En fundamentalanalyse af det danske aktiemarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fundamentalanalyse af det danske aktiemarked 1988 1998"

Transkript

1 HA 6. Semester Bachelorprojekt Institut for Finansiering Forfattere: Per Frederiksen Martin Jørgensen Vejleder: Jan Bartholdy En fundamentalanalyse af det danske aktiemarked med udgangspunkt i top-down værdiansættelsesprocessen Handelshøjskolen i Århus 2000

2 Indholdsfortegnelse Side 1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING DEN EFFICIENTE MARKEDSHYPOTESE ANDRE AFGRÆNSNINGER TEORIVALG DEN STRUKTURELLE OPBYGNING 8 2. PROCESSEN OG TEORIEN BAG VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDER VÆRDIANSÆTTELSESPROCESSEN MARKEDSNIVEAUET INDUSTRINIVEAUET VIRKSOMHEDSNIVEAUET VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER DIVIDENDEMODELLEN INDTJENINGSMULTIPLIKATORMODELLEN ANDRE VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER MARKEDSNIVEAUET EMPIRISKE ANALYSERESULTATER ØKONOMISKE INDIKATORER, BUSINESS CYCLE OG AKTIEMARKEDET ØKONOMISKE TIDSSERIER OG AKTIEMARKEDET MARKEDSMODELLEN UDVALGTE MARKEDSVARIABLE OG DERES OPERATIONALISERING NIVEAUMODELLEN TIDSSTRUKTUR FOR VARIABLENE I NIVEAU MODELESTIMATION IN AND OUT OF SAMPLE FORECAST DIFFERENCEMODELLEN TIDSSTRUKTUR FOR VARIABLENE I DIFFERENCER MODELESTIMATION ECM-MODELLEN MODELESTIMATION IN SAMPLE FORECAST OUT OF SAMPLE FORECAST RESULTATERNE AF MARKEDSUNDERSØGELSEN 39 78

3 4. INDUSTRINIVEAUET EMPIRISKE ANALYSERESULTATER SAMT TEORIEN BAG INDUSTRIANALYSEN INDUSTRIMODELLEN UDVALGTE BRANCHEVARIABLE OG DERES OPERATIONALISERING DIFFERENCEMODELLEN MODELESTIMATION ECM-MODELLEN MODELESTIMATION IN SAMPLE FORECAST OUT OF SAMPLE FORECAST RESULTATERNE AF INDUSTRIANALYSEN VIRKSOMHEDSNIVEAUET EMPIRISKE ANALYSERESULTATER VIRKSOMHEDSMODELLEN UDVALGTE VIRKSOMHEDSVARIABLE OG DERES OPERATIONALISERING VIRKSOMHEDSMODELLEN DIFFERENCEMODELLEN PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU ECM-MODELLEN IN SAMPLE FORECAST OUT OF SAMPLE FORECAST RESULTATERNE AF VIRKSOMHEDSANALYSEN EFTERRATIONALISERINGER KONKLUSION 75 LITTERATURLISTE APPENDIX 79

4 1. Indledning Tilvejebringelse af den information, som yder indflydelse på aktiekursdannelsen er såvel forvirrende som fascinerende Givet en kurs skal aktien købes, sælges, beholdes eller helt undgås? Fundamentalanalyse er en basal økonomisk indgangsvinkel til værdiansættelse af aktier, som kan agere støttende element til sporing af denne famøse information. I fundamentalanalyser baseres værdien af aktien, i henhold til diverse værdiansættelsesmodeller, på nutidsværdien af fremtidig indtjening, udbyttestrømme eller cash flows. Dette betyder, at aktiens værdi skabes på baggrund af målbare eksplicitte facts, i stedet for de mere uhåndgribelige bløde værdier. En naturlig tilføjelse til fundamentalanalysen er applikation af en statistisk forudsigelsesteknik, nærmere bestemt regressionsanalyse. Denne bruges til skildring af sammenhængen mellem diverse forklarende variable og aktiekursen, hvilket skal danne rammen om skildring af aktiemarkedets forudsigelighed. Ovenstående problematik har været genstand for megen empirisk arbejde. Forudsigelsesteknik har været anvendt siden 1935, hvor J.W Meader publicerede en artikel med følgende ordlyd: A Formula for Determining Basic Values Underlying Common Stock Prices. Heri blev redegjort for en multipel sammenhæng mellem den gennemsnitlige aktiekurs og forskellige forklarende faktorer. Modellen blev valideret med udgangspunkt i det daværende marked (1933) i håbet om at belyse modellens fordele samt ulemper. Modellen viste sig overordentlig brugbar, og hovedparten af de ekstreme differencer mellem de observerede og estimerede aktiekurser viste sig intuitivt forklaret af naturlige sammenhænge. Meader fik øjnene op for, at modellen udelukkende kunne opfange fundamentale værdier, og derfor implicit havde et brist i forhold til de bløde værdier. Trods ovenstående var Meader og resten af finansverdenen på daværende tidspunkt særdeles fornøjet med resultaterne og var overbevist om, at Meader havde udviklet en revolutionerende holdbar model. Desværre var Meaders regressioner af typen Cross Section, hvilket indebar belysning på tværs af virksomhederne år for år i modsætning til tidsserie analyse. Over tiden gav dette ikke overraskende store forskelle mellem koefficienterne i modellen og deraf stor ustabilitet i forudsigelserne. Dette satte pludselig spørgsmålstegn ved anvendeligheden af Meaders arbejde, og han blev år efter år mere og mere misfornøjet. Han konkluderede efter 10 års arbejde i 1940 følgende: If any general conclusion can be drawn from this 10-year series of multiple correlation studies, it is a negative one. The assumption that current dividends and earnings are acceptable criteria of investment value when tested quantitatively by market prices over an extendend period did not yield close or consistent results 1 1 Meader J.W, Stock Price Estimating Formulas, , The Annalyst, 55 (1940), side 890 1

5 1.1 Problemformulering Aktiemarkedet er et uløst mysterium omgivet af en vis aura. Fra tid til anden har markedet været påhæftet diverse betegnelser måske bedst udtrykt ved The Stock Market Volatility Puzzle. Dette udtryk refererer til det utal af perspektiver, metoder samt konklusioner, som mange årtiers arbejde har resulteret i. Charmen ved netop dette marked er måske det faktum, at analyser sjældent munder ud i enslydende konklusioner. Alle finansteoretikere har deres syn på markedet og dets udvikling i henhold til forskellige forudsætninger og data. Det er formentlig tvivlsomt, hvorvidt nogen overhovedet er i stand til at forudsige aktiemarkedet præcist. Med udgangspunkt i ovenstående tænkemåde kan nærværende opgave samles om to problemstillinger. Af højeste prioritet er at give et dyberegående indblik i hvilke underliggende faktorer, der kan forklare kursdannelsen på aktiemarkedet efterfulgt af en evaluering af disse faktorers anvendelighed som forecastværktøj. I et bredere perspektiv tjener opgaven endvidere et vejledende formål i den henseende at agere fundament for senere analyser på området. Dette gøres gennem diskussion af eksisterende empiriske resultater holdt op mod egne erfaringer opnået gennem arbejde med danske data. Arbejdets irritationsmomenter samt opgaveløsers erfaringsberigelse vil afslutningsvis fremgå som et supplement til efterkommeres arbejde med lignende udfordringer. En fremført trefase værdiansættelsesproces søges efterprøvet på danske data, hvilket indebærer en separat værdiansættelse på markeds-, industri- samt virksomhedsniveau. De enkelte analyseniveauer afspejles i særskilt estimerede aktiekursmodeller dannet på baggrund af niveauets fundamentale værdier. I samme anledning valideres modellernes anvendelighed til forudsigelse af aktiekursudviklingen på det respektive niveau. Tænkemåden bag og relevansen af værdiansættelsesprocessen diskuteres i henhold til danske forhold. Ovenstående rekapituleres således: Teoretiske hovedspørgsmål 1. Hvorledes kan værdiansættelseprocessen opbygges? 2. Hvorledes gennemarbejdes fundamentalanalysen? Empiriske hovedspørgsmål 1. Kan udviklingen i aktiekurserne henføres til fundamentale faktorer? I givet fald hvilke? 2. Kan de finansielle teorier om værdiansættelse påvises i praksis? 3. Er aktiekurserne forudsigelig? 4. Kan der opstilles en endelig og tilfredsstillende fundamentalaktiemodel? 2

6 1.2 Afgrænsning Udgangspunktet for nærværende opgave er danske aktieindeks baseret på informationer fra Københavns Fondsbørs i perioden 1988 til Kursdannelsen på markedet er udelukkende søgt forklaret gennem anvendelse af danske fundamentale variable, hvilket implicit har afgrænset opgaven fra udenlandske påvirkninger. Dette betyder, at der ses bort fra påvirkning fra udenlandske aktieindeks såvel verdensøkonomien som helhed. Imidlertid må det forventes, at de overordnede udviklingsrammer for de nationale fundamentale variable til en vis grad lader sig styre af udviklingen i udenlandske forhold, herunder diverse udenlandske aktieindeks samt markante internationale økonomiske faktorer. Heraf kan groft sluttes, at denne indflydelse allerede er indarbejdet i udviklingen i de danske fundamental variable Den efficiente markedshypotese Et ofte omdiskuteret aspekt af den finansielle teori er den efficiente markedshypotese. Denne proklamerer, at aktiekursen ubetinget reflekterer al information 2. Under tiden forekommer hypotesen i tre forskellige afskygninger, som adskiller sig fra hinanden i betydningen af al tilgængelig information. Hypotesen omhandlende (1) den svage form beskriver informationen som de historiske kurser. Dette betyder, at teknisk analyse umuliggøres, idet historisk data ikke vil påvirke aktiekursen i dag, fordi fortidige signaler mister deres effekt eller påvirker aktiekursen i samme øjeblik de offentliggøres. Hypotesen i (2) den semistærke form udvider informationen til at indeholde al offentlig tilgængelig information. Dette informationssæt indeholder, ud over historiske aktiekurser, fundamental information omkring produktsortiment, ledelse, regnskaber, patenter, budgetter og regnskabsmetoder m.v. Den sidste version af hypotesen er (3) den stærke form, som tilsiger, at aktiekurser reflekterer al eksisterende information, som er relevant for virksomheden, herunder også den internt tilgængelige information. Det antages i nærværende opgave, at det danske aktiemarked kan karakteriseres som værende effektiv i den svage form, idet hypotesen om Random Walk 3 accepteres. Dette ses afspejlet ved tilstedeværelsen af enhedsrødder (Unit Root) i de anvendte variable, hvilket kommer til udtryk gennem anvendelsen af forklarende variable i første differencer. Opgaven afgrænses fra test for stationaritet, og det antages derfor, at de udvalgte variable alle er differencestationærer, selvom dette nødvendigvis ikke er tilfældet ifølge Nelson og Plosser (1982). I denne sammenhæng er Jennergren og Toft-Nielsens (1977) afvisning af Random Walk på det danske aktiemarked meget interessant. Set 2 Fama (1970), side En random walk er karakteriseret ved, at ændringen i aktiekursindekset udelukkende består af et stokastisk fejlled som vist i nedenstående formel: Xt = Xt 1 + εt. Hvis aktieindekset kan karakteriseres som en random walk, vil den forventede ændring i aktiekursindekset pr. definition være nul, da den forventede værdi på residualet er nul. Forventningen til den næste periodes aktieindeks vil således være identisk med aktieindekset i dag. 3

7 i lyset af, at denne analyse er udarbejdet umiddelbart efter oliekrisen ( ) samt det faktum, at aktiemarkedet har gennemgået en revolutionerende udvikling siden 1975, er det tvivlsomt om denne hypotese stadigt kan fastholdes. På baggrund heraf må den førnævnte antagelse anses for værende fornuftig. Endvidere understøtter en analyse på danske data for 106 selskaber for perioden den efficiente markedshypotese, idet den konstaterer, at det danske aktiemarked stort set omgående reagerer på fremkomsten af ny information 4. Det afgrænsende element i forhold til denne opgave er markedsefficiens i den stærke form. Hvis en sådan form kan konstateres at være gældende på det danske aktiemarked, giver opgavens forestående analyser ingen mening. Det vil ikke være muligt at foretage profitorienterede analyser, hvis alt information allerede, inden det kommer til offentlighedens kendskab, er indarbejdet i kurserne. Det skal i denne henseende bemærkes, at hvis det danske aktiemarked var efficient i stærkeste form ville alle analysebureauernes arbejde være unødvendigt, hvilket på sin vis retfærdiggøre kommende undersøgelse Andre afgrænsninger I relation til den efficiente markedshypotese ser opgaven endvidere bort fra problematikken omkring transaktionsomkostninger. Enhver transaktion er forbundet med en omkostning, som realistisk set burde indarbejdes i modellerne. Disse transaktionsomkostninger ville eventuelt i nogle tilfælde frarøve profitpotentialet, og dermed ændre på visse konklusioner. Opgaven antager, at der ikke er omkostninger forbundet med købs-/salgssituationer. Givet størrelsen af nutidige transaktionsomkostninger er dette måske et overvurderet problem. En anden afgrænsning i forhold til denne opgave er problemkomplekset vedrørende rationelle kontra irrationelle investorer. De irrationelle investorer betegnes ofte i den finansielle litteratur som noise traders. Denne gruppe af markedsaktører står for en irrationel efterspørgsel, som bevirker, at ændringerne i aktiekurserne ikke udelukkende kan beskrives ud fra fremkomsten af ny information om de fundamentale variable. Opgaven ser endvidere bort fra, at markedsaktørerne har forskellig risikoaversion, forskellige skatteprocenter og i de fleste tilfælde ikke vil ofre de samme ressourcer (tid og penge) på at indsamle og bearbejde den tilgængelige information. Endeligt er det vigtigt at nævne, at markedsniveauet er baseret på kvartalsvise data, mens industri- samt virksomhedsniveauet kun er baseret på årlige data, idet regnskabstallene ikke genereres kvartalsvise. 4 Sørensen, Graabech Bjarne, Regnskabsinformation og aktiemarkedets effektivitet en empirisk analyse, National økonomisk tidsskrift 1982, nr. 2. 4

8 1.3 Teorivalg Det grundlæggende analyseværktøj er den multiple regressionsmodel, der undersøger følgende lineære sammenhæng: P t = α + β X + ε i t t Idet der gennem opgaven opereres med differencestationære processer vil den oprindelige regressionsmodel i niveau undergå en forandring for at imødegå dette. Hvis en sådan korrektion ikke foretages vil de normale t- og F-værdier være uanvendelige. Følgende differencemodel vil derefter være udgangspunktet for en stationær analyse: P t = α + β X + ε i t t Ovenstående model beskriver en sammenhæng, hvor de oprindelige variable er integrerede af første orden I(1). Dette korrigeres ved at ændre variablene til første differencer, hvorved problemerne med enhedsrødder elimineres. I denne opgave vil det medføre, at både aktiekurserne samt de forklarende variable er integrerede af første orden I(1), hvorimod differencerne er stationære. Ovenstående model fanger imidlertid ikke langsigtsinformationen, hvorfor følgende fejlkorrigerede ECM-model estimeres: P t = α + β X + γ + ε i t i ( X t 1 + ϕpt 1 ) t Som det fremgår er både P t samt X t I(1), hvorved P t samt X t er I(0). Med antagelse om, at P t og X t er kointegrede vil (X t-1 +P t-1 ) være I(0), hvorved ovenstående fejlkorrigerede model retfærdiggøres 5. Til forudsætningsanalyse vil de normale værktøjer til multipel regression blive anvendt. Det antages, at E(U i ) samt Cov(U i,x i ) = 0, hvorfor følgende punkter undersøges: Autokorrelation Her vil Durbin-Watson statistikken blive anvendt. Den estimerede værdi opvejes mod den kritiske værdi ifølge DW-fordelingen ved 5% signifikansniveau. Hvis der undersøges for positiv korrelation vil en observeret værdi under den nedre grænse konstaterer positiv autokorrelation, mens en værdi større end den øvre grænse medfører, at hypotesen om positiv autokorrelation afvises med 95% sikkerhed. Tilsvarende kan hypotesen om negativ autokorrelation testes, idet nye grænser for DWstatistikken udregnes som fire minus de gamle grænser. Hvis den observerede værdi befinder sig under den nedre grænse afvises hypotesen om negativ autokorrelation, mens en værdi over den øvre 5

9 grænse fastholder hypotesen. Desværre har DW-statistikken den svaghed, at hvis den observerede værdi falder mellem den nedre og øvre grænse siges testen at være inkonklusiv. Dette kan afhjælpes ved LM-test for autokorrelation, hvilket dog ikke vil benyttes her. En fingerregel siger dog, at når der arbejdes med økonomiske tidsserier kan den øvre grænse anvendes som kritisk værdi. Slutteligt skal der gøres opmærksom på, at ECM-modellen ikke indeholder laggede afhængige variable, hvorfor DW-testen samtidig bruges her 6. Helt præcist er den afhængige variabel i differencer ( P t ) mens den forklarende variabel er i niveau (P t-1 ). Heteroskedasticitet Dette måles ved LM-testoren nr 2, hvor n er stikprøvestørrelsen og R 2 findes ved følgende regression: ε 2 i = α + β X + β i1 i2 X 2 + ν i. Denne værdi sammenholdes med den kritiske værdi fra χ fordelingen med signifikansniveau på 0,05 og antallet af regressorer som frihedsgrader. Hvis den observerede værdi overstiger den kritiske, kan hypotesen om homoskedasticitet afvises med 95% sikkerhed. 2 - Multikollinearitet Multikillinearitet spores gennem VIF-værdier (Variation Inflation Factor). Er disse over 5 betyder det, at 80% af variationen i variablen kan forklares af andre variable i modellen. Hvis denne statistik bliver meget stor vil den aktuelle variabel ikke bibringe modellen med ny information. Multikollinearitet er dog ikke kritisk for denne opgaves forecastmodeller, men alligevel forstyrre tilstedeværelsen heraf helhedsindtrykket af hvilke variable, der har størst indflydelse på aktiekurserne. Normalfordelingsanalyse Om fejlledet følger normalfordelingen anskueliggøres ved hjælp af probitplottet samt histogramanalysen. Klassetest vil kun blive anvendt i tvivlstilfælde. Test for ARCH-effekter Autokorrelationsforudsætningen vil blive undersøgt yderligere, idet en signifikant DW-test kan skyldes tilstedeværelsen af ARCH-effekter 7. Hvis der i følgende simple model kan konstateres en signifikant sammenhæng kan en seriel korrelation ikke henføres til denne effekt 8 : 2 ε t 2 = α 0 + α1 ε t 1 5 Dette er en viderebearbejdning af Maddala, s Se Maddala, s. 248 for diskussion af dette. 7 Se Maddala, s. 264ff. 8 For nærmere diskussion af dette fænomen se Engle (1982). 6

10 Test for manglende variable Ofte forekommer der problemer med de opstillede forecastværktøjer, hvorfor Ramseys test vil blive anvendt til at klarlægge, om dette kan tilskrives manglende forklarende variable i modellen. Følgende procedure gennemføres 9 : 1. Estimer regressionen og gem de forudsagte værdier, p (~ predicted values). 2. Estimer samme regression, men inkluder de estimerede værdier i anden, tredje samt fjerde potens. Disse ekstra forklarende variable vil agere proksy til den manglende variabel. 3. Test hypotesen, at koefficienterne på disse ekstra forklarende variable er nul. I såfald skyldes problemerne ikke ekskludering af variable. Vendepunktsanalyse (graden af overensstemmelse mellem de estimerede og faktiske værdier) Hvor godt de estimerede modeller følger de observerede værdier testes ved Theils U-statistik U = 2 2 1/ n ( Yi Y i ) 1/ n ε i = = 2 2 1/ n Y 1/ n Y 2 ε i 2 i i Yi Denne værdi kan sammenlignes med forklaringsgraden eller rettere P-værdien, idet en lavere værdi afføder en bedre tilpasning til den aktuelle udvikling. Dog skal der ikke konkluderes ukritisk på baggrund af denne værdi, idet et plot af de observerede samt estimerede værdier kan medføre ændrede konklusioner. Dette er især tilfældet ved høje U-værdier, hvor den estimerede model faktisk signalerer hovedparten af vendepunkterne i den observerede udvikling, men ikke følger den faktiske udvikling udsvingsmæssigt. På industri- samt virksomhedsniveauet vil der endvidere blive taget udgangspunkt i en kombineret Cross Section- og tidsserieanalyse. Dette bevirker, at de forklarende variable både har til formål at forklare aktiekursudviklingen indenfor brancherne henholdsvis virksomhederne over tid og forskellene mellem branche- og virksomhedsindeksene. På denne måde valideres de udvalgte variables betydning for aktiekurserne. Modellen opstilles i matrixform, hvor antallet af rækker er lig antallet af industrier/virksomheder ganget med årrækken, og antallet af søjler er lig antallet af forklarende variable. Følgende regressionsmodel opstilles til estimation heraf: P = α + β X + ε it P it i it t for differencemodellen. = α + β X + γ X 1 + ϕp 1 + ε for den fejlkorrigerede model. i it i it it t 9 For yderligere diskussion se Ramsey (1969). 7

11 1.4 Den strukturelle opbygning Dette afsnit har til formål at give et overblik over de kommende kapitler. Efterfølgende kapitel danner grundlag for processen bag den fundamentale værdiansættelsesanalyse. Heri vil der blive redegjort for opbygningen af værdiansættelsesprocessen samt gennemgået de mest anvendte teorier omhandlende værdiansættelse af aktier. Herefter analyseres i henhold til denne værdiansættelsesproces markeds-, industri samt virksomhedsniveauet. Kapitlerne omhandlende analyserne af aktieindeksene på markeds-, industri- samt virksomhedsniveau vil have følgende opbygning: 1. Redegørelse af empiriske undersøgelser omhandlende det respektive emne. 2. Valget af variable på baggrund af ovenstående empiriske resultater samt operationalisering heraf. 3. Præliminær analyse af sammenhængene mellem aktieindeksene og de udvalgte variable. 4. Opstilling af differencemodel samt estimering heraf. 5. Korrektion af differencemodellen ved opstilling og estimering af fejlkorrigeret model (ECM-model). 6. Undersøgelse af den estimerede models tilpasning til den observerede udvikling i aktiekindeksene indenfor analyseperioden (In Sample Analysis). 7. Undersøgelse af den estimerede model som forecastværktøj (Out of Sample Forecast). 8. Afrunding og opsamling på det respektive kapitel. Læseren kan i henhold til ovenstående forvente en udtømmende analyse af eksisterende forskningsresultater på det pågældende område som kapitlet omhandler. Disse undersøgelser vil blive brugt som udgangspunkt for den efterfølgende udvælgelse af relevante variable til analysen. For at læseren kan få et indblik i, hvordan denne udvælgelse har fundet sted, vil en operationalisering af variablene give en forståelse af, hvilke teoretiske sammenhænge variablene skal afspejle og hvilke hypoteser, der indirekte vil blive efterprøvet. Analysen af totalaktieindekset, som findes i kapitlet omhandlende markedsmodellen, differentierer sig fra de efterfølgende kapitler ved at indeholde en præliminær analyse. Denne analyse har til formål at klarlægge den tidsmæssige sammenhæng mellem de forklarende variable og aktieindekset. Dette gøres, idet markedsanalysen behandler makroøkonomiske variable, hvor den tidsmæssige sammenhæng ikke er kendt. Endvidere vil markedsanalysen indeholde en undersøgelse af variablene i niveau, hvilket rent statistisk ikke er korrekt. Dog kan en sådan analyse giver læseren en forståelse af tankegangen gennem nærværende opgave. Ens for alle aktieanalyser er estimationen samt diskussionen af differencemodellen for det 8

12 respektive niveau. Denne differencemodel vil danne grundlag for en fejlkorrigeret model, der restaurerer svaghederne i den kortsigtede differencemodel, idet langsigtstendenserne indarbejdes i modellen. Denne fejlkorrigerede model, eller ECM-model, vil blive undersøgt intensivt, idet dennes forudsagte værdier sammenlignes med de faktiske. Denne metode giver et billede af den estimerede models tilpasningsevne i forhold til den faktiske udvikling på aktiemarkedet. Slutteligt vil den opstillede ECM-model tjene som udgangspunkt for en analyse af modellens forecastevner, idet modellen estimeres over en kortere periode for dernæst at anvende modellens koefficienter til forecast af de efterfølgende år. Resultaterne heraf vil blive afbilledet således, at læseren kan opnå et indblik i, hvor anvendelig variablene er i forecastøjemål. Slutteligt vil kapitlet blive afrundet med en opsummering af de udvalgte variables brugbarhed som forklarende faktorer på aktiekursudviklingen samt et resumé af de fundne resultater i kapitlet. Som perspektiverende afrundingsmoment vil opgaven indeholde en anskueliggørelse af de efterrationaliseringer opgaveløserer har gjort sig under udarbejdelse af opgaven. Disse efterrationalisering indeholder, dels de irritationsmomenter opgaven har forårsaget, dels de erfaringer opgaveløserer har gjort sig. Konstruktivt anvendes dette som oplæg og anbefaling til senere udfordringer på samme område. 2. Processen og teorien bag værdiansættelse af virksomheder Dette kapitel behandler processen og teorien bag, samt diskuterer de teoretiske værktøjer til værdiansættelse af virksomheder; udtrykt gennem det utal af metoder og modeller, som gennem tiderne har påhæftet sig dette aspekt af finansieringsteorien. Situationen er velkendt. Gang på gang stilles man overfor at træffe beslutninger i købs- /salgssituationer på baggrund af en subjektiv vurdering af en vare eller tjenesteydelse. Dette foregår i dagligvareforretningen, ud fra menukortet, eller hos bilforhandleren. Alle steder har man en fornemmelse af, hvad varen eller tjenesten er værd, og holder herefter prisen derop imod. Samme teknik gør sig gældende på aktiemarkedet. Inden en investor beslutter sig for en investering, er det essentielt for vedkommende at være bevidst om det personlige afkastkrav. Dette afkastkrav fastsættes ud fra investeringens tidshorisont, den forventede inflation i perioden, alternativafkastet samt andre usikkerhedsmomenter, der er påhæftet investeringen. Herefter må aktieafkastet opvejes mod det personlige afkastkrav, for derigennem at konstatere om afkastkravet kan modsvares af en eventuel kursstigning eller udbyttestrøm fremprovokeret af en forventet fremtidig indtjening. Tankegangen relateres nøje til proceduren vedrørende værdiansættelsen af aktier, som herunder gennemgås. 9

13 2.1 Værdiansættelsesprocessen Værdiansættelsen kan opbygges på to måder. Enten med udgangspunkt i (1) en trefase top-down analyse eller i henhold til (2) en bottom-up analyse. Forskellen på de to processer ligger i erkendelsen af en akties påvirkning af industri- og markedsfaktorer. I trefase top-down analysen formodes både markedet og industrien at have signifikant indflydelse på den enkelte virksomheds præstationer, mens fortalere for bottom-up analysen tror på eksistensen af individuelle aktier, som generelt blot enten er under- eller overvurderet, men på ingen måde signifikant lader sig påvirke af markeds- eller industrifaktorer. Det bør bemærkes, at begge metoder med succes hyppigt er anvendt 10. Denne opgave koncentreres om trefase top-down analysen grundet dens empiriske understøttelse. Begge metoder kan anvendes, men trefase top-down analysen synes mest logisk, intuitiv og tiltalende ud fra det argument, at enhver værdiansættelse bør bygges op om virksomhedens fundamentale forhold samt omgivelser. Det er velkendt, at værdien af en virksomhed primært drives af profitpotentialet samt risikokarakteristika, men i næsten lige så høj grad er afhængig af den generelle økonomiske situation samt industrifaktorers indflydelse. Formålet med processen er at skildre og inkorporerer faktorer fra markeds- og industriniveau i analysen, hvorved en mere underbyggende værdiansættelse skabes. Selvom en virksomhed er udstyret med alle forudsætninger, der skal til for at skabe en god forretning, er det ikke altid en selvfølge, at den vil få succes. Dette kan skyldes tilfældigheder eller at virksomheden befinder sig i hæmmende omgivelser. At starte virksomhed under recession er vanskeligt, fordi omgivelserne (kunder) er gearet anderledes end under optur. Den samme virksomhed (aktie) vil derfor ikke have samme attraktionsværdi under økonomisk nedtur som tilfældet er modsat. Konceptionen med netop en trefase top-down værdiansættelsesproces kan måske undre. Følgende skal diskutere nogle forhold, som kan retfærdiggøre denne tredeling, hvilket i øvrigt er inspireret af Frank K. Reilly 11 jf. figur Markedsniveauet Medtagelsen af markedsniveauet retfærdiggøres af de makroøkonomiske faktorer, som utvivlsomt på forskellig vis påvirker virksomhederne. Penge- og finanspolitik er en vigtig faktor ved analyse af den generelle økonomisk situation. Disse økonomiske forhold influerer samtlige industrier og herunder alle virksomheder. Gennem finanspolitikken reguleres skatteforhold samt offentlig forbrug, hvor ekspansiv politik påvirker forbruget og dermed aktiviteten i virksomhederne positivt. Pengepolitikken har tilsvarende økonomiske effekter, idet der gennem regulering af pengemængden samt renteniveauet opnås dæmpende eller motiverende forhold, som påvirker virksomhederne. Eksempelvis vil en renteforøgelse direkte påvirke virksomhedernes renteomkostninger, mens 10 Robert G. Hagstrom Jr.., The warren buffett way Frank K. Reilly and Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, Kapitel

14 virksomhedernes salg indirekte påvirkes gennem forbrugernes faldende forbrug forårsaget af meromkostninger i forbindelse med låntagning. Derudover kræver enhver analyse overvejelser vedrørende inflation, da dette har effekt på forbrugssamt opsparingsadfærd blandt forbrugere og virksomheder. Ingen virksomhed kan se sig fri for påvirkning af ovenstående makroøkonomiske faktorer, hvorfor disse bør klarlægges inden påbegyndelse af industrianalysen. Anlægges et mere internationalt investeringsperspektiv bruges øverste niveau i værdiansættelsesprocessen til at spore investeringsfavorable lande. Er der udpræget recession forventes alle virksomheder under en kam gennemsnitligt at klare sig dårligt udtryk gennem forventet faldende eller stagnerede aktiekurser. Landet er derfor muligvis ikke attraktivt som investeringsobjekt. Figur 2.1 Oversigt over værdiansættelsesprocessen Markedsanalyse Udvælgelse af marked blandt forskellige lande Industrianalyse Udvælgelse af branche i henhold til markedsanalysen Virksomhedsanalyse Udvælgelse af virksomhed indenfor branchen Industriniveauet Det andet trin i trefasemodellen er industriniveauet, som i henhold til markedsforholdene analyseret ovenfor, bør bruges til identifikation af investeringsfavorable brancher. Berettigelsen af industrianalysen forklares af det faktum, at investorer hyppigt fokusere på brancher for herigennem at spore momentane og ikke mindst fremtidige favorable investerings og risikokarakteristika. Dette gøres i håbet om at identificere brancher, som på sigt vil udvikle sig gunstigere end gennemsnittet. Berettigelsen er naturligvis betinget af, at der er en forholdsvis stor variation i afkastet fra branche til branche, hvilket kan henføres til forskelle i fundamentale faktorer. Med andre ord ville det være meningsløst at iværksætte en industrianalyse, såfremt markedet og heri alle brancher havde samme udviklingstendenser. De faktorer, som eksempelvis kan påvirke branchen er strejker, import- samt eksportkvoter og skatter eller anden offentlig regulering. Umiddelbart synes det logisk, at industrier bliver påvirket forskelligt af forholdene diskuteret på markedsniveau. Dette bunder blandt andet i branchernes individuelle placering i livscyklen samt deres særegne karakteristika. Nogle brancher er cykliske, hvor eksempelvis byggebranchen er specielt begunstiget under opgang, mens de omvendt er kraftigt påvirket under recession. Omvendt har andre non-cykliske brancher ikke i samme grad tendens til at blive influeret af den makroøkonomiske udvikling. Enkelte brancher, indeholdende multinationale selskaber, er naturligvis ikke kun påvirket af hjemlandets økonomiske situation, men samtidig verdensøkonomien. 11

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser Mikael Deigaard Morten Stig Østergaard Hansen Vejleder: Jan Bartholdy Test af børsintroduktioners afkastperformance på det skandinaviske

Læs mere

Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S

Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S HD-Finansiering 8. semester 2008 Forfattere: Vejleder: Klaus Naur Kristensen Mads Borgensgaard Nicolai Borcher

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Value investering på det danske aktiemarked

Value investering på det danske aktiemarked Kandidatafhandling Cand. Merc. FIR Copenhagen Business School Value investering på det danske aktiemarked -Value investment in the danish stock market Forfattere: Anders Grøndahl 151281- Vinh Hanh Tao

Læs mere

Teknisk analyse. HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut

Teknisk analyse. HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut Forfattere: Thomas Zefting Thiesen Christian Rydiger Jepsen Vejleder: Otto Friedrichsen Teknisk analyse Er det muligt at skabe et overnormalt

Læs mere

Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet

Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Problemområde Den seneste udvikling på verdens aktiemarkeder... 4 1.2. Problemformulering... 7 1.3. Afgrænsning...

Læs mere

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009 Bachelorafhandling HA-almen Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tine Stilling Olesen Vejleder: Peter Brink Madsen Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S HA-almen Forfattere: 6. semester Simon Mikkelsen Bachelorafhandling Søren Young Meller Vejleder: Finn Schøler Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S Handelshøjskolen i Århus Maj 2010

Læs mere

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning Bachelorafhandling HA- almen 6. semester Forfatter: Camilla Knudsen Anslag ekskl. mellemrum: Vejleder: 96.173 Carsten Tanggaard Institut for økonomi Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

Forecasting og aggregeret produktionsplanlægning

Forecasting og aggregeret produktionsplanlægning HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Erhvervsøkonomisk Institut Projektnummer: 13,76 Opgaveskrivere: Jeanette Bomholdt Nielsen Louise Mosegaard Harder Vejleder: Erland Hejn Nielsen Forecasting og aggregeret

Læs mere

Michael Hartung Mortensen (MM75501) Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden

Michael Hartung Mortensen (MM75501) Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden Forfattere: Jeppe Vissing (JV75369) & Michael Hartung Mortensen (MM75501) Vejleder: Nicolai Borcher Hansen Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden Aarhus School of Business Forår 2009

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S (Strategic analysis and valuation of Royal Unibrew A/S) Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc. Finansiering og Regnskab 30.

Læs mere

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Kandidatafhandling af: Casper Hummelgaard, Cand.merc.(jur.) Lasse Pedersen, Cand.merc.(jur.) Økonomisk vejleder: Finn Østrup, CKK

Læs mere

En vurdering af renterisikoen ud fra horisontafkastet

En vurdering af renterisikoen ud fra horisontafkastet HA almen 6. Semester Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Forfattere Line Maria Christensen Anne Frøkjær Vejleder Frank Pedersen - Illustreret ved case-virksomheden Fast Ejendom Handelshøjskolen

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt Afgangsprojekt, HD 2. del i Finansiering Aflevering 14. maj 2012

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

En Værdiansættelse af Coloplast A/S

En Værdiansættelse af Coloplast A/S Afgangsprojekt, HD Finansiering Institut for Finansiering Copenhangen Business School, maj 2012 En Værdiansættelse af Coloplast A/S Udarbejdet af: Martin Bay Hansen Vejleder: Carl Agerbech Petersen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere