påbuddet er bindende overfor den der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom. ( 44) Ukendt forurener: Hvis myndighederne ikke kan bevise hvem der har forurenet, eller selskabet er væk, skal myndighederne selv betale for oprydningen (se Rockwool-sagen). Undersøgelsespåbud Påbud vedr. oplysninger og undersøgelser udstedes i medfør af 40. Udg.pkt: Modif.: NB!! Det er uklart, hvor konkret en mistanke skal være, førend et påbud er lovligt. Hvis ikke forureningen er forårsaget af påbudsadressaten, har myndigheden PLIGT til at refundere påbudsadressatens undersøgelsesudgifter, jf. 76, stk. 4. Hvis der er gået mindre en 20 år siden forureningen skete kan der pålægges en forurener at betale undersøgelsesudgiften, hvis denne har handlet uforsvarligt mht. til sin viden om forureningen. Udstedelse af undersøgelsespåbud imf af JFL 40, hvis EFTER 1/ hvis FØR finder MBL anvendelse og der kan KUN udstedes påbud, hvis betingelserne efter MBL er opfyldt. Oprydningspåbud Der skal sondres mellem hvornår forureningen har fundet sted. Før 1/ og indtil 1/ kan miljømyndighederne udstede påbud imf af Oliebekendtgørelsens 16 og 22, forudsat at der er handlet uforsvarligt. Efter 1. juli 1994 = + MEL forureneren skal på objektivt grundlag erstatte oprydningsudgifter, hvis virksomheden er omfattet af den tilhørende liste til loven. IKKE tale om nogen hjemmel til at udstede oprydningspåbud, men ALENE til at erstatte SKL (det offentliges) udgifter. Er virksomheden ikke omfattet af loven finder MBL anvendelse. Efter 1. jan = + JFL - Der kan udstedes oprydningspåbud efter 41, stk. 1 og ifølge stk. 3 er forurenerens ansvar ubetinget. Forureningsansvaret påhviler selve virksomheden. Undtagelsen findes i 41, stk. 3, nr. 2. Tålepåbud og foranstaltninger på fremmed ejendom Der kan i medfør af 44 udstedes påbud til en forurener om gennemførelse af undersøgelser og Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 12

13 oprydning, selvom forureneren IKKE er ejer af grunden. En betingelse at der meddeles påbud til den forurenede ejendoms ejer, om at denne skal tåle, at der foretages undersøgelser. Ansvarssuccession: (Egentlig påbudssuccession) Udg.pkt: Modif.: Det følger af JordForeningsLoven 45, stk. 1 og 2 (MBL 83a, stk. 4 og 5), at påbud til en virksomhed i drift om undersøgelser og om oprydning også er bindende for den senere erhverver af virksomheden, såfremt: Påbuddet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efterkommet uanset at efterkommelsen er blevet indskærpet, og forholdet er blevet politianmeldt, Erhvrveren på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide at påbud var meddelt eller forvarslet og Erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efterkomme påbud. Påbud tinglyses på ejendommen - 46 Denne tinglysning er obligatorisk, og det kan derfor være svært at hævde, at man som køber ikke vidste eller burde vide at påbud var meddelt. Ikke afklaret, hvornår der er tale om forsættelse af den eksisterende virksomhed - væsentlige ændringer af produktionen vil muligvis medføre, at der IKKE længere er tale om videreførelse af den eksisterende virksomhed. Endvidere hvis virksomheden fysisk flyttes fra de forurenede lokaliteter, men uden af virksomhedens aktivitet som sådan ændres. SPM: Er der tale om ansvarssuccession?? Nej, der er tale om indtræden i påbud og IKKE i ansvaret som sådan, selvom det måske medfører, at man kommer til at betale (evt. føre regres mod forurener/springende regres.) Derfor er der nærmere tale om PÅBUDSSUCCESSION!! Miljøtilladelser og godkendelser I forholdet til det offentlige, så kan der være en del tilladelser og godkendelser, der skal gå igennem, før overdragelsen kan blive en realitet. Udg pkt er da også, at alle godkendelser og tilladelser skal fornyes ved ejerskifte og udvidelser. Undt er dog Listevirksomheder, hvor tilladelsen følger virksomheden og ikke den fysiske eller juridiske person, der har opnået tilladelsen, og derfor skal der kun fornyes, hvis der bliver udvidet.. Retspraksis Første Cheminova-dom (= Ansvarsgrundlaget er culpa). Dommen fastslog, at ansvarsgrundlaget er culpa og ikke obj ansvar. Der var tale om et depot, der med myndighederne tilladelse var fyldt med kemikalieaffald i perioden 1957 til 1962, og som også havde været brugt af staten selv. Der forelå ikke culpa, da deponeringen skete med miljømyndighedernes tilladelse. U H Rockwool-dommen (= Forureneren er ansvarssubjekt) Dommen konkluderer at en køber der i god tro har erhvervet en af en anden olieforurenet ejendom, ikke kan pålægges at foranstalte ejendommen oprenset for egen regning, hvorfor kommunen kom til at betale, og Rockwool fik en oprenset grund. U H Cheminova 2-dommen (= Miljøansvar forældes fra tidspunktet hvor forureningen ophører) Konkluderede, at miljøansvar forældes efter DK Lov (20 år), hvorfor Cheminova blev frifundet til trods for, at selskabet rent faktisk var fundet ansvarlig for en sket forurening af en grund. Det fastslås i dommen, at forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor forureningen har fundet sted/forureningstilstanden er ophørt. Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 13

14 U V Gram-dommen (= Culpavurderingen skal ske ud fra den viden man havde på forureningstidspunktet) Leje af erhvervslokaler Virksomheden havde i perioden 1963 til 1974 deponeret affaldsprodukter i en nedlagt grusgrav. I midten af 80 erne konstateredes der en betydelig forurening, og der blev herefter anlagt sag mod virksomheden med påstand om, at den skulle godtgøre miljøstyrelsen oprensningsomkostninger. Virksomheden gjorde gældende, at deponeringen var sket med myndighedernes fulde viden og i øvrigt var sket i overenstemmelse med, hvad der på deponeringstidspunktet var sædvanligt i så henseende. Virksomheden blev frifundet, da den ikke havde handlet uagtsomt. Rettigheder og forpligtelser fremgår af: Erhvervslejeloven Lejeaftalen Intertemporale problemer: Det lejeretlige udgangspunkt er, at det er lovgivningen, der gjaldt på aftaletidspunktet, der er afgørende for parternes rettigheder. Af særlig betydning ved en virksomhedsoverdragelse er navnlig følgende punkter: Det lejedes benyttelse. Reetableringsforpligtelser Lejeforholdets løbetid, herunder eventuel uopsigelighed. Lejens størrelse og regulering. Mulighed for afståelse og/eller fremleje. Genindtrædelsesret, køberet og/eller forkøbsret. Afståelsesret ELL 55 Afståelsesret: Lejer af lokaler, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejemålet på uændrede vilkår (afståelsesret) Undtagelse: Udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig dette herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab (Skyldnerskifte) Afståelse Person Selskab sikkerhed selvskyldnerkaution Det gælder også hvis lejer1 er en person og lejer2 er et selskab (med begrænset hæftelse), men lejer1 skal i så fald 1) eje majoriteten af selskabet og 2) stille sikkerhed ved selvskyldnerkaution Genindtrædelsesret: Efter stk. 2 har den oprindelige lejer genindtrædelsesret, såfremt lejemålet med den lejer, der er afstået til, ophører på grund af misligholdelse. Fremlejeret: Kræver aftale! Bestemmelserne er deklaratoriske! Intertemporale problemer Udgangspunkt: Reglerne på aftaletidspunktet, der er afgørende. Intertemporalt problem i relation til afståelse af lejekontrakten: Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 14

15 Før 1. januar 1992, kun afståelse ved særlig aftale herom. Dagældende LL 74 a i perioden 1. januar 1992 til 31. december Afståelse person til selskab - hæftelsesbegrænsning. Man skal stilles lige så godt efterfølgende. (selvskyldnerkaution) Fortolkning af klausuler fra den tid eller før og LL 74 a. U H Ifølge en lejekontrakt indgået i 1972 vedrørende en lejlighed, der skulle anvendes til tandlægevirksomhed, havde tandlæge A uden andre betingelser»ret til afståelse i samme branche på de i nærværende kontrakt anførte vilkår«. Fra 1973 blev tandklinikken drevet i interessentskab mellem tandlæge A og tandlæge B. Da disse i 1990 omdannede interessentskabet til et anpartsselskab, hævede udlejeren lejeaftalen. Overdragelsen af lejemålet til et anpartsselskab fandtes ikke i sig selv at have været i strid med den tillagte afståelsesret, men fandtes - som subsidiært påstået af A og B - at burde betinges af, at disse stillede en bankgaranti svarende til 1 års leje for opfyldelse af selskabets forpligtelser i henhold til lejemålet. U H Ifølge lejekontrakten vedrørende et forretningslejemål var lejeren berettiget til i 10 år at overdrage lejemålet og forretningen til en lejer, mod hvem udlejer ikke kunne fremsætte begrundede indsigelser. Lejeren, der var en enkeltperson, ønskede at afstå lejemålet til et anpartsselskab, som han selv ejede anparterne i, mod bl.a. en bankgaranti for 1 års leje. Udlejerne var berettiget til at modsætte sig anpartsselskabets indtræden som lejer, da den til enhver tid værende udlejer ikke blev tilsikret muligheden for at fremsætte begrundede indsigelser mod nogen senere anpartshaver, og da der ikke var nogen selvstændig sikring imod, at et bestemmende antal anparter blev overdraget efter udløbet af afståelsesrettens 10- års grænse. og kom. Nørgaard i U1996. B 187 ff. Avancebeskatning og afskrivningsret ved afståelse af lejemål Avancebeskatning og genvundne afskrivninger. I tilfælde, hvor S får vederlag ved afståelse af lejede lokaler, skal denne fortjeneste beskattes, jf. AFL 39 eller knytter sig til ombygningsudgifter og lignende, mens 40 knytter sig til selve retten til lejemålet. For erhvervslejere er der mulighed for afskrivning på ombygnings-, forbedrings- og indretnings-udgifter, jf. AFL 39. Omvendt vil K have ret til at afskrive på den udgifter han har haft til S for at få ret til lejemålet, jf. AFL 40, med 1/7 om året i syv år. Driftsmidler og inventar Ingen særlig lovgivning om overgang, dog særlig fokus på: Pantsætning TL. 47, b. stk. 2 Leasingkontrakter ABL. 95 uoverdragelige change of control uopsigelige finansiel leasing. Serviceaftaler uopsigelige uoverdragelige Licensaftaler (IT) ofte uoverdragelige ILF pas på! Køle-og frysehuskæden Claus Sørensen dømt til at betale kr. 1,6 mio. for uberettiget brug af kildekode til et system fra Bording Data erhvervet ved en aktivitetsoverdragelse (VLD ). Afgørelsen er under henvisning til konkrete omstændigheder ændret af Højesteret se UFR H. TL 37 fast ejendom varigt indrettet med en særlig erhvervsvirksomhed for øje panteretten omfatter også driftsinventar og driftsmateriel derfor vær opmærksom på forholdet til panthaverne. Virksomhedspant (se pkt. 6) flydende pant er blevet muligt fra januar Adgang til underpantsætning. OBS på aktivitetsoverdragelser. Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 15

16 Distributionsaftaler Agentrettigheder Lov om handelsagenter og handelsrejsende lov nr / Lovens indeholder bestemmelser om, at en agent i tilfælde af en agenturaftales ophør i visse situationer kan kræve en godtgørelse på op til et års vederlag beregnet på grundlag af agentens gennemsnitlige årlige vederlag i de seneste 5 år. Reglerne er præceptive og direktivbaserede. HAL 30 særlig regel om gyldigheden af konkurrenceklausuler. Konkurrenceklausuler Særlige begrænsninger, 30. Eneforhandlere Debitorer Udgangspunktet er, at en eneforhandler ikke har ret til godtgørelse ved ophør, medmindre der foreligger aftale herom eller helt særlige tilfælde. Gældsbrevsloven, som for så vidt angår kapitel 1 og 3, anvendes analogt på simple fordringer. En overdrager af en fordring indestår for at fordringen består, jf. 9. Overdrageren af et gældsbrev indestår kun for skyldnerens vederhæftighed, når han har påtaget sig det 10. GBL 31, stk. 3: Når en handelsvirksomhed eller en bogføringspligtig erhvervsvirksomhed af anden art overdrages sammen med virksomhedens udestående fordringer, kræves ikke iagttagelse af nogen sikringsakt over for overdragerens kreditorer og omsætningserhververe. (Dog 29 denunciation sikrer fratagelse af betalingslegitimationen) Moms pari uerholdelige fordringer momsrefusionsproblem momslovens 27, stk. 6. man får ikke momsen tilbage på uerholdelige fordringer, jf. nedenfor. U /2H en mængde fordringer blev købt af et konkursbo til en betydelig underkurs. Køber blev nægtet fradrag i momsen for tab på de fordringer, der var erhvervet til underkurs. Uanset dommen følger det af momsvejledningen, at såfremt overdragelsen sker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, og overdragelsen sker til pari, vil køber få fradrag i momsgrundlaget. Valgmuligheder i en aktivitetsoverdragelse Køber overtager fordringerne - evt. således, at sælger indestår for, at disse betales. Sælger beholder fordringerne, men køber forestår inddrivelsen. Sælger beholder fordringerne og forestår selv inddrivelsen. Afgørende for valg af model er dels skatte- og afgiftsmæssige hensyn, men ikke mindst kommercielle overvejelser omkring en hensigtsmæssig inkassopolitik i forhold til virksomhedens kunder. Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 16

17 Moms af overdragelsessummen: Substansmodellen: her er det vigtigt, at man sondrer mellem om der er tale om overdragelse af løsøre eller VO. HR: Momslovens 4: der skal betales afgift af leverancer af varer og tjenesteydelse her i landet med 25 %. U1: ML 13, stk. 1, nr. 11: transaktioner af værdipapirer (aktieoverdragelse) er fritaget for afgift. U2: ML 8, stk.1, 3.pkt: Ikke moms ved overdragelse af aktiver, når det sker som led i en virksomhedsoverdragelse. Der gælder dog her to betingelser: K skal drive momsregisteret virksomhed, er dette ikke tilfældet skal der ved overdragelsen medregnes moms. Det der overdrages skal reelt udgøre en virksomhed. Heri ligger et krav om, at det der overdrages skal udgøre en økonomisk og funktionel enhed, der kan videreføres af K, og hvor S ophører med at drive samme forretning. (Baggrunden for denne bestemmelse er, at staten ellers ville være udsat for en stor risiko, idet den ville risikere, at dens usikrede momskrav hos S ikke kunne inddrives, samtidig med at K efter erhvervelsen af aktiverne får udbetalt/refunderet moms se s. 228 i VO). Af momslovens 8 følger endvidere, at S har pligt til inden 8 dage efter en VO at indsende indberetning herom til T&S. Rådgiverhonorar: Fradrag for moms ved aktivitetsoverdragelser, men formentlig ikke ved aktieoverdragelser (måske dog fradrag efter LL 8 J).) Momsreguleringsforpligtelse efter ML Regler om fradragsretten for den ved købet af investeringsgoder refunderede moms. Den moms som en virksomhed har fået refunderet ved anskaffelsen af et momsbelagt investeringsgode, skal helt eller delvis tilbagebetales til momsmyndighederne, såfremt investeringsgodet overgår til anden anvendelse der medfører mindre eller slet ingen fradragsret for indgående moms, og ændringen i fradragsprocenten for moms overstiger 10 %. ML 43: Ved overdragelse af aktivet skal den ikke-nedskrevne (løftede) del af momsen som udgangspunkt betales. Det gælder dog ikke ved virksomhedsoverdragelser, hvis køber indtræder i momsreguleringsforpligtelsen. Køber skal afgive erklæring om at ville dette over for SKAT, og køber skal have mindst samme fradragsret som sælger. ML 44: Driftsmidler omfattet af 43 (dvs. anskaffelsessum ex. moms større end kr.)reguleres med 20 % p.a., mens fast ejendom reguleres med 10 % p.a. dog 20 % p.a. på reparationsomkostninger. Reguleringsforpligtelsen bortfalder altså efter 5 år henholdsvis 10 år. For debitorer gælder ML 27, stk.6 om momsfradrag for uerholdelige fordringer. Overdrages til kurs pari Konsekvenser for sælger Konsekvenser for køber 1. S har ikke foretaget momsfradrag for tab 2. S har foretaget momsfradrag for tab K betaler kurs pari, og S har derfor ingen risiko for tab Momsfradraget tilbageføres, men dette afdækkes af Købers betaling af kurs pari. Momsfradrag for tab, men har betalt kurspari for tvivlsom fordring Momsfradrag for tab, men har betalt kurspari for tvivlsomfordring Overdrages til underkurs 1. S har ikke foretaget momsfradrag for tab Intet momsfradrag for det tab, der konstateres ved salg til underkurs Intet momsfradrag ved tab, heller ikke for tab udover underkurs.(u h) 2. S har foretaget momsfradrag Det foretagne momsfradrag Intet momsfradrag ved tab, Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 17

18 for tab tilbageføres fuldt ud, selvom der konstateres tab ved salg til underkurs. heller ikke for tab ud over underkurs. Et regneeksempel Ved fradrag i momstilsvaret får man tilbagebetaling krone-for-krone, mens et skattefradrag alene har en værdi svarende til skattebesparelsen typisk 25 %. Såfremt Sælger beholder fordringen, ser regnestykke således ud: Fordringen 125 (salg 100 og moms 25) er uerholdelig. Sælger får 25 tilbage over sit momsregnskab Tabet (100) får Sælger alm. tabsfradrag for (25 %) altså 25 Sælgers nettotab er =75. Såfremt Køber lider tabet på samme fordring: Køber får ikke reduktion af sit momstilsvar og har derfor et tab på 125 og et skattefradrag på 25 % (ca. 31), og nettotabeter ca. 94. Løsningen ved underkurs er enten en ret til tilbagesalg af uerholdelige fordringer hvilket anses for en betinget overdragelse, og sælger bevarer sin fradragsret, eller ikke at overdrage fordringerne, men give køber en oppebørselsfuldmagt, hvilket er hensigtsmæssigt, da Køber så har styr på forholdet til Target-virksomhedens kunder. Virksomhedens pantsætningsmuligheder Ekstra Targetvirksomhedens pantsætningerne er særligt relevant i en Aktivitetsoverdragelse, hvor det forudsættes at køber på Closing får den fulde og frie ejendomsret over den overdragne aktivitet. Folketinget har i juni 2005 vedtaget en lov om indførelse af: Et generelt virksomhedspant (flydende pant) fx varelager Et fordringspant (tinglyst pant i udestående og fremtidige fordringer) Eksisterende muligheder for sikkerhedsstillelse Tingbogen: Bl.a. pant i fast ejendom og ejendomstilbehør Personbogen (underpant): Pant i specificerede løsøre og/eller rettigheder Pant i goodwill og/eller driftsmateriel i virksomheder, der drives fra lejede lokaler Bilbogen: Pant og ejendomsforbehold i indregistrerede biler Andelsbogen: Pant i andelsboliger (pr. 1. januar 2005) Skibs-og flyregisteret: Pant i skibe med tonnage over 5 ton Pant i fly Værdipapircentralen: Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 18

19 Pant i værdipapirer registreret i VP Eksisterende umuligheder for sikkerhedsstillelse Generalpant/flydende pant (pant i en ubestemt flerhed af aktiver) Modif. tilbehørspant efter TL 37 og TL 47 b, stk. 2 (driftsinventar og driftsmateriel) Pant i fremtidige erhvervelser Tinglyst pant i fordringer kun rådighedsberøvelse eller denuntiation Pantsætningsforbud ej mulighed for tinglysning af dette Virksomhedspant Virksomhedspant: Indehaveren af en erhvervsvirksomhed kan ved anvendelse af skadesløsbrev underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver. Fordringspant: Pantsætning af udestående og fremtidige kundefordringer uden meddelelse til debitor. Negativerklæring: Fraskrivelse af retten til at pantsætte aktiver uden samtykke Virksomhedspantet kan omfatte 1. Simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser 2. Lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer 3. Køretøjer, som ikke er og aldrig har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer 4. Driftsinventar og driftsmateriel 5. Drivmidler og andre hjælpestoffer 6. Besætning og 7. Goodwill, domænenavne, rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven Opregningen er udtømmende. Nærmere om reglerne Reglerne gælder kun erhvervsdrivende Virksomhedspant og fordringspant udelukker hinanden dvs. en virksomhed kan ikke stille både virksomhedspant og fordringspant Virksomheds- og fordringspant stilles ikke over for nærtstående (KL 2) I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. omfatter virksomhedspantet ikke aktiver, som indgår i virksomheden efter afsigelse af konkursdekret mv. Virksomhedspant skal respektere Eksisterende sikkerheder Sikkerheder, der forbeholdes og/eller tinglyses, inden aktivet indgår i virksomheden Aktiver, som udskilles ved regelmæssig drift Udlæg, hvis udlægshaveren senest 3 hverdage efter udlæggets foretagelse har givet meddelelse til virksomhedspanthaveren om udlægget Pant i fast ejendom og ejendomstilbehør, jf. TL 37, også selvom pantet i ejendommen er tinglyst senere end virksomhedspantet Materielle aktiver, fast ejendom og miljø, brugsrettigheder, driftsmidler, debitorer 19

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

1.5 Enstemmighed, jfr. Lov om Ejerlejligh. 2/domspraksis

1.5 Enstemmighed, jfr. Lov om Ejerlejligh. 2/domspraksis Tilrettet 2005 Beregninger 1.1 Hans Hansen skal opfylde Landbrugslovens 12 stk. 3 Da han ikke kommer over 100 ha, skal der ikke tages Stilling til fortrinsret til suppleringsjord 7) 1.2 Lov om Ejerlejligheder

Læs mere

Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Tilbudspligt. Erhvervslejeret Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K.

MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll DISPOSITION 1. Sondringen mellem: Offentligretligt påbudsansvar Kortlægning

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Titelblad. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber. Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies.

Titelblad. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber. Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies. Titelblad Titel: Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber Engelsk titel: Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies Vejleder: Louise Faber Retsområde: Lejeret Antal sider:

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Side 1 af 10 Indhold 1. AFTALENS BAGGRUND 3 2. DET OVERDRAGNE 3 3. MEDARBEJDERE 5 4. OVERDRAGELSESSUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6 5. OVERTAGELSESDAGEN 6 6. REFUSIONSOPGØRELSE

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG

www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG 2 [projektejernes navne, adresser og cpr. nr]......... og og.....................,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere