De udførende virksomheders it-behov og it-krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De udførende virksomheders it-behov og it-krav"

Transkript

1 De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Baggrund og formål s Målgruppe s Metode s Rapportens opbygning s Finansiering af rapporten s Konklusion 2.1. Generelle konklusioner s Delkonklusioner om it-behov og -krav s Resultater 3.1. Deltagerne i undersøgelsen s De udførendes tilgang til it s Interessen for it s Holdning til it s Valg af ny it s Behov for it-rådgivning s Virksomhedernes forskellige it-behov s Anvendelse og prioritering af it-programmer s Anvendelse af it-programmer generelt s Forskelle i it-anvendelsen s Prioritering af it-programmer s Fremtidige it-investeringer s De enkelte it-programmer s Krav til it-programmer s Brugere af it i virksomheden s. 28 It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 2

3 1. Indledning 1.1. Baggrund og formål Erhvervs- og Byggestyrelsen indførte en række statslige bygherrekrav om digitalisering i 2007, kaldet Det Digitale Byggeri. Det Digitale Byggeri drejer sig om fire områder: Digitalt udbud/tilbud Anvendelse af 3D-modeller Informationsdeling via Projektweb Digital aflevering Tanken bag kravene var, at de med tiden ville brede sig og bevirke en øget digitalisering af byggebranchen på tværs af værdikæden. Denne effekt er imidlertid ikke sket i samme omfang som forventet, særlig ikke blandt de udførende virksomheder. Årsagerne hertil formodes dels at være manglende kravstillelse fra bygherrernes side (dvs. digitalt byggeri efterspørges ikke af kunderne), dels at virksomhederne ikke kan se deres egeninteresse i at arbejde med værktøjerne inden for Det Digitale Byggeri. Hvor undersøgelser vedr. Det Digitale Byggeri typisk tager udgangspunkt i det overordnede begreb og de enkelte krav, vil denne undersøgelse starte i den modsatte ende, nemlig hos de udførende virksomheder selv og deres brug af it-værktøjer i hverdagen. Målet med undersøgelsen er således at få mere viden om, hvordan de udførende virksomheder anvender it i deres dagligdag, da det vurderes nødvendigt at have større viden om de udførende virksomheders syn på og tilgang til it for at kunne vælge hvilke virkemidler, der skal til for at højne branchens it-niveau. Undersøgelsens formål er konkret at afdække: Hvad er virksomhedernes syn på it? Hvordan anvender virksomhederne it i hverdagen? Hvor er barriererne for en øget it-anvendelse? 1.2. Målgruppe Målgruppen for analysen er mindre udførende virksomheder med 1-50 ansatte, der arbejder med traditionelle håndværksopgaver. Denne målgruppe er valgt, fordi det er i denne gruppe, Det Digitale Byggeri har slået mindst igennem, og der her forventes at være størst behov for at øge itanvendelsen, hvis potentialerne i Det Digitale Byggeri skal realiseres. Målgruppen er repræsenteret via medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri, som tilhører enten Træ-, Murer- eller Malersektionen Metode Undersøgelsen består af en kombination af en kvalitativ og en kvantitativ analyse. I den kvalitative analyse er relativt få virksomheder interviewet i dybden, hvor formålet har været at få en nuanceret indsigt i, hvordan virksomhederne grundlæggende tænker og handler i forhold til it. Den kvalitative analyse er suppleret med en kvantitativ analyse, hvor resultaterne er afprøvet og valideret i en større It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 3

4 gruppe. Mens formålet med den kvalitative analyse således er at besvare hvordan og hvorfor - spørgsmål, er formålet med den kvantitative analyse at sætte tal på: hvor mange. Den kvalitative analyse er valgt at udføre som gruppeinterviews/workshops, fordi deltagerne her får mulighed for at inspirere hinanden og kommentere hinandens udsagn. Analysen er gennemført i marts 2010 via fire workshop-forløb à 3 timers varighed i hhv. København og Århus. Den kvantitative analyse er foretaget som en web-spørgeskemaundersøgelse i november Den kvalitative analyse er afrapporteret i en selvstændig rapport (De udførende virksomheders itbehov, del 1: Kvalitativ analyse), mens nærværende rapport omhandler begge analyser samlet Rapportens opbygning Rapporten er opbygget tematisk, således at hvert enkelt afsnit omhandler et tema, som belyses såvel kvalitativt som kvantitativt. Resultaterne er beskrevet, så man tydeligt kan se, om de hidrører fra den kvalitative eller kvantitative analyse. Hvor deltagerne i den kvalitative analyse omtales som deltagerne i workshops, omtales deltagerne i den kvantitative analyse som respondenterne Finansiering af rapporten Rapportens udarbejdelse er støttet af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri via projektet: Ny viden til Byggefagene, som har fået midler fra EUs Regionalfond, Region Hovedstadens udviklingsmidler, Fonden Realdania samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 4

5 2. Konklusion 2.1. Generelle konklusioner Analysen viser, at mange mindre udførende virksomheder med under 50 ansatte har taget it til sig. Således har næsten alle respondenterne i den statistiske analyse et administrationssystem (98%). Man skal dog være opmærksom på, at det kræver en vis forhåndsinteresse at sige ja til at deltage i en it-undersøgelse, og man må derfor formode, at deltagernes interesse for og brug af it er højere end gennemsnittets, og dermed at målgruppens reelle it-niveau kan være lavere, end analysen viser. Samtidig er der også stor forskel på, i hvilken grad de virksomheder, der har deltaget i analysen, har taget it til sig. Her dækker respondenterne over et spektrum, hvor 17% i den ene ende udelukkende har et administrationssystem, mens 19% i den anden ende råder over 5-6 it-systemer inden for administration, kalkulation, planlægning, sagsstyring, kvalitetssikring og projektweb. Skønt it således er blevet en del af den almindelige virksomhedsdrift, fremstår it til en vis grad stadig som et fremmedelement. Således oplever 50%, at it er kompliceret og svært at anvende optimalt, og 76% synes, det er svært at indkøbe ny it. Ligeledes er der stor enighed om, at it er dyrt (85%). Virksomhederne er derfor mere tilbøjelige til at fikse det gamle program end at købe et nyt, fx ved selv at udvikle skabeloner. I forlængelse heraf investerer virksomhederne primært i it, når det opleves som en nødvendighed og regner typisk ikke på, om det kan betale sig. Der er således ikke særligt mange, der har lavet en behovsafklaring og regnet på, hvad der kan tjenes eller spares ved at bruge it-systemer i arbejdsprocesserne (en såkaldt business case). Investeringslysten er heller ikke særlig stor, idet kun 22% forventer at købe ny it inden for det næste år. Den kvalitative analyse indikerer, at der er en forståelseskløft mellem de udførende virksomheder og it-leverandørerne, hvori der ofte opstår misforståelser. It-verdenen opleves således som en jungle, hvor det er svært at orientere sig, svært at forstå begrebsverdenen, svært at formulere egne behov og krav og i sidste ende svært at føre en kvalificeret dialog med leverandørerne. Virksomhederne modtager imidlertid som oftest ikke nogen formel rådgivning om valg af it ud over den, de får fra it-leverandørerne selv og er således overladt til råd fra kolleger, venner og bekendte, hvis de ønsker en uvildig rådgivning. Hvad angår anvendelsen af it internt i virksomheden, er mønsteret klart, at ledelsen og kontorpersonalet har adgang til it, mens håndværkerne ikke har det. En tredjedel af virksomhederne kan se en fordel i at ændre på dette mønster fremover, men halvdelen mener, at det skal bevares. Der er således en række væsentlige barrierer for at øge de mindre udførende virksomheders itanvendelse: Uerkendt behov mange har ikke indset, i hvilken grad it kan hjælpe med at strukturere og effektivisere virksomhedens processer Manglende indsigt i it-begrebsverdenen man taler ikke samme sprog som itleverandøren og har svært ved at formulere egne behov og stille de rigtige krav It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 5

6 Manglende kendskab til de konkrete programmer på markedet man ved ikke, hvilke programmer der findes, og hvilke programmer som vil matche virksomhedens behov It opfattes som dyrt Manglende anvendelseskompetencer det er svært at udnytte de indkøbte programmer optimalt Manglende motivation for at give it til håndværkerne mange kan ikke se, at det kan øge virksomhedens effektivitet at give håndværkerne adgang til it Efterhånden som it-udbredelsen øges inden for byggeriet, og der i større og større omfang stilles krav fra omverdenen såvel fra kunder og samarbejdspartnere som myndigheder om at anvende it, vil det blive sværere for virksomheder med lav it-grad at klare sig i konkurrencen. Der er derfor behov for at bearbejde de ovennævnte barrierer og herved hjælpe de mindre udførende virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige Delkonklusioner om it-behov og -krav Anvendelse af it-programmer Virksomhedernes anvendelse af it inden for de forskellige områder af virksomheden fremgår af figuren nedenfor. Figur 7: Brugen af it-programmer De administrative it-programmer er de mest essentielle og kernen i virksomhedernes digitaliseringsproces: Det er her, det hele starter. Analysen viser, at næsten halvdelen af de mindre virksomheder klarer sig uden et kalkulationsprogram. Det samme gælder kvalitetssikrings- og sagsstyringsprogrammer, mens It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 6

7 planlægningssystemer kun bruges af en tredjedel. Analysen giver således et billede af en byggebranche, hvor dedikerede standardprogrammer til at lette hverdagen ikke er så udbredt, og hvor hver enkelt virksomhed bruger tid på at egenudvikle skabeloner i fx Excel og Word. Hvad angår sagsstyring og planlægning, anvender virksomhederne ofte deres administrative programmer til dette, selvom de i stor udstrækning er bedst egnede til at håndtere finansielle ind-og udbetalinger. Dedikerede sagsstyringsløsninger og planlægningsløsninger med tæt sammenhæng med kalender, projektplaner og dokumenter anvendes i mindre grad. Analysen viser, at de vigtigste it-systemer i den daglige drift er virksomhedens interne systemer, mens et samarbejdsværktøj som Projektweb rangerer lavt. Virksomhederne har m.a.o. fokus på de basale, interne it-systemer og effektiviseringen af disse ikke på værktøjerne i Det Digitale Byggeri, som enten er relativt avancerede (3D-model) eller baseret på samarbejdet mellem aktørerne i værdikæden (Projektweb). Undersøgelsen indikerer således, at mange mindre udførende virksomheder er på et it-stadium, hvor det ikke giver mening at diskutere projektweb her drejer det sig i højere grad om at få indført eller optimeret virksomhedens interne it-systemer, såsom kalkulation, sagsstyring og kvalitetssikring. Forskelle på it-behovet Virksomhederne har forskellige behov for it, som iflg. analysen afhænger af: Antal ledere: Jo flere ledere, jo større er behovet for at koordinere og dele informationer. Kompleksiteten i virksomhedens sagstyper: jo mere komplekse sagstyper, man arbejder med fx hoved- eller totalentrepriser i modsætning til service jo større er behovet for itunderstøttelse. Kompleksiteten i virksomhedens opgaver, forstået som kombinationen af kunder og sager: Jo flere kunder man har, og jo flere samtidige sager, man arbejder på, jo større er behovet for at få hjælp til at bevare overblikket vha. it. It-modenhed: Mere vil have mere jo mere it man har i virksomheden, i jo højere grad oplever man et fremadrettet behov for it. Har man så at sige først fået øjnene op for it, kan man se flere anvendelsesmuligheder og oplever derfor også et større behov. Virksomhedens fag spiller derimod en mindre rolle for it-behovet. Det er et overordnet mønster gående på, at jo større en virksomhed er, jo mere komplekse opgaver har den også i forhold til antal kunder og sager, og i jo større grad arbejder den med komplekse sagstyper som hoved- og totalentrepriser. Men mønsteret er ikke entydigt, og analysen viser, at det er nødvendigt at analysere den enkelte virksomheds opgaver, processer og organisering for at afgøre dennes konkrete it-behov. It-krav Kravspecifikationer til it-programmer er et svært tilgængeligt område, hvor virksomhederne har et stort behov for hjælp til at forstå begreberne. Håndværksvirksomhederne har således ikke haft tradition for at lave en formel kravspecifikation i forbindelse med it-investeringer. Efterhånden som behovet for it stiger, må det dog formodes, at krav til it-programmer bliver mere omfattende. I hvert It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 7

8 tilfælde har virksomhederne et godt overblik over deres forretning, og med tiden vil de blive bedre til at oversætte disse behov til krav til it-programmerne. Det står pba. analysen klart, at følgende krav er gennemgående: Funktionskrav (programmet skal være på dansk, have så få skærmbilleder som muligt, have ikoner og kunne fungere på alle typer af terminaler) Programkrav (der skal være en administrator rolle og begrænset funktionalitet til håndværkerne. Programmet skal kunne tilgås fra internettet, og der skal helst ingen PCklient være. Programmet skal gerne være kodet til byggebranchen) Infrastrukturkrav (nye systemer skal kunne integreres med virksomhedernes nuværende systemer. Informationer skal kunne kontrolleres, inden de indlæses i det administrative system, og data skal kunne ligge hjemme i virksomheden) Leverandørkrav (producenten behøver ikke at være dansk, men skal være repræsenteret i Danmark og skal kunne udføre support. Producenten skal være økonomisk sund og vigtigst af alt sandsynliggøre, at it-programmet også findes om 3 år) Økonomikrav (programmet behøver ikke at være det billigste på markedet, men må gerne koste noget, hvis man kan se forretningen. Programmet skal ikke kunne lejes pr. måned, men skal kunne købes kontant med/uden support efter eget valg) Herudover skal det bemærkes, at der er stor frustration forbundet med, at virksomhederne skal tilkøbe moduler for at opnå en funktionalitet, som de betragter som grundlæggende. Det vil derfor være gavnligt, hvis byggebranchen og it-branchen bliver enige om, hvilke funktioner et grundlæggende administrationssystem skal have, og hvad der skal tilkøbes som moduler. Ligeledes bør begrebet sagsstyring gøres mere klart. Det er vigtigt at forventningsafstemme, hvor funktionaliteten i it-programmerne skal være: Virksomhederne er bevidste om administration og kalkulation, men begrebet sagsstyring er uklart, og det gør det svært for både virksomhederne og itleverandørerne at overskue, hvilke funktioner et sagsstyringsprogram skal have. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 8

9 3. Resultater 3.1. Deltagerne i undersøgelsen Workshops Rekrutteringen til workshops er sket dels via en mail-invitation til 240 medlemsvirksomheder, dels via efterfølgende opringning til en række af disse. Dette har resulteret i 14 deltagere, som hver har deltaget i én af de fire afholdte workshops. Deltagerne er fordelt på 13 virksomheder inden for murer-, tømrer- eller malerfaget. Disse virksomheder har mellem 5-40 ansatte og arbejder primært med hovedentrepriser, fagentrepriser eller service/spjældopgaver. Statistisk analyse Der er sendt spørgeskema ud pr. mail til 699 medlemmer af Dansk Byggeri fra hhv. maler-, murerog tømrersektionen. Herved fanges ikke de medlemmer, som ikke benytter mail og som derfor må antages generelt at have et lavt it-niveau hvilket dog kun udgør 5% af målgruppen. Af de 699 har 124 svaret, hvilket giver en svarprocent på 18%, hvormed undersøgelsen vurderes at være valid. Respondenterne er fordelt på fag med 6% fra malersektionen, 37% fra murersektionen og 56% fra træsektionen. Malerne har besvaret i lidt lavere grad end de øvrige fag: 13% kontra 20% for murernes vedkommende og 17% for tømrernes. Respondenternes fordeling ud fra virksomhedsstørrelse fremgår af figuren nedenfor. Figur 1: Fordeling på virksomhedsstørrelse Antal ansatte Deltaget Ikke deltaget Afbrudt I alt 0-6 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte I alt Virksomheder med 0-6 ansatte har besvaret i lavere grad end de øvrige virksomheder (11% kontra 20-35%), men da denne gruppe er overrepræsenteret i udtrækket, er der alligevel en overvægt af små virksomheder i analysen, idet 39% af respondenterne har 0-6 ansatte, mens de øvrige 61% har 6-50 ansatte. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 9

10 3.2. De udførendes tilgang til it Interessen for it Workshops Selve rekrutteringsfasen har bekræftet en formodning om, at mange virksomheder især blandt de helt små (0-6 ansatte) ikke ønsker at beskæftige sig med it og betragter it som en tidsrøver og i bedste fald som et nødvendigt onde. Det er således langt fra alle, der opfatter it som et middel til at effektivisere virksomheden ved at understøtte veldokumenterede og strukturerede byggeprocesser. De deltagere, der har sagt ja til at være med i workshops, må antages at være mere interesserede i it end gennemsnittet og vurderes da også at anvende it i forholdsvis høj grad i forhold til branchen som helhed. Alligevel fremstår it som et lavinteresse-område blandt de fleste af deltagerne som noget, man er nødt til at sætte sig ind i, når man har et aktuelt behov for det, men ellers ikke bruger tid på at følge med i: It er ikke noget, man zapper i for sjov Det er ikke som at læse om biler Statistisk analyse Svarprocenten på 18% er lavere end den sædvanlige svarprocent på 20-30%, når Dansk Byggeri udsender spørgeundersøgelser til sine medlemmer. Dette indikerer, at den generelle interesse for at deltage i en undersøgelse om it er relativt lav. Omvendt gælder det, at de respondenter, der har valgt at deltage i undersøgelsen, i høj grad er interesserede i it. Således angiver 79%, at de finder it interessant (se figur 2 nedenfor). Dette tal dækker dog over interne forskelle, idet de respondenter, som kun råder over ét it-program, er mindre interesserede i it end de respondenter, der råder over flere it-programmer (53% kontra 84-86%). Variationen i interessen på basis af virksomhedsstørrelse er mindre. Samlet set bør man i tolkningen af resultaterne være opmærksom på, at deltagerne i undersøgelsen må formodes at ligge over gennemsnittet, både hvad angår interessen for og brugen af it Holdning til it Workshops Deltagerne kan pba. workshop-forløbene og rekrutteringen inddeles i tre typer: 1. Er ligeglade med it og ser (groft sagt) alle former for it-programmer som tidsspilde og spild af penge. 2. Er interesserede, men ikke rigtigt i gang med it-brug. Er ofte frustrerede over, at de ikke kan få en hjælp, som de forstår. it-verdenen opleves som en jungle, der er svær at orientere sig i, og leverandørerne beskrives i bedste fald som nørder, der ikke kan forklare fordele og brug af it; i værste fald som plattenslagere. 3. Er i gang med de basale it-behov og meget interesserede i at vide, hvordan de kommer videre med at bruge it. Begynder at opleve behov for at få samlede it-løsninger. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 10

11 I workshop-forløbene er der på tværs af disse typer en udbredt holdning om, at it er kompliceret og dyrt. It sluger en masse tid i hverdagen og kræver (for) meget af brugerne. Dette er især et problem for de mindre virksomheder, hvor der er færre ressourcer at trække på. Fx opleves det som tungt at sætte sig ind i nye it-systemer: Det tager lang tid; der er stort behov for support og supporten opleves som urimeligt dyr. Supporten koster en bondegård Det er opskruede priser i forhold til, hvad it-folkene reelt laver Som følge af denne holdning anskaffer deltagerne sig kun nødigt nye it-programmer. Man vil hellere fikse det gamle program end købe et nyt fx ved at lave sin egen skabelon i det gamle program. Et gennemgående træk hos virksomhederne er således, at de har lavet skabeloner det gælder lige fra likviditetsstyring i administrationen til sagsdokumentation/kvalitetssikring: Mange af virksomhederne samler time/ugesedler op i skabeloner, som udfyldes online på et intranet eller sendes i Excel-skabelon via . Ligeledes har nogle virksomheder opbygget materialestyring i Excel skabeloner, og fx har en malervirksomhed har opbygget en skabelon i Excel til farveplaner, vedligeholdelse, fugt og underlag; struktureret efter adresser, afsluttede og igangværende sager. Et andet typisk træk i workshops er, at it-programmernes funktionalitet ikke udnyttes fuldt ud. Deltagerne udtrykker således et væsentligt it-behov i forhold til at blive bedre til at udnytte de programmer, de allerede har. Mange af de begrænsninger, vi oplever, er fordi vi ikke kender programmerne godt nok Statistisk analyse Holdningen fra workshops bekræftes i høj grad af den kvantitative analyse, hvor 85% synes, at it er dyrt, og 50% er enige i, at it kompliceret og svært at bruge optimalt, jf. figur 2 nedenfor. Virksomheder med lav it-anvendelse finder i lidt større grad end de øvrige it kompliceret. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 11

12 Figur 2: Holdninger til it Ligeledes synes de fleste (76%), at det er svært at finde ud af hvilke it-programmer, de skal købe. Denne holdning findes på tværs af virksomhedsstørrelse og it-anvendelsesgrad. Mange vil generelt også hellere lave en skabelon i deres gamle program end købe et nyt it-program (44%). Samtidig er respondenterne dog generelt meget positivt indstillet over for brugen af it, idet 96% mener, at it er en stor hjælp i hverdagen, og 73% vil gerne bruge mere it fremover. Det er i særlig høj grad de virksomheder, der i forvejen råder over mange programmer, som gerne vil bruge mere it fremover. I denne forbindelse er virksomhedens størrelse af mindre betydning. Det er værd at bemærke, at også de helt små virksomheder med under 6 ansatte, der har sagt ja til at deltage i undersøgelsen, er åbne over for it de har interesse for it, og de synes ikke, at det er væsentligt mere kompliceret at bruge eller sværere at indkøbe end de andre respondenter. Der fremstår samlet set et nuanceret billede, hvor respondenterne i undersøgelsen på den ene side i høj grad har øjnene åbne over for its effektiviseringspotentiale og på dette punkt må antages at ligge væsentligt over branchens mindre virksomheder som helhed og på den anden side samtidig oplever it som et hjælpemiddel, der er svært at få hånd om og bruge optimalt Valg af ny it Workshops Workshop-deltagerne søger at være meget bevidste om, hvor it giver nytte til virksomheden, idet it opleves at gøre det muligt at lave alt muligt unødvendigt. Dvs. man skal være opmærksom på, hvad der er hensigtsmæssigt i lige præcis ens egen virksomhed. Selvom mønsteret er, at man holder fast i sit gamle program så længe som muligt, har virksomhederne ind imellem behov for at anskaffe sig nye it-programmer, enten fordi de nuværende systemer ikke vedligeholdes/opdateres længere eller ikke er hensigtsmæssige længere, eller fordi It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 12

13 man vil anvende it på et nyt område af virksomheden. I så tilfælde orienterer man sig typisk ved at forhøre sig hos kolleger om deres erfaringer. Alternativt spørger man venner og bekendte med relationer inden for it-branchen. Virksomhederne modtager således ikke nogen formel rådgivning om valg af it ud over den, de får fra it-leverandøren selv. Eftersom it er et lavinteresse-område, er man typisk ikke opdateret på området, men har behov for at sætte sig ind i det (igen), før man kan vælge et nyt program. Typisk laves der ikke nogen business case, før man tager stilling til et nyt it-indkøb it ses bare som en omkostning. Dvs. man indfører et nyt it-program i virksomheden, når det opleves som nødvendigt eller attraktivt, uden at regne på om det vil være en optimering. Den økonomiske krise har generelt lagt låg på workshop-deltagernes overvejelser om at investere i ny it. Statistisk analyse Den kvantitative analyse bekræfter dette billede, idet kun en fjerdedel (22%) forventer at købe ny it inden for de næste 12 måneder på trods af at tre fjerdedele (73%) angiver, at de gerne vil bruge mere it fremover. Dette kan betyde, at viljen til nye indkøb er der, men pengene mangler eller kan alternativt betyde, at virksomhederne primært ønsker at udnytte de it-programmer, de allerede har, i højere grad fx ved at anvende flere funktionaliteter eller ved at give flere medarbejdere adgang. Den kvantitative analyse bekræfter ligeledes, at det ikke er udbredt blandt de mindre udførende at regne på nye it-indkøb. Som nævnt angiver 22% af respondenterne, at de forventer at indkøbe nye it-programmer inden for det næste år, men af disse har blot 2 personer svarende til 7% udført eller planlægger at udføre en business case, dvs. en beregning for besparelser eller merindtjening som følge af indkøbet. 30% angiver dog, at de måske vil gøre dette, mens 56% er sikre på, at det vil de ikke Behov for it-rådgivning Workshops Det fremgår klart af workshop-forløbene, at it-branchen har et dårligt ry i byggebranchen. Der er således blandt deltagerne en oplevelse af, at it-leverandørerne lover for meget det man får, lever sjældent op til salgstalen, og supporten er urimeligt dyr. Der er en følelse af, at it-programmer sælges ud fra devisen: man kan det hele, men i praksis koster alt ekstra. De mest kritiske deltagere oplever derfor it-leverandører som svindlere, mens de mere konstruktive deltagere beskriver en forståelseskløft mellem it-leverandørerne og dem selv. Dette er grundlaget for, at der opstår misforståelser i interaktionen fx at virksomhederne føler, at de skal betale ekstra for ydelser, som de forventede var en del af handelen. De kender ikke vores virksomhed, og vi forstår ikke dem It-folk er nørder. De skulle hellere keep it simple. Men måske er det os, der ikke er gode nok til at definere vores krav? It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 13

14 I forhold til it-indkøb oplever deltagerne i høj grad at stå alene om at tage beslutninger på et ukendt område medmindre de har personlige relationer til en it-kyndig, fx en medarbejder i firmaet, en ven eller et familiemedlem, som vil rådgive og hjælpe med support for et par flasker rødvin. Mange er således afhængige af lidt tilfældige personrelationer for at kunne gennemskue it-området. Du køber ikke lige software i Elgiganten. It er svært at overskue Man har brug for en god ven Samlet set opleves it-verdenen af mange som en jungle, det er svært at orientere sig i: It-leverandørerne er svære at forstå og forstår ikke virksomhedernes behov Det er svært at gennemskue egne it-behov og tage de mest hensigtsmæssige it-beslutninger Det er svært at overskue markedet for it-programmer Der er således stort behov blandt deltagerne for at få hjælp til at forstå it-verdenen og tage de rigtige beslutninger. Dette emne er ikke behandlet i den kvantitative analyse Virksomhedernes forskellige it-behov Workshops Workshop-forløbene viser, at udover virksomhedens størrelse forstået i forhold til antal ansatte og funktionærstrukturen har også arbejdsopgaverne stor betydning for it-behovet: Jo mere komplekse arbejdsopgaver, jo større er behovet for it-understøttelse. Med arbejdsopgaver tænkes her på hvilke sagstyper, virksomheden typisk arbejder med, dvs. totalentrepriser, hovedentrepriser, fagentrepriser eller service/spjæld. Denne faktor vurderes af deltagerne som mere væsentlig for deres it-behov end hvilket fag, de arbejder inden for (dvs. murer-, tømrer- eller malerfaget), således at fx en malervirksomhed med fokus på hovedentrepriser it-mæssigt har mere til fælles med en murer med hovedentrepriser end en maler med fokus på serviceopgaver. Hvad angår virksomhedsstørrelsen, har det stor betydning, om mester kører virksomheden alene eller deler ledelsen med andre og dermed også har behov for at dele informationerne med andre. Jeg kører det meste selv, derfor har jeg det inde i knolden det vil tage for meget tid at putte i en pc. Først hvis jeg får en medleder, vil det være nødvendigt med kommunikation Virksomhedsstørrelsen har ligeledes betydning i forhold til, hvor mange ressourcer mester kan anvende på it både økonomisk og tidsmæssigt. Der er således en oplevelse blandt deltagerne af, at nogen af de mindre virksomheder giver helt op. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 14

15 I forlængelse heraf mener deltagerne, at der er forskel på, hvilke behov virksomhederne har i forhold til hvor it-modne, de er i forvejen. Fx kræves et vist forhåndskendskab til it for at vide, hvad it kan bidrage med. De ældre og modvillige synes, at it er irriterende de har kun den absolut nødvendige it Statistisk analyse Det er i den statistiske analyse forsøgt at be- eller afkræfte de sammenhænge, som workshopforløbene har indikeret herunder hvilke faktorer, som har betydning for virksomhedernes it-behov og tilgang til it generelt. Den statistiske analyse har bekræftet, at virksomhedernes sagstyper har stor betydning for deres itbehov. Figuren nedenfor viser virksomhedernes fordeling ud fra hvilke sagstyper, de primært arbejder med. Figur 3: Fordeling ud fra virksomhedernes primære sagstype Note til figur 3: Sagstypekategorierne er fremkommet iterativt. Respondenterne har i skemaet angivet, i hvilken grad de arbejder med følgende sagstyper: totalentrepriser, hovedentrepriser, fagentrepriser, service, udlejning af mandskab og andet. En fordeling ud fra hvilke sagstyper, respondenterne i høj grad arbejder med, viste, at respondenterne primært grupperer sig inden for de fem kategorier, der er nævnt i figuren. De større virksomheder med ansatte er overrepræsenteret inden for sagstypen hoved- og totalentrepriser, mens omvendt de små virksomheder med under 6 ansatte er overrepræsenteret inden for sagstypen service. Det er dog værd at bemærke, at alle virksomheder på tværs af størrelse arbejder med hoved- eller totalentrepriser også de mindste virksomheder med under 6 ansatte, hvoraf en fjerdedel har angivet, at de primært arbejder med dette. En anden væsentlig faktor, som viser sig at have betydning for it-behovet, er opgavekompleksiteten. Respondenterne har således angivet, hvor mange kunder de har på årsbasis, og hvor mange byggesager de typisk arbejder med samtidigt. Disse to tal er kombineret til én størrelse, nemlig opgavekompleksitet. Hvordan kombinationen er foretaget, ses i figuren nedenfor. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 15

16 Figur 4: Kombination af sager og kunder Antal samtidige sager/ Antal kunder årligt Over 25 I alt Over I alt Note til figur 4: Figuren viser, hvor mange respondenter der er inden for de enkelte kategorier. Øverste række viser, hvor mange forskellige sager virksomheden typisk har i gang på samme tid, mens søjlen til venstre viser, hvor mange kunder virksomheden typisk har på et år. Forskellige farver angiver forskellige kompleksitetsgrader. Virksomhedernes procentvise fordeling ud fra faktoren opgavekompleksitet er vist i figuren nedenfor. Figur 5: Fordeling ud fra virksomhedernes opgavekompleksitet Den i workshop-forløbene fremkomne faktor it-modenhed måles i den statistiske analyse ud fra, hvor mange forskellige områder den enkelte virksomhed anvender it indenfor. Denne faktor viser sig at have meget stor betydning for respondenternes syn på it generelt. Respondenternes fordeling på faktoren it-omfang fremgår af figuren nedenfor. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 16

17 Figur 6: Fordeling ud fra virksomhedernes it-omfang Note til figur 6: Y-aksen indikerer, hvor mange forskellige områder virksomheden anvender it inden for, ud fra følgende seks muligheder: administration, kalkulation, sagsstyring, planlægning, kvalitetssikring og projektweb. Som det ses af figuren, er der en overvægt af virksomheder, der anvender it-systemer på 3-4 forskellige områder (42%), mens de øvrige kategorier spreder sig relativt jævnt på nær hvad angår kategorien ingen programmer, som kun gælder 2% af respondenterne. Alle disse forskelle mellem respondenterne bevirker forskellige svarmønstre, som er beskrevet i de enkelte afsnit i rapporten, hvor det er relevant. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 17

18 3.4. Anvendelse og prioritering af it-programmer Anvendelse af it-programmer generelt Statistisk analyse Respondenternes anvendelse af forskellige typer af it-programmer er angivet i figuren nedenfor. Figur 7: Brugen af it-programmer Som figuren viser, anvender næsten alle deltagerne et administrativt it-program (98%). Derimod anvender kun lidt over halvdelen et kalkulationsprogram (56%). Ligeledes bruger halvdelen af respondenterne (49%) et it-program til kvalitetssikring. Sagsstyringsprogrammer i betydningen programmer, der anvendes ved større projekter til projektplaner, betalingsplaner, tegninger og dokumenter anvendes også af halvdelen (48%), mens kun 31% anvender planlægningsprogrammer, der bruges til ressourcestyring i forhold til at styre medarbejderne på de konkrete sager, planlægning og tidsregistrering, materialeregistrering mv. Projektweb et dokumentstyringsværktøj, som bruges i forhold til eksterne samarbejdspartnere til deling af information på et konkret byggeprojekt via et fælles websted bruges kun af 15%. Workshops Den kvalitative analyse viser overordnet samme mønster i anvendelsen af it-programmer; dog anvendes kalkulationsprogrammer i højere grad end i den statistiske analyse Forskelle i it-anvendelsen Statistisk analyse Det overordnede mønster i it-anvendelsen dækker over store forskelle mellem respondenterne indbyrdes. Den statistiske analyse bekræfter således den i workshop-forløbene indikerede sammenhæng mellem it-anvendelsen og hhv. virksomhedens sagstyper og antal af ledere, men ikke It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 18

19 entydigt sammenhængen med virksomhedens størrelse generelt. Herudover viser opgavekompleksiteten sig at have stor betydning. Hvad angår virksomhedernes sagstyper, er det typiske mønster for it-anvendelsen, at den stiger med sagstypernes kompleksitet i følgende rækkefølge: service fagentrepriser fagentrepriser & service hoved- og totalentrepriser. Analysen viser, at sagstypen har større betydning for it-behovet end faget. Figur 8 illustrerer denne pointe, idet den viser brugen af udvalgte it-programmer hos hhv. murerne, tømrerne og respondenterne med de sagstyper, som giver de mest ekstreme udslag, dvs. service i den ene ende og hoved- og totalentrepriser i den anden. Figur 8: It-brug pba. sagstype og fag Som figuren viser, varierer it-anvendelsen mere på basis af sagstyper end fag. 1 Således er den gennemsnitlige forskel på hhv. murernes og tømrernes anvendelse af it-programmer inden for de seks it-områder, der indgår i undersøgelsen dvs. administration, kalkulation, sagsstyring, planlægning, kvalitetssikring og projektweb 7 procentpoint, mens den er 21 procentpoint for sagstypernes vedkommende. Den største forskel på murernes og tømrernes it-anvendelse ses ved kalkulation, hvor tømrerne ligger 13 procentpoint højere end murerne. Derimod anvender murerne i lidt større grad programmer til sagsstyring og kvalitetssikring (8-9 procentpoints forskel). 1 Da kun otte malere har deltaget i spørgeundersøgelsen, er det ikke muligt at teste disse sammenhænge for malernes vedkommende. It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 19

20 Den største forskel i relation til sagstyper ses inden for kvalitetssikring, hvor respondenter, der primært arbejder med hoved- og totalentrepriser, ligger 42 procentpoint højere end virksomheder, der primært arbejder med service. Ligeledes ligger de væsentlige højere i anvendelsen af kalkulations- og sagsstyringsprogrammer, hvor springet er på hhv. 29 og 36 procentpoint. Analysen viser ligeledes, at opgavekompleksitet forstået som en kombination af antal kunder og antal samtidige sager har stor betydning for it-behovet, idet resultaterne viser, at jo større opgavekompleksitet virksomhederne har, i jo større grad anvender de it, og i jo større grad finder de det også vigtigt at anvende it. Dette gælder for alle de seks områder for it-anvendelse, der spørges ind til i undersøgelsen. Forskellen i it-anvendelsen hos virksomheder med hhv. høj kompleksitet og lav kompleksitet er således gennemsnitligt 28 procentpoint. Det er særligt i forhold til sagsstyringsog kvalitetssikringsprogrammer, at virksomheder med hhv. høj og lav kompleksitet vurderer deres it-behov forskelligt, idet springet her er på hhv. 51 og 40 procentpoint. Der er en tendens til, at de større virksomheder anvender flere programmer, men tendensen er ikke entydig. Derimod er der en entydig sammenhæng mellem it-anvendelsen og antallet af ledere: Jo flere ledere, virksomheden har beskæftiget herunder også byggeledere og projektledere jo flere områder anvendes der it inden for. De tre respondenter i undersøgelsen, som ikke har administrative systemer, har alle under 6 ansatte. Samlet kan man således se et mønster, hvor virksomhederne anvender it i takt med: Kompleksiteten i relation til sagstyper (service, fagentreprise, hoved-/totalentreprise) Kompleksiteten i relation til antal kunder og samtidige sager Antallet af ledere It-analyse 2010 Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT Side 20

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Notat 10. oktober 2016 J-nr.: /

Notat 10. oktober 2016 J-nr.: / Notat 10. oktober 2016 J-nr.: 87093 / 2330727 IT-analyse 2016 Undersøgelsen er gennemført i perioden 30/8 2016 til den 12/9 2016 og udsendt til 698 medlemmer. Ud af disse har 102 respondenter besvaret,

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Velkommen til inspirationsmøde Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Dagsorden (14.00-15.55) Velkommen, Peter Fjerring, Næstved Erhverv Kort om Ressource City, Anders Christensen, Ressource

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Digital indsamling hvorfor det? Fordelene ved at digitalisere er, at undersøgelsen bliver mere dynamisk og I, udstillingsstederne, får bedre

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering

Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis giver 5 gode råd om, hvad man skal tænke over, når man overvejer, om ens virksomhed skal have

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

EG www.eg.dk. EG Visual giver dig tid til det vigtigste

EG www.eg.dk. EG Visual giver dig tid til det vigtigste EG www.eg.dk EG Visual giver dig tid til det vigtigste EG Visual Regnskab Håndværkernes foretrukne regnskabsprogram 5 EG Visual Sagsstyring Slut med dårlig sagsøkonomi 6 Mobil Time-og Materialestyring

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere