Spørgeskema til lærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til lærere"

Transkript

1 Spørgeskema til lærere Vejledning i udfyldning af skemaet Dette spørgeskema skal udfyldes af lærere, der har haft normal på 1. til 9. klassetrin i skoleåret 2005/06 og også har det i 2006/07. Svarfrist for indsendelse eller elektronisk besvarelse er d. 17. august Spørgsmålene er inddelt i nedenstående temaer. Indenfor temaerne spørges der ind til nogle af de samme emner, fx sdifferentiering. A. Principper for skolens virksomhed B. Tilrettelæggelse og gennemførelse af en C. Skriftlighed og dokumentation D. Tilrettelæggelse og gennemførelse af løbende evaluering E. Samarbejde med elever F. Samarbejde med kolleger G. Skolelederens kvalitetssikring Udfyldning af skemaet Spørgsmålene i spørgeskemaet skal besvares med udgangspunkt i al din normal på klassetrin i skoleåret 2005/06. Det vil sige, at hvis du fx underviser mest i dansk (fx 75 % af tiden) og mindre i musik og hjemkundskab, skal du svare på spørgsmålene ud fra al din på tværs af de tre fag. Hvis du har en bestemt praksis i dansk (fx vedrørende løbende evaluering), men ikke i de to andre fag, så skal du svare, at du gør det i mere end halvdelen af din. Men du kan ikke svare, at du gør det i al din. Hvis du også varetager special skal du se bort fra din praksis for special, når du besvarer skemaet. Du besvarer hvert spørgsmål ved at sætte kryds i den kasse, der angiver dit svar. Hvor intet andet er angivet, sættes kun ét kryds. Når du har udfyldt skemaet bedes du sende det i vedlagte frankerede svarkuvert til Epinion A/S. Som beskrevet i følgebrevet har du også mulighed for at besvare spørgsmålene elektronisk via internet. 1

2 Baggrundsspørgsm ål Spm.1 H vilketklassetrin underviser du primærtpå? 1.-3.klasse 4.-6.klasse 7.-9.klasse På tværs af2 eller3 afovenstående kategorier A.Principper for skolens virksom hed De næste parspørgsm åldrejersig om organisering og tilrettelæggelse af. Med organisering afen tænkes fx på: Forholdetm ellem klasse og holddeling. Valg affleksibeltskem a ellerfastskem a overskoleåret. Med tilrettelæggelse afen tænkes på: Lærernes planlægning afen foratnå sm ålene (slutmålog trinm ål)og elevernes individuelle læringsm ål,herundersm ateriale,arbejds-og opgaveform er. Spm.2 H ar skolen skriftlige principper for: ræ kke Ja N ej Ved ikke Organisering afen? Tilrettelæggelse afen? Spm.3 I hvilken grad har du væ retmed tilatudarbejde principper for: I højgrad I nogen grad I mindre grad Sletikke ræ kke Organisering af en? Tilrettelæggelse af en? 2

3 Spm.4 H ar skolen skriftlige principper for: ræ kke Ja N ej Ved ikke H vorofte forældre skalunderrettes om skolens syn på elevernes udbytte af en? H vorofte eleverskalunderrettes om skolens syn på elevernes udbytte af en? H vorvidtskolens underretning til forældrene om elevernes udbytte af en skalske m undtligt og/ellerskriftligt? H vorvidtskolens underretning til eleverne om deres (elevernes)udbytte afen skalske m undtligt og/ellerskriftligt? Har skolen skriftlige principper eller retningslinjer for,hvordan du Spm.5 skal: ræ kke Ja N ej Ved ikke Arbejde system atisk med indsam ling af viden om elevernes behov, forudsætningerog potentialer? Tilrettelægge en differentieret Har skolen skriftlige principper eller retningslinjer for,hvordan du Spm.6 skalsam arbejde med dine læ rerkolleger om attilrettelæ gge en differentieret? Ja,iklasseteam Ja,ifagteam Ja,iårgangsteam Ja,andre sammenhænge Nej Ved ikke 3

4 B.Tilrettelæggelse og gennem førelse afen Spm.7 Tilrettelæ gger du en: Ja,almin Så derindgår tværgående em nerog problem stillinger? Ud fra konkretviden om den enkelte elevs behov, forudsætningerog potentialer? Differentieretud fra hensynettilelevernes individuelle mål? Ja,m ere end halvdelen af min Ja,mindre end halvdelen afmin Nej,det gør jeg ikke 4

5 C.Skriftlighed og dokum entation Spm.8 U darbejder du årsplaner eller andetskriftligtmateriale,der viser: Ja,for al Ja,for m ere Ja,for Nej,det min end halvdelen mindre end gør jeg afmin halvdelen af min ikke Hvilke dele af en,derhar som mål,ateleverne tilegnersig de erkendelses-og arbejdsformer,der frem gåraffaghæfterne forde enkelte fag? H vordan derveksles mellem en i fag og på tværs affag? Hvilke kundskabs-og færdighedsm ål,som den konkrete tværfaglige sigter mod? Spm.9 Udarbejder du årsplaner eller andetskriftligtmateriale,der viser, hvordan du sam arbejder med eleverne om ens tilrettelæ ggelse iforbindelse m ed: Ja,for al min Ja,for m ere end halvdelen afmin Ja,for mindre end halvdelen af min Nej,det gør jeg ikke -valg afelevernes arbejdsformer(fx projektarbejde eller em nearbejde)? -valg af 5

6 sm etoder (fx klasse ellergruppevejledning)? -stofvalg? 6

7 D.Tilrettelæggelse og gennem førelse afløbende evaluering Foretager du løbende evaluering afelevernes udbytte af Spm.10 en? Ja,iforhold tilalle mine elever Ja,iforhold tilmere end halvdelen afmine elever Ja,iforhold tilmindre end halvdelen afmine elever Nej,sletikke (gå videre tilspørgsm ål17) Tilrettelæ gger du en med udgangspunktiden løbende Spm.11 evaluering afelevernes udbytte? Ja,almin Ja,mere end halvdelen afmin Ja,mindre end halvdelen afmin Nej,detgørjeg ikke 7

8 Spm.12 U darbejder du årsplaner eller andetskriftligtmateriale,der viser: Ja,for al Ja,for m ere Ja,for Nej,det min end halvdelen mindre end gør jeg afmin halvdelen af min ikke H vordan aktiviteter vedrørende den løbende evaluering afelevernes udbytte af en indgåri tilrettelæggelsen og gennem førelsen af en ide enkelte fag? H vordan resultaterne af den løbende evaluering afelevernes udbytte af en indgåri tilrettelæggelsen og gennem førelsen af en ide enkelte fag? H vordan aktiviteter vedrørende den løbende evaluering afelevernes udbytte af en indgåri tilrettelæggelsen og gennem førelsen af en på tværs affag? H vordan resultaterne af den løbende evaluering afelevernes udbytte af en indgåri tilrettelæggelsen og gennem førelsen af en på tværs affag? 8

9 H vor hyppigtigangsæ tter du typisk aktiviteter med henblik på Spm.13 løbende evaluering afelevernes udbytte afen? Løbende gennem hele skoleåret Adskillige gange iløbetafskoleåret Enkelte gange igennem skoleåret Sletikke Spm.14 Er ditarbejde med løbende evaluering afelevernes udbytte af en tilrettelagtsådan,atden løbende evaluering: Ja,i Ja,iforhold Ja,iforhold forhold til tilm ere end tilmindre end alle mine halvdelen af halvdelen af elever mine elever mine elever Nej,slet ikke Belyserden enkelte elevs status iforhold til trinm ålene forde enkelte fag? Belyserden enkelte elevs status iforhold til de individuelle målfor de enkelte fag? Belyserden enkelte elevs progression i forhold tiltrinm ålene? Belyserden enkelte elevs progression i forhold tilde individuelle mål? Belyserden enkelte elevs alsidige personlige udvikling? 9

10 Spm.15 A nvender du følgende evalueringsredskaber iforbindelse med den løbende evaluering afelevernes udbytte afen: Ja,ial Ja,im ere end Ja,imindre Nej,det min halvdelen af min end halvdelen afmin gør jeg ikke Måleredskaber: Diagnostiske prøver A ndre prøver/test A ndre måleredskaber Proces/refleksionsredskaber: Logbog Portfolio A ndre proces/ refleksionsredskaber Sam taler: H vordersæ ttes individuelle mål H vorderfølges op på individuelle mål A ndre sam taler Spm.16 Elevsam taler Forældresam taler Fælles elev-og forældresam taler I hvilken grad indgår skriftlige resultater afden løbende evaluering som grundlag for: I nogen I mindre Slet grad grad ikke I høj grad G ennem fører ikke den type sam taler Frem går detafelevplaner eller andetskriftligtmateriale,hvordan den Spm.17 enkelte elevs arbejde tilrettelæ gges med henblik på atnå de individuelle mål? Ja,iforhold tilalle mine elever Ja,iforhold tilmere end halvdelen afmine elever Ja,iforhold tilmindre end halvdelen afmine elever Nej,sletikke 10

11 E.Sam arbejde med eleverne Spm.18 Sam arbejder du med eleverne om : Ja,i Ja,iforhold forhold til tilm ere end alle mine halvdelen af elever mine elever Ja,iforhold tilmindre end halvdelen af mine elever Nej,slet ikke Fastsættelse afelevm ål gennem individuelle sam taler? Skriftlige individuelle målfordetenkelte fag? Skriftlige individuelle målforfagene på tværs? Skriftlige individuelle målforelevens alsidige personlige udvikling? F.Sam arbejde med kolleger Spm.19 A nvender I team sam arbejde på skolen? Nej,viarbejderikke iteam (gå tilspørgsm ål20) Sætgerne kryds iflere Selvstyrende Ikke selvstyrende ræ kker Ja,klasseteam Ja,årgangsteam Ja,afdelingsteam Ja,Fagteam Ja,andre formerfor team sam arbejde 11

12 Spm.20 I hvilken grad sam arbejder du med kolleger om : I højgrad I nogen I mindre grad Sletikke ræ kke grad Attilrettelægge en i tværgående em nerog problem stillinger? Atvurdere den enkelte elevs behov, forudsætningerog potentialer? Atopstille målforog med den enkelte elev? Attilrettelægge en med udgangspunkti resultaterne afden løbende evaluering? Spm.21 O bserverer du kollegers efter en aftaltsystem atik? Ja,mere end 4 gange om året Ja,2-4 gange om året Ja,1 gang om året Aldrig Giver du kolleger feedback på baggrund afdet,du har observereti Spm.22 en? Ja,efteren aftaltsystem atik Ja,men ikke efteren aftaltsystem atik Nej Spm.23 O bserverer kolleger din efter en aftaltsystem atik? Ja,mere end 4 gange om året Ja,2-4 gange om året Ja,1 gang om året Aldrig Giver kolleger dig feedback på baggrund afdet,de har observereti Spm.24 din? Ja,efteren aftaltsystem atik Ja,men ikke efteren aftaltsystem atik Nej 12

13 G.Skolelederens kvalitetssikring Spm.25 O plever du,atdin skoleleder eller en anden repræ sentantfra ledelsen: Ja,for al Ja,for m ere Ja,for Nej,det min end halvdelen mindre end gør jeg afmin halvdelen af min ikke Indhenterskriftligt materiale fra dig,fx årsplaner,derbelyser, hvordan du konkret tilrettelægger en? Forholdersig til skriftligtmateriale fra dig,fx årsplaner,der belyser,hvordan du konkrettilrettelægger en? Stillerkrav om,atdet frem gårafårsplaner, elevplanerellerandre skriftlige dokum enter, hvordan du inddrager den enkelte elev i fastsæ ttelse afmål? Stillerkrav om,atdet frem gårafårsplaner, elevplanerellerandre skriftlige dokum enter, hvordan du tilrettelæggerelevens arbejde i overensstemmelse med målene? Stillerkrav om atse konkrete eksem plerpå, hvordan du anvender redskabertilløbende evaluering? 13

14 Spm.26 Ja Nej Oplever du,atdin skoleleder eller en anden repræ sentantfra ledelsen har kendskab tileksem pler på dine elevers individuelle elevm ål? Har din skoleleder eller en anden repræ sentantfra ledelsen observeret Spm.27 din inden for detsidste år? Ja,mere end 2 gange Ja,2 gange Ja,1 gang Nej(gå tilspm.30) Har den ledelsesrepræ sentantder sidstobserverede din Spm.28 givetdig feedback på baggrund afobservationerne? Ja,efteren aftaltsystem atik Ja,men ikke efteren aftaltsystem atik Nej(gå tilspm.30) Spm.29 I hvilken grad fokuserede den ledelsesrepræ sentantder sidst observerede din på: H vordan din planlagte tilrettelæggelse af indhold og arbejdsformer udm øntes iden konkrete? H vordan du differentierer en? H vordan du gennem førerløbende evaluering? I højgrad I nogen grad I mindre grad Sletikke 14

15 Drøfter din skoleleder eller en anden repræ sentantfra ledelsen Spm.30 følgende tem aer med dig fx ved team sam taler? Ja,flere Ja,mindst Ja,mindre Nej gange om året en gang om året end en gang om året Din/jeres tilrettelæggelse af ens indhold og arbejdsform er Din/jeres tilrettelæggelse afden løbende evaluering af elevernes udbytte Dit/jeres sam arbejde med eleverne om fastsæ ttelse af individuelle elevm ål Din/jeres tilrettelæggelse af en i overensstemmelse med elevm ålene (sdifferentiering) Dit/jeres sam arbejde med hele elevgruppen om fastlæggelse af arbejdsformer,metoder og stofvalg? 15

16 Oplever du,atdin skoleleder eller en anden repræ sentantfra ledelsen i Spm.31 forhold tildig eller de team,du indgår i,vurderer om ens tilrettelæ ggelse og gennem førelse er ioverensstem m else med nationale, kom m unale og lokale mål,ram m er og/eller principper? Ihøjgrad Inogen grad Imindre grad Sletikke (skem aeternu slut) Spm.32 H vordan følger din skoleledelse op iforhold tildig eller de team,du indgår i,hvis ledelsen vurderer,atens tilrettelæ ggelse og gennem førelse ikke er ioverensstem m else med nationale,kom m unale og lokale mål,ram m er og/eller principper? Sætkun étkryds Ledelsen følgerhurtigtop Sætkun étkryds Ledelsen følgerop med konkrete tiltag D etvarierer,hvorhurtigt ledelsen følgerop Ledelsen erlangsom tilat følge op Detvarierer,hvordan ledelsen følgerop Ledelsen følgerikke op med konkrete tiltag Spørgeskem aeter slut.send venligstskem aetivedlagte svarkuvert. Mange tak for din deltagelse. 16

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

EEvaluering af. Fælles Mål for idræt. Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis?

EEvaluering af. Fælles Mål for idræt. Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis? EEvaluering af Fælles Mål for idræt Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis? Af Karsten Sørensen, Videncenter for Sundhedsfremme, og Dorthe Carlsen, Videncenter

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til uddannelseslederen Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse

Læs mere