Uddannelse 2001:1. Indholdsfortegnelse. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse 2001:1. Indholdsfortegnelse. Indledning"

Transkript

1 Uddannelse 2001:1 Elever og studerende fra Grønland ved de faglige grunduddannelser, mellemuddannelser og videregående uddannelser i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/ /01 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Indhold og datagrundlag... 2 Påbegyndte uddannelsesforløb... 3 Afbrudte uddannelsesforløb... 5 Fuldførte uddannelsesforløb... 7 Igangværende uddannelsesforløb... 9 Metode Indledning Publikationen dækker uddannelser i Danmark samt universitetsuddannelserne ved Ilisimatusarfik Uddannelsesforløb henholdsvis personer Denne publikation indeholder statistik over elever og studerende fra Grønland, der studerer eller har studeret ved en faglig grunduddannelse, mellemuddannelse og/eller en videregående uddannelse i Danmark og/eller ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, i perioden 1980/ /01. I publikationen er ikke medtaget studieforberedende undervisning samt kursus- og efteruddannelser, og enkeltfagsstuderende ved Ilisimatusarfik. Publikationen belyser udviklingen i antallet af påbegyndte, afbrudte, gennemførte og aktive uddannelsesforløb. Som noget nyt i uddannelsesstatistikken er der medtaget oversigter over hvor mange personer uddannelsesforløbene fordeler sig på. En uddannelse kan godt være opdelt i flere forløb, hvor den studerende eksempelvis veksler mellem skoleophold og praktik der vil derfor altid være flere forløb end personer. Antallet af personer synes dog at være det mest interessante i den brede samfundsmæssige sammenhæng, da antallet af personer med en bestemt uddannelse siger noget om hvor mange, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. Antallet af forløb vil ikke kunne give denne information. Ved Grønlands Hjemmestyres overtagelse af erhvervsuddannelsesområdet i 1981 blev det politisk vedtaget, at alle erhvervsmæssige grunduddannelser så vidt muligt skulle gennemføres i Grønland. Nedgangen i antallet af påbegyndte, afbrudte, gennemførte og aktive uddannelsesforløb bør ses i sammenhæng med hjemtagelsen af disse uddannelser fra skoleåret 1988/89. Hovedparten af de faglige grunduddannelser fungerer som vekseluddannelser, hvor eleven veksler mellem teori på erhvervs- eller brancheskolen og praktik, hvorimod mellemuddannelserne er mere tekniske/teoretiske. De videregående uddannelser foregår hovedsageligt på danske universiteter, ingeniør- eller handelshøjskoler, men med en tendens til, at flere studerende vælger en uddannelse ved Ilisimatusarfik. Side 1

2 Indhold og datagrundlag Analysen af udviklingen inden for de faglige grunduddannelser, mellemuddannelserne og de videregående uddannelser i Danmark samt universitetsuddannelserne ved Ilisimatusarfik, er baseret på dataudtræk fra Hjemmestyrets Danmarkskontors elevregister og Ilisimatusarfiks studenterregister. Disse registre indeholder oplysninger om personer, der har været eller er under uddannelse enten i Danmark eller ved Ilisimatusarfik. Et elevregister vil typisk indeholde oplysninger som: Personnummer Uddannelseskode Uddannelsessted Startdato Slutdato (eventuelt forventet slutdato) Status Forskellen på antal personer og antal uddannelsesforløb Skema 1 Dataudtrækkene indeholdt, for perioden 1980/ /01, uddannelsesforløb fra Danmarkskontorets register og 287 fra Ilisimatusarfiks register. Antallet af personer der optræder i registrene er henholdsvis personer under uddannelse i Danmark og 180 ved Ilisimatusarfik. Forklaringen på dette er, at én person kan optræde med flere forløb, hvis personen har taget flere uddannelser, har afbrudt en eller flere uddannelse og evt. efterfølgende har begyndt på èn anden, jf. skema 1. Oversigt over en fiktiv persons uddannelsesforløb Obs.nr. Udd.kode Udd.navn Startdato Slutdato Status Folkeskolelærer 01/08/ /11/1982 Afbrudt Folkeskolelærer 01/08/ /06/1989 Eksamen Samfundsfag, bach. 01/09/ /06/1998 Eksamen Samfundsfag, kand. 01/09/ /06/1999 Orlov Samfundsfag, kand. 01/09/ /06/2001 Aktiv Skema 1 giver et eksempel på hvordan én uddannelsessøgende kan optræder i registeret. Personen er registeret med i alt fem forløb, og vil kun tælle som én i de tabeller, hvor antallet af personer opgøres, men vil tælle flere gange i tabeller over uddannelsesforløb. Personen vil for eksempel optræde med tre forløb i tabellen med påbegyndte uddannelsesforløb, et for hver uddannelseskode. Videre vil personen optræde en gang i tabellen med afbrudte forløb, i tabellen over fuldførte forløb samt i tabellen over aktive forløb. I tabellen over personer, der har fuldført en uddannelse, vil det være den højeste uddannelse der, opgøres, da det er på dette niveau, personen er tilgængelig for arbejdsmarkedet. Udvalgsmetode og valideringsproces af dataudtrækkene beskrives nærmere i afsnittet om metode. Side 2

3 Påbegyndte uddannelsesforløb Tabel 1 Antal personer der har påbegyndt en uddannelse i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/ /01 Startår Danmark Ilisimatusarfik I alt / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / har påbegyndt en uddannelse i Danmark og 180 har påbegyndt en uddannelse ved Ilisimatusarfik påbegyndte et uddannelsesforløb i Danmark Tabel 1 viser antallet af personer, der har påbegyndt en uddannelse i Danmark eller ved Ilisimatusarfik i perioden 1980/ /2001. I Danmark har personer påbegyndt en uddannelse, heraf har 429 påbegyndt i skoleåret 1980/81, som var det år med den største tilgang til uddannelserne i Danmark i perioden. Antallet af personer, der påbegynder uddannelse i Danmark, er forholdsvis højt indtil STI-reformen i skoleåret 1988/89. Efter denne reform er der færre, der har påbegyndt uddannelse i Danmark, da de fleste uddannelser inden for de faglige grunduddannelser i dag er hjemtaget til Grønland. Antallet af studerende, der har valgt at starte på en uddannelse ved Ilisimatusarfik, har været jævnt stigende over årene med flest optagne i skoleåret 1999/00 med 30 studerende fordelt på universitetets fire institutter. Som det fremgår af tabel 2, har antallet af påbegyndte uddannelsesforløb i den analyserede periode ligget mellem om året med 445 uddannelsesforløb som det højeste i skoleåret 1983/84 og 210 som det laveste i skoleåret 1989/90. Disse fordeler sig med 51 pct. på faglige grunduddannelser, 26 pct. på mellemuddannelser og 23 pct. på de videregående uddannelser. Efter hjemtagelsen af de faglige grunduddannelser er antallet af påbegyndte uddannelsesforløb i Danmark inden for de faglige grunduddannelser naturligt faldet. Specielt ses dette i antallet af påbegyndte uddannelsesforløb inden for handel og kontor, som i begyndelsen af den analyserede periode (1980/ /90) var det mest søgte uddannelsesområde med 51 pct. af alle påbegyndte faglige grunduddannelsesforløb. Efter STI-reformen trådte i kraft i skoleåret 1988/89, oplevede området en kraftig nedgang med en andel på 6 pct. af alle påbegyndte grunduddannelser i Danmark (1990/ /01). En tilsvarende udvikling ses inden for jern- og metaluddannelserne, men her er antallet af uddannelsesforløb nået op på samme niveau i sidste halvdel af 1990 erne. Antallet af påbegyndte uddannelsesforløb inden for mellemuddannelserne har i perioden varieret fra 111 i skoleåret 1999/00 til 54 i skoleåret 1995/96. På dette niveau har de mest søgte uddannelser været de mellemtekniske uddannelser, med 888 påbegyndte uddannelsesforløb i alt, efterfulgt af handel, edb mv. samt sundhedsuddannelserne med henholdsvis 323 og 210 påbegyndte uddannelsesforløb i alt. Side 3

4 Antallet af påbegyndte uddannelsesforløb på de videregående uddannelser i Danmark er steget fra 22 i skoleåret 1980/81 til 134 i skoleåret 1992/93, mens tallet ligger omkring 300 de sidste år. På universiteterne har i alt 487 påbegyndt et uddannelsesforløb indenfor det samfundsvidenskabelige område 31 pct. af alle påbegyndte videregående uddannelsesforløb i perioden. 204 forløb er påbegyndt indenfor det humanistiske område og 183 indenfor det naturvidenskabelige område. På handelshøjskolerne er der i alt påbegyndt 230 uddannelsesforløb, på ingeniøruddannelserne i alt 182. og 287 påbegyndte uddannelsesforløb ved Ilisimatusarfik Fra tabel 2 ses endvidere udviklingen i antallet af påbegyndte uddannelsesforløb ved Ilisimatusarfik i perioden 1986/ /01. I alt 287 forløb blev påbegyndt i den analyserede periode og disse fordeler sig med 31 pct. på en basisuddannelse (obligatorisk indtil 1995), 29 pct. ved Institut for Administration, 23 pct. på Institut for Kultur og Samfund, 13 pct. ved Institut for Grønlandsk og 4 pct. på Institut for Teologi. Basisuddannelsen ved Ilisimatusarfik var tidligere en obligatorisk del af universitetsuddannelsen. I dag er denne flyttet, så den ligger ind under de enkelte institutter. Dette forklarer nedgangen i uddannelsesforløb i denne gruppe. Personer, der har påbegyndte studieforløb før 1995/96, hvor den nye studieordning uden basisuddannelse trådte i kraft, vil, selvom man har afbrudt, også efterfølgende optræde under basisuddannelsen. Dette er forklaringen på, at der findes forløb påbegyndt efter 1995/ 96 som stadig er tilknyttet basisuddannelsen. Tabel 2 Antal påbegyndte uddannelsesforløb i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/ /01 Startår I alt 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Kompetencegivende uddannelser i alt Faglige grunduddannelser i alt Jern & Metal Bygge & Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel Søfart & Fiskeri Landbrug mv Social & Sundhed Grafiske fag Servicefag Mellemuddannelser i alt Læreruddannelser Pædagogiske uddannelser Sociale uddannelser Sundhedsuddannelser Levnedsmiddeluddannelser Handel, edb mv Mellemtekniske uddannelser Fiskeritekniske uddannelser Trafik, Kommunikation & Navigation Kunst, Kultur & Medier Videregående uddannelser i alt Naturvidenskabelige uddannelser Idræt Medicin Psykologi Samfundsvidenskabelige uddannelser Humanistiske uddannelser Teologi Andre universitetsuddannelser Landinspektør Ingeniøruddannelser Handelshøjskoleuddannelser Landbohøjskole Arkitektskole Tandlægehøjskole Ilisimatusarfik i alt Basisuddannelse Institut for Administration Institut for Kultur og Samfund Institut for Grønlandsk Institut for Teologi Side 4

5 Afbrudte uddannelsesforløb afbrudte uddannelsesforløb i Danmark Af tabel 3 fremgår det, at antallet af afbrudte uddannelser i skoleårene er faldet de senere år sammenlignet med de første år i den betragtede periode. De afbrudte uddannelsesforløb fordeler sig med 37 pct. på faglige grunduddannelser, 36 pct. på mellemuddannelserne og 27 pct. på de videregående uddannelser. Antallet af afbrudte uddannelsesforløb inden for de faglige grunduddannelser har varieret fra 7 i skoleåret 1997/98 til 99 i skoleåret 1983/84. På de faglige grunduddannelser har der hyppigst været afbrudte uddannelsesforløb indenfor handel- og kontorområdet ca. 31 pct. af alle afbrudte faglige grunduddannelsesforløb sker her. Dernæst følger uddannelser indenfor jern og metal samt bygge og anlæg med henholdsvis 20 pct. og 13 pct. af alle afbrudte uddannelsesforløb. Antallet af afbrudte uddannelsesforløb indenfor mellemuddannelserne i Danmark har i perioden varieret fra 17 i skoleårene 1990/91 og 1995/96 til 58 i skoleåret 1982/83. På mellemuddannelserne er det primært de mellemtekniske uddannelsesforløb, der afbrydes 397 har afbrudt en uddannelse, hvilket er 58 pct. af alle afbrudte mellemuddannelsesforløb. Dernæst følger uddannelsesforløb indenfor handel, edb mv. med 17 pct. Antallet af afbrudte uddannelsesforløb blandt de videregående uddannelser i Danmark har været varierende med 6 afbrudte uddannelser i skoleåret 1980/81 og 47 i skoleåret 1993/94. Dette tal er naturligt afhængigt af antallet af påbegyndte uddannelsesforløb. På universiteterne er samlet 158 uddannelsesforløb afbrudt indenfor de samfundsvidenskabelige uddannelser 30 pct. af alle afbrudte videregående uddannelsesforløb. Dernæst følger uddannelsesforløb indenfor handelshøjskoleområdet og de humanistiske uddannelser med henholdsvis 17 pct. og 13 pct. 64 afbrudte forløb ved Ilisimatusarfik Antallet af afbrudte forløb ved Ilisimatusarfik er steget i takt med antallet af påbegyndte forløb over årene. Dog skal nævnes, at ved Ilisimatusarfik forbliver man tilmeldt indtil man selv afmelder sig. For at få et overblik over antallet af afbrudte uddannelsesforløb, har Grønlands Statistik defineret et uddannelsesforløb som værende afbrudt, hvis der ikke har været studieaktivitet de tre seneste år, og der ikke er givet orlov. Dette er uddybet i afsnittet om metode. I alt 64 uddannelsesforløb blev afbrudt ved Ilisimatusarfik i den analyserede periode. Disse fordeler sig med 48 pct. på basisuddannelsen, 19 pct. ved Institut for Administration, 17 pct. ved Institut for Kultur og Samfund, 9 pct. ved Institut for Grønlandsk og 6 pct. ved Institut for Teologi. Det høje antal afbrydelser på basisuddannelserne 31 afbrudte uddannelsesforløb - kan forklares ved, at mange søger til universitetet, men efter en kort tid finder ud af, at det ikke er det rigtige for dem og derfor afbryder. Antallet af afbrudte forløb på det samfundsvidenskabelige område 23 afbrudte uddannelsesforløb hænger sammen med, at der her også er det største antal påbegyndte forløb. Side 5

6 Tabel 3 Antal afbrudte uddannelsesforløb i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/ /01 I alt Uoplyst 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Komptencegivende uddannelser i alt Faglige grunduddannelser i alt Jern& Metal Bygge & Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel Søfart & Fiskeri Landbrug mv Social & Sundhed Grafiske fag Servicefag Mellemuddannelser i alt Læreruddannelser Pædagogiske uddannelser Sociale uddannelser Sundhedsuddannelser Levnedsmiddeluddannelser Handel, edb mv Mellemtekniske uddannelser Fiskeritekniske uddannelser Trafik, Kommunikation & Navigation Kunst, Kultur & Medier Videregående uddannelser i alt Naturvidenskabelige uddannelser Idræt Medicin Psykologi Samfundsvidenskabelige uddannelser Humanistiske uddannelser Teologi Ingeniøruddannelser Handelshøjskoleuddannelser Landbohøjskole Arkitektskole Tandlægehøjskole Uoplyst i alt Ilisimatusarfik i alt Basisuddannelse Institut for Administration Institut for Kultur og Samfund Institut for Grønlandsk Slutår Institut for Teologi Side 6

7 Fuldførte uddannelsesforløb Tabel 4 Antal fuldførte uddannelsesforløb i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/ /01 I alt 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Kompetencegivende uddannelser i alt Faglige grunduddannelser i alt Jern & Metal Bygge & Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel Søfart & Fiskeri Landbrug mv Social & Sundhed Grafiske fag Servicefag Mellemuddannelser i alt Læreruddannelser Pædagogiske uddannelser Sociale uddannelser Sundhedsuddannelser Levnedsmiddelsuddannelser Handel, edb mv Mellemtekniske uddannelser Fiskeritekniske uddannelser Trafik, Kommunikation & Navigation Kunst, Kultur & Medier Videregående uddannelser i alt Naturvidenskabelige uddannelser Medicin Psykologi Samfundsvidenskabelige uddannelser Humanistiske uddannelser Teologi Områdestudier Ingeniøruddannelser Handelshøjskoleuddannelser Landbohøjskole Arkitektskole Tandlægehøjskole Slutår Uoplyst i alt Ilisimatusarfik i alt Basisuddannelse Institut for Administration Institut for Kultur og Samfund Institut for Grønlandsk Institut for Teologi fuldførte uddannelsesforløb i Danmark Tabel 4 viser de fuldførte erhvervsuddannelsesforløb i Danmark og ved Ilisimatusarfik. Antallet af fuldførte uddannelsesforløb i Danmark inden for gruppen af faglige grunduddannelser varierer fra 18 i 1982/83 til 1 i 1980/81. De fuldførte uddannelsesforløb fordeler sig i den analyserede periode med 52 pct. på mellemuddannelserne, 30 pct. på de videregående uddannelser og 19 pct. på de faglige grunduddannelser. Indenfor de faglige grunduddannelser har et uddannelsesforløb inden for handel- og kontorområdet været det hyppigst fuldførte med 61 fuldførte uddannelsesforløb 29 pct. af de faglige grunduddannelser. Dernæst følger bygge- og anlægsområdet med 22 pct. og levnedsmiddeluddannelserne med 16 pct. Antallet af fuldførte uddannelsesforløb på mellemuddannelserne har været mere stabil i den analyserede periode end ovennævnte uddannelsesgruppe. I alt 585 uddannelsesforløb er blevet fuldført, med flest fuldførte uddannelsesforløb indenfor de mellemtekniske uddannelser, Side 7

8 hvor 231 har fuldført et uddannelsesforløb: 39 pct. mens 18 pct. har fuldført et forløb indenfor handel, edb mv. og 16 pct. har fuldført et forløb indenfor sundhedsområdet. På de videregående uddannelser er antallet af fuldførte uddannelsesforløb steget og har ligget i overkanten af 20 fuldførte forløb årligt siden skoleåret 1992/93. Samlet står denne gruppe for 339 fuldførte uddannelsesforløb. De samfundsvidenskabelige uddannelser samt handelshøjskoleuddannelserne tæller begge 24 pct. af de fuldførte uddannelsesforløb blandt de videregående uddannelser. Dernæst følger ingeniøruddannelserne med 19 pct. 92 fuldførte uddannelsesforløb ved Ilisimatusarfik 1,4 fuldførte forløb pr. person der har taget en uddannelse i Danmark 837 personer har fuldført en uddannelse i Danmark Af tabel 4 ses endvidere antallet af fuldførte uddannelsesforløb ved de fire institutter og ved basisuddannelsen ved Ilisimatusarfik. Disse forløb fordeler sig med 45 pct. på basisuddannelsen,22 pct. ved Institut for Administration, 17 pct. ved Institut for Kultur og Samfund, 14 pct. ved Institut for Grønlandsk og 9 pct. ved Institut for Teologi. Igen kan fordelingen knyttes til fordelingen af antallet påbegyndte uddannelsesforløb, med flest ansøgere til samfundsvidenskabelige uddannelser, jf. tabel 1. I tabel 5 er antallet af personer der har fuldført et uddannelsesforløb, opgjort efter den højeste uddannelse, der er færdiggjort. Antallet af personer der har fuldført en uddannelse og antallet af fuldførte uddannelsesforløb er ikke det samme, da en person kan have fuldført flere uddannelsesforløb. Eksempelvis kan en person starte med en faglig grunduddannelse og derefter gå videre og fuldføre en mellemuddannelse. Et andet eksempel vil være en person der påbegynder en universitetsuddannelse tager en bachelorgrad og senere tager kandidatgraden. Ved at tage den højeste fuldførte uddannelse fås et klarere billede af hvor mange personer, der er tilgængelige for arbejdsmarkedet indenfor de forskellige områder. Antallet af personer der har fuldført en erhvervsuddannelse i Danmark i den analyserede periode er 837. Fordelt på de forskellige grupper viser dette, at 48 pct. af personerne har en mellemuddannelse som den højest fuldførte uddannelse, 30 pct. en videregående uddannelse og 22 pct. har en faglig grunduddannelse som den højeste fuldførte uddannelse i Danmark. I gruppen af faglige grunduddannelser var der indenfor handel- og kontorområdet 57 personer: 31 pct., med fuldført uddannelse. Dernæst følger jern- og metalområdet og levnedsmiddelområdet med henholdsvis 18 pct. og 17 pct. På mellemuddannelserne har i alt 403 personer højeste fuldførte uddannelse med flest personer uddannet i skoleåret 1995/96 med 32 og færrest i skoleåret 1980/81 med 3. Flest personer har taget højeste fuldførte uddannelse indenfor det mellemtekniske område, 140 personer 35 pct. efterfulgt af uddannelser indenfor sundhedsområdet og handel, edb mv. med henholdsvis 21 pct. og 14 pct. På de videregående uddannelser har i alt 250 personer den højest fuldførte uddannelse, flest har fuldført en uddannelse indenfor ingeniøruddannelserne, 61 personer i overkanten af 24 pct. og dernæst følger de samfundsvidenskabelige uddannede med 59 personer i underkanten af 24 pct. Også indenfor handelshøjskoleområdet er der relativt mange, 43 personer eller 17 pct. af de fuldførte forløb blandt de videregående uddannelser. 3,2 fuldførte forløb pr. person der har taget en uddannelse ved Ilisimatusarfik 29 personer havde, ved tidspunktet for udtrækket fra Ilisimatusarfiks register (ultimo februar), fuldført en uddannelse ved Ilisimatusarfik. 45 pct. 13 personer havde fuldført en uddannelse ved Institut for Administration, 17 pct. 5 personer havde fuldført en uddannelse ved Institut for Kultur og Samfund, 31 pct. 9 personer havde fuldført en uddannelse ved Institut for Grønlandsk, medens 7 pct. 2 personer har fuldført en uddannelse ved instituttet for Teologi. Side 8

9 Tabel 5 Antal personer fordelt efter højest fuldførte uddannelser i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/ /01 Slutår I alt 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Kompetencegivende uddannelser i alt Faglige grunduddannelser Jern & Metal Bygge & Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel Søfart & Fiskeri Landbrug mv Social & Sundhed Grafiske fag Servicefag Mellemuddannelser i alt Læreruddannelser Pædagogiske uddannelser Sociale uddannelser Sundhedsuddannelser Levnedsmiddeluddannelser Handel, edb mv Mellemtekniske uddannelser Fiskeritekniske uddannelser Trafik, Kommunikation & Navigation Kunst, Kultur & Medier Videregående uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Medicin Psykologi Samfundsvidenskabelige uddannelser Humanistiske uddannelser Teologi Landinspektør Ingeniøruddannelser Handelshøjskoleuddannelse Landbohøjskole Arkitektskole Tandlægehøjskole Uoplyst i alt Ilisimatusarfik i alt Institut for Administration Institut for Kultur og Samfund Institut for Grønlandsk Institut for Teologi Igangværende uddannelsesforløb Ny opgørelsesmetode 384 igangværende uddannelsesforløb i Danmark og 118 igangværende uddannelsesforløb ved Ilisimatusarfik Grønlands statistik har i denne publikation valgt, at belyse både de igangværende forløb og personer ud fra hvor længe, den enkelte har været tilmeldt studiet, i modsætning til tidligere udgivelser, hvor man har set på antallet af forløb og personer som har været i gang opgjort for det aktuelle skoleår. Som det fremgår af tabel 6, er antallet af igangværende uddannelsesforløb 1. marts forløb. De igangværende forløb fordeler sig med 50 pct. på de videregående uddannelser, 33 pct. på mellemuddannelserne og 18 pct. på de faglige grunduddannelser. Tabellen viser ikke overraskende, at det er de videregående uddannelsesforløb, der tager længst tid. Ved Ilisimatusarfik er antallet af igangværende forløb 118, med langt de fleste ved Institut for Administration, med 42 pct. Dernæst følger uddannelser ved Institut for Kultur og Samfund, med 31 pct., uddannelser ved Institut for Grønlandsk, med 14 pct., basisuddannelserne med 7 pct. og uddannelser ved Institut for teologi med 5 pct., at der stadig findes uddannelsesforløb, der er i gang ved basisuddannelserne, kan skyldes, at der er personer, der er i gang med den øvrige del af uddannelsen, men som ikke har færdiggjort basisdelen. Side 9

10 Tabel 6 Antal aktive uddannelsesforløb i Danmark og ved Ilisimatusarfik Startår I alt 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Kompetencegivende uddannelser i alt Faglige grunduddannelser i alt Jern & Metal Bygge & Anlæg Handel & Kontor Søfart & Fiskeri Landbrug mv Grafiske fag Servicefag Mellemuddannelser i alt Læreruddannelser Pædagogiske uddannelser Sociale uddannelser Sundhedsuddannelser Handel, edb mv Mellemtekniske uddannelser Fiskeritekniske uddannelser Trafik, Kommunikation & Navigation Kunst, Kultur & Medier Videregående uddannelser i alt Naturvidenskabelige uddannelser Idræt Medicin Psykologi Samfundsvidenskabelige uddannelser Humanistiske uddannelser Landinspektør Ingeniøruddannelse Handelshøjskoleuddannelser Landbohøjskole Arkitektskole Tandlægehøjskole Ilisimatusarfik i alt Basisuddannelse Institut for Administration Institut for Kultur og Samfund Institut for Grønlandsk Institut for Teologi personer i gang med en uddannelse i Danmark Tabel 7 viser antallet af personer der 1. marts 2001 var i gang med en uddannelse i Danmark. Langt de fleste, 51 pct. af de igangværende, er studerende ved de videregående uddannelser, efterfulgt af mellemuddannelserne med 32 pct. De faglige grunduddannelser har mange tilknyttet i sidste del af den analyserede periode, og forklaringen ligger i, at disse uddannelser er af kortere varighed, og langt de fleste bruger et til to år på at færdiggøre uddannelsen. På de faglige grunduddannelser er det jern og metal der har flest aktive uddannelsessøgende 39 pct. af alle aktive uddannelsessøgende tilhører denne gruppe. Dernæst følger levnedsmiddeluddannelserne med 11 pct. og serviceuddannelserne med 9 pct. På mellemuddannelserne er i alt 119 personer i gang, de fleste ved en mellemteknisk uddannelse: 33 pct., efterfulgt af sundhedsuddannelserne og uddannelser indenfor handel, edb mv. med henholdsvis 21 pct. og 20 pct. De videregående uddannelser har langt de fleste igangværende, over halvdelen af de personer der er i gang med et studie i Danmark tilhører denne gruppe. Størsteparten er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse, 24 pct. Dernæst følger studerende ved en humanistisk uddannelse med 16 pct. og studerende ved medicin og handelshøjskolerne, begge med 12 pct. af de aktive. Side 10

11 97 studerende er tilmeldt Ilisimatusarfik Tabel 7 Tabel 7 viser videre antallet af tilmeldte studenter ved Ilisimatusarfik ultimo februar Universitetet har i alt 97 aktive studenter på den anvendte skæringsdato. Disse fordeler sig med 45 pct. igangværende ved Institut for Administration, 33 pct. ved Institut for Kultur og Samfund, 15 pct. ved Institut for Grønlandsk og 6 pct. ved Institut for Teologi. Antal personer der er under uddannelse i Danmark og ved Ilisimatusarfik pr Startår I alt 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Kompetencegivende uddannelser i alt Faglige grunduddannelser Jern & Metal Bygge & Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel 11 Søfart & Fiskeri Landbrug mv Grafiske fag Servicefag Mellemuddannelser i alt Læreruddannelser Pædagogiske uddannelser Sociale uddannelser Sundhedsuddannelser Handel, edb mv Mellemtekniske uddannelser Fiskeritekniske uddannelser Trafik, Kommunikation & Navigation Kunst, Kultur & Medier Videregående uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Idræt Medicin Psykologi Samfundsvidenskabelige uddannelser Humanistiske uddannelser Landinspektør Ingeniøruddannelser Handelshøjskoleuddannelser Landbohøjskole Arkitektskole Tandlægehøjskole Ilisimatusarfik i alt Institut for Administration Institut for Kultur og Samfund Institut for Grønlandsk Institut for Teologi Side 11

12 Metode Uddannelsesinstitutionerne i Grønland og Danmark indberetter årligt alle studerende, der har været tilmeldt en uddannelse det seneste år til uddannelsesstøtteforvaltningen, USF. Indberetningen omfatter oplysninger om den studerendes uddannelsesstatus (orlov, uddannelsen afsluttet mv.), samt oplysninger om afbrydelse, hvis den studerende er ophørt på uddannelsen i løbet af året uden at tage en afsluttende eksamen. Uddannelsesstøtteforvaltningen har tidligere leveret disse oplysninger til Grønlands Statistik, men på grund af registreringsproblemer har Grønlands Statistik valgt at hente oplysningerne til denne publikation direkte hos Hjemmestyrets Danmarkskontor samt Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Tidligere publikationer udgivet af Grønlands Statistik bygger på data fra erhvervsuddannelsesregistre indberettet af Uddannelsesstøtteforvaltningen. Grønlands Statistik validerer alle indkomne data Skema 2 Når Grønlands Statistik modtager data, gennemgås de indkomne oplysninger for manuelle og maskinelle fejl. I denne forbindelse sikres blandt andet, at den samme studerende ikke står tilmeldt den samme uddannelse ved flere institutioner eller ved samme uddannelsesforløb, og dermed tælles dobbelt. I de tilfælde hvor en studerende står opført med samme uddannelsesforløb flere gange, bliver personens forløb slået sammen ved at tage den første startdato og sidste slutdato. Dette er specielt aktuelt for de elever der veksler mellem teori og praksis, fx en tømrerlærling, jf. skema 2. Eksempel på validering af indberettet data Obs.nr. Udd.kode Udd.navn Startdato Slutdato Status EFG Byg & Anlæg 30/07/ /06/1985 afs EFG Byg & Anlæg 30/07/ /06/1985 afs Tømrer 06/01/ /05/1986 afs Tømrer 06/01/ /05/1986 afs Tømrer 12/09/ /10/1986 afs Tømrer 12/09/ /10/1986 afs Tømrer 12/05/ /06/1987 afs Tømrer 12/05/ /06/1987 afs Teknisk assistent 29/07/ /11/1991 afb Teknisk assistent 29/07/ /11/1991 afb Teknisk assistent 29/07/ /12/1998 afs Teknisk assistent 29/07/ /12/1998 afs Obs.nr. Udd.kode Udd.navn Startdato Slutdato Status EFG Byg & Anlæg 30/07/ /06/1985 afs Tømrer 06/01/ /06/1987 afs Teknisk assistent 29/07/ /11/1991 afb Teknisk assistent 29/07/ /12/1998 afs Signatur forklaring:... Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse: Susanne Hammernes Uddannelse 2001:1 ISSN: december 2001 Grønlands Statistik Postbox Nuuk Tlf.: Fax: Side 12

Kompetencegivende uddannelser 2008

Kompetencegivende uddannelser 2008 Uddannelse 2009:1 Kompetencegivende uddannelser 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 Tabel 1 Antal personer, der påbegyndte en kompetencegivende uddannelse

Læs mere

Uddannelse. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 2004:1. 1. Sammenfatning

Uddannelse. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 2004:1. 1. Sammenfatning Uddannelse 2004:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 1. Sammenfatning 1.635 aktive studerende med overvægt af kvindelige studerende I skoleåret 2002/03 var der 1.635 aktive

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

Uddannelse. Metode: Uddannelsesdata til HFU. Data til publikationen. Uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen

Uddannelse. Metode: Uddannelsesdata til HFU. Data til publikationen. Uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen Uddannelse Metode: Uddannelsesdata til HFU I det følgende vil metoden for Grønlands Statistiks årlige publikation Befolkningens uddannelsesprofil beskrives. Data til publikationen Publikationen er udarbejdet

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Uddannelse 15. september 2016

Uddannelse 15. september 2016 Uddannelse 15. september 2016 Befolkningens uddannelsesprofil 2015 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012

Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Uddannelse 3. juni 2013 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Side 1 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel Side 1. Indledning.................................................

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data 11. februar 2015 Uddannelse Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data Danmarks Statistiks fejlsøgningsprocedurer har ved opdatering af Elevregistret for tællingsåret 2014 givet anledning til fokus

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Alder Årstrin ISCED Ph d

Alder Årstrin ISCED Ph d Uddannelse 1 Uddannelsessystemet Børnehaveklasse til 10. klasse I det danske uddannelsessystem er grundskolen basis. Den starter i børnehaveklassen og går op til det frivillige 10. skoleår. I 2009 gik

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE GUX Nuuk 53 lærere 10 spor i 2014 21 klasser 487 elever pr. 1. august 2014 GUX Aasiaat 35 lærere 9 spor i 2014 20 klasser 425 elever pr. 1. august

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag Konjunkturstatistik 2:2 Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer Indholdfortegnelse Indledning og datagrundlag... 1 Beskrivelse af den økonomiske udvikling, 1955 til 1999... 2 Metode...

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere 1/1/14 RUC Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser Profilmodel 2014 Videregående r En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående 20. februar 2017 2017:3 Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse Af Lars Peter Smed Christensen, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Siden foråret 2010 er antallet af offentligt

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere