Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger"

Transkript

1 Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011

2 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening... 3 Lån af kommunale lokaler & faciliteter... 4 Tilskudsmuligheder... 5 Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år... 5 Lokaletilskud... 6 Tilskud til leder-, træner-, og instruktøruddannelse... 8 Start- og udviklingspuljen... 8 Oversigt over vigtige datoer... 8 Bilag: Oversigt over tilskudsberettigede udgifter Side 2 af 11

3 Krav til folkeoplysende foreninger Rammerne for dette regelsæt er Folkeoplysningsloven og Rebild Kommunes Folkeoplysningspolitik. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at styrke folkeoplysningen, og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Inden for dette formål gives tilskud til idræts-, samt idébestemt og samfundsengagerende foreninger, der giver børn og unge mulighed for aktiviteter i deres fritid. En forening skal være demokratisk og bygge på frivilligt foreningsarbejde. Foreningen skal være åben for alle, og være almennyttig og kontinuerlig. Ved almennyttig forstås til gavn for offentligheden/ brugerne. Ved kontinuerlig forstås en virksomhed, der foregår over flere gange i en længere periode. Endvidere skal en forening have mindst 5 aktive medlemmer. Foreningen må ikke være kommerciel, og et eventuelt overskud må ikke tilfalde andre end foreningen og skal anvendes til frivilligt foreningsarbejde. Foreningen er desuden forpligtet til at indhente børneattester i det omfang, foreningen beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der i deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreningens tegningsberettigede afgiver erklæringen på foreningens vegne. Erklæringen afgives en gang årligt, sammen med foreningens tilskudsregnskab. En forening er tilskudsberettiget, når Rebild Kommune har godkendt den som tilskudsberettiget. Kender du Fritidsrådet? Vidste du, at Rebild Kommune har et Fritidsråd? Fritidsrådet er bindeled mellem foreninger, aftenskoler og kommune, og har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysningsområdet. Fritidsrådet arbejder desuden for at fremme udviklingen på området. Fritidsrådet fordeler endvidere udviklingspuljen. Yderligere information om rådet og dets arbejde kan findes på rebild.dk, under Kultur & Fritid. Godkendelse som ny forening For at blive godkendt som tilskudsberettiget forening skal nye foreninger indsende ansøgning herom inden den 30. september. Hvis ansøgning godkendes, vil foreningen kunne modtage tilskud fra det efterfølgende kalenderår. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Foreningens formål. Beskrivelse af foreningens aktiviteter, indhold og omfang. Aktivitetssted. Foreningens bestyrelse, herunder formand og kasserer (navn og adresse). Kontingentsatser. Foreningens CVR-nummer og Nemkonto. Erklæring om at foreningen lever op til kravene til tilskudsmodtagere. Foreningens vedtægter. Side 3 af 11

4 Bestyrelse Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer. Bestyrelsen skal være demokratisk valgt. Personer, der ejer eller har interesse i lokaler m.v., der udlejes til foreningen, kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for modtagne tilskud og anviste lokaler m.m. Den daglige kontakt mellem foreningen og Rebild Kommune sker gennem formand og kasserer via mail. Foreningen er derfor forpligtiget til at meddele Center Kultur og Fritid ændringer på disse poster. Vedtægter Vedtægter skal indeholde: Foreningens formål. Foreningens hjemsted (hjemsted skal være Rebild Kommune). Hvem der kan blive medlem af foreningen. Hvordan bestyrelsen vælges og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Hvem der underskriver på foreningens vegne (tegningsret). Foreningens regnskabs- og formueforhold. Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør. Hvordan foreningens vedtægter ændres. Vedtagelses- og ændringsdatoer. Vejledende vedtægter kan findes på rebild.dk, under Kultur & Fritid, Folkeoplysning. Vedtægtsændringer skal godkendes af Center Kultur og Fritid. CVR nr. og NemKonto Foreninger skal have et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage tilskud. Foreninger, der har brug for et CVR-nummer, kan selv gratis registrere sig online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på webreg.dk. Lån af kommunale lokaler & faciliteter Foreninger har mulighed for gratis at låne kommunale lokaler og faciliteter. Bl.a. udendørs faciliteter, skolernes gymnastiksale og undervisningslokaler. Lån af lokaler På rebild.dk, under Skole & Børnepasning, findes en liste over skoler i kommunen. Lokalelån aftales med den enkelte institution (skolens serviceleder). I forhold til lokaler på Støvring Gymnasium og Multisalen i SIF s klubhus i Støvring kan man rette henvendelse til Center Kultur og Fritid, - fristen for ansøgning for efterfølgende skoleår er 1. maj. Lokaler fordeles efter kommunal brug ud fra følgende prioriterede rækkefølge: Aktiviteter for børn og unge Undervisning for voksne Aktiviteter for voksne Lokaler stilles gratis til rådighed med el, vand, varme og rengøring, og med den indretning og det inventar, der findes. Det forsikringsmæssige påhviler den person, der har fået udleveret nøglen. Ved overnatning opkræves et gebyr på 10 kr. pr deltager. Gebyret opkræves af skolen. Anvendelse af skolerne på hverdage efter kl. 22 samt i skolernes ferier sker ved særskilte aftaler med skolen. Side 4 af 11

5 Udendørsanlæg Udendørsanlæg udlånes med fornødent udstyr. Det betyder f.eks., at en fodboldbane stilles til rådighed med græsslåning, materialer til opkridtning, mål og net. Der gives ikke tilskud til løn. Teknik & Miljø vurderer hvorvidt et mål skal repareres, udskiftes og lignende. Til indkøb af mål, net og kridt/maling er afsat en pulje til fordeling blandt foreningerne. Ansøgningsfristen er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Kommunale sports- og idrætsanlæg, foreningernes anlæg og spejdernes grønne områder vedligeholdes af driftsenheden. Vedligeholdelsesstandarden følger byrådets til enhver tid satte standard. Tjek og vedligehold af lysanlæg iværksættes af Center Kultur og Fritid. Alle tennisklubber skal selv klargøre 1 bane hvert år. Driftsenheden klargør de øvrige baner. Petanquebaner klargøres af Driftsenheden, hvis der er behov for det. Materialerne til tennisbaner og petanquebaner bestilles gennem Center Kultur og Fritid. Tilskudsmuligheder Godkendte foreninger kan søge om forskellige former for tilskud og støtte: Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. Lokaletilskud. Tilskud til leder-, træner-, og instruktøruddannelse. Start- og Udviklingspuljen. Ansøgningsfrister er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år Puljen til aktivitetstilskud fordeles på baggrund af et pointsystem, hvor hvert kontingentbetalende medlem under 25 år tælles med følgende pointtal: a) Helårsaktivitet - 3 point Aktiviteter, hvor der er aktivitet såvel sommer som vinter, og hvor der er løbende aktivitet hver uge. Eksempelvis spejdere og heste og cykelryttere. b) Sæsonaktivitet - 2 point c) Løbende aktivitet - 1 point Aktiviteter, hvor der er aktivitet f.eks. fra september til april, men hvor der er løbende aktivitet hver uge i sæsonen. Eksempelvis badminton, indendørs- og udendørs fodbold og håndbold. Aktiviteter, hvor der ikke er fast aktivitet hver uge, men f.eks. 2 mødedage om måneden eller ingen faste mødedage. Eksempelvis hobbyforening eller rollespilsforening, hvor der ikke er faste aktivitetsaftener. Det er den enkelte forening, der laver kategoriseringen, men Center Kultur og Fritid kan flytte en aktivitet fra en kategori til en anden. I optællingen gælder: Kontingentbetalende medlem er et medlem, som er et aktivt betalende medlem. Leder, træner, instruktører og passive medlemmer kan ikke medtages. En forening modtager aktivitetstilskud for hver aktivitet, hvori medlemmet er aktiv og hvortil der betales særskilt kontingent. Side 5 af 11

6 Medlemmer i restance kan ikke medregnes. Som medlem kan også medregnes medlemmer, der har deltaget i en sæsonbetonet aktivitet, der er ophørt tidligere end opgørelsesdatoen. En person kan højst medregnes én gang årligt i hver aktivitet. Der gives også aktivitetstilskud til medlemmer fra andre kommuner. Ansøgning om aktivitetstilskud sendes til Center Kultur og Fritid. Der skal ikke indsendes medlemslister, men hvis der skønnes behov for stikprøvekontrol inddrages Rebild Kommunes revision som en uvildig part i henhold til Folkeoplysningsloven. Udbetaling af aktivitetstilskud sker primo april. Udgør tilskud over kr. skal påtegning ske af en statsautoriseret eller registreret revisor. Aktivitetstilskud skal indtægtsføres i foreningens regnskab som tilskud til aktiviteter for børn og unge. Der aflægges ikke yderligere regnskab for anvendelsen. Tilskudsregnskabsåret er 1/1 31/12. Lokaletilskud Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler. Dog kan nye ansøgninger om lokaletilskud afslås, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Generelt om lokaletilskud gælder: Puljen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af indsendt budget. Dvs. at der ikke er en fast tilskudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65 % til medlemmer under 25 år. Der foretages reduktion af tilskuddet for medlemmer over 25 år. Reduktionen beregnes i forhold til den andel, de kontingentbetalende medlemmer over 25 år udgør af det samlede antal kontingentbetalende medlemmer. De første 25 procentpoint er gratis. Se eksempel på beregning sidst i afsnittet. Tilskud udbetales á conto 2 gange årligt. Endelig afregning sker i efterfølgende år mod forevisning af samtlige dokumenterede tilskudsberettigede udgifter, samt oplysninger om antallet af kontingentbetalende medlemmer under/over 25 år. I forbindelse med årsopgørelsen sker der endelig beregning af årets lokaletilskudsprocent. Afregning af difference mellem acontoudbetaling og årsopgørelse sker som udgangspunkt i forbindelse med udbetaling af det efterfølgende års 2. á conto rate. Center Kultur og Fritid kan nedsætte lokaletilskuddet, hvis man skønner, at udgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere. Afgørelsen kan klages til Kultur- og Fritidsudvalget. Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer eller til arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil. Tilskudsregnskabsåret er 1/1 31/12. Tilskud til haltimer og lignende Der gives tilskud til haltimer og lignende. Timesatsen, hvortil der ydes tilskud, kan ikke overstige de af Kommunernes Landsforening fastsatte satser. Se satserne på Timesatsen på tilskud til svømmehaltimer er kr. 500,- (2007-niveau) og denne timepris reguleres med samme procentsats som KL s øvrige satser beregnes med. Tilskud til egne og lejede lokaler Der gives lokaletilskud til egne og lejede lokaler. Ved lejede lokaler skal lejeaftalen være godkendt af Center Kultur og Fritid. Tilskud ydes med den beregnede lokaletilskudsprocent fratrukket 5 %. Side 6 af 11

7 Tilskudsberettigede udgifter er: Renter (Prioritetslån skal godkendes af Center Kultur og Fritid før optagelsen, hvis renter skal være tilskudsberettigede.) Skatter, afgifter og bygningsforsikringer. Udgifter til almindelig vedligeholdelse Opvarmning El Rengøring. Evt. fornødent tilsyn med bygningen. Dog gives max 600 kr. årligt til varme, el og rengøring pr. kontingentbetalende medlem under 25 år. I bilaget bagerst i regelsættet findes en detaljeret liste over tilskudsberettigede udgifter. Tilskud til lejrpladser I tilskud til lejrpladser gives 65 % af det af Center Kultur og Fritid godkendte lejebeløb med reduktion for aktive medlemmer over 25 år, undtaget ledere og trænere. Særlig for ride-, golf- og fitnessklubber Ovenstående regler vedrørende fradrag for medlemmer over 25 år samt årets beregnede lokaletilskudsprocent gælder også for ride-, golf- og fitnessklubber. Desuden gælder følgende: Lokaletilskud til ridehal tager udgangspunkt i et årligt aktivitetstimetal, der er godkendt af Center Kultur og Fritid. Et årligt aktivitetstimetal kan maksimalt udgøre 10 timer om ugen i 40 uger om året svarende til et skoleår - lig 400 timer pr. år. Hertil kommer et eventuelt tilskud til rytterstue, dog maksimalt for 1 ¼ time om ugen pr. 5 kontingentbetalende medlemmer og højst 400 timer pr. år. Der ydes ikke tilskud til staldaktiviteter. Rideklubber skal derfor dokumentere, at lokaletilskuddet ikke bruges til dækning af udgifter til stalddrift. Dette gælder også udgifter til f.eks. vedligehold, el, vand og varme. Lokaletilskud til golfklubber tager udgangspunkt i et årligt aktivitetstimetal i klubbens klubhus - godkendt af Center Kultur og Fritid. Et årligt aktivitetstimetal kan maksimalt udgøre 10 timer om ugen i 40 uger om året svarende til et skoleår - lig 400 timer om året. Lokaletilskud til fitnessklubber tager udgangspunkt i et årligt aktivitetsniveau. Der tildeles maksimalt et samlet lokaletilskud svarende til 1,5 aktivitetstime årligt pr kontingentbetalende medlem i fitnessklubben. Der er vedtaget en toårig overgangsordning (2012 og 2013) for tilskud til eksisterende fitnessklubber. Krav til regnskab og dokumentation Regnskab for tilskudsberettigede udgifter til lokaler og lejrpladser indsendes efter afsluttet tilskudsregnskabsår. Se frister bagerst i regelsættet. Der skal sendes bilag ind sammen med tilskudsregnskabsskemaet (bilag på samtlige udgifter i lokaletilskudsregnskabet ikke alle foreningens regnskabsbilag). Bilagene skal være kopier. Bilagene skal være inddelt i grupper svarende til posterne på regnskabsskemaet: 1. Renter 2. Lejebeløb 3. Skatter, afgifter og forsikringer 4. Vedligeholdelse af egne lokaler 5. Opvarmning og belysning 6. Rengøring og tilsyn Side 7 af 11

8 Det reviderede regnskab vedlægges en revisionspåtegning, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om Folkeoplysning. Eventuelle forbehold skal også fremgå af påtegningen. Udgør tilskuddet over kr. skal påtegning ske af en statsautoriseret eller registreret revisor. Eksempel på beregning af reduktionsprocent Medlemssammensætning i foreningen Forening 1 Forening 2 Antal medlemmer under 25 år Antal medlemmer over 25 år Medlemmer i alt Beregning af reduktionsprocent Andelen af medlemmer over 25 år i forhold til det samlede medlemstal i foreningen 50 % 75 % Heraf gratis procentpoint jf. regelsættet (se side 7) Ny reduktionsprocent til beregning af tilskud 25 % 50 % Beregning af tilskud med reduktionsprocent Refusionsberettigede udgifter (godkendt af Center Kultur og Fritid) Beregnet tilskudsprocent på eksempelvis 91 % af refusionsberettigede udgifter Reduktion (% af tilskuddet der fratrækkes) 25 % 50 % Reduktion i beløb Endeligt tilskud Tilskud til leder-, træner-, og instruktøruddannelse Der gives tilskud til kursusudgifter, opholds- og rejseudgifter for enkeltpersoner: Tilskuddet gives til ledere og trænere såvel indenfor som udenfor kommunen. Der gives ikke tilskud til børn under 12 år. Der gives max kr. pr. person. Tilskuddet vil dog være afhængigt af den afsatte pulje, som fordeles forholdsmæssigt i % i forhold til klubbernes godkendte udgifter. Forinden tilskud søges, skal alle andre tilskudsmuligheder være udnyttet. Der skal indsendes dokumentation for uddannelsen, dvs. faktura og kursusbeskrivelse, inden udbetaling af tilskud. Der gives ikke tilskud til dommeruddannelse, stævnesekretær kursus og lignende. Ansøgningsfrister er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Start- og udviklingspuljen Puljen administreres af Rebild Kommunes Fritidsråd og er på kr. Ansøgning om støtte fra puljen kan indsendes til Center Kultur og Fritid. Yderligere information omkring puljen og ansøgningskrav kan findes på rebild.dk, under Råd og Nævn. Oversigt over vigtige datoer Side 8 af 11

9 Primo januar Udbetaling af 1. acontorate lokaletilskud. Udbetales på baggrund af den indmeldte forventning til det kommende års aktivitetsniveau og antal kontingentbetalende medlemmer over/under 25 år. 1. februar Ansøgningsfrist for ansøgning om aktivitetstilskud. Ansøgningsfrist for tilskud til Træner, leder og instruktøruddannelse det foregående år. Frist for bestilling af fornødent udstyr til udendørsanlæg for den kommende sæson. 1. marts Frist for indsendelse af regnskabsskema for lokaletilskud det foregående kalenderår (der skal vedlægges bilag på samtlige udgifter, som vedrører lokaletilskud.). Frist for erklæring om indhentelse af børneattest. 1. april Udbetaling af aktivitetstilskud - udbetales én gang årligt. Samt udbetaling af tilskud til træner-, lederog instruktøruddannelse - udbetales én gang årligt. Erklæring om indhentelse af børneattest Vidste du, at du på borger.dk kan udfylde og indsende en elektronisk blanket, når du skal afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Så bliver det lidt nemmere. 15. maj Frist for indsendelse af regnskab. Efter generalforsamling indsendes et af generalforsamlingen godkendt regnskab med underskrifter af den samlede bestyrelse, samt en liste med navne, adresser, telefonnumre og evt. på den nyvalgte bestyrelse. Opgørelse over foregående års lokaleregnskab forventes at kunne sendes ud til foreningerne. Primo juli Udbetaling af 2. acontorate lokaletilskud. Årsresultatet for sidste års lokaletilskud modregnes her. 30. september Ansøgningsfrist for godkendelse af ny forening med henblik på tilskud i næste kalenderår Medio oktober Kassererkursus for nye kasserer og øvrige interesserede. Gennemgang af regelsæt, ansøgningsskemaer samt mulighed for spørgsmål m.v. 1. november Ansøgningsfrist for lokaletilskud (budget) til egne og lejede lokaler, lejrpladser m.v. for kommende kalenderår. Medio december Meddelelse om forventet acontorate udbetalinger til foreningerne. 31. december Dato for optælling af medlemmer over og under 25 år til brug for beregning af reduktionsprocent i forbindelse med opgørelse af lokaletilskud. De aktuelle skemaer kan hentes på rebild.dk, under Kultur & Fritid/ Foreninger. Side 9 af 11

10 Bilag: Oversigt over tilskudsberettigede udgifter Tilskudsberettigede udgifter Ikke tilskudsberettigede udgifter Renter af prioritetsgæld Lejebeløb Skatter, afgifter og forsikringe r Ordinær vedligeholdelse Der kan kun ydes tilskud til udskiftning/ Renter og administrationsbidrag af prioritetslån, som er anvendt til lokalemæssige formål Renter af byggelån fra ibrugtagningstidspunktet Haller Forsamlingshuse Ridehaller Private lokaler Weekendhytter Lejrpladser Grund med klubhus Lokalerne og lejrpladserne skal skønnes egnede til formålet være beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig Ejendomsskat Abonnement på tyverialarm, TV- og radio-licens, fællesantenne, Falckabonnement Forbrugsafgifter (vandafledningsbidrag, renovation m.v.) Vandafgift, renovation privat leverandør, renter af kloakbidrag Miljøafgift Forsikringer der vedrører lokaler eller lejrpladser (f.eks. brand-, tyveri-, vandskade-, løsøre/indbo-, glas-, sanitets-, bygningskasko-, hus- og grundejer-, villa-, erhvervs- og arbejdsskadeforsikring for tilsyns-, rengøringsog tilsvarende personale vedr. lokalerne) Udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokaler, herunder vedligeholdelse af det inventar og materiel der er nødvendigt for den aktivitet der foregår i lokalerne. Reparation af døre, gulve og vinduer (maling, tapet, lak, sandpapir, terpentin m.v.). Reparation af el-installationer (el-afbrydere, el-eftersyn, vandhaner, brusere, oliefyr, optøning af vandrør m.v.). Reparation af inventar/udstyr (komfur, kaffemaskine, bordplader, billardklæde, bordtennisbord, brødrister, Afdrag på gæld samt gebyrer Renter af alm. kautionslån og kassekreditter (kan dog godkendes i særlige tilfælde hvis det er dokumenteret, at lånet er anvendt til erhvervelse, opførelse eller istandsættelse af lokaler eller lejrpladser, hvor det ikke har været muligt at tinglyse underpant i fast ejendom). Morarenter Entréudgifter (f.eks. billetter til svømmehal, bowlinghal m.v., kommunale lokaler eller andre anvisningsberettigede lokaler som fx. gymnasier, fri-, ungdoms-, efter- og højskoler m.v.) Kommunale grunde Udgifter til mad og drikkevarer Overnatningsudgifter (til campingpladser, vandrerhjem m.v.) Dommerhonorarer Stævnegebyr dog er lokaleudgifter tilskudsberettigede Leje af kanoer (f.eks. i f.m. sommerlejre) Lokaleudgifter ved offentlige entrégivende arrangementer Lokaleudgifter i forbindelse med andespil, bingo eller lignende indtægtsgivende arrangementer Stald i forbindelse med rideklubber Installering af tyverialarm Afdrag på kloakbidrag Telefonabonnement og telefonsamtaler Internetabonnement og forbrug Tilslutningsafgifter til fx el, vand, kloak, fjernvarme Falck-abonnement vedr. personer Vand (m3-forbrug) Alle andre lovpligtige ulykkesforsikringer Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne Nyanskaffelser af inventar og materiel (møbler, gardiner, aktivitetsmaterialer m.v.) Kontor- og administrationslokaler og disses udstyr Vaskemaskine vedr. spillertøj Vedligeholdelse af udendørsanlæg (sportsanlæg) (herunder banebelysning og højttaleranlæg, banekridtning, snerydning, klipning af eller reparation af hegn m.v.) Installation af anden form for opvarmning Side 10 af 11

11 5 nyanskaffel ser hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation, og altid kun efter ansøgning Opvarmning/ belysning papirholder, vaskemaskine, plæneklipper, radio, TV og video) Reparation/udskiftning af værktøj og redskaber (hammer, knibtang, fejebakke, koste, rive m.v.) Installation af vandur. Slamsugning Skorstensfejning El-pærer Udgifter til olie, petroleum, gas, el, fjernvarme og brænde, målerleje m.v. Påtvungne foranstaltninger (f.eks. kloakering og anlæg af vej m.v.) Anskaffelse af rideheste Afskrivning på fast ejendom Materialer (f.eks. toiletpapir, papirhåndklæder, køkkenrulle, håndsæbe m.v.) Nydelsesmidler m.v. (fx. øl, sodavand, the, kaffe, brød, sukker, mel, kaffeposer m.v.) Reparation/vedligeholdelse af grund, lejrpladser og tilkørselsvej (udendørsarealer) (f.eks. tø-salt, snerydning, klipning af hegn, perlesten, grus, fliser, græsfrø, gødning m.v.). Udgifter til stald El vedr. udendørsanlæg, banebelysning m.v. El/Vand til stalde (ridehaller) 6 Rengøring og tilsyn Udgifter til løn Udgifter til rengøringsartikler (karklude, børster, sulfo, WC-rens, leje af måtter, støvsugerposer m.v.) Udgifter til tilsyn med lokaler/lejrpladser (f.eks. halinspektør og brandvagt) Udgifter til øvrige rengøringsmaterialer (f.eks. vaskepulver vedr. spillertøj, håndsæbe, toiletpapir, køkkenrulle/aftørringspapir m.v.) Tilsyn vedr. udendørsanlæg Udgift til træner, livredder, kontormedhjælp, revisor Side 11 af 11

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Foreninger

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Foreninger STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Foreninger Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 3 1.3. Beretninger... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND forening.guldborgsund.net 2 GULDBORGSUND KOMMUNE FORENINGSPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTOPLYSNINGER... 4 VELKOMMEN... 5 Velkommen til Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Skiveordningen 2012 1

Skiveordningen 2012 1 Skiveordningen 2012 1 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Er I på vej til at oprette en ny folkeoplysende forening i Randers Kommune, kan I følge arbejdsmodellen her. Det er ikke et krav, blot en hjælp. Denne vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere